Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 239 results
 • Integración de conocimiento en la subcontratación estratégica de diseño de producto  Open access

   Genovese, Pablo Alberto
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La motivació d'aquesta tesi és entendre com pot ser gestionada la integració de coneixement en projectes de subcontractació estratègica de disseny de producte. Una participació activa de l'empresa durant la realització de les tasques de disseny (definició de paràmetres de disseny i definició de regles de disseny) li permet créixer en coneixement, però ha de minimitzar els problemes de fugida de coneixement i dependència de proveïdors. El model proposat parteix de caracteritzar les tasques de disseny en funció la complexitat del coneixement i les interdependències de les tasques inter-organitzacionals, s'analitza l'adequació i factibilitat d'ús dels mecanismes d'integració de coneixement i mecanismes de control en la subcontractació de disseny de producte. Trobant que, pel que fa a la definició de les regles de disseny dinàmiques, l'anàlisi suggereix que la tasca estaria caracteritzada per una complexitat dinàmica. On la realització en forma conjunta entre l'empresa i el subcontractat estaria caracteritzada per una acció col · lectiva intensiva i una transacció recíproca. Per això, el mecanisme d'integració de coneixement utilitzat tendiria a ser el grup de resolució de problemes i presa de decisions, i els mecanismes de control tendirien a estar orientats a les competències, valors, creences i límits. En canvi, per a la definició dels paràmetres de disseny, l'anàlisi suggereix la tasca estaria caracteritzada per una complexitat estàtica. On la realització en forma conjunta entre l'empresa i el subcontractat estaria caracteritzada per una acció col·lectiva compartida i una transacció seqüencial. Per això, els mecanismes d'integració de coneixement utilitzats tendirien a ser la seqüenciació d'activitats, les regles de disseny estàtiques i la comunicació i procediments. Els mecanismes de control tendirien a estar orientats al comportament, al resultat i límits. Per dur a terme la integració de coneixement entre els dissenyadors i l'arquitecte de producte, el mecanisme d'integració de coneixement utilitzat entre aquests equips tendiria a ser grup de resolució de problemes i presa de decisions. I el control tendiria a realitzar-se per mitjà de sistemes interactius de control. L'evidència recollida, a través d'un estudi de cas en dues col·laboracions universitat-empresa, ha confirmat el model proposat.

  The motivation of this thesis is to understand how it can be managed the integration of knowledge in strategic outsourcing projects product design. Active participation of the company during the tasks of design (definition of design parameters and design rules definition) allows you to grow in knowledge, however should minimize leakage problems of knowledge and dependence on suppliers. The proposed model to characterize the design tasks based on knowledge complexity and interdependencies of inter-organizational tasks, we analyse the suitability and feasibility of use of knowledge integration mechanisms and control mechanisms on outsourcing design product. Finding that, with respect to the definition of dynamic design rules, the analysis suggests that the task would be characterized by a dynamic complexity. The joint implementation between the company and the subcontractor would be characterized by intensive collective action and mutual transaction. For this, the mechanism of integration of knowledge used tend to be the group problem solving and decision making, and control mechanisms tend to be oriented to the skills, values, beliefs and boundaries. Instead, to define the design parameters, the analysis suggests the task would be characterized by a static complexity. The joint implementation between the company and the subcontractor would be characterized by pooled collective action and a transaction sequence. For this, knowledge integration mechanisms utilized tend to be the sequencing of activities, static design rules and procedures and communication. The control mechanisms tend to be oriented to the behaviour, the outcome and limits. To carry out the integration of knowledge between designers and product architect, the knowledge integration mechanism used between these teams tend to be group problem solving and decision making. And controls tend to be by means of interactive control systems. The evidence gathered through a case study of two university-industry collaborations, has confirmed the proposed model.

