Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 497 results
 • Access to the full text
  Expectatives de l'evolució del transport de mercaderies i persones a l'arc mediterrani  Open access

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2014-07
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza un cicle de tres jornades de treball i de reflexió amb l¿objectiu principal d¿identificar i analitzar quines són les condicions territorials que afavoreixen l¿activitat econòmica internacional de Catalunya.

  El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza un cicle de tres jornades de treball i de reflexió amb l’objectiu principal d’identificar i analitzar quines són les condicions territorials que afavoreixen l’activitat econòmica internacional de Catalunya.

 • Access to the full text
  Redesign and implementation of the urban bus network of Lleida (Spain)  Open access

   Trapote Barreira, Cesar; Robuste Anton, Francesc; Badia Rodriguez, Hugo; Estrada Romeu, Miguel Angel
  Congreso Panamericano de Ingeniería del Tráfico, Transporte y Logística
  Presentation's date: 2014-06-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a strategy to improve bus service in urban networks that gives equal or better transit service and saves public resources: a win-win strategy. It consists on changing from ¿direct lines¿ to mobility centers from each quarter of the city to a bidimensional ¿network structure¿ and from ¿schedule based¿ management to ¿frequency based¿ management. The implementation in Lleida, a 140,000 inhabitant city of Spain, has proven that it is possible to save 15% of the resources providing equal or better door-to-door service, but a final fine-tuning has found the proper equilibrium between ¿network structure¿ and ¿direct lines¿ to better fit the users¿ perception.

  We present a strategy to improve bus service in urban networks that gives equal or better transit service and saves public resources: a win-win strategy. It consists on changing from “direct lines” to mobility centers from each quarter of the city to a bidimensional “network structure” and from “schedule based” management to “frequency based” management. The implementation in Lleida, a 140,000 inhabitant city of Spain, has proven that it is possible to save 15% of the resources providing equal or better door-to-door service, but a final fine-tuning has found the proper equilibrium between “network structure” and “direct lines” to better fit the users’ perception.

 • Active Traffic Management In Metropolitan Freeways: Modeling And Assessing Dynamic Speed Limit Strategies  Open access

   Torne Santos, Josep Maria
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La congestió del trànsit és la principal font d¿ineficiències en les autopistes metropolitanes (pèrdua de productivitat, d'energia o emissió de gasos contaminants, entre d'altres externalitats). Les estratègies de gestió activa del trànsit (ATM, en anglès) s¿utilitzen amb la finalitat d¿afrontar el problema i alleujar els seus efectes, mitjançant la gestió de la congestió, tant recurrent com no recurrent, amb una combinació d¿estratègies operacionals en temps real i de predicció.La gestió dinàmica del límit de velocitat (DSL, en anglès) és una eina d¿ATM que pretén aportar certs beneficis al trànsit de les autopistes, com l¿increment de la capacitat i/o l¿homogeneïtzació de les velocitats dels vehicles. Actualment, està implantat en moltes autopistes metropolitanes d¿arreu del món. Aquesta tesi està dedicada a avaluar aquests avantatges conceptuals amb dades empíriques i models contrastats de flux de trànsit.Les dades empíriques s¿obtenen de l¿autopista C-32 a Barcelona, la primera instal·lació de DSL a Espanya. L¿anàlisi detallat d'aquestes dades permet la caracterització dels efectes de l¿estratègia de DSL en el comportament del trànsit. S'ha trobat que, sota les condicions adequades, el DSL pot augmentar la capacitat de les autopistes a causa d'una reducció en la dispersió de les velocitats entre carrils. Aquesta contribució permet definir noves polítiques d¿ATM.Es proposa una estratègia coordinada per a la gestió del trànsit que té en compte tant les estratègies de control d¿accessos com de DSL, per tal de reduir el fenomen de la pèrdua de capacitat en les proximitats d¿una rampa d¿accés en autopista. L¿eficàcia d¿aquesta estratègia de gestió s¿avalua amb simulacions, mitjançant una extensió del model tradicional de transmissió per cel·les, que incorpora la capacitat de reproduir estratègies DSL, juntament amb la pèrdua de capacitat. Els resultats mostren una millora en els indicadors de rendiment del sistema, destacant els beneficis en termes d¿equitat que l¿estratègia coordinada aporta .Finalment, els resultats d¿un anàlisi cost-benefici de l¿estratègia DSL, considerant els principals factors externs, suggereixen que la rendibilitat social d'aquesta estratègia en autopistes metropolitanes, quan s'aplica de forma aïllada, és limitada. Les potencials sinergies derivades de l¿aplicació coordinada d¿un conjunt d¿estratègies ATM, defineixen un interessant repte per a futures investigacions.

