Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
Total activity: 160
Professional category
University professor
Doctoral courses
DOCTOR C. MATEMÀTIQUES
Research group
DGDSA - Differential Geometry, Dynamical Systems and Applications
Department
Department of Applied Mathematics IV
School
Barcelona School of Telecommunications Engineering (ETSETB)
E-mail
matmcmlma4.upc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window
Orcid
0000-0002-7037-0248 Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 160 results
 • Geometría de sistemas físicos y de control y aplicaciones

   Gracia Sabate, Francesc Xavier; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Franch Bullich, Jaime; Prieto Martinez, Pedro Daniel; Rodríguez Olmos, Miguel Andrés; Teixido Roman, Miguel; Roman Roy, Narciso
  Competitive project

   Share

 • Ciencia en Acción 2010

   Ros Ferre, Rosa Maria; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Lazaro Ochoa, Jose Tomas
  Competitive project

   Share

 • Ciencia en Acción: Trabajos de divulgación científica en soportes adecuados

   Roman Roy, Narciso; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Padrón Fernández, Edith
  Award or recognition

   Share

 • Access to the full text
  Geometric Hamilton-Jacobi theory for nonholonomic dynamical systems  Open access

   Gracia Sabate, Francesc Xavier; Giuseppe, Marmo; Martínez, Eduardo; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2009-08
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The geometric formulation of Hamilton--Jacobi theory for systems with nonholonomic constraints is developed, following the ideas of the authors in previous papers. The relation between the solutions of the Hamilton--Jacobi problem with the symplectic structure defined from the Lagrangian function and the constraints is studied. The concept of complete solutions and their relationship with constants of motion, are also studied in detail. Local expressions using quasivelocities are provided. As an example, the nonholonomic free particle is considered.

 • GEOMETRIA DIFERENCIAL SISTEMES DINAMICS I APLIC

   Gracia Sabate, Francesc Xavier; Ros Ferre, Rosa Maria; Barbero Liñan, Maria; Roman Roy, Narciso; Herrero Izquierdo, Jose; Rodríguez Olmos, Miguel Andrés; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  Competitive project

   Share

 • ALGORITMOS GEOMETRICOS DE LIGADURAS Y REDUCCION EN SISTEMAS DINAMICOS, FISICA Y CONTROL

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Barbero Liñan, Maria; Gracia Sabate, Francesc Xavier; Herrero Izquierdo, Jose; Roman Roy, Narciso
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Hamilton-Jacobi theory and the evolution operator  Open access

   Cariñena Marzo, José Fernando; Gracia Sabate, Francesc Xavier; Martínez Fernández, Eduardo; Marmo, Giuseppe; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date of publication: 2009
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a new setting of the geometric Hamilton-Jacobi theory by using the so-called time-evolution operator K. This new approach unifies both the Lagrangian and the Hamiltonian formulation of the problem developed in [7], and can be applied to the case of singular Lagrangian dynamical systems.

 • A GEOMETRIC STUDY OF ABNORMALITY IN OPTIMAL CONTROL PROBLEMS FOR CONTROL AND MECHANICAL CONTROL SYSTEMS  Open access  awarded activity

