Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 74 results
 • Modelització i Processament de la Informació (MPI)

   Casanovas Garcia, Jose; Olive Ramon, Antoni; Sancho Samsó, Maria Ribera; Aluja Banet, Tomas; Barcelo Bugeda, Jaime; Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Gómez Seoane, Cristina; Romero Moral, Oscar; Raventós Pagès, Ruth; Farré Tost, Carles; Codina Sancho, Esteve; Montero Mercade, Lidia; Guasch Petit, Antonio; Fonseca Casas, Pau; Estañol Lamarca, Montserrat; Oriol Hilari, Xavier; Teniente Lopez, Ernest
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Validation of schema mappings with nested queries  Open access

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 2012-10-11
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  With the emergence of the Web and the wide use of XML for representing data, the ability to map not only flat relational but also nested data has become crucial. The design of schema mappings is a semi-automatic process. A human designer is needed to guide the process, choose among mapping candidates, and successively refine the mapping. The designer needs a way to figure out whether the mapping is what was intended. Our approach to mapping validation allows the designer to check whether the mapping satisfies certain desirable properties. In this paper, we focus on the validation of mappings between nested relational schemas, in which the mapping assertions are either inclusions or equalities of nested queries. We focus on the nested relational setting since most XML’s Document Type Definitions (DTDs) can be represented in this model. We perform the validation by reasoning on the schemas and mapping definition. We take into account the integrity constraints defined on both the source and target schema.

 • Access to the full text
  Avaluació de la incorporació d'activitats d'aprenentatge actiu i cooperatiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d'Informàtica de Barcelona  Open access

   Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-38
  Presentation's date: 2012-07-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge on el paper de l'estudiant sigui molt més actiu. L'objectiu és que els estudiants no adquireixin simplement uns coneixements teòrics sinó una sèrie de competències que millorin les seves actituds i que d'aquesta manera surtin més preparats per adaptar-se fàcilment al mercat laboral. En aquest sentit hem introduït a les assignatures de l'àmbit de bases de dades, tècniques d'aprenentatge cooperatiu fent servir activitats en equip, presencials i semi-presencials, incrementant, d'aquesta manera, el tant per cent de classes on s'està fent aquest tipus d'aprenentage. Els autors hem desenvolupat una eina de software, anomenada LEARN-SQL, que permet el treball semi-presencial supervisat, l'autoavaluació de l'estudiant i l'aprenentatge actiu i individualitzat. En aquest article presentem l¿adaptació de LEARN-SQL per donar suport, complert i còmode, a la gestió d'equips d'estudiants i dels treballs fets per part de l'equip per a que siguin accessibles a tots els membres de l'equip i als professors. Com a indicadors dels beneficis de les millores introduïdes fins al moment, tenim: les notes dels estudiants que han cursat les assignatures amb i sense les noves tècniques d¿aprenentatge; els resultats de les enquestes que hem fet als estudiants i les opinions dels professors. Amb les notes de les assignatures hem realitzat un estudi estadístic on es pot comprovar que els resultats obtinguts amb tècniques d'aprenentatge cooperatiu són quantitativament millors que sense. Els resultats de les enquestes i les opinions dels professors corroboren la part de satisfacció més qualitativa. D'altra banda, també hem ampliat LEARN-SQL amb suport automatitzat per als exercicis de programació amb accés a bases de dades, càlcul de costos de consultes i àlgebra relacional.

  Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge on el paper de l'estudiant sigui molt més actiu. L'objectiu és que els estudiants no adquireixin simplement uns coneixements teòrics sinó una sèrie de competències que millorin les seves actituds i que d'aquesta manera surtin més preparats per adaptar-se fàcilment al mercat laboral. En aquest sentit hem introduït a les assignatures de l'àmbit de bases de dades, tècniques d'aprenentatge cooperatiu fent servir activitats en equip, presencials i semi-presencials, incrementant, d'aquesta manera, el tant per cent de classes on s'està fent aquest tipus d'aprenentage. Els autors hem desenvolupat una eina de software, anomenada LEARN-SQL, que permet el treball semi-presencial supervisat, l'autoavaluació de l'estudiant i l'aprenentatge actiu i individualitzat. En aquest article presentem l’adaptació de LEARN-SQL per donar suport, complert i còmode, a la gestió d'equips d'estudiants i dels treballs fets per part de l'equip per a que siguin accessibles a tots els membres de l'equip i als professors. Com a indicadors dels beneficis de les millores introduïdes fins al moment, tenim: les notes dels estudiants que han cursat les assignatures amb i sense les noves tècniques d’aprenentatge; els resultats de les enquestes que hem fet als estudiants i les opinions dels professors. Amb les notes de les assignatures hem realitzat un estudi estadístic on es pot comprovar que els resultats obtinguts amb tècniques d'aprenentatge cooperatiu són quantitativament millors que sense. Els resultats de les enquestes i les opinions dels professors corroboren la part de satisfacció més qualitativa. D'altra banda, també hem ampliat LEARN-SQL amb suport automatitzat per als exercicis de programació amb accés a bases de dades, càlcul de costos de consultes i àlgebra relacional.

