Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 42 of 42 results
 • Increasing yield on Tungsten and Tantalum ore production by means of advanced and flexible control on crushing, milling and separation process

   Sanmiquel Pera, Lluis; Alfonso Abella, María Pura; Parcerisa Duocastella, David; Jorge Sanchez, Juan; Bergas Jane, Joan Gabriel; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Alvarez Rodriguez, Beatriz; Oliva Moncunill, Josep
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  PEM fuel cell fault diagnosis via a hybrid methodology based on fuzzy and pattern recognition techniques  Open access

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Mugica Alvarez, Francisco José
  Engineering applications of artificial intelligence
  Vol. 36, p. 40-53
  DOI: 10.1016/j.engappai.2014.07.008
  Date of publication: 2014-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work, a fault diagnosis methodology termed VisualBlock-Fuzzy Inductive Reasoning, i.e. VisualBlock-FIR, based on fuzzy and pattern recognition approaches is presented and applied to PEM fuel cell power systems. The innovation of this methodology is based on the hybridization of an artificial intelligence methodology that combines fuzzy approaches with well known pattern recognition techniques. To illustrate the potentiality of VisualBlock-FIR, a non-linear fuel cell simulator that has been proposed in the literature is employed. This simulator includes a set of five fault scenarios with some of the most frequent faults in fuel cell systems. The fault detection and identification results obtained for these scenarios are presented in this paper. It is remarkable that the proposed methodology compares favorably to the model-based methodology based on computing residuals while detecting and identifying all the proposed faults much more rapidly. Moreover, the robustness of the hybrid fault diagnosis methodology is also studied, showing good behavior even with a level of noise of 20 dB.

  © IFAC 2014. This work is posted here by permission of IFAC for your personal use. Not for distribution. The original version was published in ifac-papersonline.net

 • 17è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC al ‘Grau en Enginyeria de Sistemes TIC’

   Palà Schönwälder, Pere; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Barcons Xixons, Victor; Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Escobet Canal, Teresa; Escobet Canal, Antoni; Font Teixido, Jose; Giralt Mas, M. Rosa; Lopez Riera, Alexis; Llusà Serra, Aleix; Martinez Teixidor, Inmaculada; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Flowmeter data validation and reconstruction methodology to provide the annual efficiency of a water transport network: the ATLL case study in Catalonia

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Pascual Pañach, Josep; Puig Cayuela, Vicenç; Saludes Closa, Jordi; Sarrate Estruch, Ramon; Escobet Canal, Antoni; Espin, Santiago; Roquet, Jaume
  Water science and technology: water supply
  Vol. 14, num. 2, p. 337-346
  DOI: 10.2166/ws.2013.203
  Date of publication: 2014-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The object of this paper is to provide a flowmeter data validation/reconstruction methodology that determines the annual economic efficiency of a water transport network. In this paper, the case of Aigües Ter Llobregat (ATLL) company, which manages 80% of the overall water transport network in Catalonia (Spain), will be used for illustrating purposes. Economic network efficiency is based on daily data set collected by the company using about 200 flowmeters of the network. Data collected using these sensors are used by remote control and information storage systems and they are stored in a relational database. All information provided by ATLL is analysed to detect inconsistent data using an automatic data validation method deployed in parallel with the network efficiency evaluation. As a result of the validation process, corrections of flow measurements and of billed water volume are introduced. Results from ATLL water transport network corresponding to year 2010 will be used to illustrate the approach proposed in this paper.

 • Desarrollo de un equipo didáctico para las materias de control de procesos de los grados de ingeniería de la rama industrial y de sistemas TIC

   Escobet Canal, Teresa; Escobet Canal, Antoni; Martínez Domene, Joan
  Jornadas de Automática
  p. 283-289
  Presentation's date: 2013-09-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este artículo se presenta el desarrollo de un equipo didáctico para la enseñanza práctica de la teoría de control. El equipo permite la realización de experimentos en lazo abierto o cerrado, y puede ser controlado con dispositivos industriales o microprocesadores, adaptando las señales adecuadamente. El trabajo experimental propuesto abarca aspectos de análisis del proceso, diseño de controladores utilizando técnicas de asignación de polos o técnicas de sintonía empírica, y su implementación en base a un microprocesador.