   Barbero Liñan, Maria
  School of Mathematics and Statistics (FME), Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Durant els darrers quaranta anys la geometria diferencial ha estat una eina fonamental per entendre la teoria de control òptim. Habitualment la millor estratègia per resoldre un problema és transformar-lo en un altre problema que sigui més tractable. El Principi del Màxim de Pontryagin proporciona al problema de control òptim d’una estructura Hamiltoniana. Les solucions del problema Hamiltonià que satisfan unes determinades propietats són candidates a ésser solucions del problema de control òptim. Aquestes corbes candidates reben el nom d’extremals. Per tant, el Principi del Màxim de Pontryagin aixeca el problema original a l’espai cotangent. En aquesta tesi desenvolupem una demostració completa i geomètrica del Principi del Màxim de Pontryagin. Investiguem cuidadosament els punts més delicats de la demostració, que per exemple inclouen les perturbacions del controls, l’aproximació lineal del conjunt de punts accessibles i la condició de separació. Entre totes les solucions d’un problema de control òptim, existeixen les corbes anormals. Aquestes corbes no depenen de la funció de cost que es vol minimitzar, sinó que només depenen de la geometria del sistema de control. En la literatura de control òptim, existeixen estudis sobre l’anormalitat, tot i que només per a sistemes lineals o afins en el controls i sobretot amb funcions de cost quadràtiques en els controls. Nosaltres descrivim un mètode geomètric nou per caracteritzar tots els diferents tipus d’extremals (no només les anormals) de problemes de control òptim genèrics. Aquest mètode s’obté com una adaptació d’un algoritme de lligadures presimplèctic. El nostre interès en les corbes anormals es degut a les corbes òptimes estrictament anormals, les quals també queden caracteritzades mitjançant l’algoritme descrit en aquesta tesi. Com aplicació del mètode mencionat, caracteritzem les extremals d’un problema de control òptim lliure, aquell on el domini de definició no està donat. En concret, els problemes de temps mínim són problemes de control òptim lliures. A més a més, som capaços de donar una corba extremal estrictament anormal aplicant el mètode descrit per a un sistema mecànic. Un cop la noció d’anormalitat ha estat estudiada en general, ens concentrem en l’estudi de l’anormalitat per a sistemes de control mecànics, perquè no existeixen resultats sobre l’existència de corbes òptimes estrictament anormals per a problemes de control òptim associats a aquests sistemes. En aquesta tesi es donen resultats sobre les extremals anormals quan la funció de cost és quadràtica en els controls o si el funcional a minimitzar és el temps. A més a més, la caracterització d’anormals en casos particulars és descrita mitjançant elements geomètrics com les formes quadràtiques vector valorades. Aquests elements geomètrics apareixen com a resultat d’aplicar el mètode descrit en aquesta tesi. També tractem un altre enfocament de l’estudi de l’anormalitat de sistemes de control mecànics, que consisteix a aprofitar l’equivalència que existeix entre els sistemes de control noholònoms i els sistemes de control cinemàtics. Provem l’equivalència entre els problemes de control òptim associats a ambdós sistemes de control i això permet establir relacions entre les corbes extremals del problema nonholònom i del cinemàtic. Aquestes relacions permeten donar un example d’una corba òptima estrictament anormal en un problema de temps mínim per a sistemes de control mecànics. Finalment, i deixant de banda per un moment l’anormalitat, donem una formulació geomètrica dels problemes de control òptim no autònoms mitjançant la formulació unificada de Skinner-Rusk. La formulació descrita en aquesta tesis és fins i tot aplicable a sistemes de control implícits que apareixen en un gran nombre de problemes de control òptim dins de l’àmbit de l’enginyeria, com per exemple els sistemes Lagrangians controlats i els sistemes descriptors.

