Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 15 of 15 results
 • Access to the full text
  Distributed parameter PEMFC model order reduction  Open access

   Sarmiento Carnevali, Maria Laura; Batlle Arnau, Carles; Serra Prat, Maria; Massana Hugas, Immaculada
  Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible
  p. 45-48
  Presentation's date: 2014-10-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work focuses on obtaining an order-reduced model from a nonlinear single PEMFC model, which incorporates the effects of distributed parameters that are relevant for its proper functioning and performance. The original model is an in-house MATLAB code, flexible enough to manipulate the underlying model equations and apply model order reduction (MOR) techniques. The obtained order-reduced model is suitable to perform numerical simulations and design efficient controllers for the original nonlinear partial differential equations (PDE) model.

  This work focuses on obtaining an order-reduced model from a nonlinear single PEMFC model, which incorporates the effects of distributed parameters that are relevant for its proper functioning and performance. The original model is an in-house MATLAB code, flexible enough to manipulate the underlying model equations and apply model order reduction (MOR) techniques. The obtained order-reduced model is suitable to perform numerical simulations and design efficient controllers for the original nonlinear partial differential equations (PDE) model.

 • Access to the full text
  Order reduction of a distributed parameter PEM fuel cell anode gas channel model  Open access

   Sarmiento Carnevali, Maria Laura; Batlle Arnau, Carles; Massana Hugas, Immaculada; Serra Prat, Maria
  European Hydrogen Energy Conference
  p. 265-272
  Presentation's date: 2014
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Distributed parameter modeling is required to accurately consider space variations, which are important regarding the performance and durability of the Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC) [1-3]. However, the number of differential and algebraic equations (DAE) obtained from the discretization of a set of partial differential equations (PDE) is very large, and this not only slows down the numerical simulations, but also complicates the design of online model-based controllers. The inclusion of complex DAE models within model-based control schemes requires a previous simplification. A method to simplify complex models consists of reducing the order while preserving the relationship between certain input and output variables, determined from the control objectives. These Model Order Reduction (MOR) techniques have been extended to DAE systems [4]. This work focuses on obtaining an order reduced model, from a PEMFC anode gas channel PDE model, which incorporates the effects of distributed parameters that are relevant for the proper functioning and performance of PEMFC. The original model is an in-house MATLAB® code, flexible enough to manipulate the underlying model equations and apply MOR techniques. The obtained order-reduced model is suitable to perform numerical simulations and design efficient controllers for the original nonlinear PDE model.

 • Access to the full text
  Simulations of a moored power cable at OBSEA platform  Open access

   Prat Farran, Joana d'Arc; Del Rio Fernandez, Joaquin; Massana Hugas, Immaculada
  OCEANS MTS/IEEE
  Presentation's date: 2013-06-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  New green energy sources deployed at sea in mobile platforms use power cables in order to transport green energy at sea surface to the bottom. Theses power cables are exposed to the dynamic behaviour of the platform movements due to waves, currents and wind. OBSEA is a seafloor cabled observatory at 20 m depth in front of Vilanova, in Catalan coast. OBSEA captures data in real time like current, waves and wind among others. In this paper, a model of a moored power cable installed at OBSEA is studied. The study is focused on the trajectory, tensions and deformation or curvature of cables about 0.1 m diameter and under real conditions collected from OBSEA sensors. Simulations are done with OrcaFlex 9.3 software (license N1594). This software allows to model underwater structures and cables.

  New green energy sources deployed at sea in mobile platforms use power cables in order to transport green energy at sea surface to the bottom. Theses power cables are exposed to the dynamic behaviour of the platform movements due to waves, currents and wind. OBSEA is a seafloor cabled observatory at 20 m depth in front of Vilanova, in Catalan coast. OBSEA captures data in real time like current, waves and wind among others. In this paper, a model of a moored power cable installed at OBSEA is studied. The study is focused on the trajectory, tensions and deformation or curvature of cables about 0.1 m diameter and under real conditions collected from OBSEA sensors. Simulations are done with OrcaFlex 9.3 software (license N1594). This software allows to model underwater structures and cables.

 • Access to the full text
  Representation of a general composition of Dirac structures  Open access

   Batlle Arnau, Carles; Massana Hugas, Immaculada; Simo Mezquita, Ester
  IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference
  p. 5199-5204
  Presentation's date: 2011-12-14
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We provide explicit representations for the Dirac structure obtained from an arbitrary number of component Dirac structures coupled by means of another interconnecting Dirac structure. Our work generalizes the results in [1] in two aspects. First, the interconnecting structure is not limited to the simple feedback case considered there, and this opens new possibilities for designing control systems. Second, the number of simultaneously interconnected systems is not limited to two, which allows for extra flexibility in modeling, particularly in the case of electrical networks. Several relevant particular cases are presented, and the application to the interconnection of port- Hamiltonian systems is discussed by means of an example.

