Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 103 results
 • Multifunctional nanocomposite foams based on polypropylene with carbon nanofillers

   de Sousa Pais Antunes, Marcelo; Gedler, Gabriel; Mudarra Lopez, Miguel; Velasco Perero, Jose Ignacio
  International Conference on Blowing Agents and Foaming Processes
  Presentation's date: 2012-05-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extracurricular learning program for professional skills development in engineering schools

   Gonzalez Diez, David; Griful Ponsati, Eulalia; Mudarra Lopez, Miguel; Serrano Maestre, Maria del Pilar
  International Power Electronics and Motion Control Conference
  Presentation's date: 2012-11-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents an extracurricular program called INSPIRE3 that has been implemented by the ETSEIAT (Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa), a center belonging to the UPC-BarcelonaTech (Universitat Politècnica de Catalunya). This program is mainly addressed to facilitate cross-curricular skills and abilities development among students through collaborative-project based learning. The projection of an attractive external image of engineering degrees offered by ETSEIAT in order to increase the enrollment in such degrees is a secondary goal of this program. Under INSPIRE3, several real, challenging and multidisciplinary engineering projects are currently under development. In this paper, INSPIRE3 motivation, program management and implementation process are described and a short description of projects under development is given as well

 • Access to the full text
  Successes and challenges of a Collaborative-PBL Program in Engineering Degrees  Open access

   Gonzalez Diez, David; Font Andreu, Jorge; Salán Ballesteros, Mª Núria; Garcia Almiñana, Daniel; Ortiz Marzo, Jose Antonio; Mudarra Lopez, Miguel; Griful Ponsati, Eulalia
  World Conference on Educational Sciences
  Presentation's date: 2012-02-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents an extracurricular program called INSPIRE3 that has been implemented by the ETSEIAT (Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa), a center belonging to the UPC-BarcelonaTech (Universitat Politècnica de Catalunya). This program is mainly aimed at facilitating cross-curricular skills and developing abilities among students through collaborative-project based learning. The projection of an attractive external image of engineering degrees offered by ETSEIAT in order to increase the enrollment in such degrees is a secondary goal of this program. Under INSPIRE3, several real, challenging and multidisciplinary engineering projects are currently under development. The main feature of this program is that the subjects of the projects are proposed by the students themselves. In this paper, INSPIRE3 motivation, program management and implementation process are described and a short description of projects under development is also given.

 • Study on conduction mechanismes of mediun voltage cable XLPE insulation in the melting range of temperatures.  Open access

   Òrrit Prat, Jordi
  Defense's date: 2012-03-07
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  D’ençà que el polietilè reticulat (XLPE) es va començar a utilitzar com aïllament elèctric per cables de subministrament elèctric, s’han destinat molts esforços a l’estudi de les propietats dielèctriques del polietilè i l’efecte que la càrrega d’espai té sobre el seu comportament. En aquest sentit, les corrents de despolarització estimulades tèrmicament (TSDC) s’han utilitzat extensament per estudiar les relaxacions de càrrega d’espai. Aquesta tècnica ha demostrat tenir prou resolució per distingir diferències en aïllaments de XLPE amb composicions o processos de fabricació diferents. En aquesta tesi, els mecanismes de conducció dels aïllaments XLPE de cables de mitjana tensió (MV) han estat estudiats per TSDC i diverses tècniques complementàries, com l’anàlisi dinàmica elèctrica (DEA), les corrents d’absorció/resorció (ARC), el pols electroacústic (PEA) i les corrents de despolarització isotèrmiques (IDC). Altres tècniques, com l’espectroscòpia d’infrarojos (FTIR) o la difracció de raigs X, han estat també utilitzades per caracteritzar el material. S’han obtingut espectres TSDC per diferents mostres de cable, les quals en condicions de servei treballen en un rang de tensió AC de 12 a 20kV i a temperatures al voltant dels 90ºC. D’altra banda, s’han realitzat mesures de la conductivitat per ARC i DEA en mostres de cable, en cilindres de XLPE i en films. Les mesures s’han dut a terme a temperatures pertanyents al rang de fusió del XLPE (50–110ºC), en mostres sotmeses a aquestes temperatures durant diferents períodes de temps. Els resultats mostren diferències importants entre el comportament de les propietats conductives de les mostres de cable amb pantalles semiconductores (SC) i sense (cilindres de XLPE). El comportament observat ha estat explicat mitjançant la coexistència de dos mecanismes de conducció. La difusió d’impureses des de les pantalles SC determina el comportament d’una d’aquestes contribucions a mig i llarg termini. Els resultats obtinguts per FTIR són consistents amb aquest model. Respecte la microestructura, tant les mesures DSC com la difracció per raigs X mostren que existeixen processos de recristal•lització quan les mostres són sotmeses a temperatures ubicades dins del rang de fusió. Els electrets formats mitjançant el mètode de la polarització per finestres (WP) mostren una descàrrega TSDC amb un ample pic heteropolar en el rang de fusió, amb el màxim al voltant dels 105ºC. En treballs previs, aquest pic es va associar a la fusió de la fracció cristal•lina. Tanmateix, en lloc de decréixer quan la temperatura de polarització augmenta, el pic presenta una temperatura de polarització òptima al voltant de 90-95ºC. Aquest comportament ha estat explicat tenint en compte els processos de recristal•lització que es produeixen quan el material es polaritza isotèrmicament. Durant la recristal•lització, una nova fracció cristal•lina creix en un estat polaritzat degut el camp aplicat, i origina una corrent de despolarització quan es fon durant la mesura TSDC. Amb l’objectiu de determinar l’origen d’altres pics que apareixen en l’espectre TSDC del XLPE, s’han emprat les IDC com a tècnica complementària. Les corrents IDC obtingudes de mostres no tractades es poden representar com la combinació de dues contribucions diferenciades: un terme que és una funció potencial del temps i un d’exponencial. La segona relaxació es correspon amb un pic TSDC que apareix a 95ºC. D’aquesta manera s’ha pogut determinar l’origen dipolar del pic. Finalment, mitjançant la tècnica PEA s’ha obtingut la distribució de la càrrega d’espai en mostres polaritzades que havien estat sotmeses a diferents tractaments tèrmics. S’ha observat un comportament transitori tant per PEA com per TSDC. Tanmateix no s’ha pogut establir cap relació directa entre les descàrregues TSDC i mesures PEA. En conseqüència, s’ha proposat una explicació per les corbes TSDC que considera mecanismes que no són detectables en els perfils de càrrega obtinguts per PEA

