Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 76 results
 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna. El cas de Barcelona (1840-1936). Volum III: De la Ciutat Vella a l'Eixample: Mirades complementàries  Open access

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2015-02-28
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els treballs de recerca recollits en aquest tercer volum ofereixen diferents perspectives complementàries a l’entorn del nucli principal d’estudi, l’evolució del teixit residencial barceloní en alguns sectors de la Ciutat Vella i l’Eixample, entre 1840 i 1936.

  Treball realitzat dins dels projectes de recerca HUM 2007-64221 i HAR 2010-19160 atorgats pel Ministerio de Ciencia e Innovación

  Els treballs de recerca que s'inclouen en aquest tercer volum ofereixen diferents perspectives complementàries a l'entorn del nucli principal d'estudi, l'evolució del teixit residencial barceloní en alguns sectors de la Ciutat Vella i de l'Eixample, entre 1840 i 1936.

 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna. El cas de Barcelona (1840-1936). Volum II: Les operacions de creació d'habitatge dins l'Eixample (1860-1936)  Open access

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel; Serra Santasusagna, Joan
  Date of publication: 2014-12-01
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La publicació és fruit d'una recerca sobre la formació del teixit residencial a l’Eixample de Barcelona, realitzada en el marc dels projectes finançats "La arquitectura de la vivienda en Barcelona" (HUM 2007-64221) i "La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo. 1939-1976" (HAR 2010-19160). Aquest volum II, "Les operacions de creació d’habitatge dins l’Eixample (1860-1936)", constitueix la continuació immediata, ara dins de l’àmbit de l’Eixample de Barcelona, dels treballs que es donaven a conèixer en el volum I: "El teixit residencial en les operacions de creació d’habitatges dins de Ciutat Vella. 1840-1880", aparegut l’any 2013.

  Descripció del recurs: 4 de febrer de 2015

  Treball realitzat dins dels projectes de recerca HUM 2007-64221 i HAR 2010-19160 atorgats pel Ministerio de Ciencia e Innovación

  Els textos que ara editem son fruit dels treballs de recerca sobre la formació del teixit residencial a l’Eixample de Barcelona que vam realitzar en el marc dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 i La arquitectura de la vivienda a Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo. 1939-1976. HAR 2010-19160. El volum II, Les operacions de creació d’habitatges dins l’Eixample (1860-1936), constitueix la continuació immediata, ara dins de l’àmbit de l’Eixample de Barcelona, dels treballs que es donaven a conèixer en el volum I, El teixit residencial en les operacions de creació d’habitatges dins de Ciutat Vella. 1840-1880, aparegut l’any 2013. D’altra banda, el volum III, De la Ciutat Vella a l’Eixample. Mirades complementàries, recull alguns apartats en els quals s’exposen aspectes concrets que ens han semblat prou destacables per a donar-los un tractament específic i que es refereixen tant als teixits residencials de les zones del nucli antic de les que havíem analitzat al volum I, com als teixits de l’Eixample dels quals es parla al volum II. En un principi teníem la intenció d’agrupar tot el que ara publiquem en un únic volum, les dimensions que hauria pres aquest volum i la relativa autonomia de tractament de les qüestions que acullen han aconsellat presentar-les en dos volums separats.

 • Teoria i crítica de la ciutat, l'arquitectura i les arts

   Ramon Graells, Antoni; Muxi Martinez, Zaida; Oliveras Samitier, Jordi; Azara Nicolas, Pedro; Devesa Devesa, Ricardo; Pla Serra, Mauricio; Montaner Martorell, Jose M.
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna: el cas de Barcelona 1840-1936. Volum I: les operacions de creació d'habitatge dins Ciutat Vella (1840-1880)  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Serra Santasusagna, Joan; Hereu Payet, Pedro
  Date of publication: 2013-10
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La present publicació recull una part dels treballs realitzats a partir dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 y La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976. HAR 2010-19160. Els treballs que ara donem a conèixer són els que corresponen als estudis referents al període comprès entre 1840 i 1880.