 • Adaptació de LEARN-SQL a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)  Open access

   Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

   Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d¿Educació Superior (EEES)

   Urpi Tubella, Antoni
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El llenguatge SQL II

   Casañ Guerrero, Maria Jose; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Date of publication: 2011-02
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Validation of Mappings between Data Schemas  Open access

   Rull Fort, Guillem
  Department of Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En esta tesis, presentamos un nuevo enfoque para validar mappings entre esquemas de datos que permite al diseñador comprobar si el mapping satisface o no ciertas propiedades deseables. La respuesta que obtiene el diseñador no se limita a un simple valor booleano, sino que dependiendo del resultado de la comprobación obtendrá un ejemplo/contraejemplo que ilustre ese resultado, o bien se le indicará el conjunto de restricciones de integridad de los esquemas y formulas del mapping responsables de ese resultado. Una de las características principales de nuestro enfoque es que es capaz de tratar una clase muy expresiva de mappings y esquemas relacionales. En particular, nuestro enfoque es capaz de tratar con formulas de mapping consistentes en inclusiones y igualdades de consultas, además de permitir el uso de negaciones y comparaciones aritméticas tanto en las propias formulas del mapping como en las vistas definidas en los esquemas. Nuestro enfoque también permite tratar restricciones de integridad, las cuales pueden estar definidas no solo sobre las tablas sino también sobre las vistas de los esquemas. Dado que razonar sobre este tipo de mappings y esquemas es, desafortunadamente, indecidible, proponemos realizar un test de terminación previo a la validación del mapping. Si el test de terminación da una respuesta positiva, entonces podremos estar seguros de que la posterior comprobación de la propiedad deseable correspondiente terminará. Finalmente, también extendemos nuestro enfoque más allá del caso relacional y lo aplicamos al contexto de mappings entre esquemas XML.

  In this thesis, we present a new approach to the validation of mappings between data schemas. It allows the designer to check whether the mapping satisfies certain desirable properties. The feedback that our approach provides to the designer is not only a Boolean answer, but either a (counter)example for the (un)satisfiability of the tested property, or the set of mapping assertions and schema constraints that are responsible for that (un)satisfiability. One of the main characteristics of our approach is that it is able to deal with a very expressive class of relational mapping scenarios; in particular, it is able to deal with mapping assertions in the form of query inclusions and query equalities, and it allows the use of negation and arithmetic comparisons in both the mapping assertions and the views of the schemas; it also allows for integrity constraints, which can be defined not only over the base relations but also in terms of the views. Since reasoning on the class of mapping scenarios that we consider is, unfortunately, undecidable, we propose to perform a termination test as a pre-validation step. If the answer of the test is positive, then checking the corresponding desirable property will terminate. We also go beyond the relational setting and study the application of our approach to the context of mappings between XML schemas.

 • AuRUS: Automated Reasoning on UML/OCL Schemas

   Queralt Calafat, Anna; Rull Fort, Guillem; Teniente Lopez, Ernest; Farré Tost, Carles; Urpi Tubella, Antoni
  International Conference on Conceptual Modeling
  p. 438-444
  DOI: 10.1007/978-3-642-16373-9
  Presentation's date: 2010-11-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  To ensure the quality of an information system, the conceptual schema that represents its domain must be semantically correct. We present a prototype to automatically check whether a UML schema with OCL constraints is right in this sense. It is well known that the full expressiveness of OCL leads to undecidability of reasoning. To deal with this problem, our approach finds a compromise between expressiveness and decidability, thus being able to handle very expressive constraints guaranteeing termination in many cases.