  Since cross-linked polyethylene (XLPE) started to be used as electrical insulation for power cables, much research has been focused on polyethylene dielectric properties and the effect of the space charge on its behavior. In this sense, thermally stimulated depolarization currents (TSDC) have been widely used to study space charge relaxation. This technique has proved to have enough resolution to determine differences in charge trapping properties among XLPE insulations with different composition and manufacturing processes. In this thesis work, the conduction mechanisms of medium voltage (MV) cable XLPE insulation have been studied by TSDC and several complementary techniques, such as dynamic electrical analysis (DEA), absorption/resorption currents (ARC), pulsed electroacoustic (PEA) and isothermal depolarization currents (IDC). Other techniques, like Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy or X-ray diffractometry, have been used to characterize the material. TSDC spectra have been obtained for different cable samples, which in service conditions work under AC voltages ranging from 12 to 20kV and at temperatures around 90ºC. On the other hand, conductivity measurements by ARC and DEA have been performed in cable samples and in XLPE cylinders, as well as XLPE films. Measurements have been carried out at temperatures within the melting temperature range of XLPE (50–110ºC) on samples annealed at such temperatures during several annealing times. Results show significant differences in the behavior of the conductive properties of XLPE cable samples with semiconducting (SC) screens and without them (XLPE cylinders). The observed behavior has been explained by the coexistence of two conduction mechanisms. Diffusion of impurities from SC screens determines the medium and long-term behavior of one of these contributions and, hence, of cable conductivity. FTIR results are consistent with this model. With respect to microstructure, DSC and X-ray diffractometry results show that recrystallization processes exist when samples are annealed in the melting range of temperatures. Electrets formed by means of the windowing polarization method (WP) showed a TSDC discharge with a wide heteropolar peak in the melting temperature range, and with the maximum at about 105ºC. This peak was associated with the melting of the crystalline fraction in previous works. However, in spite of decreasing with the temperature of polarization, an optimal polarization temperature around 90–95ºC is found. This behavior has been explained by taking into account recrystallization processes when the insulation is isothermally polarized. During recrystallization, the new crystalline fraction grows in a polarized state due to the applied electric field, and it causes the depolarization current when it melts during the TSDC measurement. Results obtained from different experiments are consistent with this assumption. With the aim to find out the origin of other TSDC peaks present in the spectrum of XLPE cable samples, IDC has been used as complementary technique. IDC currents obtained from as-received cable samples at temperatures close to service conditions can be considered as the combination of two different contributions: a power law current and a stretched exponential contribution. The last relaxation process has been successfully associated with with a TSDC peak found at 95ºC. By this way the dipolar origin of the peak has been determined. Finally, PEA measurements have provided the space charge distribution profiles of polarized samples with different annealings. A transient behavior has been observed in both PEA and TSDC measurements. However, no straightforward relation between TSDC discharges and space charge detected by PEA can be established. Therefore, an explanation for TSDC curves has been proposed, which considers mechanisms that are not noticeable in charge profiles obtained by PEA.

