Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 173 results
 • Arquitectura moderna y calidad urbana. La obra de Raúl Sichero en torno al edificio Ciudadela (1958-1962)

   Frontini, Pablo
  Defense's date: 2013-11-20
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Les cases d'Arne Jacobsen. El pati i el pavelló.

   Bardí Milà, Berta
  Defense's date: 2013-11-07
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La majoria de les publicacions sobre l¿arquitecte danès Arne Jacobsen es dediquen, bàsicament, a mostrar la seva extensa quantitat d¿obres, especialment de l¿àmbit públic, i es deixen de banda els projectes centrats en l¿àmbit domèstic. No obstant això, la major part de les seves obres són cases unifamiliars, de les quals projecta més d¿un centenar. La tesi se centra, precisament, en aquest segon grup d¿obres més quantioses però menys tractades per la crítica. S¿intenta indagar en la hipòtesi que per a Jacobsen ¿la font de tota arquitectura sembla ser la casa, el món de la domesticitat, mentre que l¿àmbit social s¿entén tan sols com la prolongació natural d¿aquest¿, com explica Carles Martí. O dit d¿una altra manera, per a Josep Maria Sostres, ¿el punt de partida de totes les seves experiències sembla que és l¿arquitectura domèstica, factor que imprimeix en altres obres¿. Així doncs, la tesi parteix de la convicció que la casa, l¿espai per antonomàsia dedicat a habitar, conté en si mateixa la complexitat dels grans temes de l¿arquitectura. En aquest sentit, resulta un vehicle útil per arribar als mecanismes formals i espacials que es troben a la base de les grans obres de tots els temps, amb independència del lloc i l¿escala. La casa Rüthwen-Jürgensen és un exemple paradigmàtic per arribar al concepte que té Jacobsen de la domesticitat. El seu anàlisi permet investigar com afronta la qüestió ancestral de la doble lectura de la casa com a refugi i com a mirador, quina és la seva resposta formal i quins són els espais articuladors. En aquest sentit, Jacobsen respon fent conviure dos arquetipus espacials: el pati i el pavelló; entenent el pati com un recinte d¿accés i el pavelló com una sala d¿estar independent. Des d¿aquest punt de vista, la casa seria l¿espai comprès entre la protecció i la projecció, entre el recinte còncau i l¿obertura convexa. La forma còncava del recinte aporta recolliment i protecció, aspectes necessaris per l'expansió i obertura de la part convexa: la sala d'estar.

 • De la vivienda del Ensanche a la "casa" de Mitjans

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  RA. Revista de arquitectura
  Date of publication: 2012
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La idea d'espai a l'arquitectura de Martienssen. La casa Martienssen a Greenside.  Open access

   Miralles Jori, Roger
  Defense's date: 2012-02-10
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The PhD is a two-sided lecture of the work of Rex Martienssen (1905-1942). The first lecture is about his written production and the second about his built production. The former follows the well known book of Martienssen, The Idea of Space in Greek Architecture, first published in 1956; and the latter the house that he built for his wife and himself at Greenside, Johannesburg in 1941. This is the reason why the primary sources included in the Annex of the present PhD can be classified in two parts: on the one hand the writings of Martienssen, and on the other the drawings and specifications that he uses to build the house at Greenside. The PhD hypothesis is that the writings of Martienssen -his work on architecture criticism- show the only possible way to understand modernity in architecture and that this approach is valid both for ancient and modern architecture. Therefore, we can explain the Greenside house following his Martienssen¿s modern thesis on Greek Architecture. The PhD follows the structure of Martienssen¿s book and according to it, it presents three types of different architectonic criticism. The first critic concerns the objective data of architecture, base on its measurable aspects. This is the way how Martienssen and this PhD, choose to write about the city, the measurable aspects of the house and the types of construction: the city of Johannesburg on the 30¿s, the project of the house and his archaeology, and the building materials. The second critic is based on the relationship between the architecture and its surroundings. The relation of the Greenside house with the buildings that surround it, from the material and cultural point of view. This chapter examine the facade of the house in close relation to the idea of the city and to the British architectonic tradition of the 30¿s. At this point the PhD discusses the formal aspects of the house that are related with the modernity overseas ¿Terragni, Lubetkin and Léger- and to the architectonic tradition of the Renaissance facade. The third critic is based on architecture as a humanist discipline, on architecture as a discipline that puts the man in the centre of decision. There are two chapters pursuing this idea: the first is dedicated to the new constructivist idiom which focusses on the relation of the spectator with several new elements such as the concrete balcony, the material combination between modernity and tradition, the entrance canopy, the V-Pole, the par pilar-beam, and the fênetre longueur. The second is dedicated to the perception of the spectator as a moving entity in the area of the Greenside house. In this chapter, the sources that Martienssen uses to conceptualize his Temple and Temenos are discussed. The PhD reports not only Martienssen¿s classical sources but also the modern ones. It also analyses the relation of Martienssen with the architecture of his precessors: Choisy, Le Corbusier, Duiker, Rietveld, etc. Finally, it also analyses a successor of the same way of understanding architecture: the architecture of the Smithson¿s. The PhD concludes that Martienssen¿s architecture -both his built production and critisicm- can only be understood when the spectator is placed in the centre of the architectural problem. The idea of space is constructed by the spectator looking at the mental and material relations established between the constructed area and the human body. From this analysis it can be extrapolated that the criticism of data and the criticism of the relationship of architecture and its surroundings are useful to describe the built work but the only criticism capable of making us understand the purposes of modern architecture is the humanist one. This criticism is related to the spectator and to the ideas of the architect disposing the volumes, this criticism is the only one based on the specific object of architecture: space.

