Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 445 results
 • Competitive transit network design in cities with radial street patterns

   Badia, Hugo; Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research. Part B, methodological
  Date of publication: 2014-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a reformulation of the hybrid model developed by Daganzo (2010) to extend its applicability to a greater number of cities, especially those characterized by a radial street pattern. The new transit network structure is also composed of two types of schemes: radial/circular in the central area and hub and spoke in the periphery. This analytical model defines the optimal network layout through minimizing its objective function, which is composed of agency and user costs. Its decision variables are central area size, headway, line spacing, and stop spacing. In this reformulation, stops with single coverage, those only served by one line, are introduced in the hybrid model to improve spatial accessibility to avoid an increase in agency investment. This model is a tool to design competitive transit systems topologically characterized by simple schemes adapted to the urban structure and concentrated transit flows, and also operatively by high frequencies and speeds. Ultimately, all this allows for easy use and management of transit networks. The model¿s robustness with regard to input parameters and decision variables reinforces its results and estimates what implementations on real road networks would be like. It presents coherent behavior regarding real-world standards, where high, concentrated and temporally well distributed demands lead to more efficient and effective transit systems. High performance bus (HPB) is the transport technology used throughout this paper because, as has been proved in this paper, it is the best transit mode in urban areas for a wide range of demand values. Main system characteristics have been obtained such as central areas greater than a 25% of the city, low headways of around 2 min, high commercial speeds ranges between 14 and 17 km/h, and suitable spatial accessibility, where stop spacing moves between 350 and 550 m.

 • Freeway travel-time information: design and real-time performance using spot-speed methods

   Soriguera Marti, Francesc; Robuste Anton, Francesc
  IEEE transactions on intelligent transportation systems
  Date of publication: 2013-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper shows that the precision of a freeway travel-time information system, in a real-time context, is not related solely to the accuracy of the measurement. Immediacy in reporting the information and forecasting capabilities play a role. Therefore, focusing only on the accuracy of the travel-time measurement is a myopic approach, which can lead to counterintuitive results. Specifically, it is claimed that, using travel times estimated with the traditional spot-speed midpoint algorithm, the performance of the real-time information system when evolving traffic conditions prevail is better than using much more accurate directly measured travel times (MTTs). Guidelines for an adequate configuration of the common parameters of the system are provided. In addition, real-time context enhancements for travel-time estimation methods based on punctual speed measurements are proposed. These are addressed by taking into account an easy and practical implementation. They have been proven to work well in an empirical application on a Spanish freeway.