 • Dielectric study of the glass transition of PET/PEN blends

   Sellarès González, Jordi; Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Belana Punseti, Juan; Colomer Vilanova, Pere; Roman Concha, Frida Rosario; Calventus Sole, Yolanda
  Journal of physics D. Applied physics
  Date of publication: 2012-11-19
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of an initial transient relaxation in XLPE cable insulation by TSDC and PEA

   Belana Punseti, Juan; Diego Vives, Jose Antonio; Òrrit Prat, Jordi; Tamayo Avila, Idalberto; Mudarra Lopez, Miguel
  IEEE Transactions on dielectrics and electrical insulation
  Date of publication: 2012-01-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Broad-band electrical conductivity of carbon nanofibre-reinforced polypropylene foams

   de Sousa Pais Antunes, Marcelo; Mudarra Lopez, Miguel; Velasco Perero, Jose Ignacio
  Carbon
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The influence of foaming a semi-crystalline polymer reinforced with different concentrations of carbon nanofibres (0–20 wt.%) on the formation of an electrically conductive network was studied at room temperature using an impedance analyzer over a wide interval of frequencies (from 10−2 to 106 Hz). Composites were prepared by melt-compounding using a twin-screw extruder, and later chemically foamed. Although composite materials displayed lower conductivities than expected, assuming a percolative behavior, foaming promoted a tunnel-like conduction at lower CNF concentrations than in the solids. At higher CNF concentrations, no great improvements were achieved as tunneling conduction decreased with increasing local crystallinity. Foams showed electrical conduction characteristics typical of a conductive random-distributed fibre-like system, while the behavior of the solids was closer to a system of spherical particles, related to CNF aggregation. The anisotropic cellular structure of the 20 wt.% CNF composite foamed by a physical foaming process disrupted the preferential in-plane CNF orientation attained during solid preparation, with these foams showing higher through-plane conductivity and more isotropic electrical properties than the chemically-foamed ones. It has been demonstrated that foaming PP–CNF composites resulted in the formation of a conductive network at lower CNF concentrations than in the solids, with foams showing the potential for use in conductive high-performance lightweight composite systems.

 • Annealing effect on the conductivity of XLPE insulation in power cable

   Diego Vives, Jose Antonio; Belana Punseti, Juan; Òrrit Prat, Jordi; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Frutos, Fabián; Acedo, Miguel
  IEEE Transactions on dielectrics and electrical insulation
  Date of publication: 2011-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El programa INSPIRE3: la promoción del talento en ingeniería  Open access

   Gonzalez Diez, David; Griful Ponsati, Eulalia; Mudarra Lopez, Miguel; Ortiz Marzo, Jose Antonio; Font Andreu, Jorge; Angulo Navarro, Emilio; Salán Ballesteros, Mª Núria; Diaz Gonzalez, Carlos Gustavo
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El programa INSPIRE3 es una iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa (ETSEIAT, http://www.etseiat.upc.edu) dirigida al estudiantado para el desarrollo de proyectos innovadores reales, dando respuesta a cuestiones como la motivación y/o la promoción del talento y del carácter emprendedor entre el estudiantado, así como al desarrollo de competencias transversales (gestión de proyectos y presupuestos, trabajo en equipo, etc.). Su implantación y aceptación en la comunidad académica supone nueva experiencia educativa de la ingeniería y ha favorecido cambios positivos tanto en la visibilidad de la ETSEIAT en particular como en la percepción de los estudios de Ingeniería en general. El programa se basa en el desarrollo de proyectos reales y de contenido transversal por parte de grupos de estudiantado que, durante la etapa de realización, tienen oportunidad de aplicar conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera, a la vez que desarrollan diversas habilidades y capacidades extra curriculares. En este trabajo se presentan los orígenes de este programa, el proceso de implementación, los procedimientos de retención del conocimiento empleados y su interrelación con las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Aeronáutica. También se presentan los resultados del programa, así como una relación de los proyectos desarrollados hasta el momento y las líneas de actuación contempladas para el futuro.