  Durante los últimos cuarenta años la geometría diferencial ha sido una herramienta para entender la teoría de control óptimo. Habitualmente la mejor estrategia para resolver un problema es transformarlo en otro problema que sea más tratable. El Principio del Máximo de Pontryagin dota al problema de control óptimo de una estructura Hamiltoniana. Las soluciones del problema Hamiltoniano que satisfagan determinadas propiedades son candidatas a ser soluciones del problema de control óptimo. Estas curvas candidatas se llaman extremales. Por lo tanto, el Principio del Máximo de Pontryagin levanta el problema original al espacio cotangente. En esta tesis doctoral, desarrollamos una demostración completa y geométrica del Principio del Máximo de Pontryagin. Investigamos minuciosamente los puntos delicados de la demostración, como son las perturbaciones de los controles, la aproximación lineal del conjunto de puntos alcanzables y la condición de separación. Entre todas las soluciones de un problema de control óptimo, existen las curvas anormales. Estas curvas no dependen de la función de coste que se quiere minimizar, sino que sólo dependen de la geometría del sistema de control. En la literatura de control óptimo existen estudios sobre la anormalidad, aunque sólo para sistemas lineales o afines en los controles y fundamentalmente con funciones de costes cuadráticas en los controles. Nosotros presentamos un método geométrico nuevo para caracterizar todos los distintos tipos de extremales (no sólo las anormales) de problemas de control óptimo genéricos. Este método es resultado de adaptar un algoritmo de ligaduras presimpléctico. Nuestro interés en las extremales anormales es debido a las curvas óptimas estrictamente anormales, las cuales también pueden ser caracterizadas mediante el algoritmo descrito en esta tesis. Como aplicación del método mencionado en el párrafo anterior, caracterizamos las extremales de un problema de control óptimo libre, aquél donde el dominio de definición de las curvas no está dado. En particular, los problemas de tiempo óptimo son problemas de control óptimo libre. Además, somos capaces de dar un ejemplo de una curva extremal estrictamente anormal aplicando el método descrito. Una vez la noción de anormalidad en general ha sido estudiada, nos centramos en el estudio de la anormalidad para sistemas de control mecánicos, ya que no existen resultados sobre la existencia de curvas óptimales estrictamente anormales para problemas de control óptimo asociados a estos sistemas. En esta tesis, se dan resultados sobre las extremales anormales cuando la función de coste es cuadrática en los controles o el funcional a minimizar es el tiempo. Además, la caracterización de las anormales en casos particulares es descrita por medio de elementos geométricos como las formas cuadráticas vector valoradas. Dichos elementos geométricos aparecen como consecuencia del método descrito para caracterizar las extremales. También se considera otro enfoque para el estudio de la anormalidad de sistemas de control mecánicos, que consiste en aprovechar la equivalencia que existe entre sistemas de control noholónomos y sistemas de control cinemáticos. Se prueba la equivalencia entre problemas de control óptimo asociados a ambos sistemas de control, lo que permite establecer relaciones entre las extremales del problema noholónomo y las extremales del problema cinemático. Estas relaciones permiten dar un ejemplo de una curva optimal estrictamente anormal en un problema de tiempo óptimo para sistemas de control mecánicos. Por último, olvidándonos por un momento de la anormalidad, se describe una formulación geométrica de los problemas de control óptimo no autónomos aprovechando la formulación unificada de Skinner-Rusk. Esta formulación es incluso válida para sistemas de control implícitos que aparecen en numerosos problemas de control óptimo de ámbito ingenieril, como por ejemplo, los sistemas Lagrangianos controlados y los sistemas descriptores.

  For the last forty years, differential geometry has provided a means of understanding optimal control theory. Usually the best strategy to solve a difficult problem is to transform it into a different problem that can be dealt with more easily. Pontryagin's Maximum Principle provides the optimal control problem with a Hamiltonian structure. The solutions to the Hamiltonian problem, satisfying particular conditions, are candidates to be solutions to the optimal control problem. These candidates are called extremals. Thus, Pontryagin's Maximum Principle lifts the original problem to the cotangent bundle. In this thesis, we develop a complete geometric proof of Pontryagin's Maximum Principle. We investigate carefully the crucial points in the proof such as the perturbations of the controls, the linear approximation of the reachable set and the separation condition. Among all the solutions to an optimal control problem, there exist the abnormal curves. These do not depend on the cost function we want to minimize, but only on the geometry of the control system. Some work has been done in the study of abnormality, although only for control-linear and control-affine systems with mainly control-quadratic cost functions. Here we present a novel geometric method to characterize all the different kinds of extremals (not only the abnormal ones) in general optimal control problems. This method is an adaptation of the presymplectic constraint algorithm. Our interest in the abnormal curves is with the strict abnormal minimizers. These last minimizers can be characterized by the geometric algorithm presented in this thesis. As an application of the above-mentioned method, we characterize the extremals for the free optimal control problems that include, in particular, the time-optimal control problem. Moreover, an example of an strict abnormal extremal for a control-affine system is found using the geometric method. Furthermore, we focus on the description of abnormality for optimal control problems for mechanical control systems, because no results about the existence of strict abnormal minimizers are known for these problems. Results about the abnormal extremals are given when the cost function is control-quadratic or the time must be minimized. In this dissertation, the abnormality is characterized in particular cases through geometric constructions such as vectorvalued quadratic forms that appear as a result of applying the previous geometric procedure. The optimal control problems for mechanical control systems are also tackled taking advantage of the equivalence between nonholonomic control systems and kinematic control systems. In this thesis, it is found an equivalence between time-optimal control problems for both control systems. The results allow us to give an example of a local strict abnormal minimizer in a time-optimal control problem for a mechanical control system. Finally, setting aside the abnormality, the non-autonomous optimal control problem is described geometrically using the Skinner-Rusk unified formalism. This approach is valid for implicit control systems that arise in optimal control problems for the controlled Lagrangian systems and for descriptor systems. Both systems are common in engineering problems.