  La tesi és una lectura en dos temps de l'obra de Rex Martienssen (1905-1942). La primera lectura és de la producció escrita i la segona de la producció construïda. La primera segueix el ben conegut llibre de Martienssen, "The Idea of Space in Greek Architecture", publicat pòstumament l'any 1956; la segona descriu la casa que es va construir per ell, i la seva esposa, a Greenside Johannesburg al 1941. D'aquesta manera l'annex, el material amb el que s'ha bastit la tesis, està estructurat en dues parts: d'una banda els escrits de Martienssen i de l'altra els dibuixos i especificacions que va usar per construir la seva casa a Greenside. La hipòtesi és que els escrits de Martienssen -el seu treball crític- mostren l’únic camí possible per entendre l'arquitectura moderna. No importa si es parla d'arquitectura moderna o antiga, la crítica és la mateixa. D'aquesta manera podem explicar la casa a Greenside seguint les tesis modernes de Martienssen quan parla d’arquitectura grega. La tesi mostra tres tipus de crítica arquitectònica tot seguint l'estructura del llibre de Martienssen. La primera crítica es basa en les dades objectives de l'arquitectura, en els seus aspectes mesurables. D'aquesta manera Martienssen, i la present tesi, parlen de la ciutat, dels aspectes mesurables de la casa i dels sistemes constructius: la ciutat de Johannesburg als anys 30, el projecte de la casa i la seva arqueologia i els materials de construcció. La segona crítica es basa en les relacions entre l’arquitectura i el seu entorn. La relació de la casa de Greenside amb els edificis que l'envolten des del punt de vista físic i cultural. Aquesta part examina la façana de la casa en relació amb la idea de ciutat i la cultura arquitectònica britànica dels anys 30. És en aquest punt que la tesi explica els aspectes formals de la casa relacionats amb la modernitat Europa -Terragni, Lubetkin i Léger- i la tradició de la façana renaixentista. La tercera crítica es basa en l'arquitectura entesa com una disciplina humanista. L'arquitectura com una disciplina que posa l'home al centre de la decisió. Hi ha dos capítols que es funden en aquesta crítica: el primer és el que segueix el "constructivist idiom" i que es basa en la relació de l'espectador amb els nous elements arquitectònics: el balcó de formigó, la combinació de materials moderns i tradicionals, la marquesina d'entrada, el V-Pole, la dupla pilar-biga i la "fenêtre longueur". La segona està dedicada a la percepció de l'espectador entès com una entitat mòbil a l'àrea de la casa de Greenside. Aquest és el capítol on s'analitza el "Temple and Temenos" de Martienssen. No només s'expliquen les fonts clàssiques sinó que també les dels seus predecessors moderns: Choisy, Le Corbusier, Duiker, Rietveld, etc. I també s’analitza l'obra d'un successor de la mateixa manera d'entendre l’arquitectura. L'arquitectura dels Smithsons. La tesi conclou que l’arquitectura de Martienssen, tant la seva producció escrita com la construïda, poden ser enteses per un espectador situat al centre del problema arquitectònic. L'espectador és qui construeix la idea de l'espai mirant les relacions, mentals i materials, entre l'àrea construïda i el cos humà. Entendre com Martienssen limita l'espai i tracta d'engrandir-lo, és entendre la idea de l'espai en l'arquitectura de Martienssen. D'aquesta anàlisi es pot extrapolar que la crítica de les dades i la crítica de l'arquitectura en relació a l'entorn són útils per a descriure les construccions però l'única crítica capaç de fer-nos entendre l'arquitectura moderna és la humanista. Aquesta darrera crítica està relacionada amb l'espectador i amb les idees de l'arquitecte disposant els volums, aquesta crítica és l'única que es basa en l'objecte específic de l'arquitectura: l'espai.

 • Forma y tectonicidad: estructura y prefabricación en la obra de Gordon Bunshaft  Open access

   Sica Palermo, Humberto Nicolas
  Defense's date: 2012-11-22
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Las obras del arquitecto Gordon Bunshaft, desarrolladas mientras trabajó en la empresa multinacional S.O.M. - Skidmore, Owings & Merrill - agrupan una serie de atributos constructivos y formales que reflejan la modernidad y el ámbito en el cual alcanzó su máxima expresión artística. La Lever House, acabada en 1952, atrajo fama y encargos a la firma, transformándose en uno de los paradigmas para la concepción de edificios de oficinas modernos. Sin embargo, la evolución de los procesos proyectuales y constructivos de S.O.M. generaron una considerable variedad de soluciones formales producidas durante los años cincuenta. La estructura laboral de la empresa se basaba en tres aspectos básicos: la arquitectura moderna, los métodos organizacionales estadounidenses y el dominio y desarrollo de las técnicas y materiales constructivos industrializados disponibles. Ya hacia los años sesenta, los proyectos de S.O.M. pasaron a tener estructuras soportantes más expresivas y refinadas técnicamente, potenciando atributos formales y adquiriendo más funciones de lo que las usuales. La oficina de Nueva York, con Gordon Bunshaft a la cabeza, fue la primera en introducir unidades prefabricadas de hormigón en sus proyectos, originando la mayoría de las aplicaciones posteriores del material. La práctica de Bunshaft y su equipo apuntó desde un principio a la explotación del material en sistemas soportantes, teniendo siempre como precedentes aquellas experiencias con estructuras de acero que acabaron por revelarse exitosas. En medio a ese contexto, y muy en función del uso del material, se construyeron edificios en los cuales el sistema estructural prácticamente determina la forma resultante. El arquitecto empleó básicamente dos tipos de estructuras en sus proyectos con elementos de hormigón prefabricados: entramados soportantes de perímetro - componentes soportantes verticales que se plasmaron en los edifícios para la John Hancock Company en Nueva Orleans y para el Banco Lambert en Bruselas - y forjados unidireccionales sobre apoyos continuos - componentes soportantes horizontales a edificios como el American Can Company en Greenwich, el American Republic Company en Des Moines, y en la propia casa del arquitecto en East Hampton. La economía de medios y soluciones adoptadas, la repetición ordenada de estas soluciones y la precisión en la ejecución generan la consistencia visual y formal de los edificios, que tienen como indudable rasgo característico una clara tectonicidad. Además de originarse en los sistemas estructurales compuestos por elementos prefabricados de hormigón, la tectonicidad característica en la obra del arquitecto también se percibe en el diseño de las piezas, en la manera como se unen y en los acabados utilizados sobre ellas. Como afirmaba el propio Bunshaft, “nosotros hemos tomado la prefabricación y hemos hecho de ella un beneficio de proyecto”