 • Plan de Desarrollo de las Competencias Genéricas (PDCG) para los nuevos grados de ingeniería en la ETSEIAT

   Garcia Almiñana, Daniel; Suñe Torrents, Albert; Amante García, Beatriz; Griful Ponsati, Eulalia; Marce Nogue, Jordi; Mudarra Lopez, Miguel; Salán Ballesteros, Mª Núria; Simo Guzman, Pep; Rodríguez-Donaire, Silvia; Fernández Alarcón, Vicenç
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation's date: 2010-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of thermal transitions in polymers by a multifrequency modulated DSC technique  Open access  awarded activity

   Fraga Rivas, Iria
  Defense's date: 2010-02-26
  Department of Physics and Nuclear Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Differential Scanning Calorimetry (DSC) is one of the most widely used thermal analysis techniques for the study of transitions and relaxation processes in polymers and also in other materials. It measures the heat flow as a function of time and/or temperature, and determines the energy released or absorbed by a sample when it is heated (cooled) or maintained at a constant temperature. Its advantages are that it is fast and sensitive, the amount of sample needed is small (~mg), it could be in the liquid or solid state and the sample preparation is easier than for some other techniques. Nevertheless, it present some drawbacks, such as not being able to separate different overlapping transitions that happen in the same temperature range, the difficulty of detecting very weak transitions, or the requirement for multiple experiments to determine heat capacities that increases the experimental time needed. Temperature modulated DSC techniques (TMDSC) were introduced in the market more than 16 years ago. In these techniques a periodic temperature modulation of small amplitude is superimposed on the underlying rate of conventional DSC. This superposition gives two different heating rates: the underlying and the instantaneous due to the sinusoidal signal, thus permitting a better resolution and sensitivity (in DSC a better resolution gives a worse sensitivity and vice versa) and the evaluation of the heat capacity in real time. TMDSC is able to determine not only the total heat flow but also its two individual components usually referred to as “reversing” and “non-reversing”, thus it is possible to separate overlapped transitions. Although TMDSC offers more information than that available by DSC it also shows some drawbacks as the use of lower underlying heating rates than in conventional DSC which leads to longer experiments, or the requirement of making a separate scan for each frequency if one wishes to study, for example, the frequency dependence of a certain phenomenon. More recently, in 2005, TOPEM, a new technique of TMDSC from Mettler-Toledo, was commercialised. Instead of being based upon a periodic modulation of the heating rate, as is the situation with other TMDSC techniques, TOPEM uses a stochastic modulation of the heating or cooling rate by means of random pulses of temperature. This stochastic perturbation introduces a broad frequency spectrum in the response, which implies that TOPEM is apparently able to determine the complex heat capacity over a range of frequencies in a single scan. In the present thesis, a detailed description of the bases and operation of TOPEM is presented, showing the differences between the other calorimetric techniques, DSC and TMDSC. All the parameters which define an experiment and the parameters needed to make an evaluation of the experimental response are explained. The glass transition of polycarbonate is selected to make an initial study of the influence of all the different parameters (experimental and calculation) on the results of an experiment. Different samples are employed and different experiments by TOPEM and ADSC (TMDSC technique specific of Mettler- Toledo) are performed and compared. The limits and advantages offered by TOPEM are observed and presented here, and with a more profound understanding of the technique as a result, additional materials and transitions are studied. In the next part, an epoxy resin with a diamine is selected to be studied. The vitrification during the isothermal cure is studied by TOPEM. The results are again compared with those obtained by TMDSC and the additional information obtained is analyzed and compared with additional results obtained from the literature. With the aim to confirm some experimental data observed, a simulation is made with MATLAB to confirm the experimental results. It is found that the theoretical results not only predict the calorimetric data, but also those obtained from dielectric analysis at higher frequencies which were extracted from the literature. In the next part, the same epoxy resin with a diamine is selected. The vitrification and devitrification during the non-isothermal cure is analyzed by TOPEM. The results obtained permit to construct a CHT diagram (conversion-time-temperature) which characterized the system. As in the previous case a simulation is made with MATLAB and the theoretical results obtained compare well with the experimental data. Finally, some preliminary experiments related to other transitions are presented and are planned to be studied in the future.

