Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 280 results
 • El parc central a la metròpoli contemporània: Una definició crítica

   Florit Femenias, Joan
  Defense's date: 2014-03-26
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Avui, allò urbà és un fenomen en expansió i es preveu que arribi a ser l'hàbitat humà majoritari durant aquest segle. En aquest context, segueixen destacant amb qualitats i continguts propis una sèrie de grans metròpolis per sobre de les ciutats menors. Assajar una definició crítica d'un dels elements constitutius propis que formen part de les qualitats específiques de les grans metròpolis contemporànies, com són en aquest cas els seus respectius parcs centrals, és l'objectiu d'aquest estudi.Sense ser aquest un element necessari ni present a totes les metròpolis del món, l'estudi demostra una presència significativa d'aquests grans parcs al seu interior. Alhora, mantenen una definició dels seus continguts i composició encara pendent, ateses les diferències que hi ha entre els diferents casos i el procés viu de consolidació en què es troba la majoria.L'objectiu és definir l'entitat urbanística d'aquests espais lliures amb rol preferent entre tot el sistema d'espais oberts de la metròpoli, com a espais especialment adients per a la satisfacció de l'oci col.lectiu a escala metropolitana, i s'aborda a través de tres vies diferenciades i interrelacionades.Al primer capítol s'exposa un estat de la qüestió sobre quatre àrees temàtiques bàsiques, referides a aspectes parcials del caràcter del parc central de la metròpoli. Els continguts temàtics abordats són: El paper del verd urbà i les derives culturals que l'han portat a formar part de la ciutat des del jardí urbà fins al parc central. La responsabilitat dels grans esdeveniments urbans internacionals en la constitució i composició d'aquests espais singulars. El concepte de l'oci col.lectiu urbà amb projecció metropolitana com a principal utilitat que els grans parcs pretenen satisfer. Les aportacions efectives i potencials dels grans parcs a l'equilibri mediambiental de la metròpoli.El segon capítol indaga en l'origen del parc central. A través de l'estudi de la història de casos de naturalesa variada, s'exposa una oberta panoràmica sobre com i quan han nascut aquests grans parcs urbans destinats a satisfer necessitats de lleure naixents a les majors aglomeracions urbanes del món, sobre els modes en què el sòl passa a propietat pública i sobre els diversos objectius perseguits amb la seva constitució.Finalment, al tercer capítol es desgrana la resposta a la hipòtesi principal que guia la recerca. Així, és a través del desentrellat d'un conjunt variat d'arguments parcials seleccionats que es proposa una definició crítica i personal del concepte de parc central, mirant d'aclarir les qualitats de la seva composició i el conflicte urbanístic associat a aquesta particular peça metropolitana. S'atén a un primer grup d'arguments relatius a un ventall divers de motius que serveixen de germen per a la constitució del parc central; s'aborda la definició de la condició urbanística del parc central, oberta, pública, equipada i estratègica, a través de l'anàlisi dels seus continguts interns i de l'específica relació d'aquests amb el cos de la metròpoli; s'incorpora també una reflexió sobre l'efecte que tenen els diferents modes en què aquests han estat construïts en la constitució interna del parc. Altrament, es destaca el caràcter promotor de troballes i innovacions d'aquests espais capital, que contribueixen a l'enriquiment de la composició de la metròpoli i al progrés de la urbanística.Tanmateix, no tots els que es descriuen són atributs o qualitats que resultin condició indispensable de la naturalesa de qualsevol parc central. És precisament en les diferències que té cada cas a l'hora de conjugar-los, i en l'èmfasi que els diversos parcs posen a cada un dels arguments exposats, on resideix l'expressió singular de cada parc central, on hi ha oportunitats per a la identitat de la metròpoli contemporània.

 • La plataforma com a llindar en l'obra de Mies i Utzon

   Ros Ballesteros, Jordi
  Defense's date: 2014-01-23
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi s'estructura en tres volums ¡ndependents, que s'avé amb l'ordre ¡ndiferent amb el que podrien ser llegits.Dos d'ells, estan dedicats a dos mestres de l'arquitectura moderna, Mies i Utzon. que encarnen respectivament els dos grans corrents arquitectònics que comparteixen amb desigual ¡ntensitat la primera meitat del s.XX: el racionalisme i el realisme oarquitectura orgànica.El tercer volum, mostra algunes plataformes rellevants de l'arquitectura de Mesopotàmia, Egipte i Grècia, aquella terna de cultures arquitectòniques que, segons Giedion, encarnaren la primera concepció espacial de l'arquitectura . Aquest volum espresenta aquí com a annex, en tant que aquesta tesi analitza principalment diverses nocions de plataformes construïdes al llarg del segle XX. Però fou precisament des de reinterpretació de la plataforma, clàssica en essència, que aquelles magnificentsplataformes massives de l'antiguitat reivindicaren amb justesa la seva vigència moderna.Tant Mies com Utzon no tan sols varen acotar els seus respectius projectes entre dos estrats sensiblement horitzontals, el del terra i el de la coberta, sinó que les característiques formals de cadascun d'aquests episodis definiren el principals atributs i interessos de la seva arquitectura.En ambdós casos, però, ha estat el pla de la coberta el que ha suscitat un major anàlisi i reconeixement:- En el cas de Mies, les seves cobertes, rectes i planes sense excepció, han estat fruit de l'evolució d'unes tipologies estructurals, en formigó i posteriorment en acer, que a més satisfeien una concepció de programa que prioritzava la flexibilitat per davant dela funcionalitat.- En el cas d'Utzon, les seves cobertes volgudament ondulades, invariablement de formigó, han estat el segell figuratiu més distintiu del conjunt de la seva arquitectura, eclipsada sota l'impacte de la seva obra més celebrada, l'Opera de Sidney.De tota manera, per la comprensió de l'arquitectura, tant de Mies com d'Utzon, seria erroni no posar els episodis de les seves respectives cobertes en relació als dels seus plans de terra, majoritàriament entesos com a plataformes.Cal creure per tant que els nombrosos assajos que s'han concentrat en el pla superior, el de la coberta com objectiu d'anàlisi preferent o fins i tot únic, de les respectives obres, ho han fet sabedors d'aquesta relació dual, tot assumint aquestreduccionisme com a estratègia per a un major aprofundiment analític.Aquest treball es planteja una llicència similar, centrada en aquest cas, però, en l'altre pla horitzontal, l'inferior, el del pla del terra, notablement menys explorat i, en opinió de l'autor, igualment rellevant. Des d'aquesta reducció de camp focal , on plataforma esdevé l'epicentre dels projectes d'ambdós arquitectes aquesta tesi s'ha encarregat de constatar que:- Tanl en el cas de Mies com en el d'Utzon, l'ús de la plataforma, lluny de ser un fet isolat, esdevingué una constant en cadascuna de les seves respectives trajectòries.- Llevat de comptades excepcions, determinades per exigències singulars de l'entorn o del programa, el conjunt de les seves respectives plataformes són massives, allunyades dels lleugers plans horitzontals amb els que es construïa l'arquitecturamoderna.- Tant en un cas com en l'altre, la plataforma s'utilitza sistemàticament com espai de mediació, per a relacionar-se amb l'entorn i determinar els propis límits del projecte, i com espai de transició (per on es transita), per a construir el sistema d'aproximacióvisual al conjunt.- Des d'un cert moment, corresponent a l'etapa madura d'ambdós arquitectes, Plataforma i Accés travaren un binomi inseparable, prevalent en la construcció de les plantes baixes de les seves respectives arquitectures, que donà lloc a un episodi, el del'accés elevat, que caracteritza el conjunt de la seva obra. La plataforma esdevingué el llindar de les seva arquitectura.