  The works of the architect Gordon Bunshaft, developed while working for the multinational architectural firm S.O.M. - Skidmore, Owens & Merrill - show a number of concrete and abstract elements that belie its modernity and define the field in which the firm’s work achieved its maximum artistic expression. In the early fifties, the Lever House attracted fame and commissions, becoming one of the paradigms for the design of modern office buildings. However, the evolution of S.O.M.’s design and construction processes generated a wide variety of formal solutions during the 50s. Fundamental to this process, the employment structure of the firm were based on three basic aspects: modern architecture, American organizational methods and expertise and development of techniques and industrialized building materials. Towards the sixties, S.O.M. projects started to have more expressive and technically refined structures, enhancing formal attributes and gaining more functions than the usual. New York’s office, leaded by Gordon Bunshaft, was the first to introduce precast concrete units in the projects, promoting most of the future applications of the material. The practice of Bunshaft and his team targeted from the beginning to the exploitation of the material in structural frame systems, having as previous experiences those steel structural frames that eventually prove successful. Amid this context, and fundamentally based on the use of the material, buildings were generated with structural systems that practically determines the resulting form. The architect employed basically two types of structures in their projects with prefabricated concrete elements: perimetral structural screens - vertical structural components which were reflected in buildings as the John Hancock Company in New Orleans and the Lambert Bank in Brussels - and one-way slabs on continuous supports - horizontal structural components revealed in buildings as American Can Company in Greenwich, American Republic Company in Des Moines and the architect’s own house in East Hampton. The economy of means, the repetition of the adopted solutions, and the precision with which the construction was carried through generate the visual and formal consistency of both buildings and give them a very clear tectonic quality. Besides arising from precast concrete structural systems, tectonics in the work of the architect is also apparent through the design of the pieces, connections of elements and building finishes. As Bunshaft claimed, “we have taken prefabrication and made a design asset of it

  As obras do arquiteto Gordon Bunshaft, desenvolvidas no período em que trabalhou na empresa S.O.M. - Skidmore, Owings & Merrill - agrupam uma serie de atributos construtivos e formais que refletem a modernidade e o âmbito no qual esta alcançou sua máxima expressão artística. A Lever House, terminada em 1952, atraiu fama e novos clientes à empresa, transformando-se em um dos paradigmas para a concepção de edifícios de escritórios modernos. Entretanto, a evolução dos processos projetuais e construtivos de S.O.M. geraram uma considerável variedade de soluções formais produzidas durante os anos cinquenta. A estrutura laboral da empresa se baseava em três aspectos básicos: a arquitetura moderna, os métodos organizacionais norte-americanos e o domínio e desenvolvimento das técnicas e materiais construtivos industrializados disponíveis. Quase na década de sessenta, os projetos de S.O.M. passaram a ter estruturas resistentes mais expressivas e refinadas tecnicamente, potencializando atributos formais e adquirindo mais funções do que as usuais. O escritório de Nova Iorque, com Gordon Bunshaft no comando, foi o primeiro em introduzir unidades pré-fabricadas de concreto nos seus projetos, originando a maioria das aplicações posteriores do material. A prática de Bunshaft e sua equipe foram, desde o início, na direção da exploração do material em sistemas resistentes, tendo sempre como precedentes aquelas experiências com estruturas de aço que acabaram sendo bem sucedidas. Nesse contexto, e muito em função do uso do material, construíram-se edifícios nos quais o sistema estrutural praticamente determina a forma resultante. O arquiteto empregou em seus projetos com elementos de concreto pré-fabricado basicamente dois tipos de estruturas: estruturas reticulares de perímetro - componentes estruturais verticais que se materializaram nos edifícios para a John Hancock Company em Nova Orleans e para o Banco Lambert em Bruxelas - e lajes unidirecionais sobre apoios contínuos - componentes estruturais horizontais em edifícios como o American Can Company em Greenwich, o American Republic Company em Des Moines, e na própria casa do arquiteto em East Hampton. A economia de meios e soluções adotadas, a repetição ordenada destas soluções e a precisão na execução geram a consistência visual e formal dos edifícios, que têm como incontestável rasgo característico uma clara tectonicidade. Além de originar-se nos sistemas estruturais compostos por elementos pré-fabricados de concreto, a tectonicidade característica na obra do arquiteto também se percebe no desenho das peças, na maneira como se unem e nos acabamentos utilizados sobre elas. Como afirmava o próprio Bunshaft, “nós adotamos a pré-fabricação e fizemos dela um benefício de projeto"

 • Espacio y recorrido en Alvar Aalto  Open access

   García Escudero, Daniel
  Defense's date: 2012-10-04
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This doctoral thesis commences, as any other research would, from an intuition that becomes a hypothesis and, therefore, a vehicle that governs the development of an entire argument. In this case, the initial intuitions are rooted in a trip to the Nordic countries, in the summer of 2004, when I first visited some of the works of the Finnish architect Alvar Aalto. As a consequence of this trip, I began to investigate his architecture and the empirical experience soon gave way to an intellectual approach to the plans and documents which were created to produce part of his architectural legacy. Those early physical and intellectual approaches served me to begin to sense that one of the basic aspects of his architecture is the manner in which the users¿ itinerary is created, controlled and regulated. The strategic disposition of the bodies in their respective groupings respond, on many occasions, to arrangements that mark and improve the itineraries towards and through them. In the same way, the winding and generous hallways, and the layout and ergonomic stairways have as an aim to model, as if one were dealing with a soft material, the movement of the users passing through the spaces, "caressing" all those elements and materials of which they are articulated, such as paving, railings and door handles. One moves and is guided in a natural way between the different buildings that they comprise, for example, the university complexes in Otaniemi and Jyväskylä. In both of these we find lobbies that cross the ground floor and enhance the movement not only within the interior but also between the outer areas defined by their own volumes. It is also easy to see the importance of the circulation areas in the definition of the interior spaces of public buildings, such as the Aalborg Museum or the Essen Opera House. The reception areas and movement zones terminate, structuring themselves to the point where they compete in surface area with that of museum use and representation, respectively. This first hypothesis gives rise immediately to a second conjecture, also relevant. If the itinerary is a key theme in his architecture, is there any formal structure or organization that enhances these routes? And is it possible to find any repeated order or provision which, together with the itineraries, establishes an ¿Aaltian¿ way? Although the answer does not imply the existence of a general and absolute solution, it does invite an analysis of the projects in an attempt to underline what remains and persists beyond that of particular assignments. From that point of view, it is not difficult to realize that when we move through Aalto¿s constructions we usually do so around a central space, covered or uncovered, in relation to which our movements are tangentially generated as well as the different volumes that comprise it. This type of order, often formalized through the archetype of the courtyard or hall, leads to the provision of a central floor and its transgression as a repeated typological strategy. Seen in this way, Aalto¿s architecture, for instance the central courtyard of the Finnish Pavilion at the 1937 Paris Exhibition, the courtyard of the Säynätsalo Town Hall, the living rooms of the Hansaviertal apartment block, or the stage of the Essen Opera House, regardless of their size and use, is understood through the same order which recognizes a centre as a spatial and compositional hinge; a hinge which, by the way , also serves as a reference for moving around and displacing ourselves in general in a perimetral and encircling way.

