Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 333 results
 • Analysis of the dynamic behaviour of rotating disk-like structures submerged and confined

   Presas Batllo, Alexandre
  Department of Fluid Mechanics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'anàlisi del comportament dinàmic de components rotatius en turbomàquines és de gran interès per a evitar danys o problemes de fatiga en aquestes parts. Per determinar el comportament dinàmic d'una part d'una estructura és necessari dur a terme una anàlisi de la vibració lliure d'aquesta part i un estudi de la característica d'excitació. L'anàlisi de les vibracions lliures (anàlisi modal) determina les freqüències i modes propis de l'estructura. Amb l'anàlisi de l'excitació s'obté el contingut freqüencial i el mode de la excitació. Els rodets hidràulics són estructures molt complexes que es troben submergides i confinades dins d'una carcassa. Particularment els rodets de màquines turbina-bomba es comporten com a estructures en forma de disc en els seus primers modes de vibració i estan excitats amb la coneguda interacció rotor-estator (RSI) quan estan en funcionament. Per tal d'estudiar l'efecte de la rotació, el confinament i l'excitació en el comportament dinàmic de l'estructura d'una manera sistemàtica i clara, es necessita un model simplificat. Per això, en aquesta tesi el comportament dinàmic d'un disc giratori submergit en aigua i confinat dins d'una carcassa s'ha analitzat analíticament, experimentalment i contrastat amb simulació.En primer lloc, es presenta un model analític per a l'anàlisi del comportament dinàmic. Les freqüències i modes propis d'un disc giratori considerant el flux que l'envolta es determinen analíticament amb un model simplificat. També s'analitza la resposta del disc amb diferents patrons d'excitació que simulen la excitació RSI. Finalment es discuteix la transmissió del sistema rotatiu al sistema estacionari. Per a l'anàlisi experimental s'ha desenvolupat un banc de proves que consisteix d'un disc giratori submergit i confinat dins d'una carcassa. El disc ha estat excitat des del sistema rotatiu amb excitadors piezoelèctrics (PZT) i amb un dispositiu d'impacte especialment dissenyat. La resposta del disc s'ha mesurat simultàniament des del sistema rotatiu i des del sistema estacionari. Les primeres freqüències i modes propis del disc quan gira en aire i en aigua s'han obtingut des del sistema rotatiu amb acceleròmetres miniatura cargolats en el disc i s'han contrastat amb les obtingudes amb el model analític presentat i amb una simulació numèrica d¿elements finits (FEM). Només els modes diametrals del disc, que són els més rellevants i similars als dels rodets hidràulics, s'han considerat en aquest estudi. El disc ha estat excitat amb diversos patrons d'excitació que simulen el veritable RSI. El comportament dinàmic del disc a causa d'aquests patrons d'excitació ha estat determinat experimentalment i contrastat amb el model analític.Finalment, s'ha realitzat l'anàlisi de la transmissió des del sistema rotatiu al sistema estacionari. Les freqüències i modes propis del disc s'han detectat amb diversos tipus de sensors col·locats al sistema estacionari.

 • Access to the full text
  Boundary layer effects on the vortex shedding in a Donaldsontype hydrofoil  Open access

   Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Zobeiri, Amirreza; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  Presentation's date: 2014-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Fluid - Structure Interaction (FSI) phenomena is becoming a relevant study field for the design or revamping of hydropower plants. The generalized trend of increasing flow rates and reducing rotor blades/stay vanes thickness in order to improve the efficiency of the machine together with a major push from plant owners/operators for production flexibility (partial load operation is more common nowadays) make the FSI between the vortex shedding phenomenon and the vanes/blades of the machine an area of interest. From a design point of view, the machine structure has to resist all the hydrodynamic forces generated and maintain tension stresses under the fatigue limit to ensure a machine lifetime of several decades. To accomplish that goal, designers have to assure there is no presence of strong coupling phenomena (lock-in) between the vortex shedding frequency and the eigenfrequencies of the structure. As the vortex street is directly related to the state of the boundary layer along the hydrofoil, in this paper the effect of the boundary layer on the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil is studied using Computational Fluid Dynamics (CFD). The development of the boundary layer along the Donaldson trailing edge hydrofoil chord is presented under lock-off conditions. The results are validated against previously obtained experimental results. Since the Donaldson trailing edge is non-symmetric, the boundary layer velocity profiles are reported for the suction and pressure side of the hydrofoil. In addition, the effect of the Donaldson trailing edge on laminar-to-turbulent transition on both sides of the hydrofoil is studied.