 • Proyectos del realismo crítico en la era de la simultaneidad. Debates sobre la gestión de la información y las actuaciones en la ciudad construida.

   Grau Valldosera, Ferran
  Defense's date: 2013-12-09
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El realismo en arquitectura es un concepto "mutante" que admite múltiples significados . En consecuencia, sería más preciso hablar de realismos en plural e intentar situarlos a cada uno adecuadamente en el contexto contemporáneo. A suvez la relación entre realismo y arquitectura ha dejado de ser precisa y concreta, e incluso diríamos que ya no es "real", pasando a ser más abstracta. Esta nueva situación ha sido motivada por los múltiples significados que ha asumido elrealismo arquitectónico. Cada vez existen más corrientes que acaban adjetivando a la arquitectura. Por ejemplo, hablamos de arquitectura high tech, icónica, virtual, sostenible, moderna, comercial, clásico-posmoderna o realista, entre otras. Anteesta variedad arquitectónica, el debate entre 'realistas' y 'no realistas' se convierte en una cuestión cada vez más compleja.En arquitectura, la principal dificultad para la comprensión del realismo, y específicamente del realismo crítico, se halla en la definición del propio significado de 'realismo', ya que nos referimos a él por lo que significó en el pasado y no por lo querepresenta en el presente. El hecho de asumir la mutabilidad y de ahí, la multiplicidad de significados de los realismos arquitectónicos contemporáneos, establecerá un punto de partida para esta investigación. De entre todos los realismos, el realismo crítico asume una actitud critica y un compromiso con la ciudad construida, así como con la complejidad de la nueva era de la información y de la globalización. El realismo critico arquitectónico también adopta a su vez diferentes formas que lo sitúan en el marco de la resistencia a lo global, la voluntad comunicativa y de integración urbana, el comprmiso social y ambiental, el desarrollo tecnológico y el pragmatismo programático.Esta investigación aborda la definición (fragmentada) del realismo critico arquitectónico a través del estudio de proyectos construidos en la Europaoccidental a partir de la década de 1980 apoyándose en la naturaleza del realismo de posguerra (1950-1960) y en el realismo pictórico literario de la segunda mitad del siglo XIX La arquitectura del realismo critico contemporáneo pretende ser una "actitud ética", como lo fue en la posguerra o en el siglo XIX. Esta actitud basa sus propuestas arquitectónicas en el conocimiento de la realidad, entendida como contexto físico , social, político, económico, tecnológico y cultural, reconociendo la complejidad de la nueva era de la información y de la globalización. A su vez asume un fuerte compromiso con la ciudad construida, la sociedad y la disciplina arquitectónica. La era de la simultaneidad, que contextualiza cronológicamente esta investigación, es una consecuencia de la revolución tecnológica e informativa consolidada a partir de la década de 1990, coincidiendo con el traspaso a nivel global del sistema analógico al digital. En el ámbito arquitectónico, concretamente, podemos reconocer esta simultaneidad en los programas híbridos, las nuevas organizaciones profesionales (la cada vez más habitual colaboración con consultores) y los nuevos sistemas de gestión de obra (por ejemplo, el fast-track). Una de las consecuencias de la simultaneidad es la dificultad de la gestión de la información. Y en este sentido, el realismo críticointenta siempre trabajar con la información esencial y necesaria para el diseño de un proyecto arquitectónico. La ciudad construida es el escenario propio de la actitud critico-realista; una ciudad que es el resultado de los efectos de laglobalización, entre los que podemos destacar la "urbanalización" del centro y del extra-radio de las ciudades, y la inevitable absorción urbana de la periferia, que fue uno de los grandes temas de debate en la década de 1980. El realismo crítico interviene en este contexto con el ánimo de revitalizarlo, transformarlo, rehabilitarlo e incluso derribarlo si es necesario, pero siempre con la idea de construir o reconstruir la identidad y asentar la idea de pertenecencia urb

 • Vivienda masiva en Shanghái (1840 -2012). La supervivencia del Movimiento Moderno en la China contemporánea.  Open access

   Remón Esteban, José Ángel
  Defense's date: 2013-03-14
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Text bilíngüe, castellà-anglès, en dues columnes per pàgina

  Shanghái es una ciudad que desde el comienzo de su historia urbana contemporánea se ha desarrollado en base a la construcción de vivienda masiva. Desde sus primeros modelos, que le dieron su identidad, denominados lilong, pasando por su etapa comunista, hasta los bloques contemporáneos incluidos en las denominadas comunidades cerradas. Este trabajo analiza los cuatro tipos de vivienda masiva existentes en la ciudad, describiéndolos desde su contexto histórico, cultural, social y arquitectónico, para posteriormente exponer dos tesis, una primera que busca mostrar la vigencia de cada uno de los modelos existentes en la amalgama urbana que supone la Shanghái actual y otra que trata de demostrar que las tipologías de vivienda que hoy día están siendo construídas son herencia directa del Movimiento Moderno.

