Sole Parellada, Francesc
Total activity: 965
Department
Department of Business Administration
School
Barcelona School of Nautical Studies (FNB)
E-mail
francesc.soleupc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 965 results
 • Analysis of the specialization patterns for scientific and industrial activities in the EU regions in the framework of the smart specialization strategy  Open access

   Esparza Masana, Ricard
  Department of Business Administration, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesi busca oferir una perspectiva completa de les tendències d'especialització de les regions de la Unió Europea en el context de l'estratègia d'innovació regional d'especialització intel·ligent (RIS3), així com avaluar la potencial identificació de prioritats des d'una perspectiva de dalt cap a baix, tenint en compte els patrons preexistents.El RIS3 ha esdevingut una de les eines principals per a la Comissió Europea en el període 2014 - 2020 i busca promoure més integració i eficiència en els sistemes europeus d'innovació, demanant a totes les regions que defineixin les seves estratègies en base a l'establiment de prioritats en les quals la regió pot excel·lir davant de les altres, desenvolupant així activitats punteres d'innovació en aquells camps científics i sectors industrials en els que presenta més avantatge comparatiu.El nostre treball vol avaluar fins a quin punt el potencial establiment de prioritats des d'una perspectiva de dalt cap a baix és possible donats els patrons d'especialització preexistents a les regions de la UE, tant per les activitats científiques com per les industrials. Addicionalment, busquem analitzar l'adequació d'aquestes tendències en el context de les estratègies regionals d'especialització intel·ligent que s'estan definit contemporàniament, contrastant els patrons amb l'estructura de les regions, incloent les seves principals institucions i activitats.Al capítol 1, contextualitzem el nostre estudi en el marc de l'estratègia d'especialització intel·ligent, fem una revisió de l'estat de l'art dels conceptes associats i presentem els objectius, les preguntes de recerca, les proposicions i la metodologia de la tesi. Al capítol 2, analitzem els patrons d'especialització de la majoria de regions de la UE, avaluant les seves activitats amb l'objectiu de definit avantatges comparatius conduents a l'establiment de prioritats en el marc de l'estratègia. Al capítol 3, presentem dotze casos d'estudi breus on analitzem en detall algunes de les regions més grans (en termes absoluts, tenint en compte les seves activitats científiques / industrials), descrivint i estudiant els seus patrons d'especialització en relació als seus principals actors i institucions. Al capítol 4, examinem trenta propostes presentades per regions de la UE en relació a les seves estratègies d'especialització intel·ligent, amb l'objectiu d'avaluar fins a quin punt aquestes propostes encaixen en els principals objectius de la política quan la considerem des d'una perspectiva de dalt cap a baix. Al capítol 5, presentem els comentaris finals i les deduccions.Les nostres conclusions principals es centren en el fet que el nostre anàlisis pot provar que realment hi ha patrons d'especialització a les regions de la UE, que permeten als dissenyadors de polítiques fer-ho amb estratègies basades en aproximacions de dalt cap a baix quan estableixen les prioritats regionals per la ciència, la tecnologia, la indústria i la innovació en general. No obstant, també demostrem que aquestes tendències presenten molts biaixos donada l'estructura particular de la UE i els seus territoris, així com el fet que les estratègies regionals s'han de centrar més en la integració de les institucions i els actors de les diferents regions per fer-los partícips del sistema en general, no només del seu sector, sinó des d'una perspectiva europea

  The thesis aims to provide a complete overview of the specialization trends of the EU regions in the context of the regional innovation smart specialization strategy (RIS3), as well as to evaluate whether some priorities can be identified form a top-down point of view, according to the preexisting patterns. RIS3 has become one of the main tools of the European Commission for the period 2014-2020 and it aims to promote more integration and efficiency in the European systems of innovation, asking all regions to define their strategies based on the establishment of some priorities in which a region can excel in front of the others, so it can develop cutting-edge innovation activities in those scientific fields and industrial sectors for which it presents a larger competitive advantage. Our work aims to evaluate up to which point a potential establishment of priorities from a top-down approach is possible given the preexisting specialization patterns in the EU regions, for both scientific and industrial activities. Additionally, we look to analyze the suitability of these trends in the framework of the regional smart specialization strategies that are being designed contemporaneously, contrasting the patterns to the structure of some regions, including their main institutions and activities. In chapter 1, we contextualize our study in the framework of the smart specialization strategy, we review the state of art of its associated concepts, and we present the objectives, research questions, propositions, and methodology of the thesis. In chapter 2, we analyze the specialization patterns of most of the EU regions, evaluating their activities in order to define comparative advantages leading to the establishment of priorities towards the strategy. In chapter 3, we present twelve brief case studies where we analyze in detail some of the largest regions (in absolute terms regarding their scientific / industrial activities), describing and studying their specialization patterns according to their main institutions and actors. In chapter 4, we examine thirty proposals presented by EU regions regarding their smart specialization strategies, aiming to evaluate up to which point these proposals match with the main goals of the policy when we consider it from a top-down approach. In chapter 5, we present our final remarks and deductions. Our main conclusions are centered in the fact that our analyses can prove that there are indeed specialization patterns in the EU regions, which allow policy makers to design strategies based on some top-down approaches when establishing regional priorities for science, technology, industry, and innovation in general. However, we also prove that these trends present many biases given the particular structure of the EU and its territories, and regional strategies must necessarily be more focused on integrating institutions and actors in the different regions to make them part of the whole system, not only in their area, but from an European perspective