 • Generació de decisions davant d'incerteses  Open access

   Escobet Canal, Antoni
  Institute of Industrial and Control Engineering (IOC), Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi tracta sobre la metodologia del raonament inductiu difús (FIR, de l’anglès fuzzy inductive reasoning) aplicada a sistemes de detecció i diagnòstic de fallades. La metodologia FIR sorgeix de l’enfocament del general systems problem solver (GSPS) proposat per Klir l’any 1989 i és una eina per analitzar i estudiar els modes de comportament dels sistemes dinàmics. FIR és una metodologia de modelització i simulació qualitativa de sistemes basada principalment en l’observació del comportament del sistema. Aquesta metodologia ha anat evolucionant al llarg del temps amb l'objectiu d'ampliar la classe de problemes que es poden abordar amb FIR. El treball desenvolupat en aquesta tesi té el propòsit de contribuir a reduir els esforços de modelització i simulació de sistemes industrials reals complexos. En aquesta línia, s’ha aconseguit augmentar, mitjançant diferents aportacions, la robustesa de FIR i desenvolupar una nova metodologia que permeti crear sistemes de detecció i diagnòstic de fallades robustos i eficients. L’objectiu principal d’aquesta tesi és reduir tant com sigui possible la sensibilitat de la metodologia FIR, és a dir, maximitzar-ne la robustesa, de manera que esdevingui una eina cabdal per desenvolupar sistemes de detecció i diagnòstic de fallades eficients. Les contribucions principals de la tesi són: •Incrementar la robustesa del FIR creant una nova eina, anomenada Visual-FIR, que permet identificar models i predir comportaments futurs de sistemes dinàmics en un entorn molt senzill d’utilitzar i molt eficient. •Desenvolupar una nova metodologia per crear sistemes de detecció i diagnòstic de fallades basats en FIR. S’ha desenvolupat una tècnica de detecció, anomenada envolupant, i una mesura per al diagnòstic, anomenada mesura d’acceptabilitat del model, que han permès millorar i fer més sòlids els processos de detecció i diagnòstic de fallades del FIRFDDS (sistema de detecció i diagnòstic de fallades basat en FIR). •Desenvolupar una eina que permeti crear de manera senzilla i altament eficient FIRFDDS per a aplicacions específiques. S’ha desenvolupat una plataforma, anomenada VisualBlock-FIR, que permet que l’usuari creï, d’una manera senzilla, sistemes de detecció i diagnòstic de fallades basats en el FIR. Per validar la metodologia i les eines desenvolupades es mostren un parell de casos d’estudi. El primer correspon al problema de referència de la vàlvula automàtica de Damadics, en què es proposen quatre fallades de petita i mitjana magnitud que es detecten i s’aïllen/s’identifiquen d’una manera molt ràpida i eficient. En el segon es posa a prova el VisualBlock-FIR en una pila de combustible simulada a la qual s’apliquen cinc fallades diferents, les quals són detectades i identificades correctament. Finalment, es comprova la robustesa afegint soroll blanc, en diferents magnituds, a les sortides de la pila de combustible.