  Shanghai is a city that since the beginning of its contemporary urban history has been developed based on mass housing construction. Since its first models, which gave its identity, called lilong, through the Communist era to contemporary blocks included in the so-called gated communities. This paper analyzes the four existing typologies of mass housing in the city, describing from its historical, cultural, social and architectural context, subsequently to expose two theses, the first that aims to show the validity of each of the existing models in urban amalgam is the current Shanghai and another that tries to show that the typologies of housing that are being built today are direct inheritance of Modernism.

 • El acontecimiento en un mundo como yuxtaposición  Open access

   Santacana Juncosa, Amadeo
  Defense's date: 2013-06-27
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This research intensifies a inclusive gaze on the architectural program and their combinations. The program as a material that is able to produce a more active and connected architecture. To ask more about the effects than the supports, with the same attitude as in the cinema we asked about the movie and not about the screen. Design the events and the moments. The acts and their relations. The program as a matter that manages the architecture like connector between our actions and ambitions and the world we inhabit. The program to overcome the stable and absorb the worrisome. To overcome the object and integrate the unlikely. Programmatic interdependence's between stable spatial structures linked with the blurred boundaries of human activities. The juxtapositions as a connection material that synchronize the contemporary man dynamics with its existing context. Build stories and moments. Working with the apparent invisibility of uses. With the transparency of life and the intangibility of relationships. This research intended to stop talking for a moment's space to discuss about the program. Or talk about space from another perspective, from the angle of the actions. Not from any human actions but the actions that occur in the architectural supports. Approaching the spaces through events. The look on the informal program interdependencies evidence sets, by reflecting on the differences between the physical limits of spatial structures and boundaries -much more diffuse and fluid- from human activities. The juxtapositions with their interdependencies, emphasize the value of the effectiveness of the actions of those above formal order configurations, generating appropriate relationships that weave a complex net of truly contemporary urban dynamics. Combinations and programmatic juxtapositions stimulate simultaneously all relational capacity of the project. A relationship that bind to the contemporary world of information constantly overlapping. The malleability of the program optimizes the relationship of human actions with the physical matter of the project. This research aims to ultimately give the program the prestige that belongs as project material. And detecting the potential of incorporating this material, evidencing the ability of this relational and effectiveness of the interaction between events and spaces. Ultimately, to continue supporting the events in a juxtaposition world.

  Esta investigación fuerza una mirada incluyente sobre el programa arquitectónico y sus combinaciones. El programa como material capaz de producir una arquitectura más activa y más conectada. Para preguntarnos más sobre los efectos que sobre los soportes, con la misma actitud que en el cine nos preguntamos sobre la película y no sobre la pantalla. Para proyectar los acontecimientos y los momentos, los hechos y sus relaciones. El programa como material que gestiona la arquitectura como conector entre nuestras acciones y ambiciones y el mundo que habitamos. El programa para superar lo estable y absorber lo inquietante. Para superar el objeto e integrar lo improbable. Para disponer las interdependencias programáticas entre estructuras espaciales estables interrelacionadas con los límites difusos de las actividades humanas. Las yuxtaposiciones como material de relación que sincroniza las dinámicas del hombre contemporáneo con su contexto existente. Construir historias y momentos. Trabajar con la aparente invisibilidad de los usos. Con la transparencia de la vida y con la intangibilidad de las relaciones.

 • House, Bridge, Gate, Square, Tree...

   Llorach Herrero, Enric; Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2012
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Compact City Architecture, Historical city centre design in Europe, Erasmus Intensive Programme Design Workshop. Festival Architettura Edizione, edició de Lamberto Amistadi y Enrico Prandi

 • Foreword

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2012
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Hard realism

   Bru Bistuer, Eduardo
  Compact City Architecture: historical city centre design in Europe
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mirò e la realtà: i benefici della crisi

   Bru Bistuer, Eduardo; Llorach Herrero, Enric
  Festival dell¿Architettura Magazine
  Date of publication: 2012-02-13
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Homenatge a Manuel de Solà-Morales  Open access

