Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 110 results
 • Barcelona: l'actualitat dels enllaços = Barcelona: the present-day of city links = Barcelona: la actualidad de los enlaces

   Parcerisa Bundo, Josep
  Date of publication: 2013-09-01
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La presència a Barcelona d'Arnold Schönberg va portar a Juan-Eduardo Cirlot a composar aquest poema.

 • Barcelona, links

  Date of publication: 2013
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Només imatges. La targeta postal, vehicle de coneixement urbà  Open access

   Sarda Ferran, Jordi
  Defense's date: 2012-12-12
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This dissertation is a study of the contemporary city using picture postcards as its sole frame of reference. Until now the postcard has enjoyed little recognition as a documentary medium that could function reliably and of its own accord. Nor has it been viewed as being up to the task of advancing complex phenomenological urban studies. Too often the postcard has been deemed inappropriate as a scholarly resource, a flimsy, pint-sized, sporadic, insignificant and overly popular artifact. The present study shows that, precisely because of their multiple, intersubjective and intimate character, postcards, with their double-sided interplay between image and text, have the potential to reveal circumstances, developments and exchanges involving cities that other, better established media are often at a loss to explain.

  El propòsit de la tesi es efectuar un estudi de la ciutat a través de la postal com a únic filtre: un medi, fins ara no acceptat, obertament, com a documentalment solvent i autònom, ni adequat pels estudis urbans de fenomenologia complexa. La postal ha estat considerada, sovint, impròpia per la seva condició d’objecte menor, fràgil, ocasional, insignificant i d’arrel popular. El present treball de recerca, vol fer explícit i demostrar que la postal, donada justament la seva condició de múltiple, intersubjectiva i interpersonal, pot assolir o mostrar ‐amb la duplicitat imatge‐text‐relacions, situacions, evolucions, intercanvis ‐sempre referits a la ciutat‐, que altres disciplines reconegudes tenen més dificultats en explicar. La font majoritària, gairebé exclusiva, de la recerca, és un recull molt ampli de postals-imatge, acumulades i organitzades per l’autor del treball durant prop de cinquanta anys: Una Col•lecció, així anomenada en el treball de recerca, que conté unes tres-centes mil targetes postals de ciutats, d’arquitectura i de paisatges. Les propietats de la postal com a document i objecte de recerca son especifiques i molt diferents a la informació i conclusions que es poden deduir a partir d’altres medis. Si l’objecte d’estudi és la ciutat, la postal ofereix un camp de treball obert, extens i relativament inexplorat. Aquesta tesi vol contribuir a la incorporació d’aquest medi com objecte de recerca privilegiat i confirmar que la postal, ‐tal com la sociologia, la cartografia, l’estadística, la fotografia, el cinema, la literatura i d’altres tècniques i ciències‐pot esdevenir un vehicle perfectament homologable d’aproximació al coneixement de la ciutat. En el procés, el treball de recerca s´ha proposat demostrar que els tres mots: vehicle, coneixement i urbà que designen la tesi des del seu subtítol, són una tríade de conceptes específics, inherents, intrínsecs o si més no adherits intensament de manera indissociable des dels seus inicis fins ara a la targeta postal. La transmissió de coneixement que la postal proposa bascula entre dos mons: El de la cartofilia, un terme d’arrel francòfona, que significa interès reiterat per la postal i evoca memòria, nostàlgia i coneixement del passat. Per contra, la deltiologia, un terme anglòfon, descriu, identifica, classifica, diferencia i sobretot relaciona, és a dir, proporciona un intens coneixement de la postal, que es vol apropar a la ciència. Si en un cas l’objectiu es col∙leccionar i refer la historia pròpia de la postal, en l’altre es tracta de trobar les pautes de comparació i relació, i de retruc aprendre a llegir la ciutat. Aquesta tesi sobre la ciutat es recolza en ambdues aproximacions. Entenent que una i l’altra han contribuït, de manera decidida en la valoració de la postal, com a vehicle de coneixement urbà. La targeta postal. -És presenta generalment com un document barrejat, indestriable, el que obliga a establir criteris de selecció i d’intenció i discriminació per poder obtenir, en la recerca, resultats plausibles. -Té la capacitat de generar / acumular informació visual molt variada i de molts llocs. Es per això que la ciutat fa postals dels espais i construccions que la representen i vol difondre. Un sistema que permet multiplicar la difusió de les imatges, proposades pel notari fotògraf i sancionades pel comprador i potser pel receptor, que son qui definitivament construeixen la imatge/ideari urbà. ‐És rellevant com a material d’investigació per la seva condició democràtica. La postal permet fer arribar imatges urbanes a tothom ‐sobretot la nova classe urbana‐, i per tant a qualsevol sector de edat i gènere, condició important per comprendre l’abast de les relacions entre transformacions urbanes i socials. ‐És un document extraordinàriament sintètic i de transmissió rapida. Pot moure la informació, encara actualment, gràcies al sistema eficaç del correu i a les seves condicions genètiques de la postal : mesura, pes, forma i cost. -Va associada a missatges breus, sovint establerts, ‐“hem arribat bé, felicitats”‐ i vincula imatge amb text en dosis molt estrictes. La postal produeix una imatge calidoscòpica, barrejada, fragmentada, complexa, de qualsevol tema o lloc, i qüestiona, per tant, la veritat absoluta des de la multiplicitat. Aquestes qualitats permeten confirmar la postal com a medi, vehicle, document homologable i acceptat, capaç de contribuir, precisament des de les seves condicions característiques, ‐reproductibilitat, fragilitat i mobilitat ‐a l’estudi i coneixement de la ciutat; esdevenint així un veritable vehicle de coneixement urbà.