 • ALGORITMOS PARA LA REDUCCIÓN DE ORDEN Y CONTROL DE SISTEMAS INTERCONECTADOS DE GRAN DIMENSIÓN

   Ras Sabido, Antoni; Massana Hugas, Immaculada; Simo Mezquita, Ester; Fossas Colet, Enric; Franch Bullich, Jaime; Prat Farran, Joana d'Arc; Riego Pérez, Albert; Batlle Arnau, Carles
  Competitive project

   Share

 • Contribució a l'estudi dels exponents de lyapunov per a sistemes bilineals i a l'anàlisi de les bifurcacions en el convertidor boost controlat amb superfícies de lliscament i histèresi  Open access

   Massana Hugas, Immaculada
  Department of Applied Mathematics IV, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Després d'un capítol d'introducció (capítol 2) on es definieixen i s'expliquen les característiques i els fenòmens més importants dels sistemes dinàmics, aquest treball el podríem dividir bàsicament en dues parts. La primera d'elles és la que està desenvolupada en el capítol 3. En aquest capítol es recorda un dels mètodes numèrics més interessant, tan des del punt de vista numèric com des del punt de vista teòric, per calcular els exponents de Lyapunov. És el mètode que està basat en la descomposició QR de l'aplicació tangent que s'obté a l'estudiar l'evolució dinàmica de la diferència entre dues òrbites inicialment properes. S'ha aplicat el mètode als sistemes bilineals en general i s'han obtingut resultats específics pel convertidor buck. En concret, s'han escrit les equacions diferencials que han de complir els exponents de Lyapunov del convertidor buck, a partir de la descomposició QR de l'aplicació tangent obtinguda a partir d'una trajectòria de referència. S'han resolt numèricament les esmentades equacions i s'ha calculat l'exponent de Lyapunov més gran (LLE) per a un rang de valors del paràmetre de bifurcació i s'han resolt analíticament quan la trajectòria de referència és periòdica, tan si és estable com si és inestable. Quan l'òrbita periòdica és l'atractor dominant, el resultat analític coincideix amb el valor obtingut per integració numèrica. Els resultats també es corresponen amb el què prèviament es coneix a la literatura sobre la part real dels exponents de Floquet de les òrbites periòdiques del convertidor buck.La segona part del treball és la que està desenvolupada en els capítols 4 i 5. En ells s'ha estudiat la dinàmica del convertidor boost controlat amb una superfície de lliscament. En el capítol 4 s'ha estudiat la dinàmica de lliscament ideal del convertidor boost. S'han trobat les regions de lliscament en funció del paràmetre Vref i s'ha estudiat el caràcter del punt d'equilibri d'aquesta dinàmica ideal en funció també d'aquest paràmetre. Ja que aquest control significaria que el sistema commuta amb freqüència infinita, a efectes pràctics, s'haintroduït una banda d'histèresi. Aleshores s'ha analitzat la dinàmica del sistema en funció d'un altre paràmetre, Vg, el qual forma part de l'expressió del punt d'equilibri que presenta el convertidor en una de les seves configuracions quan aquest treballa en mode de conducció contínua (MCC). S'ha comprovat que en funció de la posició d'aquest punt d'equilibri, PE=(V_g,V_g/R), respecte la banda d'histèresi, la dinàmica o bé té un cicle límit que pot ser o no atractor, o un punt d'equilibri globalment estable o ambdues coses alhora.Finalment, en el capítol 5, s'ha intoduït un control integral i una tercera variable (variable error) al convertidor boost amb control de lliscament i amb banda d'histèresi. Les trajectòries són ara de $R^3$ i la dinàmica resultant és molt més complicada, havent-hi la possibilitat de la presència de caos. S'han trobat numèricament òrbites 1 i 2 periòdiques en funció del paràmetre de bifurcació $V_{ref}$ tan en MCC com en MCD i s'han trobat exemples de bifurcacions típiques dels sistemes suficientment diferenciables, com el desdoblament de període, i d'altres bifurcacions relativament noves a la literatura com són les que es produeixen per un canvi de mode de conducció, de MCC a MCD o a la inversa, o les que es presenten en sistemes non-smooth (que no són infinitament diferenciables a tot l'espai d'estats) com són les bifurcacions "border collision", etc.

