Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 47 of 47 results
 • A mesoscopic study of the excitatory/inhibitory coupling effect on synchronization and segregation

   Pons Rivero, Antonio Javier; Malagarriga Guasch, Daniel; Garcia Ojalvo, Jorge
  NETT Summer School
  Presentation's date: 2013-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cómo se fracturan los materiales

   Pons Rivero, Antonio Javier
  Investigación y ciencia
  Date of publication: 2013-01-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Neuronal oscillations: from single-unit activity to emergent dynamics and back  Open access

   De Sancristobal Alonso, Belen
  Defense's date: 2013-07-22
  Department of Physics and Nuclear Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objectiu principal d’aquesta tesi és avançar en la comprensió del processament d’informació en xarxes neuronals en presència d’oscil lacions subumbrals. La majoria de neurones propaguen la seva activitat elèctrica a través de sinapsis químiques que són activades, exclusivament, quan el corrent elèctric que les travessa supera un cert llindar. És per aquest motiu que les descàrregues ràpides i intenses produïdes al soma neuronal, els anomenats potencials d’acció, són considerades la unitat bàsica d’informació neuronal, és a dir, el senyal mínim i necessari per a iniciar la comunicació entre dues neurones. El codi neuronal és entès, doncs, com un llenguatge binari que expressa qualsevol missatge (estímul sensorial, memòries, etc.) en un tren de potencials d’acció. Tanmateix, cap funció cognitiva rau en la dinàmica d’una única neurona. Circuits de milers de neurones connectades entre sí donen lloc a determinats ritmes, palesos en registres d’activitat colectiva com els electroencefalogrames (EEG) o els potencials de camp local (LFP). Si els potencials d’acció de cada cèl lula, desencadenats per fluctuacions estocàstiques de les corrents sinàptiques, no assolissin un cert grau de sincronia, no apareixeria aquesta periodicitat a nivell de xarxa. Per tal de poder entendre si aquests ritmes intervenen en el codi neuronal hem estudiat tres situacions. Primer, en el Capítol 2, hem mostrat com una cadena oberta de neurones amb un potencial de membrana intrínsecament oscil latori filtra un senyal periòdic arribant per un dels extrems. La resposta de cada neurona (pulsar o no pulsar) depèn de la seva fase, de forma que cada una d’elles rep un missatge filtrat per la precedent. A més, cada potencial d’acció presinàptic provoca un canvi de fase en la neurona postsinàptica que depèn de la seva posició en l’espai de fases. Els períodes d’entrada capaços de sincronitzar les oscil lacions subumbrals són aquells que mantenen la fase d’arribada dels potencials d’acció fixa al llarg de la cadena. Per tal de què el missatge arribi intacte a la darrera neurona cal, a més a més, que aquesta fase permeti la descàrrega del voltatge transmembrana. En segon cas, hem estudiat una xarxa neuronal amb connexions tant a veïns propers com de llarg abast, on les oscil lacions subumbrals emergeixen de l’activitat col lectiva reflectida en els corrents sinàptics (o equivalentment en el LFP). Les neurones inhibidores aporten un ritme a l’excitabilitat de la xarxa, és a dir, que els episodis en què la inhibició és baixa, la probabilitat d’una descàrrega global de la població neuronal és alta. En el Capítol 3 mostrem com aquest ritme implica l’aparició d’una bretxa en la freqüència de descàrrega de les neurones: o bé polsen espaiadament en el temps o bé en ràfegues d’elevada intensitat. La fase del LFP determina l’estat de la xarxa neuronal codificant l’activitat de la població: els mínims indiquen la descàrrega simultània de moltes neurones que, ocasionalment, han superat el llindar d’excitabilitat degut a un decreixement global de la inhibició, mentre que els màxims indiquen la coexistència de ràfegues en diferents punts de la xarxa degut a decreixements locals de la inhibició en estats globals d’excitació. Aquesta dinàmica és possible gràcies al domini de la inhibició sobre l’excitació. En el Capítol 4 considerem acoblament entre dues xarxes neuronals per tal d’estudiar la interacció entre ritmes diferents. Les oscil lacions indiquen recurrència en la sincronització de l’activitat col lectiva, de manera que durant aquestes finestres temporals una població optimitza el seu impacte en una xarxa diana. Quan el ritme de la població receptora i el de l’emissora difereixen significativament, l’eficiència en la comunicació decreix, ja que les fases de màxima resposta de cada senyal LFP no mantenen una diferència constant entre elles. Finalment, en el Capítol 5 hem estudiat com les oscil lacions col lectives pròpies de l’estat de son donen lloc al fenomen de coherència estocàstica. Per a una intensitat òptima del soroll, modulat per l’excitabilitat de la xarxa, el LFP assoleix una regularitat màxima donant lloc a un període refractari de la població neuronal. En resum, aquesta Tesi mostra escenaris d’interacció entre els potencials d’acció, característics de la dinàmica de neurones individuals, i les oscil lacions subumbrals, fruit de l’acoblament entre les cèl lules i ubiqües en la dinàmica de poblacions neuronals. Els resultats obtinguts aporten funcionalitat a aquests ritmes emergents, agents sincronitzadors i moduladors de les descàrregues neuronals i reguladors de la comunicació entre xarxes neuronals.

