Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 337 results
 • Analysis of the dynamic behaviour of rotating disk-like structures submerged and confined  Open access

   Presas Batllo, Alexandre
  Department of Fluid Mechanics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'anàlisi del comportament dinàmic de components rotatius en turbomàquines és de gran interès per a evitar danys o problemes de fatiga en aquestes parts. Per determinar el comportament dinàmic d'una part d'una estructura és necessari dur a terme una anàlisi de la vibració lliure d'aquesta part i un estudi de la característica d'excitació. L'anàlisi de les vibracions lliures (anàlisi modal) determina les freqüències i modes propis de l'estructura. Amb l'anàlisi de l'excitació s'obté el contingut freqüencial i el mode de la excitació. Els rodets hidràulics són estructures molt complexes que es troben submergides i confinades dins d'una carcassa. Particularment els rodets de màquines turbina-bomba es comporten com a estructures en forma de disc en els seus primers modes de vibració i estan excitats amb la coneguda interacció rotor-estator (RSI) quan estan en funcionament. Per tal d'estudiar l'efecte de la rotació, el confinament i l'excitació en el comportament dinàmic de l'estructura d'una manera sistemàtica i clara, es necessita un model simplificat. Per això, en aquesta tesi el comportament dinàmic d'un disc giratori submergit en aigua i confinat dins d'una carcassa s'ha analitzat analíticament, experimentalment i contrastat amb simulació.En primer lloc, es presenta un model analític per a l'anàlisi del comportament dinàmic. Les freqüències i modes propis d'un disc giratori considerant el flux que l'envolta es determinen analíticament amb un model simplificat. També s'analitza la resposta del disc amb diferents patrons d'excitació que simulen la excitació RSI. Finalment es discuteix la transmissió del sistema rotatiu al sistema estacionari. Per a l'anàlisi experimental s'ha desenvolupat un banc de proves que consisteix d'un disc giratori submergit i confinat dins d'una carcassa. El disc ha estat excitat des del sistema rotatiu amb excitadors piezoelèctrics (PZT) i amb un dispositiu d'impacte especialment dissenyat. La resposta del disc s'ha mesurat simultàniament des del sistema rotatiu i des del sistema estacionari. Les primeres freqüències i modes propis del disc quan gira en aire i en aigua s'han obtingut des del sistema rotatiu amb acceleròmetres miniatura cargolats en el disc i s'han contrastat amb les obtingudes amb el model analític presentat i amb una simulació numèrica d¿elements finits (FEM). Només els modes diametrals del disc, que són els més rellevants i similars als dels rodets hidràulics, s'han considerat en aquest estudi. El disc ha estat excitat amb diversos patrons d'excitació que simulen el veritable RSI. El comportament dinàmic del disc a causa d'aquests patrons d'excitació ha estat determinat experimentalment i contrastat amb el model analític.Finalment, s'ha realitzat l'anàlisi de la transmissió des del sistema rotatiu al sistema estacionari. Les freqüències i modes propis del disc s'han detectat amb diversos tipus de sensors col·locats al sistema estacionari.

  The analysis of the dynamic behaviour of rotating turbomachinery components is of relevant interest to avoid damages or fatigue problems in these parts. To determine the dynamic behaviour of a part of a structure it is necessary to perform an analysis of the free vibration of this part and a study of the excitation characteristic. The free vibration analysis (modal analysis) determines the natural frequencies and mode shapes of the structure. The excitation analysis gives the frequency content and the shape of the excitation. Hydraulic runners are very complex structures that are submerged and confined inside a casing. Particularly pump-turbine runners behave as disk-like structures at their first modes of vibration and they are excited with the well known Rotor-Stator Interaction (RSI) when they are under operation. In order to study the effect of the rotation, the confinement and the excitation on the dynamic behaviour of the structure in a systematic and clear way, a simplified model is needed. For this reason, in this thesis the dynamic behaviour of a rotating disk submerged in water and confined inside a casing has been analyzed analytically, experimentally and contrasted with simulation. Firstly, an analytical model for the analysis of the dynamic behaviour is presented. The natural frequencies and mode shapes of a rotating disk considering the surrounding flow are analytically determined with a simplified model. Also the response of the disk with different excitation patterns that simulates the RSI is analyzed. Finally the transmission from the rotating to the stationary frame is discussed. For the experimental analysis a rotating disk test rig has been developed. It consists of a rotating disk submerged and confined inside a casing. The disk has been excited from the rotating frame with piezoelectric patches (PZT) and with a special impact device. The response of the disk has been measured simultaneously from the rotating and from the stationary frame. The first several natural frequencies and mode shapes of the disk when it rotates in air and in water have been obtained in the rotating frame with miniature accelerometers screwed on the disk and contrasted with the analytical model presented and with a numerical FEM simulation. Only the diametrical modes, which are the most relevant and similar to the real hydraulic runners, have been considered in this study. The disk has been excited with several rotating excitation patterns that simulate the real RSI. The dynamic behaviour of the disk due to these excitation patterns has been determined experimentally and contrasted with the analytical model.

