Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 127 results
 • Access to the full text
  Ciutat de Xamfrans  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Jordi
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Cruïlla 0  Open access

   Serra Riera, Enric; Gallego Olmos, Moises; Quintana Creus, Mario; Bellmunt Chiva, Jorge; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Jordi; Aparicio Bengoechea, Angel Carlos
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Universitat i nova urbanitat. Nous teixits per una nova percepció de la ciutat a Girona  Open access

   Esquinas Dessy, Jesus
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La implantació agrupada d'equipaments universitaris d'una forma imbricada a laciutat contribueix a l'increment d'urbanitat de la ciutat que l'acull. Es tractaria "deuna especie de técnica de acupuntura urbanística, por la que intervencionespuntuales en lugares neurálgicos provocan reacciones globales y mejoras en todo elorganismo" (M. Sola-Morales).L'estudi pretén mostrar experiències i aportar valoracions sobre la capacitatd'equipaments universitaris per crear urbanitat als territoris on s'implanta. Entesala urbanitat com un marcador definidor de la qualitat urbana de la forma de laciutat, i entesa la "imbricació" com no minvant d'eficàcia a les funcions pròpies dela universitat.En aquest sentit, i com a cas significatiu, s'ha fet un recorregut per una sèrie defets urbans succeïts en àrees concretes de la ciutat de Girona a partir de la gradualposada en marxa dels nous equipaments de la recent creada Universitat de Girona.El interès final ha estat arribar a identificar fets concrets que permetin mostrar laincidència sobre la urbanitat que ha suposat a la ciutat la implantació de nousequipaments universitaris segons un model policèntric de dos "pols" imbricatsdiferentment amb el nucli urbà.Després d' un reconeixement previ de les condicions físiques de la ciutat i decadascun dels dos llocs on s'implanten de forma agrupada els equipaments, elrecorregut s'endinsa en la descripció detallada d'alguns fets urbans relacionats. Elsfets s'han estudiat en el marc de barris de la ciutat considerats "propers" al'activitat universitària de cadascun dels dos pols d'implantació.El recorregut detallat a cada àmbit d'implantació, parteix del reconeixement inicialcom a valor de nodus territorial de les característiques d'una agrupació d'equipaments universitaris.La mobilitat que atrauen els diferents nous universitaris reflecteix d'una part, unadispersió de tipus de mitjà de transport utilitzats i d'una altra, unes intensitatsdiferents d'utilització de cada mitjà de transport als dos pols i un pas habitual perespais públics "concrets". Aquestes diferencies de tipus i us a espais públicsconcrets de la ciutat suposen una percepció urbana relacionada amb activitatuniversitària de diferent intensitat i tipus a cada pol.La nova percepció urbana de presencia d'activitat universitària, activa i potenciatransformacions físiques en teixits urbans vinculats a cada pol. A la ciutat històricaes constata que s'ha dinamitzat la posada al dia "casa a casa" de teixit edificat, ila renovació d'urbanització d'espais públics. A la perifèria, es constata que s'haanat consolidant forats a teixits urbans en construcció, tan de tipus híbridsresidencials i terciaris, com de tipus monofuncionals residencials de baixa densitat.En els àmbits de tots dos pols, s'ha vist incrementat la quantitat i qualitat delsserveis urbans (transport públic, telecomunicacions, clavegueram, ... ), a la vegada,que el moviment d'universitaris ha animat espais públics de la ciutat.La disponibilitat d'uns teixits renovats, a la mesura d'una mixicitat d'activitats mes contemporànies, però amb qualitats diferents, ha atret una sèrie d'activitats residencials, de comerç i terciàries amb intensitat i tipus diferents a cadascun dels dos pols. Hi ha una varietat, sobretot de condicions d'accessibilitat, entre els dos pols que significa una varietat en localitzacions relatives, en tipus i intensitat d'activitats, sobretot pel que fa a tipus de comerç i oficines.Aquesta varietat de condicions de cada teixit vinculat enriqueix el ventall d'oportunitats de desenvolupar activitats diverses al conjunt de la ciutat.Al final del recorregut de l'estudi, s'han exposat un seguit de relacions establertes entre la implantació agrupada d'equipaments universitaris en dos pols diferents i determinats fets urbans, que permeten aconseguir mostrar que hi ha un augment d'activitats urbanes variades que es pot vincular amb aquest model d'implantació universitària.