  After an introductory chapter (Chapter 2), where we define and explain the concepts and characteristics of dynamical systems relevant to our work, the rest of the thesis can be divided into two parts. The first part comprises Chapter 3, where we review the most interesting, both from the computational and theoretical points ofview, numerical method to compute the Lyapunov exponents, based on the QR decomposition of the tangent map with respect to a reference trajectory. We apply it to a general class of bilinear systems.Specific results have been obtained for the buck converter. Indeed, we have written the diferential equations for the Lyapunov exponents of the buck converter which arise from the QR decomposition, and we have numerically solved the equations and computed the largest Lyapunov exponent for a range of values of the bifurcation parameter; analytical results have been obtained when the reference trajectory is a periodic one, either stable or unstable. When a periodic orbit is the dominant attractor, the analytical result coincides with the value obtained by numerical integration. The results also agree with what was previously known in the literature about the real part of the Floquet exponents of the periodics orbits of the buck converter. The second part of this work is developed in chapters 4 and 5. We have studied the dynamics of the boost converter with a sliding surface control. In Chapter 4, we have studied the dynamics of ideal sliding of the boost converter, and described the sliding regions as a function of the parameter /Vref/, and the character (stable or unstable) of the equilibrium poin of the ideal sliding dynamics with respect the same parameter has been determined. Because the chosen control implies that the dynamics of the system switches with infinity frequency, we have introduced a hysteris band for numericalcomputation purposes. We have also analysed the dynamics of the system with respect another parameter, /Vg/, which sets one of the coordinates of the equilibrium point of the boost converter in one of its configurations, when working in continuous conduction mode (CCM). It is found out that the position of this equilibrium point, /PE=(Vg,Vg/R),/ with respect to the hysteresis band, determines whether the dynamics develops a limit cicle, attractive or not, or a global equilibrium, or both. Finally, in Chapter 5, we have introduced an integral control and a third variable (an error variable) into the system described in the previous chapter. Due to the extra dimension, the resulting dynamic is more complicated. In particular, the possibility of chaotic phenomena now arises. We have computed numerically trajectories of period one and two while varying the parameter /Vref/, either in CCM or in discontinuous conduction mode (DCM). We have also found examples of a known class of bifurcations for smooth systems, namely period doubling bifurcation, although some examples of new types ofbifurcations related to the transition from CCM to DCM or vice versa, like those which happen in non-smooth systems, as border collision bifurcations, have also been observed.

 • Lyapunov exponents for bilinear systems. Application to the buck converter

   Batlle Arnau, Carles; Massana Hugas, Immaculada; Miralles De La Asuncion, Alicia
  International journal of bifurcation and chaos
  Vol. 13, num. 3, p. 713-722
  Date of publication: 2003-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelling, Simulation and Control of Nonsmooth Dynamical Systems

   Miralles De La Asuncion, Alicia; Fossas Colet, Enric; Olivar Tost, Gerard; Massana Hugas, Immaculada; Batlle Arnau, Carles
  Competitive project

   Share

 • Lyapunov exponents for the buck converter

   Batlle Arnau, Carles; Massana Hugas, Immaculada; Miralles De La Asuncion, Alicia
  Date: 2002-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bifurcation phenomena in a sliding-mode controlled boost converter

   Olivar Tost, Gerard; Batlle Arnau, Carles; Miralles De La Asuncion, Alicia; Massana Hugas, Immaculada
  International Power Electronics and Motion Control Conference
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Lyapunov exponents for the buck converter: some numerical and analytical results

   Batlle Arnau, Carles; Massana Hugas, Immaculada; Miralles De La Asuncion, Alicia
  Ninth Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems
  p. 137-140
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Àlgebra i equacions diferencials

   Batlle Arnau, Carles; Massana Hugas, Immaculada; Zaragoza Monroig, Maria Luisa
  Date of publication: 2000-09-30
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GRAFOS DE PETERSEN GENERALIZADOS Y TESELACIONES

   Massana Hugas, Immaculada
  I Jornades de Matemàtica Discreta i Algorítmica
  Presentation's date: 1998-03-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimización de redes de interconexión: transporte y difusión de la información, modelos y algoritmos

   Andres Yebra, Jose Luis; Fàbrega Canudas, Josep; Balbuena Martinez, Maria Camino Teofila; Simo Mezquita, Ester; Carmona Mejias, Angeles; Martí Farré, Jaume; Garriga Valle, Ernest; Brunat Blay, Josep Maria; Saez Moreno, German; Espona Dones, Margarida; Serra Albo, Oriol; Martin Mollevi, Sebastia; Gomez Marti, Jose; Comellas Padro, Francesc de Paula; Mitjana Riera, Margarida; Padro Laimon, Carles; Maureso Sanchez, Montserrat; Fiol Mora, Miquel Àngel; Llado Sanchez, Anna; Aguilo Gost, Francisco de Asis Luis; Barriere Figueroa, Eulalia; López Masip, Susana Clara; Muñoz Lopez, Francisco Javier; Massana Hugas, Immaculada; Ozon Gorriz, Francisco Javier; Villar Santos, Jorge Luis; Zaragoza Monroig, Maria Luisa
  Competitive project

   Share

 • RESOLUCIO DE SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

   Boadas Elvira, Juan; Boza Rocho, Santiago; Gomez Urgelles, Joan Vicenç; Massana Hugas, Immaculada; Munne Munne, Jaume; Trullols Farreny, Enric; Ybern Carballo, M. de Las Nieves
  Date: 1992-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window