Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 448 results
 • Use of seagrass meadows as an adaptation measure to climate change for reducing port agitation

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Lin Ye, Jue; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gracia Garcia, Vicente; Casas Prat, Merce; Virgili, Marc
  European Geosciences Union General Assembly
  p. 1
  Presentation's date: 2014-05-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wave extremes off the Catalan coast: time and space-time domains analyses

   Barbariol, Francesco; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Carniel, Sandro; Sclavo, Mauro; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Benetazzo, Alvise
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2014-05-01
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Laboratori d'enginyeria marítima

   Grifoll Colls, Manel; Garcia Leon, Manuel; Casas Prat, Merce; Cerralbo Peñarroya, Pablo; Ballesteros Martinez, Caridad; Leaño Chlebricek, Monica V; Marzeddu, Andrea; Pallares Lopez, Elena; Bosom Garcia, Eva; Gonzalez Marco, Daniel; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Jimenez Quintana, Jose Antonio; Gracia Garcia, Vicente; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Espino Infantes, Manel; Gomez Aguar, Jesus Javier; Mestres Ridge, Marc; Valdemoro Garcia, Herminia; Sospedra Iglesias, Joaquin; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Caceres Rabionet, Ivan; Torres Lahuerta, Richard Manuel; Puigdefabregas Sagrista, Juan; Galego Garcia, Oscar; Cateura Sabri, Jordi; Sole, Francesco; Mujal Colilles, Anna; Cunha Monteiro Brenardi, Marcela; Sanuy Vazquez, Marc; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin
  Competitive project

   Share

 • Effects of climate change on wave climate and consequent coastal impacts. Application to the Catalan coast (NW Mediterranean Sea)

   Casas Prat, Merce
  Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El canvi climàtic és una àrea de recerca d'extrema actualitat degut als impactes que pot tenir sobre el nostre medi en un futur no gaire llunyà. L'últim informe del Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic¿l'organisme internacional que lidera la investigació del canvi climàtic¿posa en evidència que hi ha una llacuna d'informació pel que fa als canvis potencials del clima d'onatge i, conseqüentment, en els seus impactes costaners. El problema es complica perquè els agents dinamitzants de l'onatge es veuen afectats per un seguit de factors d'incertesa, essent la tria del model climàtic un dels més rellevants.El principal propòsit d'aquesta tesi és comprendre millor com serà el clima d'onatge futur a l'àrea d'interès: la costa catalana, que es troba a la part nord-oest del Mediterrani, un mar que està particularment exposat al canvi climàtic. Partint d'estudis previs, s'utilitzen tres metodologies per tal d'abordar aquesta problemàtica: l'anàlisi de tendències, la modelització dinàmica i la modelització estadística. El treball d'aquesta tesi resulta en la generació i l'anàlisi, per primer cop per a aquesta àrea d'estudi, d'una base de dades d'alta resolució temporal i espacial de projeccions futures d'onatge. A més, l'ús de projeccions atmosfèriques obtingudes a partir de cinc combinacions de models climàtics regionals i globals permet caracteritzar la variabilitat deguda als models en termes de paràmetres de l'onatge. Els resultats il¿lustren, per a l'estació d'hivern, una gran variabilitat associada al model de circulació global (sobretot pel que fa a la direcció de l'onatge, una variable que sembla veure's especialment afectada pel canvi climàtic a aquesta àrea). A la majoria del domini, l'alçada i el període d'ona tendeixen a disminuir tant per a condicions de clima mig com de tempesta però els extrems estan associats a una incertesa considerable. Tal i com era d'esperar, aquests canvis estan íntimament lligats als que es produeixen pel clima de vent superficial (principal agent dinamitzador) però el fetch també té un rol important. Quan les condicions de fetch són favorables (onatge provinent de l'est) els canvis en l'onatge són més accentuats i es tendeix a incrementar l'ocurrència d'estats de mar mixtos.La segona contribució a destacar d'aquesta tesi està relacionada amb la metodologia emprada. Es presenta una nova metodologia d'anàlisi de tendències que té en compte la naturalesa de les dades. També es fa especial èmfasi en l'anàlisi de l'incertesa per tal de detectar canvis estadísticament significants. En aquest sentit, s'observa com el bootstrapping, sempre i quan es modifiqui adequadament, és una tècnica simple però efectiva. No obstant, l'aportació metodològica més rellevant d'aquesta tesi és potser el desenvolupament d'un nou mètode de modelització estadística (per tant, de baix cost computatcional) de l'alçada d'ona, que millora notablement la modelització en àrees properes a la línia de costa, en comparació amb estudis previs. En destaca la incorporació explícita d'ones tipus swell basada en la teoria de la dispersió de freqüències i direccions de la propagació de les ones, que addicionalment fa servir l'anàlisi de components principals per a simplificar l'agent dinamitzant en un conjunt de patrons atmosfèrics representatius.Finalment, amb una perspectiva enginyeril, aquesta tesi revisa i quantifica els principals impactes físics que els patrons d'onatge poden causar sobre les àrees costaneres. S'observa com una variació moderada de les condicions d'onatge pot afectar en gran mesura als processos costaners, degut a la relació no-lineal entre aquests. Per exemple, el transport longitudinal de sediments pot veure's afectat en més d'un 100% degut a una rotació de només 10º de la direcció mitjana de l'onatge. Entrant en més detall, s'analitzen un parell de casos d'estudi a la costa catalana que avaluen l'impacte sobre l'agitació portuària i el transport longitudinal de sediments a les platges.

 • Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high End Scenarios -Adaptation and Mitigation-

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Jimenez Quintana, Jose Antonio; Gracia Garcia, Vicente; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc; Garcia Leon, Manuel; Casas Prat, Merce; González Marco, Daniel; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin
  Competitive project

   Share

 • A synergetic combination of measurements and models to assess renewable wind energy in semi enclosed domains  Open access

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; González Marco, Daniel; Sospedra Iglesias, Joaquin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Espino Infantes, Manel; Grifoll Colls, Manel; Pallares Lopez, Elena
  International Workshop on Marine Technology
  p. 74
  Presentation's date: 2013-10-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The paper presents the need to combine high resolution simulations and observations for calculating in a robust manner the highly variable wind, wave and circulation conditions off the Catalan coast. It discusses the limitations of both instrumental equipment and numerical codes and how they must be validated and combined for semi enclosed domains, illustrated here by the Catalan shelf sea.

 • PREMI A LA MILLOR RECERCA

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Espino Infantes, Manel; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc; Puigdefabregas Sagrista, Juan; Cateura Sabri, Jordi; González Marco, Daniel; Tolosana Delgado, Raimon; Sospedra Iglesias, Joaquin; Alomar Dominguez, Marta; Grifoll Colls, Manel; Gracia Garcia, Vicente
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Estudio numérico-experimental de la dispersión de efluentes de emisarios submarinos en la costa valenciana  Open access

   Pascual Barrera, Alina Eugenia
  Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Actualmente, la problemática que enfrentan las zonas costeras del Mediterráneo en general y la Comunidad Valenciana en particular, es la generación de grandes cantidades de agua residual urbana, principalmente durante la época estival, que son vertidas a través de los emisarios submarinos al medio ambiente marino/costero. Esta carga de contaminantes es tan grande que, en ocasiones, el medio receptor es incapaz de asimilarla a corto plazo, provocando episodios de polución que afectan de forma negativa la calidad de las aguas de baño. En este trabajo, se analizaron los procesos físicos, químicos y biológicos involucrados en la dinámica de los ambientes costeros y la calidad del agua en tres zonas afectadas por el vertido de los emisarios submarinos de Pinedo, Cullera y Gandía, en la Costa Valenciana. De forma concreta, los datos registrados en diversas campañas de campo permitieron evidenciar que la introducción de agua residual en estas zonas someras, con hidrodinámica suave y diferentes condiciones de vertido, genera una serie de afecciones significativas a corto-medio plazo sobre éste ecosistema costero. Las altas concentraciones de bacterias y nutrientes en la superficie, encontradas en las estaciones cercanas al punto de vertido, demuestran que la presencia de los diferentes contaminantes, en el medio receptor, se debe a que fueron liberados a través del efluente vertido por el emisario submarino. Además, se constató que, en algunos casos, no se cumple con la normativa europea sobre calidad de las aguas de baño. En la parte numérica, se realizó la calibración y validación de los modelos ROMS, LIMMIX y VISUAL PLUMES, que fueron utilizados para simular los diferentes efluentes vertidos a través de los emisarios submarinos. A pesar de que los modelos ROMS y LIMMIX no pudieron reproducir satisfactoriamente la zona del campo cercano, debido a la complejidad de los procesos que se conjugan en la superficie y de sus interacciones, con el modelo VISUAL PLUMES fue posible establecer una alternativa de mejora para el diseño de los vertidos de los emisarios submarinos de Gandía y Cullera. De este modo, se pudo comprobar que es posible realizar un diseño del emisario que garantice una mayor dilución y, sobre todo, que cumpla con la Normativa Europea para la calidad de las aguas de baño, incluso en el caso de que la calidad de los efluentes sea muy pobre, como sucede en el caso de agua poco o nada tratada.

