Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 47 of 47 results
 • Aplicación de la técnica de la QFT para el control activo de las perturbaciones mecánicas en un interferómetro óptico

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Segunda conferencia iberoamericana en sistemas, cibernética e informática
  Presentation's date: 2013-07-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Disseny Automàtic de Controladors Robustos basat en QFT: Aplicació a l'Atenuació de Vibracions en Interferòmetres

   Comasolivas Font, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Puig Cayuela, Vicenç; Escobet Canal, Teresa
  Jornades UPC de Investigación en Automática, Visión y Robótica
  Presentation's date: 2013-07-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automatic design of robust PID controllers based on QFT specifications

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  IFAC Conference on Advances in PID Control
  Presentation's date: 2012-03-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper proposes an optimization algorithm for the automatic design of robust PID controllers using Quantitative Feedback Theory (QFT) specifications. The proposed algorithm is based on a criterion to minimize the energy of the control effort. To illustrate the methodology, the pitch angle of a laboratory helicopter is used as a model application with structured uncertainty. The results show that the design of robust controller can be formulated using an objective function and a number of restrictions that are developed as specifications.

 • SYSTEM HEALTH MANAGEMENT AND RELIABLE CONTROL OF COMPLEX SYSTEMS

   Puig Cayuela, Vicenç; Escobet Canal, Teresa; Saludes Closa, Jordi; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Morcego Seix, Bernardo; De Las Heras Jimenez, Salvador Augusto; Escobet Canal, Antoni; Comasolivas Font, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Tornil Sin, Sebastian; Masip Alvarez, Albert; Rotondo, Damiano; Vento Maldonado, Jorge Isaac; Blesa Izquierdo, Joaquin; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Romera Formiguera, Juli; Pascual Pañach, Josep; Sanz Estapé, Gerard; Cuguero Escofet, Josep; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Participation in a competitive project

   Share

 • Automatic loop shaping of QFT applied to an active control design

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Mediterranean Conference on Control and Automation
  Presentation's date: 2011-06-23
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aportació al disseny de sistemes de control basats en models intervalars  Open access

   Comasolivas Font, Ramon
  Defense's date: 2011-04-29
  Department of Automatic Control, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En diverses tècniques de control robust és habitual treballar amb plantes incertes, el comportament de les quals es pot descriure raonablement segons incertesa paramètrica mitjançant models lineals intervalars. La QFT (Quantitative Feedback Theory) és una d’aquestes tècniques de control robust, que treballa bàsicament amb especificacions donades en el domini freqüencial. L’aportació d’aquest treball es centra en diversos aspectes relacionats amb la problemàtica del control de sistemes amb incertesa paramètrica, amb l’estructura estàndard de control a llaç tancat amb realimentació negativa, i amb la possible existència de pre-filtre, si hi cal. L’ús de l’aritmètica intervalar facilita la representació d’incerteses i a més permet la implementació de tècniques d’anàlisi i de disseny que poden ser utilitzades per al control robust de sistemes. Per evitar la problemàtica associada a la representació de conjunts i els problemes que comporta en quant a multi-incidència i wrapping, el mètode adoptat en aquesta tesis per representar el conjunts utilitza una boira de punts i les operacions es realitzen de forma determinista (graella).Un primer aspecte del treball, en el cas que s’hagin comprovat la compatibilitat d’especificacions i l’existència de controlador, s’orienta en la recerca de l’espai de paràmetres del controlador d’estructura pre-fixada i baix ordre, aprofitant eines d’aritmètica intervalar tals com el concepte de projecció d’un conjunt i la seva implementació en algorismes concrets, basats en els principis de satisfacció de restriccions.Una qüestió a tenir en compte en treballar amb especificacions freqüencials és la dificultat de trobar una equivalència directa entre especificacions temporals i freqüencials. La tesi també fa incidència en el cas particular d’un tipus d’especificació temporal de seguiment de trajectòria o tracking que, sota determinades hipòtesis, alguns autors proposen una equivalència freqüencial. En el present treball es fa una aportació de simplificació del procés de disseny, remarcable per què una nova especificació (de sensitivitat) substituiria l’original (de seguiment). Aleshores, en cas d’existir una especificació addicional pròpiament de sensitivitat, ambdues quedarien integrades en una única especificació de sensitivitat, simplificant-se així el procés de disseny. I a més, el mètode proposat dóna de forma immediata el disseny del pre-filtre.També en la present tesi es treballa en una metodologia per automatitzar el disseny de controladors. Es proposa un algorisme de disseny automàtic (Automatic Loop Shaping, ALS) en el marc de la QFT, en el que s’aplica un criteri de minimització energètica de l’energia impulsional del controlador. Per validar les metodologies proposades es mostren un parell de casos d’estudi. El primer cas és el d’un interferòmetre real, utilitzat per al posicionament d’uns segments de mirall en un telescopi, on la problemàtica bàsica és l’existència de pertorbacions mecàniques. El segon cas és el d’un model simplificat de l’angle de capcineig d’un helicòpter de laboratori, amb incertesa estructurada i paramètrica. En ambdós casos els resultats simulats i experimentals han estat molt satisfactoris.

