Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 170 results
 • The green matrix of a network with a new vertex

   Gago Alvarez, Silvia; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles; Mitjana Riera, Margarida
  International Linear Algebra Society Conference
  Presentation's date: 2014-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Laplacian matrix of a weighted graph with new pendant vertices

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia; Mitjana Riera, Margarida
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 223-230
  Presentation's date: 2014-07-08
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Green matrices of networks with added pendant vertices

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia; Mitjana Riera, Margarida
  Joint ALAMA-GAMM/ANLA Meeting
  Presentation's date: 2014-07-16
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Inverse Problem on Finite Networks

   Arauz Lombardia, Cristina
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi té dos objectius generals. Primer, volem deduir dades funcionals, estructurals o resistives d'una xarxa fent servir la informació proporcionada per la seva conductivitat. L'objectiu real és aconseguir aquesta informació d'una xarxa gran quan coneixem la mateixa de les subxarxes que la formen. El motiu és que les xarxes grans no són fàcils de treballar a causa de la seva mida. Com més petita sigui una xarxa, més fàcil serà treballar-hi, i per tant intentem trencar les xarxes grans en parts més petites que potser ens permeten resoldre problemes sobre elles més fàcilment. Principalment busquem les expressions de certs operadors que caracteritzen les solucions dels problemes de contorn en les xaxes originals. Aquests problemes es diuen problemes directes, ja que s'empren directament les dades de conductivitat per obtenir informació.El segon objectiu és recuperar les dades de conductivitat a l'interior d'una xarxa emprant només mesures a la frontera de la mateixa i condicions d'equiliri globals. Com que aquest problema no està ben establert perquè és altament sensible als canvis en les dades de frontera, de vegades només busquem una reconstrucció partial de la conductivitat o afegim condicions a la xarxa per tal de recuperar completament la conductivitat. Aquest tipus de problemes es diuen problemes inversos, ja que es fa servir informació a la frontera per aconseguir coneixements de l'interior de la xarxa. Aquest treball tracta de trobar situacions on la recuperació, total o parcial, es pugui dur a terme.Una de les nostres ambicions quant a problemes inversos és recuperar l'estructura de les xarxes per les que el ben conegut Problema de Serrin té solució en el camp discret. Sorprenentment, la resposta és similar al cas continu. També volem caracteritzar les xarxes mitjançant un operador a la frontera. Amb aquesta finalitat definim els problemes de contorn parcials sobredeterminats i describim com les solucions d'aquesta família de problemes que tenen una propietat d'alternància a una part de la frontera es propaguen a través de la xarxa mantenint aquesta alternància. Si ens centrem en una certa família de xarxes, veiem que l'operador a la frontera que abans hem mencionat pot ser la matriu de respostes d'una família infinita de xarxes amb diferentes conductivitats. Escollint una extensió en concret, obtenim una única xarxa per la qual una matriu donada és la seva matriu de respostes.Un cop hem caracteritzat aquelles matrius que són la matriu de respostes de certes xarxes, intentem recuperar les conductàncies d'aquestes xarxes. Amb aquesta finalitat, caracteritzem qualsevol solució d'un problema de contorn parcial sobredeterminat. Després, analitzem dos gran grups de xarxes que tene propietats de frontera notables i que ens porten a la recuperació de les conductàncies de certes branques a prop de la frontera. L'objectiu és donar fórmules explícites per obtenir aquestes conductàncies. Fent servir aquestes fórmules, aconseguim dur a terme una recuperació completa de conductàncies sota certes circumstàncies.