  The main objective of this thesis is to better understand information processing in neuronal networks in the presence of subthreshold oscillations. Most neurons propagate their electrical activity via chemical synapses, which are only activated when the electric current that passes through them surpasses a certain threshold. Therefore, fast and intense discharges produced at the neuronal soma (the action potentials or spikes) are considered the basic unit of neuronal information. The neuronal code is understood, then, as a binary language that expresses any message (sensory stimulus, memories, etc.) in a train of action potentials. Circuits of thousands of interconnected neurons give rise to certain rhythms, revealed in collective activity measures such as electroencephalograms (EEG) and local field potentials (LFP). Synchronization of action potentials of each cell, triggered by stochastic fluctuations of the synaptic currents, cause this periodicity at the network level.To understand whether these rhythms are involved in the neuronal code we studied three situations. First, in Chapter 2, we showed how an open chain of neurons with an intrinsically oscillatory membrane potential filters a periodic signal coming from one of its ends. The response of each neuron (to spike or not) depends on its phase, so that each cell receives a message filtered by the preceding one. Each presynaptic action potential causes a phase change in the postsynaptic neuron, which depends on its position in the phase space. Those incoming periods that are able to synchronize the subthreshold oscillations, keep the phase of arrival of action potentials fixed along the chain. The original message reaches intact the last neuron provided that this phase allows the discharge of the transmembrane voltage.I the second case, we studied a neuronal network with connections to both long range and close neighbors, in which the subthreshold oscillations emerge from the collective activity apparent in the synaptic currents. The inhibitory neurons provide a rhythm to the excitability of the network. When inhibition is low, the likelihood of a global discharge of the neuronal population is high. In Chapter 3 we show how this rhythm causes a gap in the discharge frequency of neurons: either they pulse single spikes or they fire bursts of high intensity. The LFP phase determines the state of the neuronal network, coding the activity of the population: its minima indicate the simultaneous discharge of many neurons, while its maxima indicate the coexistence of bursts due to local decreases of inhibition at global states of excitation. In Chapter 4 we consider coupling between two neural networks in order to study the interaction between different rhythms. The oscillations indicate recurrence in the synchronization of collective activity, so that during these time windows a population optimizes its impact on a target network. When the rhythm of the emitter and receiver population differ significantly, the communication efficiency decreases as the phases of maximum response of each LFP signal do not maintain a constant difference between them.Finally, in Chapter 5 we studied how oscillations typical of the collective sleep state give rise to stochastic coherence. For an optimal noise intensity, modulated by the excitability of the network, the LFP reaches a maximal regularity leading to a refractory period of the neuronal population.In summary, this Thesis shows scenarios of interaction between action potentials, characteristics of the dynamics of individual neurons, and the subthreshold oscillations, outcome of the coupling between the cells and ubiquitous in the dynamics of neuronal populations . The results obtained provide functionality to these emerging rhythms, triggers of synchronization and modulator agents of the neuronal discharges and regulators of the communication between neuronal networks.

 • ESTOCASTICIDAD EN SISTEMAS COMPLEJOS NOLINEALES

   Pons Rivero, Antonio Javier; Torrent Serra, Maria Del Carmen; Masoller Alonso, Cristina; Pigolotti, Simone; Ramirez de La Piscina Millan, Laureano; Peñaranda Ayllon, Angelina; Malagarriga Guasch, Daniel; Dies Miracle, Marta; Aragoneses Aguado, Andres; Deza, Juan Ignacio; Garcia Ojalvo, Jorge
  Participation in a competitive project

   Share

 • Synchronizability and dynamics of coupled neural mass oscillators

   Malagarriga Guasch, Daniel; Garcia Ojalvo, Jorge; Pons Rivero, Antonio Javier
  International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications
  Presentation's date: 2012-10-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exploring the dynamics of Boolean networks using Python: application to cell signaling networks

   Pons Rivero, Antonio Javier; Abad, Elena; Rue Queralt, Pau
  Workshop IBERSINC
  Presentation's date: 2012-09-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelos físicos de actividad cerebral: de la micro- a la macro-escala

   Pons Rivero, Antonio Javier; Garcia Ojalvo, Jorge
  Revista española de física
  Date of publication: 2012-09-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cracks tamed

   Pons Rivero, Antonio Javier
  Nature
  Date of publication: 2012-05-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Crack propagation in materials is rarely welcome. But carefully engineered cracks produced during the deposition of a film on silicon can be used to efficiently create pre-designed patterns of nanometre-scale channels.