  Actualmente, la problemática que enfrentan las zonas costeras del Mediterráneo en general y la Comunidad Valenciana en particular, es la generación de grandes cantidades de agua residual urbana, principalmente durante la época estival, que son vertidas a través de los emisarios submarinos al medio ambiente marino/costero. Esta carga de contaminantes es tan grande que, en ocasiones, el medio receptor es incapaz de asimilarla a corto plazo, provocando episodios de polución que afectan de forma negativa la calidad de las aguas de baño. En este trabajo, se analizaron los procesos físicos, químicos y biológicos involucrados en la dinámica de los ambientes costeros y la calidad del agua en tres zonas afectadas por el vertido de los emisarios submarinos de Pinedo, Cullera y Gandía, en la Costa Valenciana. De forma concreta, los datos registrados en diversas campañas de campo permitieron evidenciar que la introducción de agua residual en estas zonas someras, con hidrodinámica suave y diferentes condiciones de vertido, genera una serie de afecciones significativas a corto-medio plazo sobre éste ecosistema costero. Las altas concentraciones de bacterias y nutrientes en la superficie, encontradas en las estaciones cercanas al punto de vertido, demuestran que la presencia de los diferentes contaminantes, en el medio receptor, se debe a que fueron liberados a través del efluente vertido por el emisario submarino. Además, se constató que, en algunos casos, no se cumple con la normativa europea sobre calidad de las aguas de baño. En la parte numérica, se realizó la calibración y validación de los modelos ROMS, LIMMIX y VISUAL PLUMES, que fueron utilizados para simular los diferentes efluentes vertidos a través de los emisarios submarinos. A pesar de que los modelos ROMS y LIMMIX no pudieron reproducir satisfactoriamente la zona del campo cercano, debido a la complejidad de los procesos que se conjugan en la superficie y de sus interacciones, con el modelo VISUAL PLUMES fue posible establecer una alternativa de mejora para el diseño de los vertidos de los emisarios submarinos de Gandía y Cullera. De este modo, se pudo comprobar que es posible realizar un diseño del emisario que garantice una mayor dilución y, sobre todo, que cumpla con la Normativa Europea para la calidad de las aguas de baño, incluso en el caso de que la calidad de los efluentes sea muy pobre, como sucede en el caso de agua poco o nada tratada

  Actualment, la problemàtica que afronten les zones costaneres del Mediterrani en general i el País Valencià en particular, consisteix en la generació de grans quantitats d’aigua residual urbana, principalment durant l’època estival, que són abocades al medi ambient marí/costaner mitjançant els emissaris submarins. Aquesta càrrega de contaminants és tan gran que, a vegades, el medi receptor és incapaç d’assimilar-la a curt termini, provocant episodis de pol·lució que afecten de forma negativa la qualitat de las aigües de bany. En aquest treball, s´han analitzat els processos físics, químics i biològics involucrats en la dinàmica dels ambients costaners i la qualitat de l’aigua en tres zones afectades per l’abocament dels emissaris submarins de Pinedo, Cullera i Gandia, a la Costa Valenciana. De forma concreta, les dades enregistrades en diverses campanyes de camp van permetre evidenciar que la introducció d’aigua residual en aquestes zones somes, amb hidrodinàmica suau i diferents condicions d’abocament, genera una sèrie d’afeccions significatives a curt-mig termini sobre aquest ecosistema costaner. Les altes concentracions de bacteris i nutrients en la superfície, trobades en les estacions properes al punt d’abocament, demostren que la presència dels diferents contaminants, en el medi receptor, és deguda a que van ser alliberats a través de l’efluent abocat per l’emissari submarí. A més a més, es va constatar que, en alguns casos, no es compleix la normativa europea sobre qualitat de les aigües de bany. En la part numèrica, s’ha realitzat el calibrat i la validació dels models ROMS, LIMMIX i VISUAL PLUMES, que han estat utilitzats per simular els diferents efluents abocats a través dels emissaris submarins. Malgrat que els models ROMS i LIMMIX no han pogut reproduir satisfactòriament la zona del camp proper, degut a la complexitat dels processos que tenen lloc a la superfície i de les seves interaccions, amb el model VISUAL PLUMES ha estat possible establir una alternativa de millora per al disseny dels abocaments dels emissaris submarins de Gandia i Cullera. D’aquesta manera, s’ha pogut comprovar que és possible realitzar un disseny de l’emissari que garanteixi una major dilució i, sobre tot, que compleixi amb la Normativa Europea per a la qualitat de les aigües de bany, fins i tot en el cas que la qualitat dels efluents sigui molt pobre, como succeeix en el cas d’aigua poc o gens tractada.

