Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 185 results
 • Direct Tree Decomposition of Geometric Constraint Graphs  Open access

   Tarres Puertas, Marta Isabel
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'evolució de models geomètrics basats en restriccions està fortament lligada al sistemes de Disseny Assistit per Computador (CAD) paramètrics i als basats en el paradigma de disseny per mitjà de característiques. Des de la introducció del disseny paramètric per part de Pro/Engineer en els anys 80, la major part de sistemes CAD utilitzaren com a tecnologia de base els models geomètrics basats en restriccions. Els models geomètrics basats en restriccions permeteren als sistemes CAD proporcionar un model d'informació més ampli i alhora oferir una interfície d'usuari intuitiva. Posteriorment, els mateixos models s'aplicaren en camps com el disseny de mecanismes, el modelatge químic, la visió per computador i la geometria dinàmica.Els models geomètrics basats en restriccions són models no avaluats. Un problema clau relacionat amb el models de restriccions geomètriques és el problema de la resolució de restriccions geomètriques, que es resumeix com el problema d'avaluar un model basat en restriccions. Entre els diferents enfocs de resolució de restriccions geomètriques, tractem els solvers de Descomposició-Recombinació (DR-solvers) basats en graphs. En l'enfoc constructiu basat en grafs, el problema geomètric es trasllada en un pas inicial a un graf, on els vèrtexs del graf representen el conjunt d'elements geomètrics i on les arestes corresponen a les restriccions geomètriques entre els elements. A continuació el problema de restriccions es resol descomposant el graf en un conjunt de subproblemes, cadascun dels quals es divideix recursivament fins a obtenir problemes bàsics, que sovint són operacions geomètriques realitzables, per exemple, amb regle i compàs, i que es resolen per mitjà d'un solver numèric específic. Finalment, la solució del problema inicial s'obté recombinant les solucions dels subproblemes. L'enfoc utilitzat pels DR-solvers ha esdevingut especialment interessant quan la descomposició en subproblemes i la posterior recombinació de solucions d'aquests subproblemes es pot descriure com un pla de construcció generat a priori, és a dir, un pla generat com a pas de pre-procés sense necessitat de resoldre realment els subsistemes. El pla generat pel DR-planner esdevé inalterable encara que els valors numèrics dels paràmetres canviin. Aquest pla es coneix com a DR-plan i la unitat en el solver que el genera és l'anomenat DR-planner. En aquest context, el DR-plan s'utilitza com a eina del procés de resolució en curs, és a dir, permet calcular les coordenades específiques que correctament posicionen els elements geomètrics uns respecte els altres.En aquesta tesi desenvolupem un nou algoritme que és la base del DR-planner per a DR-solvers constructius basats en grafs en l'espai bidimensional. Aquest DR-planner es basa en la descomposició en arbre d'un graf. La descomposició en triangles o arbre de descomposició d'un graf es basa en descomposar un graf en tres subgrafs tals que comparteixen un vèrtex 2 a 2. El conjunt de vèrtexs compartits s'anomenen \emph{hinges}. La descomposició en arbre d'un graf de restriccions geomètriques equival, en cert sentit, a resoldre el problema de restriccions geomètriques. L'algoritme del DR-planner en primer lloc transforma el graf proporcionat en un graf més simple i planar. A continuació, es calcula el dibuix en el pla del graf transformat, on les hinges, si n'hi ha, es calculen de manera directa. En aquest treball demostrem la correctesa del nou algoritme. Finalment, proporcionem l'estudi de la complexitat temporal de l'algoritme en cas pitjor i demostrem que és quadràtica en el nombre de vèrtexs del graf proporcionat. L'algoritme resultant és senzill d'implementar i tan eficient com altres algoritmes de resolució concrets.

  The evolution of constraint based geometric models is tightly tied to parametric and feature-based Computer-Aided Design (CAD) systems. Since the introduction of parametric design by Pro/Engineer in the 1980's, most major CAD systems adopted constraint based geometric models as a core technology. Constraint based geometric models allowed CAD systems to provide a more powerful data model while offering an intuitive user interface. Later on, the same models also found application to fields like linkage design, chemical modeling, computer vision and dynamic geometry. Constraint based geometric models are unevaluated models. A key problem related to constraint based geometric models is the geometric constraint based solving problem which, roughly speaking, can be stated as the problem of evaluating a constraint based model. Among the different approaches to geometric constraint solving, we are interested in graph-based Decomposition-Recombination solvers. In the graph-based constructive approach, the geometric problem is first translated into a graph whose vertices represent the set of geometric elements and whose edges are the constraints. Then the constraint problem is solved by decomposing the graph into a set of sub-problems, each sub-problem is recursively divided until reaching basic problems which are solved by a dedicated equational solver. The solution to the initial problem is computed by merging the solutions to the sub-problems. The approach used by DR-solvers has been particularly successful when the decomposition into subproblems and subsequent recombination of solutions to these subproblems can be described by a plan generated a priori, that is, a plan generated as a preprocessing step without actually solving the subsystems. The plan output by the DR-planner remains unchanged as numerical values of parameters change. Such a plan is known as a DR-plan and the unit in the solver that generates it is the DR-planner. In this setting, the DR-plan is then used to drive the actual solving process, that is, computing specific coordinates that properly place geometric objects with respect to each other. In this thesis we develop a new DR-planner algorithm for graph-constructive two dimensional DR-solvers. This DR-planner is based on the tree-decomposition of a graph. The triangle- or tree-decomposition of a graph decomposes a graph into three subgraphs such that subgraphs pairwise share one vertex. Shared vertices are called hinges. The tree-decomposition of a geometric constraint graph is in some sense the construction plan that solves the corresponding problem. The DR-planner algorithm first transforms the input graph into a simpler, planar graph. After that, an specific planar embedding is computed for the transformed graph where hinges, if any, can be straightly found. In the work we proof the soundness of the new algorithm. We also show that the worst case time performance of the resthe number of vertices of the input graph. The resulting algorithm is easy to implement and is as efficient as other known solving algorithms.