 • NEURAL ENGINEERING TRANSFORMATIVE TECHNOLOGIES

   Pons Rivero, Antonio Javier; Torrent Serra, Maria Del Carmen; Masoller Alonso, Cristina; Garcia Ojalvo, Jorge
  Participation in a competitive project

   Share

 • Noise-induced up/down dynamics in scale-free neuronal networks

   Grau Moya, Jordi; Pons Rivero, Antonio Javier; Garcia Ojalvo, Jorge
  International journal of bifurcation and chaos
  Date of publication: 2012-07-31
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Cortical neuronal networks are known to exhibit regimes of dynamical activity characterized by periods of elevated firing (up states) separated by silent phases (down states). Here, we show that up/down dynamics may emerge spontaneously in scale-free neuronal networks, provided an optimal amount of noise acts upon all network nodes. Our conclusions are drawn from numerical simulations of networks of subthreshold integrate-and-fire neurons, connected to each other according to a scale-free topology. We study the structure of the up/down regime both in time and in terms of the node degree. We also examine whether localized random perturbations applied to specific network nodes are able to generate up/down dynamics, showing that this regime arises when noisy inputs are applied to low-degree (nonhub) network nodes, but not when they act upon network hubs.

 • Integration of cellular signals in chattering environments

   Rué Queralt, Pau; Domedel Puig, Nuria; Garcia Ojalvo, Jorge; Pons Rivero, Antonio Javier
  Progress in biophysics and molecular biology
  Date of publication: 2012-09-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Neural oscillations: from mechanisms to functionality

   Pons Rivero, Antonio Javier; De Sancristobal Alonso, Belen; Garcia Ojalvo, Jorge
  Barcelona Computational and Systems Neuroscience Meeting
  Presentation's date: 2011-06-14
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The helical crack-front instability

   Pons Rivero, Antonio Javier; Karma, Alain
  Congreso de Física Estadística
  Presentation's date: 2011-06-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modulating the Phase Coherence of Neuronal Population Oscillations in the Gamma Band

   De Sancristobal Alonso, Belen; Vicente, Raul; Pons Rivero, Antonio Javier; Pipa, Gordon; Garcia Ojalvo, Jorge
  International Conference on Cognitive Neurodynamics
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling signaling information processing through a Boolean network

   Pons Rivero, Antonio Javier; Domedel Puig, Nuria; Rué Queralt, Pau; Garcia Ojalvo, Jorge
  International Congress on Molecular Systems Biology
  Presentation's date: 2011-05-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Information routing driven by background chatter in a signaling network  Open access

   Domedel Puig, Nuria; Rué Queralt, Pau; Pons Rivero, Antonio Javier; Garcia Ojalvo, Jorge
  PLOS computational biology
  Date of publication: 2011-12-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Living systems are capable of processing multiple sources of information simultaneously. This is true even at the cellular level, where not only coexisting signals stimulate the cell, but also the presence of fluctuating conditions is significant. When information is received by a cell signaling network via one specific input, the existence of other stimuli can provide a background activity –or chatter– that may affect signal transmission through the network and, therefore, the response of the cell. Here we study the modulation of information processing by chatter in the signaling network of a human cell, specifically, in a Boolean model of the signal transduction network of a fibroblast. We observe that the level of external chatter shapes the response of the system to information carrying signals in a nontrivial manner, modulates the activity levels of the network outputs, and effectively determines the paths of information flow. Our results show that the interactions and node dynamics, far from being random, confer versatility to the signaling network and allow transitions between different information-processing scenarios.