 • Modeling of taxi cab fleets in urban environment

   Salanova Grau, Josep Maria
  Defense's date: 2013-12-19
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els taxis són un mode de transport necessari per satisfer les necessitats de la població relacionades amb la mobilitat. L'impacte del mercat del taxi a la vida quotidiana és molt important, tant des del punt de vista econòmic (per exemple, els salaris dels taxistes) com social (per exemple, la congestió o la satisfacció de la demanda de desplaçaments). S¿han desenvolupat diversos models amb l'objectiu de quantificar els impactes i avaluar el rendiment del sector del taxi, inicialment des d'un punt de vista agregat i econòmic i, recentment, des d'un punt de vista operacional i més realista.L'objectiu principal d'aquesta tesi és el de desenvolupar models d¿estudi dels serveis oferts pel sector del taxi, fent èmfasi en el dimensionament de la flota òptima de taxis necessària per satisfer la demanda oferint un temps d¿espera raonable per als clients i assegurant al mateix temps una mínima rendibilitat als taxistes. Per a aquest propòsit, s'han desenvolupat dos models, un econòmic analític i un de simulació basada en agents. El primer model és capaç d'analitzar el mercat dels taxis des d'un punt de vista macroscòpic mitjançant l¿ús de valors mitjans representatius de tota la regió per obtenir el nombre òptim de taxis que satisfarà les necessitats de la població amb uns costos unitaris mínims, obtenint també el temps d'espera relacionat a aquesta flota òptima. El segon model és capaç de reproduir les característiques operacionals del sector del taxi en detall, simulant viatges en taxi a la xarxa viaria i enregistrant tots els indicadors de rendiment relacionats amb l¿eficiència operacional del sector del taxi. S'utilitzen dades reals de la ciutat de Barcelona per al calibratge dels models proposats i per a l'obtenció dels resultats de l'aplicació d¿ambdós models al sector del taxi de la ciutat de Barcelona.Els dos models desenvolupats es complementen perfectament, la seva combinació pot ser una eina valuosa per als responsables de la regulació del sector del taxi, ja que els permetrà analitzar els serveis del taxi i prendre les decisions correctes per millorar els servies oferts. Al mateix temps, els problemes operacionals poden ser analitzats en detall durant la fase de disseny de la política de taxis, ja que tots els actors estàn inclosos dins dels models i es tenen en compte alhora d'optimitzar el rendiment del sector del taxi. Els models s'utilitzen per analitzar l'impacte de les polítiques tarifaries en el mercat del taxi. També es te en compte la política de torns, per la qual s¿ha plantejat un problema d'optimització que fa coincidir el nombre òptim de vehicles obtingut dels models amb el real proporcionat per la política de torns, que és la més comú a tot el món .Es presenten rangs òptims de demanda per als tres modes operatius. Els sistemes de taxi basats en centraletes telefòniques es mostren més eficients per baixes concentracions de demanda, mentre que els sistemes de taxi al carrer presenten menors costos unitaris per altes concentracions de demanda. Els models agregats tendeixen a subestimar els costos, tant dels clients com del sistema entre el 15% i el 30% si la distribució de la demanda és uniforme. Per demandes no uniformes, els models agregats sobreestimen els costos entre un 20% i 300%, depenent del valor de GINI de la distribució de la demanda.

 • Active Traffic Management In Metropolitan Freeways: Modeling And Assessing Dynamic Speed Limit Strategies

   Torne Santos, Josep Maria
  Defense's date: 2013-12-20
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La congestió del trànsit és la principal font d¿ineficiències en les autopistes metropolitanes (pèrdua de productivitat, d'energia o emissió de gasos contaminants, entre d'altres externalitats). Les estratègies de gestió activa del trànsit (ATM, en anglès) s¿utilitzen amb la finalitat d¿afrontar el problema i alleujar els seus efectes, mitjançant la gestió de la congestió, tant recurrent com no recurrent, amb una combinació d¿estratègies operacionals en temps real i de predicció.La gestió dinàmica del límit de velocitat (DSL, en anglès) és una eina d¿ATM que pretén aportar certs beneficis al trànsit de les autopistes, com l¿increment de la capacitat i/o l¿homogeneïtzació de les velocitats dels vehicles. Actualment, està implantat en moltes autopistes metropolitanes d¿arreu del món. Aquesta tesi està dedicada a avaluar aquests avantatges conceptuals amb dades empíriques i models contrastats de flux de trànsit.Les dades empíriques s¿obtenen de l¿autopista C-32 a Barcelona, la primera instal·lació de DSL a Espanya. L¿anàlisi detallat d'aquestes dades permet la caracterització dels efectes de l¿estratègia de DSL en el comportament del trànsit. S'ha trobat que, sota les condicions adequades, el DSL pot augmentar la capacitat de les autopistes a causa d'una reducció en la dispersió de les velocitats entre carrils. Aquesta contribució permet definir noves polítiques d¿ATM.Es proposa una estratègia coordinada per a la gestió del trànsit que té en compte tant les estratègies de control d¿accessos com de DSL, per tal de reduir el fenomen de la pèrdua de capacitat en les proximitats d¿una rampa d¿accés en autopista. L¿eficàcia d¿aquesta estratègia de gestió s¿avalua amb simulacions, mitjançant una extensió del model tradicional de transmissió per cel·les, que incorpora la capacitat de reproduir estratègies DSL, juntament amb la pèrdua de capacitat. Els resultats mostren una millora en els indicadors de rendiment del sistema, destacant els beneficis en termes d¿equitat que l¿estratègia coordinada aporta .Finalment, els resultats d¿un anàlisi cost-benefici de l¿estratègia DSL, considerant els principals factors externs, suggereixen que la rendibilitat social d'aquesta estratègia en autopistes metropolitanes, quan s'aplica de forma aïllada, és limitada. Les potencials sinergies derivades de l¿aplicació coordinada d¿un conjunt d¿estratègies ATM, defineixen un interessant repte per a futures investigacions.