  Fluid - Structure Interaction (FSI) phenomena is becoming a relevant study field for the design or revamping of hydropower plants. The generalized trend of increasing flow rates and reducing rotor blades/stay vanes thickness in order to improve the efficiency of the machine together with a major push from plant owners/operators for production flexibility (partial load operation is more common nowadays) make the FSI between the vortex shedding phenomenon and the vanes/blades of the machine an area of interest. From a design point of view, the machine structure has to resist all the hydrodynamic forces generated and maintain tension stresses under the fatigue limit to ensure a machine lifetime of several decades. To accomplish that goal, designers have to assure there is no presence of strong coupling phenomena (lock-in) between the vortex shedding frequency and the eigenfrequencies of the structure. As the vortex street is directly related to the state of the boundary layer along the hydrofoil, in this paper the effect of the boundary layer on the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil is studied using Computational Fluid Dynamics (CFD). The development of the boundary layer along the Donaldson trailing edge hydrofoil chord is presented under lock-off conditions. The results are validated against previously obtained experimental results. Since the Donaldson trailing edge is non-symmetric, the boundary layer velocity profiles are reported for the suction and pressure side of the hydrofoil. In addition, the effect of the Donaldson trailing edge on laminar-to-turbulent transition on both sides of the hydrofoil is studied.

 • Memoria Predictivo 2013-UPH Noroeste

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Date: 2013-12-09
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Activitats relacionadas amb la monitoritzacio on-line de la central de Cornatel. Activitats off-line de totes les centrals de les agrupacions d¿aquesta UPH. Es descriuen també les actuacions més rellevants derivades de les mesures on i off line.

 • Diseño innovador campana Pando

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-12-20
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Proposta disseny innovador d¿una campana extractora que tingui més capacitat d¿aspiració, faci menys soroll i tingui més facilitat de neteja

 • Memoria Predictivo 2013-UPH Ebro-Pirineos

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Date: 2013-12-12
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Activitats relacionadas amb la monitoritzacio on-line de les centrals de Sallente, Montamara y Moralets. Activitats off-line de totes les centrals de les unitats tècniques de Lleida i Pont de Suert. Es descriuen també les actuacions especials de mesures realitzades a centrals

 • Memoria Predictivo 2013-UPH Sur

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Date: 2013-12-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Activitats relacionadas amb la monitoritzacio on-line de lA centrals de Guillena. Activitats off-line de totes les centrals de les agrupacions d¿aquesta UPH. Es descriuen també les actuacions més rellevants derivades de les mesures on i off line.

 • Mediciones preliminares campanas extractoras

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-11-15
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els objectius de les mesures són: -Conèixer la pressió en funció del cabal segons el nombre de revolucions per minut del motor. -Conèixer el soroll emès per la màquina D'altra banda, s'han pres les dimensions de les campanes proporcionades a fi de conèixer les diferències constructives entre elles

 • Informe CH Cornatel - on-line- julio-noviembre 2013

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-11-30
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Es fa un resum de les mesures on line rebudes en els mesos de juliol a novembre de 2013 per als dos grups funcionant individualment o de forma simultània. Es presta atenció especial al nivell de vibració del tub d'aspiració en funció de la càrrega.

