Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 152 results
 • Previsión y optimización de la generación eólica en los mercados de energia - 1

   Sanchez Espigares, Jose Antonio; Heredia Cervera, Fco. Javier; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Mijangos Fernández, Eugenio Juan; Corchero Garcia, Cristina; Rides Flores, Marcos Julio; Fuentes, Montserrat; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Competitive project

   Share

 • Grup de Recerca Reconegut i Finançat per la Generalitat de Catalunya (GRC)

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Domínguez García, Angela
  Competitive project

   Share

 • Complex bayesian space-time models: some tools for their efficient development

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; López, Alberto
  International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics
  p. 147
  Presentation's date: 2013-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Particle filtering estimation for linear and nonlinear state-space models  Open access

   Acosta Argueta, Lesly Maria
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'objectiu principal d'aquesta tesi és el d'estimar seqüencialment i de manera eficient ¿des d'un punt de vista bayesià i usant la metodologia de filtratge de partícules¿ els estats i/o els paràmetres fixos d'un model d'espai d'estat dinàmic no estàndard: possiblement no lineal, no gaussià o no estacionari. El present treball consta de 7 capítols i s'organitza en dues parts. El Capítol 1 introdueix conceptes bàsics, la motivació, el propòsit i l'estructura de la tesi.La primera part d'aquesta tesi (capítols 2 a 4) considera únicament l'estimació dels estats. El Capítol 2 presenta una revisió exhaustiva dels algorismes més clàssics no basats en simulacions (KF, EKF i UKF) i els basats en simulacions (SIS, SIR, ASIR, EPF i UPF). Per a aquests filtres, tots esmentats en la literatura, a més de descriure'ls detalladament, s'ha unificat la notació amb l'objectiu que aquesta sigui consistent i comparable entre els diferents algorismes implementats al llarg d'aquest treball.A més a més, els mètodes seqüencials Monte Carlo (MC) analitzats (capítols 3 i 4) confirmen l'eficiència del filtratge de partícules per dur a terme l'estimació dels estats latents d'un procés dinàmic formulat en forma d'espai d'estat, sigui lineal o no. S'estudien en profunditat temes rellevants dins de l'enfocament adoptat, l'impacte en l'estimació de la relació entre el senyal i el soroll (SNR: signal-to-noise-ràtio, en aquesta tesi), la longitud de la sèrie temporal, l'esquema de remostreig i el nombre de partícules.En la segona part (capítols 5 i 6), també es duen a terme estudis MC extensos, però ara l'objectiu principal és l'estimació simultània dels estats i paràmetres fixos de certs models no estàndards seleccionats. Aquesta àrea de recerca segueix sent molt activa i és en aquesta àrea on aquesta tesi contribueix més. A l'inici del Capítol 5 es proveeix una revisió parcial dels mètodes per dur a terme l'estimació simultània dels estats i paràmetres fixos a través de filtratge de partícules. Aquests filtres són una extensió d'aquells adoptats anteriorment només per estimar els estats.La contribució en els capítols 5 i 6 consisteix en proposar noves variants de filtres de partícules, com poden ser el KPFJ (Kalman Particle Filtering with Jittering), el SIRJ (Sample Importance resampling with Jittering) i el SIRoptJ (un cas especial de l'algorisme SIRJ utilitzant una distribució d'importància òptima), que s'han desenvolupat al llarg d'aquest treball. També se suggereix que els filtres de partícules EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) i UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrien ser opcions raonables quan es tracta de models altament no lineals. A més a més, es tracten temes rellevants dins de la metodologia de filtratge de partícules, com l'impacte potencial en l'estimació de la longitud de la sèrie temporal, del paràmetre de factor de descompte o del nombre de partícules.En el Capítol 6 també es mostra la capacitat d'estimació de dues variants de filtre de partícules (SIRJ versus LW (Liu i West)) utilitzant dades simulades i dos conjunts de dades reals dins de l'àrea financera: l'índex espanyol IBEX 35 i els preus al comptat del Brent europeu. El model no lineal de volatilitat estocàstica autoregressiu d¿ordre 1 (el model SARV (1)) s'ajusta a aquestes dades.Al llarg d'aquest treball s'han escrit (i implementat en el llenguatge R) els pseudo-codis per a tots els filtres estudiats. Els resultats presentats s'obtenen com a producte de simulacions MC extenses, tenint en compte diferents escenaris descrits en la tesi. Les característiques intrínseques del model sota estudi van guiar l'elecció dels filtres a comparar en cada situació específica. La comparació dels filtres es basa en el RMSE (Root Mean Square Error), el temps de CPU i el grau de degeneració.Finalment, el Capítol 7 presenta la discussió, les contribucions i les línies futures de recerca.

