Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 75 results
 • Improving electricity market price forecasting with factor models for the optimal generation bid

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  International statistical review
  Date of publication: 2013-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In liberalized electricity markets, the electricity generation companies usually manage their production by developing hourly bids that are sent to the day-ahead market. As the prices at which the energy will be purchased are unknown until the end of the bidding process, forecasting of spot prices has become an essential element in electricity management strategies. In this article, we apply forecasting factor models to the market framework in Spain and Portugal and study their performance. Although their goodness of fit is similar to that of autoregressive integrated moving average models, they are easier to implement. The second part of the paper uses the spot-price forecasting model to generate inputs for a stochastic programming model, which is then used to determine the company's optimal generation bid. The resulting optimal bidding curves are presented and analyzed in the context of the Iberian day-ahead electricity market.

 • Solving electric market quadratic problems by branch and fix coordination methods

   Heredia Cervera, Fco. Javier; Corchero García, Cristina; Mijangos Fernandez, Eugenio
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new optimal electricity market bid model solved through perspective cuts

   Corchero García, Cristina; Mijangos Fernandez, Eugenio; Heredia Cervera, Fco. Javier
  TOP
  Date of publication: 2013-04-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  On current electricity markets the electrical utilities are faced with very sophisticated decision making problems under uncertainty. Moreover, when focusing in the short-term management, generation companies must include some medium-term products that directly influence their short-term strategies. In this work, the bilateral and physical futures contracts are included into the day-ahead market bid following MIBEL rules and a stochastic quadratic mixed-integer programming model is presented. The complexity of this stochastic programming problem makes unpractical the resolution of large-scale instances with general-purpose optimization codes. Therefore, in order to gain efficiency, a polyhedral outer approximation of the quadratic objective function obtained by means of perspective cuts (PC) is proposed. A set of instances of the problem has been defined with real data and solved with the PC methodology. The numerical results obtained show the efficiency of this methodology compared with standard mixed quadratic optimization solvers.

 • Access to the full text
  Optimal electricity market bidding strategies considering emission allowances  Open access

   Corchero Garcia, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier; Cifuentes Rubiano, Julián
  International Conference on the European Energy Market
  Presentation's date: 2012-05-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  There are many factors that influence the day-ahead market bidding strategies of a GenCo in the current energy market framework. In this work we study the influence of both the allowances and emission reduction plan and the in- corporation of the derivatives medium-term commitments in the optimal generation bidding strategy to the day-ahead electricity market. Two different technologies have been considered: the coal thermal units, high-emission technology, and the combined cycle gas turbine units, low-emission technology. The operational characteristics of both kinds of units are modeled in detail. We deal with this problem in the framework of the Iberian Electricity Market and the Spanish National Emissions and Allocation Plans. The economic implications for a GenCo of including the environmental restrictions of these National Plans are analyzed

 • Optimal sizing of microgrids: a fast charging station case

   Corchero García, Cristina; Cruz Zambrano, Miguel; Heredia Cervera, Fco. Javier; Cairo Molins, Josep Ignasi; Igualada Gonzalez, Lucia; Romero Ortega, Aitor
  International Conference on the European Energy Market
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work we focus on the optimal design of electric vehicle charging stations. We consider investment, operational costs, physical constraints and different electricity pricing strategies. The size of the various components in the microgrid architecture and the suitability of the storage system are analysed. The electric vehicle charging demand is modelled through a queuing system.

 • Characterization, Design and Re-optimization on Multi-layer Optical Networks  Open access