  Esta tesis doctoral parte, como cualquier investigación, de una intuición que se transforma en hipótesis y, por tanto, en vehículo que gobierna el desarrollo de toda una argumentación. En este caso, las intuiciones iniciales tienen su origen en un viaje por tierras nórdicas donde por primera vez visito algunas obras del arquitecto finés Alvar Aalto. A raíz del viaje, en verano de 2004, comienzo a investigar su arquitectura y la experiencia empírica inicial da paso a un acercamiento intelectual a través de los planos y los documentos que se generaron para producir parte de su legado arquitectónico. Esos primeros acercamientos físicos e intelectuales me sirvieron para comenzar a intuir que uno de los aspectos básicos de su arquitectura es la manera en la que se produce, controla y regula el recorrido de los usuarios. La estratégica disposición de los cuerpos en sus conjuntos responde, en muchas ocasiones, a disposiciones que marcan y potencian los itinerarios hacia y a través de ellos. De la misma manera, los sinuosos y generosos vestíbulos, y las tendidas y ergonómicas escaleras tienen como objetivo modelar, como si de un material blando se tratase, el movimiento de los usuarios al atravesar sus espacios y “acariciar” todos aquellos elementos y materiales que los articulan, como pavimentos, barandillas y pomos. Uno se mueve y se orienta con naturalidad entre las diferentes edificaciones que componen, por ejemplo, los conjuntos universitarios de Otaniami y Jyväskylä. En ellos podemos encontrar vestíbulos que atraviesan las plantas bajas y potencian la circulación no sólo interior, sino también entre los ámbitos exteriores definidos por los propios volúmenes. También es fácil adivinar la importancia de las áreas de circulación en la definición de los espacios interiores de edificios públicos como el Museo de Aalborg o la Ópera de Essen. Las áreas de recepción y movimiento acaban estructurándolos hasta el punto que compiten en superficie con los usos museísticos y de representación, respectivamente. Esta primera hipótesis da lugar, de manera inmediata, a una segunda conjetura, también relevante. Si el recorrido es un tema fundamental en su arquitectura, ¿existe alguna estructura formal u organización que potencie dichos recorridos?, ¿es posible encontrar alguna disposición u orden recurrente que junto con los itinerarios establezcan una maniera aaltiana? Aunque la respuesta no implica la existencia de una solución general y absoluta, sí invita a analizar los proyectos intentando subrayar aquello que permanece y persiste por encima de los encargos particulares. Desde dicho punto de vista, no es difícil percatarse de que cuando nos movemos por las obras de Aalto lo solemos hacer en torno a un espacio central, cubierto o descubierto, respecto al cual se generan tangencialmente tanto nuestros movimientos como los diferentes volúmenes que los acogen. Este tipo de orden, en muchas ocasiones formalizado a través del arquetipo del patio o del hall, nos conduce a la disposición de planta central y su transgresión como estrategia tipológica recurrente. Vista así su arquitectura, el patio central del Pabellón finés en la Exposición de París de 1937 o el del Ayuntamiento de Säynätsalo, la sala de estar de las viviendas de la Hansaviertel, o el escenario de la Ópera de Essen, con independencia de su dimensión y uso, son entendidos a través de un mismo orden que reconoce un centro como gozne compositivo y espacial. Un gozne que, dicho sea de paso, también sirve de referencia para movernos y desplazarnos, en general de una manera perimetral y envolvente.

 • La luz: de herramienta a lenguaje. Una nueva metodología de iluminación artificial en el proyecto arquitectónico.  Open access

   Muros Alcojor, Adrian
  Defense's date: 2012-03-20
  Department of Architectural Technology I, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The constant development of artificial lighting throughout the twentieth century helped to develop architecture to the current situation in which a new methodology is needed for teaching the subject in architectural studies. In the constant search for new forms of representation and transmission of architectural ideas and proposals, artificial lighting provides a language capable of creating new images and new spaces with a totally innovative expression. At a time when the use of lighting is flourishing in architecture, there is a need for a profound reflection on the progress of this field in the last century. A critical analysis of the results will aid decision making by architects and architecture students, and in particular will avoid the trivialization of artificial lighting in architecture. This thesis deals with the study of artificial lighting in different fields of application such as art, light design, theoretical teaching and architectural practice. The transformation of artificial lighting from a functional tool to a formal language is the result of a long process of technological development and constant exchange of experience in various technical, artistic and cultural disciplines. The thesis aims to open the way for future studies in the field of artificial lighting in architecture that will help to train future professionals who are sensitive to artificial lighting and have the technical and creative ability to use their knowledge in their own work and achievements. Just as the different architectural styles have standard names to define their specific qualities and characteristics, the study of the formal language of architecture should incorporate a specific characterization of artificial lighting. The thesis makes a profound study of light design and proposes a classification based on the effects produced in space. It also examines the linguistic definition and architectural conceptualization of artificial lighting systems and analyses in depth the methodological techniques of representation of lighting effects, based on knowledge of the qualities and peculiarities of artificial light. Finally, it initiates the study of lighting dynamics and perception, indicating the current possibilities as a starting point for future research. I believe that this thesis addresses the challenge of involving the discipline of artificial lighting technology in architectural design, including compositional, formal and creative aspects but without neglecting the scientific and technological knowledge implicit in artificial lighting.