  La tesi busca oferir una perspectiva completa de les tendències d'especialització de les regions de la Unió Europea en el context de l'estratègia d'innovació regional d'especialització intel·ligent (RIS3), així com avaluar la potencial identificació de prioritats des d'una perspectiva de dalt cap a baix, tenint en compte els patrons preexistents. El RIS3 ha esdevingut una de les eines principals per a la Comissió Europea en el període 2014 - 2020 i busca promoure més integració i eficiència en els sistemes europeus d'innovació, demanant a totes les regions que defineixin les seves estratègies en base a l'establiment de prioritats en les quals la regió pot excel·lir davant de les altres, desenvolupant així activitats punteres d'innovació en aquells camps científics i sectors industrials en els que presenta més avantatge comparatiu. El nostre treball vol avaluar fins a quin punt el potencial establiment de prioritats des d'una perspectiva de dalt cap a baix és possible donats els patrons d'especialització preexistents a les regions de la UE, tant per les activitats científiques com per les industrials. Addicionalment, busquem analitzar l'adequació d'aquestes tendències en el context de les estratègies regionals d'especialització intel·ligent que s'estan definit contemporàniament, contrastant els patrons amb l'estructura de les regions, incloent les seves principals institucions i activitats. Al capítol 1, contextualitzem el nostre estudi en el marc de l'estratègia d'especialització intel·ligent, fem una revisió de l'estat de l'art dels conceptes associats i presentem els objectius, les preguntes de recerca, les proposicions i la metodologia de la tesi. Al capítol 2, analitzem els patrons d'especialització de la majoria de regions de la UE, avaluant les seves activitats amb l'objectiu de definit avantatges comparatius conduents a l'establiment de prioritats en el marc de l'estratègia. Al capítol 3, presentem dotze casos d'estudi breus on analitzem en detall algunes de les regions més grans (en termes absoluts, tenint en compte les seves activitats científiques / industrials), descrivint i estudiant els seus patrons d'especialització en relació als seus principals actors i institucions. Al capítol 4, examinem trenta propostes presentades per regions de la UE en relació a les seves estratègies d'especialització intel·ligent, amb l'objectiu d'avaluar fins a quin punt aquestes propostes encaixen en els principals objectius de la política quan la considerem des d'una perspectiva de dalt cap a baix. Al capítol 5, presentem els comentaris finals i les deduccions. Les nostres conclusions principals es centren en el fet que el nostre anàlisis pot provar que realment hi ha patrons d'especialització a les regions de la UE, que permeten als dissenyadors de polítiques fer-ho amb estratègies basades en aproximacions de dalt cap a baix quan estableixen les prioritats regionals per la ciència, la tecnologia, la indústria i la innovació en general. No obstant, també demostrem que aquestes tendències presenten molts biaixos donada l'estructura particular de la UE i els seus territoris, així com el fet que les estratègies regionals s'han de centrar més en la integració de les institucions i els actors de les diferents regions per fer-los partícips del sistema en general, no només del seu sector, sinó des d'una perspectiva europea

 • Modelos de evaluación del aprendizaje en un currículo por competencias: El caso del currículo por competencias destinado a la formación de médicos  Open access

   Champin Michelena, Denisse Cecilie
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Objectives. Propose a model of management skills during the training through an Outcome based education. Materials and methods. Case study applied to a medical school conducted between 2010 and 2013. Data Collected from authorities and teachers through in-depth interviews and pupils through questionnaires. Results. It was found that Outcome based Education is new to our country, teachers and authorities interviewed had been trained through extension courses in this curriculum model and each one of them found differential advantages over the traditional model. Students appreciated the assessment tools to which they had been subjected during its formation. Conclusions. An appropriate description of the competencies and criteria that define them, is essential for optimal evaluation

  Objetivos. Proponer un modelo de gestión de las competencias durante el entrenamiento a través de un currículo por competencias. Materiales y métodos. Estudio de caso aplicado a una escuela de medicina realizado entre 2010 y 2013. Se recogió información proveniente de autoridades y docentes en base a entrevistas a profundidad así como alumnos a través de cuestionarios. Resultados. Se constató que la metodología de estudio por competencias es nueva en nuestro país, que los docentes y autoridades entrevistados habían sido capacitados a través de cursos de extensión en dicho modelo curricular y que encontraban ventajas diferenciales frente al modelo tradicional. Los alumnos apreciaban las herramientas de evaluación a las cuales habían sido sometidos durante su formación. Conclusiones. Una apropiada descripción de las competencias y los criterios que las definen, es fundamental para una óptima evaluación

 • Medalla institucional de la Universitat de Vic

   Sole Parellada, Francesc
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • EUROPEAN CLEARING HOUSE FOR OPEN ROBOTICS DEVELOPMENT PLUS PLUS

   Sole Parellada, Francesc; Casanovas Garcia, Jose; Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda; Puig-pey Claveria, Ana Maria; Sanfeliu Cortes, Alberto
  Competitive project

   Share

 • La Relación entre la Regulación, la Innovación Privada y la Transferencia de Tecnología de Éxito. El caso de AIDIT, como Spin-off universitario de éxito y su impacto en la Triple Helice.  Open access

   Sanchez Granados, Ana Maria
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los estándares son una fuente de oportunidad de innovación en las empresas, incentivando la innovación de proceso ante nuevas condiciones regulatorias o competitivas. El primer objetivo de la tesis es el conocer más sobre este efecto en el caso de las regulaciones legales y estándares de gestión de la I+D+i españoles, y del proceso de creación de empresas a partir de éstas. Se constata que en el 2003 el RD1432 para la emisión de Informes Motivados vinculantes ante Hacienda -basados en evaluaciones técnicas de entidades acreditadas por ENAC-, reguló el acceso seguro de las empresas a los incentivos fiscales para proyectos de I+D+i; ha demostrado la mejora en el acceso de Pymes a estos instrumentos de financiación y generado actividad empresarial con nuevos servicios de certificación y consultoría. Podemos concluir que el proceso de legislación fiscal, y las normativas para la gestión de las actividades de I+D+i generaron valor empresarial en este ámbito. Por otro lado, el proceso de estandarización hubiera sido difícil de implantar sin el acceso al conocimiento universitario. Tanto las teorías de sistemas nacionales y regionales de innovación (Lundvall, 1988, 1992; Nelson, 1993) como el modelo de Triple Helice de Ezkowitz y Leydesdorff (2000), proponen la colaboración trilateral entre Administración, Universidad e Industria. A partir de las iniciativas de estandarización y certificación, la universidad tomó parte como evaluador técnico externo de las actividades de I+D+i desarrolladas por las empresas, con la creación de la primera entidad de certificadora AIDIT, que se considera de interés académico por su singularidad y como ejemplo peculiar de Transferencia de Tecnología a través de un Spin-off universitario de la UPC y la UPM, que diseñó la certificación de proyectos de investigación e innovación en el 2001, con una política de innovación abierta, respondiendo a una demanda del mercado. Siguiendo a Smith et al. (2011) que recomienda el estudio del caso para análisis de temáticas regulatorias, transferencia tecnológica y triple hélice, y la justificación de Yin (1993), en las causas del estudio, de carácter crítico, único y revelador, que permite mostrar a la comunidad científica un estudio imposible de conocer de otra forma, el segundo objetivo es el de analizar si AIDIT sigue los patrones habituales de un proceso de desarrollo empresarial. Comparando los resultados de Ortín y Vendrell (2010), la tasa de crecimiento anual de las ventas de AIDIT es doble a la de una Spin-off universitaria media española. En el 2004 alcanzó el equilibrio en su cuenta de resultados y presentó beneficios periódicamente. Esta evolución es consistente con la descrita por Vohora et al. (2004) y con las referencias de crecimiento de una compañía independiente. AIDIT ha seguido un proceso acorde a las diferentes tipologías de innovación en las teorías de competitividad empresarial, según el nivel de madurez de mercado que representa Moore (2005) en su ciclo de la vida de la innovación. El estudio de campo demuestra que la aparición de un agente como AIDIT, aporta valor como estructura de apoyo a la innovación desde la dimensión de relaciones entre Universidad y Empresa, el Sistema Nacional de Innovación o como ejemplo de éxito de la TH, impulsando la certificación de la I+D+i. El impacto externo de la aparición de una Agencia se ha producido, no sólo en lo que concierne al retorno en forma de complementos salariales a profesores universitarios, también en el apoyo a la financiación a través de la fiscalidad para empresas, la aparición de nuevas organizaciones que certifican la I+D+i, y las consultoras especializadas, que han experimentado un notable crecimiento. Finalmente se proponen unas recomendaciones para la política pública de innovación, divididas en las que van destinadas a política de I+D+i y las asociadas a la mejora de la relación universidad-empresa-Administración.