  L'anàlisi del comportament dinàmic de components rotatius en turbomàquines és de gran interès per a evitar danys o problemes de fatiga en aquestes parts. Per determinar el comportament dinàmic d'una part d'una estructura és necessari dur a terme una anàlisi de la vibració lliure d'aquesta part i un estudi de la característica d'excitació. L'anàlisi de les vibracions lliures (anàlisi modal) determina les freqüències i modes propis de l'estructura. Amb l'anàlisi de l’excitació s’obté el contingut freqüencial i el mode de la excitació. Els rodets hidràulics són estructures molt complexes que es troben submergides i confinades dins d'una carcassa. Particularment els rodets de màquines turbina-bomba es comporten com a estructures en forma de disc en els seus primers modes de vibració i estan excitats amb la coneguda interacció rotor-estator (RSI) quan estan en funcionament. Per tal d'estudiar l'efecte de la rotació, el confinament i l'excitació en el comportament dinàmic de l'estructura d'una manera sistemàtica i clara, es necessita un model simplificat. Per això, en aquesta tesi el comportament dinàmic d'un disc giratori submergit en aigua i confinat dins d'una carcassa s'ha analitzat analíticament, experimentalment i contrastat amb simulació. En primer lloc, es presenta un model analític per a l'anàlisi del comportament dinàmic. Les freqüències i modes propis d'un disc giratori considerant el flux que l’envolta es determinen analíticament amb un model simplificat. També s'analitza la resposta del disc amb diferents patrons d'excitació que simulen la excitació RSI. Finalment es discuteix la transmissió del sistema rotatiu al sistema estacionari. Per a l'anàlisi experimental s'ha desenvolupat un banc de proves que consisteix d'un disc giratori submergit i confinat dins d'una carcassa. El disc ha estat excitat des del sistema rotatiu amb excitadors piezoelèctrics (PZT) i amb un dispositiu d'impacte especialment dissenyat. La resposta del disc s'ha mesurat simultàniament des del sistema rotatiu i des del sistema estacionari. Les primeres freqüències i modes propis del disc quan gira en aire i en aigua s'han obtingut des del sistema rotatiu amb acceleròmetres miniatura cargolats en el disc i s’han contrastat amb les obtingudes amb el model analític presentat i amb una simulació numèrica d’elements finits (FEM). Només els modes diametrals del disc, que són els més rellevants i similars als dels rodets hidràulics, s'han considerat en aquest estudi. El disc ha estat excitat amb diversos patrons d'excitació que simulen el veritable RSI. El comportament dinàmic del disc a causa d'aquests patrons d'excitació ha estat determinat experimentalment i contrastat amb el model analític. Finalment, s'ha realitzat l'anàlisi de la transmissió des del sistema rotatiu al sistema estacionari. Les freqüències i modes propis del disc s'han detectat amb diversos tipus de sensors col•locats al sistema estacionari.

  El análisis del comportamiento dinámico de componentes rotativos en turbomáquinas es de gran interés para evitar daños o problemas de fatiga en estas partes. Para determinar el comportamiento dinámico de una parte de una estructura es necesario llevar a cabo un análisis de la vibración libre de esta parte y un estudio de la característica de excitación. El análisis de las vibraciones libres (análisis modal) determina las frecuencias y modos propios de la estructura. Con el análisis de la excitación se obtiene el contenido frecuencial y el modo de la excitación. Los rodetes hidráulicos son estructuras muy complejas que se encuentran sumergidas y confinadas dentro de una carcasa. Particularmente los rodetes de máquinas turbina-bomba se comportan como estructuras en forma de disco en sus primeros modos de vibración y están excitados con la conocida interacción rotor-estator (RSI) cuando están en funcionamiento. Para estudiar el efecto de la rotación, el confinamiento y la excitación en el comportamiento dinámico de la estructura de una manera sistemática y clara, se necesita un modelo simplificado. Por ello, en esta tesis el comportamiento dinámico de un disco giratorio sumergido en agua y confinado dentro de una carcasa se ha analizado analíticamente, experimentalmente y contrastado con simulación. En primer lugar, se presenta un modelo analítico para el análisis del comportamiento dinámico. Las frecuencias y modos propios de un disco giratorio considerando el flujo que lo rodea se determinan analíticamente con un modelo simplificado. También se analiza la respuesta del disco con diferentes patrones de excitación que simulan la excitación RSI. Finalmente se discute la transmisión del sistema rotativo al sistema estacionario. Para el análisis experimental se ha desarrollado un banco de pruebas que consiste de un disco giratorio sumergido y confinado dentro de una carcasa. El disco ha sido excitado desde el sistema rotativo con excitadores piezoeléctricos (PZT) y con un dispositivo de impacto especialmente diseñado. La respuesta del disco se ha medido simultáneamente desde el sistema rotativo y desde el sistema estacionario. Las primeras frecuencias y modos propios del disco cuando gira en aire y en agua se han obtenido desde el sistema rotativo con acelerómetros miniatura atornillados en el disco y se han contrastado con las obtenidas con el modelo analítico presentado y con una simulación numérica de elementos finitos (FEM). Sólo los modos diametrales del disco, que son los más relevantes y similares a los de los rodetes hidráulicos, se han considerado en este estudio. El disco ha sido excitado con varios patrones de excitación que simulan el verdadero RSI. El comportamiento dinámico del disco debido a estos patrones de excitación ha sido determinado experimentalmente y contrastado con el modelo analítico. Finalmente, se ha realizado el análisis de la transmisión desde el sistema rotativo al sistema estacionario. Las frecuencias y modos propios del disco se han detectado con varios tipos de sensores colocados en el sistema estacionario.