  One of the most important problems that occur in the Mediterranean coastal areas and particularly in the Valencian Community is the generation of large quantity of urban wastewater especially during the summer season, that is discharged into the sea through marine outfalls. These effluents may carry important loads of contaminants that often the environment is unable to assimilate, causing episodes of pollution that negatively affect the quality of bathing water. This work analyzed the physical, chemical and biological processes involved in the dynamics of coastal environments and water quality on three areas affected by the marine outfalls of Pinedo, Cullera and Gandia in the Valencia coast. The data were acquired in several field campaigns showed that the introduction of wastewater into these shallow areas with weak hydrodynamic and different discharge conditions generates a number of significant conditions, short to medium term, in this coastal environment. High concentrations of bacteria and nutrients in the surface at stations close to the discharging point, demonstrate the presence of different pollutants in the receiving waters due to the effluent discharged by the outfall. In addition, it was found that in some cases, it does not fulfill with the European Water Framework Directive for bathing water. In the numerical work, the calibration and validation of models ROMS, LIMMIX y VISUAL PLUMES was carried out. These numerical models were used to simulate the different effluents discharged through the marine outfalls. While ROMS and LIMMIX models could not satisfactorily reproduce the near field zone due to the complexity of the physical processes and their interactions that take place in the surface, it was with VISUAL PLUME model which made it possible to establish an improved design for Gandia and Cullera marine outfalls. Thus, it was found that it is possible to make a design to ensure higher dilution and, especially that satisfies the bathing water regulations, even in the case that the effluent quality is poor, as in the case of poor or untreated water.

 • Meteo-oceanographic simulations and observations to assess the potential of offshore wind farm in a NW Mediterranean shelf

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; González Marco, Daniel; Sospedra Iglesias, Joaquin; Palomares, Ana; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Schuon, Frieder; Espino Infantes, Manel; Grifoll Colls, Manel; Pallares Lopez, Elena; Jiménez, Pedro Angel; Navarro, Jorge
  International Coastal Symposium
  p. 1651-1656
  Presentation's date: 2013-04-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Renewable marine energy is important in squeezed Mediterranean coastal zones. Wind turbines deployed over the narrow Catalan continental shelf require accurate wind/wave/current fields for a reliable design, operation and maintenance. This paper presents the large (comparative to other open sea areas) errors in meteo-oceanographic predictions for semi enclosed domains such as the coastal sea off the Ebro Delta coast. The emphasis is on the sequence of high resolution coupled and nested models and the role of in situ collocated measurements for calibration and validation.

 • DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE ALTA RESOLUCION COMO SOPORTE AL DISEÑO, COLOCACION Y EXPLOTACION DE INSTALACIONES PARA ENERGIAS MARINAS

   Cerralbo Peñarroya, Pablo; Mestres Ridge, Marc; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Grifoll Colls, Manel; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Competitive project

   Share

 • Chapter 5: Integration of the climate impact assessments with future projections

   Goodess, Clare M.; Agnew, Maureen D.; Giannakopoulos, Christos; Hemming, Debbie; Salem, Skander Ben; Bindi, Marco; Nejmeddine Bradai, Mohamed; Congedi, Letizia; Dibari, Camilla; El-Askary, Hesham; El-Fadel, Mutasem; El-Raey, Mohamed; Ferrise, Roberto; Founda, Dimitra; Grünzweig, José M.; Harzallah, Ali; Hatzaki, Maria; Kay, Gillian; Lionello, Piero; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Oweis, Theib; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Psiloglou, Basil; Reale, Marco; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Senouci, Mohamed; Tanzarella, Annalisa; Varotsos, Konstantinos V.
  DOI: 10.1007/978-94-007-5769-1
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquest volum el grup del Laboratori d¿Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s¿ha centrat en l¿estudi dels impactes del canvi climàtic a la zona costera del Mediterrani espanyol que inclou a Catalunya i Valencia. Son els resultats del projecte Europeu CIRCE - Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment (6th Framework Programme FP6 - Contract nº360961).

 • Chapter 4: Climate impact assessments

   Hemming, Debbie; Agnew, Maureen D.; Goodess, Clare M.; Giannakopoulos, Christos; Salem, Skander Ben; Bindi, Marco; Nejmeddine Bradai, Mohamed; Congedi, Letizia; Dibari, Camilla; El-Askary, Hesham; El-Fadel, Mutasem; El-Raey, Mohamed; Ferrise, Roberto; Grünzweig, José M.; Harzallah, Ali; Hattour, Abdallah; Hatzaki, Maria; Kanas, Dina; Lionello, Piero; McCarthy, Mark; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Oweis, Theib; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Psiloglou, Basil; Reale, Marco; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Senouci, Mohamed; Tanzarella, Annalisa
  DOI: 10.1007/978-94-007-5769-1
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquest volum el grup del Laboratori d¿Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s¿ha centrat en l¿estudi dels impactes del canvi climàtic a la zona costera del Mediterrani espanyol que inclou a Catalunya i Valencia. Son els resultats del projecte Europeu CIRCE - Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment (6th Framework Programme FP6 - Contract nº360961).