   Ruiz Ramírez, Marc
  Defense's date: 2012-12-21
  Department of Computer Architecture, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'augment de volum de tràfic IP provocat per l'increment de serveis multimèdia com HDTV o vídeo conferència planteja nous reptes als operadors de xarxa per tal de proveir transmissió de dades eficient. Tot i que les xarxes mallades amb multiplexació per divisió de longitud d'ona (DWDM) suporten connexions òptiques de gran velocitat, aquestes xarxes manquen de flexibilitat per suportar tràfic d’inferior granularitat, fet que provoca un pobre ús d'ample de banda. Per fer front al transport d'aquest tràfic heterogeni, les xarxes multicapa representen la millor solució. Les xarxes òptiques multicapa permeten optimitzar la capacitat mitjançant l'empaquetament de connexions de baixa velocitat dins de connexions òptiques de gran velocitat. Durant aquesta operació, es crea i modifica constantment una topologia virtual dinàmica gràcies al pla de control responsable d’aquestes operacions. Donada aquesta dinamicitat, un ús sub-òptim de recursos pot existir a la xarxa en un moment donat. En aquest context, una re-optimizació periòdica dels recursos utilitzats pot ser aplicada, millorant així l'ús de recursos. Aquesta tesi està dedicada a la caracterització, planificació, i re-optimització de xarxes òptiques multicapa de nova generació des d’un punt de vista unificat incloent optimització als nivells de capa física, capa òptica, capa virtual i pla de control. Concretament s'han desenvolupat models estadístics i de programació matemàtica i meta-heurístiques. Aquest objectiu principal s'ha assolit mitjançant cinc objectius concrets cobrint diversos temes oberts de recerca. En primer lloc, proposem una metodologia estadística per millorar el càlcul del factor Q en problemes d'assignació de ruta i longitud d'ona considerant interaccions físiques (IA-RWA). Amb aquest objectiu, proposem dos models estadístics per computar l'efecte XPM (el coll d'ampolla en termes de computació i complexitat) per problemes IA-RWA, demostrant la precisió d’ambdós models en el càlcul del factor Q en escenaris reals de tràfic. En segon lloc i fixant-nos a la capa òptica, presentem un nou particionament del conjunt de longituds d'ona que permet maximitzar, respecte el cas habitual, la quantitat de tràfic extra proveït en entorns de protecció compartida. Concretament, definim diversos models estadístics per estimar la quantitat de tràfic donat un grau de servei objectiu, i diferents models de planificació de xarxa amb l'objectiu de maximitzar els ingressos previstos i el valor actual net de la xarxa. Després de resoldre aquests problemes per xarxes reals, concloem que la nostra proposta maximitza ambdós objectius. En tercer lloc, afrontem el disseny de xarxes multicapa robustes davant de fallida simple a la capa IP/MPLS i als enllaços de fibra. Per resoldre aquest problema eficientment, proposem un enfocament basat en sobre-dimensionar l'equipament de la capa IP/MPLS i recuperar la connectivitat i el comparem amb la solució convencional basada en duplicar la capa IP/MPLS. Després de comparar solucions mitjançant models ILP i heurístiques, concloem que la nostra solució permet obtenir un estalvi significatiu en termes de costos de desplegament. Com a quart objectiu, introduïm un mecanisme adaptatiu per reduir l'ús de ports opto-electrònics (O/E) en xarxes multicapa sota escenaris de tràfic dinàmic. Una formulació ILP i diverses heurístiques són desenvolupades per resoldre aquest problema, que permet reduir significativament l’ús de ports O/E en temps molt curts. Finalment, adrecem el problema de disseny resilient del pla de control GMPLS. Després de proposar un nou model analític per quantificar la resiliència en topologies mallades de pla de control, usem aquest model per proposar un problema de disseny de pla de control. Proposem un procediment iteratiu lineal i una heurística i els usem per resoldre instàncies reals, arribant a la conclusió que es pot reduir significativament la quantitat d'enllaços del pla de control sense afectar la qualitat de servei a la xarxa.

  The explosion of IP traffic due to the increase of IP-based multimedia services such as HDTV or video conferencing poses new challenges to network operators to provide a cost-effective data transmission. Although Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) meshed transport networks support high-speed optical connections, these networks lack the flexibility to support sub-wavelength traffic leading to poor bandwidth usage. To cope with the transport of that huge and heterogeneous amount of traffic, multilayer networks represent the most accepted architectural solution. Multilayer optical networks allow optimizing network capacity by means of packing several low-speed traffic streams into higher-speed optical connections (lightpaths). During this operation, a dynamic virtual topology is created and modified the whole time thanks to a control plane responsible for the establishment, maintenance, and release of connections. Because of this dynamicity, a suboptimal allocation of resources may exist at any time. In this context, a periodically resource reallocation could be deployed in the network, thus improving network resource utilization. This thesis is devoted to the characterization, planning, and re-optimization of next-generation multilayer networks from an integral perspective including physical layer, optical layer, virtual layer, and control plane optimization. To this aim, statistical models, mathematical programming models and meta-heuristics are developed. More specifically, this main objective has been attained by developing five goals covering different open issues. First, we provide a statistical methodology to improve the computation of the Q-factor for impairment-aware routing and wavelength assignment problems (IA-RWA). To this aim we propose two statistical models to compute the Cross-Phase Modulation variance (which represents the bottleneck in terms of computation time and complexity) in off-line and on-line IA-RWA problems, proving the accuracy of both models when computing Q-factor values in real traffic scenarios. Second and moving to the optical layer, we present a new wavelength partitioning scheme that allows maximizing the amount of extra traffic provided in shared path protected environments compared with current solutions. Specifically, we define several statistical models to estimate the traffic intensity given a target grade of service, and different network planning problems for maximizing the expected revenues and net present value. After solving these problems for real networks, we conclude that our proposed scheme maximizes both revenues and NPV. Third, we tackle the design of survivable multilayer networks against single failures at the IP/MPLS layer and WSON links. To efficiently solve this problem, we propose a new approach based on over-dimensioning IP/MPLS devices and lightpath connectivity and recovery and we compare it against the conventional solution based on duplicating backbone IP/MPLS nodes. After evaluating both approaches by means of ILP models and heuristic algorithms, we conclude that our proposed approach leads to significant CAPEX savings. Fourth, we introduce an adaptive mechanism to reduce the usage of opto-electronic (O/E) ports of IP/MPLS-over-WSON multilayer networks in dynamic scenarios. A ILP formulation and several heuristics are developed to solve this problem, which allows significantly reducing the usage of O/E ports in very short running times. Finally, we address the design of resilient control plane topologies in GMPLS-enabled transport networks. After proposing a novel analytical model to quantify the resilience in mesh control plane topologies, we use this model to propose a problem to design the control plane topology. An iterative model and a heuristic are proposed and used to solve real instances, concluding that a significant reduction in the number of control plane links can be performed without affecting the quality of service of the network.