  The grouped implementation of university facilities in a imbricated way with the city, contributes to the "urban" growth of the city that hosts it. "It would consist of a kind of urbanistic acupuncture technique by which the punctual intervention in some neuralgic places provoke global reactions and improvements in the whole organism" (M. Sola-Morales). The study aimed to research experiences and provide reviews of the university facilities capability to create urbanity areas where it is implants. Urbanity is understood as a final marker that defines the quality of the shape of the city. Furthermore, "imbrication" as not diminishing of effectiveness of the functions of the university. In this sense, as a significant case, an itinerary trough some urban facts has been done. Those urban facts happened in specific areas in the city of Girona as from the gradual creation of new facilities in the newly established university of Girona. The final purpose has been to identify specific facts which allow us to show the impact on the city urbanity, due to the implantation of new university facilities following a polycentric model of two "poles" imbricated with the urban core. A preliminary examination of the physical conditions on the city and on both of the two pole locations where the facilities are implemented jointly, has been done. Then, these was followed by an itinerary which delves into the detailed description of some urban facts related. The facts have been studied in the context of neighborhoods considered "close" to the university activities from each pole of implementation. The detailed itinerary in every implementation area is started by the initial recognition as a territorial node of characteristics of a university facilities group. Mobility attracted by new university students reflects, on the one hand, a dispersion on means of transport used, and on the other hand, varying intensities on the use of different means of transport on each pole and a regular pass through "specific" public areas. However, the varying intensity on different means of transport from university users by using specific public areas of the city supposes an urban perception of university activity with different intensity in each pole. The new urban perception of university activity, activate and increase physic changes in urban fabrics which are linked to each pole. The historic town is stated to be streamlined updating "house by house" building fabric and the renovation of the urbanization of public areas. On the outskirts, it is found that holes have been consolidated in the urban fabric in construction, such as residential hybrid-type and tertiary, as well as residential mono-functional type of low density. In the areas of both poles has increased the quantity and quality of urban services (public transport, telecommunications network, water drainage ... ), at the same time that the university people movement has enliven the atmosphere of public areas of the city. The availability of a renewed fabric, on the measure of mixed contemporary activities, but with different qualities, has attracted a number of residential activities, tertiary and trade intensity in different way on each pole. There are a variety, especially accessibility, between the two poles which means a variety in the type and intensity of activities, especially with regard to the type of trade and offices. This variety of conditions between the linked urban fabrics enriches the range of opportunities to develop different activities through the whole city. At the end of the studied itinerary, a number of relationships have been established between the imbricated implementation of certain university facilities and urban facts. These has allowed us to show that there is an increase of diversified urban activities which could be linked to these university implementation model.

 • Premis Habitatge Social de Catalunya

   Serra Riera, Enric
  Award or recognition

   Share

 • Access to the full text
  Klimagerechte Pilotsiedlung Marienhöhe Erfurt  Open access

   Vives Sanfeliu, Luis; Serra Riera, Enric
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Quartier Rote Kaserne West  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Vives Sanfeliu, Santiago; Cartagena Miret, Jordi; Gottschalk, Tobias
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 6a Edició Mostra d'Arquitectura Catalana del Vallès

   Vives Sanfeliu, Luis; Serra Riera, Enric; Cartagena Miret, Jordi
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Technology_Urbani(ci)ty: the conditions of urbanity

   Serra Riera, Enric
  Convegno Internazionale
  Presentation's date: 2012-06-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contra la indiferència. Catalitzadors de la urbanitat.  Open access