   Bru Bistuer, Eduardo
  D'ur
  Date of publication: 2012-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Textos de: Maarten Schmitt, Manolo Laguillo, Manuel Brullet, Manuel Gallego, Manuel Ribas Piera, Manuel Ruisánchez, Marcel Smets, Marcial Echenique, Maria Goula, Maria Rubert, Marta Labastida, Marta Sogas, Max, Mercè Tatjer, Mihail Moldoveanu, Miquel Corominas, Miquel Domingo, Miquel Roa, Mirko Zardini, Mishal Katz, Nuno Portas, Oriol Bohigas, Oriol Clos, Pasqual Maragall, Pere Montaña, Pere Joan Ravetlllat, Philipe Panerai, Pierluigi Nicolin, Rafael Moneo, Ricard Pié, Ricardo Flores, Richard Plunz, Rinio Bruttomesso, Rob Krier, Roberto Collovà, Rosa Regàs, Salvador Moreno, Sara Bartumeus, Sebastià Jornet, Stéphane Bosc, Toni Cumella, Valentina Acierno, Vicens Vidal, Victor Rahola, Xabier Eizaguirre, Xabier Unzurrunzaga, Xavier Fàbregas, Xavier Monteys, Xavier Rubert de Ventós, Zaida Muxi, Àlex Giménez, Amador Ferrer, Angel Martín, Anton Pàmies, Antoni Llena, Antoni Marí, Antonio Font, Aquiles González, Ariella Masboungi, Axel Fohl, Beth Galí, Carles Crosas, Carles Llop, Carme Ribas, Carsten Christiansen, Charles Correa, Damián Quero, Dani Freixes, David Mangin, Eduard Bru, Eduardo Mangada, Eileen Liebman, Elias Torres, Enric Satué, Enric Serra, Estanislau Roca, Esteve Terradas, Eva Prats, Fernando Pérez Oyarzun, Fernando Villavecchia, Ferran Sagarra, Francesc Bacardit, Francesc Muñoz, Franziska Bollerey, Gianni Fabbri, Hans Ibelings, Horacio Capel, Ignacio Paricio, Jaume Llobet, Javier Rui Wamba, Jean-Louis Cohen, Joan Busquets, Joan Fontcuberta, Joaquim Español, Joaquim Sabaté, Joaquín Casariego, Jordi Bellmunt, Jordi Garcés, Jordi Romeu, Jordi Sardà, Jorge Perea, José González-Cebrián, José Rosas, José Seguí, José Luis Gómez Ordóñez, José Luis Sainz Guerra, Josep Fuses, Josep Llinàs, Josep Parcerisa, Josep Lluís Mateo, Josep Maria Montaner, Joseph Rykwert, Juli Esteban, Kenneth Frampton, Kris Scheerlinck, Léon Krier, Lluís Cantallops, Lluís Casals, Lluís Domènech, Lluís Tobella, Luciano Semerani, Luis Moya.

 • El pilar en Mies van der Rohe. El lèxic de l'acer  Open access

   Jiménez Gómez, Eva Maria
  Defense's date: 2012-07-27
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The thesis focuses on the columns in Mies, as architectural element through which we can explain all his work. The development of a chronological table that organizes the work of Mies according to the shape of the column reveals us the existence of three distinct periods, each of which corresponds to the development of a different column. FIRST PERIOD: This period corresponds to the study of the star column of small riveting profiles, where a parallelism between the work of Mies, the Alfred Grenander¿s, architect of Siemens, and Peter Behrens¿, architect of AEG, is set up. Mies builds the same construction system of small riveting profiles published in different manuals of that time, adding small construction variations to achieve his architectural concerns. For example, he proposes an alternative to the usual gusset plates to solve the joints between the column and the beam, reducing them to a point therefore getting the absolutely flat roof of the German Pavilion. SECOND PERIOD: This period corresponds to the study of the grey column, which Mies uses at the United States, where he met the architecture of great welded steel  profiles used by Albert Kahn, the Henry Ford's architect. The application of the assembly line in manufacturing automobiles requires Kahn and Ford to innovate in the structures of large size and to spread the same structural order in all the buildings of the same industrial complex. The first buildings of Mies at the IIT are almost identical to those of Albert Kahn, with small variations, starting  a process that will end with the Crown Hall. THIRD PERIOD: This period corresponds to the study of the star column built with double-T profiles and the incorporation of the waffle slab structure in the work of Mies, which he develops from its relationship with Konrad Wachsmann, professor at IIT and architect of the US Air Force. Wachsmann develops three-dimensional structures in order to build large hangars for aircrafts, which can be assembled and disassembled by unskilled people in a very short time. Moreover, they don't generate any waste material. Mies will simplify constructively this structure, finally reaching the National Gallery. CONCLUSIONS. THE EFFECTS OF SCALE IN ARCHITECTURE: An overview of the technological context allows us to explore the link between Mies and those architects who lead the construction with steel structure in different industries and who are linked to the research and technological development institutions as relevant as the Werkbund, the Bauhaus and the IIT, in which Mies has taken a leading role in places of highest responsibility. The reconstruction of this technological context throughout the three periods allows us to draw a path of the development of the steel structures, which increasingly takes on new challenges of scale. Furthermore, shows us how Mies incorporates these advances in their work, and applies them to all scales in all three pillars. ARCHITECTURAL MANIFESTO: The comparative study of transitional projects reveals how Mies proposes some collage in every one of the three periods, as an architectural manifesto, which links the concept of neo-plastic space with every new structure. This is an invariant aspect in his work from the concrete house project in 1923 and the brick house project in 1924. TOWARDS THE CLARIFICATION OF THE STRUCTURE: The comparative study of the column allows us to realize its capacity to express the structure. The step from a column to another is part of a process in the work of Mies to the clarification of the structure. Thus it is becoming cleaner and he can leave it more and more visible. It is a constructive refinement process, and it is part of the same work line initiated by Viollet-le-Duc on the constructive shape that best expresses the steel structure, the one which responds to the material logic and the constrution processes.

 • Arquitectura, ciencia-ficción y comic-books. Vanguardias, evolución y lenguaje.

   Ayala Zapata, Fernando Cristian
  Defense's date: 2012-06-10
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las estaciones que fundaron el metro en Santiago de Chile.  Open access

   Hidalgo Cepeda, Nancy Rocío
  Defense's date: 2012-03-06
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El metro de Santiago y sus estaciones se construyen en la década de los ‘70 como protagonistas de un proyecto mayor de modernización de la ciudad, liderado por el arquitecto y urbanista Juan Parrochia Beguin. La tesis aborda la génesis y la expresión espacial de las estaciones de metro de este período, destacando su vital participación en la configuración del espacio público de la ciudad. Se presentan como piezas fundamentales de un nuevo “sistema urbano”, que desde su arquitectura y emplazamiento, confrontan tanto las exigencias tecnológicas del transporte público, como los requerimientos y oportunidades de cada uno de los lugares en que se insertan. A partir de levantamientos y registros fotográficos, y del análisis y representación de los planos de trazado y arquitectura de cada estación y de su entorno, se reconstruye la historia de relevantes proyectos urbanos en torno al metro, yendo más allá de las propias estaciones, para reflejar la nueva dimensión metropolitana que adquiere la ciudad total