  A lo largo del siglo XX se ha producido una evolución constante de factores relacionados con la iluminación artificial, que han contribuido a la evolución de la arquitectura hasta la situación actual, en la que es necesario establecer una nueva metodología para incorporar la iluminación artificial en la enseñanza de la propia arquitectura. La arquitectura, en su búsqueda constante de nuevas formas de representación y de transmisión de ideas y propuestas, descubre que la iluminación artificial ofrece un lenguaje capaz de generar nuevas imágenes y nuevos espacios con una expresividad totalmente innovadora. La necesidad de realizar la tesis se fundamenta en la situación actual de efervescencia lumínica de la arquitectura en la que conviene hacer una reflexión profunda que fije negro sobre blanco los resultados y las ideas producidas a lo largo del último siglo, tanto para que sean utilizados en el análisis crítico de los resultados como para que sirvan de guía en la toma de decisiones de arquitectos y estudiantes de arquitectura, y sobre todo para evitar la frivolización de la iluminación artificial en la arquitectura. La tesis se ocupa del estudio de la luz artificial en diferentes campos de aplicación como el arte, el diseño de luminarias y la enseñanza teórica, incluso su incorporación definitiva en la arquitectura. La transformación de la luz artificial, de herramienta funcional a lenguaje formal, es consecuencia de un largo proceso de desarrollo tecnológico y de intercambio constante de experiencias entre diferentes disciplinas técnicas, artísticas y culturales. Esta tesis pretende abrir el camino a futuros estudios en el campo de la iluminación artificial en la arquitectura, que contribuyan a la formación de profesionales sensibilizados con la luz artificial, con la capacidad técnica y creativa suficiente para materializar los conocimientos adquiridos en sus propias obras y realizaciones. Del mismo modo en que los diferentes estilos arquitectónicos tienen denominaciones más o menos aceptadas para definir sus cualidades y características específicas, convendría iniciar el estudio del lenguaje formal de la arquitectura a partir de una cualificación específica y propia de la iluminación artificial. La tesis ha profundizado en el estudio del diseño de las luminarias y ha planteado una propuesta de clasificación según los efectos lumínicos producidos en el espacio. También analiza la definición lingüística, la conceptualización arquitectónica de los sistemas de iluminación artificial y se han analizado a fondo las técnicas metodológicas de representación de los efectos lumínicos, desde el conocimiento de las cualidades y singularidades de la luz artificial. También se ha iniciado el estudio de los aspectos asociados a la dinámica lumínica y perceptiva, indicando las diferentes posibilidades actuales como punto de inicio de futuras investigaciones. Finalmente, consideramos que esta tesis afronta voluntariamente el reto de incluir la disciplina de la tecnología de la iluminación artificial en la de la proyectación arquitectónica desde planteamientos de índole compositiva, formal y creativa, pero sin olvidar los conocimientos científicos tecnológicos implícitos en la luz artificial.

  Al llarg del segle XX s’ha produït una evolució constant de factors relacionats amb la il·luminació artificial que han contribuït a fer evolucionar l’arquitectura fins a la situació actual, en què és necessari establir una nova metodologia per incorporar la il·luminació artificial en l’ensenyament de la mateixa arquitectura. L’arquitectura, en la seva recerca constant de noves formes de representació i de transmissió d’idees i propostes, troba que la il·luminació artificial ofereix un llenguatge capaç de generar noves imatges i nous espais amb una expressivitat totalment innovadora. La necessitat d’elaborar la tesi es fonamenta en la situació actual d’efervescència lumínica de l’arquitectura, en què convé fer una reflexió profunda que fixi clarament els resultats i les idees produïts al llarg de l’últim segle, tant perquè s’utilitzin en l’anàlisi crítica dels resultats com perquè serveixin de guia en la presa de decisions dels arquitectes i estudiants d’arquitectura, i sobretot per evitar la banalització de la il·luminació artificial en l’arquitectura. La tesi s’ocupa de l’estudi de la llum artificial en diferents camps d’aplicació com són l’art, el disseny de llumeneres, l’ensenyament teòric i la incorporació definitiva en l’arquitectura. La transformació de la llum artificial d’eina funcional a llenguatge formal és fruit d’un llarg procés de desenvolupament tecnològic i d’intercanvi constant d’experiències en diferents disciplines tècniques, artístiques i culturals. Aquesta tesi pretén obrir el camí a futurs estudis en el camp de la il·luminació artificial en l’arquitectura, que contribueixin a la formació de professionals sensibilitzats amb la llum artificial, amb capacitat tècnica i creativa suficient per materialitzar els coneixements adquirits en les pròpies obres i realitzacions. De la mateixa manera que els diferents estils arquitectònics tenen denominacions més o menys acceptades per definir les seves qualitats i característiques específiques, convindria iniciar l’estudi del llenguatge formal de l’arquitectura a partir d’una qualificació específica i pròpia de la il·luminació artificial. La tesi ha aprofundit en l’estudi del disseny de les llumeneres i ha plantejat una proposta de classificació d’acord amb els efectes produïts en l’espai. També analitza la definició lingüística i la conceptualització arquitectònica dels sistemes d’il·luminació artificial, i s’hi han analitzat a fons les tècniques metodològiques de representació dels efectes lumínics, des del coneixement de les qualitats i singularitats de la llum artificial. També s’hi ha iniciat l’estudi dels aspectes associats a la dinàmica lumínica i perceptiva, i s’hi han indicat les diferents possibilitats actuals com a punt d’inici de futures investigacions. Finalment, considerem que aquesta tesi afronta voluntàriament el repte d’incloure la disciplina de la tecnologia de la il·luminació artificial en la de la projectació arquitectònica des de plantejaments d’índole compositiva, formal i creativa, però sense oblidar els coneixement científics i tecnològics implícits en la llum artificial.

 • Arquitectura: El diseño de una experiencia.  Open access

   de la Fuente Suárez, Luis Alfonso
  Defense's date: 2012-03-27
  Department of Architectural Presentation I, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In a multidisciplinary way, this research takes the topic of our experience of buildings considering what all human beings have in common: the sensorial organs, the body, and a brain predisposed for responding to buildings in a relatively similar way. This thesis is divided into the discrete but interacting steps that characterize all human cognition: from the early processes of the acquisition of information from the environment, to the most complicated thoughts and feelings about architecture. From the points of view of physiology, perception psychology and semiotics, we look for the way the human constitution molds our experience of things. The intention is to use that knowledge creatively in architecture: to design according to the way we experience buildings.