 • Abnormality for a?ne connection control systems in the Special Session

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS
  Presentation's date: 2008-07-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Unified formalism for non-autonomous mechanical systems

   Barbero-Liñán, María; a-Enríquez, Arturo Echeverrí; Martín de Diego, David; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2008-03
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La mujer: elemento innovador en la ciencia

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2008
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El proyecto "La mujer, innovadora en la Ciencia" se puso en marcha con motivo del año de la Ciencia (2007) como una iniciativa de la Comisión de Mujeres Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, encargándose del desarrollo un equipo de trabajo integrado por Ainhoa Berciano (Universidad del País Vasco), Carmen Jalón (CEP Luisa Revuelta de Córdoba), Josefina Ling (Universidad de Santiago de Compostela), Marta Macho (Universidad del País Vasco), Mª Isabel Marrero (Universidad de La Laguna), Miguel Muñoz (Universidad Politécnica de Cataluña), Edith Padrón (Universidad de La Laguna), Narciso Román (Universidad Politécnica de Cataluña), Mónika Sánchez (IES Beatriz Galindo), Teresa Valdecantos (SIPFA Algeciras, Cádiz) y Elena Vázquez (Universidad de Santiago de Compostela).

 • Skinner-Rusk unified formalism for optimal control systems and applications

   Barbero, María; Echeverría Enríquez, Arturo; Martín de Diego, David; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2007-05
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Red Temática "Geometría, Mecánica y Control"

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Marrero González, Juan Carlos; Roman Roy, Narciso
  Competitive project

   Share

 • Optimal control problems for affine connection control systems: characterization of extremals

   Barbero, M; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  GEOMETRY AND PHYSICS: XVI International Fall Workshop
  p. 127-131
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Skinner-Rusk formalism for optimal control

   Barbero Liñan, Maria; Echeverría Enríquez, Arturo; Martín de Diego, David; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2006-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Geometric Hamilton?Jacobi Theory  Open access

   Cariñena Marzo, José Fernando; Gracia Sabate, Francesc Xavier; Giuseppe, Marmo; Martínez, Eduardo; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2006-05
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The Hamilton–Jacobi problem is revisited bearing in mind the consequences arising from a possible bi-Hamiltonian structure. The problem is formulated on the tangent bundle for Lagrangian systems in order to avoid the bias of the existence of a natural symplectic structure on the cotangent bundle. First it is developed for systems described by regular Lagrangians and then extended to systems described by singular Lagrangians with no secondary constraints. We also consider the example of the free relativistic particle, the rigid body and the electron-monopole system.

 • Skinner-Rusk formalism for optimal control

   Barbero, M; ECHEVERRÍA-ENRÍQUEZ, A; Martín, D de Diego; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  XV Fall Workshop on Geometry and Physics
  p. 1
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Red: Geometría, Mecánica y Control

   Barbero Liñan, Maria; Marrero González, Juan Carlos; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso; Gracia Sabate, Francesc Xavier
  Competitive project

   Share

 • MTM2005-04947 GEOMETRÍA Y CONTROL: APLICACIONES EN FÍSICA Y TECNOLOGÍA

   Roman Roy, Narciso; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  Competitive project

   Share

 • Red Temática "Geometría, Mecánica y Control"

   Marrero González, Juan Carlos; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Competitive project

   Share

 • Extended Hamiltonian formalism of field theories: Variational approach and other topics

   ECHEVERRÍA-ENRÍQUEZ, A; León, M de; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2005-07
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • EXTENDED HAMILTONIAN FORMALISM OF FIELD THEORIES: VARIATIONAL ASPECTS AND OTHER TOPICS. Codi Biblioteca 1400625015.

   ECHEVERRÍA-ENRÍQUEZ, A; León, M de; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2005-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • HAMILTONIAN SYSTEMS IN MULTISYMPLECTIC FIELD THEORIES. Codi Biblioteca 1400624846.