 • Las estaciones que fundaron el metro en Santiago de Chile.  Open access

   Hidalgo Cepeda, Nancy Rocío
  Defense's date: 2012-03-06
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El metro de Santiago y sus estaciones se construyen en la década de los ‘70 como protagonistas de un proyecto mayor de modernización de la ciudad, liderado por el arquitecto y urbanista Juan Parrochia Beguin. La tesis aborda la génesis y la expresión espacial de las estaciones de metro de este período, destacando su vital participación en la configuración del espacio público de la ciudad. Se presentan como piezas fundamentales de un nuevo “sistema urbano”, que desde su arquitectura y emplazamiento, confrontan tanto las exigencias tecnológicas del transporte público, como los requerimientos y oportunidades de cada uno de los lugares en que se insertan. A partir de levantamientos y registros fotográficos, y del análisis y representación de los planos de trazado y arquitectura de cada estación y de su entorno, se reconstruye la historia de relevantes proyectos urbanos en torno al metro, yendo más allá de las propias estaciones, para reflejar la nueva dimensión metropolitana que adquiere la ciudad total

  The Metro of Santiago and its stations were built in the decade of the ‘70s and acted as protagonists of a larger project of modernization of the city, led by the architect and urban planner Juan Parrochia Beguin. This thesis addresses the origins and spatial expression of the metro stations of this period, emphasizing their vital role in shaping the public space of the city. These stations are analyzed as cornerstones of a new “urban system” that through their architecture and location confront both the technological demands of public transport and the requirements and opportunities of each of the places into which they are inserted. Starting with surveys of the built form and photographic records, followed by an analysis and drawn representation of the layout and architecture of each station and its surroundings, the history of significant urban projects located around the subway system is reconstructed. The research goes beyond the stations themselves in order to also reflect on the new metropolitan dimension acquired along the main avenues of the city during this period of urban transformation.

 • Forma urbis: cinco ciudades bajo sospecha

   Parcerisa Bundo, Josep
  Date of publication: 2012-11-01
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciudad pensada = A city conceived

   Parcerisa Bundo, Josep
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  ITINERA  Open access

   Parcerisa Bundo, Josep; Clua Uceda, Alvaro
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sergio Fajardo i Alejandro Echeverri: un dia a Medellín

   Parcerisa Bundo, Josep
  Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  Date of publication: 2010-04-15
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona cent: future points, guidelines and plans

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2010
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Un día en Medellín  Open access

   Parcerisa Bundo, Josep
  D'ur
  Date of publication: 2010-09-15
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona cent: punts, línies i plans de futur

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2009-01-01
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Variaciones sobre la regularidad. El Proyecto de El Vedado en la formación de La Habana metropolitana  Open access  awarded activity