  De un modo interdisciplinario, esta investigación aborda el tema de nuestra experiencia de los edificios considerando lo que todos los seres humanos tenemos en común: los órganos sensoriales, el cuerpo, y un cerebro predispuesto para responder a los edificios de un modo relativamente similar. Esta tesis está dividida en los diferentes pero interactuantes pasos que caracterizan toda cognición humana: desde los procesos tempranos de la adquisición de la información del entorno, hasta los más complicados pensamientos y sentimientos acerca de la arquitectura. Desde los puntos de vista de la fisiología, la psicología de la percepción y la semiótica, buscamos la manera en que la constitución humana moldea nuestra experiencia de las cosas. La intención es utilizar ese conocimiento de manera creativa en la arquitectura: diseñar de acuerdo a la manera en que experimentamos los edificios.

 • PAB 04: Groundfloors

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2012-02
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Motel Warm Mineral Springs

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Lina Bo Bardi. O museo-teatro-escola no Conjunto do Unhao

   Brandao Zollinguer, Carla
  Defense's date: 2011-05-20
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Torre-plataforma, colombia años 50-60. Análisis de su adaptación arquitectónica e inserción urbana en los centros de ciudad consolidados

   Henao Carvajal, Edison
  Defense's date: 2011-12-20
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Luz del norte

   Orden Megrá, Verónica Analia
  Defense's date: 2011-04-27
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El exterior como prolongación de la casa. Los espacios intersticiales en clave tipológica, a través de dos obras de Coderch y de la Sota.  Open access

   Martinez Gomez, Andres
  Defense's date: 2011-09-23
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesis doctoral “El exterior como prolongación de la casa” se ocupa del estudio, en clave tipológica y a través de dos obras de Coderch y De la Sota, de los espacios domésticos intersticiales. Las obras objeto de la investigación son las casas Gili y Guzmán, construidas respectivamente por José Antonio Coderch en la urbanización Terramar de Sitges (Barcelona) en 1965, y por Alejandro de la Sota en la urbanización Santo Domingo de Algete (Madrid), en 1974. El trabajo persigue la identificación de una herramienta proyectual que atañe a los espacios intermedios de la casa: esos lugares que resultaban tan habituales en la arquitectura tradicional (donde llegaban a formar verdaderas “habitaciones exteriores”, como las galerías, miradores o sotabancos), y que fueron parte consustancial, aunque dentro de una gramática más compleja, del proyecto doméstico en los orígenes del Movimiento Moderno. Sin embargo, y a pesar de su utilidad, es una herramienta que hoy en día ha caído en un desmerecido desuso: esta investigación propone (y será ésta su hipótesis) que resulta plenamente vigente, y que se puede recuperar desde un prisma ya contemporáneo. Para ello, se procede a una reformulación del problema mediante el estudio detallado de las dos obras citadas, en lo que vendría a ser una refutación en dos partes de dicha hipótesis. De las casas Gili y Guzmán se repasan tanto sus proyectos finales como sus obras acabadas; dentro de ellos, la importancia que tiene, en el encuentro con el resto de sub-sistemas tipológicos —la estructura, el cerramiento o la distribución— el nuevo sub-sistema que se propone, formado por los espacios intersticiales. Los dos edificios se ponen también en contexto con su época, con las obras que son sus hermanas dentro de la trayectoria de cada uno de los autores, y con las familias que estuvieron en el origen del encargo y las habitaron. Se hace especial énfasis en el análisis interpretativo de los procesos proyectuales por los que pasaron ambos arquitectos hasta desembocar en la solución final: de las versiones intermedias, de los titubeos, de las idas y venidas entre una solución y la siguiente, es de donde se pueden extraer la mayoría de las claves sobre el tema objeto de estudio, y el papel estructurante que acaba teniendo dentro de las obras. Desde un punto de vista metodológico, la tesis propone una serie de contactos binarios entre los dos proyectos, que atañen tanto a cuestiones temáticas como morfológicas o genealógicas, también a las que tratan de profundizar sobre las fuentes. Si, en la parte central del trabajo (capítulos 2 y 3), el análisis se lleva a cabo de manera secuencial (primero la casa Gili, luego la Guzmán) en el capítulo final se pasa a un estudio comparativo de los dos edificios, que sirva para acabar de aclarar la nueva formulación que se propone. Ésta sería la verificación final, que se completa mediante una extrapolación a otra escala a través de la revisión —necesariamente más breve— de dos obras plurifamiliares de los mismos autores: los edificios Compositor Bach de Coderch (Barcelona, 1968) y Gondomar de De la Sota (Pontevedra, 1972).

  The doctoral thesis “El exterior como prolongación de la casa” (The Exterior as an Extension of the House) is a typological study of domestic in-between spaces in two buildings by Coderch and De La Sota. The buildings studied are the Gili house (built by José Antonio Coderch in the suburban residential area of Terramar, in Sitges, Barcelona, 1965) and the Guzmán house (built by Alejandro de la Sota in Santo Domingo, a suburban development in Algete, Madrid, in 1974). The aim of the thesis is to identify the architectural tools that are applied to these interior-exterior spaces, spaces that are quite common in traditional architecture, for example in galleries or bay windows, where they form genuine extensions of the house into the exterior. These spaces, integrated within a more complex overall architectural language, were an important part of the domestic housing project of the Modern movement. In more recent times these tools have undeservedly fallen into disuse and it is the hypothesis of this thesis that they can be recuperated for contemporary architecture. The hypothesis is followed by a detailed refutation in two parts, one for each of the two houses. I review the final projects and completed site work and through them try to reveal the importance of this new typological sub-system of interior exterior spaces, as well as the way in which they integrate with other existing sub-systems (structure, façade, or distribution). I also research the social context in which both buildings were made, their relationship with other similar works by the architects, and the families that made the commissions or inhabited them. A special emphasis is placed on the interpretative approach to the design process that both architects went through before finalizing their projects: I believe that it is precisely these unfinished and successive versions of each project that reveal the structural role that in-between spaces assume in the modernist housing project. From a methodological point of view, the thesis proposes a series of binary contacts between the two projects, mainly relating to thematic and morphological issues, but also genealogical questions concerning the author’s sources. The analysis is made in two different ways: in the central part (chapters 2 and 3) it is sequential, and one house follows the other in the text (first Gili, then Guzmán); in the final chapter, in contrast, a comparative approached between the two buildings is established. This final part can be considered as the verification of the initial hypothesis, which is reinforced by a brief analysis of two multistory projects of the same authors: the buildings Compositor Bach by Coderch (Barcelona, 1968) and the Gondomar by De la Sota (Pontevedra, 1972).