 • From structural to functional connectivity in aging brains: a neural mass modeling

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, José Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping
  Presentation's date: 2010-06-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Relaxation dynamics and frequency response of a noisy cell signaling network

   Rué Queralt, Pau; Pons Rivero, Antonio Javier; Domedel Puig, Nuria; Garcia Ojalvo, Jorge
  Chaos
  Date of publication: 2010-12-30
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • DINAMICA NOLINEAL Y ESTOCASTICA EN SISTEMAS FISICOS Y BIOFISICOS

   Zamora Munt, Jordi; Masoller Alonso, Cristina; Domedel Puig, Nuria; Torrent Serra, Maria Del Carmen; Espinar Calvo, Maria Lorena; De Sancristobal Alonso, Belen; Pons Rivero, Antonio Javier; Tiana Alsina, Jordi; Rue Queralt, Pau; Dies Miracle, Marta; Garcia Ojalvo, Jorge
  Participation in a competitive project

   Share

 • Relating structural and functional anomalous connectivity in the aging brain via neural mass modeling

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, Jose Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  Neuroimage
  Date of publication: 2010-09
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The structural changes that arise as the brain ages influence its functionality. In many cases, the anatomical degradation simply leads to normal aging. In others, the neurodegeneration is large enough to cause neurological disorders (e.g. Alzheimer's disease). Structure and function can be both currently measured using noninvasive techniques, such as magnetic resonance imaging (MRI) and electroencephalography (EEG) respectively. However, a full theoretical scheme linking structural and functional degradation is still lacking. Here we present a neural mass model that aims to bridge both levels of description and that reproduces experimentally observed multichannel EEG recordings of alpha rhythm in young subjects, healthy elderly subjects, and patients with mild cognitive impairment. We focus our attention in the dominant frequency of the signals at different electrodes and in the correlation between specific electrode pairs, measured via the phase-lag index. Our model allows us to study the influence of different structural connectivity pathways, independently of each other, on the normal and aberrantly aging brain. In particular, we study in detail the effect of the thalamic input on specific cortical regions, the long-range connectivity between cortical regions, and the short-range coupling within the same cortical area. Once the influence of each type of connectivity is determined, we characterize the regions of parameter space compatible with the EEG recordings of the populations under study. Our results show that the different types of connectivity must be fine-tuned to maintain the brain in a healthy functioning state independently of its age and brain condition.

 • Helical crack-front instability in mixed-mode fracture

   Pons Rivero, Antonio Javier; Karma, Alain
  Nature
  Date of publication: 2010-03-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  [...]We show that the dynamically preferred unstable wavelength is governed by the balance of the destabilizing effect of far-field stresses and the stabilizing effect of cohesive forces on the process zone scale, and we derive a theoretical estimate for this scale using a new propagation law for curved cracks in three dimensions. The rotation angles of coarsened facets are also compared to theoretical predictions and available experimental data.

 • Neural mass modeling of PLI changes in EEG recordings of aging brains

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, José Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  GABA Scientific Workshop
  Presentation's date: 2009-03-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Phase field study of three dimensional brittle fracture

   Pons Rivero, Antonio Javier; Karma, Alain
  Symposium on Phase-Field Modelling in Materials Science
  Presentation's date: 2009-08-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Relating structural and functional aberrant connectivity in aging brains via neural mass modeling

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, José Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  International Workshop on Trends in Complex System: Synchronization and Multiscale Complex Dynamics in the Brain
  Presentation's date: 2009-11-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • PROPIETATS DINÀMIQUES I NO LINIALS DE MATERIALS I SITEMES FOTÒNICS, ELÈCTRICS I BIOLÒGICS

   Belana Punseti, Juan; Nistor, Ioan Cristian; Masoller Alonso, Cristina; Domedel Puig, Nuria; Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Òrrit Prat, Jordi; Aragoneses Aguado, Andres; Trull, Jose; Staliunas, Kestutis; Herrero Simon, Ramon; Torrent Serra, Maria Del Carmen; Vilaseca Alavedra, Ramon; Font Garcia, Josep Lluís; Cojocaru, Crina Maria; Espinar Calvo, Maria Lorena; De Sancristobal Alonso, Belen; Pons Rivero, Antonio Javier; Sellarès González, Jordi; Tiana Alsina, Jordi; Zamora Munt, Jordi; Roppo, Vito; Garcia Ojalvo, Jorge
  Participation in a competitive project

   Share

 • Modeling synchronization loss in Alzheimer¿s disease

   Pons Rivero, Antonio Javier; Garcia Ojalvo, Jorge; Cantero, José Luis; Atienza, Mercedes
  Synchronizability and Network Topology in Artificial and Natural Neural Networks
  Presentation's date: 2008-04-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling synchronization loss in large-scale brain dynamics

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, Jose Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  GABA Scientific Workshop
  Presentation's date: 2008-05-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling synchronization loss in large-scale brain dynamics