  La motivación de esta tesis es entender cómo puede ser gestionada la integración de conocimiento en proyectos de subcontratación estratégica de diseño de producto. Una participación activa de la empresa durante la realización de las tareas de diseño (definición de parámetros de diseño y definición de reglas de diseño) le permite crecer en conocimiento, no obstante debe minimizar los problemas de fuga de conocimiento y dependencia de proveedores. El modelo propuesto parte de caracterizar las tareas de diseño en función la complejidad del conocimiento y las interdependencias de las tareas inter-organizacionales, se analiza la adecuación y factibilidad de uso de los mecanismos de integración de conocimiento y mecanismos de control en la subcontratación de diseño de producto. Encontrando que, con respecto a la definición de las reglas de diseño dinámicas, el análisis sugiere que la tarea estaría caracterizada por una complejidad dinámica. Donde la realización en forma conjunta entre la empresa y el subcontratado estaría caracterizada por una acción colectiva intensiva y una transacción recíproca. Para esto, el mecanismo de integración de conocimiento utilizado tendería a ser el grupo de resolución de problemas y toma de decisiones, y los mecanismos de control tenderían a estar orientados a las competencias, valores, creencias y límites. En cambio, para la definición de los parámetros de diseño, el análisis sugiere la tarea estaría caracterizada por una complejidad estática. Donde la realización en forma conjunta entre la empresa y el subcontratado estaría caracterizada por una acción colectiva compartida y una transacción secuencial. Para esto, los mecanismos de integración de conocimiento utilizados tenderían a ser la secuenciación de actividades, las reglas de diseño estáticas y la comunicación y procedimientos. Los mecanismos de control tenderían a estar orientados al comportamiento, al resultado y límites. Para llevar a cabo la integración de conocimiento entre los diseñadores y el arquitecto de producto, el mecanismo de integración de conocimiento utilizado entre dichos equipos tendería a ser grupo de resolución de problemas y toma de decisiones. Y el control tendería a realizarse por medio de sistemas interactivos de control. La evidencia recogida, a través de un estudio de caso en dos colaboraciones universidad-empresa, ha confirmado el modelo propuesto.

 • 8ès Premis Manel Xifra Boada

   Riba Romeva, Carles
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • El crac energético: cifras y falacias

   Riba Romeva, Carles; Sans Rovira, Ramon; Torrents Pujades, Eva
  Date of publication: 2013-03-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño de un nuevo sistema de carga lateral de recogida de residuos orgánicos

   Riba Romeva, Carles; Domenech Mestres, Carles
  Competitive project

   Share

 • Recursos energéticos y crisis: el fin de 200 años irrepetibles

   Riba Romeva, Carles
  Date of publication: 2012-12-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El crac energètic: xifres i fal·làcies

   Riba Romeva, Carles; Sans Rovira, Ramon; Torrents Pujades, Eva
  Date of publication: 2012-09-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sistema Experto de Selección de Procesos No Convencionales para Corte de Chapa Metálica  Open access