  Traffic congestion is a major source of inefficiencies in metropolitan freeways (e.g. productivity loss, energy waste, pollutant emissions, among other externalities). Active traffic management (ATM) strategies are used in order to face the problem and alleviate its effects by managing recurrent and non-recurrent congestion with a combination of real-time and predictive operational strategies. Dynamic speed limit management (DSL) is an ATM tool believed to bring some benefits to freeway traffic, like the increase in capacity and/or the vehicle' speed homogenization. Currently it is being implemented in many metropolitan freeways worldwide. This thesis is devoted to assess such conceptual benefits with empirical data and robust traffic flow models. Empirical data are obtained from the C-32 freeway in Barcelona, the first DSL implementation in Spain. The detailed analysis of these data allows characterizing the effects of DSL management on traffic behavior. It is found that, under the right conditions, DSL can increase capacity due to a reduction in the speed dispersion across lanes. This finding allows defining new ATM policies. A coordinated strategy for traffic management considering both ramp metering and DSL is proposed in order to reduce the capacity drop phenomenon in the vicinity of a freeway on-ramp. The effectiveness of this control method is tested using simulation with an extension of the traditional cell transmission model, which incorporates the ability to reproduce DSL, together with the capacity drop. Results show amelioration in the performance indicators of the system, highlighting the equity-friendly component of this coordinated strategy. Finally, results from a cost-benefit assessment of DSL considering the main externalities suggest that the social profitability of DSL management in metropolitan freeways is limited when applied alone. The potential synergies of applying a ¿pack¿ of different ATM strategies in a coordinated way, define challenging issues for further research.

 • X Premi internacional abertis de recerca en Transport

   Robuste Anton, Francesc; Fornés Martínez, Hèctor; Trapote Barreira, Cesar
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Feasibility of vehicle continuous charging in highways

   Mercadal Playà, Albert; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  p. 1-16
  Presentation's date: 2013-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes in a systemic way a taxonomy of technologies that allow “continuous charging” (ConCha) of vehicles while they circulate on highways. Once the menu of available technologies has been described, they are appraised following a multi-criteria method to select the most promising one. This happens to be the Induction Power Transfer system, also called OLEV for on-line electric vehicle, and already in laboratory implementation in Korea. After the description of the system a cost-benefit analysis is performed and applied to a highway in Barcelona, Spain. The conclusion is that the system is already feasible nowadays and it can be even more feasible in the near future, depending upon the vehicle technology cost and energy price.

 • Urban goods transport

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Metro, Light Rail and BRT

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Toward sustainable urban mobility

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • XXV anys de dedicació a l'Escola de Camins

   Robuste Anton, Francesc
  Award or recognition

   Share

 • Sistemas de transportes: uma visão integrada

   Robuste Anton, Francesc
  Jornadas de Investigaçao e Inovaçao
  p. 1-34
  Presentation's date: 2012-11-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Innovació a la via: la relació via-vehicle

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2012-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La gestió de la mobilitat

   Robuste Anton, Francesc
  Jornada Mobilitat, Disseny i Tecnologia
  p. 1-36
  Presentation's date: 2012-09-17
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • CENIT 2002 ¿ 2012: 10 years of innovation

   Robuste Anton, Francesc
  Decoding Sustainable Logistics Trends: Viewpoints from Leading Practitioners
  p. 1-21
  Presentation's date: 2012-06-25
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimación de la longitud óptima de la red de autobuses considerando los efectos sobre el vehículo privado