   Crosas Armengol, Carles
  Defense's date: 2009-11-12
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesis resalta los valores de El Vedado de La Habana: particular retícula del siglo XIX para una singular ciudad jardín extensa, gradualmente transformada y progresivamente central. Las variaciones que enriquecen su perfecta regularidad son descubiertas a través del análisis de su constitución formal y de la interpretación de los procesos de su transformación urbana. Tres aproximaciones: I. Se presenta el interés de El Vedado como tejido urbano singular, descubriendo sus características y lógicas de forma y uso, resaltando valores y potenciales. Principal herramienta es aquí el dibujo, más seguro cuando identifica morfologías, más errático cuando ilustra otras tantas relaciones, menos materiales, igualmente características de la urbanidad. La forma del Vedado se dibuja desde la mirada a su orden superior, un esqueleto físico caracterizado por tres rasgos distintivos: la geografía (disposición topográfica y límites), la isotropía (geometría cuadriculada) y la jerarquía (estructura general). Sin embargo no puede reducirse el interés de El Vedado actual a la comprensibilidad de su esqueleto. Interesa además, superponer a la lectura general del todo, una mirada poliédrica sobre lo concreto: descubrir un entresijo de relaciones múltiples, menos aparentes pero más intensas y fluidas: son las “variaciones de la regularidad” que generan un orden complejo, un equilibrio disonante y una composición flexible. II. Se resalta el proceso complejo de gestación de El Vedado: un proyecto fragmentado, construido por adición mimética de sus partes, pero guiado por una idea unitaria, una suerte de proyecto implícito. Su nebulosa autoría y su propio fracaso inicial, se contraponen al valor de su propuesta urbanística mínima como gran lección disciplinar. Aportación principal de la tesis es la contextualización en el marco de la urbanística decimonónica y su significación en la formación de La Habana Metropolitana. La construcción del Vedado es factor urbanístico determinante en el salto significativo des de la ciudad colonial hasta la ciudad contemporánea. El Vedado es aquí proyecto modelo, nueva forma urbana y patrón, cuyas “variaciones” acabarán por definir el territorio de la metrópolis (diversidad de retículas). Más allá de su significación local, el Vedado es también un proyecto notable en el panorama urbanístico del siglo XIX. Forma parte de un grupo de experiencias contemporáneas que se dan en algunas de las grandes ciudades iberoamericanas. Son la expresión de un nuevo tipo de ciudad, en la que el deseo de la naturaleza (el verde) se superpone al orden reticular tradicional, como expresión clásica de lo urbano. Son “proto-ciudades-jardín” décadas antes de las teorías de Howard; “ensanches-jardín” producto del mestizaje entre la herencia hispánica y las influencias del suburbio anglosajón. III. El conjunto del Vedado es presentado como éxito de su propia transformación, resultado de más de un siglo de ideas y episodios yuxtapuestos sobre un mismo soporte reticular. La identificación de las distintas huellas urbanas heredadas, guía la última parte de la tesis, en la que se presentan las lógicas, los factores y los agentes característicos de su transformación. En la piel curtida de la ciudad, la reconstrucción de sus episodios permite descubrir lo profundo y lo superficial de su forma. Una manera de entender la ciudad y sus arquitecturas como un gran organismo en continua mutación, capaz de repensarse una y otra vez sobre sí mismo. Son ideas urbanas proyectadas sobre la imagen abstracta del damero, pero también sobre la base de una ciudad construida que anhela transformarse. Las huellas son el reducto de una urbanidad cambiante, rica por superposición de intenciones, verdaderas “variaciones de la regularidad”. Al final un epílogo, casi a modo de excursus, es ocasión para enunciar algunos temas útiles para la discusión del porvenir de El Vedado.