 • Innovació a la via: la relació via-vehicle

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2012-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Feasibility of vehicle continuous charging in highways

   Mercadal Playà, Albert; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2012-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes in a systemic way a taxonomy of technologies that allow “continuous charging” (ConCha) of vehicles while they circulate on highways. Once the menu of available technologies has been described, they are appraised following a multi-criteria method to select the most promising one. This happens to be the Induction Power Transfer system, also called OLEV for on-line electric vehicle, and already in laboratory implementation in Korea. After the description of the system a cost-benefit analysis is performed and applied to a highway in Barcelona, Spain. The conclusion is that the system is already feasible nowadays and it can be even more feasible in the near future, depending upon the vehicle technology cost and energy price.

 • Estimación de la longitud óptima de la red de autobuses considerando los efectos sobre el vehículo privado

   Amat, Jordi; Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc; Badia, Hugo
  Congreso de Ingeniería del Transporte
  Presentation's date: 2012-06-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El presente trabajo trata la optimización del diseño de redes de autobús de altas prestaciones teniendo en cuenta los costes de los usuarios y el operador del bus junto con los costes del vehículo privado. Investigaciones recientes (Daganzo 2010, Estrada et al. 2011) formulan las prestaciones de los usuarios y los costes del operador de una red de altas prestaciones en ciudades compactas. Dichas prestaciones se consiguen segregando las líneas de transporte público, utilizando buses de alta capacidad, mayor espaciamiento entre paradas y con intervalos de paso bajos en hora punta. La implementación de la red de autobuses genera una disminución del espacio viario disponible para el vehículo privado que conllevará el incremento de los tiempos de viaje de la red vial. En consecuencia, en el presente trabajo se incluye el coste asociado al vehículo privado dentro de la función objetivo de costes. Dicho coste se formula a partir del diagrama fundamental macroscópico (Geroliminis y Daganzo, 2008) que se considera variable según el número de corredores de la red de altas prestaciones. En su aplicación a la ciudad de Barcelona, la inclusión del vehículo privado en la función objetivo resulta en una red óptima de 15 corredores de altas prestaciones. Este valor se sitúa entre el valor óptimo sin restricciones de 23 corredores presentado por Estrada et al. (2011) y los 11 corredores propuestos por la administración pensados para no afectar en exceso al vehículo privado.

 • On the optimal length of the transit network with traffic performance microsimulation: application to Barcelona

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc; Amat, Jordi; Badia, Hugo; Barcelo Bugeda, Jaime
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2012-01-25
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper examines the design of high performance transit network that minimizes the transit agency costs, the time of transit users in the system and the travel time of car users. Surface transit services need segregated lanes to achieve a target cruising speed, so that the transit network length has a significant impact on the traffic performance. This effect has been modeled in this paper by the Macroscopic Fundamental Diagram (MFD). The optimization process encompasses two different approaches. First, an analytic model defines the optimal layout of surface transit networks according to the time headway, stop spacing, line spacing and network size variables. Then, the average travel time of the traffic network is evaluated by the use of the MFD curve corresponding to the former transit network length. The full methodology has been implemented in the city of Barcelona. The calibration of MFD in its central district has been done by means of traffic microsimulation runs. The social optimum number of corridors is 15, somewhat smaller than the optimization which does not consider traffic (23).