  The implementation of standards is a source of innovation opportunities for firms, giving incentives to produce innovation within a competitive environment and regulation changes. The first objective of the PhD is to know more about the link between the appearance of new R&D standards and the process of firm creation. It is detected that the new legislation in 2003, RD1432, focused on the implementation of binding reasoned reports to the Treasury -based on technical evaluations of entities that received credentials from ENAC- was a key driver to achieve a secure access to fiscal incentives and R&D subsidies for firms. This regulation also facilitated the access of SMEs to those R&D subsidies and generated inter firm activity with new consultancy services. We could therefore conclude that this new R&D legislation generated firm activity and subsequent firm profits. The access to university knowledge was an important factor for understanding the success of new R&D legislations. In this regard both, systems of innovation (Lundvall, 1988, 1992; Nelson, 1993) and Triple Helix Model (Ezkowitz y Leydesdorff, 2000); propose the trilateral collaboration between government, university and industry. University researchers played an important role as external and independent evaluators of firms R&D activity. Also the university played an important role with the creation of the first company issuing certificates, AIDIT. It is considered a singular case with scientific interest given their nature of University Spin-off of UPC and UPM. AIDIT was conceived in 2001 as an entity which issued certificates for research and innovation projects, giving response to a growing demand before the regulation was effectively implemented. We follow the suggestion of Smith et al (2011), who encourage the use of case studies for understanding better the implementation of R&D regulations, technology transfer processes and triple helix models. Our qualitative approach is also consistent with Yin (1993), which stated that unique cases show evidence to the scientific community that could not have been known otherwise. The second objective of this PhD dissertation is to analyze whether AIDIT follows the usual patterns of new firm development. Using the work of Ortín and Vendrell (2010) as a reference, the annual growth rate of AIDIT doubled the one of an average Spanish university spin-off. In 2004 AIDIT reached the breakeven point and thereafter it showed positive profits consistently. This evolution is consistent with the one described by previous literature for general firms, and in particular the one described by Vohora et al. (2004) for university spin-offs. In addition, AIDIT has followed a process consistent with the different typologies of innovation cycle presented by Moore (2005). The analysis undertaken shows that the appearance of and entity as AIDIT, generates value as a support structure for innovation and a link between university and industry. AIDIT produced several indirect returns, for example giving access to salary complements for university researchers, and supporting firm access to R&D subsidies. AIDIT opened the door for other firms to enter to the sector of issuing R&D certificates and innovation consultancy services. Finally this PhD dissertation offers a wide range of recommendations for industrial and innovation policy. Some of them focused on enhancing the efficacy of R&D regulations and other are associated with the improvement of Triple Helix implementation.

 • The pursuit of knowledge transfer activities: an efficiency analysis of spanish universities

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Lafuente, Esteban; Sole Parellada, Francesc
  Journal of business research
  Vol. 66, num. 10, p. 2051-2059
  DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.02.031
  Date of publication: 2013-03-04
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Roles-purpose-and-culture misalignments: a setback to bottom-up SME clusters

   Martins Rodriguez, Blanca Maria; Sole Parellada, Francesc
  Journal of knowledge management
  Vol. 17, num. 4, p. 598-616
  DOI: 10.1108/JKM-03-2013-0122
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The purpose of this paper is to contribute to the understanding of small to medium-sized enterprise (SME) clustering processes initiated from the bottom up. In particular, this paper seeks to tackle the major setbacks encountered by a group of Spanish SMEs with long tradition in the chemical sector on their way to setting up a cluster.

 • What are we measuring when evaluating universities' efficiency?

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc
  Regional and Sectoral Economic Studies
  Vol. 12, num. 3, p. 31-46
  Date of publication: 2012-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Globalisation and the knowledge-based society have driven universities to an intense competition for the best professors, researchers and students. Yet, rankings and reports measuring how universities perform are available in abundance. Among these assessment tools it is worth highlighting those based on Data Envelopment Analysis (DEA), which since the 1980s have risen considerably. However, there is a lack of consensus when selecting the indicators that best represent the inputs and outputs of such institutions. Aiming to clarify how these proxies are chosen, this paper does an exhaustive review of the indicators used in DEA empirical studies in the last decade, classifying them according to their nature and use.

 • Knowledge transfer and spin-off performance in Spanish universities

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Lafuente, Esteban; Sole Parellada, Francesc
  International Conference on Business Servitization
  p. 33-34
  Presentation's date: 2012-11-16
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The pursuit of knowledge transfer activities: an efficiency analysis of Spanish universities

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Lafuente, Esteban; Sole Parellada, Francesc
  Global Innovation and Knowledge Academy Annual Conference
  p. 1-10
  Presentation's date: 2012-07-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper assesses university efficiency from a multidimensional perspective. First, an efficiency measure that incorporates knowledge transfer outputs in the objective function is proposed. Second, a cluster analysis complements the efficiency model giving a more comprehensive image of university’s performance. The empirical application considers the Spanish higher education system during 2006-2009. Results point to the presence of heterogeneous orientations among Spanish universities and that they integrate knowledge transfer in their operations at different intensities. The findings give evidence that university’s efficiency and their involvement in knowledge transfer is conditioned by regional factors related to technological development and entrepreneurial culture. Results give ammunition to the argument that effective support policies should have the capacity to be customized to fit the profile of the targeted universities and regions.