 • Access to the full text
  Boundary layer effects on the vortex shedding in a Donaldsontype hydrofoil  Open access

   Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Zobeiri, Amirreza; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  Presentation's date: 2014-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Fluid - Structure Interaction (FSI) phenomena is becoming a relevant study field for the design or revamping of hydropower plants. The generalized trend of increasing flow rates and reducing rotor blades/stay vanes thickness in order to improve the efficiency of the machine together with a major push from plant owners/operators for production flexibility (partial load operation is more common nowadays) make the FSI between the vortex shedding phenomenon and the vanes/blades of the machine an area of interest. From a design point of view, the machine structure has to resist all the hydrodynamic forces generated and maintain tension stresses under the fatigue limit to ensure a machine lifetime of several decades. To accomplish that goal, designers have to assure there is no presence of strong coupling phenomena (lock-in) between the vortex shedding frequency and the eigenfrequencies of the structure. As the vortex street is directly related to the state of the boundary layer along the hydrofoil, in this paper the effect of the boundary layer on the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil is studied using Computational Fluid Dynamics (CFD). The development of the boundary layer along the Donaldson trailing edge hydrofoil chord is presented under lock-off conditions. The results are validated against previously obtained experimental results. Since the Donaldson trailing edge is non-symmetric, the boundary layer velocity profiles are reported for the suction and pressure side of the hydrofoil. In addition, the effect of the Donaldson trailing edge on laminar-to-turbulent transition on both sides of the hydrofoil is studied.

  Fluid - Structure Interaction (FSI) phenomena is becoming a relevant study field for the design or revamping of hydropower plants. The generalized trend of increasing flow rates and reducing rotor blades/stay vanes thickness in order to improve the efficiency of the machine together with a major push from plant owners/operators for production flexibility (partial load operation is more common nowadays) make the FSI between the vortex shedding phenomenon and the vanes/blades of the machine an area of interest. From a design point of view, the machine structure has to resist all the hydrodynamic forces generated and maintain tension stresses under the fatigue limit to ensure a machine lifetime of several decades. To accomplish that goal, designers have to assure there is no presence of strong coupling phenomena (lock-in) between the vortex shedding frequency and the eigenfrequencies of the structure. As the vortex street is directly related to the state of the boundary layer along the hydrofoil, in this paper the effect of the boundary layer on the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil is studied using Computational Fluid Dynamics (CFD). The development of the boundary layer along the Donaldson trailing edge hydrofoil chord is presented under lock-off conditions. The results are validated against previously obtained experimental results. Since the Donaldson trailing edge is non-symmetric, the boundary layer velocity profiles are reported for the suction and pressure side of the hydrofoil. In addition, the effect of the Donaldson trailing edge on laminar-to-turbulent transition on both sides of the hydrofoil is studied.

 • Boundary layer effects on the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil

   Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Zobeiri, Amirreza; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  p. 032045-1-032045-7
  DOI: 10.1088/1755-1315/22/3/032045
  Presentation's date: 2014-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Fluid - Structure Interaction (FSI) phenomena is becoming a relevant study field for the design or revamping of hydropower plants. The generalized trend of increasing flow rates and reducing rotor blades/stay vanes thickness in order to improve the efficiency of the machine together with a major push from plant owners/operators for production flexibility (partial load operation is more common nowadays) make the FSI between the vortex shedding phenomenon and the vanes/blades of the machine an area of interest. From a design point of view, the machine structure has to resist all the hydrodynamic forces generated and maintain tension stresses under the fatigue limit to ensure a machine lifetime of several decades. To accomplish that goal, designers have to assure there is no presence of strong coupling phenomena (lock-in) between the vortex shedding frequency and the eigenfrequencies of the structure. As the vortex street is directly related to the state of the boundary layer along the hydrofoil, in this paper the effect of the boundary layer on the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil is studied using Computational Fluid Dynamics (CFD). The development of the boundary layer along the Donaldson trailing edge hydrofoil chord is presented under lock-off conditions. The results are validated against previously obtained experimental results. Since the Donaldson trailing edge is non-symmetric, the boundary layer velocity profiles are reported for the suction and pressure side of the hydrofoil. In addition, the effect of the Donaldson trailing edge on laminar-to-turbulent transition on both sides of the hydrofoil is studied.

 • Access to the full text
  Experimental analysis of the dynamic behavior of a rotating disk submerged in water  Open access

   Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Seidel, Ulrich
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  p. 032043-1-032043-9
  DOI: 10.1088/1755-1315/22/3/032043
  Presentation's date: 2014-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  To study the dynamic behavior of turbine runners (natural frequencies and mode shapes) not only the added mass effect of still water has to be considered. Also the effect of rotation may not be neglected in the dynamic response. In the present study, the dynamic behavior of a rotating disk submerged in water is studied. For this purpose an experimental test rig has been developed. It consists of a rotating disk submerged in water that can be excited and its response can be measured from the rotating system by a slip ring system. For the excitation an impact device installed on the casing has been used. The response is measured with miniature accelerometers screwed on the disk. The influence of rotation on the dynamic response has been determined experimentally.