 • Promoting incentives: performance improvement in container port terminals

   Sauri Marchan, Sergi; Robuste Anton, Francesc
  Transportation science
  Date of publication: 2012-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimal length of transit network with traffic performance microsimulation: application to Barcelona, Spain

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc; Badia Rodriguez, Hugo; Amat, Jordi; Barcelo Bugeda, Jaime
  Transportation research record
  Date of publication: 2012
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • XXV anys de dedicació a l'Escola de Camins

   Robuste Anton, Francesc
  Award or recognition

   Share

 • Junts! Els reptes del transport públic a Barcelona

   Turro Calvet, Mateo; Robuste Anton, Francesc; Estrada Romeu, Miguel Angel
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Medida de la congestión del tráfico en ciudades  Open access

   Campos Cacheda, Jose Magin; Robuste Anton, Francesc
  Jornada de Recerca i innovació a l'Escola de Camins
  Presentation's date: 2011-11-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La congestión del tráfico en entornos urbanos y metropolitanos perturba la eficiencia de la logística de la ciudad contemplada como “fábrica de movilidad”, afectando a todos los colectivos sociales de forma directa e indirecta, empeorando la calidad de vida y penalizando las actividades comerciales y el acceso y entrega de productos en “la última milla”. Esta investigación define indicadores objetivos simples y sus homólogos subjetivos (a partir de la percepción de los usuarios) de forma genérica, lo que permite comparar distintos escenarios temporales y territoriales, y extender el análisis a distintas ciudades. Los indicadores definidos incorporan la distribución espacial de la congestión (para una franja horaria definida) y la distribución temporal a lo largo del día (para una zona concreta) dentro de un indicador global de congestión.

 • High-speed railways in Spain: example of success?

   Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc; Criado Domènech, Òscar
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2011-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tandem bus stop capacity

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Ortigosa, Javier; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2011-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Bus stops represent a key bottleneck that produces significant delays in travel times. In major cities, the width of streets is constrained by sidewalks and buildings. In this context, adding on-street loading areas in series is a valid method to increase bus stop capacity. A tandem bus stop is a linear bus stop with two loading areas on a dedicated bus lane where buses serve depending on the sequence in which they arrive at the stop since overtaking is not allowed. The objective of this paper is to provide an analytical methodology to help city planners to choose between conventional and tandem bus stops. This study focuses on the capacity gain of a tandem bus stop in the case where there are buses waiting in line. Current studies are based on simulation results only for particular cases. The model is applied to Barcelona, Spain, where the dwell time is described by a log-normal distribution according to the available empirical data. The results obtained in this paper indicate that a capacity gain of 30 to 70% can be achieved, which allows for substantial commercial speed increasing. If buses spend more time at the service position and the variability is low, the gain is greater. Our results suggest including in the Transit Capacity and Quality of Service Manual a more detailed description of the behavior of urban tandem bus stops, where the “effective number of berths” concept should be considered a variable (instead of constant) that depends on the dwell time characteristics.

 • Mejorando el project appraisal: aportaciones a la evaluación de nuevas líneas de alta velocidad  Open access

   Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc; Turro Calvet, Mateo
  Jornada de Recerca i innovació a l'Escola de Camins
  Presentation's date: 2011-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La presente investigación presenta la colaboración entre el CENIT y Renfe, que ha consistido en la elaboración de una metodología específica para la evaluación económica y social de la Alta Velocidad (AV) ferroviaria, con un enfoque innovador y de sistema, que permite evaluar la realidad de la AV ferroviaria en España de una forma rigurosa y a la vez imaginativa que supera los habituales CBA desarrollados para aspectos operativos (la AV incluye aspectos tácticos y estratégicos también).

 • The value of time influence in the profitability of railway projects: theoretical formulation and case study

   Criado Domènech, Òscar; Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2011-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Road space reallocation according to car congestion externality

   Gonzalez Guzman, Carlos; Robuste Anton, Francesc
  Journal of urban planning and development
  Date of publication: 2011-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • High-speed railways in spain: example of success?

   Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc; Criado Domènech, Òscar
  Transportation research record
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influence of value of time on profitability of railway projects: theoretical formulation and case study

   Criado Domènech, Òscar; Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research record
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Una metodología para el análisis de la congestión del tráfico metropolitano

   Campos Cacheda, Jose Magin
  Defense's date: 2011-07-27
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  META: Modelo Español de Tarificación de Carreteras  Open access

   Aparicio Mourelo, Ángel; Álvarez San Jaime, Óscar; Bonnelly, Carlos; Robuste Anton, Francesc; Sauri Marchan, Sergi; Salas Rondón, Miller Humberto; Argote Cabañero, Juan; ANDRÉS, MONZÓN DE CACERES; Di Ciommo, Floridea; JOSE MANUEL, VASSALLO MAGRO; Comentador Arquero, Julio; Gutiérrez Puebla, Javier; García-Palomares, Juan Carlos; Condeço-Melhorado, Ana; Vicente Solano, José; Abadia, Xavier; Vergara, Carles; Nevado, Ignacio; Miralles, Enrique; Cillero, Alberto; Link, Heike; Rodrigues, Maria João
  Date of publication: 2011-03
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objetivo principal del proyecto consiste en definir una estructura tarifaria por el uso de las principales carreteras del Estado español que permita una mejora de la eficiencia del transporte, considerando el marco legal que existe en la Unión Europea en materia de tarifación de carreteras: se trata de establecer un modelo de tarifación por el uso de la infraestructura basado en los diferentes costes externos que se derivan del transporte por carretera.

 • Colaboración entre RENFE operadora y el CENIT para el desarrollo de una metodología específica para la evaluación económica y social de la Alta Velocidad ferroviaria

   Robuste Anton, Francesc; Sanchez Borras, Marta; Criado Domènech, Òscar; Alfonso, Marc; Bellera, Marta; Corbella Vidal, Clara; Turro Calvet, Mateo; Sauri Marchan, Sergi; Ceballos, David
  Date: 2011-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimation of traffic stream space-mean speed from time agregations of double loop detector data

   Soriguera Marti, Francesc; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research. Part C, emerging technologies
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In one of the very first papers on traffic flow theory back in 1952, Wardrop presented the difference between the space mean speed (SMS) and the time mean speed (TMS) of a group of traveling vehicles, and derived a relationship suitable for estimating TMS, given SMS and the speed variance over SMS. As time goes by, traffic practitioners have tended towards computing TMS instead of SMS, mainly when using double loop detectors, and nowadays this is the usual practice in traffic management centers. Therefore, the useful relationship between TMS and SMS should go the other way around in relation to Wardrop’s. Recently, the complementary relationship, suitable for estimating SMS from TMS and the speed variance over TMS, has been proved. However this is not enough, as speed variance is usually not available. The present paper develops a probabilistic method to estimate SMS from TMS without the previous knowledge of speed variance and only using the usual time aggregations of double loop detector data. The main assumption of the method – the normality of vehicle speed distribution – is discussed and a formulation to obtain the expected error of the estimation is derived. The results obtained with test data from the AP-7 highway, near Barcelona in Spain, show that the developed methodology is able to estimate SMS with an average relative error as low as 0.5%.

 • Design and implementation of efficient transit networks: Procedure, case study and validity test

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Roca Riu, Mireia; Badia, Hugo; Daganzo, Carlos F.; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research. Part A, policy and practice
  Date of publication: 2011-11-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Requiem for freeway travel time estimation methods based on blind speed interpolations between point measurements

   Soriguera Marti, Francesc; Robuste Anton, Francesc
  IEEE transactions on intelligent transportation systems
  Date of publication: 2011-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Design and implementation of efficient transit networks: procedure, case study and validity test

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Roca Riu, Mireia; Badia, Hugo; Robuste Anton, Francesc; Daganzo, Carlos F.
  Procedia - Social and behavioral sciences
  Date of publication: 2011
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An interurban road pricing model for the Spanish network

   Sauri Marchan, Sergi; Robuste Anton, Francesc; Salas R., M.; Argote Cabañero, Juan; Martín Alcalde, Enrique
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2010-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Currently, there is not a homogeneous Road Pricing policy in Spain. Rather, various roads are tolled, though not in a uniform way and only taking into account financial considerations. For this reason, in this article we propose a Road Pricing policy to implement in the interurban Spanish road network. After identifying the various external costs derived from road traffic, we establish a toll structure that allows internalizing the externalities generated by the road users. In addition, we consider different future scenarios depending on the type of links of the road network and the type of vehicles affected by the Road Pricing strategy. Finally, through a series of simulations we assess the effects that the different levels of the Road Pricing fulfillment have on the traffic flow.