  Postprint (author’s final draft)

 • Assessing university performance and strategic paths in the presence of multiple objectives  Open access  awarded activity

   Berbegal Mirabent, Jasmina
  Department of Business Administration, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Competitiveness and excellence heavily rely on the capacity of regions to innovate and transfer knowledge from academic institutions to society. In a scenario where these values acquire a growing importance, universities are called to expand their traditional objectives (teaching and research) by introducing in their objective function the so-called third stream mission. The efficient implementation of these goals is expected to increase the economic and social welfare of territories. This means that universities have turned into crucial engines for regional development. Consequently, universities have to reshape their structures and strategies to incorporate these new demands claimed by public administrations, practitioners, academics and other stakeholders in the society. As a result, it is important to question whether universities allocate their internal resources and capabilities effectively to cope with all the functions they are assumed to develop. In this context, the study of the ways through which universities align their resources in relation to the achievement of their multiple objectives has become a critical research issue, questioning if both environmental factors and internal resources and capabilities can explain performance differences in higher education institutions. Differences in size, geographical location and institutional frameworks depict a complex but challenging framework. The analysis of the contribution of higher education institutions to regional development has gained increased attention. Even though the number of studies dealing with this field of research is extensive, from their analysis it is possible to identify a theoretical and empirical gap in the modelling of universities¿ performance that takes into account its multidimensional nature. Therefore, this thesis aims to fill this gap by examining "what" universities do, "why" they do what they do, and "how" they do it. In particular, the contribution of this dissertation is three folded. First, we propose and define an objective function for public universities. Second, we identify the factors that best contribute to the achievement of teaching, research and knowledge transfer outcomes. Third, we assess university's performance and we scrutinise the different strategic behaviours followed by Spanish public universities. To this end, we carry out an exhaustive literature review, and we present a theoretical framework to model the objective function of universities. From this theoretical development our hypotheses emerge. We therefore propose a three-step empirical analysis to test our hypotheses, focusing the analysis on the Spanish public higher education system. In the first stage analysis, we run different regression models to explain the determinants of university's missions. Second stage employs Data Envelopment Analysis to assess the efficiency of Spanish public universities. Finally, in the third stage we propose a cluster analysis to get a better grasp about the strategic approaches followed by Spanish public universities to address their objective function. Our results suggest that universities can be classified in five different categories. Empirical findings shed some light on how these institutions align their internal resources and capabilities with their strategic orientation. The identified categories follow: efficient universities that are very good at publishing (Cluster 1); universities with a clear lack of resources and institutional support (Cluster 2); universities with a knowledge-transfer orientation (Cluster 3); specialised universities (Cluster 4); and universities with a more academic orientation (Cluster 5). These findings verify our intuition that universities tend to concentrate on certain specific competences, suggesting that universities implement their strategies in different ways according to their specific features and the characteristics of the region where they are located.