 • Fluid Dynamic Characterization of Vortex Generators and Two-dimensional Turbulent Wakes  Open access

   Fernandez Gamiz, Unai
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resumen de la tesis de 4000 caracteres máximo (si se superan los 4000 se cortará automáticamente)Lugar Fecha Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica220504220403220404UNAI FERNANDEZ GAMIZEl principal objetivo de esta tesis es la caracterizacion fluidodinamica del flujo en la estela de un generador de vortices asi como la investigacion de su influencia en la separacion de la capa limite. Para ello se han llavado a cabo diversas simulaciones numericas y se ha analizado el caso particular de un unico generador de vortices en una placa plana. Para evaluar el efecto del flujo inducido por el generador de vortices se ha diseñado un generador de vortices rectangular y se ha analizado numericamente. Se han realizado simulaciones en estado estacionario en tres dimensiones a bajos numeros de Reynolds y se han comparado con datos experimentales para estudiar la autosemejanza y la simetria helicoidal en el flujo en la estela de un generador de vortices. Los resultados computacionales han sido capaces de reproducir con considerable fiabilidad de los vortices generados en la estela del generador de vortices. Ademas, se ha realizado un estudio detallado bidimensional de los parametros que definen el equilibrio de la estela en dos diferentes casos: una doble placa plana y un perfil aerodinamico simetrico (NACA0012). Ambos casos han sido analizados numericamente y los resultados han sido comparados con datos experimentales. Se ha estudiado la autosimilitud en la estela de ambas geometrias y los resultados numericos muestran una alta coincidencia con los datos experimentales. Esta tesis ha sido dividida en 5 partes fundamentales:PARTE I. En esta parte se ha presentado tanto la importancia que este trabajo de investigacion tiene en el mundo cientifico e industrial asi como la principal motivacion para llevar a cabo estas investigaciones. Se ha descrito detalladamente los diferentes modelos existentes sobre generadores de vortices haciendo especial hincapie en aquellos cuya aplicacion primordial sea las turbinas eolicas. Ademas se ha hecho una extensa explicacion sobre el estado del arte de la autosemejanza y los parametros de equilibrio de estelas turbulentas bidimensionales.PARTE II. Los tres capitulos que componen esta parte son la base fundamental de esta tesis. En esta parte de la tesis, se ha realizado una descripcion detallada de los modelos de generadores de vortices usados en esta investigacion asi como una comparacion de los resultados computacionales con datos experimentales en tunel de viento llevados a cabo por C.M. Velte, como herramienta de validacion de los resultados computacionales. En el capitulo 5 se describe exhaustivamente como se ha implantado el BAY model dentro del codigo CFD EllipSys3D. Esta implementacion se ha hecho en estrecha colaboracion con P.E. Rethore y N.N. S?rensen. Por ultimo, el capitulo 7 describe el estudio parametrico sobre la dependencia del angulo de ataque del generador de vortices. Para este estudio parametrico se han selecionado cuatro angulos de ataque deferentes: 20º, 25º, 30º y 35º.PARTE III. Esta parte de la tesis describe el comportamiento de autosimilaridad de la estela aguas abajo de un generador de vortices rectangular sobre una placa plana. Las simulaciones han demostrado alta fiabilidad a la hora de capturar el comportamiento helicoidal de la estela cuando se comparan con datos experimentales.PARTE IV. Esta parte contiene una descripcion de la autosimilaridad y de los parametros que definen el estado de equilibrio de la estela bidimensional aguas abajo de dos diferentes casos: una doble placa plana y un perfil aerodinamico simetrico (NACA0012). Ambos casos se han estudiado numericamente y se han comparado con datos experimentales llevados a cabo por Hebbar 1986.