  Postprint (author’s final draft)

 • Insights on freeway travel time estimation methods based on punctual speed measurements

   Soriguera Marti, Francesc; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2010-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño de una red de autobuses de altas prestaciones mediante aproximaciones continuas

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Cuscurita royo, Demelsa; Roca-Riu, Mireia; Ortigosa, Javier; Robuste Anton, Francesc
  Congreso de Ingeniería del Transporte
  Presentation's date: 2010-07-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sensibilidad al valor del tiempo de la rentabilidad de un proyecto de extensión de una línea de metro: caso de la línea Barcelona ¿ Vallès de FGC

   Criado Domènech, Òscar; Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc
  Congreso de Ingeniería del Transporte
  Presentation's date: 2010-07-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Traffic stream space-mean speed estimation from common double loop detector aggregated data

   Soriguera Marti, Francesc; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2010-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Routing design for less-than-truckload motor carriers using Ant Colony Optimization

   Barcos, L.; Rodríguez, V.; Álvarez, M. J.; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research. Part E, logistics and transportation review
  Date of publication: 2010-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La nova mobilitat a Barcelona = The new mobility in Barcelona

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Transport, mobilitat i logística

   Robuste Anton, Francesc; Estrada Romeu, Miguel Angel
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Highway travel time estimation with data fusion  Open access  awarded activity

   Soriguera Marti, Francesc
  Defense's date: 2010-12-15
  Department of Transport and Highway Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La informació sobre el temps de viatge és l'indicador clau en el funcionament operatiu d’una autopista i un dels inputs més apreciats pels seus usuaris. Tot i això, no ha estat fins molt darrerament que els operadors d'autopistes han començat a analitzar el trànsit de la carretera amb l’objectiu de proporcionar informació acurada sobre el temps de viatge. També recentment, les administracions titulars de les autopistes han començat a demanar que es proporcioni tal informació com a mesura del servei d'accessibilitat proporcionat per la carretera, en termes de qualitat i fiabilitat. Durant el segle passat, els detectors d’espira magnètica jugaven un paper primordial en la monitorització del trànsit al proporcionar informació sobre el volum de trànsit i també sobre la velocitat i longitud mitjanes dels vehicles, encara que generalment amb menys precisió en aquests dos darrers casos. En les darreres dècades han aparegut noves tecnologies de control de trànsit (càmeres intel•ligents, seguiment mitjançant GPS o telèfon mòbil, identificació de dispositius bluetooth, nous detectors MeMS, etc.) que permeten millorar considerablement la recollida de dades sobre el temps de viatge. Algunes d’aquestes tecnologies són barates (bluetooth), d’altres no ho són (càmeres); però en qualsevol cas la major part de la xarxa d’autopistes encara està controlada per detectors d’espira magnètica. Té sentit doncs, emprar la seva informació bàsica i enriquir-la, quan calgui, amb noves fonts de dades. Aquesta tesi presenta una metodologia nova i simple per a la previsió a curt termini del temps de viatge en autopistes de peatge basada en la fusió de dades provinents de detectors d’espira magnètica i de tiquets de peatge. La metodologia és genèrica i no és tecnològicament captiva: es podria generalitzar fàcilment a uns altres tipus de dades. L'anàlisi Bayesià permet obtenir dades fusionades que són més fiables que les dades d’entrada originals, superant alguns problemes habituals en l’estimació del temps de viatge a partir de fonts úniques d’informació. La metodologia desenvolupada aporta valor afegit a les dades actuals (detectors d’espira i tiquets de peatge) en autopistes de peatge tancat, i aprofita al màxim (en termes d'estimació del temps de viatge) les dades disponibles, sense caure en la demanda recurrent i costosa d’una major necessitat de dades. L'aplicació dels algoritmes a l’autopista de peatge AP-7 als voltants de Barcelona demostra empíricament la tesi: és possible desenvolupar un sistema acurat d'informació de temps de viatge, en temps real, en autopistes de peatge tancat amb la monitorització existent. Per això, d'ara en endavant els operadors d'autopistes podran oferir aquest valor afegit als seus clients sense gairebé cap inversió extra.