 • Experimental study on the added mass and damping of a disk submerged in a partially fluid-filled tank with small radial confinement

   Valentín Ruiz, David; Presas Batllo, Alexandre; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Journal of fluids and structures
  Vol. 50, p. 1-17
  DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2014.06.006
  Date of publication: 2014-07-16
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The dynamic response of submerged and confined disk-like structures is of interest in engineering applications, such as in hydraulic turbine runners. This response is difficult to be estimated with accuracy due to the strong influence of the boundary conditions. Small radial gaps as well as short axial distances to rigid surfaces greatly modify the dynamic response because of the added mass and damping effects. In this paper, the influence of the axial nearby rigid distance on the dynamic response of a submerged disk is evaluated when the radial gap is very small. Moreover, the effects of the fluid depth and fluid viscosity on the natural frequencies and damping ratio of the submerged disk are studied. The study has been performed experimentally and numerically using structural–acoustic simulations. For the experimental investigation a test rig has been developed. It consists of a disk attached to a shaft and confined with a small radial gap inside a cylindrical container full of water. The disk can be moved up and down along the shaft to vary the axial distance to the nearby rigid surface. Piezoelectric patches are used to excite the disk and the response is measured with submersible accelerometers. Several excitation patterns can be used due to the disposition of these piezoelectric patches. For each configuration tested, the dynamic response of the structure is studied analyzing the natural frequencies and damping ratio of the disk attached to the shaft. The numerical results have been compared with the experimental results.

 • Feasibility of Using PZT Actuators to Study the Dynamic Behavior of a Rotating Disk due to Rotor-Stator Interaction

   Presas Batllo, Alexandre; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Valentín Ruiz, David; Seidel, Ulrich
  Sensors
  Vol. 14, num. 7, p. 11919-11942
  DOI: 10.3390/s140711919
  Date of publication: 2014-07-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper, PZT actuators are used to study the dynamic behavior of a rotating disk structure due to rotor-stator interaction excitation. The disk is studied with two different surrounding fluids-air and water. The study has been performed analytically and validated experimentally. For the theoretical analysis, the natural frequencies and the associated mode shapes of the rotating disk in air and water are obtained with the Kirchhoff-Love thin plate theory coupled with the interaction with the surrounding fluid. A model for the Rotor Stator Interaction that occurs in many rotating disk-like parts of turbomachinery such as compressors, hydraulic runners or alternators is presented. The dynamic behavior of the rotating disk due to this excitation is deduced. For the experimental analysis a test rig has been developed. It consists of a stainless steel disk (r = 198 mm and h = 8 mm) connected to a variable speed motor. Excitation and response are measured from the rotating system. For the rotating excitation four piezoelectric patches have been used. Calibrating the piezoelectric patches in amplitude and phase, different rotating excitation patterns are applied on the rotating disk in air and in water. Results show the feasibility of using PZT to control the response of the disk due to a rotor-stator interaction.

 • Condition monitoring of pump-turbines

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics
  p. 198-201
  Presentation's date: 2014-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  At present, new renewables like wind, solar and marine energy are having a strong development. The generation of energy by renewables has the disadvantage that it depends on atmospheric conditions. It means that they can generate energy at any moment independently if this energy is required or not by the consumers. For the stability of the electrical grid, supply and demand of energy has to be matched. The surplus of energy produced when consumption is low has to be stored and delivered again when consumption is high. Therefore, the future of renewables is tied directly to the future of energy storage. At present, the only system to store huge amounts of energy is pumped storage (Pump-turbine machines). In these plants the surplus of energy in the grid is used for pumping water to a higher reservoir (pump operation). At peak hours or in case of emergency this water goes down generating energy (turbine operation). To guarantee this operation these machines have to be available at any time.

 • Numerical and experimental study of a nearby solid boundary and partial submergence effects on hydrofoil added mass

   de la Torre Rodriguez, Oscar; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed
  Computers and fluids
  Vol. 91, p. 1-9
  DOI: 10.1016/j.compfluid.2013.12.003
  Date of publication: 2014-03-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The influence of the boundary conditions on the added mass of a NACA0009 cantilever hydrofoil has been numerically and experimentally investigated. The study has been focused on the effects of a lateral solid wall close to the hydrofoil tip side and of a partially wetted vertical hydrofoil at different levels with the free surface parallel to the span. A detailed fluid-structure model has been built for both cases and a modal analysis has been carried out. The numerical three first natural frequencies have been used to calculate the added mass coefficients. These coefficients have been compared with the results of the analogous experiments carried out by means of an onboard excitation and response system based on piezoelectric patches. The obtained results are in reasonable good agreement with experimental data. The proximity of a lateral solid wall provokes an increase of the added mass experienced by the hydrofoil which can be approximated by a 2nd order polynomial function for both bending and torsion modes. On the other hand, the increase of the added mass with the level of partial submergence is found to be dependent on the relative displacements of the hydrofoil submerged part and hence on the mode shape. © 2013 Elsevier Ltd.

 • Diseño innovador campana Pando

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-12-20
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Proposta disseny innovador d’una campana extractora que tingui més capacitat d’aspiració, faci menys soroll i tingui més facilitat de neteja

 • Memoria Predictivo 2013-UPH Ebro-Pirineos

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Date: 2013-12-12
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Activitats relacionadas amb la monitoritzacio on-line de les centrals de Sallente, Montamara y Moralets. Activitats off-line de totes les centrals de les unitats tècniques de Lleida i Pont de Suert. Es descriuen també les actuacions especials de mesures realitzades a centrals

 • Memoria Predictivo 2013-UPH Sur

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Date: 2013-12-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Activitats relacionadas amb la monitoritzacio on-line de lA centrals de Guillena. Activitats off-line de totes les centrals de les agrupacions d’aquesta UPH. Es descriuen també les actuacions més rellevants derivades de les mesures on i off line.

 • Memoria Predictivo 2013-UPH Noroeste

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Date: 2013-12-09
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Activitats relacionadas amb la monitoritzacio on-line de la central de Cornatel. Activitats off-line de totes les centrals de les agrupacions d’aquesta UPH. Es descriuen també les actuacions més rellevants derivades de les mesures on i off line.