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, J L; Atienza, M; Garcia Ojalvo, Jorge
  International Conference on Artificial Neural Networks 2008
  Presentation's date: 2008-09-06
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Nonlinear chemoconvection in the methylene-blue¿glucose system: Two-dimensional shallow layers

   Pons Rivero, Antonio Javier; Batiste Boleda, Oriol; Bees, M.A.
  Physical review E: statistical, nonlinear, and soft matter physics
  Date of publication: 2008-07-23
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling synchronization loss in large-scale brain dynamics

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, José Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  Lecture notes in computer science
  Date of publication: 2008-09-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Synchronization loss in large-scale brain dynamics

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, José Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  Coherent Behavior in Neuronal Networks
  Presentation's date: 2007-10-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Synchronization loss in large-scale brain dynamics

   Pons Rivero, Antonio Javier; Cantero, José Luis; Atienza, Mercedes; Garcia Ojalvo, Jorge
  Noise in Life: Stochastic Dynamics in the Neurosciences
  Presentation's date: 2007-11-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GABA: Global Approach to Brain Activity (FP6-2005-NEST-Path-043309)

   Garcia Ojalvo, Jorge; Masoller Alonso, Cristina; Torrent Serra, Maria Del Carmen; Pons Rivero, Antonio Javier
  Participation in a competitive project

   Share

 • Feedback control of unstable cellular solidification fronts

   Pons Rivero, Antonio Javier; Karma, Alain; Akamatsu, Silvère; Newey, Michael; Pomerance, Andrew; Singer, Herman; Losert, Wolfgang
  Physical review E, statistical physics, plasmas, fluids, and related interdisciplinary topics
  Date of publication: 2007-02-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Chemoconvection patterns in the methylene-blue-glucose system: weakly nonlinear analysis

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Bees, M.A.
  Physical review E, statistical physics, plasmas, fluids, and related interdisciplinary topics
  Date of publication: 2004-12-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Derivation of amplitude equations for a chemoconvection pattern-forming instability

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Bees, Martin
  International Workshop on Trends in Pattern Formation: from Amplitude Equations to Applications
  Presentation's date: 2003-10-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Patterns in the "Blue Bottle": experiments and theory

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Bees, Martin; Soerensen, Preben
  International Seminar on Trends in Pattern Formation: From Amplitude Equations to Applications
  Presentation's date: 2003-09-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis cuantitativo de estructuras espacio-temporales quimioconvectivas

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Bees, Martin; Soerensen, Preben
  Congreso de Física Estadística
  Presentation's date: 2002-05-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelling a chemically driven hydrodynamic instability

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Soerensen, Preben; Bees, Martin
  Xarxa Temàtica en Dinàmiques no Lineals d'Autoorganització Espai-temporal
  Presentation's date: 2002-02-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Quantitative analysis of chemoconvection patterns

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Soerensen, Preben; Bees, Martin
  PHYSBIO Non-equilibrium in Physics and Biology
  Presentation's date: 2002-09-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Quantitative analysis of chemoconvection patterns in the methylene-blue-glucose system

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Bees, M.A.; Sorensen, Preben Grae
  Journal of physical chemistry B
  Date of publication: 2002-06-27
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Chemoconvection: a chemically induced hydrodynamic instability

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Soerensen, Preben; Bees, Martin
  Graduate School in Nonlinear Science
  Presentation's date: 2001-06-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Chemoconvection: A chemically driven hydrodynamic instability

   Bees, M.A.; Pons Rivero, Antonio Javier; Sorensen, Preben Grae; Sagués Mestre, Francesc
  Journal of chemical physics
  Date of publication: 2001
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Chemoconvection: an example of a pattern forming instability

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Soerensen, Preben; Bees, Martin
  Annual Meeting of the T. M. R. Network on Pattern, Noise and Chaos
  Presentation's date: 2000-09-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pattern formation in the methylene-blue-glucose system

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Bees, M.A.; Sorensen, Preben Grae
  Journal of physical chemistry B
  Date of publication: 2000-02-18
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Patterns in the "blue-bottle experiment"

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Soerensen, Preben; Bees, Martin
  Annual Meeting of the T. M. R. Network on Pattern, Noise and Chaos
  Presentation's date: 1999-05-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pattern formation in the Methylene-Blue-Glucose system

   Pons Rivero, Antonio Javier; Sagués Mestre, Francesc; Soerensen, Preben; Bees, Martin
  Ph. D. Summer School in Modelling Nonlinear Dynamics in Complex Chemical and Biological Systems
  Presentation's date: 1999-06-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window