  The sequential estimation of the states (filtering) and the corresponding simultaneous estimation of the states and fixed parameters of a dynamic state-space model, being linear or not, is an important probleminmany fields of research, such as in the area of finance. The main objective of this research is to estimate sequ entially and efficiently –from a Bayesian perspective via the particle filtering methodology– the states and/or the fixed parameters of a nonstandard dynamic state-spacemodel: one that is possibly nonlinear, non-stationary or non-Gaussian. The present thesis consists of seven chapters and is structured into two parts. Chapter 1 introduces basic concepts, themotivation, the purpose, and the outline of the thesis. Chapters 2-4, the first part of the thesis, focus on the estimation of the states. Chapter 2 provides a comprehensive review of themost classic algorithms (non-simulation based: KF, EKF, and UKF; and simulation based: SIS, SIR, ASIR, EPF, and UPF1) used for filtering solely the states of a dynamic statespacemodel. All these filters scattered in the literature are not only described in detail, but also placed in a unified notation for the sake of consistency, readability and comparability. Chapters 3 and 4 confirm the efficiency of the well-established particle filtering methodology, via extensive Monte Carlo (MC) studies, when estimating only the latent states for a dynamic state-space model, being linear or not. Also, complementary MC studies are conducted to analyze some relevant issues within the adopted approach, such as the degeneracy problem, the resampling strategy, or the possible impact on estimation of the number of particles used and the time series length. Chapter 3 specifically illustrates the performance of the particle filtering methodology in a linear and Gaussian context, using the exact Kalman filter as a benchmark. The performance of the four studied particle filter variants (SIR, SIRopt, ASIR, KPF, the latter being a special case of the EPF algorithm) is assessed using two apparently simple, but important time series processes: the so-called Local Level Model (LLM) and the AR(1) plus noise model, which are non-stationary and stationary, respectively. An exhaustive study on the effect of the signal-to-noise ratio (SNR) over the quality of the estimation is additionally performed. ComplementaryMC studies are conducted to assess the degree of degeneracy and the possible effect of increasing the number of particles and the time series length. Chapter 4 assesses and illustrates the performance of the particle filtering methodology in a nonlinear context. Specifically, a synthetic nonlinear, non Gaussian and non-stationary state space model taken from literature is used to illustrate the performance of the four competing particle filters under study (SIR, ASIR, EPF, UPF) in contraposition to two well-known non-simulation based filters (EKF, UKF). In this chapter, the residual and stratified resampling schemes are compared and the effect of increasing the number of particles is addressed. In the second part (Chapters 5 and 6), extensive MC studies are carried out, but the main goal is the simultaneous estimation of states and fixed model parameters for chosen non-standard dynamic models. This area of research is still very active and it is within this area where this thesis contributes themost. Chapter 5 provides a partial survey of particle filter variants used to conduct the simultaneous estimation of states and fixed parameters. Such filters are an extension of those previously adopted for estimating solely the states. Additionally, a MC study is carried out to estimate the state (level) and the two fixed variance parameters of the non-stationary local level model; we use four particle filter variants (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ), six typical settings of the SNR and two settings for the discount factor needed in the jittering step. In this chapter, the SIRJ particle filter variant is proposed as an alternative to the well-established filter of Liu West (LW PF). The combined use of a Kalman-based proposal distribution and a jittering step is proposed and explored, which gives rise to the particle filter variant called: the Kalman Particle Filter plus Jittering (KPFJ). Chapter 6 focuses on estimating the states and three fixed parameters of the non-standard basic stochastic volatility model known as stochastic autoregressive volatility model of order one: SARV(1). After an introduction and detailed description of the stylized features of financial time series, the estimation ability of two competing particle filter variants (SIRJ vs LW(Liu andWest)) is shown empirically using simulated data. The chapter ends with an application to real data sets from the financial area: the Spanish IBEX 35 returns index and the Europe Brent Spot prices (in dollars). The contribution in chapters 5 and 6 is to propose new variants of particle filters, such as the KPFJ, the SIRJ, and the SIRoptJ (a special case of the SIRJ that uses an optimal proposal distribution) that have developed along this work. The thesis also suggests that the so-called EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) and the UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) algorithms could be reasonable choices when dealingwith highly nonlinearmodels. In this part, also relevant issueswithin the particle filteringmethodology are discussed, such as the potential impact on estimation of the discount factor parameter, the time series length, and the number of particles used. Throughout this work, pseudo-codes are written for all filters studied and are implemented in RLanguage. The reported findings are obtained as the result of extensive MC studies, considering a variety of case-scenarios described in the thesis. The intrinsic characteristics of the model at hand guided -according to suitability– the choice of filters in each specific situation. The comparison of filters is based on the RMSE, the elapsed CPU-time and the degree of degeneracy. Finally, Chapter 7 includes the discussion, contributions, and future lines of research. Some complementary theoretical and practical aspects are presented in the appendix.