 • A stochastic programming model for the optimal electricity market bid problem with bilateral contracts for thermal and combined cycle units

   Heredia Cervera, Fco. Javier; Rider Flores, Marcos Julio; Corchero García, Cristina
  Annals of operations research
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Efficient solution of optimal multimarket electricity bid models  Open access

   Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier; Mijangos Fernandez, Eugenio
  International Conference on the European Energy Market (EEM)
  Presentation's date: 2011-05-25
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Short-term electricity market is made up of a sequence of markets, that is, it is a multimarket enviroment. In the case of the Iberian Energy Market the sequence of major short-term electricity markets are the day-ahead market, the ancillary service market or secondary reserve market (henceforth reserve market), and a set of six intraday markets. Generation Companies (GenCos) that participate in the electricity market could increase their benefits by jointly optimizing their participation in this sequence of electricity markets. This work proposes a stochastic programming model that gives the GenCo the optimal bidding strategy for the day-ahead market (DAM), which considers the benefits and costs of participating in the subsequent markets and which includes both physical futures contracts and bilateral contracts.

 • Access to the full text
  Solving electric market quadratic problems by branch and fix coordination methods  Open access

   Heredia Cervera, Fco. Javier; Corchero García, Cristina; Mijangos Fernandez, Eugenio
  IFIP TC7 Conference on System Modeling and Optimization
  Presentation's date: 2011-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The electric market regulation in Spain (MIBEL) establishes the rules for bilateral and futures contracts in the day-ahead optimal bid problem. Our model allows a price-taker generation company to decide the unit commitment of the thermal units, the economic dispatch of the bilateral and futures contracts between the thermal units and the optimal sale bids for the thermal units observing the MIBEL regulation. The uncertainty of the spot prices is represented through scenario sets. We solve this model on the framework of the Branch and Fix Coordination metodology as a quadratic two-stage stochastic problem. In order to gain computational efficiency, we use scenario clusters and propose to use perspective cuts. Numerical results are reported

  The electric market regulation in Spain (MIBEL) establishes the rules for bilateral and futures contracts in the day-ahead optimal bid problem. Our model allows a price-taker generation company to decide the unit commitment of the thermal units, the economic dispatch of the bilateral and futures contracts between the thermal units and the optimal sale bids for the thermal units observing the MIBEL regulation. The uncertainty of the spot prices is represented through scenario sets. We solve this model on the framework of the Branch and Fix Coordination metodology as a quadratic two-stage stochastic problem. In order to gain computational efficiency, we use scenario clusters and propose to use perspective cuts. Numerical results are reported

 • Access to the full text
  A stochastic programming model for the thermal optimal day-ahead bid problem with physical futures contracts  Open access

   Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Computers & operations research
  Date of publication: 2011-03-21
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The reorganization of the electricity industry in Spain completed a new step with the start-up of the Derivatives Market. One main characteristic of MIBEL’s Derivatives Market is the existence of physical futures contracts; they imply the obligation to physically settle the energy. The market regulation establishes the mechanism for including those physical futures in the day-ahead bidding of the Generation Companies. The goal of this work is to optimize coordination between physical futures contracts and the day-ahead bidding which follow this regulation. We propose a stochastic quadratic mixed-integer programming model which maximizes the expected profits, taking into account futures contracts settlement. The model gives the simultaneous optimization for the Day-Ahead Market bidding strategy and power planning production (unit commitment) for the thermal units of a price-taker Generation Company. The uncertainty of the Day-Ahead Market price is included in the stochastic model through a set of scenarios. Implementation details and some first computational experiences for small real cases are presented.