  Robust control techniques often work with uncertain plants whose behavior can be described according to linear models using parametric uncertainty intervals. Quantitative feedback theory (QFT) is one such technique that works mainly with frequency domain specifications. This thesis focuses on aspects related to the problem of control systems with parametric uncertainty, using the standard closed-loop control structure, negative feedback and a pre-filter, if required.Interval arithmetic is helpful when representing uncertainty and allows the use of analysis and design techniques for robust system control. With a view to avoiding the problems associated with the representation of sets, multi-incidence and wrapping, in this thesis a cloud of points is used to represent the sets and the operations are performed in a deterministic way (grid).Once the compatibility of specifications and the existence of a controller have been verified, research is conducted into the controller parameter space with a pre-fixed and low-order structure using interval arithmetic tools such as the projection of sets and their implementation in specific algorithms based on constraint satisfaction principles. The difficulty of finding a direct equivalence between temporal and frequency specifications must be taken into account when one is working with frequency specifications. This thesis emphasizes on the temporal specification of tracking, for which under certain hypotheses some authors propose a frequency specification equivalent. A method is proposed to simplify the design process by replacing the original specification (tracking) with a new one (sensitivity). If there is an additional sensitivity specification, both are integrated in a single one, thus simplifying the design process. The proposed method also gives the pre-filter design. This thesis also deals with a methodology for automating controller design. An automatic design algorithm (automatic loop shaping, or ALS) is proposed in the QFT framework, in which a criterion of energy minimization on the controller’s impulse response is applied. Two case studies are presented to validate the proposed methodologies. First one is a real interferometer that is used for positioning mirror segments in a telescope. The basic problem here is the existence of mechanical disturbances. The second case study is a simplified model of a laboratory helicopter’s pitch angle with structured parametric uncertainty. In both cases the simulated and experimental results were highly satisfactory.

 • MAKING SENSE OF NONSENSE

   Puig Cayuela, Vicenç; Rotondo, Damiano; Ocampo Martinez, Carlos A.; Rosich Oliva, Albert; Saludes Closa, Jordi; Garcia Valverde, Diego; Sarrate Estruch, Ramon; Blesa Izquierdo, Joaquin; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Participation in a competitive project

   Share

 • NUEVAS METOLOGIAS DE DIAGNOSTICO,TOLERANCIA FALLOS Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO MEDIANTE TECNICAS Y SISTEMAS HIBRIDOS

   Puig Cayuela, Vicenç; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Escobet Canal, Teresa; Saludes Closa, Jordi; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Tornil Sin, Sebastian; Comasolivas Font, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Masip Alvarez, Albert; Pulido, Belarmino; Bregón, Aníbal; Prats Menéndez, Xavier; de Lira Ramírez, Salvador; Montes de Oca, Saúl; Blesa Izquierdo, Joaquin; Vento Maldonado, Jorge Isaac; Pascual Pañach, Josep; Garcia España, Claudia Maria
  Participation in a competitive project

   Share

 • Per a la millora de la qualitat docent en l'automàtica a la UPC  Open access

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Masip Alvarez, Albert; Escobet Canal, Teresa; Comasolivas Font, Ramon
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2008
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El projecte realitzat aporta millores de qualitat docent en la Regulació Automàtica a través de diferents accions en format multimèdia. En aquest treball han participat professors dels centres educatius de la UPC ubicats als campus de Terrassa i Manresa (EUETIT, ETSEIAT, EPSEM) que comparteixen la mateixa àrea temàtica i s’hi han desenvolupat les eines següents: - Material interactiu (Viquipèdia de l'Automàtica); una pàgina web en format wiki on els estudiants poden consultar els conceptes fonamentals de Regulació Automàtica amb exemples sobre els quals practicar. - Qüestionaris d’auto-aprenentatge en l'entorn de gestió de cursos Moodle que tenen per objectiu promoure la capacitat d’integració de conceptes. - Material escrit concretat en un llibre que està actualment en revisió i amb data de publicació prevista dins el primer trimestre d'enguany; es tracta d'una eina en format electrònic per a l'aprofundiment en els conceptes i és una solució a la gran quantitat de bibliografia existent que dispersa el treball de l'estudiant d'Automàtica. - Laboratori remot; un procés de laboratori sobre el qual l'estudiant pot experimentar i treure conclusions en format no presencial. L’ús d’aquesta eina és molt beneficiós en quant a l’augment del nombre de pràctiques i experiments que realitza l’estudiant i la possibilitat d’aprendre de forma més autònoma dins o fora de la Universitat.