  L’estimació seqüencial dels estats (filtratge) i la corresponent estimació simultània dels estats i els paràmetres fixos d’unmodel dinàmic formulat en forma d’espai d’estat –sigui lineal o no– constitueix un problema de rellevada importància enmolts camps, com ser a l’àrea de finances. L’objectiu principal d’aquesta tesi és el d’estimar seqüencialment i de manera eficient –des d’un punt de vista bayesià i usant lametodologia de filtratge de partícules– els estats i/o els paràmetres fixos d’unmodel d’espai d’estat dinàmic no estàndard: possiblement no lineal, no gaussià o no estacionari. El present treball consisteix de 7 capítols i s’organitza en dues parts. El Capítol 1 hi introdueix conceptes bàsics, lamotivació, el propòsit i l’estructura de la tesi. La primera part d’aquesta tesi (capítols 2 a 4) se centra únicament en l’estimació dels estats. El Capítol 2 presenta una revisió exhaustiva dels algorismes més clàssics no basats en simulacions (KF, EKF, UKF2) i els basats en simulacions (SIS, SIR, ASIR, EPF, UPF). Per a aquests filtres, tots esmentats en la literatura, amés de descriure’ls detalladament, s’ha unificat la notació amb l’objectiu que aquesta sigui consistent i comparable entre els diferents algorismes implementats al llarg d’aquest treball. Els capítols 3 i 4 se centren en la realització d’estudis Monte Carlo (MC) extensos que confirmen l’eficiència de la metodologia de filtratge de partícules per estimar els estats latents d’un procés dinàmic formulat en forma d’espai d’estat, sigui lineal o no. Alguns estudis MC complementaris es duen a terme per avaluar diferents aspectes de la metodologia de filtratge de partícules, com ser el problema de la degeneració, l’elecció de l’estratègia de remostreig, el nombre de partícules usades o la grandària de la sèrie temporal. Específicament, el Capítol 3 il·lustra el comportament de la metodologia de filtratge de partícules en un context lineal i gaussià en comparació de l’òptim i exacte filtre de Kalman. La capacitat de filtratge de les quatre variants de filtre de partícules estudiades (SIR, SIRopt, ASIR, KPF; l’últim sent un cas especial de l’algorisme EPF) es va avaluar sobre la base de dos processos de sèries temporals aparentment simples però importants: els anomenats Local Level Model (LLM) i el AR (1) plus noise, que són no estacionari i estacionari, respectivament. Aquest capítol estudia en profunditat temes rellevants dins de l’enfocament adoptat, coml’impacte en l’estimació de la relació entre el senyal i el soroll (SNR: signal-to-noise-ratio, en aquesta tesi), de la longitud de la sèrie temporal i del nombre de partícules. El Capítol 4 avalua i il·lustra el comportament de la metodologia de filtratge de partícules en un context no lineal. En concret, s’utilitza un model d’espai d’estat no lineal, no gaussià i no estacionari pres de la literatura per il·lustrar el comportament de quatre filtres de partícules (SIR, ASIR, EPF, UPF) en contraposició a dos filtres no basats en simulació ben coneguts (EKF, UKF). Aquí es comparen els esquemes de remostreig residual i estratificat i s’avalua l’efecte d’augmentar el nombre de partícules. A la segona part (capítols 5 i 6), es duen a terme també estudis MC extensos, però ara l’objectiu principal és l’estimació simultània dels estats i paràmetres fixos de