  La present publicació recull una part dels treballs realitzats a partir dels projectes de recerca La arquitectura de la vivienda en Barcelona. HUM 2007-64221 y La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976. HAR 2010-19160. Els treballs que ara donem a conèixer són els que corresponen als estudis referents al període comprès entre 1840 i 1936. Paral·lelament, amb la publicació de la monografia Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona hem començat a donar a conèixer la part dels treballs actualment en curs i centrats en el període posterior a la Guerra Civil.

 • El teixit residencial en la formació de la metropoli moderna : el cas de l'Eixample

   Rosselló Nicolau, Maribel; Collell, Alba; Cuadrench, Pere; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen
  Barcelona quaderns d'historia
  num. 18, p. 350-351
  Date of publication: 2012-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sala polivalent del Consell Comarcal del Garraf

   Muros Alcojor, Adrian; Oliveras Samitier, Jordi
  Luces CEI
  num. 47, p. 13-15
  Date of publication: 2012-10-29
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona (1952-1962)

   Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Date of publication: 2011-12
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  L'ordenació del conjunt  Open access

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2011-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El treball sobre les Vivendes del Congrés Eucarístic que presentem en aquesta publicació té un caràcter autònom, com a monografia centrada en un conjunt residencial que, per la seva dimensió, coherència i qualitat i per les característiques de la seva promoció, s’ens presenta com una peça singular dins del conjunt del teixit residencial que es construeix a Barcelona després de la Guerra Civil Espanyola. Ara bé, aquesta monografia és, alhora, una part del treball de recerca que el nostre equip elabora d’ençà de l’any 2007 amb l’ajut de dos projectes de recerca successius concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i que se centra en l’estudi de la formació del teixit residencial de la Barcelona contemporàni.

 • A Third Nature

   Oliveras Samitier, Jordi
  Taking Action
  Presentation's date: 2011-11-15
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Antonio Gaudí: architect-craftsman with a unique creative style, 1852-1926

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2011-10-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciudad de Museos. Clústeres de museos en la ciudad contemporánea  Open access

   Nikolic, Mila
  Department of History and Theory of Architecture, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En nuestra cultura el museo ocupa un lugar privilegiado simbólicamente, pero también físicamente, en la ciudad. Y no tan sólo lo ocupa, sino lo crea, lo define, lo cambia y le da significado. Esta tesis demuestra que ese lugar hoy está en el clúster de museos. Y en el clúster, fuera del cual deviene casi imposible contemplar el museo, el museo cambia; cambian el significado y la importancia de sus aspectos básicos. Mi hipótesis es que en el proyecto del museo el aspecto urbanístico –su lugar y relación con la ciudad– toma primacía sobre el aspecto museográfico y arquitectónico. El contenido –la colección y el montaje– y la arquitectura del museo se funden en la densidad cultural del clúster como lugar del museo, destacando ese lugar y urbanismo en primer plano. El lugar – el clúster– se convierte así en clave para una nueva lectura del museo y de la ciudad. Apoyando la idea de multi-lugar, con múltiples funciones, significados y públicos, el clúster de museos se desmiembra. Se considera como ubicación física en la ciudad, forma urbana que el clúster toma, dinámicas y relaciones que establece, y lugar público que crea en esta interacción con la ciudad. A través de un análisis histórico, comparativo y crítico de estas cuatro dimensiones del lugar de museos, en los cuatro capítulos, la disertación confirma la hipótesis, como también la teoría del locus genii, mostrando el papel fundamental del clúster de museos como fuerza que organiza, genera y transforma el sistema de museos y el sistema de ciudad. Demuestra que el boom de museos, creando, cambiando y acentuando los clústeres de museos, representa una revolución en la relación y concepción del museo y de la ciudad. Desde el clúster de museos se nota toda una sucesión de cambios e innovaciones radicales en el museo, en el mismo clúster de museos y en la ciudad, a través de los cuales se explica la primacía del aspecto urbanístico en el proyecto del museo, y la teoría se amplía a la importancia del aspecto museográfico en el proyecto de la ciudad. El clúster de museos se eleva a rango del manifiesto urbanístico, mostrando que los nuevos modelos del museo-clúster, del clúster de museos y de la «ciudad de museos» son diferentes escalas o niveles de un urbanismo de densidades y flujos que maximiza el uso e impacto de los museos y espacios públicos entre ellos en la movilización y la difusión de la cultura y de la información cultural.Aunque el estudio abarca un espacio histórico y geográfico más amplio para demostrar la extensión de este fenómeno todavía poco investigado e insuficientemente conocido, se acentúan las transformaciones de los museos y sus clústeres y sistemas en las últimas tres décadas, en las principales ciudades europeas, incluyendo también los casos notables de otros continentes que sugieren las posibles direcciones de un futuro desarrollo.