 • Per a la millora de la qualitat docent en l'Automàtica a la UPC

   Escobet Canal, Teresa; Comasolivas Font, Ramon; Masip Alvarez, Albert; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Contreras Alfaro, Jose
  Date: 2007-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño de un controlador robusto óptimo QFT del ángulo de cabeceo en un helicóptero de laboratorio

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Jornadas de Automática
  Presentation's date: 2007-09-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web de auto evaluación y auto aprendizaje en Regulación Automática

   Escobet Canal, Teresa; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Masip Alvarez, Albert; Pérez, R; Comasolivas Font, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web de autoevaluación y autoaprendizaje en regulación automática

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Escobet Canal, Teresa; Masip Alvarez, Albert; Pérez Magrané, Ramon; Comasolivas Font, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation's date: 2006-09-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Propuesta para la mejora de la calidad docente en la Automática en la UPC

   Escobet Canal, Teresa; Masip Alvarez, Albert; Comasolivas Font, Ramon; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha
  Participation in a competitive project

   Share

 • Web-Based Online Assesment Tool for Automatic Control Learning

   Escobet Canal, Teresa; Masip Alvarez, Albert; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Comasolivas Font, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Date: 2006-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web de autoevaluación y autoaprendizaje en regulación automática

   Escobet Canal, Teresa; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Masip, A; Pérez, R; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Comasolivas Font, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Active control design facilities for vibration attenuation in interferometers based on QFT

   Comasolivas Font, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Puig Cayuela, Vicenç; Escobet Canal, Teresa
  7th International Symposium Quantitative Feedback Theory and Robust Frequency Methods
  Presentation's date: 2005-08-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL (SAC)

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Masip Alvarez, Albert; Figueras Jove, Jaume; Comasolivas Font, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Cuguero Escofet, Josep; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Morcego Seix, Bernardo; Escobet Canal, Teresa; Prats Menéndez, Xavier
  Participation in a competitive project

   Share

 • Control tolerante a fallos de sistemas basados en pilas de combustible.

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Comasolivas Font, Ramon; Serra Prat, Maria; Morcego Seix, Bernardo; Escobet Canal, Teresa
  Participation in a competitive project

   Share

 • Aplicación de la técnica de la QFT para el control activo de las perturbaciones mecánicas en un interferómetro óptico

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Revista iberoamericana de sistemas, cibernética e informática
  Date of publication: 2004-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aplicació de la tècnica de la QFT per al control actiu de les perturbacions mecàniques en un interferòmetre òptic

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Recerca en Automàtica, Visió i Robòtica AVR 04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web de auto evaluación y auto aprendizaje en Regulación Automática

   Escobet Canal, Teresa; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Masip, A; Pérez, R; Comasolivas Font, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web d'autoavaluació i autoaprenentatge en Regulació Automàtica

   Escobet Canal, Teresa; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Masip Alvarez, Albert; Pérez Magrané, Ramon; Comasolivas Font, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aplicación de la técnica de la QFT para el control activo de perturbaciones mecánicas en un interferómetro óptico

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Jornadas Red Temática de "Ingeniería de Control" sobre Control Robusto
  Presentation's date: 2003-12-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aplicació de la tècnica de la QFT per al control actiu de les pertorbacions mecàniques en un interferòmetre òptic

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Date: 2003-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mejor artículo presentado

   Comasolivas Font, Ramon; Escobet Canal, Teresa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Award or recognition

   Share

 • Desenvolupament i integració de tècniques de control tolerant a errades de processos complexes.