 • Chapter 6: Synthesis and the assessment of adaptation measures

   Goodess, Clare M.; Agnew, Maureen D.; Hemming, Debbie; Giannakopoulos, Christos; Bindi, Marco; Dibari, Camilla; El-Askary, Hesham; El-Fadel, Mutasem; El-Hattab, Mamdouh; El-Raey, Mohamed; Ferrise, Roberto; Grünzweig, José M.; Harzallah, Ali; Kanas, Dina; Lionello, Piero; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Oweis, Theib; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Reale, Marco; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Senouci, Mohamed; Sommer, Rolf; Tanzarella, Annalisa
  DOI: 10.1007/978-94-007-5769-1
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquest volum el grup del Laboratori d¿Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s¿ha centrat en l¿estudi dels impactes del canvi climàtic a la zona costera del Mediterrani espanyol que inclou a Catalunya i Valencia. Son els resultats del projecte Europeu CIRCE - Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment (6th Framework Programme FP6 - Contract nº360961).

 • Energía renovable marina en la costa catalana: una evaluación del recurso mediante simulaciones de alta resolución

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; González Marco, Daniel; Sospedra Iglesias, Joaquin; Palomares, Ana; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Schuon, Frieder; Espino Infantes, Manel
  Encuentro Oceanografía Física Española
  p. 1
  Presentation's date: 2012-11-16
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Indices and indicators for Integratged Coastal Zone Management with a Landscape Approach. Application to the Adriatic Sea

   Marotta, Leonardo
  Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Caracterización de la dispersión de contaminantes en la zona costera  Open access

   Diez Rilova, Margarita
  Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En nuestra sociedad los derivados del petróleo son la fuente principal de energía. Los accidentes con hidrocarburos han protagonizado episodios de contaminación trágicos para la biosfera del océano. Se analizan algunos de ellos, sus efectos y sistemas de limpieza. La complejidad de los procesos físicos, químicos o biológicos que actúan sobre el crudo en el mar, hacen difícil su estudio en laboratorio. Para ello se hacen numerosas campañas de campo con distintas escalas y procesos físicos predominantes diferentes: zonas costeras (Delta del Ebro y playa de Vilanova); en aguas confinadas (puerto de Barcelona y puerto de Recife); y en aguas abiertas (Mediterráneo Occidental), con diferentes tecnologías (foto, vídeo, satélite), para seguir trazadores eularianos (manchas de leche y fluoresceína, flotantes o hidrocarburos) y lagrangianos (boyas lastradas), se miden los agentes forzadores: viento, oleaje, marea, etc. y se correlacionan para caracterizar los diferentes escenarios. También se revisa el estado del arte. El tratamiento digital de imágenes de vídeo permite numerosas aplicaciones en el campo de la hidromorfodinámica, pues es posible controlar la evolución espacial y temporal de cualquier parámetro con evidencias visibles y es una técnica no intrusiva que ofrece datos de oleaje de una zona, en contraposición a los datos puntuales de los sensores. Las imágenes sufren numerosas alteraciones, deformaciones, ruidos, etc., que hay que depurar previamente. Los coeficientes de difusión presentan una gran variedad condicionada a la dependencia característica con la escala temporal y espacial de los fenómenos predominantes. Los coeficientes de difusión medidos se agruparon según el número de Reynolds y se hizo una clasificación: hipodifusividad, hiperdifusividad y difusión anómala. Esta caracterización de escenarios permite parametrizar el medio para modelizar su comportamiento y poder predecir su evolución. En el campo del oleaje se pueden obtener espectros de energía y otros parámetros para su caracterización, detectar la morfología de barras sumergidas, identificar corrientes de retorno, caracterizar run-up, etc. En el puerto de Barcelona se tomaron numerosos datos de velocidades de viento (Vv) y corriente (Vc) llegando a una buena correlación entre ambas (Vcx (cm/s)= 2.306 Vvx (m/s)+ 0.148) y constatando que hay una influencia de otros efectos como la marea, reflexión de los muelles o difracción que no se pueden obviar. Las imágenes de Rádar de Apertura sintética SAR permiten detectar episodios de contaminación y analizar la vorticidad a gran escala del medio. Resultó sorprendente el gran número de manchas detectadas. Se comprobó que los vertidos siguen la Ley de Zipp (distribución hiperbólica entre los accidentes y su tamaño). Se vió que los remolinos siguen la dirección de los cañones submarinos. Con el análisis fractal y multifractal del contorno de la mancha se puede caracterizar su origen (antropogénico o natural como masas de plankton) y su envejecimiento o persistencia, etc. Se comprueba que es posible que la intermitencia de la turbulencia pueda parametrizarse mediante medidas fractales y que el uso de momentos de orden superior ayuda a comparar medidas de difusión a distintas escalas mediante la Ley de Richardson Generalizada. Así se relaciona la pendiente del espectro, la intermitencia y la dependencia temporal de la difusión efectiva. Los distintos agentes que producen difusión en el mar sufren interacciones no-lineales complejas. Con todo ello, se pretende contribuir a comprender mejor los procesos de dispersión de los contaminantes en el mar y, por consiguiente, ayudar en la lucha contra este fenómeno.