  La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica ampliamente utilizada desde el año 1963 en la caracterización térmica de polímeros y otros materiales. En DSC se mide el calor absorbido o emitido por una muestra cuando es sometida a un programa de calentamiento (enfriamiento) o bien es mantenida a una temperatura constante. Sus ventajas es que es una técnica rápida, con gran sensibilidad, no requiere una preparación previa de las muestras, el tamaño de las mismas es pequeño (~mg) y pueden analizarse en estado líquido o sólido. Sin embargo, presenta algunas desventajas: no es posible detectar transiciones muy débiles, ni separar aquellas que aparecen superpuestas en el mismo rango de temperaturas y para la determinación de capacidades caloríficas exige la realización de varios experimentos separados lo que se traduce en un tiempo de experimentación en ocasiones muy largo. Hace 15 años comenzó a comercializarse la calorimetría diferencial de barrido con temperatura modulada (TMDSC). Lo que la diferencia de la calorimetría DSC convencional es que al tipo de barrido utilizado en DSC se superpone una señal periódica sinusoidal de modulación de temperatura de pequeña amplitud. Esta superposición da lugar a dos tipos de velocidad: una es la velocidad base de calentamiento (enfriamiento) y la otra de superposición de la señal modulada, algo que proporciona ciertas ventajas. Por ejemplo ofrece al mismo tiempo una buena resolución y una buena sensibilidad (en DSC la mejora de la sensibilidad lleva asociada pérdida de resolución y viceversa) o la evaluación de la capacidad calorífica a tiempo real. La TMDSC permite separar el flujo de calor total en dos componentes, reversing y non-reversing, permitiendo así separar transiciones que aparezcan superpuestas. Aunque si bien la TMDSC ofrece más información que el DSC convencional también presenta algunas desventajas como son el uso de velocidades más lentas que en DSC lo que implica tiempos de experimentación largos, o la necesidad de hacer un barrido para cada frecuencia en el caso de querer estudiar la dependencia en frecuencias de un determinado fenómeno. En el año 2005, se comenzó a comercializar TOPEM, una técnica también de temperatura modulada de Mettler-Toledo, en la que la modulación de la temperatura en lugar de ser periódica es estocástica, lo que introduce un amplio espectro de frecuencias en la respuesta cuya principal ventaja es que permite analizar la capacidad calorífica de una muestra en un rango de frecuencias realizando sólo un único barrido. En la presente tesis se ofrece una descripción de las bases del funcionamiento de TOPEM, mostrando las diferencias que presenta respecto a las mencionadas técnicas calorimétricas DSC y TMDSC. Se da una explicación detallada de todos parámetros que definen un experimento, así como los necesarios para realizar el cálculo de la respuesta experimental obtenida y otros parámetros importantes a tener en cuenta al utilizar TOPEM. En un primer estudio se selecciona la transición vítrea del policarbonato para comenzar a trabajar con la nueva técnica. Con diferentes muestras y realizando experimentos tanto de TOPEM como de ADSC (nombre de la técnica TMDSC específica de la casa comercial Mettler-Toledo) se comparan los resultados obtenidos con ambas técnicas. Se realiza un minucioso análisis de la influencia de los parámetros experimentales y de evaluación en los resultados obtenidos. Se observan y presentan los límites y ventajas ofrecidos por TOPEM y se establece una metodología de experimentación y evaluación con el fin de trabajar con otros materiales y transiciones. En la siguiente parte, se selecciona una resina epoxi con una diamina, y se aplica la técnica a la vitrificación durante el curado isotermo. Los resultados se comparan con los obtenidos por TMDSC y la información adicional obtenida es analizada y comparada con resultados extraídos de la bibliografía. Con el fin de confirmar algunos datos, se realizó una simulación con MATLAB que además de coincidir con los resultados experimentales previos, también coincide con diferentes resultados obtenidos con análisis dieléctrico a más altas frecuencias. En la siguiente parte, la misma resina epoxi con la diamina es sometida a curados no –isotermos para estudiar su vitrificación y posterior devitrificación. Se comprobaron las ventajas ofrecidas por TOPEM y se construyó un diagrama CHT (conversión-tiempo-temperatura) para caracterizar el sistema. Como en el caso anterior, una simulación realizada con MATLAB predice los resultados obtenidos experimentalmente. Por último, se presentan algunos experimentos previos realizados con diversos materiales en los que se obtienen interesantes resultados para ser ampliados y analizados en el futuro.

 • PROPIETATS DINÀMIQUES I NO LINIALS DE MATERIALS I SITEMES FOTÒNICS, ELÈCTRICS I BIOLÒGICS

   Belana Punseti, Juan; Nistor, Ioan Cristian; Masoller Alonso, Cristina; Domedel Puig, Nuria; Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Òrrit Prat, Jordi; Aragoneses Aguado, Andres; Trull, Jose; Staliunas, Kestutis; Herrero Simon, Ramon; Torrent Serra, Maria Del Carmen; Vilaseca Alavedra, Ramon; Font Garcia, Josep Lluís; Cojocaru, Crina Maria; Espinar Calvo, Maria Lorena; De Sancristobal Alonso, Belen; Pons Rivero, Antonio Javier; Sellarès González, Jordi; Tiana Alsina, Jordi; Zamora Munt, Jordi; Roppo, Vito; Garcia Ojalvo, Jorge
  Participation in a competitive project