 • Access to the full text
  Adaptació d'assignatures de bases de dades a l'EEES  Open access

   Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els canvis recents en els plans d'estudis de la UPC i la UOC tenen en compte el nou espai europeu d'educació superior (EEES). Una de les conseqüències directes d'aquests canvis és la necessitat d'afitar i optimitzar el temps dedicat a les activitats d'aprenentatge que requereixen la participació activa de l'estudiant i que es realitzen de manera continuada durant el semestre. A més, l'EEES destaca la importància de les pràctiques, les relacions interpersonals i la capacitat de treballar en equip, suggerint la reducció de classes magistrals i l'augment d'activitats que fomentin tant el treball personal de l'estudiant com el cooperatiu. En l'àmbit de la docència informàtica d'assignatures de bases de dades el problema és especialment complex degut a que els enunciats de les proves no acostumen a tenir una solució única. Nosaltres hem desenvolupat una eina, anomenada LEARN-SQL, l'objectiu de la qual és corregir automàticament qualsevol tipus de sentència SQL (consultes, actualitzacions, procediments emmagatzemats, disparadors, etc ...) i discernir si la resposta aportada per l'estudiant és o no és correcta amb independència de la solució concreta que aquest proposi. D'aquesta manera potenciem l'autoaprenentatge i l'autoavaluació, fent possible la semipresencialitat supervisada i facilitant l'aprenentatge individualitzat segons les necessitats de cada estudiant. Addicionalment, aquesta eina ajuda als professors a dissenyar les proves d'avaluació, permetent també la opció de revisar qualitativament les solucions aportades pels estudiants. Per últim, el sistema proporciona ajuda als estudiants per a que aprenguin dels seus propis errors, proporcionant retroalimentació de qualitat. En aquest article presentem una proposta d’adaptació per les assignatures de bases de dades a l’EEES amb l’ús de LEARN-SQL a les sessions de laboratori i d’algunes tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les sessions de problemes.

 • Access to the full text
  Adapting LEARN-SQL to database computer supported cooperative learning  Open access

   Burgues Illa, Xavier; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Casañ Guerrero, Maria Jose; Urpi Tubella, Antoni; Rodríguez, M. Elena
  Workshop on Methods and Cases in Computing Education
  p. 22-29
  Presentation's date: 2010-06-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  LEARN-SQL is a tool that we are using since three years ago in several database courses, and that has shown its positive effects in the learning of different database issues. This tool allows proposing remote questionnaires to students, which are automatically corrected giving them a feed-back and promoting their self-learning and self-assessment of their work. However, this tool as it is currently used does not has the possibility to propose structured exercises to teams that promote their cooperative learning. In this paper, we present our adaptation of the LEARN-SQL tool for allowing some Computer-Supported Collaboration Learning techniques.

 • Access to the full text
  A schema-only approach to validate XML schema mappings  Open access

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 2010-03-19
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Since the emergence of the Web, the ability to map XML data between different data sources has become crucial. Defining a mapping is however not a fully automatic process. The designer needs to figure out whether the mapping is what was intended. Our approach to this validation consists of defining and checking certain desirable properties of mappings. We translate the XML schemas and the mapping into first-order logic formalism and apply a reasoning mechanism to check the desirable properties automatically, without assuming any particular instantiation of the schemas.

 • Access to the full text
  Testing termination of query satisfiability checking on expressive database schemas  Open access

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 2010-03-19
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A query is satisfiable if there is at least one consistent instance of the database in which it has a non-empty answer. Defining queries on a database schema and checking their satisfiability can help the database designer to be sure whether the produced database schema is what was intended. The formulation of such queries may easily require the use of some arithmetic comparisons or negated expressions. Unfortunately, checking the satisfiability of this class of queries on a database schema that most likely have some integrity constraints (e.g., keys, foreign keys, Boolean checks) is, in general, undecidable. However, although the problem is undecidable for such a class of schemas and queries, it may not be so for a particular query satisfiability check. In this paper, we propose to perform a termination test as a previous step to query satisfiability checking. If positive, the termination test guarantees that the corresponding query satisfiability check will terminate. We assume the CQC method is the underlying query satisfiability checking method; to the best of our knowledge, it is the only method of this kind able to deal with schemas and queries as expressive as the ones we consider.