  In our society the derivatives of petroleum are the main source of energy. The accidents with hydrocarbons have carried out tragic episodes of contamination for the biosphere of the ocean. Some of them, their effects and systems of cleaning are analyzed. The complexity of the physical, chemical or biological processes that act on the oil in the sea, makes their study in laboratory difficult. For it numerous campaigns of field with different scales and different predominant physical processes become: coastal zones (Delta of the Ebro and beach of Vilanova); in confined waters (port of Barcelona and port of Recife); and in open waters (West Mediterranean), with different technologies (photo, video, satellite), to follow Lagrangian tracers (milk spots and fluoresceine, floating or hydrocarbons) and Euler tracers (ballasted buoys), to measure the agents: wind, waves, tide, etc. and they are correlated to characterize the different scenes. Also the state-of-the-art is reviewed. Treatment digital of images of video allows many applications in field of hydromorfodynamics, because it is possible to control the space and temporary evolution of any parameter with visible evidences and is a nonintrusive technique that offers data of a zone, in contrast to the pointing data of the sensors. The images put up with numerous alterations, deformations, noises, etc., that have to purify previously. The diffusion coefficients present/display a great conditional variety to the dependency characteristic with the temporary and space scale of the main phenomena. The measured coefficients of diffusion were grouped according to the Reynolds number and a classification became: hypo-diffusion, hyper-diffusion and anomalous diffusion. This characterization of scenes allows obtaining the waves parameters, the average one to model its behavior and power to predict its evolution. In the field of the waves run-up, etc. can be obtained spectra of energy and other parameters for their characterization, the morphology of submerged bars, identification of return currents. In the port of Barcelona numerous speed data of wind (Vv) and current were taken (Vc) arriving at a good correlation between both (Vcx (cm/s) = 2,306 Vvx (m/s) + 0,148) and stating that an influence of other effects are as the tide, reflection of the wharves or diffraction that cannot be avoided. The images of Radar of synthetic Opening SAR allow to detect episodes of contamination and to analyze the vorticity on great scale of means. Was surprising the great number of spots identifies. It was verified that the spills follow the Law of Zipp (hyperbolic distribution between the accidents and their size). Saw that the eddies follow the direction of the submarine tubes. With the analysis fractal and multifractal of the contour of the spot it is possible to be characterized its origin (human or natural like masses of plankton) and its aging or persistence, etc. It is verified that it is possible that the intermitency of the turbulence can obtain parameters by means of measures fractals and that the use of moments of superior order aid to compare measures of diffusion on different scales by means of the Generalized Law of Richardson. Thus it is related the slope of the phantom, the intermitency and the temporary dependency of the effective diffusion. The different agents who produce diffusion in the sea undergo complex not-linear interactions. It, is tried yet to contribute to include/understand better the

 • Informe sobre la caracterización meteorológica e hidrodinámica de la ría de Vigo

   Mestres Ridge, Marc; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Date: 2011-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Coastal-scale oceanographic forecasts: the FIELD_AC project

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Grifoll Colls, Manel; Tolosana Delgado, Raimon; Pallarés, E.; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Espino Infantes, Manel; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Symposium on the Future of Operational Oceanography
  p. 1-27
  Presentation's date: 2011-10-26
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Future scenario simulations of wave climate in the NW Mediterranean Sea

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  International Coastal Symposium
  p. 200-204
  Presentation's date: 2011-05-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wave climate projections in the NW Mediterranean

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  The WCRP-JCOMM Workshop on Coordinated Global Wave Climate projections
  Presentation's date: 2011-04-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biogeophysical and social vulnerability indicators: coastal case studies information sheet: Gulf of Valencia, Spain

   Mösso Aranda, Octavio Cesar; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Date: 2011-03-31
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Wave reflection, transmission and spectral changes at permeable low-crested structures  Open access