   Share

 • De les tutories-coaching als estudis atractius... Eines per al foment dels estudis d'enginyeria

   Salán Ballesteros, Mª Núria; Garcia Almiñana, Daniel; Mudarra Lopez, Miguel; Griful Ponsati, Eulalia
  Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana
  Presentation's date: 2008-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquesta comunicació es presenta el pla de tutories de l’ETSEIAT (Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa) que ha servit per “acompanyar” l’estudiantat, especialment el de nou ingrés, durant el seu període de permanència al centre. Aquestes activitats, obertes a totes les titulacions que s’imparteixen al centre, pretenen posar a l’abast, i a demanda, “algú” que pugui donar orientació de cara a la millora de rendiment acadèmic i per ajudar a treure el màxim de profit de l’experiència acadèmica particular. El perfil del tutor-coach, és el d’un membre del col·lectiu docent que, basant-se en dades històriques i en experiències prèvies, proposa línies d’actuació a l’estudiantat que ho requereix, sense interferir en competències pròpies d’altres professionals. A més, aquest tutor-coach, en tant que es desenvolupa en un entorn dinàmic, com és la Universitat, ha de ser sensible als canvis en les metodologies docents. És molt important destacar la necessitat de formació específica d’aquest nou professional de la docència que s’adapta als nous temps i a les variables condicions de contorn que acompanyen l’estudiantat universitari. El resultat d’aquestes actuacions es pot visualitzar a curt termini, en dades d’èxit i fracàs acadèmic, però també a mig i llarg termini, en tant que qualsevol acció de tutoria-coaching incidirà en la formació personal de l’estudiantat, tot garantint que s’implementi aquesta formació dins les pròpies dels futurs professionals de l’enginyeria a la societat.

 • La política de Promoció de l'ETSEIAT: com despertar l'interès per als estudis d'Enginyeria a Catalunya

   Griful Ponsati, Eulalia; Gonzalez, D; Mudarra Lopez, Miguel; Sallán Leyes, José María
  Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  La transició del batxillerat a la universitat: reflexions des de l'ETSEIAT  Open access

   Garcia Almiñana, Daniel; Griful Ponsati, Eulalia; Mudarra Lopez, Miguel
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2008-07-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquesta presentació es volen dur a terme un conjunt de reflexions obertes en relació a aquella transició Batxillerat-Universitat, a la vista del que l’oportunitat de l’EEES pot significar, tenint present la experiència acumulada a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) quant a les diferents accions preses a la seva Fase Selectiva (FS).

 • De les tutories-Coaching als estudis atractius .Eines per al foment dels estudis d'enginyeria

   Salán, N; Garcia, D; Mudarra Lopez, Miguel; Griful Ponsati, Eulalia
  Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Study of dispersive mobility in polyimide by surface voltage decay measurements  Open access

   Aragoneses Aguado, Andres; Mudarra Lopez, Miguel; Belana Punseti, Juan; Diego Vives, Jose Antonio
  Polymer
  Date of publication: 2008-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In order to study charge trapping and transport in polyimide, we have submitted samples of Kapton HN to corona charging and measured its surface potential decay with an electrostatic voltmeter. We propose a two terms mobility to explain the experimental data: a non dispersive contribution based on Toomer and Lewis model added to a dispersive process, which is associated with the disordered structure of the material. The non-dispersive model alone did not fit well to the data for short times, but our assumption makes the theoretical expresion fit succesfully to the experimental data. Some important parameters related to the charge transport properties of the material are determined and discussed.

 • Annealing effect on the conductivity of XLPE insulation in power cable

   Belana Punseti, Juan; Òrrit Prat, Jordi; Diego Vives, Jose Antonio; Mudarra Lopez, Miguel; Frutos, Fabián; Acedo, Miguel
  JICABLE
  Presentation's date: 2007-06-26
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  A model to explain the TSDC spectrum of XLPE insulation in mid voltage cables based on a virtual electrode  Open access