 • Fotografía y arquitectura moderna: forma e imagen en la obra de Arne Jacobsen

   Ariza Castro, Felipe
  Defense's date: 2011-03-22
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Vivienda en la calle de la Selva

   Negre Basals, Àngels; Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Congreso Internacional de Arquitectura Blanca
  Presentation's date: 2010-03-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Parque de bomberos - edificio administrativo

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Negre Basals, Àngels
  Congreso Internacional de Arquitectura Blanca
  Presentation's date: 2010-03-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Centro educativo Maria Osso

   Negre Basals, Àngels; Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Congreso Internacional de Arquitectura Blanca
  Presentation's date: 2010-03-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arne Jacobsen: trei proiecte = Arne Jacobsen: three works

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  Arhitectura (Bucuresti)
  Date of publication: 2010-10-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Prefabricare rafinata

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Negre Basals, Àngels; Cosmin, Caciuc; Bardí Milà, Berta
  Arhitectura (Bucuresti)
  Date of publication: 2010-02-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Parc de bombers a Banyoles

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2010-09
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Le fosse Ardeatine

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2010-10
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The craft or refuge of history

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El dibujo bajo sospecha. La crisis de la teoría del Disegno en Arquitectura

   Alcayde Egea, Rafael
  Defense's date: 2010-03-03
  Department of Architectural Presentation I, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ceuta: la estrategia de un lugar

   Gentil de la Vega, Manuel; Galindo González, Julian; Roca Blanch, Estanislao; Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Cargol Noguer, Josep; Vall Casas, Pere; Weil Rus, Alberto; Ferrer Aixalà, Amador
  Date of publication: 2010-04
  Book

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Treball acadèmic del curs Urbanística V efectuat sobre la ciutat de Ceuta en col·laboració amb les universitats de LA SALLE, UIC, I UPC. "Lo que ha hecho más sugestivo este trabajo académico sobre la ciudad de Ceuta ha sido relacionar el complejo puzzle de piezas históricas con el de los acontecimientos geométricos proyectables. Descubrir ese limite tenazmente potente que ha limitado la ciudad histórica i las diferentes líneas que han dibujado su puerto, para transformarlo en lugar de encuentro de la nueva ciudad con su historia. Conjugar el juego de los límites ha sido el compromiso que nos ha permitido perfilar los perímetros de acontecimientos portuarios anteriores y reinterpretarlos. Construir espacios de integración entre mar y ciudad. Avanzando estructuras de un nuevo frente urbano, adelantándolas sobre la plataforma del nuevo puerto y desdibujando la línea de dicho escenario, para introducir en el, nuevas arquitecturas cívicas delimitando un nuevo frente de mar. Por esto trabajar sobre esta línea dilatada, tan ancha como el proyecto nos ha permitido, ha sido el compromiso mas interesante que hemos podido desarrollar sobre el proyecto urbano en la ciudad de Ceuta."

 • LA OBRA ARQUITECTÓNICA DE FRANCESC MITJANS MIRO

   Fernandez Salas, Maria Elena; Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Participation in a competitive project

   Share

 • DK : volvemos a Dinamarca

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Pla, Josep
  Date of publication: 2010
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Vilhelm Wohlert, más allá de Louisiana

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Arquitectura viva
  Date of publication: 2009
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Juego geométrico con Jørn Utzon

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Arquitectura viva
  Date of publication: 2009
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Residència per a persones amb discapacitat física a Balafia (Lleida)  Open access

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2009-03
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wassily Kandinsky y la evolución de la forma. Fundamentos teóricos para presenciar el espacio y el tiempo  Open access

   Maltas Mercader, Antoni
  Defense's date: 2009-11-09
  Department of Architectural Presentation I, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  ¿Es posible abordar cuestiones pictóricas en Kandinsky en función del tiempo más bien que del espacio?, ¿cómo puede el tiempo ser la medida de un trabajo de Kandinsky cuando lo pictórico se manifiesta básicamente por una extensión sobre un soporte material?En Cours du Bauhaus, una recopilación de anotaciones de Kandinsky, aparecen términos como origen, transformación, adaptación, movimiento, evolución, etc. Son conceptos extraídos de estudios y experimentos vinculados con las ciencias de la naturaleza. Kandinsky traslada los resultados de la experimentación sobre las transformaciones que se dan en los organismos vivos al trabajo pictórico. Manuscritos de Kandinsky publicados recientemente confirman su interés por las teorías evolucionistas. Kandinsky conocía los principios postulados por Darwin. Si bien parece que acepta la idea darwiniana de un antepasado común, en un texto de Punkt und Linie afirmará que las leyes que rigen las semejanzas formales en los seres vivos no son directamente aplicables al trabajo artístico.En una anotación de Cours du Bauhaus destaca la importancia del vitalismo, una doctrina que sostiene que los fenómenos vitales poseen un carácter singular y específico que les aleja de toda concepción que los reduce a fenómenos mecánicos o físico-químicos. La referencia bibliográfica de este apunte es Die Kultur der Gegenwart, la misma publicación de la que extrae algunos de los esquemas que aparecen en Punkt und Linie. Es la única vez que aparece el nombre de Henri Bergson en un texto de Kandinsky.Kandinsky elabora un sistema de representación a partir de unos escritos teóricos que ven en el cambio la realidad más profunda de las cosas, una gramática formal en la que la evolución de la forma sustituya a cada una de las formas realizadas una a continuación de otra, y en la que en el movimiento haya más que en las sucesivas posiciones de un móvil. La teoría darwiniana de la selección natural intentaba explicar la adaptación de las especies al medio. Kandinsky definirá unas leyes que regulen la adaptación de los elementos formales entre sí. Una forma es el resultado de una mutua adaptación entre lo material y lo psicológico. Kandinsky introduce en algunos de sus trabajos un artificio que suscita movimiento: el péndulo, un aparato que se adapta perfectamente a los mecanismos que nuestro intelecto usa para reproducir el movimiento. El péndulo se adecua al yo interior del observador, lugar donde se da el tiempo verdadero, nunca fuera de éste. El péndulo es, en el sistema kandinskyano, el elemento formal paradigmático del movimiento.La gramática kandinskyana no se basa en unas leyes que requieran un conocimiento previo. Los contornos de los elementos formales son lo suficientemente permeables para que nuestro yo inserte su acción y los modifique según sus necesidades. Kandinsky no pretende mostrarnos unos acontecimientos, sino que asistamos a ellos; no debemos observar algo que acontece delante nuestro, porque lo que acontece ante nosotros somos nosotros mismos. Presenciamos un balanceo entre dos extremos aparentemente opuestos; a continuación presenciamos el cambio, nos instalamos en el movimiento. Es el momento de la adaptación recíproca entre nuestro tiempo y el de la composición. El lenguaje kandinskyano, basado en la acción, se conjuga en presente.Concluiremos que dibujo de Kandinsky no es la representación de algo estable, sino una sucesión de vistas: el resultado de un esfuerzo para situarse en el devenir. Aunque estamos sobre un soporte material, las formas todavía no han perdido su contacto con el movimiento. Los elementos formales que percibimos se dan en el devenir. Son dibujos que se hunden más en una dimensión temporal que espacial: duran porque los hacemos durar en nuestra duración. Concluiremos, también, que Essai sur les données immédiates de la conscience, "Introduction à la métaphysique" y L'Évolution créatrice, escritos de Bergson, son fuentes primarias que configuran el trabajo de Kandinsky.