   Bailo Esteve, Manuel
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Research and experience ¿Urban catalysts. Against indifference¿ is a piece of work about public space that has been developed through research and experience. It¿s an exploration with the intention of discovering how the urban spaces of relation of all times have been built throughout the years; a thesis encouraged by the interest of understanding what makes a public space become a place of relation between people. The personal experience of living the transformation of Barcelona, thanks to the result of the inoculated renovation of the public space, has lead me to recognize the importance of the empty space in the city. This is a work that tries to infiltrate in the recreational dimension of the cities, trying to figure out their unwritten and hidden laws. It¿s an open research motivated by the personal verification of the renovation of my own city and not limited to the study of Barcelona but willing to understand what the origin of the cities¿ public spaces is. Transitory intensity ¿Urban catalysts. Against indifference¿ is an atlas of public urban situations; a research that, in a moment where cities and landscapes are being gobbled up by this indifferent and generic urbanism, I would like to reveal the value of intensity as a reference to build identity spots; a non-exclusive study that tracks down the uncertain boundaries of urban intensity, that understands that in many occasions the intensity becomes apparent too in a transitory way. ¿Skin is the deepest.¿ P Valery This thesis doesn¿t propose a futile discussion between formal or informal attitude, a dilemma between confronted architectural options, but tries to discover the capacity of transformation of what the anthropologist M. Delgado calls, in his book The public anim, ¿aesthetics of the event¿. ¿Therefore, urban anthropology should be presented more like the anthropology that defines the urbanity as a way of life: made of dissolutions and simultaneities, made of cold and minimalist negotiations, made of weak and scarce bonds connected to each other to the infinite, but in whom the short circuits are always present. This urban anthropology would be mostly similar to public spaces anthropology.¿ In this thesis we tried to investigate what is the catalyst of all urban related things, the aesthetics of the event. We did a meticulous and hyper-realistic study that wants to recognize and grant the actual transformation value of what is capable of activating the public space. Small scale We tried to bring urbanism closer to the smaller scale; to focus our attention on apparently insignificant situations, to discover the power of catalyzing the public space of the lighthearted actions, both the projected ones and the spontaneous and ordinary ones. Hyper-realistic drawing The key to understand the true urban importance of apparently irrelevant elements and actions to convert the public spaces of the cities has been to measure and to draw them. We have been able to discover the transcendence of these evasive situations through the attempt of representing and fulfilling them in an almost obsessive, precise and hyper-realistic way. We have tried to make a research about the non-muscled part of architecture and public space, a similar attempt, to R. Sennett proposes in his book Flesh and stone: ¿When L. Mumford wrote The city in History, he recounted four thousand years of urban history by tracing the evolution of the wall, the house, the street, the central square ¿basic forms out of which cities have been made. My learning is lesser, my sights are narrower, and I have written this history in a different way, by making studies of individual cities and specific moments- moments when the outbreak of a war or a revolution, the inauguration of a building, the announcement of a medical discovery, or the publication of a book marked a significant point in the relation between people¿s experience of their own bodies and the spaces in which they lived.

 • Access to the full text
  Rehabilitation Palais de Justice de Strasbourg  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Garces Bruses, Jordi; Cartagena Miret, Jordi; de Seta, Daria; Bonet, Anna
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  50 Logements collectifs sociaux. Zac de Cantaussel lot A21-St Bres. Montpellier  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi; Bosc, Sthépane
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El projecte dels teixits urbans residencials

   Serra Riera, Enric
  Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  num. 10, p. 80-87
  Date of publication: 2012-01-15
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  180 viviendas de protección oficial en La Bolueta en Bilbao  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi
  Architectural competition

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Projecte presentat a 108 viviendas de protección oficial, 63 viviendas sociales y 190 viviendas tasadas, anejos y urbanización vinculada, en las parcelas RE-1-A-1, RE-1-A-2 Y RE-1-B, del PERI AR-421 de BOLUETA en BILBAO

 • Edificio de Juzgados de Albacete

   Vives Sanfeliu, Luis; Serra Riera, Enric
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Habitatges "Uva de Hortaleza": 128 VPPA, locales y garaje  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • XI Bienal de Arquitecutra y Urbanismo

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Access to the full text
  Habitatges en Lloguer  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi
  Architectural competition

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Projecte presentat al concurs d'un edifici plurifamiliar d’habitatges de lloguer amb protecció oficial

 • Access to the full text
  Arran de Nord  Open access  awarded activity

   Ruisanchez Capelastegui, Manuel; Serra Riera, Enric; Correa, Mario; Duran, Pau
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Parets del Vallès: Can Fradera  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Jordi
  Date of publication: 2010-11
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Vilanova i la Geltrú: Entre torrents  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Jordi
  Date of publication: 2010-11
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Vila-Seca: La Canaleta  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Jordi
  Date of publication: 2010-11
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Vilafranca del Penedès: Les Bassetes  Open access