  The thesis highlights the values of El Vedado of La Habana: a particular nineteenth century grid for a vast garden city, gradually transformed and increasingly central. Many variations which enrich its perfect regularity are discovered trough the analysis of its formal constitution and the interpretation of the urban transformation processes. Three approaches: I. The interest of El Vedado as a singular urban fabric is presented by describing its characteristics and logics of form and use, and stressing values and potentials. Being the drawing the main tool for it, it is more reliable when identifying morphologies, and more erratic when illustrating other less material relations which are also characteristics of the urbanity. The shape of El Vedado is drawn with regard to its superior order - a physical framework characterised by three distinctive features: the geography (topographical layout and boundaries), the isotropy, (quadrilateral geometry), and the hierarchy (general structure). However, it would be inappropriate to minimize the interest of El Vedado to the understanding of its framework. Moreover, we are interested in superimposing to the general reading a polyhedral look on the specific: to find out the intricate details of multiple relations which are less obvious but more intensive and fluent. They are the “variations on the regularity” that generate a complex order, a harsh balance, and a flexible composition. II. The complex process of development of El Vedado is stressed: a fragmented project, built by the mimetic addition of its parts but guided by a unitary idea - a kind of implicit project. Its vague authorship and its initial failure are contrasted with the value of its minimal city-planning proposal as a great disciplinary lesson. The main contribution of the thesis is the contextualization within the nineteenth-century city-planning and its significance in the formation of the Metropolitan Habana. The development of El Vedado is the deciding factor for city-planning to leap from the colonial to the contemporary city. El Vedado is interpreted here as a model project - a new urban form and pattern - the “variations” of which will finally define the territory of the metropolis (diversity of grids). Apart from its local significance, El Vedado is also a remarkable project in the city planning panorama of the XIX century. It belongs to a group of peer experiences which take place in the great iberoamerican cities. They are the expression of a new type of city in which the wish for nature (the green) is superimposed to the traditional reticular order, which represents a classical expression of the urban. They are “proto-garden-cities” designed some years before Howard’s theories; “ensanches-jardín” that result of the mixture of the Hispanic heritage and the influences of the Anglo-Saxon suburbs. III. El Vedado is presented as a successful result of its own transformation throughout a century of ideas and episodes juxtaposed on a same reticular support. The identification of the different inherited urban prints, leads the last part of the thesis, where the logics, the factors and the characteristic agents of transformation are presented. In the hardened skin of the city, the reconstruction of its episodes allows to find out the deep and the superficial of its form. It is a way of understanding the city and its architectures as a huge organism in continuous mutation, able to re-think itself time and again. They are urban ideas projected on the abstract image of a chessboard, but also on the base of a built city that whishes to be transformed. The prints are the redoubt of a changing urbanity, rich on the superposition of intentions, true “variations on the regularity”. At the end, an epilogue, almost as an excursus, is used to state some useful issues to be discussed for El Vedado future.

 • LABORATORI D'URBANISME

   Solé Gras, Josep Maria; Gomez Escoda, Eulalia Maria; Gimenez Imirizaldu, Alejandro; Crosas Armengol, Carles; Rubert de Ventos, Maria; Sarda Ferran, Jordi; de Solà-Morales Rubió, Manuel; Serra Riera, Enric; Eizaguirre Garaitagoitia, Francisco Javier; Domingo Clota, Miguel; Parcerisa Bundo, Josep
  Participation in a competitive project

   Share

 • Cerdà i la Barcelona del Futur. Realitat versus projecte

   Corominas Ayala, Miquel; Busquets Grau, Juan; Moreno Sanz, Joan; Castiñeira Palou, Maria Isabel; Font Arellano, Antonio; Franquesa Sanchez, Jordi; Galindo González, Julian; Garcia Almirall, Maria Pilar; Martin Ramos, Angel Francisco; Parcerisa Bundo, Josep; Peremiquel Lluch, Francisco; Rubert de Ventos, Maria; Sabate Bel, Joaquin; Mas Artigas, Sílvia
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Contribució al 40è aniversari de l'edifici del Govern Civil de Tarragona obra de l'arquitecte Alejandro de la Sota

   Parcerisa Bundo, Josep
  AT: Arquitectes de Tarragona
  Date of publication: 2005-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Infraestructura, movilidad y calidad urbana

   Parcerisa Bundo, Josep
  ARQ (Santiago)
  Date of publication: 2005-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ArqCatmón

   Parcerisa Bundo, Josep
  Award or recognition

   Share

 • METRO A METRO: LOS METROS EN EL MUNDO

   Parcerisa Bundo, Josep
  SEMINARIO: INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y CALIDAD URBANA
  Presentation's date: 2005-06-20
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ciutat jardí bonanova de calafell

   Parcerisa Bundo, Josep
  AT: Arquitectes de Tarragona
  Date of publication: 2004-06
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Josep Parcerisa

   Parcerisa Bundo, Josep
  Date of publication: 2004-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • BARCELONA:MARITIME HAFEN -UND KUSTENSTADT

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2003-01-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 202

   Parcerisa Bundo, Josep; Bayona Mas, Marta; CARBALLEIRA, U
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ELS PORTALS DE LLEVANT I PONENT