   Cortés Sáenz, David
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els processos de tall han estat sota un constant canvi degut a la creixent necessitat de la ind ustria de desenvolupar productes nals amb caracterstiques optimes que agil litzin la seva introducci o al mercat. Existeixen cents de processos diferents per aplicacions molt variades dels quals el tall de xapa met al lica en forma part. Dins dels processos de tall de xapa, es troben els processos de tall per l aser, tall per xorro d'aigua, tall per plasma i oxitall entre d'altres, tamb e coneguts com a processos de tall no convencionals. Aquests processos constantment han ampliat el seu camp d'aplicaci o essent cada vegada m es utilitzats en materials amb major gruix, a velocitats de tall majors i millorant cada vegada m es la qualitat del tall, colocant-los com una per al excel lent opci o tall de xapa met al lica. Part dels par ametres d'operaci o relatius a aquests processos (p.e. les velocitats de tall, toler ancies requerides, gruixos al tallar i materials possibles de tallar), coincideixen entre un proc es i altre en certs rangs de valors. Aix o podria interpretar-se de manera err onia si es creies que qualsevol proc es dels anomenats abans poden esser utilitzat sota les mateixes circumst ancies. Usualment, la elecci o per d'un proc es per a un disseny es realitza per mitj a d'una senzilla presa de decisi o i basada en la pr opia experi encia o el coneixement que es tingui. No obstant aix o escollir correctament un proc es de tall es un factor clau per a la optimitzaci o de tot el proc es productiu, ja que permet agilitzar el temps de fabricaci o i d'entrega d'un producte, disminuir elevats costos de fabricaci o, desperdici de materials i evitar operacions secund aries per manca de qualitat. Degut a la complexitat dels diversos procediments per a la selecci o de processos, be sigui matem aticament o per el coneixement previ que es tingui de cada proc es, existeix encara la necessitat d'una eina de f acil utilitzaci o que pugui emular el comportament que tindria un expert al seleccionar un proc es de tall no convencional, una eina que permeti identi car els atributs i obtindre la m es apropiada combinaci o d'atributs en conjunci o amb els requeriments reals de l'aplicaci o de maquinat. Per a facilitar la presa de decisions en els processos de tall de xapa no convencionals, s'ha desenvolupat un sistema intel ligent que utilitza un model de selecci o basat en t ecniques de l ogica difusa, generat a partir de regles i una base de coneixement obtinguda del coneixement de diversos experts. A partir d'una senzilla captura de par ametres d'una pe ca, el sistema ofereix les opcions de tall m es apropiades en base als requeriments d'una pe ca, permeten a un usuari no expert la selecci o del proc es m es adequat amb emfasis en una prioritat prede nida: acabat, cost o temps, d'una manera quantitativament encertada. Els resultats obtinguts dels diversos experiments realitzats indiquen que el sistema desenvolupat per a la selecci o i comparaci o de processos de tall de xapa met al lica, compleix amb els requeriments necessaris per a ser utilitzat en la selecci o dels processos de tall no convencionals. Aquesta Tesis presenta pas a pas una metodologia per a la selecci o i comparaci o de processos de tall de xapa met al lica amb l'objectiu de proporcionar una nova manera de seleccionar processos per al tall de material per mitj a d'un sistema expert.

  Los procesos de corte han estado bajo un constante cambio debido a la creciente necesidad de la industria de desarrollar productos nales con caracter sticas optimas que agilicen su introducci on al mercado. Existen cientos de procesos diferentes para aplicaciones muy variadas de los cuales el corte de chapa met alica forma parte. Dentro de los procesos de corte de chapa, se encuentran los procesos de corte por l aser, corte por chorro de agua, corte por plasma y oxicorte entre otros, tambi en conocidos como procesos de corte no convencionales. Estos procesos constantemente han ampliado su campo de aplicaci on siendo cada vez m as utilizados en materiales con mayores espesores, a velocidades de corte mayores y mejorando cada vez m as la calidad del corte, coloc andolos como una excelente opci on para el corte de chapa met alica. Parte de los par ametros de operaci on relativos a estos procesos (p.e. las velocidades de corte, tolerancias requeridas, espesores a cortar y materiales posibles de cortar), coinciden entre un proceso y otro en ciertos rangos de valores. Esto podr a interpretarse de manera err onea si se creyera que cualquier proceso de los antes mencionados puede ser utilizado bajo las mismas circunstancias. Usualmente, la elecci on de un proceso para un dise~no se realiza por medio de una sencilla toma de decisi on y basada en la propia experiencia o el conocimiento que se posea. Sin embargo, elegir correctamente un proceso de corte es un factor clave para la optimizaci on de todo el proceso productivo, ya que permite agilizar el tiempo de fabricaci on y de entrega de un producto, disminuir elevados costes de fabricaci on, desperdicio de materiales y evitar operaciones secundarias por falta de calidad. Debido a la complejidad de los diversos procedimientos para la selecci on de procesos, bien sea matem aticamente o por el conocimiento previo que se tenga de cada proceso, existe a un la necesidad de una herramienta de f acil utilizaci on que pueda emular el comportamiento que tendr a un experto al seleccionar un proceso de corte no convencional, una herramienta que permita identi car los atributos y obtener la m as apropiada combinaci on de atributos en conjunci on con los requerimientos reales de la aplicaci on de maquinado. Para facilitar la toma de decisiones en los procesos de corte de chapa no convencionales, se ha desarrollado un sistema inteligente que utiliza un modelo de selecci on basado en t ecnicas de l ogica difusa, generado a partir de reglas y una base de conocimiento obtenida del conocimiento de diversos expertos. A partir de una sencilla captura de los par ametros de una pieza, el sistema ofrece las opciones de corte m as apropiadas en base a los requerimientos de una pieza, permitiendo a un usuario no experto la selecci on del proceso m as adecuado con enfasis en una prioridad prede nida: acabado, coste o tiempo, de una manera cuantitativamente acertada. Los resultados obtenidos de los diversos experimentos realizados indican que el sistema desarrollado para la selecci on y comparaci on de procesos de corte de chapa met alica, cumple con los requerimientos necesarios para ser utilizado en la selecci on de los procesos de corte no convencionales. Esta Tesis presenta paso a paso una metodolog a para la selecci on y comparaci on de procesos de corte de chapa met alica con el objetivo de proporcionar una nueva manera de seleccionar procesos para el corte de materiales por medio de un sistema experto.