  The Metro of Santiago and its stations were built in the decade of the ‘70s and acted as protagonists of a larger project of modernization of the city, led by the architect and urban planner Juan Parrochia Beguin. This thesis addresses the origins and spatial expression of the metro stations of this period, emphasizing their vital role in shaping the public space of the city. These stations are analyzed as cornerstones of a new “urban system” that through their architecture and location confront both the technological demands of public transport and the requirements and opportunities of each of the places into which they are inserted. Starting with surveys of the built form and photographic records, followed by an analysis and drawn representation of the layout and architecture of each station and its surroundings, the history of significant urban projects located around the subway system is reconstructed. The research goes beyond the stations themselves in order to also reflect on the new metropolitan dimension acquired along the main avenues of the city during this period of urban transformation.

 • Common pavilions

   Bru Bistuer, Eduardo
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • "Beirut: archeologia di una nova città / Beirut: archeology of a new city. "

   Bru Bistuer, Eduardo
  International Architecture Festival by Abitare
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Especial Les Rambles

   Bru Bistuer, Eduardo
  D'ur
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ARQUITECTURA HÍBRIDA_context, escala, ordre  Open access  awarded activity

   Santos-Fernandes Pinto de Freitas, Rita
  Defense's date: 2011-07-14
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The subject of this research is hybrid architecture. All architecture that is at once object, landscape and infrastructure is considered hybrid. Considering the contemporary overuse of the term hybrid¿whereby its true meaning is often diverted and confused with the simple addition of uses¿, this research intends to rescue the complexity and richness associated with the process of hybridisation in general and with architectural hybridisation in particular. This Research into hybrid architecture has the twofold goal of outlining architectural hybridisation¿s ability to widen the conceptual frame of architecture, while at the same time transforming the qualities of hybrid architecture into project tools serving architecture in general. Hybrid architecture, pushed by the fact that it concentrates in a single architectural intervention a triple object, landscape- and infrastructure-related nature, generates architectural answers with very specific features. Because of its specificity and since its nature is neither the most evident nor habitual in architectural practice and conception, these features widen the conceptual framework of topics that are transversal and consubstancial to architecture. The qualities of these hybrids form a group of qualities that are interdependent and intimately related to one another and that, taken together make up the definition of the hybrid nature of architecture. These qualities are developed and outlined in groups corresponding to six topics: Context, Limits, Ground, Scale, Mobility and Space. However, beyond the conceptual value of the development of the specific thematic goals of this research per se ¿ as precise a definition as possible of the meaning of architectural hybridisation and an outline of the architectural reality collectively described by the qualities of the hybrids¿ the ultimate goal of any doctoral thesis at the Department of Architectural Projects, which is to establish links between reflection and practice in the development of architectural projects, has also been taken into account. In this sense, the present research aims to offer the qualities of hybrids as project tools for the use of architectural planning in general: Those qualities seen as inherent to architectural hybrids and coming together within them are not, if considered individually, qualities exclusive to the hybrids. They are qualities that exist, in isolation or in partial combinations, in `architectures¿ that remain outside of the field defined here as hybrid architecture. Implicit in the value of the hybrid is the value of an architectural practice that wants to shorten the distance between the disciplines of the architectural project, urbanism and landscape design. Implicit in the value of the hybrid as well is the value of an architectural practice that is conscious of its inevitable impact on physical reality ¿ beyond the limit of its area of intervention ¿ and that maximises its compromise with that reality.(extremes its commitment with it?) Implicit in the value of the hybrid is the value of an architectural practice that assumes all its responsability in the configuration of the qualities of the common space, as well as all its potential for urban transformation and reconfiguration of the landscape.

  El tema d’estudi és l’arquitectura híbrida. Es reconeix com a híbrida tota arquitectura que és simultàniament objecte, paisatge i infraestructura. Davant de l’actual sobreutilització del terme híbrid —que es confon sovint amb una simple addició d’usos que l’allunyen del seu veritable significat—, es vol rescatar la complexitat i la riquesa associades al procés d’hibridació en general i a la hibridació arquitectònica en particular. L’estudi de l’arquitectura híbrida té el doble objectiu d’exposar la capacitat que té la hibridació arquitectònica d’eixamplar el marc conceptual de l’arquitectura i alhora de convertir-ne les qualitats en eines de projecte al servei de l’arquitectura en general. L’arquitectura híbrida, empesa pel fet que concentra en una intervenció arquitectònica única una naturalesa triple —objectual, paisatgística i infraestructural—, genera respostes arquitectòniques amb trets específics. Per la seva especificitat, i pel fet que no es tracta de les qualitats més evidents ni més usuals en la pràctica i en la concepció arquitectòniques, aquestes qualitats eixamplen el marc conceptual de temes transversals i consubstancials amb l’arquitectura. Les qualitats dels híbrids formen un grup de qualitats interdependents i íntimament relacionades entre si que configuren en conjunt la definició de la naturalesa híbrida de l’arquitectura. Aquestes qualitats es desenvolupen i s’exposen agrupades amb referència a sis temes: Context, Límits, Sòl, Escala, Mobilitat i Espai. Més enllà, però, del valor conceptual que té per si mateix el desenvolupament de l’objectiu temàtic específic d’aquest estudi —la definició més precisa possible del significat d’hibridació arquitectònica i l’exposició de la realitat arquitectònica descrita pel conjunt de les qualitats dels híbrids—, s’ha considerat també l’objectiu últim de qualsevol tesi doctoral del Departament de Projectes Arquitectònics, que és establir vincles entre la reflexió i la pràctica en el desenvolupament del projecte arquitectònic. En aquest sentit el present estudi ofereix les qualitats dels híbrids com a eines al servei de la projectació arquitectònica en general: Les qualitats descrites com a inherents a l’arquitectura híbrida —i que en l’híbrid coincideixen de forma simultània— no són qualitats exclusives dels híbrids si es consideren de forma individual: són qualitats que existeixen de forma aïllada, o en combinacions parcials, en ‘arquitectures’ que queden fora de l’àmbit que aquí es defineix com a arquitectura híbrida. En el valor de l’híbrid hi ha implícit el valor d’una pràctica arquitectònica que vol escurçar la distància disciplinària entre projecte arquitectònic, urbanisme i paisatgisme. En el valor de l’híbrid hi ha implícit el valor d’una pràctica arquitectònica que és conscient de la incidència inevitable que té en la realitat física —més enllà del límit del seu àmbit d’actuació–, la qual extrema el seu compromís amb aquesta. En el valor de l’híbrid hi ha implícit el valor d’una pràctica arquitectònica que assumeix tota la seva responsabilitat en la configuració de les qualitats de l’espai comú i tot el seu potencial de transformació urbana i de reconfiguració del paisatge.

 • XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2011)

   Bru Bistuer, Eduardo
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Fons amb finestres - Quadern de cultura . El País

   Bru Bistuer, Eduardo
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ficha 252

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2010
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Debat

   Bru Bistuer, Eduardo
  Mediterranean Cities / Architectural and Urban Design
  Presentation's date: 2010
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
 • Diagonals

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2010-04
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Can Miró: Escuela de Doctorado y Tercer Ciclo: Barcelona

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Eduard Bru

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estrategias de comercialización en la arquitectura (marqueting, icono, política, masa, "developer", nº 1,...)  Open access

   Sancho Pou, Eduard
  Defense's date: 2010-05-20
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La presente tesis estudia las estrategias que utilizan los arquitectos para conseguir encargos, para vender proyectos, para construir obras. Aunque sus modus operandi pueden parecer meras técnicas de marketing no se puede obviar que las relaciones económicas condicionan cada fase de un proyecto, incluso la previa a sus primeros esbozos, y determinan en mayor o menor medida el resultado final. La metodología de trabajo parte de la base del estudio de las noticias sobre arquitectura publicadas en cabeceras internacionales, para analizar y clasificar sus contenidos. Advierto que las informaciones reinciden en determinados temas: el proyecto espectacular –el icono–; el beneficio económico de una promoción –marketing–; la manera de alcanzar el éxito de público –la masa– y el estrella del momento –el número uno–. Y todo ello, de la mano de un político a quien se achaca el éxito o el fracaso del proyecto. Una vez acotadas las constantes, procedía acotar el periodo histórico de la tesis, que establezco desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. La tesis comienza con los inicios del marketing. Hasta la segunda Guerra Mundial, las empresas fabricaban en respuesta a sus pedidos. Los ‘stocks’ de producción eran casi inexistentes. Pero al estallar la guerra se vieron forzadas a aumentar la producción hasta cotas inimaginables. El Estado lo compraba todo para abastecer a sus soldados. El problema llegó al acabar la contienda. El sistema se había optimizado para fabricar excedentes de producción y había que dar salida a esos productos que no tenían comprador. La posguerra americana marca el inicio del marketing. Las empresas se vieron en la necesidad de idear fórmulas que atrajeran a los consumidores hacia sus productos. En este contexto, profesionales como Charles Luckman trasladan el conocimiento comercial de la empresa a la arquitectura. Se empezaron a promover edificios cuyo beneficio no se basaba en la amortización de bienes para su explotación –ya fuese en régimen de alquiler o venta–, sino en el impacto que produciría en el consumidor de una determinada marca. El desarrollo de un edificio empezó a ser considerado una inversión publicitaria más. Nacía una forma de vincular la arquitectura con bienes intangibles, como la imagen, la marca, el poder o la experiencia del usuario. La tesis tiene la voluntad de ser práctica. Busca ejemplos extrapolables, justificaciones basadas en éxitos económicos y políticos, evitando en lo posible juzgar los proyectos. Cada capítulo expone casos reales para establecer un paralelismo entre la trayectoria de un determinado arquitecto del siglo XX y la de un profesional de nuestro tiempo. De los análisis se desprende que las estrategias de venta no son un fenómeno nuevo y que, adaptadas, siguen un patrón de uso. La tesis se apoya en datos biográficos de los arquitectos objeto de estudio para explicar las circunstancias de las que partieron y cómo alcanzaron el éxito o, por el contrario, qué les condenó al fracaso. Me interesa el momento en que, poniendo en riesgo su vida profesional, apuestan por una estrategia que el mercado decide si es correcta o no. Curiosamente, las investigaciones me han llevado a definir tres características comunes a todos los arquitectos que utilizan la estrategia: Les gusta más construir que proyectar; son hábiles oradores y tienen relación con la Costa Oeste de los Estados Unidos. California es un lugar de oportunidades donde el resultado importa más que la teoría. Todos trabajan allí con estrategias para lograr beneficios. En la zona han nacido o desarrollado su labor profesional Gehry, Gensler, Luckman, Pereira, Ma, Jerde, Koolhaas, Jobs o Page y Brin. Sorprenderá mi inclusión de arquitectos de software en la lista de arquitectos de edificios. El cambio que ha vivido la arquitectura lo justifica. En la actualidad, las empresas ya no encargan edificios que las representen, sino estrategias que mejoren su marca, su eficiencia y sus ventas. Ofrecerlas es hoy también trabajo de un arquitecto. Si entendemos el funcionamiento del mercado, quizás podamos “mantenernos sobre la ola y surfearla”, como dice Koolhaas. El desafío es grande y más aún en el contexto actual. La crisis está provocando cambios en el perfil del arquitecto. Pasamos de hablar un lenguaje que sólo entendemos nosotros –el discurso arquitectónico–, a un lenguaje que entienden todos, menos nosotros: el discurso estratégico. A día de hoy, los arquitectos proyectaremos menos edificios, para centrarnos en proyectar estrategias. Empecemos pues a estudiarlas. Descubriremos cómo funcionan y hasta dónde nos pueden llevar. De buen seguro las vamos a necesitar para convencer a la sociedad de que todavía podemos serle útil. Lloc