certsmodels seleccionats. Aquesta àrea de recerca segueix sentmolt activa i és on aquesta tesi hi contribueixmés. El Capítol 5 proveeix una revisió parcial dels mètodes per dur a terme l’estimació simultània dels estats i paràmetres fixos a través de la metodologia de filtratge de partícules. Aquests filtres són una extensió d’aquells adoptats anteriorment només per estimar els estats. Aquí es realitza un estudi MC per estimar l’estat (nivell) i els dos paràmetres de variància del model LLM no estacionari; s’utilitzen quatre variants (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ) de filtre de partícules, sis escenaris típics del SNR i dos escenaris per a l’anomenat factor de descompte necessari en el pas de diversificació. En aquest capítol, es proposa la variant de filtre de partícules SIRJ (Sample Importance Resampling with Jittering) com a alternativa al filtre de referència de Liu iWest (LWPF). També es proposa i explora l’ús combinat d’una distribució d’importància basada en el filtre de Kalman i un pas de diversificació (jittering) que dóna lloc a la variant del filtre de partícules anomenada Kalman Particle Filteringwith Jittering (KPFJ). El Capítol 6 se centra en l’estimació dels estats i dels paràmetres fixos delmodel bàsic no estàndard de volatilitat estocàstica denominat Stochastic autoregressive model of order one: SARV (1). Després d’una introducció i descripció detallada de les característiques pròpies de sèries temporals financeres, es demostra mitjançant estudis MC la capacitat d’estimació de dues variants de filtre de partícules (SIRJ vs. LW(Liu iWest)) utilitzant dades simulades. El capítol acaba amb una aplicació a dos conjunts de dades reals dins de l’àrea financera: l’índex de rendiments espanyol IBEX 35 i els preus al comptat (en dòlars) del Brent europeu. La contribució en els capítols 5 i 6 consisteix en proposar noves variants de filtres de partícules, compoden ser el KPFJ, el SIRJ i el SIRoptJ (un cas especial de l’algorisme SIRJ utilitzant una distribució d’importància òptima) que s’han desenvolupat al llarg d’aquest treball. També se suggereix que els anomenats filtres de partícules EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) i UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrien ser opcions raonables quan es tracta de models altament no lineals; el KPFJ sent un cas especial de l’algorisme EPFJ. En aquesta part, també es tracten aspectes rellevants dins de la metodologia de filtratge de partícules, com ser l’impacte potencial en l’estimació de la longitud de la sèrie temporal, el paràmetre de factor de descompte i el nombre de partícules. Al llarg d’aquest treball s’han escrit (i implementat en el llenguatge R) els pseudo-codis per a tots els filtres estudiats. Els resultats presentats s’obtenenmitjançant simulacionsMonte Carlo (MC) extenses, tenint en compte variats escenaris descrits en la tesi. Les característiques intrínseques del model baix estudi van guiar l’elecció dels filtres a comparar en cada situació específica. Amés, la comparació dels filtres es basa en el RMSE (RootMean Square Error), el temps de CPU i el grau de degeneració. Finalment, el Capítol 7 presenta la discussió, les contribucions i les línies futures de recerca. Alguns aspectes teòrics i pràctics complementaris es presenten en els apèndixs.