 • Short - Term Bidding Strategies for a Generation Company in the Iberian Electricity Market  Open access

   Corchero García, Cristina
  Defense's date: 2011-02-02
  Department of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La posada en marxa del Mercat Ibèric de l'Electricitat va introduir al sector elèctric espanyol un seguit de nous mecanismes de participació que han forçat els agents a renovar les seves polítiques de gestió. D'aquesta nova situació sorgeix l'oportunitat d'estudiar noves estratègies d'oferta a curt termini per a companyies de generació price-taker que participin diàriament al Mercat Ibèric de l'Electricitat. Aquestes estratègies se centraran al mercat diari, ja que és aquí on es negocia un 80% de l'electricitat que es consumeix diàriament a Espanya i on s'integren gran part de la resta de mecanismes de participació. La liberalització dels mercats elèctrics obre a noves tècniques d'optimització els problemes clàssics de gestió de l'energia. En particular, atesa la incertesa que l'existència del mercat ocasiona als preus, les tècniques de programació estocàstiques es converteixen en la forma més natural per abordar aquests problemes. Als mercats elèctrics el preu es fixa horàriament com a resultat d'un procés de casació , és a dir que quan l'agent ha d'efectuar la seva oferta desconeix el preu al qual li vindrà remunerada l'energia. Aquesta incertesa fa imprescindible l'ús de tècniques estadístiques per obtenir informació del mercat i introduir-la als models d'optimització. En aquest aspecte, una de les contribucions d'aquesta tesi és l'estudi dels preus del mercat de l'electricitat a Espanya i el seu modelat mitjançant models factorials. D'altra banda, s'hi es descriuen els nous mecanismes presents al Mercat Ibèric de l'Electricitat que afecten directament la producció física de les unitats. En particular, s'inclou el modelat detallat dels contractes de futurs físics i bilaterals i de la seva inclusió a l'oferta del mercat diari per part de les companyies de generació. Als models presentats, es tenen en compte explícitament les regles del mercat, així com les clàssiques restriccions d'operació de les unitats, tant tèrmiques com de cicle combinat. A més, es deriva i es demostra l'expressió de la funció d'oferta. Per tant, els models construïts són una eina per decidir l'assignació de les unitats, la generació dels contractes de futurs físics i bilaterals a través seu i l'oferta òptima d'una companyia de generació. Un cop s'han cobert aquests objectius, es presenta una millora dels models mitjançant la inclusió de la seqüència de mercats de molt curt termini per tal de modelar la influència que tenen en l'oferta al mercat diari. Aquests mercats es casen just abans i durant el dia en què l'energia ha de ser consumida, i això permetrà veure com la possibilitat d'augmentar els beneficis participant-hi afecta directament les estratègies d'oferta òptima del mercat diari. Els models presentats en aquest treball han estat provats amb dades reals provinents del Mercat Ibèric de l'Electricitat i d'una companyia de generació que hi opera. Els resultats obtinguts són adequats i es discuteixen al llarg del document