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Dowding, D.D.; Persetto, Vito; Oliveira, Tiago; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc
  International Coastal Symposium
  p. 593-597
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Physical model tests were carried out in order to improve the understanding about the hydrodynamic processes that take place around a LCS when it is under wave attack. In particular, the wave transmission and reflection coefficients as well as the spectrum transformation were analysed for both emerged and submerged structures. The results of the experiments indicated that there is a clear inverse proportionality between the transmission (Kt) and reflection (Kr) coefficients and the wave steepness sop. This trend is much more noticeable for emerged than for submerged structures. A comparison with some widely employed formulae was also made; in most of the cases these expressions underpredicted Kt and overpredicted Kr. Moreover, the spectral changes in the waves transmitted through the structure were analyzed, showing a shift of energy to higher frequency bands greater than that observed in previous works. It was also noted that the higher the sop, the more likely it is for the transmitted energy to be retained in the lower frequency bands.

 • Access to the full text
  Short-term morphodynamic changes in a fetch limited beach at the Ebro delta (Spain), under low wave-energy conditions  Open access

   Mösso Aranda, Octavio Cesar; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gracia Garcia, Vicente; Mestres Ridge, Marc; Rodríguez Allende, Andrés
  International Coastal Symposium
  p. 185-189
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Sandy beaches in fetch-limited environments are protected from large ocean-generated swell waves, and fetch characteristics allow local wind-generated waves and currents to develop and drive the main morphodynamic processes. The morphodynamics of these low-energy beaches present a peculiar behaviour since there is not a dominant forcing mechanism inducing the beach changes. The main objective of this work is to describe and quantify the observed morphodynamic changes at the barred, quasi longshore-uniform beach of the Trabucador Bar at the Ebro Delta (Spain) under low-energy conditions. A nine-day field campaign was carried out within the framework of the European project FANS (Fluxes Across Narrow Shelves. The Ebro Delta Case) supported by the EC MAST-III Research Programme, (Contract No. MAS3-CT95-0037, DG12 – ESCY) and the measurements included a detailed topo-bathymetric surveying at the beginning and at the end of the campaign, video recordings covering the whole domain of the study area, surf zone waves and currents time series obtained at different positions and depths, nearshore pressure and horizontal velocities time series outside the surf zone. The results show that the beach underwent important longshore and cross-shore (the breaching of the submerged bar) morphodynamic changes under low-energy conditions. The observations suggest that the low-energy wave field and the beach profile played a key role in the generation of low frequency oscillations and rip currents that reshaped the whole study zone.

 • Composite modelling

   Gerritsen, Herman; Sutherland, James; Santos, Joao Alfredo; van den Boogaard, Henk; Caires, Sofia; Deigaard, Rolf; Dixen, Martin; Fortes, Juana; Fredsoe, Jorgen; Freire, Paula; van Gent, Marcel; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Grüne, Joachim; Grunnet, Nicolas; Jensen, Palle Martin; Lemos, Rute; Neves, Maria Gracia; Obhrai, Charlotte; Oliveira, Filipa; Castro Alves Oliveira, Tiago; Oumeraci, Hocine; Palha, Artur; Pinheiro, Liliana; Schmidt-Koppenhagen, Reinold; Schmidtke, Ulrike; Reis, Maria Teresa; Marcos Rita, Manuel; Sancho, Francisco; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Sousa, Isaac; Sumer, Multlu
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Completamento opere foranee del nuovo porto commerciale di Molfetta: Modello fisico di riflessione e analisi numeriche dei agitazione ondosa interna

   Altomare, Corrado; Marzeddu, Andrea; Persetto, Vito; Sospedra Iglesias, Joaquin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier
  Date: 2010-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Flujos de agua y sedimentos a escala de puertos y playas: los límites de la predicción

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Espino Infantes, Manel
  Encuentro de la Oceanografía Física Española
  p. 49
  Presentation's date: 2010-10-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wave transformation at low-crested permeable structures

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Dowding, D.D.; Persetto, Vito; Castro Alves Oliveira, Tiago; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier
  International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection
  p. 185-186
  Presentation's date: 2010-09-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Quay design and operational oceanography: the case of Bilbao harbour

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Espino Infantes, Manel; Grifoll Colls, Manel; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Mestres Ridge, Marc; Spyroupoulu, Stella; Hernáez, Mario; Ojanguren, Alberto; Sotillo, Marcos G.; Álvarez Fanjul, Enrique
  International Conference on Coastal Engineering
  p. 229
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Anàlisi de la proposta de dic exempt per protegir el dic de recer de la marina Palamós II

   Altomare, Corrado; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Date: 2010-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Completamento opere foranee del nuovo porto commerciale di Molfetta: Modello fisico di riflessione in canale di piccola scala (CIEMITO) e analisi numeriche di agitazione ondosa interna