   Belana Punseti, Juan; Diego Vives, Jose Antonio; Òrrit Prat, Jordi; Mudarra Lopez, Miguel
  International Conference on Solid Dielectrics
  Presentation's date: 2007-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The analysis by TSDC of a large variety of cables subjected to long annealing times, has resulted in spectra that sometimes show an oscillation of the current peak observed at 99°C. This process has been observed in some cables only and it is scarcely reproducible. We present an explanation of this behavior based on the formation of charge packets and some other assumptions: charge injection occurs mainly from the negative electrode, and chemical components that act as trapping centers are diffused continously from the semiconducting layers into the bulk during annealing. When the field is applied the negative electrode injects charge that get trapped in these centers, so that a virtual electrode is formed. The electric field created by this layer results in a decrease of the field in the gap between the injecting and virtual electrodes, preventing new charge injection. On the other hand, during polarization the virtual electrode shifts through the insulation bulk towards the opposite electrode. This layer that acts as a virtual electrode becomes neutral by means of recombination when it reaches the opposite electrode, so that the electric field in the region between the electrodes recovers its initial value and the whole process happens again cyclically. This model can explain the observed TSDC oscillating spectra of annealed samples. It can also explain why the oscillations can not be observed in most cases.

 • Effect of annealing on conductivity in XLPE mid-voltage cable insulation

   Frutos, F; Acedo, M; Mudarra Lopez, Miguel; Belana Punseti, Juan; Òrrit Prat, Jordi; Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Sellarès González, Jordi
  Journal of electrostatics
  Date of publication: 2007-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TSDC study of the glass transition: correlation with calorimetric data

   Diego Vives, Jose Antonio; Sellarès González, Jordi; Aragoneses Aguado, Andres; Mudarra Lopez, Miguel; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Belana Punseti, Juan
  Journal of physics D. Applied physics
  Date of publication: 2007-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TSDC study of XLPE recrystallization effects in the melting range of temperatures

   Diego Vives, Jose Antonio; Belana Punseti, Juan; Òrrit Prat, Jordi; Sellarès González, Jordi; Mudarra Lopez, Miguel; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos
  Journal of physics D. Applied physics
  Date of publication: 2006-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Implantació i consolidació d'un servei d'orientació i tutorització on-line per als estudiants de fase selectiva a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa

   Griful Ponsati, Eulalia; Mudarra Lopez, Miguel; Amer Ramon, Rafael; Andreu Terren, Maria Gloria; Astals Coma, Francesc; Capdevila Pagés, Ramón; Casadesus Pursals, Salvador; Domenech Mas, Jose M.; Gassó Domingo, Santiago; Ferrari Padros, Emanuele; Salán Ballesteros, Mª Núria; Victori Companys, Joan
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Space Charge Studies on Mid-Voltage Cable by Thermally Depolarization Currents in the Melting Temeprature Range

   Mudarra Lopez, Miguel
  2004 IEEE International conference on Solids Dielectric
  Presentation's date: 2004-07-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Space charge studies of crosslinked polyethylene midvoltage cable insulation by thermally stimulated despolarization current, infrared/Fourier transform infrared and scanning electron microscopy

   Tamayo Avila, Idalberto; Belana Punseti, Juan; Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Sellarès González, Jordi
  Journal of polymer science. Part B, polymer physics
  Date of publication: 2004-01-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparative Study of Conductivity in Mid-voltage Cable XLPE Induslation

   Frutos, F; Acedo, M; Jadraque, A; Mudarra Lopez, Miguel; Sellarès González, Jordi; Belana Punseti, Juan
  2004 IEEE International conference on Solids Dielectric
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelization of Thermally depolarization discharge currents with phenomenological models of the glassy state

   Mudarra Lopez, Miguel
  Simposio Latinoamericano y Congreso Iberoamericano de Polímeros
  Presentation's date: 2004-07-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparative Study of Conductivity in Mid-Voltage Cable XLPE Insulation

   Mudarra Lopez, Miguel
  2004 IEEE International conference on Solids Dielectric
  Presentation's date: 2004-07-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Space charge studies on mid-voltage cable by thermally stimulated depolarization currents in the melting temperature range

   Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Belana Punseti, Juan; Sellarès González, Jordi; Òrrit Prat, Jordi; Frutos, Fabián; Mudarra Lopez, Miguel
  2004 IEEE International conference on Solids Dielectric
  Presentation's date: 2004-07-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Re-crystallization effects in thermally stimulated depolarization currents measurements of XLPE in the melting temperature range

   Diego Vives, Jose Antonio; Belana Punseti, Juan; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Sellarès González, Jordi; Òrrit Prat, Jordi
  3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BROADBAND DIELECTRIC SPECTROSCOPY AND ITS APPLICATIONS
  Presentation's date: 2004-08-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sublinear dispersive conductivity in polymethyl methacrylate at temperatures above the glass transition