  La puesta en marcha del Mercado Ibérico de la Electricidad introdujo en el sector eléctrico español una serie de nuevos mecanismos de participación que han forzado a los agentes a renovar sus políticas de gestión. De esta nueva situación surge la oportunidad de estudiar nuevas estrategias de oferta para las compañías de generación. Esta tesis se enmarca en las estrategias de oferta a corto plazo para compañías de generación price-taker que participen diariamente en el Mercado Ibérico de la Electricidad. Estas estrategias se centraran en el mercado diario ya que es donde se negocia un 80% de la electricidad consumida diariamente en España y es donde se integran gran parte del resto de los mecanismos de participación. La liberalización de los mercados eléctricos permite aplicar nuevas técnicas de optimización a los problemas clásicos de gestión de la energía. En concreto, dada la incertidumbre en el precio existente en el mercado, las técnicas de programación estocástica se convierten en la forma más natural para abordar estos problemas. En los mercados eléctricos el precio se fija horariamente como resultado de un proceso de casación, es decir, cuando el agente debe efectuar sus ofertas desconoce el precio al que la energía le será pagada. Esta incertidumbre hace imprescindible el uso de técnicas estadísticas para obtener información del mercado e introducirla en los modelos de optimización. En este aspecto, una de las contribuciones de esta tesis es el estudio del precio de la electricidad en España y su modelado mediante modelos factoriales. Se describen los nuevos mecanismos presentes en el Mercado Ibérico de la Electricidad que afectan directamente a la producción física de las unidades. En particular, se incluye una modelización detallada de los contratos de futuros físicos y bilaterales y su inclusión en la oferta enviada al mercado diario por las compañías de generación. En los modelos presentados se tiene en cuenta explícitamente las reglas del mercado así como las clásicas restricciones de operación de las unidades, tanto térmicas como de ciclo combinado. La expresión de la función de oferta óptima se deriva y se demuestra. Por lo tanto, los modelos construidos son una herramienta para decidir la asignación de unidades, la generación de los contratos de futuros físicos y bilaterales a través de ellas y la oferta óptima de una compañía de generación. Una vez alcanzados estos objetivos, se presenta una mejora del modelo con la inclusión de la secuencia de mercados de muy corto plazo. El objetivo es modelar la influencia que esta tiene en la oferta al mercado diario. Estos mercados se casan justo antes y durante el día en el que la energía va a ser consumida y se verá cómo la posibilidad de aumentar los beneficios participando en ellos afecta a las estrategias de oferta óptima del mercado diario. Los modelos presentados en este trabajo se han probado con datos reales procedentes del Mercado Ibérico de la Electricidad y de una compañía de generación que opera en él. Los resultados obtenidos son adecuados y se discuten a lo largo del documento.

  The start-up of the Iberian Electricity Market introduced a set of new mechanisms in the Spanish electricity sector that forced the agents participating in the market to change their management policies. This situation created a great opportunity for studying the bidding strategies of the generation companies in this new framework. This thesis focuses on the short-term bidding strategies of a price-taker generation company that bids daily in the Iberian Electricity Market. We will center our bidding strategies on the day-ahead market because 80% of the electricity that is consumed daily in Spain is negotiated there and also because it is the market where the new mechanisms are integrated. The liberalization of the electricity markets opens the classical problems of energy management to new optimization approaches. Specifically, because of the uncertainty that the market produces in the prices, the stochastic programming techniques have become the most natural way to deal with these problems. Notice that, in deregulated electricity markets the price is hourly fixed through a market clearing procedure, so when the agent must bid its energy it is unaware of the price at which it will be paid. This uncertainty makes it essential to use some statistic techniques in order to obtain the information coming from the markets and to introduce it in the optimization models in a suitable way. In this aspect, one of the main contributions of this thesis has been the study the Spanish electricity price time series and its modeling by means of factor models. In this thesis, the new mechanism introduced by the Iberian Market that affects the physical operation of the units is described. In particular, it considers in great detail the inclusion of the physical futures contracts and the bilateral contracts into the day-ahead market bid of the generation companies. The rules of the market operator have been explicitly taken into account within the mathematical models, along with all the classical operational constraints that affect the thermal and combined cycle units. The expression of the optimal bidding functions are derived and proved. Therefore, the models built in this thesis provide the generation company with the economic dispatch of the committed futures and bilateral contracts, the unit commitment of the units and the optimal bidding strategies for the generation company. Once these main objectives were fulfilled, we improved the previous models with an approach to the modeling of the influence that the sequence of very short markets have on optimal day-ahead bidding. These markets are cleared just before and during the day in which the electricity will be consumed and the opportunity to obtain benefits from them changes the optimal day-ahead bidding strategies of the generation company, as it will be shown in this thesis. The entire models presented in this work have been tested using real data from a generation company and Spanish electricity prices. Suitable results have been obtained and discussed.

 • Access to the full text
  Optimal day-ahead bidding strategyL's multimarket energy production system  Open access

   Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  International Conference on the European Energy Market
  Presentation's date: 2010-06-25
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A Generation Company (GenCo) can participate in the Iberian Electricity Market (MIBEL) through different mechanisms and pools: the bilateral contracts, the physical derivatives products at the Derivatives Market, the bids to the Day-Ahead Market, the Intraday Markets or the Ancillary Services Markets. From the short-term generation planning point of view, the most important problem to solve is the bidding strategy for the Day- Ahead Market (DAM) given that the 85% of the physical energy traded in Spain is negotiated in it, but this participation cannot be tackled independently of other subsequent markets.