  Cutting processes have been under a constant change due to the increasing necessity of the industry to develop end items with optimal characteristics that make agile their introduction to the market. Sheet metal cutting is part of a group of hundreds of different processes for various applications. Within the sheet metal cutting processes are laser cutting, water jet cutting, plasma and oxyfuel cutting among others, also known as non-conventional cutting processes. These processes have continuously extended their field of application being increasingly used with thicker materials, higher cutting speeds and better cut- ting quality, placing them as an excellent option for cutting sheet metal. Part of the operating parameters for these processes (e.g. cutting speed, required tolerances, thicknesses and materials to be cut) overlap between one process and another in certain ranges. This could be misinterpreted if it is believed that any of the above process can be used under the same circumstances. Frequently, the selection of a cutting process is done through a simple decision-making and it is based on the experience or previous knowledge. However, choosing the right cutting process is a key factor for the optimization of the entire production process, it allows faster time to manufacturing and product delivery, reduces high manufacturing costs, material waste and avoids secondary operations for lack of quality. Due to the complexity of the various procedures for the selection process, either mathematically or by prior knowledge on each process, there exists the need of an user-friendly tool that can emulate the behavior that an expert would have when selecting a non-conventional cutting process, a tool capable of identifying the attributes and get the most appropriate combination of attributes in conjunction with the actual requirements of the machining application. In order to facilitate the decision-making of non-conventional sheet metal cutting processes, it is presented an intelligent system that uses a selection model based on fuzzy logic techniques. The model is generated from a knowledge base acquired from diverse experts. With a simple input of the parameters of a piece, the system offers the most appropriate cutting options based on the requirements of a piece, allowing a non-expert user selecting the most appropriate process (quantitatively accurate) with emphasis on a predefined priority: finish, cost or time The results of different experiments show that the presented system for the selection and comparison of sheet metal cutting processes, meets the requirements for its use in the selection of non-conventional cutting processes. This thesis presents a step-by-step methodology for the selection and comparison of sheet metal cutting processes as a new structure of selection by means of an expert system.

 • Recursos energètics i crisi: la fi de 200 anys irrepetibles

   Riba Romeva, Carles
  Date of publication: 2012-02-28
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diagnosi i innovació en els processos de producció i gestió energètica en equipaments turístics de les Illes Balears  Open access

   Moià Pol, Andreu Antoni
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Keywords: Energy Audits, Energy Efficiency, Rational Use of Energy, Life cycle assessment, Hotel buildings, Net Zero Emissions Buildings, Renewable Energy,Solar Energy, Biomass, cogeneration (CHP). This PhD analyzes the touristic facilities and proposes improvements in the energy process production and management of hotels. During the last years there have been changes related to social, economic, legislation and environment aspects that have produced a change in building designs and the process and energy systems. The tourist sector has more than 50 years in the Balearic Island¿s and has reached a level of maturity than allows for analysis and rethinking on energy production schemes. For this reason it¿s important to find a criterion of typologies of hotels and innovate in the design, management and production of energy. This can result a tool to be used to designers in the initial phase, for choose the architecture than reduce more the environment impacts, and be used to the public administration, users and managers for taking correct decisions.