   Amat, Jordi; Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc; Badia Rodriguez, Hugo
  Congreso de Ingeniería del Transporte
  p. 1-16
  Presentation's date: 2012-06-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El presente trabajo trata la optimización del diseño de redes de autobús de altas prestaciones teniendo en cuenta los costes de los usuarios y el operador del bus junto con los costes del vehículo privado. Investigaciones recientes (Daganzo 2010, Estrada et al. 2011) formulan las prestaciones de los usuarios y los costes del operador de una red de altas prestaciones en ciudades compactas. Dichas prestaciones se consiguen segregando las líneas de transporte público, utilizando buses de alta capacidad, mayor espaciamiento entre paradas y con intervalos de paso bajos en hora punta. La implementación de la red de autobuses genera una disminución del espacio viario disponible para el vehículo privado que conllevará el incremento de los tiempos de viaje de la red vial. En consecuencia, en el presente trabajo se incluye el coste asociado al vehículo privado dentro de la función objetivo de costes. Dicho coste se formula a partir del diagrama fundamental macroscópico (Geroliminis y Daganzo, 2008) que se considera variable según el número de corredores de la red de altas prestaciones. En su aplicación a la ciudad de Barcelona, la inclusión del vehículo privado en la función objetivo resulta en una red óptima de 15 corredores de altas prestaciones. Este valor se sitúa entre el valor óptimo sin restricciones de 23 corredores presentado por Estrada et al. (2011) y los 11 corredores propuestos por la administración pensados para no afectar en exceso al vehículo privado.

 • Expectatives de l¿evolució del transport de mercaderies i persones a l¿arc mediterrani

   Robuste Anton, Francesc
  Jornada Global Cat sobre Condicions Territorials per a la Internacionalització de Catalunya
  p. 1-17
  Presentation's date: 2012-05-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Future urban mobility for 2030

   Robuste Anton, Francesc
  Stakeholder Seminar
  p. 1-3
  Presentation's date: 2012-05-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Localización y funcionalidad de una estación intermodal urbana o un intercambiador de transporte público

   Robuste Anton, Francesc
  Jornada sobre movilidad Donostia
  p. 1-70
  Presentation's date: 2012-04-27
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Urban Mobility Package 2013. (Project within the context of the multiple Framework Contract for Impact Assessments and Evaluation )

   Robuste Anton, Francesc; COWI, COWI; Turro Calvet, Mateo; Sauri Marchan, Sergi; Sanchez Borras, Marta
  Competitive project

   Share

 • On the optimal length of the transit network with traffic performance microsimulation: application to Barcelona

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Robuste Anton, Francesc; Amat, Jordi; Badia Rodriguez, Hugo; Barcelo Bugeda, Jaime
  Transportation Research Board Annual Meeting
  p. 1-15
  Presentation's date: 2012-01-25
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper examines the design of high performance transit network that minimizes the transit agency costs, the time of transit users in the system and the travel time of car users. Surface transit services need segregated lanes to achieve a target cruising speed, so that the transit network length has a significant impact on the traffic performance. This effect has been modeled in this paper by the Macroscopic Fundamental Diagram (MFD). The optimization process encompasses two different approaches. First, an analytic model defines the optimal layout of surface transit networks according to the time headway, stop spacing, line spacing and network size variables. Then, the average travel time of the traffic network is evaluated by the use of the MFD curve corresponding to the former transit network length. The full methodology has been implemented in the city of Barcelona. The calibration of MFD in its central district has been done by means of traffic microsimulation runs. The social optimum number of corridors is 15, somewhat smaller than the optimization which does not consider traffic (23).

 • Com guanyar eficiència en l¿explotació del transport

   Robuste Anton, Francesc
  Jornada Sostenibilitat del Model de Finançament del Transport Públic Urbà
  p. 1-22
  Presentation's date: 2011-12-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Colaboración entre RENFE operadora y el CENIT para el desarrollo de una metodología específica para la evaluación económica y social de la Alta Velocidad ferroviaria

   Robuste Anton, Francesc; Sanchez Borras, Marta; Criado Domènech, Òscar; Alfonso, Marc; Bellera, Marta; Corbella Vidal, Clara; Turro Calvet, Mateo; Sauri Marchan, Sergi; Ceballos, David
  Date: 2011-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mejorando el project appraisal: aportaciones a la evaluación de nuevas líneas de alta velocidad  Open access

   Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc; Turro Calvet, Mateo
  Jornada de Recerca i innovació a l'Escola de Camins
  p. 1-3
  Presentation's date: 2011-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La presente investigación presenta la colaboración entre el CENIT y Renfe, que ha consistido en la elaboración de una metodología específica para la evaluación económica y social de la Alta Velocidad (AV) ferroviaria, con un enfoque innovador y de sistema, que permite evaluar la realidad de la AV ferroviaria en España de una forma rigurosa y a la vez imaginativa que supera los habituales CBA desarrollados para aspectos operativos (la AV incluye aspectos tácticos y estratégicos también).