 • Access to the full text
  La recerca en investigació operativa / optimització a Catalunya  Open access

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date of publication: 2010-09-08
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Optimal bidding strategies for thermal and generic programming units in the day-ahead electricity market  Open access

   Heredia Cervera, Fco. Javier; Rider Flores, Marcos Julio; Corchero García, Cristina
  IEEE transactions on power systems
  Date of publication: 2010-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This study has developed a stochastic programming model that integrates the day-ahead optimal bidding problem with the most recent regulation rules of the Iberian Electricity Market(MIBEL) for bilateral contracts (BC), with a special consideration for the new mechanism to balance the competition of the production market, namely virtual power plant (VPP) auctions. The model allows a price-taking generation company (GenCo) to decide on the unit commitment of the thermal units, the economic dispatch of the BCs between the thermal units and the generic programming unit (GPU), and the optimal sale/purchase bids for all units (thermal and generic), by observing the MIBEL regulation. The uncertainty of the spot prices has been represented through scenario sets built from the most recent real data using scenario reduction techniques. The model has been solved using real data from a Spanish generation company and spot prices, and the results have been reported and analyzed.

 • Access to the full text
  Optimal bidding strategies for thermal and combined cycle units in the day-ahead electricity market with bilateral contracts  Open access

   Heredia Cervera, Fco. Javier; Rider Flores, Marcos Julio; Corchero García, Cristina
  IEEE Power & Energy Society General Meeting
  Presentation's date: 2009-07-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper developed a stochastic programming model that integrated the most recent regulation rules of the Spanish peninsular system for bilateral contracts in the dayahead optimal bid problem. Our model allows a price-taker generation company to decide the unit commitment of the thermal and combined cycle programming units, the economic dispatch of the BC between all the programming units and the optimal sale bid by observing the Spanish peninsular regulation. The model was solved using real data of a typical generation company and a set of scenarios for the Spanish market price. The results are reported and analyzed.

 • A decision support procedure for the short-term scheduling problem of a Generation Company operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets

   Vespucci, M.-Teresa; Corchero García, Cristina; Innorta, Mario; Heredia Cervera, Fco. Javier
  International Conference on the Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises
  Presentation's date: 2009-10-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We consider a generation company operating in the liberalized electricity market, whose production system consists of hydro and thermal plants. Production is sold either directly to customers, by means of bilateral contracts, or on the spot market, where the electricity price is unknow until the market clearing process has taken place. Price risk may be hedged by financial tools provided by the Derivative Electricity Market. In this work futures contracts are considered, i.e. agreements to sell electricity in the future for a specified price. A Mixed Integer Linear Programming model is introduced for determining the unit commitment of thermal units and the dispatchment of available thermal units and hydro plants, aiming at maximizing profits. Numerical results on a case study are reported.

 • GNOM: GROUP OF NUMERICAL OPTIMIZATION AND MODELLING

   Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Heredia Cervera, Fco. Javier; Ferrer Biosca, Alberto; Corchero García, Cristina; Nabona Francisco, Narcis; Nasini, Stefano; Mari Tomas, Laura; Castro Perez, Jordi
  Participation in a competitive project

   Share

 • PLANIFICACIÓN ÓPTIMA DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA A CORTO Y MEDIO PLAZO EN ENTORNOS DE MERCADOS MÚLTIPLES CON RESTRICCIONES DE RIESGO

   Nabona Francisco, Narcis; Corchero García, Cristina; Ferrer Biosca, Alberto; Marí, Laura; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  A stochastic programming model for the thermal optimal day-ahead bid problem with physical futures contracts  Open access

   Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2009-02
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The reorganization of the electricity industry in Spain completed a new step with the start-up of the Derivatives Market. One main characteristic of MIBEL’s Derivatives Market is the existence of physical futures contracts; they imply the obligation to settle physically the energy. The market regulation establishes the mechanism for including those physical futures in the day-ahead bidding of the Generation Companies. The goal of this work is to optimize coordination between physical futures contracts and the Day-Ahead bidding which follow this regulation. We propose a stochastic quadratic mixed-integer programming model which maximizes the expected profits, taking into account futures contracts settlement. The model gives the simultaneous optimization for the Day-Ahead Market bidding strategy and power planning production (unit commitment) for the thermal units of a price-taker Generation Company. The uncertainty of the day-ahead market price is included in the stochastic model through a set of scenarios. Implementation details and some first computational experiences for small real cases are presented.

 • Access to the full text
  Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models  Open access

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2009-06
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In liberalized electricity markets, generation Companies must build an hourly bid that is sent to the market operator. The price at which the energy will be paid is unknown during the bidding process and has to be forecast. In this work we apply forecasting factor models to this framework and study its suitability.