   La tesi analitza els establiments turístics i vol proposar millores en els processos de producció igestió energètica dels equipaments turístics. En els darrers anys s’han produït canvissociambientals, econòmics i legislatius que han provocat un canvi en els edificis, fent ques’estableixin noves estratègies i dissenys en els processos i sistemes de producció energètica.El sector turístic te més de 50 anys d’implantació a les Illes Balears, ja ha arribat a un grau demaduresa suficient per poder ser analitzat i reflexionar sobre el seu futur en l’ús de l’energia. Ésper aquesta raó que trobar un criteri de tipologies d’hotels i propostes d’innovació en el disseny,la gestió i producció de l’energia pot resultar una eina que serveixi de suport tant alsdissenyadors en l’etapa inicial, per a tal de seleccionar l’arquitectura que redueixi els impactesambientals, com també serveixi a l’administració pública, als usuaris i gestors a l’hora deprendre decisions.

 • Ergoecology: Evolution and challenges

   García Acosta, Gabriel; Saravia Pinilla, Martha Helena; Riba Romeva, Carles
  Work: a journal of prevention, assessment and rehabilitation
  Vol. 41, num. 1, p. 2133-2140
  DOI: 10.3233/WOR-2012-1017-2133
  Date of publication: 2012
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Recursos energéticos y crisis, el fin de 200 años irrepetibles

   Riba Romeva, Carles
  Automática e instrumentación
  num. 436, p. 34-37
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Basado en fuentes de información reconocidas, el estudio llevado a cabo toma como ámbito de análisis el conjunto del mundo interrelacionando distintos aspectos en periodos de tiempo significativos. Por otro lado, realiza evaluaciones numéricas dando prioridad a las medidas físicas por encima de las monetarias, y pone el énfasis en el agotamiento de los recursos de energía más que en los impactos ambientales.

 • Un nuevo paradigma: "Diseño in blue"

   Riba Romeva, Carles
  Automática e instrumentación
  Vol. 436, p. 38-41
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concurrent conceptual evaluation of tolerances’ synthesis in mechanical design

   Pérez, Roberto; Ciurana Gay, Joaquim; Riba Romeva, Carles; Molina Gutiérrez, Arturo; Romero, David; Quesada, Ana M.; Hernández-G., Luis W.
  Concurrent engineering. Research and applications
  Vol. 19, num. 2, p. 175-186
  DOI: 10.1177/1063293X11406147
  Date of publication: 2011-06-02
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • NEWMATICA: Sistema avanzado de recogida neumática de residuos energéticamente más eficiente e inteligente (F-00309)

   Riba Romeva, Carles; Paz Bernales, Huascar; Domenech Mestres, Carles
  Competitive project

   Share

 • Desenvolupament d'accionament directe per a rentadora (C-08389)

   Domenech Mestres, Carles; Riba Romeva, Carles; Presas Renom, Andreu
  Competitive project

   Share

 • Q-00020

   Riba Romeva, Carles
  Competitive project

   Share

 • 8è premi de valorització de la recerca, modalitat 1

   Domenech Mestres, Carles; Fabra Sales, Jordi; Riba Romeva, Carles
  Award or recognition

   Share

 • From anthropocentric design to ecospheric design: questioning design epicentre

   García Acosta, Gabriel; Riba Romeva, Carles
  International Design Conference
  p. 29-37
  Presentation's date: 2010-05-19
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sub-projecte del mini-programa/'Innovation 4 Welfare/'