 • Informe CH Cornatel - on-line- julio-noviembre 2013

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-11-30
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Es fa un resum de les mesures on line rebudes en els mesos de juliol a novembre de 2013 per als dos grups funcionant individualment o de forma simultània. Es presta atenció especial al nivell de vibració del tub d'aspiració en funció de la càrrega.

 • Fluid Dynamic Characterization of Vortex Generators and Two-dimensional Turbulent Wakes  Open access

   Fernandez Gamiz, Unai
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resumen de la tesis de 4000 caracteres máximo (si se superan los 4000 se cortará automáticamente)Lugar Fecha Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica220504220403220404UNAI FERNANDEZ GAMIZEl principal objetivo de esta tesis es la caracterizacion fluidodinamica del flujo en la estela de un generador de vortices asi como la investigacion de su influencia en la separacion de la capa limite. Para ello se han llavado a cabo diversas simulaciones numericas y se ha analizado el caso particular de un unico generador de vortices en una placa plana. Para evaluar el efecto del flujo inducido por el generador de vortices se ha diseñado un generador de vortices rectangular y se ha analizado numericamente. Se han realizado simulaciones en estado estacionario en tres dimensiones a bajos numeros de Reynolds y se han comparado con datos experimentales para estudiar la autosemejanza y la simetria helicoidal en el flujo en la estela de un generador de vortices. Los resultados computacionales han sido capaces de reproducir con considerable fiabilidad de los vortices generados en la estela del generador de vortices. Ademas, se ha realizado un estudio detallado bidimensional de los parametros que definen el equilibrio de la estela en dos diferentes casos: una doble placa plana y un perfil aerodinamico simetrico (NACA0012). Ambos casos han sido analizados numericamente y los resultados han sido comparados con datos experimentales. Se ha estudiado la autosimilitud en la estela de ambas geometrias y los resultados numericos muestran una alta coincidencia con los datos experimentales. Esta tesis ha sido dividida en 5 partes fundamentales:PARTE I. En esta parte se ha presentado tanto la importancia que este trabajo de investigacion tiene en el mundo cientifico e industrial asi como la principal motivacion para llevar a cabo estas investigaciones. Se ha descrito detalladamente los diferentes modelos existentes sobre generadores de vortices haciendo especial hincapie en aquellos cuya aplicacion primordial sea las turbinas eolicas. Ademas se ha hecho una extensa explicacion sobre el estado del arte de la autosemejanza y los parametros de equilibrio de estelas turbulentas bidimensionales.PARTE II. Los tres capitulos que componen esta parte son la base fundamental de esta tesis. En esta parte de la tesis, se ha realizado una descripcion detallada de los modelos de generadores de vortices usados en esta investigacion asi como una comparacion de los resultados computacionales con datos experimentales en tunel de viento llevados a cabo por C.M. Velte, como herramienta de validacion de los resultados computacionales. En el capitulo 5 se describe exhaustivamente como se ha implantado el BAY model dentro del codigo CFD EllipSys3D. Esta implementacion se ha hecho en estrecha colaboracion con P.E. Rethore y N.N. S?rensen. Por ultimo, el capitulo 7 describe el estudio parametrico sobre la dependencia del angulo de ataque del generador de vortices. Para este estudio parametrico se han selecionado cuatro angulos de ataque deferentes: 20º, 25º, 30º y 35º.PARTE III. Esta parte de la tesis describe el comportamiento de autosimilaridad de la estela aguas abajo de un generador de vortices rectangular sobre una placa plana. Las simulaciones han demostrado alta fiabilidad a la hora de capturar el comportamiento helicoidal de la estela cuando se comparan con datos experimentales.PARTE IV. Esta parte contiene una descripcion de la autosimilaridad y de los parametros que definen el estado de equilibrio de la estela bidimensional aguas abajo de dos diferentes casos: una doble placa plana y un perfil aerodinamico simetrico (NACA0012). Ambos casos se han estudiado numericamente y se han comparado con datos experimentales llevados a cabo por Hebbar 1986.

  The main objective of this PhD thesis is the fluid dynamic characterization of the flow behind vortex generators (VG) as well as to investigate their influence in the separation of the boundary layer. CFD simulations have been carried out for the analysis of the flow downstream a single vortex generator on a flat plate. In order to evaluate the induced flow effect of the VG, a test case of a single rectangular VG has been designed and the flow have been numerically simulated and analyzed. Three-Dimensional steady state simulations at low Reynolds number have been performed using EllipSys3D CFD code and the computational results have been compared with experimental data. The self-similar behavior and the helical symmetry on the VG induced flow have been studied. The computations have demonstrated considerable reliability when reproducing the physics of the VG by a rectangular vortex generator. Furthermore, a detailed analysis of the equilibrium parameters has been made on a two-dimensional turbulent wake in two different test cases: a twin-plate and a symmetric airfoil (NACA0012). Both cases have been numerically analyzed and the computational results have been compared with experimental observations. The self-similar behaviour on the wake generated by a twin-plate and a symmetric airfoil has been tested and the CFD results match the experimental observations reasonably well.This thesis has been divided into five main parts:PART I. In this part is presented the importance of this research as well as the main motivation to carry out such work. An extensive description of the state of the art on vortex generators models is presented with high emphasis on wind turbine applications. Further, a very detailed explanation of the state of the art on self-similarity and on two-dimensional turbulent wake equilibrium is given.PART II. The three chapters of this part comprise the foundation of this thesis. In this part there is a detailed description of the vortex generator models used in this research, as well as a comparison of the computational results with the wind tunnel experiments carried out by Clara M. Velte, as a validation tool of the computations. The implementation of the BAY model into the EllipSys CFD code is described in Chapter 5 and it was performed in conjunction with N.N. S?rensen and P.E. Rethore. Finally a parametric study of the device angle dependency of a single VG on a flat plate is described in Chapter 7. Four different angles of attack have been selected for this parametric study: 20º, 25º, 30º and 35º.PART III. In this part, a self-similarity analysis has been made on a single rectangular VG on a flat plate. The simulations were able to capture the helical behaviour of the vortex generator wake with good accuracy when comparing with the experimental data. A very detailed description of the downstream evolution of the helical parameters in the computations is presented in this chapter 8 and compared with experimental results.