  It is possible to raise pictorial questions in Kandinsky depending on the time rather than the space? How can time be the measure of a Kandinsky work when the pictorial becomes basically apparent by an extension on a material support?In Cours du Bauhaus, a compilation of Kandinsky notes, appear terms such origin, transformation, adaptation, movement, evolution, etc. There are concepts extracted from studies and experiments linked with natural sciences. Kandisnky transfers the results of the experimentation about transformations that arise in alive organisms in pictorial work. Kandinsky manuscripts recently published, confirm his interest about evolutionist theories. Kandinsky knew the principles proposed by Darwin. Although seems that he accepts the Darwinian idea of a common ancestor, in a text of Punkt und Linie will assert that laws that govern the formal similarities between living beings, are not directly applicable in artistic work. In a Cours du Bauhaus note emphasizes the importance of the vitalism, a doctrine that supports that vital phenomenons have a singular and specific character that moves away every conception that reduces to mechanical or physic-chemical phenomenons. The bibliographic reference of this note is Die Kultur der Gegenwart, the same publication of which he extracts some of the outlines that appear in Punkt und Linie. It is the only time that appears the name of Herni Bergson in a Kandinsky text.Kandinsky develops a representation system from a theoretical writings that see in the change the deeper reality of things, a formal grammar in which evolution form will substitute each forms made one following the other, and in which the movement has more than in the successive positions of a mobile. Darwinian natural selection theory, tried to explain species adaptation to environment. Kandisnky will define laws which will regulate adaptation between formal elements. One shape is the result of a mutual adaptation between the material and the psychological. Kandinsky introduces in some of his works a device that causes movement: the pendulum, a device that fits perfectly to the mechanisms that our intellect uses to reproduce movement. The pendulum is adapted to the observer's interior self, a place where the given time is true, never outside this one. The pendulum is in the Kandinskyan system, the paradigmatic formal element of the movement.Kandinskyan grammar is not based in laws that require a previous knowledge. The outlines of the formal elements are enough permeable to make one self insert its action and modify it according to his needs. Kandinsky does not pretend to show us some events but to attend them; we do not have to observe something that happens in front of us, because what happens in front of us is ourselves. We witness a swing between two ends apparently opposites, then we witness the change, we are in the movement. Is the moment of the reciprocal adaptation between our and the composition time. Kandinskyan language, based on the action, combines in present.We will conclude saying that a Kandinsky drawing is not a representation of something steady but a views succession: the result of an effort placed in the future. Although we are on a material support, the shapes had not lost their contact with movement yet. The formal elements we perceive are given in the future. Are drawings that sink in a temporal dimension rather than a space dimension: they last because we make them last in our duration. We will end also saying: Essai sur les données immédiates de la conscience, "Introduction à la métaphysisque" and L'Évolution créatice, Bergson documents, are primary sources that configure Kandinsky work.

 • Strandvejen

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Seminari: Luces del Norte
  Presentation's date: 2009-02-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biennal de Bucarest

   Negre, Mª Àngels; Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Bardí Milà, Berta
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Mecenas de la Modernidad. El encargo arquitectónico como condicionante de la experimentación proyectual.

   Fernandez Salas, Maria Elena
  Defense's date: 2008-12-05
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wilhelm Wohlert, más allá de Louisiana

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Arquitectura viva
  Date of publication: 2008
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Ressenya del llibre: Pardey, John. "Louisiana and Beyond". Hellerup: Blondal, 2007.

 • Recinto y límite

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Conferència: Recinto y límite
  Presentation's date: 2008-05-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Strandvejen

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Conferència: Strandvejen
  Presentation's date: 2008-10-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Jorn Utzon, homenaje y nueva monografía

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Arquitectura viva
  Date of publication: 2008
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tres escritos de Francesc Mitjans

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  Date of publication: 2007-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Francesc Mitjans

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2007
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Miradas inquietas  Open access

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2007
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Entrevista a Francesc Mitjans

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2007-04
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Francesc Mitjans

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2007
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dibujo y realidad

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Conferència: Dibujo y realidad
  Presentation's date: 2007-04-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Los dibujos daneses de Jacobsen

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Conferència: Los dibujos daneses de Jacobsen
  Presentation's date: 2007-06-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura moderna en Dinamarca  awarded activity

   Ferrer Fores, Jaime Jose
  Defense's date: 2006-07-03
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Miradas inquietas

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Date of publication: 2006-06
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • About Denmark

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Conferència: About Denmark
  Presentation's date: 2006-11-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Residència tercera edat a l'Hospitalet. Barcelona

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 33 habitatges a Olesa de Montserrat

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Negre, Mª Àngels; Bardí Milà, Berta
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window