  This thesis studies the strategies architects use to get commissions, sell projects and build structures. Although their modus operandi may appear to be just marketing techniques, it is undeniable that economic factors govern each stage in a project, even before the initial rough drafts, and determine to a greater or lesser extent the final result. The basis of the methodology involved is the analysis of the international press. Certain recurring themes seem to appear: the eye-catching project – the icon; the financial profit of a development – marketing; the way to win public success – mass; and the current star – the number one. All this under the aegis of a politician who is attributed the success or failure of the project. The timescale covered the period from the mid-1900’s onwards. The thesis begins with the beginnings of marketing. Up to the second World War, companies manufactured to order. But the outbreak of war forced production to unimaginable heights. The State bought everything to supply its soldiers. However, the problem arose at the end of hostilities; the system had been optimised to manufacture an excess of production, and an outlet had to be found for all these products without a buyer. The American post-war saw the beginning of marketing. Companies found they had to think up formulas to attract public attention to their products. In this context, professionals such as Charles Luckman applied commercial knowledge to architecture. Buildings started to be put up, not so much for the profits to be earned from the renting or selling the property, as for the impact it would have on the consumer of a particular brand. The development of a building began to be seen more as an investment in publicity. It was a way of linking architecture with intangible assets such as image, brand name, power or user-experience. The thesis is basically practical, presenting comparable examples, justifications based on economic and political successes, while avoiding judgements. Each chapter presents real cases to establish a parallelism between the development of a certain twentieth-century architect and that of a present-day professional. The analyses show sales strategies are not something new and that, duly adapted, they follow a pattern. The thesis uses biographical data of the architects studied to explain the initial circumstances of each, and how they achieved success or what condemned them to failure. Most interesting is the moment when they stake their professional career on a strategy that only the market will decide whether it was right. Curiously, research seems to suggest there are three characteristics common to all architects who use strategy: they prefer building to planning, they are very good speakers, and they are all connected in some way to the U.S. West Coast. California is a place of opportunities where results are more important than theory. Strategies are used to achieve profits. It is where many well-known architects were born or worked, including Gehry, Gensler, Luckman, Pereira, Ma, Jerde, Koolhaas, Jobs and Page and Brin. It may seem surprising to see architects of software amongst the architects of buildings. This is due to the way architecture has changed. Nowadays, companies do not commission buildings to represent them, but strategies to improve their brand, efficiency and sales. This is also an architect’s job. We must understand how the market works,. The challenge is enormous, even more so in today’s world. The crisis is changing the architect’s profile. It is no longer a question of using a language that only we understand – architectural discourse – it is a matter of speaking a language everybody understands, except us – strategical discourse. Nowadays, architects plan fewer buildings, and spend more time planning strategies. So let’s start to study them. We will discover how they work and where they will lead us. For we are certainly going to have to convince society we still have our uses. Lloc i

 • Premi FAD d'Arquitectura 2010

   Bru Bistuer, Eduardo
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Humanizar la Ciudad. Arquitecturas de Madrid y Barcelona

   Llorach Herrero, Enric; Bru Bistuer, Eduardo; Lacomba Mongé, Neus; Setoain, Víctor
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Access to the full text
  In front of the sea  Open access

   Bru Bistuer, Eduardo
  Mas Context
  Date of publication: 2010-07-01
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • In front of the sea - Mas Context, Amusement

   Bru Bistuer, Eduardo
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Proyectos arquitectónicos de posibles ciudades VS el proceso urbano: Proyectar el espacio público a través del cine.  Open access

   Galanos, Carolos Constantinos Stylianos
  Defense's date: 2009-04-01
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objeto de investigación de este trabajo es el espacio público de la ciudad cinematográfica. Mediante la cinematografía alcanzar su objetivo que es, intentar comprender la relación entre la sensación de libertad de los personajes cinematográficos (16 películas en concurrencia) y la estructura del espacio público en la ciudad. La representatividad de los cuatro modelos de ciudad visualizados en el cuerpo cinematográfico principal se pueden agrupar en la ciudad neorrealista, moderna, meta-moderna y tecnológica, enfocando en la estratificación del espacio público: espacios públicos, espacios público-privados y espacios privado-públicos, en la ciudad intensificada y a veces hipertrofiada en la que vivimos. Con este documento se propone un sistema de visualización para cada una de las películas, en relación con lo que se está investigando en esta tesis. Este modo de lectura propone el análisis de escenas en planos generales dónde se distingue una cierta distancia entre la acción y el “set”. Aparece la inter-relación de las diferentes tipologías de espacio público en relación con el resto de los espacios de la ciudad. En “pause”, las escenas analizadas se suceden dentro de los distintos espacios públicos. La cámara está posicionada dentro de espacios públicos, público-privados y privado-públicos, frente a la acción y se buscan los momentos de inter-acción social entre los personajes que transitan en estos espacios. Por último en “play”, se seleccionan las tomas en “travelling”, a través de la ciudad se muestran las diferentes tipologías de espacio público o atravesando el espacio público visualizando a la conectividad y el acceso por o/y desde la ciudad. Evidenciando el intercambio y la canalización de los flujos, este modo de lectura trata de valorar la inter-penetrabilidad entre espacio público y ciudad. Así descritos, analizados y valorados, los espacios públicos, los espacios público-privados y los espacios privado-públicos en la ciudad cinematográfica, se pueden categorizar en espacios de absorción, espacios de satisfacción y espacios impermeables. Aplicando la definición del espacio público en la ciudad según su acceso, su función y su fin en las 3 tipologías de espacio público, es obvio que la función y el fin son similares para los 3, siendo el acceso el elemento que diferencia una tipología de otra. Visto así, los espacios públicos, que se califican en este trabajo como espacios sin límites, accesibles por todos los ciudadanos y usados de manera anónima, se ven concebidos para la libertad individual. Estos espacios son capaces de absorber cualquier tipo de acto público en el sentido de libertad individual que el centro urbano inspire al ciudadano. Del mismo modo, los espacios público-privados que se caracterizan aquí por su noción de privado colectivizado, son hechos para la colectividad, son espacios de propiedad privada pero con sentido público para la ciudad. Procurando la libertad individual que sus usuarios necesitan dentro de un centro urbano, son espacios para la satisfacción de sus necesidades cotidianas. Y por fin, los espacios privado-públicos son espacios de un público individualizado, hechos para el individuo, donde el anonimato no existe. Estos espacios son impermeables, capaces garantizar la libertad individual de su usuario principal, que es también el dueño del lugar dentro de un centro urbano, y como si fuese él, el que decide dónde está la límite entre lo público y lo privado. Intentando trasladar la mirada cinematográfica del corpus cinematográfico principal sobre el espacio público de la ciudad, en el ámbito arquitectónico y urbanístico, esta tesis trata de demostrar la capacidad de absorción, satisfacción e impermeabilidad (individuación) de los espacios públicos, los espacios público-privados y los espacios privado-públicos en la ciudad.