 • Taula rodona Grau d'Estadística

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado en Estadística
  Presentation's date: 2008-01-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A decision support for a price-taker producer operating on day-ahead and physical derivatives electricity markets

   Vespucci, M.-Teresa; Corchero García, Cristina; Innorta, Mario; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2008-12
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Research Report, Diptartimento di Ingegneria dell'Informazione e Metodi Matematici, Università degli Studi di Bergamo, Italy.

 • A decision support procedure for the short-term scheduling problem of a Generation Company operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets

   Vespucci, M T; Corchero García, Cristina; Innorta, M; Heredia Cervera, Fco. Javier
  43rd Euro Working Group on Financial Modelling Meeting
  Presentation's date: 2008-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Generació de figures eps a partir de resultats d'AMPL

   Rider Flores, Marcos Julio; Casanellas, Glòria; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2008-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL

   Casanellas, Glòria; Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2008-11
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Two-stage stochastic programming model for the thermal optimal day-ahead bid problem with physical future contracts  Open access

   Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2008-06
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The reorganization of electricity industry in Spain has finished a new step with the start-up of the Derivatives Market. Nowadays, all electricity transactions in Spain and Portugal are managed jointly through the MIBEL by the Day-Ahead Market Operator and the Derivatives Market Operator. This new framework requires important changes in the short-term optimiza- tion strategies of the Generation Companies. One main characteristic of MIBEL's Derivatives Market is the existence of physical futures contracts; they imply the obligation to settle physically the energy. The market regulation establishes the mechanism for including those physical futures in the day-ahead bidding of the Generation Companies. Thus, the participation in the derivatives market changes the incomes function and it could imply changes in the optimal planning, both in the optimal bidding and in the unit commitment. The goal of this work is the optimization of the coordination between the physical futures contracts and the Day-Ahead bidding following this regulation. We propose a stochastic quadratic mixed-integer programming model which maximizes the expected profits taking into account futures contracts settlement. The model gives the simultaneous optimization for the Day-Ahead Market bidding strategy and power planning production (unit commitment) for the thermal units of a price-taker Generation Company. The uncertainty of the day-ahead market price is included in the stochastic model through a scenario set. There has been applied both simulation and reduction techniques for building this scenario set from a time series ARIMA model. The implementation of the model is done with the modeling language AMPL. Implementation details and some first computational experiences for small real cases are presented.

 • A decision support procedure for a Price-Taker producer operating on Day-Ahead and Physical Derivatives Electricity Markets

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  V International Summer School in Risk Measurement and Control
  Presentation's date: 2008-06-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Valoració de la càrrega de treball de l'estudiant.

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Jornada de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''
  Presentation's date: 2008-05-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An effective line search for the subgradient method

   Beltran, C; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Journal of optimization theory and applications
  Date of publication: 2005-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  One of the main drawbacks of the subgradient method is the tuning process to determine the sequence of steplengths. In this paper, the radar subgradient method, a heuristic method designed to compute a tuning-free subgradient steplength, is geometrically motivated and algebraically deduced. The unit commitment problem, which arises in the electrical engineering field, is used to compare the performance of the subgradient method with the new radar subgradient method.

 • Planificación de la generación eléctrica a corto y largo plazo en un mercado liberalizado con contratos bilaterales (DPI2005-09117-C02-01)

   Nabona Francisco, Narcis; Ferrer Biosca, Alberto; Heredia Cervera, Fco. Javier; Corchero García, Cristina
  Participation in a competitive project

   Share

 • GENERALIZED UNIT COMMITMENT

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  APPLIED MATHEMATICAL PROGRAMMING AND MODELLING
  Presentation's date: 2004-06-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Coordinación hidrotérmica a corto y largo plazo de la generación eléctrica en un mercado competitivo (DPI2002-03330)

   Nabona Francisco, Narcis; Ferrer Biosca, Alberto; Heredia Cervera, Fco. Javier; Corchero García, Cristina
  Participation in a competitive project

   Share

 • Operations research

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Collaboration in journals

   Share

 • Qüestió

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Collaboration in journals

   Share

 • Estudio de la eficiencia del código PFNRN como optimizador del programa MAPH6.1

   Laseras, Jordi; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2003-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Unit commitment by augmented lagrangian relaxation: testing two decomposition approaches

   Beltran Royo, Cesar; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Journal of optimization theory and applications
  Date of publication: 2002-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  One of the main drawbacks of the augmented Lagrangian relaxation method is that the quadratic term introduced by the augmented Lagrangian is not separable. We compare empirically and theoretically two methods designed to cope with the nonseparability of the Lagrangian function: the auxiliary problem principle method and the block coordinated descent method. Also, we use the so-called unit commitment problem to test both methods. The objective of the unit commitment problem is to optimize the electricity production and distribution, considering a short-term planning horizon.