 • Mediciones preliminares campanas extractoras

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-11-15
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els objectius de les mesures són: -Conèixer la pressió en funció del cabal segons el nombre de revolucions per minut del motor. -Conèixer el soroll emès per la màquina D'altra banda, s'han pres les dimensions de les campanes proporcionades a fi de conèixer les diferències constructives entre elles

 • Banco de ensayos para campanas de cocina

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Castañer Rioboo, David
  Date: 2013-10-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Amb l'objectiu de mesurar les prestacions de diferents campanes de cuina, s'ha proposat el disseny d'un banc d'assaig únic que pugui adaptar-se als diferents dissenys.

 • Assessment of the economic and environmental impact of double glazed façade ventilation systems in Mediterranean climates

   Valentín Ruiz, David; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Alavedra, Pere
  Energies
  Vol. 6, p. 5069-5087
  DOI: 10.3390/en6105069
  Date of publication: 2013-09-30
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Free convection is the most often used method in order to reduce solar load gains on a building with double glazed façades (DGFs). However, depending on the climate factors, the thermal performance of a DGF may not be satisfactory and extra energy costs are required to obtain suitable comfort conditions inside the building. Forced ventilation systems are a feasible alternative to improve the thermal performance of a DGF in Mediterranean climates where large solar gains are a permanent condition throughout the year. In this paper the feasibility of using diverse forced ventilation methods in DGF is evaluated. In addition, an economical comparison between different mechanical ventilation systems was performed in order to demonstrate the viability of DGF forced ventilation. Moreover, an environmental study was carried out to prove the positive energetic balance on cooling loads between free and forced convection in DGF for Mediterranean climates. For this investigation, a CFD model was used to simulate the thermal conditions in a DGF for the different ventilation systems. Results obtained for heat flux, temperature and reductions in solar load gains were analyzed and applied for the economic and environmental research.

 • Dynamic behaviour of pump-turbine runner: From disk to prototype runner

   Huang, Xingxing; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Presas Batllo, Alexandre
  International Conference on Pumps and Fans with Compressors and Wind Turbines
  DOI: 10.1088/1757-899X/52/2/022036
  Presentation's date: 2013-09-19
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In recent decades, in order to increase output power of hydroelectric turbomachinery, the design head and the flow rate of the hydraulic turbines have been increased greatly. This has led to serious vibratory problems. The pump-turbines have to work at various operation conditions to satisfy the requirements of the power grid. However, larger hydraulic forces will result in high vibration levels on the turbines, especially, when the machines operate at off-design conditions. Due to the economic considerations, the pump-turbines are built as light as possible, which will change the dynamic response of the structures. According to industrial cases, the fatigue damage of the pump-turbine runner induced by hydraulic dynamic forces usually happens on the outer edge of the crown, which is near the leading edges of blades. To better understand the reasons for this kind of fatigue, it is extremely important to investigate the dynamic response behaviour of the hydraulic turbine, especially the runner, by experimental measurement and numerical simulation. The pump-turbine runner has a similar dynamic response behaviour of the circular disk. Therefore, in this paper the dynamic response analyses for circular disks with different dimensions and disk-blades-disk structures were carried out to better understand the fundamental dynamic behaviour for the complex turbomachinery. The influences of the pattern and number of blades were discussed in detail. © Published under licence by IOP Publishing Ltd.

 • Influence of nearby rigid surfaces on natural frequencies in a submerged disk

   Valentín Ruiz, David; Presas Batllo, Alexandre; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery
  Presentation's date: 2013-09-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Numerical study of the vortex shedding in a Donaldson-type hydrofoil

   Fontanals Garcia, Alfred; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Zobeiri, Amirreza; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery
  p. 21
  Presentation's date: 2013-09-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • HYDROPOWER PLANTS PERFORMANCE AND FLEXIBLE OPERATION TOWARDS LEAN INTEGRATION OF NEW RENEWABLE ENERGIES

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Presas Batllo, Alexandre; Castañer Rioboo, David; Valentín Ruiz, David; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • FP7-608532-HYPERBOLE - HYDROPOWER PLANTS PERFORMANCE AND FLEXIBLE OPERATION TOWARDS LEAN INTEGRATION OF NEW RENEWABLE ENERGIES

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Competitive project

   Share

 • Informe CH Cornatel - on-line- enero a junio 2013

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2013-07-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Es fa un resum de les mesureson line rebudes en els mesos de gener a juny de 2013 per als dos grups funcionant individualment o de forma simultània. Es presta atenció especial al nivell de vibració de la canonada d'aspiració en funció de la càrrega.