  The thesis investigates the public space of the cinematographic city by focusing on 16 different films. Cinema is used as a method of research, in order to explore the perception of individuals’ freedom in relation to the design of the public spaces. With reference to the representation of several categories of cities, films can be organised in four groups relating the neorealist, modern, post-modern and technological city with cinema. In order to propose a system of visualisation for all films, the thesis focuses on the different types of public spaces. These are the public, public-private and private-public spaces as they are represented on the “intensified” or sometimes “hypertrophied” city where we live in. The thesis is derived from the analysis of different scenes in general view where there is a distance between the action and the “set”. The inter-relation of the public spaces’ different types related to the rest of the city can be perceived on these captures. On “pause” the scenes under examination are taking place on different public spaces. The camera is placed in the heart of the public space (public, public-private or private-public) in front of the action and captures the social interaction. Finally, on the “play” position, the selected scenes are in ‘travelling’, filming the city. Some of these scenes are crossing the city where the different types of the public space can be perceived, and others are crossing the public space, so as someone can see the connection and the access from or towards the city. Analysing the connection, flow and interchange of the citizens’ spatial movement, outcomes the inter-penetration value between the public space and the city. The aforementioned method of description, analysis and evaluation of the public, public-private and private-public spaces in the cinematographic city can be categorised in spaces of absorption, satisfaction and impermeable spaces. If we relate the definition of the public space of the city to its access, function and aim, with the three types of the public space, only the access differentiates the types, since the function and the aim apparently remain the same. The public spaces, which are being described in this research, are unlimited, with access to all citizens who can use them remaining anonymous and they are designed to preserve the individual freedom. These spaces are capable of absorbing any kind of public activity, inspiring people to behave freely. Moreover, the public-private spaces that generate a “collective private” sense are private spaces designed for the public with communal purpose. They preserve the human need of the individual freedom in the intensified city and are designed to satisfy the necessities of everyday life. Finally the private-public spaces are made in an “individualised public” sense, designed for the individual where anonymity does not exist. These spaces are impermeable and guarantee the individual freedom of the user who is also the owner of the place and orientates the limits between public and private. From an architectural and urban point of view, with respect to the cinematographic corpus of the representation of the depicted cities, the main aim of the thesis is to show the capacity of absorption, satisfaction and “impermeability” of the three types of public spaces (public, public-private and private-public) in the city.

 • ASLL

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2009
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales

   Bru Bistuer, Eduardo
  Barcelona metròpolis: revista d'informació i pensament urbà
  Date of publication: 2009-07-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cerdà fins a l infinit

   Bru Bistuer, Eduardo; Correa Ruiz, Federico; Muñoz Lopez, Francisco Javier; Fontova, Rosario; Martorell, Josep; de Sola, Bernardo
  Barcelona metròpolis: revista d'informació i pensament urbà
  Date of publication: 2009-09-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Manuel de Solà-Morales: De cosas urbanas

   Bru Bistuer, Eduardo
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. en català)
  Date of publication: 2009-04-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • FAD: 50 años, 50+5 finalistas= FAD: 50 years, 50+5 finalists

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2009-05-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Conversa

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date of publication: 2008-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premis FAD'08

   Bru Bistuer, Eduardo
  Ponència com a President del Jurat dels premis FAD'08
  Presentation's date: 2008-10-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Presentació del llibre Diez Lecciones sobre Barcelona

   Bru Bistuer, Eduardo
  Presentació del llibre "Diez Lecciones sobre Barcelona" de Manuel de Solà-Morales
  Presentation's date: 2008-05-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El Edificio Schaulager para la Fundación Emanuel Hoffmann. Arquitectura Post-fotográfica

   Llorach Herrero, Enric
  Defense's date: 2007-12-14
  Department of History and Theory of Architecture, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Avenida de la Constitución de Zaragoza  Open access

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date: 2006-03
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Es tracte de reformar les principals avingudes de la ciutat per donar-li el to urbà i l’escala adient pel futur. El projecte introdueix nous materials, places i avingudes

 • Access to the full text
  The Great Museum of Egypt  Open access

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date: 2006-03
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Nou museu devant de les piràmides de Giza (El Cairo). Lloc extraordinari i extraordinàriament difícil. Incorpora protecció/ aprofitament del vent del desert, tempestes de sorra i aigua de pluja

 • Access to the full text
  Reabilitaçao da Rua da Sofia  Open access

   Bru Bistuer, Eduardo
  Date: 2006-03
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La Rua de Sofia es el Carrer central de la Coimbra antiga i el seu nucli històric universitari (Erasmo, S.Ignaci de Loyola hi ensenyaren). Es tracta tant de revitalitzar els edificis com l’urbanizació. Jurat d’alt nivell presidit per Alexandro Alves Costa