   Mudarra Lopez, Miguel; Díaz-Calleja, R; Belana Punseti, Juan; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Diego Vives, Jose Antonio; Sellarès González, Jordi; Sanchis, M J
  Polymer
  Date of publication: 2004-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A relaxational and conductive study on two poly(ether imide)s

   Sanchis, M J; Díaz-Calleja, R; Jaïmes, C; Belana Punseti, Juan; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Diego Vives, Jose Antonio; Mudarra Lopez, Miguel; Sellarès González, Jordi
  Polymer international
  Date of publication: 2004-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Thermally stimulated depolarization currents of crosslinked polyethylene relaxations in the fusion range of temperatures

   Tamayo, I; Belana Punseti, Juan; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Diego Vives, Jose Antonio; Sellarès González, Jordi
  Journal of polymer science. Part B, polymer physics
  Date of publication: 2003-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Thermally stimulated depolarization currents of crosslinked polyethylene relaxations in the fusion range of temperatures

   Tamayo Avila, Idalberto; Belana Punseti, Juan; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Diego Vives, Jose Antonio; Sellarès González, Jordi
  Journal of polymer science. Part B, polymer physics
  Date of publication: 2003
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dispersive AC conductivity in polyetherimide by dielectric spectroscopy

   Mudarra Lopez, Miguel
  2nd International Conference on Broadband Spectroscopy and its Applications
  Presentation's date: 2002-09-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TSDC data modelization of physically aged PEN

   Mudarra Lopez, Miguel
  2nd International Conference on Broadband Spectroscopy and its Applications
  Presentation's date: 2002-09-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Characterisation of the XLPEinsulation of medium voltage cables by the TSDC technique

   Tamayo Avila, Idalberto; Mudarra Lopez, Miguel; Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Sellarès González, Jordi; Belana Punseti, Juan
  4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRCI CHARGES IN NON CONDUCTIVE MATERIALS
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Physical aging studies in high crystallinity degree poly(ethylene-2,6-naphthalene-dicarboxylate) (PEN) by TSDC, TSPC,and DSC

   Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Mudarra Lopez, Miguel; Sellarès González, Jordi; Belana Punseti, Juan
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • effect of electrical field and annealing on XLPE mid-voltage cable insulation

   Mudarra Lopez, Miguel
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation's date: 2001-09-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Physical ageing studies in high crystallinity degree poly(ethylene-2,6-naphthalene dicarboxylate) (PEN) by TSDC, TSPC, and DSC

   Mudarra Lopez, Miguel
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation's date: 2001-09-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Space charge characterization by dynamical electrica analysis

   Mudarra Lopez, Miguel
  4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRCI CHARGES IN NON CONDUCTIVE MATERIALS
  Presentation's date: 2001-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Space charge characterization by dynamical electrical analysis

   Mudarra Lopez, Miguel; Belana Punseti, Juan
  4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRCI CHARGES IN NON CONDUCTIVE MATERIALS
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparative study of cold crystallization effects in poly(ethylene terephthalate) by TSDC, DEA and DMA

   Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Tamayo Avila, Idalberto; Sellarès González, Jordi; Diego Vives, Jose Antonio; Mudarra Lopez, Miguel; Belana Punseti, Juan; Díaz-Calleja, R; GARCÍA, A
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Effect of electrical field and annealing on XLPE mid-voltage cable insulation by TSDC

   Tamayo Avila, Idalberto; Mudarra Lopez, Miguel; Diego Vives, Jose Antonio; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Sellarès González, Jordi; Belana Punseti, Juan
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of physic al aging in PMMA by DSC and TSDC

   Sellarès González, Jordi; Belana Punseti, Juan; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Diego Vives, Jose Antonio; Mudarra Lopez, Miguel; Tamayo Avila, Idalberto
  4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRCI CHARGES IN NON CONDUCTIVE MATERIALS
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Correlated ion hopping in polymethyl methacrylate at temperatures above the glass transition

   Mudarra Lopez, Miguel
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation's date: 2001-09-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Correlated ion hopping in polymethyl methacrylate at temperatures above the glass transition

   Mudarra Lopez, Miguel; Belana Punseti, Juan; Díaz-Calleja, R; Cañadas Lorenzo, Juan Carlos; Diego Vives, Jose Antonio; Sellarès González, Jordi; Sanchis, M J
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparative study of cold crystallization effects in poly(ethylene terephthalate) by TSDC, DEA and DMA

   Mudarra Lopez, Miguel
  International conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Material
  Presentation's date: 2001-09-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Space charge chracterization by dynamic electrical analysis

   Mudarra Lopez, Miguel; Belana Punseti, Juan
  Vide: science technique et applications
  Date of publication: 2001-06
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window