  In our culture the museum occupies a privileged place symbolically, but also physically, in the city. And not only does it occupy it, but it also creates, defines, changes it, and gives it meaning. This thesis demonstrates that that place is in the museum cluster. And in the cluster, out of which it becomes almost impossible to contemplate the museum, the museum changes; the meaning and the importance of its basic aspects change. My hypothesis is that in the museum project the urbanistic aspect – its place and relationship with the city – takes precedence over its museographic and architectonic aspects.The content – collection and display – and the architecture of the museum merge into the cultural density of the cluster as the place of the museum, highlighting that place and urbanism in the foreground. The place – the cluster – thus becomes the key to a new reading of the museum and of the city. Supporting the idea of multi-place, with multiple functions, meanings and audiences, the cluster is dismembered. It is considered as the physical location in the city, the urban form the cluster takes, the dynamics and relationships it establishes, and the public place which it creates in this interaction with the city.Through a historical, comparative and critical analysis of these four dimensions of the place of museums, in the four chapters, the dissertation proves the hypothesis, as well as the theory of the locus genii, showing the fundamental role of the museum cluster as a force that organizes, generates and transforms the museum system and the urban system. It demonstrates that the museum boom, by creating, changing, and emphasizing museum clusters, represents a revolution in the relationship and conception of the museum and of the city. From the museum cluster is observed a whole range of radical changes and innovations in the museum, in the very museum cluster and in the city, through which the primacy of the urbanistic aspect in the project of the museum is explained, and the theory is extended to the importance of the museum aspect in the project of the city. The cluster of museums is raised in rank of the urban manifesto, showing that new models of the museum-cluster, the museum cluster, and the "city of museums" are different scales or levels of an urbanism of densities and flows that maximizes the use and impact of museums and public spaces between them in the mobilization and dissemination of culture and cultural information.Although the study includes a wider historical and geographic space to demonstrate the extension of this still little investigated and insufficiently well-known phenomenon, the accent is on the transformations of the museums and their clusters and systems during last three decades, in the principal European cities, including also the remarkable cases from other continents that suggest the possible directions of a future development.

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona: Entre la autarquía y el desarrollismo, 1939-1976

   Paricio Casademunt, Antoni; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Competitive project

   Share

 • Cooperation in higher education and training between the EU and Partner countries (PC) Australia, Japan, New Zealand and the Republic of Korea

   Oliveras Samitier, Jordi; Botton Halfon, Jocelyne Mireille de; Uson Guardiola, Ezequiel; Chong, Carolyn; Fernandez, Pierre; Sbiti, Nadia; Peretti, Gabriella; Grosso, Mario; Giordano, Roberto; Dodd, Melanie; Burri, Mark; Baracco, Mauro; Crist, Graham; Walker, Miranda; Burke, Anthony; Thomas, Leena Elizabeth; Landler, Juliet; Minnaert, Frank; Holt-Damant, Kathi; Frazer, Jhon
  Competitive project

   Share

 • Equilibrio territorial

   Oliveras Samitier, Jordi
  PH. Bolet¿n del Instituto Andaluz del Patrimonio Hist¿rico
  Vol. XVIII, num. 76, p. 40-47
  Date of publication: 2010-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Equilibrio territorial: las nuevas poblaciones de Andalucía del siglo XVIII

   Oliveras Samitier, Jordi
  PH. Bolet¿n del Instituto Andaluz del Patrimonio Hist¿rico
  Vol. 18, num. 76, p. 41-49
  Date of publication: 2010-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona: entre la autarquia y el desarrollismo

   Oliveras Samitier, Jordi; Rosselló Nicolau, Maribel; Paricio Casademunt, Antoni; Rodríguez Pedret, Carmen
  Competitive project