  This thesis deals with the Fuzzy Inductive Reasoning (FIR) methodology applied to fault detection and diagnosis systems. FIR, based on the General Systems Problem Solver (GSPS) proposed by Klir in 1989, is a methodological tool for data-driven construction of dynamical systems and for studying their conceptual modes of behavior. FIR is a qualitative modeling and simulation methodology that is based on observation of the input¿output behavior of the system to be modeled, rather than on structural knowledge about its internal composition. This methodology has evolved over time with the aim of enlarging the class of problems that can be dealt with by FIR. The work presented in this thesis aims to contribute to reducing modeling and simulation efforts of real industrial complex systems. Several methodological contributions have been made to increase FIR robustness as well as to develop a new methodology to create robust and efficient fault detection and diagnosis systems. The main objective of this thesis is to reduce as much as possible the sensitivity of the FIR methodology, by maximizing its robustness, in such a way that it becomes a fundamental tool for developing efficient fault detection and diagnosis systems. The main contributions of this thesis are: ¿To improve the robustness of FIR by creating a new tool, Visual-FIR, that identifies patterns and predicts future behavior of dynamical systems in a very efficient and simple to use environment. ¿To develop a new methodology for creating fault detection and diagnosis systems based on FIR. We have developed a detection technique, the enveloping, and a diagnosis measure, known as the acceptability measure, that allow improving and making more robust the fault detection and diagnosis processes of the FIRFDDS (fault detection and diagnosis system based on FIR). ¿To develop a tool that allows to easily create highly efficient FIRFDDS for specific applications. A platform, named VisualBlock-FIR, has been developed that allows the user to create, in a simple way, fault detection and diagnosis systems based on FIR. In order to validate the methodological contributions and the developed tools a couple of case studies have been presented in this dissertation. The first corresponds to the benchmark problem of the Damadics automatic valve system, which proposes four failures of small and medium sizes that are detected and isolated / identified in a quick and highly efficient way. The second is a simulated fuel cell where five different faults are applied. The five faults are detected and identified correctly. Finally, we check the robustness of the FIRFDDS by adding white noise, at different magnitudes, to the outputs of the fuel cell. Manresa

 • Leakage localization in water networks using fuzzy logic

   Sanz Estapé, Gerard; Pérez Magrané, Ramon; Escobet Canal, Antoni
  Mediterranean Conference on Control and Automation
  p. 646-651
  DOI: 10.1109/MED.2012.6265711
  Presentation's date: 2012-07-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a methodology for leakage localization using FIR (Fuzzy Inductive Reasoning). A real water network situated in Barcelona has been subdivided in zones which could contain a leakage. Two sensors measure pressures on two separated points of the network. A faulty fuzzy model for each zone and sensor is generated. Test data have been used for classification of leakages in order to evaluate how this methodology helps in leakage localization. Results are compared with another isolation methodology. All the work has been done using simulations carried out by EPANET connected with Matlab. FIR applications used are programmed in Matlab too.

 • SYSTEM HEALTH MANAGEMENT AND RELIABLE CONTROL OF COMPLEX SYSTEMS

   Puig Cayuela, Vicenç; Escobet Canal, Teresa; Saludes Closa, Jordi; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Morcego Seix, Bernardo; De Las Heras Jimenez, Salvador Augusto; Escobet Canal, Antoni; Comasolivas Font, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Tornil Sin, Sebastian; Masip Alvarez, Albert; Rotondo, Damiano; Vento Maldonado, Jorge Isaac; Blesa Izquierdo, Joaquin; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Romera Formiguera, Juli; Pascual Pañach, Josep; Sanz Estapé, Gerard; Cuguero Escofet, Josep; Ocampo Martinez, Carlos A.; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Competitive project

   Share

 • Divulgació de les TIC a l'estudiantat de secundària

   Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Palà Schönwälder, Pere; Vila Marta, Sebastian; Escobet Canal, Teresa; Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Escobet Canal, Antoni; Giralt Mas, M. Rosa
  Competitive project

   Share

 • Robust fault detection and identification in a fuel cell system via fuzzy models

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Mugica Alvarez, Francisco José
  International Conference on Control Systems and Computer Science
  p. 150-257
  Presentation's date: 2011-05-26
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fault diagnosis system based on fuzzy logic: application to a valve actuator benchmark

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Cellier, François E.
  Journal of intelligent and fuzzy systems
  Vol. 22, num. 4, p. 155-171
  DOI: 10.3233/IFS-2011-0473
  Date of publication: 2011-05-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GEstió i COntrol de Zones Inundables per minimitzar els Impactes mediambientals de les crescudes dels rius. Aplicació a la conca Pirenaica (CTP-DGR)

   Puig Cayuela, Vicenç; Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Escobet Canal, Antoni; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Morcego Seix, Bernardo; Pérez Magrané, Ramon; Saludes Closa, Jordi; Ocampo Martinez, Carlos A.; Romera Formiguera, Juli; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Detecció de fallades en un sistema de piles de combustible  Open access

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela
  Date: 2010-02-15
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work a fault diagnosis system for non-linear plants based on fuzzy logic, called VisualBlock-FIR, is presented and applied to an energy generation system based on fuel cells. VisualBlock-FIR runs under the Simulink framework and enables early fault detection and identification. During fault detection, the fault diagnosis system should recognize that the system is not working properly. During fault identification, it should conclude which type of failure has occurred. The diagnosis results for some of the most frequent faults in fuel cell systems are presented.