 • Special Matrices

   Carmona Mejias, Angeles
  Collaboration in journals

   Share

 • El problema de Serrin discreto

   Arauz Lombardia, Cristina; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Congreso de Jóvenes Investigadores Real Sociedad Matemática Española
  p. 94
  Presentation's date: 2013-09-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  J. Serrin dio solución, en 1971, al siguiente problema de la Teoría del Potencial: sea O un dominio regular abierto, conexo y acotado del espacio Euclídeo tal que la solución u del problema de Dirichlet -¿u = 1 en O y u = 0 en d(O) viene sobredeterminada por la condición de que ¿u es constante en la frontera d(O). Entonces, O es una bola y u tiene simetría radial. Aquí consideramos el problema discreto análogo. Dado un grafo G = (V, E) y un subconjunto conexo F ¿ V, la solución del problema de Dirichlet L(u) = 1 en F y u = 0 en d(F ) se llama medida de equilibrio. El Problema de Serrin Discreto se formula como: ¿la condición adicional ¿u = constante en d(F) implica que F es una bola y u es radial? La respuesta es negativa. Imponiendo una restricción que demostramos necesaria, los valores de la medida de equilibrio sí que dependen de la distancia a la frontera y esto nos lleva a dar una caracterización de los grafos donde el Problema de Serrin Discreto tiene solución.

 • Boundary value problems on a weighted path

   Gago Alvarez, Silvia; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Midsummer Combinatorial Workshop
  Presentation's date: 2013-08-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we solve usual boundary value problems on a weighted path via orthogonal polynomials

 • Tree forest metrics for Schrödinger operators in networks

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia
  Czech-Slovak International Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications
  p. 27
  Presentation's date: 2013-07-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Metrics in graphs provide measures of proximity between vertices. The classical short-path distances can be replaced for more general metrics, as the adjusted forest metric introduced by Chebotarev et al. in [2]. Other related distance is the one provided for the resistance distance of a network [3]. The objective of our work is to generalize the adjusted forest metric related to Laplacian operators to the adjusted forest metric related to Schr¨odinger operators, under the functional analysis framework. Furthermore, we show that it can be computed in terms ofthe effective resistances of the network.

 • Discrete Serrin's problem

   Arauz Lombardia, Cristina; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Conference of the International Linear Algebra Society
  p. 79-80
  Presentation's date: 2013-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In 1971, J. Serrin solved the following problem on Potential Theory: If is a smooth bounded open connected domain in the Euclidean space for which the solution u to the Dirichlet problem u = -1 in and u = 0 on ¿ has overdetermined boundary condition ¿u ¿n = constant on ¿ , then is a ball and u has radial symmetry. This result has multiple extensions, and what is more interesting, the methods used for solving the problem have applications to study the symmetry of the solutions of very general elliptic problems. We consider here the discrete analogue problem. Specifically, given ¿ = (V,E) a graph and F ¿ V a connected subset, the solution of the Dirichlet problem L(u) = 1 on F and u = 0 on d(F) is known as equilibrium measure. Therefore, the discrete Serrin¿s problem can be formulated as: does the additional condition ¿u ¿n = constant on d(F) imply that F is a ball and u is radial? We provide some examples showing that the answer is negative. However, the values of the equilibrium measure depend on the distance to the boundary and hence we wonder if imposing some symmetries on the domain, the solution to Serrin¿s problem is radial. The conclusion is true for many families of graph with high degree of symmetry, for instance for distance¿regular graphs or spider networks.

 • Green matrices associated with generalized linear polyominoes

   Mitjana Riera, Margarida; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Conference of the International Linear Algebra Society
  p. 80
  Presentation's date: 2013-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A Polyomino is an edge¿conected union of cells in the planar square lattice. Polyominoes are very popular in mathematical recreations, and have found interest among mathematicians, physicists, biologists, and computer scientists as well. Because the chemical constitution of a molecule is conventionally represented by a molecular graph or network, the polyominoes have deserved the attention of the Organic Chemistry community. So, several molecular structure descriptors based in network structural descriptors, have been introduced. In particular, in the last decade a great amount of works devoted to calculate the Kirchhoff Index of linear polyominoes¿like networks, have been published. In this work we deal with this class of polyominoes, that we call generalized linear polyominoes, that besides the most popular class of linear polyomino chains, also includes cycles, Phenylenes and Hexagonal chains to name only a few. Because the Kirchhoff Index is the trace of the Green function of the network, here we obtain the Green function of generalized linear Polyominoes. To do this, we understand a Polyomino as a perturbation of a path by adding weighted edges between opposite vertices. Therefore, unlike the techniques used by Yang and Zhang in 2008, that are based on the decomposition of the combinatorial Laplacian in structured blocks, here we obtain the Green function of a linear Polyomino from a perturbation of the combinatorial Laplacian. This approach deeply link linear Polyomino Green functions with the inverse M ¿matrix problem and specially, with the so¿called Green matrices, of Gantmacher and Krein (1941).