 • Medida de la congestión del tráfico en ciudades  Open access

   Campos Cacheda, Jose Magin; Robuste Anton, Francesc
  Jornada de Recerca i innovació a l'Escola de Camins
  p. 1-4
  Presentation's date: 2011-11-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La congestión del tráfico en entornos urbanos y metropolitanos perturba la eficiencia de la logística de la ciudad contemplada como “fábrica de movilidad”, afectando a todos los colectivos sociales de forma directa e indirecta, empeorando la calidad de vida y penalizando las actividades comerciales y el acceso y entrega de productos en “la última milla”. Esta investigación define indicadores objetivos simples y sus homólogos subjetivos (a partir de la percepción de los usuarios) de forma genérica, lo que permite comparar distintos escenarios temporales y territoriales, y extender el análisis a distintas ciudades. Los indicadores definidos incorporan la distribución espacial de la congestión (para una franja horaria definida) y la distribución temporal a lo largo del día (para una zona concreta) dentro de un indicador global de congestión.

 • Parking and urban economics

   Robuste Anton, Francesc; Sauri Marchan, Sergi
  European Parking Association
  p. 1-41
  Presentation's date: 2011-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Una metodología para el análisis de la congestión del tráfico metropolitano

   Campos Cacheda, Jose Magin
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Green logistics and merchandise distribution in metropolitan areas

   Robuste Anton, Francesc
  International Conference of the ENABLE Project
  p. 1-57
  Presentation's date: 2011-06-30
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Distribución Urbana de Mercancías: DUM

   Robuste Anton, Francesc
  Jornada sobre Avances en el Transporte de carga en Área Urbana
  Presentation's date: 2011-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  META: Modelo Español de Tarificación de Carreteras  Open access

   Aparicio Mourelo, Ángel; Álvarez San Jaime, Óscar; Bonnelly, Carlos; Robuste Anton, Francesc; Sauri Marchan, Sergi; Salas Rondón, Miller Humberto; Argote Cabañero, Juan; ANDRÉS, MONZÓN DE CACERES; Di Ciommo, Floridea; JOSE MANUEL, VASSALLO MAGRO; Comentador Arquero, Julio; Gutiérrez Puebla, Javier; García-Palomares, Juan Carlos; Condeço-Melhorado, Ana; Vicente Solano, José; Abadia, Xavier; Vergara, Carles; Nevado, Ignacio; Miralles, Enrique; Cillero, Alberto; Link, Heike; Rodrigues, Maria João
  Date of publication: 2011-03
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objetivo principal del proyecto consiste en definir una estructura tarifaria por el uso de las principales carreteras del Estado español que permita una mejora de la eficiencia del transporte, considerando el marco legal que existe en la Unión Europea en materia de tarifación de carreteras: se trata de establecer un modelo de tarifación por el uso de la infraestructura basado en los diferentes costes externos que se derivan del transporte por carretera.

 • Tandem bus stop capacity

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Ortigosa Marin, Javier; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  p. 1-13
  Presentation's date: 2011-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Bus stops represent a key bottleneck that produces significant delays in travel times. In major cities, the width of streets is constrained by sidewalks and buildings. In this context, adding on-street loading areas in series is a valid method to increase bus stop capacity. A tandem bus stop is a linear bus stop with two loading areas on a dedicated bus lane where buses serve depending on the sequence in which they arrive at the stop since overtaking is not allowed. The objective of this paper is to provide an analytical methodology to help city planners to choose between conventional and tandem bus stops. This study focuses on the capacity gain of a tandem bus stop in the case where there are buses waiting in line. Current studies are based on simulation results only for particular cases. The model is applied to Barcelona, Spain, where the dwell time is described by a log-normal distribution according to the available empirical data. The results obtained in this paper indicate that a capacity gain of 30 to 70% can be achieved, which allows for substantial commercial speed increasing. If buses spend more time at the service position and the variability is low, the gain is greater. Our results suggest including in the Transit Capacity and Quality of Service Manual a more detailed description of the behavior of urban tandem bus stops, where the “effective number of berths” concept should be considered a variable (instead of constant) that depends on the dwell time characteristics.