 • Tutorial on Nonlinear Optimization

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  First Barcelona Workshop on Survival Analysis
  Presentation's date: 2002-06-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tutorial on Nonlinear Optimization

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date of publication: 2002-10
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SORT: statistics and operations research transactions

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Collaboration in journals

   Share

 • MAPH6.1 Reference Manual

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2002-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MAPH6.1 User's Guide

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2002-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An Effective Line Search for the Subgradient Method

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2002-03
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Generalized unit commitment by the radar multiplier method  Open access

   Beltran Royo, Cesar
  Defense's date: 2001-07-09
  Department of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This operations research thesis should be situated in the field of the power generation industry. The general objective of this work is to efficiently solve the Generalized Unit Commitment (GUC) problem by means of specialized software. The GUC problem generalizes the Unit Commitment (UC) problem by simultane-ously solving the associated Optimal Power Flow (OPF) problem. There are many approaches to solve the UC and OPF problems separately, but approaches to solve them jointly, i.e. to solve the GUC problem, are quite scarce. One of these GUC solving approaches is due to professors Batut and Renaud, whose methodology has been taken as a starting point for the methodology presented herein.This thesis report is structured as follows. Chapter 1 describes the state of the art of the UC and GUC problems. The formulation of the classical short-term power planning problems related to the GUC problem, namely the economic dispatching problem, the OPF problem, and the UC problem, are reviewed. Special attention is paid to the UC literature and to the traditional methods for solving the UC problem. In chapter 2 we extend the OPF model developed by professors Heredia and Nabona to obtain our GUC model. The variables used and the modelling of the thermal, hydraulic and transmission systems are introduced, as is the objective function. Chapter 3 deals with the Variable Duplication (VD) method, which is used to decompose the GUC problem as an alternative to the Classical Lagrangian Relaxation (CLR) method. Furthermore, in chapter 3 dual bounds provided by the VDmethod or by the CLR methods are theoretically compared.Throughout chapters 4, 5, and 6 our solution methodology, the Radar Multiplier (RM) method, is designed and tested. Three independent matters are studied: first, the auxiliary problem principle method, used by Batut and Renaud to treat the inseparable augmented Lagrangian, is compared with the block coordinate descent method from both theoretical and practical points of view. Second, the Radar Sub- gradient (RS) method, a new Lagrange multiplier updating method, is proposed and computationally compared with the classical subgradient method. And third, we study the local character of the optimizers computed by the Augmented Lagrangian Relaxation (ALR) method when solving the GUC problem. A heuristic to improve the local ALR optimizers is designed and tested.Chapter 7 is devoted to our computational implementation of the RM method, the MACH code. First, the design of MACH is reviewed brie y and then its performance is tested by solving real-life large-scale UC and GUC instances. Solutions computed using our VD formulation of the GUC problem are partially primal feasible since they do not necessarily fulfill the spinning reserve constraints. In chapter 8 we study how to modify this GUC formulation with the aim of obtaining full primal feasible solutions. A successful test based on a simple UC problem is reported. The conclusions, contributions of the thesis, and proposed further research can be found in chapter 9.

 • Using modelling languages for the complementary cell suppression problem through network flows

   Castro Perez, Jordi; Heredia Cervera, Fco. Javier
  2nd Joint UNECE/EUROSTAT Work Session on Statistical Data Confidentiality
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • CASC: Computational aspects of statistical confidentiality (IST-2000-25069)

   Castro Perez, Jordi; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Participation in a competitive project

   Share

 • JORNADA D'INTERCANVI D'EXPERIENCIES DOCENTS

   Barcelo Bugeda, Jaime; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Cobo Valeri, Erik; Griful Ponsati, Eulalia; Heredia Cervera, Fco. Javier; Castro Perez, Jordi; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Prat Bartes, Alberto; Montero Mercade, Lidia
  Date: 2001-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Constrained nonlinear network flow problems through projected Lagrangian methods

   Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date of publication: 2000-06
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Planificación óptima de gran dimensión de la producción hidrotérmica de energía eléctrica (TAP99-1075-C02-01 )

   Ferrer Biosca, Alberto; Nabona Francisco, Narcis; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Participation in a competitive project

   Share