  The main objective of this PhD thesis is the fluid dynamic characterization of the flow behind vortex generators (VG) as well as to investigate their influence in the separation of the boundary layer. CFD simulations have been carried out for the analysis of the flow downstream a single vortex generator on a flat plate. In order to evaluate the induced flow effect of the VG, a test case of a single rectangular VG has been designed and the flow have been numerically simulated and analyzed. Three-Dimensional steady state simulations at low Reynolds number have been performed using EllipSys3D CFD code and the computational results have been compared with experimental data. The self-similar behavior and the helical symmetry on the VG induced flow have been studied. The computations have demonstrated considerable reliability when reproducing the physics of the VG by a rectangular vortex generator. Furthermore, a detailed analysis of the equilibrium parameters has been made on a two-dimensional turbulent wake in two different test cases: a twin-plate and a symmetric airfoil (NACA0012). Both cases have been numerically analyzed and the computational results have been compared with experimental observations. The self-similar behaviour on the wake generated by a twin-plate and a symmetric airfoil has been tested and the CFD results match the experimental observations reasonably well.This thesis has been divided into five main parts:PART I. In this part is presented the importance of this research as well as the main motivation to carry out such work. An extensive description of the state of the art on vortex generators models is presented with high emphasis on wind turbine applications. Further, a very detailed explanation of the state of the art on self-similarity and on two-dimensional turbulent wake equilibrium is given.PART II. The three chapters of this part comprise the foundation of this thesis. In this part there is a detailed description of the vortex generator models used in this research, as well as a comparison of the computational results with the wind tunnel experiments carried out by Clara M. Velte, as a validation tool of the computations. The implementation of the BAY model into the EllipSys CFD code is described in Chapter 5 and it was performed in conjunction with N.N. S?rensen and P.E. Rethore. Finally a parametric study of the device angle dependency of a single VG on a flat plate is described in Chapter 7. Four different angles of attack have been selected for this parametric study: 20º, 25º, 30º and 35º.PART III. In this part, a self-similarity analysis has been made on a single rectangular VG on a flat plate. The simulations were able to capture the helical behaviour of the vortex generator wake with good accuracy when comparing with the experimental data. A very detailed description of the downstream evolution of the helical parameters in the computations is presented in this chapter 8 and compared with experimental results.

 • Banco de ensayos para campanas de cocina

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-10-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Amb l'objectiu de mesurar les prestacions de diferents campanes de cuina, s'ha proposat el disseny d'un banc d'assaig únic que pugui adaptar-se als diferents dissenys.

 • HYDROPOWER PLANTS PERFORMANCE AND FLEXIBLE OPERATION TOWARDS LEAN INTEGRATION OF NEW RENEWABLE ENERGIES

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Presas Batllo, Alexandre; Castañer Rioboo, David; Valentín Ruiz, David; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • FP7-608532-HYPERBOLE - HYDROPOWER PLANTS PERFORMANCE AND FLEXIBLE OPERATION TOWARDS LEAN INTEGRATION OF NEW RENEWABLE ENERGIES

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Competitive project

   Share

 • Dynamic behaviour of pump-turbine runner: From disk to prototype runner

   Huang, Xingxing; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Presas Batllo, Alexandre
  International Conference on Pumps and Fans with Compressors and Wind Turbines
  DOI: 10.1088/1757-899X/52/2/022036
  Presentation's date: 2013-09-19
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In recent decades, in order to increase output power of hydroelectric turbomachinery, the design head and the flow rate of the hydraulic turbines have been increased greatly. This has led to serious vibratory problems. The pump-turbines have to work at various operation conditions to satisfy the requirements of the power grid. However, larger hydraulic forces will result in high vibration levels on the turbines, especially, when the machines operate at off-design conditions. Due to the economic considerations, the pump-turbines are built as light as possible, which will change the dynamic response of the structures. According to industrial cases, the fatigue damage of the pump-turbine runner induced by hydraulic dynamic forces usually happens on the outer edge of the crown, which is near the leading edges of blades. To better understand the reasons for this kind of fatigue, it is extremely important to investigate the dynamic response behaviour of the hydraulic turbine, especially the runner, by experimental measurement and numerical simulation. The pump-turbine runner has a similar dynamic response behaviour of the circular disk. Therefore, in this paper the dynamic response analyses for circular disks with different dimensions and disk-blades-disk structures were carried out to better understand the fundamental dynamic behaviour for the complex turbomachinery. The influences of the pattern and number of blades were discussed in detail. © Published under licence by IOP Publishing Ltd.