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivoes - Informe preliminar # 7

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-05-30
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de las bocas de toma en el A.H. Tâmega para el 100 % (100 m3/s) y 40 % (40 m3/s) del caudal máximo de turbinación y nivel de superficie libre en cota 312 m

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivoes - Informe preliminar # 6

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-05-10
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de las bocas de toma de los Grupos 1 (cota 201.5 m) y 2 (cota 197.5 m) en el A.H. Daivões para diversos caudales de turbinación

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivoes - Informe preliminar # 5

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-05-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de una boca de toma en el A.H. Tâmega para el 100 % (100 m3/s) y 40 % (40 m3/s) del caudal máximo de turbinación y nivel de superficie libre en cota 312 m.

 • Use of Coanda nozzles for double glazed façades forced ventilation

   Valentín Ruiz, David; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Alavedra, Pere
  Energy and buildings
  Vol. 62, p. 605-614
  DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.03.046
  Date of publication: 2013-04-29
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper the feasibility of using nozzles for DGF ventilation is evaluated. The nozzles selected for this study are based on the Coanda effect. For this investigation, a CFD model was used to simulate a Coanda nozzle. The modeled nozzle was simulated for different flow rate conditions and velocity and pressure fields obtained in the nozzle outlet were imposed as an inlet boundary condition in an upper crossed lateral ventilation model for a DGF. Results obtained for heat flux, and reductions in solar gain loads for different operating conditions were obtained and compared against previous results for vertical and horizontal DGF ventilation in a similar geometry.

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 4

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-04-28
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma OPTIMIZADA del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) del caudal máximo de turbinación y cotas de almacenamiento en embalse 219 y 223 m.

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 3

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-04-20
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) y 40 % (44 m3/s) del caudal máximo de turbinación

 • Informe Cavitació CH Lleida

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2013-04-15
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el grup 1 de la CH de Lleida té el marge de 3-1,5 MW com a zona de cavitació de la màquina, de manera que la màquina no treballa en aquest rang de potències. Per confirmar la zona de cavitació s'han realitzat una campanya d'assajos

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 2

   Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-04-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) y 40 % (44 m3/s) del caudal máximo de turbinación.

 • Comportamiento vibratorio del alternador de la CH Lleida

   Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2013-03-15
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el grup 1 de la CH de Lleida s'han mesurat vibracions importants d'origen electromagnètic. Per conèixer el motiu d'aquestes vibracions, s'ha realitzat una campanya de mesuraments que té els següents objectius: -Determinació de les freqüències i els modes propis de l'estator de l'alternador. -Càlcul de la manera de vibració de l'estator

 • Experimental investigation of added mass effects on a hydrofoil under cavitation conditions

   Torre Rodriguez, Oscar de La; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed
  Journal of fluids and structures
  Vol. 39, p. 173-187
  DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2013.01.008
  Date of publication: 2013-03-13
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The influence of leading edge sheet cavitation and supercavitation on the added mass effects experienced by a 2-D NACA0009 truncated hydrofoil has been experimentally investigated in a hydrodynamic tunnel. A non-intrusive excitation and measuring system based on piezoelectric patches mounted on the hydrofoil surface was used to determine the natural frequencies of the fluid–structure system. The appropriate hydrodynamic conditions were selected to generate a range of stable partial cavities of various sizes and also to minimize the effects of other sources of flow noise and vibrations. The main tests were performed for different sigma values under a constant flow velocity of 14 m/s and for incident angles of both 1° and 2°. Additionally, a series of experiments in which the hydrofoil was submerged in air, partially and completely submerged in still water and without cavitation at 7 and 14 m/s were also performed. The maximum added mass effect occurs with still water. When cavitation appears, the added mass decreases because the cavity length is increased, and the added mass is minimum for supercavitation. A linear correlation is found between the added mass coefficients and the entrained mass that accounts for the mean density of the cavity, its dimensions and its location relative to the specific mode shape deformation.

 • Análisis y diseño de la geometría de las obras de toma y rejas de entrada en los A.H. de alto Tâmega y Daivões - Informe preliminar # 1

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo; Hernando Matellano, Félix; Chacón Llorente, Rafael; de la Torre Abietar, Luis; López Nieto, Javier
  Date: 2013-03-05
  Report

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Resultados preliminares obtenidos para las simulaciones de flujo a través de la boca de toma del Grupo 1 (cota 201.5 m) en el A.H. Daivões para el 100 % (110 m3/s) y 40 % (44 m3/s) del caudal máximo de turbinación.

 • Numerical and experimental analysis of the dynamic response of large submerged trash-racks

   Huang, Xingxing; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Egusquiza Estevez, Eduardo; Presas Batllo, Alexandre; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús
  Computers and fluids
  Vol. 71, num. January, p. 54-64
  DOI: 10.1016/j.compfluid.2012.09.016
  Date of publication: 2013-01-30
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper investigates the effect of water in the dynamic response of large trash-racks used in hydropower plants. These are large structures that are fully submerged in water and located in the hydraulic circuits to prevent debris and large bodies from entering the turbine. These structures are prone to suffering fatigue damage. Broken bars are rather common, which can produce damage in the turbine and other hydraulic components. To avoid fatigue problems, the trash-racks must be designed to avoid coincidence between the excitation frequencies of vortex shedding and the natural frequencies of the trash rack. Therefore, it is of paramount importance to know which are the natural frequencies and the associated mode-shapes, so as to avoid fluid–structure coupling (lock-in), which can lead to high vibration levels. Finite element models, including the surrounding mass of water, are used for this study. The methodology is applied to two existing trash-racks by calculating the modal parameters and using the numerical finite element model. An experimental investigation is also carried out in one of the trash-racks by impacting the underwater grille and measuring the response using submergible accelerometers. Experimental modal analysis is utilized to extract the modal characteristics of the actual trash rack. There is a good agreement between the numerical and the experimental results. With the validated model, the effects of fluid added mass and damping on the dynamic response of both trash-racks are evaluated and discussed in order to extract some common conclusions.