 • Análisis y diseño de estrategias de control óptimo distribuido aplicadas a la gestión de sistemas de agua de gran escala (WATMAN)

   Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Ocampo Martinez, Carlos A.; Blesa Izquierdo, Joaquin; Javalera Rincon, Valeria; Escobet Canal, Antoni; Figueras Jove, Jaume; Morcego Seix, Bernardo; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Sarrate Estruch, Ramon
  Competitive project

   Share

 • Fault detection and identification in a fuel cell system

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela
  International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
  p. 399-408
  Presentation's date: 2009-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Visual-FIR: a tool for model identification and prediction of dynamical complex systems

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Cellier, François E.
  Simulation modelling practice and theory
  Vol. 16, num. 1, p. 76-92
  DOI: 10.1016/j.simpat.2007.10.006
  Date of publication: 2008-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ozone prediction based on meteorological variables: a fuzzy inductive reasoning approach

   Nebot Castells, Maria Angela; Mugica Alvarez, Francisco José; Escobet Canal, Antoni
  Atmospheric chemistry and physics discussions
  Vol. 8, p. 12343-12370
  DOI: 10.5194/acpd-8-12343-2008
  Date of publication: 2008
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  MILAGRO project was conducted in Mexico City during March 2006 with the main objective of study the local and global impact of pollution generated by megacities. The research presented in this paper is framed in MILAGRO project and is focused on the study and development of modeling methodologies that allow the forecasting of daily ozone concentrations. The present work aims to develop Fuzzy Inductive Reasoning (FIR) models using the Visual-FIR platform. FIR offers a model-based approach to modeling and predicting either univariate or multivariate time series. Visual-FIR offers an easy-friendly environment to perform this task. In this research, long term prediction of maximum ozone concentration in the downtown of Mexico City Metropolitan Area is performed. The data were registered every hour and include missing values. Two modeling perspectives are analyzed, i.e. monthly and seasonal models. The results show that the developed models are able to predict the diurnal variation of ozone, including its maximum daily value in an accurate manner.

 • VisualBlock-FIR for fault detection and identification: application to the DAMADICS benchmark problem

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Cellier, François E.
  Lecture notes in computer science
  Vol. 4827, p. 1173-1183
  DOI: 10.1007/978-3-540-76631-5_112
  Date of publication: 2007-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fault detection and identification using FIRFMS

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Cellier, François E.
  International journal of general systems
  Vol. 36, num. 3, p. 347-374
  DOI: 10.1080/03081070701189440
  Date of publication: 2007-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling ozone behavior during MILAGRO campaign applying fuzzy techniques

   Nebot Castells, Maria Angela; Mugica, V; Escobet Canal, Antoni
  Second MILAGRO Science Conference
  p. 1
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño de un sistema de apoyo a la decisión en oncología clínica basado en métodos avanzados de soft computing. TIN2006-08114

   Vellido Alcacena, Alfredo; Alquezar Mancho, Renato; Escobet Canal, Antoni; Belanche Muñoz, Luis Antonio
  Competitive project

   Share

 • Descripció detallada de la zona de rentat en el seu estat acual

   Escobet Canal, Teresa; Escobet Canal, Antoni; Martinez Teixidor, Inmaculada
  Date: 2004-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Visual-FIR: a new platform for modelling and prediction of dynamical systems

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Cellier, François E.
  Summer Computer Simulation Conference 2004
  p. 229-234
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Metodologías híbridas de soft computing y su aplicación a la detección de anomalías en estaciones depuradoras de aguas residuales

   Alquezar Mancho, Renato; Nebot Castells, Maria Angela; Escobet Canal, Antoni; Belanche Muñoz, Luis Antonio
  Competitive project

   Share

 • Detecció i identificació de falles en una xarxa de distribució d'aigües

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela
  Date: 2001-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Expereiencies de Millora de la Qualitat Docent 1997