  La competitivitat i l’excel•lència depenen en gran mesura de la capacitat de les regions per a innovar i transferir coneixement des de les institucions acadèmiques a la societat. En un escenari on aquests valors adquireixen una importància creixent, les universitats estan cridades a ampliar els seus objectius tradicionals (docència i recerca) mitjançant la introducció de la “tercera missió”. S’espera que la implementació eficient d’aquests objectius contribueixi al benestar econòmic i social dels territoris. Això significa que les universitats esdevenen importants motors pel desenvolupament regional. Conseqüentment, les universitats han de redefinir les seves estructures i estratègies per incorporar les noves demandes exigides des de l’administració pública, el sector públic, els acadèmics, i altres promotors. En aquest context, esdevé doncs clau preguntar-se per si les universitats assignen les seves capacitats i recursos interns amb eficàcia per tal de fer front a aquestes demandes, és a dir, conèixer com les universitats alineen els seus recursos en relació amb l'assoliment dels múltiples objectius que han de desenvolupar. Diferències en el tamany, ubicació geogràfica i contexts institucionals representen un marc complex però desafiant, que permet qüestionar en quina mesura els factors de l’entorn i els recursos i capacitats internes poden explicar diferències en el seu rendiment. L'estudi de les universitats com a motors pel desenvolupament regional ha adquirit un interès creixent. Això no obstant, d’entre l’extens nombre d'estudis s’identifica un buit teòric i empíric en la modelització de les seves funcions considerant el seu caràcter multidimensional. Així, aquesta tesi té com a objectiu omplir aquest buit, analitzant "què" fan les universitats, "per què" ho fan, i "com" ho fan. En particular, la contribució de la tesi és triple. En primer lloc, proposar i definir una funció objectiu per a les universitats públiques. En segon lloc, identificar aquells factors que contribueixen a millorar els resultats de docència, recerca i transferència de coneixement. I en tercer lloc, avaluar l’activitat acadèmica mitjançant l’estudi dels diferents comportaments estratègics que segueixen les universitats. Partint d’aquests objectius, primerament es dur a terme una revisió exhaustiva de la literatura, que permet definir el marc conceptual per a modelitzar la funció objectiu de les universitats, a partir d’on sorgeixen les hipòtesis. Posteriorment, es contrasten les hipòtesis mitjançant un anàlisi empíric en tres etapes, centrant l’anàlisi en el sistema universitari públic espanyol. En la primera etapa, s’utilitzen diferents models de regressió per explicar els determinants de les diferents missions de les universitats. En una segona etapa s’avalua l’eficiència tècnica de les universitats de la mostra utilitzant la metodologia de l’Anàlisi Envolvent de Dades. Per últim, la tercera etapa proposa un anàlisi de conglomerats amb la finalitat d’obtenir una major comprensió sobre els enfocaments estratègics que segueixen les universitats a l’hora d’afrontar la seva funció objectiu. Els resultats obtinguts suggereixen que les universitats es poden classificar en cinc categories, aportant informació d’interès sobre com aquestes institucions alineen les seves capacitats i recursos interns amb l’orientació estratègica. Les categories identificades responen a: universitats eficients i propenses a la recerca (Grup 1); universitats amb una manca de recursos i suport institucional (Grup 2); universitats orientades a la transferència de coneixements (Grup 3); universitats especialitzades (Grup 4); i universitats amb orientació a la docència (Grup 5). Aquests resultats confirmen la intuïció de que les universitats tendeixen a concentrar-se en certes competències específiques, suggerint que la implementació de l’estratègia respon tant a les característiques específiques de cada universitat com a les de la regió on estan ubicades.La competitivitat i l’excel•lència depenen en gran mesura de la capacitat de les regions per a innovar i transferir coneixement des de les institucions acadèmiques a la societat. En un escenari on aquests valors adquireixen una importància creixent, les universitats estan cridades a ampliar els seus objectius tradicionals (docència i recerca) mitjançant la introducció de la “tercera missió”. S’espera que la implementació eficient d’aquests objectius contribueixi al benestar econòmic i social dels territoris. Això significa que les universitats esdevenen importants motors pel desenvolupament regional. Conseqüentment, les universitats han de redefinir les seves estructures i estratègies per incorporar les noves demandes exigides des de l’administració pública, el sector públic, els acadèmics, i altres promotors. En aquest context, esdevé doncs clau preguntar-se per si les universitats assignen les seves capacitats i recursos interns amb eficàcia per tal de fer front a aquestes demandes, és a dir, conèixer com les universitats alineen els seus recursos en relació amb l'assoliment dels múltiples objectius que han de desenvolupar. Diferències en el tamany, ubicació geogràfica i contexts institucionals representen un marc complex però desafiant, que permet qüestionar en quina mesura els factors de l’entorn i els recursos i capacitats internes poden explicar diferències en el seu rendiment. L'estudi de les universitats com a motors pel desenvolupament regional ha adquirit un interès creixent. Això no obstant, d’entre l’extens nombre d'estudis s’identifica un buit teòric i empíric en la modelització de les seves funcions considerant el seu caràcter multidimensional. Així, aquesta tesi té com a objectiu omplir aquest buit, analitzant "què" fan les universitats, "per què" ho fan, i "com" ho fan. En particular, la contribució de la tesi és triple. En primer lloc, proposar i definir una funció objectiu per a les universitats públiques. En segon lloc, identificar aquells factors que contribueixen a millorar els resultats de docència, recerca i transferència de coneixement. I en tercer lloc, avaluar l’activitat acadèmica mitjançant l’estudi dels diferents comportaments estratègics que segueixen les universitats. Partint d’aquests objectius, primerament es dur a terme una revisió exhaustiva de la literatura, que permet definir el marc conceptual per a modelitzar la funció objectiu de les universitats, a partir d’on sorgeixen les hipòtesis. Posteriorment, es contrasten les hipòtesis mitjançant un anàlisi empíric en tres etapes, centrant l’anàlisi en el sistema universitari públic espanyol. En la primera etapa, s’utilitzen diferents models de regressió per explicar els determinants de les diferents missions de les universitats. En una segona etapa s’avalua l’eficiència tècnica de les universitats de la mostra utilitzant la metodologia de l’Anàlisi Envolvent de Dades. Per últim, la tercera etapa proposa un anàlisi de conglomerats amb la finalitat d’obtenir una major comprensió sobre els enfocaments estratègics que segueixen les universitats a l’hora d’afrontar la seva funció objectiu. Els resultats obtinguts suggereixen que les universitats es poden classificar en cinc categories, aportant informació d’interès sobre com aquestes institucions alineen les seves capacitats i recursos interns amb l’orientació estratègica. Les categories identificades responen a: universitats eficients i propenses a la recerca (Grup 1); universitats amb una manca de recursos i suport institucional (Grup 2); universitats orientades a la transferència de coneixements (Grup 3); universitats especialitzades (Grup 4); i universitats amb orientació a la docència (Grup 5). Aquests resultats confirmen la intuïció de que les universitats tendeixen a concentrar-se en certes competències específiques, suggerint que la implementació de l’estratègia respon tant a les característiques específiques de cada universitat com a les de la regió on estan ubicades.

 • Los modelos de negocio como instrumento de adaptación: restaurant 7 Portes

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc; Montiel Campos, Héctor
  Date of publication: 2012-06
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The entrepreneurial orientation-dominant logic-performance relationship in new ventures: an exploratory quantitative study  Open access

   Montiel Campos, Héctor; Nuño De la Parra, José Pablo; Sole Parellada, Francesc
  Brazilian administration review
  Vol. 9, p. 60-77
  Date of publication: 2012-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Entrepreneurial Orientation (EO) has received substantial conceptual and empirical attention, representing one of the few areas in entrepreneurship research in which a cumulative body of knowledge is developing. Nonetheless, an important message from past research is that simply examining the direct effect of EO on firm performance provides an incomplete picture, especially in the case of new ventures. This study examined the influence of Dominant Logic (DL) on the relationship between EO and firm performance. Results based on a sample of 149 new manufacturing ventures indicated that DL mediates the EO-performance relationship, and risk taking, aggressiveness and innovativeness had the highest correlations with the internal and external conceptualization of DL. The empirical evidence suggests that new ventures must foster DL implementing appropriate strategic processes in order to maximize the effect of EO on performance.

 • Knowledge transfer and spin-off performance in Spanish universities

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Lafuente, Esteban; Sole Parellada, Francesc
  International Network of Business and Management Journals
  p. 1-40
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The main objective of the study is to examine whether certain factors linked to institutional capabilities as well as financial, human capital and infrastructure attributes have an impact on the creation of university spin-offs in Spain. We tested this using a negative binomial regression and a cluster analysis on a sample of 45 public Spanish universities for the year 2008. Our results reveal that the accumulated knowledge derived from previous experience in spin-off creation matters, giving support to the argument about the presence of knowledge spillovers linked to the creation of spin-offs. We also find that universities more actively involved in patenting create more spin-offs. Throughout our analysis we identified different patterns followed by Spanish universities in terms of knowledge transfer activities: universities actively involved in knowledge transfer activities, universities lacking an entrepreneurial culture that bridges the gap between research and academic entrepreneurship, and universities that need to consolidate their research and their entrepreneurial culture. Mimicking policies in different institutional settings without the proper adaptation do not help knowledge transfer activities within universities. Rather, policies aimed at improving knowledge transfer activities should be designed according to the specific profile of the targeted group of beneficiaries.