   Echeverría, A; León, M de; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2005-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premultisymplectic constraint algorithm for field theories

   León, M de; Marín-Solano, J; Marrero, J C; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2005-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extended Hamiltonian formalism of field theories. Variational aspects and other topics

   Echeverría Enríquez, Arturo; León, Manuel de; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  7th International Conference on Geometry, Integrability and Quantization
  p. 116-127
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new geometrical setting for the Hamilton-Jacobi equation

   Cariñena Marzo, José Fernando; Gracia Sabate, Francesc Xavier; Marmo, G; Martínez, E; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  XIV Fall Workshop on Geometry and Physics
  p. 198-204
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Constraint algorithm for singular field theories

   León, M de; Marín-Solano, J; Marrero, J C; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2004-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ON SOME ASPECTS OF THE GEOMETRY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PHYSICS. Codi Biblioteca 1400065209

   Gracia Sabate, Francesc Xavier; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2004-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Constraint algorithm for singular field theories

   León, M de; Solano, Marín J; Marrero, J C; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  XIII Fall Workshop on Geometry and Physics
  p. 1-8
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A GLOBAL STUDY OF THE STABILITY OF NONHOLONOMIC DISSIPATIVE SYSTEMS

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Yaniz Fernandez, Francisco
  Date of publication: 2003-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control and Kinematics Systems. Codi biblioteca 1400527572

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Yaniz Fernandez, Francisco
  Date: 2003-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Symetries and reduction in optimal control theory

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  XI Encuentro de Otoño: Geometría y Física
  Presentation's date: 2003-09-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Skinner-Rusk formulation in Classical Field Theory

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  XII Fall Workshop on Geometry and Physics
  Presentation's date: 2003-09-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geometric Structures and Differential Equations

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / Congreso de Matemática Aplicada
  Presentation's date: 2003-09-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control and kinematic systems

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  The First Joint International Meeting between the American Mathematical Society and the Real Sociedad Matemática Española
  Presentation's date: 2003-06-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geometric Structures and Differentials Equations

   Gracia Sabate, Francesc Xavier; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / Congreso de Matemática Aplicada
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control and Kinematic Systems

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Yaniz Fernandez, Francisco
  IFAC Workshop on Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control
  p. 1
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A global study of the stability of nonholomic dissipative systems

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Yaniz Fernandez, Francisco
  IFAC Workshop on Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control
  p. 125-130
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Skinner-Rusk formulation in classical field theory

   López, C; Echeverría, A Enríquez; Marín-Solano, J; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  XII Fall Workshop on Geometry and Physics
  p. 211-216
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ASPECTOS GEOMÉTRICOS DEL CONTROL DISIPATIVO DE SISTEMAS MECÀNICOS Y SISTEMAS NO HOLÓNOMOS

   Yaniz Fernandez, Francisco
  Department of Applied Mathematics IV, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • BFM2002-03493 PRINCIPIOS VARIACIONALES, CONTROL OPTIMO Y APLICACIONES

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Competitive project

   Share

 • Mechanical Control Systems and Kinematic Systems

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  XI Fall Workshop on Geometry and Physics
  Presentation's date: 2002-09-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Symmetries and reduction in optimal control theory

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  XI Fall Workshop on Geometry and Physics
  Presentation's date: 2002-09-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SYMMETRIES AND REDUCTION IN GEOMETRIC OPTIMAL CONTROL THEORY. Codi Biblioteca 1400357650

   Echeverría, A; Marín, J; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2002-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sistemas no holónomos con control y sistemas cinemáticos

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  XI Fall Workshop on Geometry and Physics
  Presentation's date: 2002-09-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GEOMETRIC REDUCTION IN OPTIMAL CONTROL THEORY WITH SYMMETRIES. Codi Biblioteca 1400357757

   Echeverría, A; Marín, J; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  Date: 2002-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Symmetries and reduction in optimal control theory

   ECHEVERRÍA-ENRÍQUEZ, A; Marín-Solano, J; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Roman Roy, Narciso
  XI Fall Workshop on Geometry and Physics
  p. 203-208
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Seminario conjunto sobre técnicas geometricas en teoría de control

   Roman Roy, Narciso; Muñoz Lecanda, Miguel Carlos
  Competitive project

   Share

 • Nonholonomic Systems and Kinematic Systems

   Muñoz Lecanda, Miguel Carlos; Yaniz Fernandez, Francisco
  XI Fall Workshop on Geometry and Physics
  p. 1
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window