   Riba Romeva, Carles
  Competitive project

   Share

 • Elaboración del Mapa del estado de la Mecatrónica II

   Blanco Romero, Elena; Riba Romeva, Carles
  Competitive project

   Share

 • Elaboración del Mapa del estado de la Mecatrónica y oportunidades de futuro

   Blanco Romero, Elena; Riba Romeva, Carles
  Competitive project

   Share

 • Elaboración del Mapa del estado de la Mecatrónica III

   Blanco Romero, Elena; Riba Romeva, Carles
  Competitive project

   Share

 • RMADS: development of a concurrent rapid manufacturing advice system  Open access

   Munguía Valenzuela, Francisco Javier
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La intenció d'aquest projecte de recerca és anar més enllà de l' aconseguit pels sistemes existents de selecció i comparació de processos de Prototipat Ràpid, mitjançant la introducció d'una nova metodologia que tingui com a únic fi la 'Fabricació Final' de components. El sistema desenvolupat incorpora algunes de les eines més recents del camp de Intel·ligència Artificial, de manera que sigui possible aconseguir una metodologia concurrent que inclogui: · Sistemes experts, que s'executen durant el procés de presa de decisions amb alternatives múltiples. Els sistemes experts utilitzen típicament estructures del tipus: IF-THEN-ELSE o CASE, de manera que les opcions puguin ser 'cribrades' especialment durant les primeres etapes de la selecció. · Lògica difusa per a la presa de decisions. Normalment en l'àmbit de la fabricació, alguns termes lingüístics o paràmetres de tipus qualitatiu són utilitzats per definir estats o propietats. Per exemple és comú trobar termes qualitatius com ara: 'bones propietats mecàniques "o" alta taxa d'absorbència', en lloc de xifres i números puntuals. Per tant és necessari comptar amb un mètode per traduir i gestionar aquesta informació. La lògica difusa ha estat adoptada com a mitjà per traduir termes d'ordre qualitatiu a informació quantitativa de manera que a partir d'aquestes dades es pugui construir un sistema de classificació i rànquing de processos.· Presa de decisions Multi-criteri, agrupació (sumatòria) i classificació. Durant la investigació es van provar diferents mètodes per a la classificació d'alternatives i selecció final a partir de vectors d'ordre quantitatiu amb pesos ponderats. Per a aquesta finalitat es va adoptar la metodologia proposada per Lan et al. (2005) el qual es descriu en el capítol 5 d'aquest treball. · Xarxes Neuronals Artificials. Aquestes han estat aplicades per a la modelització i simulació d'alguns processos de Fabricació Ràpida prèviament seleccionats. Per exemple, el procés de Sinteritzat Selectiu Làser es va aconseguir modelar utilitzant Xarxes Neuronals amb un algorisme de "backpropagation", prenent com a informació base, les dades proporcionades pel software propietari de l'equip. Aquesta xarxa neuronal simula una màquina de sinteritzat làser model DTM Vanguard, disponible a la FundacioCIM-UPC a Barcelona. D'altra banda el procés de Fusió selectiva per làser ha estat modelat també mitjançant Xarxes Neuronals a partir de l'equip Concep Laser M2, disponible al laboratori d'Enginyeria mecànica de la Universitat Catòlica de Lovaina, Bèlgica. Els models extrets d'aquestes simulacions mostren una estimació del temps total de fabricació menor al 10% la qual cosa representa una millora substancial respecte a mètodes d'estimació paramètrics. · Finalment s'ha utilitzat la tècnica de bases de dades relacionals per a la gestió i emmagatzematge d'informació sobre materials. Aquestes bases de dades han estat creades en Ms Access, que proporciona la facilitat d'accés, filtrat, graficació i presentació de la informació requerida. Aquesta informació pot ser extreta automàticament mitjançant trucades ODBC, executades des de l'entorn Matlab.Per a il·lustrar el funcionament de les eines descrites en una forma integrada, s'ha optat per desenvolupar una aplicació pilot en Matlab, utilitzant alguns "Tool boxes" especialitzats com: Lògica difusa, Xarxes neuronals, Estadística, Utilitats de graficació, Creació d'interfície d'usuari (GUI), Bases de dades. El resultat d'aquesta integració és una aplicació pilot anomenada RMADS (Rapid Manufacturing Advice System), el qual compta amb una interfície gràfica d'usuari que es divideix en tres mòduls: · Requeriments generals de disseny. Aquest mòdul analitza els paràmetres usualment definits en les especificacions inicials de Producte, per exemple: tipus de material, toleràncies, acabat superficial, complexitat geomètrica, etc. · Mòdul de costos. Aquest mòdul utilitza paràmetres d'entrada prèviament introduïts com: volum de peça, mida de lot i dimensions totals, per a realitzar càlculs mitjançant mètodes paramètrics i models basats en xarxes neuronals. El resultat és una estimació del cost per peça i també el cost estès per volums grans. · Selecció de materials. Aquest mòdul mostra la natura iterativa del procés de selecció de materials, a través de criteris de "filtratge" o selecció, de manera que a cada iteració el nombre d'opcions sigui limitat a un nombre raonable d'alternatives.