  Postprint (author’s final draft)

 • Roles-Purpose-and-Culture Misalignments: A Setback to Bottom-up SME Clusters

   Martins Rodriguez, Blanca Maria; Sole Parellada, Francesc
  International Forum on Knowledge Asset Dynamics-Knowledge Cities World Summit
  p. 1883-1906
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Purpose - To contribute to the understanding of SMEs clustering processes initiated from the bottom-up. In particular, this paper tackles the major setbacks encountered by a group of Spanish SMEs with long tradition in the chemical sector on their way to setting up a cluster. By analysing these setbacks, it uncovers at the same time what essential IC elements and capabilities should be decisively promoted in order to affect collaboration links between cluster partners.

 • Access to the full text
 • Access to the full text
  Mapping the intellectual structure of entrepreneurship research: revisiting the invisible college  Open access

   Montiel Campos, Héctor; Sole Parellada, Francesc; Palma, Yarissa
  RBGN-Revista Brasileira de Gestao de Negocios
  Vol. 14, num. 42, p. 41-58
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Los parques científicos y tecnológicos como plataformas empresariales globales

   Garriga, Ricard; Sanchez, Raul; Sole Parellada, Francesc
  Revista Econòmica de Catalunya
  num. 64, p. 70-79
  Date of publication: 2011-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Caracterización del proceso de valorización de la I+D universitaria  Open access

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc
  International Conference on Industrial Enginnering and Industrial Management
  p. 558-567
  Presentation's date: 2011-09-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El conocimiento y las tecnologías resultantes de las actividades de investigación generadas en las universidades son susceptibles de ser utilizadas en el sector empresarial, y en especial en el productivo, mediante procesos de transferencia tecnológica (TT). Precisamente estos procesos, con los años, han ido ganando cada vez más interés en la literatura sobre la gestión del conocimiento y en particular en la del conocimiento aplicado (Anderson et al., 2007), además de ir acompañados por un entusiasmo creciente por parte de las universidades, ya sea debido a presiones internas o externas (Powers y McDougall, 2005), las cuales se han percatado de la importancia que tienen estos procesos en el desarrollo económico de la región. Como es sabido, las universidades son importantes centros de formación pero también de investigación, lo que requiere que dispongan de canales y mecanismos para explotar los resultados tecnológicos y poderlos así aplicar al sistema productivo del entorno. Este rol de interconectividad con el entorno ha propiciado que hoy en día las universidades sean consideradas como importantes agentes dinamizadores del desarrollo local endógeno, contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico del territorio. Aunque des de los años noventa muchas universidades empezaron a establecer políticas y a poner en marcha mecanismos para facilitar la valorización, como por ejemplo con la creación de las oficinas de transferencia de investigación (OTRI), todavía hay, en la mayoría de universidades europeas, mucho camino por recorrer. Con los organismos de transferencia se formalizó el proceso de valorización de las actividades de investigación, permitiendo a las universidades por un lado percibir rentas derivadas de la comercialización de la tecnología (Siegel et al., 2003) y por el otro, mejorar su carta de presentación, siendo mucho más atractivas tanto para estudiantes e investigadores como para empresarios. El presente trabajo se sitúa en este proceso de valorización tecnológica. En primer lugar se analiza cómo se caracteriza dicho proceso, destacando los tipos de outputs resultantes (patentes, licencias, spin-offs y contratos de investigación/consultoría). Posteriormente, mediante un meticuloso estudio bibliométrico se seleccionan aquellos artículos científicos que tratan de explicar por medio de modelos matemáticos qué indicadores sirven para explicar las diferencias significativas entre los distintos niveles de outputs obtenidos en un proceso. Tras su análisis, se proponen un conjunto de siete factores (ambientales, legales, capital humano estructurales, financieros, relacionales y productivos) capaces de englobar aquellos indicadores con objetivos comunes, y que sean aplicables al contexto español. Finalmente, se concluye con algunas reflexiones e implicaciones sobre el fenómeno de la valorización de la I+D universitaria así como sobre los procedimientos de recogida de datos que proporcionen este tipo de información teniendo en cuenta los indicadores y factores identificados.

 • Access to the full text
  El impacto de la estandarización de la I+D+i en el acceso y generación de nuevos mercados  Open access

   Sole Parellada, Francesc; Sanchez Granados, Ana Maria; Artal, A
  Congreso de Ingeniería de Organización
  Presentation's date: 2011-09
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  La dirección estratégica universitaria y la eficacia de las herramientas de gestión: el caso de las universidades españolas  Open access

   Llinas Audet, Francisco Javier; Girotto, Michele; Sole Parellada, Francesc
  Revista de educación
  num. 355, p. 33-54
  Date of publication: 2011-08-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El entorno de la universidad y de la sociedad en general está sufriendo en los últimos años relevantes cambios a nivel demográfico, económico, social, tecnológico y de competitividad nacional e internacional. Evidentemente, estos cambios también repercuten en los sistemas de dirección, organización y gestión de las instituciones de educación superior. Frente a estos desafíos, las Instituciones de Educación Superior (IES) han empezado a utilizar herramientas para la gestión estratégica, con el objetivo de facilitar el ajuste continuo a estas nuevas situaciones. En consecuencia, el número de universidades que han asumido el uso de algún tipo de herramienta para apoyar su gestión estratégica ha aumentado significativamente. Sin embargo, este crecimiento se ha producido de manera dispersa, tanto a nivel de contenidos cómo de los procesos y no ha sido acompañado de estudios específicos. Partiendo de este contexto, el artículo tiene la finalidad de analizar la situación actual del sistema de dirección estratégica universitaria, introduciendo un debate acerca de la relación entre la dirección estratégica y la eficacia de las herramientas de gestión en el caso específico de las universidades españolas. Este objetivo principal se concreta en los tres apartados del artículo: en primer lugar, la descripción del contexto actual de la dirección estratégica universitaria y el uso de la planificación estratégica, situándolo en el caso español; en segundo lugar, mediante un estudio cualitativo y una encuesta se presenta una revisión de las diversas experiencias llevadas a cabo por las instituciones españolas; y, finalmente, los resultados se utilizan para presentar reflexiones sobre los desafíos futuros de la dirección estratégica universitaria y los sistemas de toma de decisiones, con el uso eficaz de las herramientas de gestión para la calidad de los servicios universitarios, en el actual contexto de cambios en que las IES están sometidas.