   Share

 • Tres en uno

   Muros Alcojor, Adrian; Oliveras Samitier, Jordi
  Architectural competition

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The After-Bilbao effect

   Oliveras Samitier, Jordi
  Conference of the International Confederation of Architectural Museums
  Presentation's date: 2010-06-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna: el cas de l'Eixample  Open access

   Collell, Alba; Cuadrench, Pere; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Rosselló Nicolau, Maribel
  Congrés d'Història de Barcelona
  p. 1-22
  Presentation's date: 2009-12-03
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna. El cas de l'Eixample  Open access

   Rosselló Nicolau, Maribel; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen; Colell, Alba; Cuadrench, Pere
  Congrés d'Història de Barcelona
  Presentation's date: 2009-12-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La comunicació que proposem vol examinar la formació del teixit residencial de Barcelona en el cas de l’Eixample de Cerdà i en el període comprès entre els anys finals del segle XIX i la Guerra Civil Espanyola. Dins d’aquest context, volem mostrar la gradual definició i diversitat dels edificis d’habitatges que configuraren l’Eixample. En el seu intent d’esdevenir una metròpoli moderna a partir de mitjan segle XIX, Barcelona va haver d’efectuar un conjunt d’estratègies diferents i complementàries en el que la definició del seu teixit residencial va tenir un paper molt significatiu. La necessitat de dotar Barcelona d’uns edificis residencials adequats a les dinàmiques de la ciutat moderna i als requeriments dels seus habitants (o almenys a les d’uns sectors prou diversos i significatius) va fer necessari que s’hagués d’anar plantejant de manera ininterrompuda l’organització general d’aquests edificis, les tipologies dels habitatges que havien de contenir, les infraestructures i serveis amb què havien d’estar equipats i l’adient relació que havien de mantenir amb una trama viària racionalitzada i funcional. Sens dubte, la formació del teixit residencial de Barcelona va obeir a impulsos, idees i models similars als que es troben en moltes de les ciutats occidentals. Així i tot, creiem que posar de manifest les particularitats que es poden detectar en el teixit barceloní és un dels camins que ens permeten d’entendre, d’una banda, la manera específica amb què la ciutat s’ha inserit en el procés de formació de les metròpolis modernes, i de l’altra, les connexions que manté amb els plantejaments teòrics i les estratègies a les quals responen aquestes metròpolis. El nostre examen vol contribuir a la reflexió sobre les estratègies d’inserció i interconnexió de Barcelona com a metròpoli moderna que planteja el Congrés, i alhora, ajudar a comprendre com, per sobre de les manifestacions estilístiques, a l’Eixample es realitzà un treball pacient i continu, el resultat del qual és un teixit residencial molt coherent que permet de donar una resposta flexible a requeriments molt diferenciats.

 • Characterization of Potassium-Selective Field Effect Transistors Based on 1,3-(di-4-oxabutanol)-Calix[4]arene-Crown-5 as lonophore

   Gustavsson, Johan; Zine, Nadia; Vocanson, Francis; Engel Lopez, Elisabet; Planell Estany, Josep Antón; Bausells Roigé, Joan; Oliveras Samitier, Jordi; Errachid, Abdelhamid
  Sensor letters
  Vol. 7, num. 5, p. 795-800
  DOI: 10.1166/sl.2009.1150
  Date of publication: 2009-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Obres d' adequació La Masia d' en Cabanyes

   Oliveras Samitier, Jordi
  Competitive project

   Share

 • HABITATGES DE NOVA CREACIÓ A LA BARCELONA DINS MURALLES AL S.XIX

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2008-01-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La arquitectura de la vivienda en Barcelona

   Rosselló Nicolau, Maribel; Rodríguez Pedret, Carmen; Hereu Payet, Pedro; Oliveras Samitier, Jordi
  Competitive project

   Share

 • "ANALYSE ET GÉNÉALOGIE DE LA FORME URBAINE PROUFAITE"

   Oliveras Samitier, Jordi
  " LEDOUX, L'UTOPIE, LA VILLE " SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS
  Presentation's date: 2006-10-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La casa ideal: difusió de l'imaginari de la modernitat nord-americana després de la segona guerra mundial

   Oliveras Samitier, Jordi
  Jornades Internacionals Espais interiors, Casa i art (s. XVIII al XXI)
  Presentation's date: 2006-01-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "NUEVAS POBLACIONES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII"