 • LEARN-SQL: Herramienta de gestión de ejercicios de SQL con autocorrección  Open access

   Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Urpi Tubella, Antoni; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
  p. 453-460
  Presentation's date: 2009-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Algunas herramientas de autocorrección existen ya en el ámbito de la docencia informática. No obstante en asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a la gran variedad de tipos de ejercicios (los sistemas existentes se limitan a consultas) y a que éstos no tienen solución única. Nuestro sistema tiene como objetivo corregir automáticamente cualquier tipo de sentencia SQL (consultas, actualizaciones, procedimientos, disparadores, creación de índices, etc.) y discernir si la respuesta aportada por el estudiante es o no correcta con independencia de la solución concreta que éste proponga. En esta comunicación presentaremos específicamente el módulo encargado de la gestión de ejercicios y todas las tipologías de estos que estamos utilizando en la actualidad.

 • Red nacional de gestión de datos

   Teniente Lopez, Ernest; Vela Sánchez, Belén; Abello Gamazo, Alberto; Urpi Tubella, Antoni; Farré Tost, Carles; Romero Moral, Oscar
  Competitive project

   Share

 • MVT: a schema mapping validation tool

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  International Conference on Extending Database Technology
  p. 1120-1123
  Presentation's date: 2009-03-24
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Schema mappings define relationships between schemas in a declarative way. We demonstrate MVT, a mapping validation tool that allows the designer to ask whether the mapping has certain desirable properties. The answers to these questions will provide information on whether the mapping adequately matches the intended needs and requirements. MVT is able to deal with a highly expressive class of mappings and database schemas, which allows the use of negations, order comparisons and null values. The tool does not only provide a Boolean answer as test result, but also a feedback for that result. Depending on the tested property and on the test result, the provided feedback can be in the form of example schema instances, or in the form of an explanation, that is, highlighting the mapping assertions and schema constraints responsible for getting such a result.

 • METODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA VALIDACION Y LA GENERACION DE MAPPINGS ENTRE ESQUEMAS DE DATOS

   Queralt Calafat, Anna; Rull Fort, Guillem; Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Farré Tost, Carles; Romero Moral, Oscar; Teniente Lopez, Ernest
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Uso de LEARN-SQL en el aprendizaje cooperativo de bases de datos  Open access

   Burgues Illa, Xavier; Quer, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
  p. 359-366
  Presentation's date: 2008-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este artículo se describen los cambios efectuados en algunas asignaturas del área de bases de datos en dos vertientes: organizativa y tecnológica. En la primera, el objetivo principal ha sido la introducción de técnicas de aprendizaje cooperativo. En la segunda, el objetivo ha sido potenciar el autoaprendizaje y el autoevaluación a través de la herramienta LEARN-SQL. Los cambios relacionados con las dos vertientes se han aplicado, hasta el momento, a asignaturas distintas. Para finalizar el artículo, se hace una valoración de los resultados obtenidos, y se trazan las líneas de futuros cambios orientados a la combinación de las dos vertientes.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification  Open access

   Abello Gamazo, Alberto; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme
  IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies
  p. 592-593
  Presentation's date: 2008-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.

 • Access to the full text
  LEARN-SQL: a blended learning tool for the database area  Open access

   Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-17
  Presentation's date: 2008-07-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los cambios recientes en los planes de estudio de la UPC y la UOC tienen en cuenta el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Una de las consecuencias directas de estos cambios es la necesidad de acotar y optimizar el tiempo a dedicar a las actividades de aprendizaje que requieren la participación activa del estudiante y que se realizan de forma continuada durante el semestre. En el ámbito de la docencia informática de asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a que los enunciados de las pruebas no acostumbran a tener una solución única. Nosotros hemos desarrollado una herramienta, llamada LEARN-SQL, cuyo objetivo es corregir automáticamente cualquier tipo de sentencia SQL (consultas, actualizaciones, procedimientos almacenados, disparadores etc.) y discernir si la respuesta aportada por el estudiante es o no correcta con independencia de la solución concreta que este proponga. Además esta herramienta ayuda a los profesores a diseñar las pruebas de evaluación, permitiendo también la opción de revisar cualitativamente las soluciones aportadas por los estudiantes. Por último, el sistema proporciona ayuda a los estudiantes para que aprendan de sus propios errores, proporcionando feedback de calidad.