 • De la burocracia profesional a la tecnópolis: los desafíos estratégicos de la gestión universitaria

   Sole Parellada, Francesc; Llinas Audet, Francisco Javier
  Revista de educación
  num. 355, p. 17-29
  Date of publication: 2011-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  La dirección estratégica universitaria y la eficacia de las herramientas de gestión: el caso de las universidades españolas universities  Open access

   Llinas Audet, Francisco Javier; Girotto, Michele; Sole Parellada, Francesc
  Revista de educación
  num. 355, p. 33-54
  Date of publication: 2011-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El entorno de la universidad y de la sociedad en general está sufriendo en los últimos años relevantes cambios a nivel demográfico, económico, social, tecnológico y de competitividad nacional e internacional. Evidentemente, estos cambios también repercuten en los sistemas de dirección, organización y gestión de las instituciones de educación superior. Frente a estos desafíos, las Instituciones de Educación Superior (IES) han empezado a utilizar herramientas para la gestión estratégica, con el objetivo de facilitar el ajuste continuo a estas nuevas situaciones. En consecuencia, el número de universidades que han asumido el uso de algún tipo de herramienta para apoyar su gestión estratégica ha aumentado significativamente. Sin embargo, este crecimiento se ha producido de manera dispersa, tanto a nivel de contenidos cómo de los procesos y no ha sido acompañado de estudios específicos. Partiendo de este contexto, el artículo tiene la finalidad de analizar la situación actual del sistema de dirección estratégica universitaria, introduciendo un debate acerca de la relación entre la dirección estratégica y la eficacia de las herramientas de gestión en el caso específico de las universidades españolas. Este objetivo principal se concreta en los tres apartados del artículo: en primer lugar, la descripción del contexto actual de la dirección estratégica universitaria y el uso de la planificación estratégica, situándolo en el caso español; en segundo lugar, mediante un estudio cualitativo y una encuesta se presenta una revisión de las diversas experiencias llevadas a cabo por las instituciones españolas; y, finalmente, los resultados se utilizan para presentar reflexiones sobre los desafíos futuros de la dirección estratégica universitaria y los sistemas de toma de decisiones, con el uso eficaz de las herramientas de gestión para la calidad de los servicios universitarios, en el actual contexto de cambios en que las IES están sometidas.

 • XARXA INNO-BA

   Sole Parellada, Francesc
  Competitive project

   Share

 • ¿Qué competencias facilitan la internacionalización de las empresas de base tecnológica? Un anàlisis exploratorio

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc; Del Palacio Aguirre, Itxaso
  Economía industrial
  Vol. 380, p. 71-78
  Date of publication: 2011-04
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los imperativos de la globalidad obligan a las empresas a perseguir mercados internacionales incluso desde su creación. Las denominadas «empresas nacidas globales» del inglés born global companies (de aquí en adelante, BGC) aprovechan las ventajas de los recursos y de los mercados internacionales en etapas muy tempranas de su desarrollo empresarial.

 • El Arquitecto: Formación, Competencias y Ejercicio

   Puig-Pey Claveria, Ana Maria
  Department of Business Administration, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pla d'actuació unitat de valorització UPC 2011

   Sole Parellada, Francesc
  Competitive project

   Share

 • Innovación, valorización y universidad. El Programa Innova de la UPC

   Sole Parellada, Francesc
  Date of publication: 2011
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The impact of moral awareness on the entrepreneurial orientation-performance relationship in new technology based firms  Open access

   Montiel Campos, Héctor; Sole Parellada, Francesc; Aguilar Valenzuela, Luis A.; Berbegal Mirabent, Jasmina; Duran Encalada, Jorge A.
  Journal of technology management and innovation
  Vol. 6, num. 4, p. 93-105
  DOI: 10.4067/S0718-27242011000400008
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Prior studies have suggested the predominant role of the founder-manager´s moral awareness in the emergence and persistence of a strong entrepreneurial culture likely to shape the firm´s collective behavior. Although the strategic importance of founder-manager´s moral awareness on a general level is undisputed, one major shortcoming of prior studies has been to evaluate his influence in the firm. The purpose of this exploratory study was to examine the effect of technology founder-manager´s moral awareness on the entrepreneurial orientation-performance relationship in New Technology Based Firms. Not only do the results suggest that performance is positively influenced by its entrepreneurial orientation, but the findings also indicate that technology founder-manager´s moral awareness moderates the relationship. The entrepreneurial orientation-performance link is stronger for low levels of moral awareness. The study´s implications and future research directions are discussed.

 • An innovative regime switching model to forecast taiwan Tourism demand

   Huarng, Kun-Huang; Hui-Kuang Yu, T; Sole Parellada, Francesc
  The Service Industries Journal
  Vol. 31, num. 10
  Date of publication: 2011
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An overview of the service industries' future (priorities:linking past and future)

   Sole Parellada, Francesc; Rivero Soriano, Domingo; Kun-Huang, Huarng
  The Service Industries Journal
  Vol. 31, num. 1, p. 1-6
  DOI: 10.1080/02642069.2010.485197
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Leadership in the Africa Context

   Mohedano Suanes, Antonia; Sole Parellada, Francesc
  Management decision
  Vol. 49, num. 3, p. 484-487
  DOI: 10.1108/00251741111120815
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Xarxa empreneduria universitària

   Sole Parellada, Francesc
  Competitive project

   Share

 • Which services support research activities at universities?

   Del Palacio Aguirre, Itxaso; Sole Parellada, Francesc; Berbegal Mirabent, Jasmina
  The Service Industries Journal
  Vol. 31, num. 1, p. 39-58
  DOI: 10.1080/02642069.2010.485194
  Date of publication: 2010-09-28
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelo de competencias para la innovación tecnológica

   AREYUNA SANTIAGO, ARIEL ENRIQUE
  Department of Business Administration, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Evolución histórica y nuevas tendencias en la caracterización de la estructura organizacional de las instituciones de educación superior  Open access

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc; Llorens Garcia, Ariadna
  Congreso Nacional ACEDE
  p. 1-30
  Presentation's date: 2010-09-14
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En los últimos años, las universidades están siendo objeto de constantes reformas como consecuencia de los cambios que experimenta la demanda de sus diferentes misiones. Por consiguiente, se ven inmersas en un proceso de redefinición de sus objetivos, maneras de actuar y búsqueda de nuevas formas de gobernar y dirigir sus sistemas para responder eficazmente a estos cambios. El objetivo del artículo es el de hacer un repaso a los modelos estructurales que han ido adoptando las universidades a lo largo de la historia, centrando el interés en aquellos que, en los últimos tiempos, están marcando las nuevas tendencias. El análisis sigue con una propuesta de "framework" donde se definen un conjunto de parámetros que permiten clasificar de forma ordenada su estructura, atendiendo a rasgos específicos de la teoría organizativa. Tras una comparación de los modelos, se valoran sus primeras implicaciones y se apuntan futuras líneas de investigación.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Accesibilidad a nuevos mercados extranjeros: estudio de la internacionalización de una empresa basada en Open Innovation  Open access

   Penzo, Irina; Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc
  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
  p. 1858-1868
  Presentation's date: 2010-09-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Atendiendo a los conceptos de Open Innovation e Internacionalización, el artículo enfatiza aquellas aportaciones de la literatura más relevantes en estos ámbitos. Al mismo tiempo trata de establecer vínculos entre ambos conceptos, dando una pincelada al prometedor futuro de esta nueva tendencia de innovación empresarial. El trabajo de campo analiza la situación de la empresa suiza Atizo, que está estudiando la viabilidad de ampliar su mercado a España con una oferta basada en el concepto de “Open Innovation”. La aportación recae en una propuesta de la estrategia que debería seguir Atizo para entrar exitosamente en el mercado español.