  La estimación secuencial de los estados (filtrado) y la correspondiente estimación simultánea de los estados y los parámetros fijos de un modelo dinámico formulado en forma de espacio de estado –sea lineal o no– constituye un problema de relevada importancia enmuchos campos, como ser en el área de finanzas. El objetivo principal de esta tesis es el de estimar secuencialmente y de manera eficiente –desde un punto de vista bayesiano y usando la metodología de filtrado de partículas– los estados y/o los parámetros fijos de un modelo de espacio de estado dinámico no estándar: posiblemente no lineal, no gaussiano o no estacionario. El presente trabajo consta de 7 capítulos y se organiza en dos partes. El Capítulo 1 introduce conceptos básicos, la motivación, el propósito y la estructura de la tesis. La primera parte de esta tesis (capítulos 2 a 4) se centra únicamente en la estimación de los estados. El Capítulo 2 presenta una revisión exhaustiva de los algoritmos más clásicos no basados en simulaciones (KF, EKF,UKF3) y los basados en simulaciones (SIS, SIR, ASIR, EPF, UPF). Para todos estos filtros, mencionados en la literatura, además de describirlos en detalle, se ha unificado la notación con el objetivo de que ésta sea consistente y comparable entre los diferentes algoritmos implementados a lo largo de este trabajo. Los capítulos 3 y 4 se centran en la realización de estudios Monte Carlo (MC) extensos que confirman la eficiencia de la metodología de filtrado de partículas para estimar los estados latentes de un proceso dinámico formulado en forma de espacio de estado, sea lineal o no. Algunos estudios MC complementarios se llevan a cabo para evaluar varios aspectos de la metodología de filtrado de partículas, como ser el problema de la degeneración, la elección de la estrategia de remuestreo, el número de partículas usadas o el tamaño de la serie temporal. Específicamente, el Capítulo 3 ilustra el comportamiento de lametodología de filtrado de partículas en un contexto lineal y gaussiano en comparación con el óptimo y exacto filtro de Kalman. La capacidad de filtrado de las cuatro variantes de filtro de partículas estudiadas (SIR, SIRopt, ASIR, KPF; el último siendo un caso especial del algoritmo EPF) se evaluó en base a dos procesos de series temporales aparentemente simples pero importantes: los denominados Local Level Model (LLM) y el AR (1) plus noise, que son no estacionario y estacionario, respectivamente. Este capítulo estudia en profundidad temas relevantes dentro del enfoque adoptado, como el impacto en la estimación de la relación entre la señal y el ruido (SNR: signal-to-noise-ratio, en esta tesis), de la longitud de la serie temporal y del número de partículas. El Capítulo 4 evalúa e ilustra el comportamiento de la metodología de filtrado de partículas en un contexto no lineal. En concreto, se utiliza un modelo de espacio de estado no lineal, no gaussiano y no estacionario tomado de la literatura para ilustrar el comportamiento de cuatro filtros de partículas (SIR, ASIR, EPF, UPF) en contraposición a dos filtros no basados en simulación bien conocidos (EKF, UKF). Aquí se comparan los esquemas de remuestreo residual y estratificado y se evalúa el efecto de aumentar el número de partículas. En la segunda parte (capítulos 5 y 6), se llevan a cabo también estudios MC extensos, pero ahora el objetivo principal es la estimación simultánea de los estados y parámetros fijos de ciertos modelos seleccionados. Esta área de investigación sigue siendo muy activa y es donde esta tesis contribuye más. El Capítulo 5 provee una revisión parcial de losmétodos para llevar a cabo la estimación simultánea de los estados y parámetros fijos a través de lametodología de filtrado de partículas. Dichos filtros son una extensión de aquellos adoptados anteriormente sólo para estimar los estados. Aquí se realiza un estudio MC para estimar el estado (nivel) y los dos parámetros de varianza del modelo LLM no estacionario; se utilizan cuatro variantes (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ) de filtro de partículas, seis escenarios típicos del SNR y dos escenarios para el llamado factor de descuento necesario en el paso de diversificación. En este capítulo, se propone la variante de filtro de partículas SIRJ (Sample Importance resampling with Jittering) como alternativa al filtro de referencia de Liu y West (LW PF). También se propone y explora el uso combinado de una distribución de importancia basada en el filtro de Kalman y un paso de diversificación (jittering) que da lugar a la variante del filtro de partículas denominada Kalman Particle Filteringwith Jittering (KPFJ). El Capítulo 6 se centra en la estimación de los estados y de los parámetros fijos del modelo básico no estándar de volatilidad estocástica denominado Stochastic autoregressivemodel of order one: SARV (1). Después de una introducción y descripción detallada de las características propias de series temporales financieras, se demuestra mediante estudios MC la capacidad de estimación de dos variantes de filtro de partículas (SIRJ vs. LW (Liu y West)) utilizando datos simulados. El capítulo termina con una aplicación a dos conjuntos de datos reales dentro del área financiera: el índice de rendimientos español IBEX 35 y los precios al contado (en dólares) del Brent europeo. La contribución en los capítulos 5 y 6 consiste en proponer nuevas variantes de filtros de partículas, como pueden ser el KPFJ, el SIRJ y el SIRoptJ (Caso especial del algoritmo SIRJ utilizando una distribución de importancia óptima) que se han desarrollado a lo largo de este trabajo. También se sugiere que los llamados filtros de partículas EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) y UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrían ser opciones razonables cuando se trata de modelos altamente no lineales; el KPFJ siendo un caso especial del algoritmo EPFJ. En esta parte, también se tratan aspectos relevantes dentro de lametodología de filtrado de partículas, como ser el impacto potencial en la estimación de la longitud de la serie temporal, el parámetro de factor de descuento y el número de partículas. A lo largo de este trabajo se han escrito (e implementado en el lenguaje R) los pseudo-códigos para todos los filtros estudiados. Los resultados presentados se obtienen mediante simulaciones Monte Carlo (MC) extensas, teniendo en cuenta variados escenarios descritos en la tesis. Las características intrínsecas del modelo bajo estudio guiaron la elección de los filtros a comparar en cada situación específica. Además, la comparación de los filtros se basa en el RMSE (Root Mean Square Error), el tiempo de CPU y el grado de degeneración. Finalmente, el Capítulo 7 presenta la discusión, las contribuciones y las líneas futuras de investigación. Algunos aspectos teóricos y prácticos complementarios se presentan en los apéndices.