  Travel time information is the key indicator of highway management performance and one of the most appreciated inputs for highway users. Despite this relevance, the interest of highway operators in providing approximate travel time information is quite recent. Besides, highway administrations have also recently begun to request such information as a means to measure the accessibility service provided by the road, in terms of quality and reliability. In the last century, magnetic loop detectors played a role in providing traffic volume information and also, with less accuracy, information on average speed and vehicle length. New traffic monitoring technologies (intelligent cameras, GPS or cell phone tracking, Bluetooth identification, new MeMS detectors, etc.) have appeared in recent decades which permit considerable improvement in travel time data gathering. Some of the new technologies are cheap (Bluetooth), others are not (cameras); but in any case most of the main highways are still monitored by magnetic loop detectors. It makes sense to use their basic information and enrich it, when needed, with new data sources. This thesis presents a new and simple approach for the short term prediction of toll highway travel times based on the fusion of inductive loop detector and toll ticket data. The methodology is generic and it is not technologically captive: it could be easily generalized to other equivalent types of data. Bayesian analysis makes it possible to obtain fused estimates that are more reliable than the original inputs, overcoming some drawbacks of travel time estimations based on unique data sources. The developed methodology adds value and obtains the maximum (in terms of travel time estimation) of the available data, without falling in the recurrent and costly request of additional data needs. The application of the algorithms to empirical testing in AP-7 toll highway in Barcelona proves our thesis that it is possible to develop an accurate real-time travel time information system on closed toll highways with the existing surveillance equipment. Therefore, from now on highway operators can give this added value to their customers at almost no extra investment. Finally, research extensions are suggested, and some of the proposed lines are currently under development.

 • IX Congreso de Ingeniería del Transporte. Premio al mejor artículo de Transporte Público

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Cuscurita royo, Demelsa; Roca-Riu, Mireia; Ortigosa, Javier; Robuste Anton, Francesc
  Award or recognition

   Share

 • Caracterización y análisis de plataformas logísticas: proyecto REPLICA

   Robuste Anton, Francesc; Campos Cacheda, Jose Magin
  Date: 2010-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Travel Time Measurement in Closed Toll Highways

   Soriguera Marti, Francesc; Rosas, Dulce María; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research. Part B, methodological
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Improving bus travel times with passive traffic signal coordination

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Trapote Barreira, Cesar; Roca Riu, Mireia; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research record
  Date of publication: 2009
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Long-haul shipment optimization for less-than-truckload carriers

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc
  Transportation research record
  Date of publication: 2009
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Long-haul shipment optimization for less-than-truckload carriers

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2009-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Less-than-truckload (LTL) carriers supply freight transportation services for small parcel shipments. These companies consolidate multiple shipments in vehicles to guarantee the efficiency of the system. A method for LTL carriers is presented to solve the long-haul routing design problem with capacitated distribution centers and time-constrained shipments. The method uses direct, hub-and-spoke, and stopover strategies to allocate shipments in the set of routes. The resolution method is based on a tabu search algorithm. The search process in the solution domain is performed dynamically with four possible perturbations. The results obtained in a set of test problems demonstrate that the restart parameters play a significant role in the efficiency of the algorithm. Implementation of this computational technique in the long-haul operations network of the largest carrier in Spain reduced transportation costs by 6%.

 • Las necesidades de investigación para contribuir a la sostenibilidad

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2009
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Impact of Two-Part Pricing Scheme on Social Welfare for Congested Metropolitan Expressway Networks

   Salas R., M.; Robuste Anton, Francesc; Sauri Marchan, Sergi
  88th TRB Annual Meeting
  Presentation's date: 2009-01-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window