   Hernandez Palacin, Juan Carlos; Planas Dangla, Rita Maria; Mares Marti, Pere; Català Mallofré, Andreu; Argekaguet, Rosa; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Josep; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Guasch Petit, Antonio; Morcego Seix, Bernardo; Xavier, Parra; Ramon, Perez
  Award or recognition

   Share

 • Experiències de millora de la qualitat docent 1997

   Guasch Petit, Antonio; Morcego Seix, Bernardo; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Josep; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Hernandez Palacin, Juan Carlos; Pérez Magrané, Ramon; Planas Dangla, Rita Maria; Puig Garcia, Jaime; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Sarrate Estruch, Ramon; Mares Marti, Pere; Català Mallofré, Andreu; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Award or recognition

   Share

 • Enhanced equal frequency partition method for the identification of a water demand system

   Escobet Canal, Antoni; Huber Garrido, Rafael M.; Nebot Castells, Maria Angela; Cellier, François E.
  AI, Simulation and Planning in High Autonomy Systems Conference.
  p. 209-215
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Metodologías híbridas para el análisis de fallos en sistemas dinámicos complejos (TAP99-0747)

   Nebot Castells, Maria Angela; Alquezar Mancho, Renato; Escobet Canal, Antoni; Belanche Muñoz, Luis Antonio
  Competitive project

   Share

 • A qualitative fault monitoring system to support medical decisions: an application to the central nervous system

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Vallverdú Ferrer, Montserrat
  Computational Intelligence Methods and Applications. International Symposia on Soft Computing in Biomedicine
  p. 536-542
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Model acceptability measure for the identification of failures in qualitative fault monitoring systems

   Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Cellier, François E.
  13th European Simulation Multiconference - ICQFN99
  p. 339-347
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Definition of a depth of anaesthesia index using fuzzy inductive reasoning (FIR)

   Jensen, Erik Weber; Escobet Canal, Antoni; Nebot Castells, Maria Angela; Caminal Magrans, Pedro
  First Joint BMES/EMBS Conference Serving Humanity, Advancing Technology - IEEE
  p. 920
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Model qualitatiu i quantitatiu d'un dipòsit d'aigua. Estudi comparatiu

   Mirats Tur, Josep Maria; Escobet Canal, Antoni
  Date: 1998-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sistemes avançats de control

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Escobet Canal, Antoni
  Competitive project

   Share

 • Model quantitatiu i qualitatiu d'un motor de corrent continua. Estudi comparatiu

   Mirats Tur, Josep Maria; Escobet Canal, Antoni
  Date: 1997-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Els departaments d'automàtica i electrònica a l'entorn industrial

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Barcons Xixons, Victor; Bonnin Ferragut, Josep Lluis; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Ferrer Arnau, Luis Jorge; Font Mateu, Josep; Martinez Teixidor, Inmaculada; Salaet Pereira, Juan Fernando; Sanahuja Moliner, Ricard; Vicente Del Fraile, Pedro; Yelamos Pastor, David
  Fòrum R+D Manresa
  p. 7-8
  Presentation's date: 1997-06-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Simulació i modelatge qualitatiu

   Escobet Canal, Antoni
  Fòrum R+D Manresa
  p. 13-14
  Presentation's date: 1997-06-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Seguridad de funcionamiento en sistemas dinámicos complejos

   M. HUBER GARRIDO, RAFAEL; Escobet Canal, Antoni
  Competitive project

   Share

 • Sistemes avançats de control

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Escobet Canal, Antoni
  Competitive project

   Share

 • Computer tool for an automatic assessment of industrial controllers performances

   Puig Cayuela, Vicenç; Escobet Canal, Antoni; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  2nd Portuguese Conference on Automatic Control Controlo 96
  p. 783-788
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concurs d'ajuts per a l'elaboració de material docent 1995

   Barcons Xixons, Victor; Escobet Canal, Antoni; Vicente Rodrigo, Jesús
  Award or recognition

   Share

 • Sistema informatico para la evaluacion automatica de las prestaciones de controladores

   Escobet Canal, Antoni; Puig Cayuela, Vicenç
  Jornadas de Automática
  p. 189-196
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window