 • Modelos estadísticos por umbrales para la previsión de la dirección del viento

   Sanchez Espigares, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Marquez Cebrian, Maria Dolores
  Congreso Nacional de Estadítica e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública
  p. 126
  DOI: /www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=1286
  Presentation's date: 2013-09-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Poder disponer de previsiones precisas de la dirección y la velocidad del viento es de gran utilidad tanto para la previsión de generación eólica como para temas relacionados con problemas medioambientales. No obstante, predecir la dirección del viento no es un tema nada fácil debido, en primer lugar a que sus características requieren de modelos para variables circulares, y además en nuestro caso, la zona de estudio (estrecho de Gibraltar) presenta cambios bruscos de dirección. En esta comunicacion se estima y predice la dirección del viento mediante modelos para variables circulares, como por ejemplo la distribución condicional de Von Mises. Con el objetivo de capturar los cambios bruscos de dirección se ha completado el modelo anterior con modelos por umbrales. El estudio incluye el código implementado en el paquete R MSwM ((https://cran.r-project.org/web/packages/MSwM/index.html) que aborda los modelos propuestos. Se ha comprobado que la predicción obtenida de la dirección del viento con el modelo propuesto mejora la capacidad de previsión de generación eólica.

 • Non linear statistical models to improve wind power forecasts

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marquez Cebrian, Maria Dolores
  Session of the International Statistical Institute
  p. 741-746
  Presentation's date: 2013-08-29
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Assessing the estimation performance of two jittere particle filters applied to state space models with non-stationary dynamics

   Acosta Argueta, Lesly Maria; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Applied Stochastic Models and Data Analysis
  p. 8-9
  Presentation's date: 2013-06-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • EDUCALAB, Laboratorio de Semantic Behavioral Targeting

   Cortes Martinez, Jordi; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Graffelman, Jan; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Competitive project

   Share

 • Wind power forescat: statistical analysis and economic benefits

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Baena, Sergio; Tencaliec, Patricia
  International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics
  p. 92
  Presentation's date: 2012-12-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wind power forecasting: statistical analysis and economic benefits

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Tencaliec, Patricia; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Baena, S; Sanchez Espigares, Jose Antonio
  CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics
  p. 1
  Presentation's date: 2012-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Day-ahead wind power forecasting based on time series and functional models

   Oviedo de La Fuente, Manuel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Febrero-Bande, M.
  International workshop on Spatio-Temporal Modeling
  p. 1-
  Presentation's date: 2012-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  IT or not to be: the impact of Moodle in the education of developing countries  Open access

   Garcia Almiñana, Jordi; Somé, Michel; Ayguade Parra, Eduard; Cabre Garcia, Jose Maria; Casañ Guerrero, Maria Jose; Frigola Bourlon, Manel; Galanis ., Nikolaos; Garcia-cervigon Gutierrez, Manuel; Guerrero Zapata, Manel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Moodle Research Conference
  p. 182-185
  Presentation's date: 2012-09-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  E-learning environments, such as Moodle, provide a technology that fosters the improvement of the educational system in developed countries, where education is traditionally performed with relatively high standards of quality. A large number of case studies and research have been conducted to demonstrate how e-learning technologies can be applied to improve both training and learning processes. However, these technologies have not been proved efficient when applied to developing countries. The challenges that must be addressed in developing countries, both technological and societal, are much more complex and the possible solution margins are more constrained than those existing in the context where these technologies have been created. In this paper we show how Moodle can be used to improve the quality of education in developing countries and, even more important, how can be used to turn the educational system more sustainable and effective in the long-term. We describe our experience in implementing a programming course in Moodle for the Higher School of Informatics at the Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, in Burkina Faso (West Africa), joining efforts with local professors in designing and implementing the learning system. The case example has been designed having in mind a number of contextual problems: lack of lecturers, excessive teaching hours per lecturer, massive classes, and curricula organization and stability, among others. We finally discuss how the teaching effort is reduced, the students’ knowledge and capacity improves, and the institutional academic model can be guaranteed with the proposal. For this reason, we claim that information technologies in developing countries are a cost-effective way to guarantee the objectives originally defined in the academic curricula and, therefore, deal with the problem of the education.

 • Forecasting wind power by means of markov switching models

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sanchez Espigares, Jose Antonio
  International Section for Business and Industrial Statistics
  p. 1
  Presentation's date: 2012-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimación del efecto de un cambio docente

   Cobo Valeri, Erik; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Nonell Torrent, Ramon; Rius Carrasco, Roser; Rodero De Lamo, Lourdes
  Congreso Nacional de Estadítica e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública
  p. 43
  Presentation's date: 2012-04-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A sustainable mix of Spanish electricity generation for the 2020

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marquez Cebrian, Maria Dolores
  Annual International Symposium on Forecasting
  p. 191
  Presentation's date: 2011-06-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • EDUCALAB, Laboratorio de Semantic Behavioral Targeting

   Graffelman, Jan; Cortes Martinez, Jordi; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Competitive project

   Share

 • ¿Existe relación entre los mercados de bonos y acciones en la Eurozona?

   Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Soriano, Pilar
  Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
  Presentation's date: 2010-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objetivo de este trabajo es investigar, en la Eurozona, la relación existente entre los mercados de bonos y acciones, conocer y cuantificar dicha relación es de vital importancia en la gestión de riesgos. Con este objetivo se estima la correlación dinámica condicionada, con el modelo DCC-AGARCH (dynamic conditional correlation model with an asymmetric GARCH), entre dos indicadores representativos de dichos mercados: el S&P Eurozone Govermment Bond Index y el Eurostoxx 50. Una vez estimada la correlación dinámica, se analiza cómo el entorno económico condiciona su comportamiento. Para ello se consideran indicadores y variables macroeconómicas y se utiliza el modelo lineal para explicar la relación. Finalmente se estudia la existencia de contagio entre los mercados de bonos y acciones de la Eurozona durante la Crisis Subprime y la Crisis Global Financiera.

 • Implementación en R de estimación de modelos de Markov con cambio de régimen

   Sanchez Espigares, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Fontdecaba Rigat, Sara
  Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
  Presentation's date: 2010-09-17
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The financial crisis of 2008: modelling the transmission mechanism between the markets

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Chulia, Helena
  International Conference on Computational Statistics
  p. 81
  Presentation's date: 2010-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimal day-ahead bidding strategy with futures and bilateral contracts. Scenario generation by means of factor models

   Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  European Conference on Operational Research
  Presentation's date: 2010-07-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • SISTEMA DE PREVISION ESPACIO-TEMPORAL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EOLICA

   Sanchez Espigares, Jose Antonio; Oviedo de La Fuente, Manuel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Competitive project

   Share

 • Efficiency in the design of clinical trials with ordinal scales

   Torres, Juan Vicente; Cortés, Jordi; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sánchez, Josep Anton; Secades Ruiz, Julio José; Cobo Valeri, Erik
  Conferencia Española de Biometría
  p. 253-254
  Presentation's date: 2009-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The most popular statistical methods for analyzing ordinal data are reviewed in this work. Theoretical results are compared to empirical results by means of simulations. It is shown how the efficiency of the trial can be considerably improved if the statistical analysis controls the intrasubject variability

 • Estimating markov-switching regression models in R: an application to model energy price in Spain

   Sanchez Espigares, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Fontdecaba Rigat, Sara
  The R User Conference 2009
  p. 173
  Presentation's date: 2009-07-08
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Evaluación de las intervenciones preventivas frente a enfermedades transmisibles. Un enfoque interdisciplinar

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Centro de Investigación Biomédica en red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)
  Presentation's date: 2009-06-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models  Open access

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
  Date: 2009-06
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In liberalized electricity markets, generation Companies must build an hourly bid that is sent to the market operator. The price at which the energy will be paid is unknown during the bidding process and has to be forecast. In this work we apply forecasting factor models to this framework and study its suitability.

 • Some keys for better understanding the current financial crisis: the spanish case

   Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Chulia, Helena
  European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics
  Presentation's date: 2009-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Grupo de Investigación Consolidado: Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles

   Domínguez García, Angela; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Competitive project

   Share

 • Tecnologías innovadoras de información al viajero para el fomento de la movilidad urbana sostenible. MOBITRANS

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Barcelo Bugeda, Jaime; Montero Mercade, Lidia
  Competitive project

   Share

 • Computational statistics in economics and finance. Revstat statistical journal

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Vol. 7, num. 1
  Collaboration in journals

   Share

 • Análisis del precio de la energía usando modelos markovianos de switching

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Fontdecaba, S; Sánchez, Josep Anton
  IV Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
  p. 1-2
  Presentation's date: 2009-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cuantificación de la reducción de la incidencia en las enfermedades vacunables

   Soldevila, Nuria; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Oviedo, M; Borrás, E; Carmona, Gloria; Domínguez García, Angela
  Sociedad Española de Epidemiología. Reunión Científica
  p. 89
  Presentation's date: 2008-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estimación espacio-temporal de la incidencia de hepatits A en Cataluña

   Oviedo, M; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Domínguez García, Angela; Jansà, J.M.
  Sociedad Española de Epidemiología. Reunión Científica
  p. 80
  Presentation's date: 2008-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Are the markets influenced by the frequency and the long relationships?

   Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  International Conference on Computational Statistics
  Presentation's date: 2008-08-28
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes the multivariate volatility effects among the indexes returns time series of the main stock markets. We detect, applying cointegration techniques, relations of interdependence between these markets and the existence of structural changes. Next, we study the behaviour of volatility with the O-GARCH model and how the frequency affects the dynamics of volatility. The results show that the estimated breakpoints are related to the dates of high volatility; therefore the volatility of financial markets affects long term financial relationships. Finally, we conclude that the low frequency data are useful for the study of cointegration relation-ships, though the estimation of volatility requires high frequency data.

 • Estadística per a enginyers informàtics

   Cobo Valeri, Erik; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marti Recober, Manuel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Date of publication: 2008
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bioestadística para no estadísticos: bases para interpretar un estudio científico

   Cobo Valeri, Erik; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Corchero García, Cristina; Bigorra, Joan; Miras, Francesc; Selva O¿Callaghan, Albert; Videla, Sebastià
  Date of publication: 2007-09
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Volatilities in Tunisian stock markets and MENA stock markets: a perspective in the future?

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Noomene, Rouhia
  Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y Jornadas de Estadística Pública
  Presentation's date: 2007-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Are stock market returns globalized?

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Marquez Cebrian, Maria Dolores
  Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y Jornadas de Estadística Pública
  Presentation's date: 2007-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Relationship of volatility returns with the new economy and globalization

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Dolores, M Márquez
  Session of the International Statistical Institute
  p. 1-2
  Presentation's date: 2007-08-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Relationship of volatility returns with the new economy and globalization

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Marquez Cebrian, Maria Dolores
  Session of the International Statistical Institute
  p. 514
  Presentation's date: 2007-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Covariates of stochastic volatility in electricity prices

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Bunn, DW
  International Symposium on Business and Industrial Statistics
  p. 141-142
  Presentation's date: 2007-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Benchmark study of some particle filters variants in a nonlinear, non-Gaussian framework: application to stochastic volatility model parameters estimation

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  Fith Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes
  Presentation's date: 2007-06-14
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Threshold volatility models: forecasting performance  Open access

   Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Marti, Manuel; Acosta Argueta, Lesly Maria
  COMPSTAT International Conference on Computational Statistics
  p. 1541-1548
  Presentation's date: 2006-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this paper is to compare the forecasting performance of competing volatility models, in order to capture the asymmetric effect in the volatility. We focus on examining the relative out-of-sample forecasting ability of the models (SETAR-TGARCH and SETAR-THSV), which contain the introduction of regimes based on thresholds in the mean equation and volatility equation, compared to the GARCH model and SV model. For each model, we consider two cases: Gaussian and t-Student measurement noise distribution. An important problem when evaluating the predictive ability of volatility models is that the “true” underlying process is not observable and thus a proxy must be defined for the unobservable volatility. To attain our proposal, the proxy volatility measure and the loss function must also be decided to ensure a correct ranking of models. Our empirical application suggests the following results: when time series include leverage effects on the mean, the introduction of threshold in the mean and variance equations produces more accurate predictions. If the leverage in the mean is not important, then the SVt is flexible enough to beat the threshold models.

 • Formal assessment of an innovative web-based tool designed to improve student performance in statistics

   Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Jover, Lluís; Cobo Valeri, Erik; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  International Conference on Teaching Statistics
  p. 1-4
  Presentation's date: 2006-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Non experimental evaluation of a computer-assisted tool

   Cobo Valeri, Erik; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Dieguez, José Manuel; Piñeiro, Martiño
  International Conference on Teaching Statistics
  p. 1
  Presentation's date: 2006-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  E-status is a web-based tool designed to improve learning in statistics introductory courses. On a separate research (Gonzalez et al, 2006) we present an experimental evaluation on the performance improvement among students of a dentistry school. Here, on an observational setting, we estimate its effect on improving the learning level of an introductory statistical course of 84 lecturing hours (6 European Credit Transfer System) for computer science students.

 • Non experimental evidence in favour of e-status, an ICT-learning tool

   Cobo Valeri, Erik; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Dieguez, José Manuel; Martiño, Piñeiro
  International Conference on Teaching Statistics
  p. 1
  Presentation's date: 2006
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Capturing Asymmetries and Excess Kurtosis of IBEX 35 Index: A Survey

   Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Villazón Hervas, César; Marti Recober, Manuel; Acosta Argueta, Lesly Maria
  Date: 2005-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A walk through non linear models in financial series

   Muñoz Gracia, Maria del Pilar
  3rd world conference on Computational Statistics & Data Analysis
  Presentation's date: 2005-10-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window