   Parcerisa Bundo, Josep
  "ELS PORTALS DE LLEVANT I PONENT" DEL IV FORUM "LA CIUTAT DEL CANVI DE SEGLE. 2004:EXPECTATIVAS I PROYECTES"
  Presentation's date: 2003-03-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Experriments residencials al Fòrum 2004. Presentació

   Parcerisa Bundo, Josep
  "EXPERIMENTS RESIDENCIALS. HABITATGES EXPERIMENTALS AL FORUM 2004" DENTRO DEL III FORUM BARCELONA CANVI DE SEGLE
  Presentation's date: 2002-03-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • CO-PRESENTACIÓN DEL LIBRO

   Parcerisa Bundo, Josep
  PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CACICS. INDIANS I PROPRIETARIS. CALAFELL AL SEGLE XIX.
  Presentation's date: 2002-02-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Metro : galàxies metropolitanes = galaxias metropolitanas = metropolitan galaxies

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2002-01-31
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • PRESENTACION DEL PERI PERÙ PERE IV

   Parcerisa Bundo, Josep
  II Fòrum Barcelona Canvi de segle: Barcelona 2001: Projectes, utopies i distòpies
  Presentation's date: 2001-03-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • INTERVENCIÓN EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE FABIÀ ESTAPIÉ "VIDA Y OBRA DE ILDEFONSO CERDÀ"

   Parcerisa Bundo, Josep
  PRESENTACION DEL LIBRO DE FABIÀ ESTAPÉ "VIDA Y OBRA DE ILDEFONSO CERDÀ"
  Presentation's date: 2001-11-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • CENTRO CULTURAL DE LA PLAZA DE CATALUNYA EN EL PRAT DE LLOBREGAT

   Parcerisa Bundo, Josep; Brullet, M; Rubert de Ventos, Maria
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Propostes de transformació urbanística de les zones industrials del Poble Nou

   Rubert de Ventos, Maria; Parcerisa Bundo, Josep
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La ciudad no es una hoja en blanco. hechos del urbanismo

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2000-12-31
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Resusitem el tranvia? A la Metrópoli Metro

   Rubert de Ventos, Maria; Parcerisa Bundo, Josep
  Sostenible
  Date of publication: 2000-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Materials d'urbanisme

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 1999-09-30
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Idees urbanítiques dels últims 50 anys. Recull Articles (I)

   Rubert de Ventos, Maria; Parcerisa Bundo, Josep
  Date: 1999-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Xarxa de metro. Estudis previs

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date: 1999-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'OBERTURA DE LA DIAGONAL

   Parcerisa Bundo, Josep
  BARCELONA(S), 2004, ELS FUTURS DE LA CIUTAT
  Presentation's date: 1999-03-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reflexiones sobre el proyecto de la ciudad pudahuel

   Parcerisa Bundo, Josep
  ARQ (Santiago)
  Date of publication: 1998-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La condició perifèrica a Barcelona

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 1998-05
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La fortuna d'alguns polígons en la penúltima imatge de Barcelona (1953-1973)

   Parcerisa Bundo, Josep
  Date of publication: 1998-05
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Projecte perifèria Barcelona : treballs per "Il centro altrove. Periferie e nuove centralità nelle aree metropolitane"

   de Solà-Morales Rubió, Manuel; Armesto Aira, Antonio; Marti Aris, Carlos; Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 1998-05
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Besòs Mar. Estudis previs

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date: 1998-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • De un tiempo a esta parte. una critica instructiva al proyecto de autopista costanera norte

   Parcerisa Bundo, Josep
  ARQ (Santiago)
  Date of publication: 1997-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Forma Urbis

   Parcerisa Bundo, Josep
  Date of publication: 1997-05-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Condició perifèrica a Barcelona

   Rubert de Ventos, Maria; Parcerisa Bundo, Josep
  Papers (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  Date of publication: 1997-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La condició perifèrica a Barcelona

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Papers
  Date of publication: 1997-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • LA PERIFERIA METROPOLITANA A DEBAT

   Parcerisa Bundo, Josep
  La perifèria metropolitana a debat
  Presentation's date: 1996-02-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • BARCELONA

   Parcerisa Bundo, Josep
  THE CITY NOW
  Presentation's date: 1996-09-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Santiago forma urbis

   Parcerisa Bundo, Josep
  ARQ (Santiago)
  Date of publication: 1996-08
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window