 • Perturbations of Discrete Elliptic operators

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Mitjana Riera, Margarida
  Conference of the International Linear Algebra Society
  p. 80-81
  Presentation's date: 2013-06
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Boundary value problems for Schrödinger operators on a Path Associated to Orthogonal Polynomials

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia
  DOI: 10.1007/978-1-4614-7333-6
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we concentrate on determining explicit expressions, via suitable orthogonal polynomials on the line, for the Green function associated with any regular boundary value problem on a weighted path, whose weights are determined by the coefficients of the three-term recurrence relation.

  In this work, we concentrate on determining explicit expressions, via suitable orthogonal polynomials on the line, for the Green function associated with any regular boundary value problem on a weighted path, whose weights are determined by the coefficients of the three-term recurrence relation.

 • Partial boundary value problems on finite networks

   Arauz Lombardia, Cristina; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  De Brún Workshop
  Presentation's date: 2012-12-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Inverse boundary-value problems were born to answer the question of whether it is possible to determine the conductivity of a body by means of boundary measurements. These problems are exponentially ill-posed since its solutions are highly sensitive to changes in the boundary data. We are mainly interested on the discrete version of the problem, that is, the inverse boundary-value problems on finite weighted networks. The aim here is to study partial inverse boundary-value problems, which are characterized by the existence of a part of the boundary where no data is known. Given a weighted network with conductances on the edges $\Gamma=(V,c)$, we fix a proper and connected subset $F\subset V$ and will consider a certain kind of boundary value problems in which the values of the functions and of their normal derivatives are known at the same part of the boundary of $F$ and there exists another part of the boundary where no data is known. We determine when there is existance and/or uniqueness of solution on $\bar F$. For, it is mandatory to consider the Dirichlet-to-Neumann map of the network, its kernel and a local inverse of the matrix given by this kernel. We also observe that the kernel of the Dirichlet-to-Neumann map is a Schur Complement of the Schrödinger operator of the network.

 • Perturbing networks

   Mitjana Riera, Margarida; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Latin Ibero-American Spectral Graph Theory Workshop
  p. 1
  Presentation's date: 2012-09-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Green function on product networks

   Arauz Lombardia, Cristina; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 159-166
  Presentation's date: 2012-07-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Our objective is to determine the Green function of product networks in terms of the Green function of one of the factor networks and the eigenvalues and eigenfunctions of the Schr ¨odinger operator of the other factor network, which we consider that are known. Moreover, we use these results to obtain the Green function of spider networks in terms of Green functions over cicles and paths

  Our objective is to determine the Green function of product networks in terms of the Green function of one of the factor networks and the eigenvalues and eigenfunctions of the Schr odinger operator of the other factor network, which we consider that are known. Moreover, we use these results to obtain the Green function of spider networks in terms of Green functions over cicles and paths.

 • Generalized linear polyominoes, Green functions and Green matrices

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Mitjana Riera, Margarida
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 151-158
  Presentation's date: 2012-07-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Two-side boundary value problems in distance-regular graphs  Open access

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 167-174
  Presentation's date: 2012-07-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we analyze regular boundary value problems on a distanceregular graph associated with Schr¨odinger operators in the case that the boundary has two vertices. Moreover, we obtain the Green matrix for each regular problem. In each case, the Green matrix is given in terms of two families of orthogonal polynomials, one of them corresponding with the distance polynomials of the distance-regular graph.