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Jordi
  Date of publication: 2010-11
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Els fils i la corda

   Serra Riera, Enric
  Date of publication: 2010-04-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 12 tesis al voltant de l'eixample Cerdà

   Jimenez Carmona, Mario; Serra Riera, Enric; Gomez Escoda, Eulalia Maria
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Diàlegs platònics amb un mestre heterodox

   Serra Riera, Enric
  Revista LUB
  Date of publication: 2010
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Can Mulà, Mollet del Vallès

   Serra Riera, Enric
  Date of publication: 2010
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Multiple city  Open access  awarded activity

   Ruisanchez Capelastegui, Manuel; Serra Riera, Enric
  Architectural competition

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Concurs d'idees per a l'ordenació de l'àmbit sector 'Eixample Nord' al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

 • Seu del Consell Insular de Menorca a Maó

   Serra Riera, Enric
  Date of publication: 2009-11-07
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • LABORATORI D'URBANISME

   Solé Gras, Josep Maria; Gomez Escoda, Eulalia Maria; Gimenez Imirizaldu, Alejandro; Crosas Armengol, Carles; Rubert de Ventos, Maria; Sarda Ferran, Jordi; de Solà-Morales Rubió, Manuel; Serra Riera, Enric; Eizaguirre Garaitagoitia, Francisco Javier; Domingo Clota, Miguel; Parcerisa Bundo, Josep
  Competitive project

   Share

 • Observatori de l'urbanisme de les ciutats

   Parcerisa Bundo, Josep; de Solà-Morales Rubió, Manuel; Serra Riera, Enric; Eizaguirre Garaitagoitia, Francisco Javier; Rubert de Ventos, Maria; Crosas Armengol, Carles; Bayona Mas, Marta
  Competitive project

   Share

 • Barrio Casa del Mar

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, J
  Date of publication: 2008-10
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Projecte d'edificació i D.O. de 112 habitatges a Can Gambús 3. Sabadell

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Miret J
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2008

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi
  Award or recognition

   Share

 • Parc de La Linera

   Serra Riera, Enric
  Date of publication: 2008
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Park LaLinera - New extension

   Serra Riera, Enric
  Date of publication: 2008
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premi FAD 2007

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Miret J
  Award or recognition

   Share

 • L'habitat individuel autrement: pour une maîtrise du développement - Composer la ville entre centre ancien et parc

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Projecte i Direcció de les obres de nova construcció d'un Edifici Judicial a Rubí

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Miret J
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Projecte d'edificació i D.O. de 62 habitatges a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena, Miret J
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Edifici 75 habitatges a Terrassa / Edifici 8 habitatges a rubí

   Serra Riera, Enric
  Date of publication: 2007
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Remodelació del Nou Camp del F.C. Barcelona  Open access

   Serra Riera, Enric; Ferrater Lambarri, Carlos; Vives Sanfeliu, Luis; Vives Sanfeliu, Santiago
  Architectural competition

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Proposta presentada per al Concurs de Remodelació del Nou Camp del Futbol Club Barcelona.

 • Access to the full text
  Sant Boi 2012  Open access  awarded activity

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Bacardit Segues, Francisco
  Architectural competition

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Projecte presentat per al Concurs de projectes amb intervenció de jurat per al desenvolupament a nivell d'avanprojecte del Pla de Millora Urbana del Sector FECSA-ENDESA i Casernes, a Sant Boi del Llobregat

 • Plaça de la Biosfera

   Serra Riera, Enric; Vives, L; Cartagena, J; Lluis, Vives; Cartagena, Jordi
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Consell Insular de Menorca: Maó

   Serra Riera, Enric; Vives Sanfeliu, Luis; Cartagena Miret, Jordi
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  num. 249, p. 10-19
  Date of publication: 2006
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Una ciutat de llocs

   Serra Riera, Enric
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  num. 251, p. 70-72
  Date of publication: 2006
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • PMU Centre Multifuncional Can Mulà

   Serra Riera, Enric
  Date of publication: 2005-12
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window