 • The value of time influence in the profitability of railway projects: theoretical formulation and case study

   Criado Domènech, Òscar; Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  p. 1-18
  Presentation's date: 2011-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • High-speed railways in Spain: example of success?

   Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc; Criado Domènech, Òscar
  Transportation Research Board Annual Meeting
  p. 1-17
  Presentation's date: 2011-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Junts! Els reptes del transport públic a Barcelona

   Turro Calvet, Mateo; Robuste Anton, Francesc; Estrada Romeu, Miguel Angel
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Caracterización y análisis de plataformas logísticas: proyecto REPLICA

   Robuste Anton, Francesc; Campos Cacheda, Jose Magin
  Date: 2010-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Highway travel time estimation with data fusion  Open access  awarded activity

   Soriguera Marti, Francesc
  Department of Transport and Highway Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La informació sobre el temps de viatge és l'indicador clau en el funcionament operatiu d’una autopista i un dels inputs més apreciats pels seus usuaris. Tot i això, no ha estat fins molt darrerament que els operadors d'autopistes han començat a analitzar el trànsit de la carretera amb l’objectiu de proporcionar informació acurada sobre el temps de viatge. També recentment, les administracions titulars de les autopistes han començat a demanar que es proporcioni tal informació com a mesura del servei d'accessibilitat proporcionat per la carretera, en termes de qualitat i fiabilitat. Durant el segle passat, els detectors d’espira magnètica jugaven un paper primordial en la monitorització del trànsit al proporcionar informació sobre el volum de trànsit i també sobre la velocitat i longitud mitjanes dels vehicles, encara que generalment amb menys precisió en aquests dos darrers casos. En les darreres dècades han aparegut noves tecnologies de control de trànsit (càmeres intel•ligents, seguiment mitjançant GPS o telèfon mòbil, identificació de dispositius bluetooth, nous detectors MeMS, etc.) que permeten millorar considerablement la recollida de dades sobre el temps de viatge. Algunes d’aquestes tecnologies són barates (bluetooth), d’altres no ho són (càmeres); però en qualsevol cas la major part de la xarxa d’autopistes encara està controlada per detectors d’espira magnètica. Té sentit doncs, emprar la seva informació bàsica i enriquir-la, quan calgui, amb noves fonts de dades. Aquesta tesi presenta una metodologia nova i simple per a la previsió a curt termini del temps de viatge en autopistes de peatge basada en la fusió de dades provinents de detectors d’espira magnètica i de tiquets de peatge. La metodologia és genèrica i no és tecnològicament captiva: es podria generalitzar fàcilment a uns altres tipus de dades. L'anàlisi Bayesià permet obtenir dades fusionades que són més fiables que les dades d’entrada originals, superant alguns problemes habituals en l’estimació del temps de viatge a partir de fonts úniques d’informació. La metodologia desenvolupada aporta valor afegit a les dades actuals (detectors d’espira i tiquets de peatge) en autopistes de peatge tancat, i aprofita al màxim (en termes d'estimació del temps de viatge) les dades disponibles, sense caure en la demanda recurrent i costosa d’una major necessitat de dades. L'aplicació dels algoritmes a l’autopista de peatge AP-7 als voltants de Barcelona demostra empíricament la tesi: és possible desenvolupar un sistema acurat d'informació de temps de viatge, en temps real, en autopistes de peatge tancat amb la monitorització existent. Per això, d'ara en endavant els operadors d'autopistes podran oferir aquest valor afegit als seus clients sense gairebé cap inversió extra.