   Masip Alvarez, Albert; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Figueras Jove, Jaume; Comasolivas Font, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Cuguero Escofet, Josep; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Morcego Seix, Bernardo; Escobet Canal, Teresa
  Participation in a competitive project

   Share

 • 2001SGR00236 Grup de Sistemes Avançats de control

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Angulo Bahón, Cecilio; Hernandez Palacin, Juan Carlos; Figueras Jove, Jaume; Comasolivas Font, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Cuguero Escofet, Josep; Fuertes Armengol, José Mª; Morcego Seix, Bernardo; Escobet Canal, Teresa
  Participation in a competitive project

   Share

 • Expereiencies de Millora de la Qualitat Docent 1997

   Hernandez Palacin, Juan Carlos; Planas Dangla, Rita Maria; Mares Marti, Pere; Català Mallofré, Andreu; Argekaguet, Rosa; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Josep; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Guasch Petit, Antonio; Morcego Seix, Bernardo; Xavier, Parra; Ramon, Perez
  Award or recognition

   Share

 • GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT 1999SGR-00134 GRUP DE SISTEMES AVANÇADES DE CONTROL

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Comasolivas Font, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Cuguero Escofet, Josep; Morcego Seix, Bernardo; Escobet Canal, Teresa
  Participation in a competitive project

   Share

 • Experiències de millora de la qualitat docent 1997

   Guasch Petit, Antonio; Morcego Seix, Bernardo; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Josep; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Hernandez Palacin, Juan Carlos; Pérez Magrané, Ramon; Planas Dangla, Rita Maria; Puig Garcia, Jaime; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Sarrate Estruch, Ramon
  Award or recognition

   Share

 • Experiencies de Millora de la Qualitat Docent 1997

   Planas Dangla, Rita Maria; Hernandez Palacin, Juan Carlos; Mares Marti, Pere; Català Mallofré, Andreu; Argelaget, Rosa; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Josep; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Guasch Petit, Antonio; Morcego Seix, Bernardo; Xavier, Parra; Ramón, Perez
  Award or recognition

   Share

 • Control activo de perturbaciones mecánicas (TAP99-0748)

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Masip Alvarez, Albert; Caum Aregay, Jesus Maria; Comasolivas Font, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Cuguero Escofet, Josep; Capdevila Pagés, Ramón; Morcego Seix, Bernardo; Royo Royo, Santiago; Romeu Garbi, Jordi; Escobet Canal, Teresa; Barcons Xixons, Victor
  Participation in a competitive project

   Share

 • TAP98-0585-C03-01 METODOLOGIAS DE DISEÑO Y EVALUACION DE PRESTACIONES EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE CONTROL

   Comasolivas Font, Ramon; Fuertes Armengol, José Mª; Pérez Magrané, Ramon; Cuguero Escofet, Josep; Morcego Seix, Bernardo
  Participation in a competitive project

   Share

 • Grup de Recerca Consolidat 1997SGR 00098 Grup de Sistemes Avançats de Control

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Angulo Bahón, Cecilio; Comasolivas Font, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Cuguero Escofet, Josep; Llanas Parra, Francesc Xavier
  Participation in a competitive project

   Share

 • Elección de una célula de fabricación flexible para uso docente

   Comasolivas Font, Ramon; Contreras Alfaro, Jose; Hernandez Palacin, Juan Carlos; Planas Dangla, Rita Maria; Sarrate Estruch, Ramon
  XVIII Jornades d'Automàtica i Reunió CEA-IFAC - JA97
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sistema diédrico

   Comasolivas Font, Ramon
  Date of publication: 1997-09
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Construcción de una maqueta de un sistema levitador

   Comasolivas Font, Ramon; Roche, Abel Tomas; Cañada, Jordi Codina
  XVIII Jornades d'Automàtica i Reunió CEA-IFAC - JA97
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sistema diédrico

   Comasolivas Font, Ramon
  Date of publication: 1997-01
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Construcción de una maqueta de un sistema levitador

   Comasolivas Font, Ramon
  XVIII Jornades d'Automàtica i Reunió CEA-IFAC - JA97
  Presentation's date: 1997-09-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Sistemes Avançats de Control". Ayuda para potenciar los grupos de investigación de calidad dentro del marco del "Pla de Recerca de Catalunya"

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Hernandez Palacin, Juan Carlos; Comasolivas Font, Ramon
  Participation in a competitive project

   Share

 • Sistema dièdric

   Comasolivas Font, Ramon
  Date of publication: 1993-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Expressió gràfica. Exercicis

   Comasolivas Font, Ramon; Torrella, A; Hernández, V
  Date of publication: 1993-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • EXPRESSIÓ GRÀFICA. EXERCICIS

   Comasolivas Font, Ramon; Torrella Font, Ana Maria; Hernandez Abad, Vicente
  Date of publication: 1993-09
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SISTEMA DIÈDRIC

   Comasolivas Font, Ramon
  Date of publication: 1993-09
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Herramientas para el disedo grafico por computador

   Hernández Abad, Francisco; Torrella Font, Ana Maria; Hernandez Abad, Vicente; Comasolivas Font, Ramon
  III CONGRESO DE EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window