 • Numerical study of the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil

   Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Zobeiri, Amirreza; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery
  p. 21
  Presentation's date: 2013-09-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influence of nearby rigid surfaces on natural frequencies in a submerged disk

   Valentín Ruiz, David; Presas Batllo, Alexandre; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery
  Presentation's date: 2013-09-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe CH Cornatel - on-line- enero a junio 2013

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2013-07-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Es fa un resum de les mesureson line rebudes en els mesos de gener a juny de 2013 per als dos grups funcionant individualment o de forma simultània. Es presta atenció especial al nivell de vibració de la canonada d'aspiració en funció de la càrrega.

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivoes - Informe preliminar # 6

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-05-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de las bocas de toma de los Grupos 1 (cota 201.5 m) y 2 (cota 197.5 m) en el A.H. Daivões para diversos caudales de turbinación

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivoes - Informe preliminar # 7

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-05-30
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de las bocas de toma en el A.H. Tâmega para el 100 % (100 m3/s) y 40 % (40 m3/s) del caudal máximo de turbinación y nivel de superficie libre en cota 312 m

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivoes - Informe preliminar # 5

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-05-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de una boca de toma en el A.H. Tâmega para el 100 % (100 m3/s) y 40 % (40 m3/s) del caudal máximo de turbinación y nivel de superficie libre en cota 312 m.

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 4

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-04-28
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma OPTIMIZADA del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) del caudal máximo de turbinación y cotas de almacenamiento en embalse 219 y 223 m.

 • Informe Cavitació CH Lleida

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2013-04-15
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el grup 1 de la CH de Lleida té el marge de 3-1,5 MW com a zona de cavitació de la màquina, de manera que la màquina no treballa en aquest rang de potències. Per confirmar la zona de cavitació s'han realitzat una campanya d'assajos

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 2

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-04-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) y 40 % (44 m3/s) del caudal máximo de turbinación.

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 3

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-04-20
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) y 40 % (44 m3/s) del caudal máximo de turbinación

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 1

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo; Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier
  Date: 2013-03-05
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) y 40 % (44 m3/s) del caudal máximo de turbinación.

 • Comportamiento vibratorio del alternador de la CH Lleida

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-03-15
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el grup 1 de la CH de Lleida s'han mesurat vibracions importants d'origen electromagnètic. Per conèixer el motiu d'aquestes vibracions, s'ha realitzat una campanya de mesuraments que té els següents objectius: -Determinació de les freqüències i els modes propis de l'estator de l'alternador. -Càlcul de la manera de vibració de l'estator

 • Análisis de la interacción fluido-estructura en perfiles hidrúlicos de baja vorticidad y su efecto en la respuesta dinámica

   Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Jou Santacreu, Esteban; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • DPI2012-36264 - Análisis de la interacción fluido-estructura en perfiles hidrúlicos de baja vorticidad y su efecto en la respuesta dinámica

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Jou Santacreu, Esteban; Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Competitive project

   Share

 • Utilització de toveres d¿Efecte Coanda per a la ventilació horitzontal de dobles façanes envidrades

   Valentín Ruiz, David; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2012-10-15
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe vibraciones en la válvula 4 de Susqueda-diciembre 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2012-09-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe pruebas experimentales en funcionamiento en la Reja La Muela-Iberdrola.Sept 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2012-09-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of the dynamic response of pump-turbine runners. Part I: Experiment