  Travel time information is the key indicator of highway management performance and one of the most appreciated inputs for highway users. Despite this relevance, the interest of highway operators in providing approximate travel time information is quite recent. Besides, highway administrations have also recently begun to request such information as a means to measure the accessibility service provided by the road, in terms of quality and reliability. In the last century, magnetic loop detectors played a role in providing traffic volume information and also, with less accuracy, information on average speed and vehicle length. New traffic monitoring technologies (intelligent cameras, GPS or cell phone tracking, Bluetooth identification, new MeMS detectors, etc.) have appeared in recent decades which permit considerable improvement in travel time data gathering. Some of the new technologies are cheap (Bluetooth), others are not (cameras); but in any case most of the main highways are still monitored by magnetic loop detectors. It makes sense to use their basic information and enrich it, when needed, with new data sources. This thesis presents a new and simple approach for the short term prediction of toll highway travel times based on the fusion of inductive loop detector and toll ticket data. The methodology is generic and it is not technologically captive: it could be easily generalized to other equivalent types of data. Bayesian analysis makes it possible to obtain fused estimates that are more reliable than the original inputs, overcoming some drawbacks of travel time estimations based on unique data sources. The developed methodology adds value and obtains the maximum (in terms of travel time estimation) of the available data, without falling in the recurrent and costly request of additional data needs. The application of the algorithms to empirical testing in AP-7 toll highway in Barcelona proves our thesis that it is possible to develop an accurate real-time travel time information system on closed toll highways with the existing surveillance equipment. Therefore, from now on highway operators can give this added value to their customers at almost no extra investment. Finally, research extensions are suggested, and some of the proposed lines are currently under development.

 • Diseño de una red de autobuses de altas prestaciones mediante aproximaciones continuas

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Cuscurita royo, Demelsa; Roca-Riu, Mireia; Ortigosa Marin, Javier; Robuste Anton, Francesc
  Congreso de Ingeniería del Transporte
  p. 1-8
  Presentation's date: 2010-07-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sensibilidad al valor del tiempo de la rentabilidad de un proyecto de extensión de una línea de metro: caso de la línea Barcelona ¿ Vallès de FGC

   Criado Domènech, Òscar; Sanchez Borras, Marta; Robuste Anton, Francesc
  Congreso de Ingeniería del Transporte
  p. 1-8
  Presentation's date: 2010-07-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • IX Congreso de Ingeniería del Transporte. Premio al mejor artículo de Transporte Público

   Estrada Romeu, Miguel Angel; Cuscurita royo, Demelsa; Roca-Riu, Mireia; Ortigosa Marin, Javier; Robuste Anton, Francesc
  Award or recognition

   Share

 • Improving reliability on surface transport networks

   Robuste Anton, Francesc; Soriguera Marti, Francesc
  Date of publication: 2010
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An interurban road pricing model for the Spanish network

   Sauri Marchan, Sergi; Robuste Anton, Francesc; Salas R., M.; Argote Cabañero, Juan; Martín Alcalde, Enrique
  Transportation Research Board Annual Meeting
  Presentation's date: 2010-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Currently, there is not a homogeneous Road Pricing policy in Spain. Rather, various roads are tolled, though not in a uniform way and only taking into account financial considerations. For this reason, in this article we propose a Road Pricing policy to implement in the interurban Spanish road network. After identifying the various external costs derived from road traffic, we establish a toll structure that allows internalizing the externalities generated by the road users. In addition, we consider different future scenarios depending on the type of links of the road network and the type of vehicles affected by the Road Pricing strategy. Finally, through a series of simulations we assess the effects that the different levels of the Road Pricing fulfillment have on the traffic flow.

  Postprint (author’s final draft)

 • Traffic stream space-mean speed estimation from common double loop detector aggregated data

   Soriguera Marti, Francesc; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  p. 1-22
  Presentation's date: 2010-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Insights on freeway travel time estimation methods based on punctual speed measurements

   Soriguera Marti, Francesc; Robuste Anton, Francesc
  Transportation Research Board Annual Meeting
  p. 1-22
  Presentation's date: 2010-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La nova mobilitat a Barcelona = The new mobility in Barcelona

   Robuste Anton, Francesc
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Transport, mobilitat i logística

   Robuste Anton, Francesc; Estrada Romeu, Miguel Angel
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window