  The intention of this research is to go beyond currently available systems for the assessment and selection of Rapid Prototyping processes, hence introducing a new methodology devoted to 'Manufacturing' applications. Specifically the system would include a number of state of the art artificial Intelligence techniques to comprise a fully concurrent methodology, namely:· Expert systems are included to aid in the decision making process with multiple alternatives. Expert systems typically use If-Then-Else or CASE structures so that the available options can be screened specially during the first selection stages.· Fuzzy logic for decision making. Usually in manufacturing, linguistic terms or qualitative parameters are used to define states of properties. For instance it is common to find terms such as 'Good mechanical properties' or 'High absortivity rates' therefore it is necessary to have a method to translate and manage such information. Fuzzy logic has been adopted as a means to translate qualitative terms to quantitative information.· Multi-criteria decision making, aggregation and ranking. Different methods for selecting and ranking alternatives were tested which allows the integration of quantitative vectors with weighting factors that reflect the user preferences. For this purpose the method proposed by Lan et al. (2005) has been adopted as discussed in Chapter 5.· Artificial Neural Networks (ANNs) are being applied for the modelling and simulation of a number of Rapid Manufacturing Methods. Selective Laser Sintering has been modelled using a back propagation algorithm ANN taking as a basis the information provided by the machine software. The ANN simulates a DTM Vanguard SLS machine available at Fundacio CIM-UPC, Barcelona, while the Selective Laser Melting has been modelled with the parameters and settings used by the Concept Laser M2 machine available at the Mechanical Engineering Lab of the Catholic University of Leuven, Belgium. The extracted models exhibit a build-time prediction error rate lower than 10%, which is a significant improvement compared to conventional parametric methods.· Finally, relational databases have been applied for storing and handling materials information. These databases have been stored as Ms Access data which provides the ease to access, filter, screen and plot the required information. This data can be automatically called and extracted by means of an ODBC call deployed within the Matlab environment.In order to illustrate the functionality of the previous tools put together, a pilot application was designed in Matlab, making use of a number of specialized toolboxes namely: Fuzzy logic, Neural Network, Statistics, Plotting utilities, GUI builder, Database.The result is a prototype system with a graphic user interface divided in three modules: · General design requirements: which deals with those parameters usually defined in the product PDS, for instance: material type, tolerances, surface roughness, geometrical complexity, etc.· Costing module: which makes use of parametric cost estimation and ANN-based models to perform the calculation of cost per part, and for low volumes· Materials selection: Shows the iterative nature of materials selection through screening steps so that the range of suitable options is limited.