   Presas Batllo, Alexandre; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Huang, Xingxing; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  p. 1-9
  DOI: 10.1088/1755-1315/15/5/052015
  Presentation's date: 2012-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  When in operation, pump-turbine runners have to withstand large pressure pulsations generated by the rotor-stator interaction. The analysis of the dynamic behavior of these structures is necessary to avoid damage. For this analysis a realistic model of the runner is necessary. When the runner is submerged in water and inside the casing, its dynamic response is greatly affected. The added mass effects of the surrounding fluid and the proximity of the head-cover and bottom-cover may reduce the natural frequencies. The frequency reduction produced by the added mass effects and the influence of the boundary conditions has to be known for a safe design of the runner. In this paper an experimental investigation on the dynamic response of a model runner is presented. A reduced scale model of a pump-turbine was tested outside and inside the casing with different boundary conditions. For the excitation of the runner at different frequencies piezoelectric patches were used. The response was measured with miniature accelerometers located in several positions inside the runner. From the measurements the natural frequencies and mode-shapes of the runner were calculated using EMA. The influence of the added mass and of the boundary conditions is presented and discussed.

 • Access to the full text
  The effect of cavitation on the natural frequencies of a hydrofoil  Open access

   Torre Rodriguez, Oscar de La; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Egusquiza Estevez, Eduardo; Dreyer, Matthieu; Farhat, Mohamed
  International Symposium on Cavitation
  p. 1-4
  Presentation's date: 2012-08-16
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Detached eddy simulation of the rotor-stator interaction phenomenon in a moving cascade of airfoils

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  DOI: doi:10.1088/1755-1315/15/6/062039
  Presentation's date: 2012-08-23
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe pruebas on line banda de regulación de la CH de Cornatel.Junio 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David
  Date: 2012-06-30
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe alternadores CH Guillena G1,G2 y G3 Junio 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2012-06-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • (1882-9554) International Journal of Fluid Machinery and Systems

   Egusquiza Estevez, Eduardo
  Collaboration in journals

   Share

 • The scientific world journal

   Egusquiza Estevez, Eduardo
  Collaboration in journals

   Share

 • Informe pruebas experimentales-Reja La Muela-Iberdrola-Mayo 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2012-05-03
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Memoria Predictivo 2011 UPH Sur . Mayo 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2012-05-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analisis de vibraciones predictivo UPH Noroeste . Marzo 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2012-03-15
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudi en 2D de toveres per a la ventilació horitzontal de dobles façanes envidrades

   Valentín Ruiz, David; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2012-03-20
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Memoria Predictivo 2011 UPH Ebro-Pirineos. Marzo 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2012-03-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe on-line CH Moralets durante voladuras en la central.Febrero 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2012-03-25
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dynamic response of submerged trash-racks: attachment and added mass effects

   Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Memoria Predictivo UPH-Noroeste

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2011-12-15
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Memoria Predictivo UPH-Sur

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2011-12-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe final Hydrodyna-2012

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2011-11-15
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Actes dels seminaris de recerca 1r, 2n i 3r, del Departament de Mecànica de Fluids - UPC

   De Las Heras Jimenez, Salvador Augusto; Carbo Bech, Alberto Antonio; Moreno Llagostera, Hipolit; Valle, L. J.; Poeata, I.; López, J.; Torres Camara, Ricardo; Barraco Serra, Marc; Fernandez Aguado, Enrique; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Hutter, J.K.; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François; Esque de los Ojos, Daniel; Dalmau Andreu, Roger; Principe Rubio, Ricardo Javier; Roe Vellve, Nuria; Codina Rovira, Ramon; Badia Rodriguez, Santiago I.; Garcia Vilchez, Mercedes; Gamez Montero, Pedro Javier; Codina Macià, Esteban; Watton, John
  Date of publication: 2011-11-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contribution to the Dynamic Response of Hydraulic Turbomachinery Components

   Huang, Xingxing
  Department of Fluid Mechanics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window