 • Access to the full text
  The Green function of a perturbed network  Open access

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Mitjana Riera, Margarida
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 237-244
  Presentation's date: 2012-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The díscrete Green functions and their relationship whit discrete Laplace equations have deserved the interest of many researchs useing different approac. In this work we derive the Green function of a perturbed network in terms of the Green function of its base network.

 • Boundary value problems in distance-regular graphs

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia
  International Workshop on Optimal Network Topologies
  p. 16-17
  Presentation's date: 2012-07-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Potential theory for perturbed Laplacian of finite networks

   Mitjana Riera, Margarida; Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  SIAM Conference on Applied Linear Algebra
  p. 111
  Presentation's date: 2012-06-22
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the Moore-Penrose inverse of singular, symmetric and periodic Jacobi M-matrices

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Mitjana Riera, Margarida
  SIAM Conference on Applied Linear Algebra
  Presentation's date: 2012-06-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Boundary value problems for Schrödinger operators on a path  Open access

   Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia
  Date: 2012-05-25
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work, we concentrate on determining explicit expressions, via suitable orthogonal polynomials on the line, for the Green function associated with any regular boundary value problem on a weighted path, whose weights are determined by the coefficients of the three terms recurrence relation defining the polynomials. Our study is similar to what is known for boundary value problems associated with ordinary differential equations.

 • Access to the full text
  Jacobi matrices and boundary value problems in distance-regular graphs  Open access

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia
  Date: 2012-01-25
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we analyze regular boundary value problems on a distance-regular graph associated with SchrÄodinger operators. These problems include the cases in which the boundary has two or one vertices. Moreover, we obtain the Green matrix for each regular problem. In each case, the Green matrices are given in terms of two families of orthogonal polynomials one of them corresponding with the distance polynomials of the distance-regular graphs.

 • The Kirchhoff index of cluster networks

   Arauz Lombardia, Cristina; Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications
  p. 57-62
  DOI: 10.1016/j.endm.2011.09.010
  Presentation's date: 2011-08-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In electric circuit theory, it is of great interest to compute the effective resistance between any pair of vertices of a network, as well as the Kirchhoff Index. During the last decade these parametres have been applied in Organic Chemistry as natural structural indexes different from the usual ones in order to achieve an improvement in the discrimination between different molecules which have similar structural behaviours. Moreover, a wide range of generalized Kirchhoff Indexes for some networks have been introduced. The objective of the present work is to obtain the Kirchhoff Index for a wide range of composite networks known as cluster networks.

 • Jacobi matrices and boundary value problems in distance- regular graphs

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia
  Directions in Matrix Theory
  p. 32
  Presentation's date: 2011-07-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the M-matrix inverse problem for symmetric singular Jacobi matrices

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Mitjana Riera, Margarida
  Directions in Matrix Theory
  p. 21
  Presentation's date: 2011-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The M-property for distance-regular graphs

   Mitjana Riera, Margarida; Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Linear Algebraic Techniques in Combinatorics/Graph Theory
  p. 6
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Problemas de contorno discretos y técnicas de aproximación en estados de equilibrio

   Arauz Lombardia, Cristina; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gago Alvarez, Silvia; Medina Sierra, Agustin; Bendito Perez, Enrique
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  La función de Green y el índice de Kirchhoff de redes cluster  Open access

   Arauz Lombardia, Cristina; Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos
  Congress on Discrete Mathematics and Algorithms
  p. 79-88
  Presentation's date: 2010-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este trabajo determinamos las Funciones de Green, respecto de un peso fijado sobre los vértices, en una amplia clase de redes compuestas que se engloban bajo la denominación de redes cluster. También aplicamos las expresiones obtenidas al célculo de la resistencia efectiva, respecto de un peso, entre cualquier par de vértices y el índice de Kirchhoff de la red cluster, en términos de los parámetros correspondientes a cada uno de sus factores. Finalmente mostramos que la particularización de nuestros resultados al caso estándar, esto es, al caso de grafos con peso constante en los vértices, recupera las expresiones obtenidas por otros autores en trabajos previos.