 • Providing Explanations for Database Schema Validation

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 2008-04
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SVTe: a tool to validate database schemas

   Farré Tost, Carles; Rull Fort, Guillem; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  1st International Workshop on Testing Database Systems
  p. 9
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extensión de Moodle para facilitar la corrección automática de cuestionarios y su aplicación en el ámbito de las bases de datos

   Abello Gamazo, Alberto; Urpi Tubella, Antoni; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Estèvez, Marc
  MoodleMoot 2007
  Presentation's date: 2007-10-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Validation of Mappings between Schemas

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 2007-06
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Computing Explanations for Unlively Queries in Databases

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 2007-06
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Computing explanations for unlively queries in databases

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  ACM International Conference on Information and Knowledge Management
  p. 955-958
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contención de consultas con valores nulos usando el método CQC

   Farré Tost, Carles; Urpi Tubella, Antoni
  XI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2006)
  p. 89-98
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo de técnicas y herramientas para la validación de esquemas de bases de datos

   Abello Gamazo, Alberto; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni; Farré Tost, Carles
  Competitive project

   Share

 • SVT: schema validation tool for Microsoft SQL-Server

   Teniente Lopez, Ernest; Farré Tost, Carles; Urpi Tubella, Antoni; Beltrán, Carlos; Gañán, David
  30th International Conference on Very Large Data Bases
  p. 1349-1352
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new approach for checking schema validation properties

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  15th International Conference on Database and Expert Systems Applications. DEXA 2004
  p. 77-86
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A NEW METHOD FOR QUERY CONTAINMENT CHECKING IN DATABASES

   Farré Tost, Carles
  Department of Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Handling Existential Derived Predicates in View Updating

   Urpi Tubella, Antoni; Teniente Lopez, Ernest; Farré Tost, Carles
  19th International Conference on Logic Programming
  p. 148-162
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Formalization And Correctness Of The CQC Method

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 2002-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Constructive Method for Query Containment Checking

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  10th International Conference on Database and Expert Systems Applications. DEXA'99
  p. 583-593
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Query Containment Checking as a View Updating Problem

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 1998-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Query Containment Checking as a View Updating Problem

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  9th International Conference on Database and Expert Systems Applications. DEXA'98
  p. 310-321
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tratamiento integrado de actualizaciones en bases de datos deductivas: el proyecto folre

   Mayol Sarroca, Enric; Pastor Collado, Juan Antonio; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni; Farré Tost, Carles
  III JORNADAS DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN BASES DE DATOS (JIDBD'98)
  p. 3-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integrated treatment of updates in deductive databases: the FOLRE Project

   Mayol Sarroca, Enric; Pastor Collado, Juan Antonio; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni; Farré Tost, Carles
  Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos
  p. 3-10
  Presentation's date: 1998
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comprobación del Contenimiento de Consultas mediante Actualización de Vistas

   Farré Tost, Carles; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  II Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos (JIDBD)
  p. 91-99
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • THE INTENSIONAL EVENTS METHOD FOR CONSISTENT VIEW UPDATING

   Costal Costa, Maria Dolors; Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Date: 1996-07
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • presentació paper

   Urpi Tubella, Antoni
  5th EDBT '96
  Presentation's date: 1996-03-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • docencia de las bases de datos en la facultat d'informatica de barcelona

   Sistac Planas, Jaume; Saltor Soler, Felix Enrique; Costa Casamitjana, Francesc; Costal Costa, Maria Dolors; Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni
  Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos
  p. 16-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • FOLRE: un sistema para el tratamiento integrado de actualizaciones en bases de datos

   Teniente Lopez, Ernest; Farré Tost, Carles; Martin Escofet, Carme; Mayol Sarroca, Enric; Pastor Collado, Juan Antonio; Sistac Planas, Jaume; Urpi Tubella, Antoni
  Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos
  p. 132-141
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Classification and Specification of Update Problems

   Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Logic databases and the meaning of change
  p. 25-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • How to tackle shcema validation by view updating

   Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  5th International Conference on EXtending Database Technology
  p. 535-552
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Classification and specification of update problems

   Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  Logic databases and the meaning of change
  p. 16-20
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A common framework for classifying and specifying deductive database updating problems

   Teniente Lopez, Ernest; Urpi Tubella, Antoni
  11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA ENGINEERING. (ICDE)
  p. 173-182
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • RAFAEL DE CAMPALANS (DE L'I.E.C)

   Urpi Tubella, Antoni; Teniente Lopez, Ernest
  Award or recognition

   Share