   Oliveras Samitier, Jordi
  JORNADAS INTERNACIONALES DE URBANISMO Y ARQUIETCTURA DE LA ILUSTRACIÓN
  Presentation's date: 2005-11-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Poner calles en el campo: la colonización interior en la España de la Ilustración

   Oliveras Samitier, Jordi
  Jornades Internacionals d' Urbanisme i Arquitectura de la Ilustració
  p. 139-162
  Presentation's date: 2005-11-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Marc general per a l'avaluació de la interacció entre la recerca i la docència a la Universitat

   Oliveras Samitier, Jordi; Cornet Calveras, Albert; Bruna Floris, Joaquim; Salla Tarrago, Jose M.; Pallarès Porta, Francesc; Pèlach Serra, Àngels; Molina Luque, Fidel; Cartanyà Solé, Jordi; Prades Nebot, Anna
  Date of publication: 2005-06
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Arquitectura de la vivienda en las colonias industriales en Cataluña  Open access

   Oliveras Samitier, Jordi
  Habitatge obrer i colònies industrials a la península Ibèrica
  p. 128-134
  Presentation's date: 2005-03-01
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Els nous traçats urbans i l¿Acadèmia Militar de Matemàtiques

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2004
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diagramatizar, mapificar, topografiar

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2003-09
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Redacció de l'informe històric sobre l'edifici de l'Hotel Rosaleda a Encamp (Andorra)

   Oliveras Samitier, Jordi; Rodríguez Pedret, Carmen
  Competitive project

   Share

 • GATCPAC

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2003
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Holanda: la metròpolis en el paissatge urbà

   Oliveras Samitier, Jordi
  INDE - Informació i debat : circular del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
  p. 28-29
  Date of publication: 2002-12
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sinapia. la españa que no fue (hispania al revés)

   Oliveras Samitier, Jordi
  Clío, el pasado presente
  num. 13, p. 36-39
  Date of publication: 2002-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MUSEOS SACROS Y PROFANOS. ARQUITECTURA RECIENTE PARA MUSEOS

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2002-09-30
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'ARQUITECTURA D'ADOLF FLORENSA

   Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2002-01-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Memòria de la càtedra ignasi de solà-morales

   Oliveras Samitier, Jordi
  Annals. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
  p. 10-11
  Date of publication: 2001-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ignasi de solà-morales y la teoría cultural

   Oliveras Samitier, Jordi
  Menhir (Bilbao)
  num. 3, p. 12-17
  Date of publication: 2001-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'arquitectura gòtica del nord i la seva adaptació meridional

   Oliveras Samitier, Jordi
  Dovella
  num. 71, p. 7-11
  Date of publication: 2001-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El gòtic del Nord i la seva adaptació meridional

   Oliveras Samitier, Jordi
  Dovella
  num. 71, p. 7-11
  Date of publication: 2001-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Introducción a la arquitectura: conceptos fundamentales

   de Sola-Morales Rubio, Ignacio; Llorente Diaz, Marta; Ramon Graells, Antoni; Oliveras Samitier, Jordi; Montaner Martorell, Jose M.
  Date of publication: 2000-10
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • INTRODUCCIÓ A L'ARQUITECTURA. CONCEPTES FONAMENTALS

   de Sola-Morales Rubio, Ignacio; Llorente Diaz, Marta; Montaner Martorell, Jose M.; Ramon Graells, Antoni; Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2000-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • DIZIONARIO DELL'ARCHITETTURA DEL XX SECOLO

   de Sola-Morales Rubio, Ignacio; Rodríguez Pedret, Carmen; Ramon Graells, Antoni; Llorente Diaz, Marta; Montaner Martorell, Jose M.; Oliveras Samitier, Jordi
  Date of publication: 2000-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las viviendas españolas del año 2000. Estudio de las últimas realidades y tendencias

   Oliveras Samitier, Jordi; Avellaneda Diaz-grande, Jaime; Diaz Gomez, Cesar
  Date: 1999-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La luz y la forma de los techos de los museos

   Folguera Caveda, Eduardo; Oliveras Samitier, Jordi
  Revista de museología
  Vol. 1, num. 17, p. 140-147
  Date of publication: 1999-06
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window