  En este trabajo determinamos las Funciones de Green, respecto de un peso fijado sobre los vértices, en una amplia clase de redes compuestas que se engloban bajo la denominación de redes cluster. También aplicamos las expresiones obtenidas al cálculo de la resistencia efectiva, respecto de un peso, entre cualquier par de vértices y el Índice de Kirchhoff de la red cluster, en términos de los parámetros correspondientes a cada uno de sus factores. Finalmente mostramos que la particularización de nuestros resultados al caso estándar, esto es, al caso de grafos con peso constante en los vértices recupera las expresiones obtenidas por otros autores en trabajos previos.

 • The M¿matrix Moore¿Penrose inverse problem for weighted paths

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Mitjana Riera, Margarida
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 41-42
  Presentation's date: 2010-07-08
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • M-Matrix Inverse problem for distance-regular graphs

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Mitjana Riera, Margarida
  International Workshop on Optimal Network Topologies
  p. 55-60
  Presentation's date: 2010-06-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Projecte d¿ajut de suport als grus de recerca(SGR2009). Ref: SGR-00987(GRC).

   Carmona Mejias, Angeles; Bendito Perez, Enrique; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Medina Sierra, Agustin
  Competitive project

   Share

 • Kirchhoff Indexes of a network

   Carmona Mejias, Angeles
  (SGT in Rio 08) Workshop on spectral graph theory with appl. on computer science, combinatorial optimization and chemistry
  Presentation's date: 2008-12-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the generalized inverses of symmetric M-matrices

   Carmona Mejias, Angeles
  (SGT in Rio 08) Workshop on spectral graph theory with appl. on computer science, combinatorial optimization and chemistry
  Presentation's date: 2008-12-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Los puntos de Fekete y el séptimo problema de Smale

   Carmona Mejias, Angeles
  Seminario de Geometría Tórica V
  Presentation's date: 2008-11-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Notas sobre ciertos Caminos aleatorios

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Inversas generalizadas de M-matrices tridiagonales

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La Fórmula de Foster generalizada

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Generalized Inverses of Discrete elliptic Operators

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cálculo de la resistencia efectiva en redes Wagon-wheel

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cálculo de la resistencia efectiva en redes Ladder

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La cohomología de una red finita

   Carmona Mejias, Angeles
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  Presentation's date: 2008-07-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El índice de Kirchhoff y la capacidad de Wiener de una red

   Carmona Mejias, Angeles
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  Presentation's date: 2008-07-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El problema inverso en redes finitas

   Carmona Mejias, Angeles
  XIII JORNADA SIMUMAT PROBLEMAS INVERSOS, ONDAS E INVISIBILIDAD
  Presentation's date: 2008-04-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Separación de variables en redes producto

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El problema inverso en hidrología

   Carmona Mejias, Angeles
  XIII JORNADA SIMUMAT PROBLEMAS INVERSOS, ONDAS E INVISIBILIDAD
  Presentation's date: 2008-04-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Índices de Kirchhoff generalizados

   Encinas Bachiller, Andres Marcos; Carmona Mejias, Angeles
  Date: 2008-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La cohomología de una red finita

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gesto Beiroa, Jose Manuel
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 163-170
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El índice de Kirchhoff y la capacidad de Wiener de una red

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gesto Beiroa, Jose Manuel
  Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
  p. 155-162
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Formula for the Kirchhoff Index

   Bendito Perez, Enrique; Carmona Mejias, Angeles; Encinas Bachiller, Andres Marcos; Gesto Beiroa, Jose Manuel
  SIAM Conference on Discrete Mathematics
  p. 34
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window