 • Access to the full text
  Los parques universitarios: gestión del conocimiento, espíritu innovador y dinamización del entorno local. El caso del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya  Open access

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc; Martin Hidalgo, Maria Eugenia
  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
  p. 1977-1987
  Presentation's date: 2010-09-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los parques científicos, tecnológicos y de la innovación proveen el entorno para la creación y aprovechamiento de conocimientos. Los parques universitarios (PU) son un tipo de parque que responde a la tarea de añadir el espacio y la clusterización a la estrategia de investigación y valorización de una universidad. En su creación se distinguen dos procedimientos: el "parque propuesta" y el "parque respuesta". Mientas el primero es fruto de una planificación previa, el segundo responde a la lógica endógena y de clusterización. Tras un análisis de ambos se expone el caso del Parc de de Recerca i Innovació de la UPC como ejemplo de parque respuesta.

 • Pla actuació 2010: unitat de valorització UPC

   Sole Parellada, Francesc
  Competitive project

   Share

 • CROSS-ORGANISATIONAL ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL

   Sabate Garriga, Ferran; Mas Machuca, Marta; Martins Rodriguez, Blanca Maria; Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc; Coll Bertran, Josep
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Service companies in innovative environments: The case of Spanish science parks  Open access

   Berbegal Mirabent, Jasmina; Sole Parellada, Francesc; Sabate Garriga, Ferran; Cañabate Carmona, Antonio
  International Service Research Conference
  p. 34
  Presentation's date: 2010-06-18
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  important sector in the Spanish economy, representing 67’27% of GDP anf 71’88% of the total employment (INE, 2009). Innovation has become one of the most important ways of improving precessess and products. Nowadays it is also in the service sector. In fact, annual budget assigned to innovative activities is increasing each year. In this context, using the data available at the Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), we analyze the importance of the service sector in science park. Attending to the APTE’s classification, we identify five typologies of companies referred to the service sector, namely: technology transfer offices, business incubators, training centres, IT services and consultancy services. Data is analyzed from two perspectives: individually (each park), and regionally ( parks grouped according to the Spanish’s political and administrative regions), focusing especially to IT companies. Our results show that nearly 50% of the companies allocated in science parks come from de service sector, corroborating the importance of this sector in those innovative environments.

 • The capital gap for small technology companies: public venture capital to the rescue?

   Del Palacio Aguirre, Itxaso; Tina Zhang, X; Sole Parellada, Francesc
  Small business economics
  Vol. 38, num. 3, p. 283-301
  DOI: 10.1007/s11187-010-9275-6
  Date of publication: 2010-04-16
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper, we analyze effectiveness of public intervention for fostering private venturecapital market in Spain. We use a sample obtained from VentureXpert database, consisting of 755 investments made by 83 Spanish public and private venture capitalists that closed at least one fund between 1997 and 2008. We compare the investments undertaken by private and public investors before and after public venture capital programs were started. We found that Spanish venture-capital market has rapidly developed in the last 10 years and that this development coincides with the establishment of public policies for encouraging technology entrepreneurship. We also found that other factors, such as previous experience of investors and size, have also contributed to fostering more high-risk investments. These results may encourage governments in other countries to start or keep working to promote private venture-capital investments.

 • Cross-Organizational Assesment and Development of Inteleectual Capital

   Sole Parellada, Francesc; Martins Rodriguez, Blanca Maria; Mas Machuca, Marta; Viedma Marti, Josep M.
  Competitive project

   Share

 • The capital gap for small technology companies in Spain: Public venture capital to the rescue?

   Del Palacio Aguirre, Itxaso
  Department of Business Administration, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Competencias para emprender innovaciones tecnológicas

   Sole Parellada, Francesc; Areyuna, Ariel; Del Palacio Aguirre, Itxaso
  Date of publication: 2010
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The immigrant entrepreneur in the international change: a managerial analysis according to demographic profile

   Rueda-Armengot, C; Sole Parellada, Francesc; Rieta Carbonell, J
  Journal of organizational change management
  Vol. 23, num. 4, p. 377-395
  DOI: 10.1108/09534811011055386
  Date of publication: 2010
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Purpose – The purpose of this paper is to analyze the ethnic profile of the entrepreneur in relation to business activity, the reasons for creating the firm and the creation process. The aim is to analyze whether or not belonging to a particular ethnic group has an influence on the said processes, regardless of place of birth or nationality. Design/methodology/approach – A total of 326 questionnaires were analyzed in order to carry out an exploratory study on different ethnic communities in the region of Valencia (Spain) by identifying the most influential factors for each of the dimensions studied. Findings – The empirical results obtained show the relevance of ethnic origin. The variables that correspond to business activity, motives for new firm creation and the process involved undergo extremely significant alterations, depending on the origin of the entrepreneur. Research limitations/implications – The paper focuses on a particular geographical area and thus the limitations of the sample, as well as the influence of environmental factors may affect some of the results. Originality/value – The paper contributes towards understanding business activity among an increasingly important collective in a globalized economy and provides valuable knowledge for creating public policy aimed at the integration and development of different ethnic groups.

 • Anticipación tecnológica: Ciencia Ficción o Tecnologías del Futuro

   Ojeda Rodriguez, Jordi; Sole Parellada, Francesc
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Cómics a puerto: un universo marítimo en viñetas

   Ojeda Rodriguez, Jordi; Sole Parellada, Francesc
  Date of publication: 2009
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las empresas gacela: fuente de ventaja competitiva

   Genescà, E; Sole Parellada, Francesc
  Date of publication: 2009
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window