   Altomare, Corrado; Marzeddu, Andrea; Persetto, Vito; Sospedra Iglesias, Joaquin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier
  Date: 2010-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Atlas preliminar de agitación portuaria y riesgos medioambientales del Puerto de Barcelona

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Grifoll Colls, Manel; Espino Infantes, Manel
  Date: 2010-05-31
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Antemurale a protezione dell¿imboccatura del porto di Bisceglie: modelli e analisi di propagazione, agitazione, e tracimazione ondosa

   Altomare, Corrado; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier
  Date: 2010-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Valutazione della tracimazione oltre la nuova bariera frangiflutti del porto di Bisceglie

   Altomare, Corrado; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier
  Date: 2010-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Anàlisi de la proposta de dic exempt per protegir el dic de recer de la marina Palamós I

   Altomare, Corrado; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  Date: 2010-03
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fluxes, Interactions and Environment at the Land-Ocean Boundary. Downscaling, Assimilation and Coupling

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Espino Infantes, Manel; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc; Puigdefabregas Sagrista, Juan; Cateura Sabri, Jordi; González Marco, Daniel; Tolosana Delgado, Raimon; Sospedra Iglesias, Joaquin; Alomar Dominguez, Marta; Grifoll Colls, Manel; Gracia Garcia, Vicente; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin
  Competitive project

   Share

 • Fluxes, interactions and environment at the land-ocean boundary. Downscaling, assimilation and coupling (FIELD_AC)

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Baldasano Recio, Jose M.; Gassó Domingo, Santiago; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Espino Infantes, Manel; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Grifoll Colls, Manel; Tolosana Delgado, Raimon; Gracia Garcia, Vicente
  Competitive project

   Share

 • La variabilitat climàtica i la costa catalana

   Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Casas Prat, Merce
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Prestació d¿assistència per avaluar la seguretat funcional i resistent dels dics del Port Olímpic i Port Fòrum II

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Castro Alves Oliveira, Tiago
  Date: 2009-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Trend analysis of the wave storminess: the wave direction  Open access

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo
  EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms
  p. 89-92
  DOI: 10.5194/adgeo-26-89-2010
  Presentation's date: 2009-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper changes in the wave pattern of the Catalan coast are analyzed in terms of wave storminess and wave direction based on series of 44 years of hindcast wave data. The analysis is performed employing two different techniques: one resulting from the combination of regression and bootstrapping and the other applying a Bayesian method. Although the trends are, in general, null, in some locations there are clear changes in the wave directional frequencies. These changes can significatively affect coastal hydrodynamics and morphodynamics.

 • Prestació d¿assistència per avaluar la seguretat funcional i resistent dels dics del Port Olímpic i Port Fòrum I

   Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Castro Alves Oliveira, Tiago; Persetto, Vito
  Date: 2009-07
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Trend analysis of the sea level and wave storminess in the Catalan Coast

   Casas Prat, Merce; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin
  International Short Course and Conference on Applied Coastal Research
  p. 253-264
  Presentation's date: 2009-06-16
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Physical and numerical modeling of beach response to permeable low-crested coastal structures

   Sierra Pedrico, Juan Pablo; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Alsina Torrent, José Maria; Castro Alves Oliveira, Tiago; Caceres Rabionet, Ivan; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc
  International Coastal Symposium
  p. 1065-1069
  Presentation's date: 2009-04-13
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Nonlinear regular wave generation in numerical and physical flumes  Open access

   Castro Alves Oliveira, Tiago; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Celigueta Jordana, Miguel Angel
  International Coastal Symposium
  p. 1025-1029
  Presentation's date: 2009-04-16
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Waves and surges in the Valencia Gulf: variability rather than climate change

   Mösso Aranda, Octavio Cesar; Mestres Ridge, Marc; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Sanchez-arcilla Conejo, Agustin; Goodess, C.
  International Coastal Symposium
  p. 243-247
  Presentation's date: 2009-04-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bacterial pollution in Cullera bay (Spanish Mediterranean Coast)

   Mestres Ridge, Marc; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Pascual, Alina; Mösso Aranda, Octavio Cesar; González del Rio, J; Rodilla, M
  International Coastal Symposium
  p. 1-5
  Presentation's date: 2009-04-13
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe sobre las campañas de campo de invierno de 2007 y verano de 2008 en el Puerto de Bilbao

   Mestres Ridge, Marc; Mösso Aranda, Octavio Cesar; Sierra Pedrico, Juan Pablo; Cateura Sabri, Jordi; Puigdefabregas Sagrista, Juan
  Date: 2009
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window