 • Diseño de un equipamiento para la elaboración de productos de pastelería

   Paz Bernales, Huascar; Riba Romeva, Carles; Tomas Rubio, Carles
  Competitive project

   Share

 • A decision support system for coating selection based on fuzzy logic and multi-criteria decision making

   Athanasopoulos, G; Riba Romeva, Carles; Athanasopoulou, C
  Expert systems with applications
  Vol. 38, num. 8, p. 10848-10853
  DOI: 10.1016/j.eswa.2009.01.016
  Date of publication: 2009-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Neural-network-based model for build-time estimation in selective laser sintering

   Munguia Valenzuela, Francisco Javier; Ciurana Gay, Joaquim; Riba Romeva, Carles
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B, journal of engineering
  Vol. 223, num. 8, p. 995-1003
  Date of publication: 2009-08
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Entre la responsabilitat ambiental i la millora de la competitivitat  Open access

   Riba Romeva, Carles; González Benítez, María Margarita; Niembro Garcia, Isabel Joaquina; Presas Renom, Andreu; Coll Raich, Judit
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation's date: 2009-07-09
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premi Cambra 2009

   Domenech Mestres, Carles; Nomen Escoda, Oriol; Riba Romeva, Carles
  Award or recognition

   Share

 • Diagnóstico Ambiental de Bienes de Equipo

   Niembro Garcia, Isabel Joaquina; González Benítez, María Margarita; Presas Renom, Andreu; Riba Romeva, Carles; Coll Raich, Judit
  Competitive project

   Share

 • INNOVATION 4 WELFARE-MECHATRONICS BASED REHABILITATION AT HOME

   Mach Beneyto, Joan; Riba Romeva, Carles; Pérez Villaseñor, Oriol; Llorens Cervera, Sonia; Domenech Mestres, Carles; Paz Bernales, Huascar
  Competitive project

   Share

 • Consell Social UPC: Nit de la UPC

   Planas Dangla, Rita Maria; Riba Romeva, Carles; Domenech Mestres, Carles; Nomen Escoda, Oriol; Romeu Garbi, Jordi; Genesca Francitorra, Meritxell; Hernandez Palacin, Juan Carlos
  Award or recognition

   Share

 • Cambra Comerç de Terrassa

   Planas Dangla, Rita Maria; Riba Romeva, Carles; Domenech Mestres, Carles; Nomen Escoda, Oriol; Romeu Garbi, Jordi; Genesca Francitorra, Meritxell; Hernandez Palacin, Juan Carlos
  Award or recognition

   Share

 • A framework for tolerance analysis in collaborative engineering mechanical design

   Riba Romeva, Carles; Pérez Rodríguez, Roberto; Férnández-G., Luís W.; Ciurana Gay, Joaquim
  Lecture notes in computer science
  Vol. 5220/2008, p. 58-65
  DOI: 10.1007/978-3-540-88011-0_8
  Date of publication: 2008-09-22
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A concurrent Rapid Manufacturing advice system

   Munguia Valenzuela, Francisco Javier; Riba Romeva, Carles
  IEEE International Conference on Automation Science and Engineering 2008
  p. 947-952
  DOI: 10.1109/COASE.2008.4626477
  Presentation's date: 2008-08-23
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pursuing successful rapid manufacturing: A users' best-practices approach

   Munguia Valenzuela, Francisco Javier; Ciurana Gay, Joaquim; Riba Romeva, Carles
  Rapid prototyping journal
  Vol. 14, num. 3, p. 173-179
  DOI: 10.1108/13552540810878049
  Date of publication: 2008-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pursuing successful rapid manufacturing: a users¿ best-practices approach

   Munguia Valenzuela, Francisco Javier; Riba Romeva, Carles
  Rapid prototyping journal
  Vol. 14, num. 3, p. 173-179
  Date of publication: 2008-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Selección de materiales en el diseño de máquinas

   Riba Romeva, Carles
  Date of publication: 2008
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo de tecnologías para elevación "NET ZERO"

   Nomen Escoda, Oriol; Riba Romeva, Carles; Llorens Cervera, Sonia; Domenech Mestres, Carles
  Competitive project

   Share