 • DPI2012-36264 - Análisis de la interacción fluido-estructura en perfiles hidrúlicos de baja vorticidad y su efecto en la respuesta dinámica

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Jou Santacreu, Esteban; Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Valentín Ruiz, David
  Competitive project

   Share

 • Análisis de la interacción fluido-estructura en perfiles hidrúlicos de baja vorticidad y su efecto en la respuesta dinámica

   Fontanals Garcia, Alfred; Presas Batllo, Alexandre; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Jou Santacreu, Esteban; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • Utilització de toveres d’Efecte Coanda per a la ventilació horitzontal de dobles façanes envidrades

   Valentín Ruiz, David; Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Date: 2012-10-15
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe pruebas experimentales en funcionamiento en la Reja La Muela-Iberdrola.Sept 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2012-09-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe vibraciones en la válvula 4 de Susqueda-diciembre 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2012-09-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Detached eddy simulation of the rotor-stator interaction phenomenon in a moving cascade of airfoils

   Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús; Fontanals Garcia, Alfred; Coussirat Nuñez, Miguel Gustavo; Egusquiza Estevez, Eduardo
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  DOI: doi:10.1088/1755-1315/15/6/062039
  Presentation's date: 2012-08-23
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The effect of cavitation on the natural frequencies of a hydrofoil  Open access

   Torre Rodriguez, Oscar de La; Escaler Puigoriol, Francesc Xavier; Egusquiza Estevez, Eduardo; Dreyer, Matthieu; Farhat, Mohamed
  International Symposium on Cavitation
  p. 1-4
  Presentation's date: 2012-08-16
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of the dynamic response of pump-turbine runners. Part I: Experiment

   Presas Batllo, Alexandre; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Huang, Xingxing; Egusquiza Estevez, Eduardo; Farhat, Mohamed; Avellan, François
  IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
  p. 1-9
  DOI: 10.1088/1755-1315/15/5/052015
  Presentation's date: 2012-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  When in operation, pump-turbine runners have to withstand large pressure pulsations generated by the rotor-stator interaction. The analysis of the dynamic behavior of these structures is necessary to avoid damage. For this analysis a realistic model of the runner is necessary. When the runner is submerged in water and inside the casing, its dynamic response is greatly affected. The added mass effects of the surrounding fluid and the proximity of the head-cover and bottom-cover may reduce the natural frequencies. The frequency reduction produced by the added mass effects and the influence of the boundary conditions has to be known for a safe design of the runner. In this paper an experimental investigation on the dynamic response of a model runner is presented. A reduced scale model of a pump-turbine was tested outside and inside the casing with different boundary conditions. For the excitation of the runner at different frequencies piezoelectric patches were used. The response was measured with miniature accelerometers located in several positions inside the runner. From the measurements the natural frequencies and mode-shapes of the runner were calculated using EMA. The influence of the added mass and of the boundary conditions is presented and discussed.

 • Capability of structural-acoustical FSI numerical model to predict natural frequencies of submerged structures with nearby rigid surfaces

   RODRIGUEZ, CRISTIAN; Flores, P; Pierart, F.G.; Contzen, L.R; Egusquiza Estevez, Eduardo
  Computers and fluids
  Vol. 64, p. 117-126
  DOI: 10.1016/j.compfluid.2012.05.011
  Date of publication: 2012-07-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Structural–acoustical model is used in industry to determine natural frequencies of runners and impellers in hydraulic turbomachinery in the stage of design. In these calculations the fluid domain is considered with comparable large distances to stationary parts while there are parts of the submerged structure (runner or impeller) that are extremely close (in relation to its thickness) to a rigid surface (hydraulic seals). These seals are not considered in the numerical model because it is assumed that structural– acoustical model is not capable to predict natural frequencies with nearby rigid surfaces. The present work builds a fluid structure interaction numerical model based on structural–acoustic coupling, checks the numerical model’s accuracy, and determines its capability to predict natural frequencies reduction due to nearby rigid surfaces comparing this model against experimental data of submerged cantilever plates. It is found that the structural–acoustical model can accurately predict the natural frequencies for submerged structures with nearby rigid surfaces with averaged absolute errors of 2.5%. This is an interesting result because it suggests that simulation of runners and impellers can be carried out considering the effect of hydraulic seals, therefore, obtaining natural frequencies that are closer to those found under operation.

 • Informe pruebas on line banda de regulación de la CH de Cornatel.Junio 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David
  Date: 2012-06-30
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe alternadores CH Guillena G1,G2 y G3 Junio 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2012-06-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The scientific world journal

   Egusquiza Estevez, Eduardo
  Collaboration in journals

   Share

 • (1882-9554) International Journal of Fluid Machinery and Systems

   Egusquiza Estevez, Eduardo
  Collaboration in journals

   Share

 • Memoria Predictivo 2011 UPH Sur . Mayo 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen; Castañer Rioboo, David; Presas Batllo, Alexandre
  Date: 2012-05-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe pruebas experimentales-Reja La Muela-Iberdrola-Mayo 2012

   Egusquiza Estevez, Eduardo; Valero Ferrando, Mª Del Carmen
  Date: 2012-05-03
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window