  L'evolució de models geomètrics basats en restriccions està fortament lligada al sistemes de Disseny Assistit per Computador (CAD) paramètrics i als basats en el paradigma de disseny per mitjà de característiques. Des de la introducció del disseny paramètric per part de Pro/Engineer en els anys 80, la major part de sistemes CAD utilitzaren com a tecnologia de base els models geomètrics basats en restriccions. Els models geomètrics basats en restriccions permeteren als sistemes CAD proporcionar un model d'informació més ampli i alhora oferir una interfície d'usuari intuitiva. Posteriorment, els mateixos models s'aplicaren en camps com el disseny de mecanismes, el modelatge químic, la visió per computador i la geometria dinàmica. Els models geomètrics basats en restriccions són models no avaluats. Un problema clau relacionat amb el models de restriccions geomètriques és el problema de la resolució de restriccions geomètriques, que es resumeix com el problema d'avaluar un model basat en restriccions. Entre els diferents enfocs de resolució de restriccions geomètriques, tractem els solvers de Descomposició-Recombinació (DR-solvers) basats en graphs. En l'enfoc constructiu basat en grafs, el problema geomètric es trasllada en un pas inicial a un graf, on els vèrtexs del graf representen el conjunt d'elements geomètrics i on les arestes corresponen a les restriccions geomètriques entre els elements. A continuació el problema de restriccions es resol descomposant el graf en un conjunt de subproblemes, cadascun dels quals es divideix recursivament fins a obtenir problemes bàsics, que sovint són operacions geomètriques realitzables, per exemple, amb regle i compàs, i que es resolen per mitjà d'un solver numèric específic. Finalment, la solució del problema inicial s'obté recombinant les solucions dels subproblemes. L'enfoc utilitzat pels DR-solvers ha esdevingut especialment interessant quan la descomposició en subproblemes i la posterior recombinació de solucions d'aquests subproblemes es pot descriure com un pla de construcció generat a priori, és a dir, un pla generat com a pas de pre-procés sense necessitat de resoldre realment els subsistemes. El pla generat pel DR-planner esdevé inalterable encara que els valors numèrics dels paràmetres canviin. Aquest pla es coneix com a DR-plan i la unitat en el solver que el genera és l'anomenat DR-planner. En aquest context, el DR-plan s'utilitza com a eina del procés de resolució en curs, és a dir, permet calcular les coordenades específiques que correctament posicionen els elements geomètrics uns respecte els altres. En aquesta tesi desenvolupem un nou algoritme que és la base del DR-planner per a DR-solvers constructius basats en grafs en l'espai bidimensional. Aquest DR-planner es basa en la descomposició en arbre d'un graf. La descomposició en triangles o arbre de descomposició d'un graf es basa en descomposar un graf en tres subgrafs tals que comparteixen un vèrtex 2 a 2. El conjunt de vèrtexs compartits s'anomenen \emph{hinges}. La descomposició en arbre d'un graf de restriccions geomètriques equival, en cert sentit, a resoldre el problema de restriccions geomètriques. L'algoritme del DR-planner en primer lloc transforma el graf proporcionat en un graf més simple i planar. A continuació, es calcula el dibuix en el pla del graf transformat, on les hinges, si n'hi ha, es calculen de manera directa. En aquest treball demostrem la correctesa del nou algoritme. Finalment, proporcionem l'estudi de la complexitat temporal de l'algoritme en cas pitjor i demostrem que és quadràtica en el nombre de vèrtexs del graf proporcionat. L'algoritme resultant és senzill d'implementar i tan eficient com altres algoritmes de resolució concrets

 • Decomposition of geometric constraint graphs based on computing fundamental circuits. Correctness and complexity

   Joan Arinyo, Robert; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian
  Computer Aided Design
  Vol. 52, p. 1-16
  DOI: 10.1016/j.cad.2014.02.006
  Date of publication: 2014-07-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In geometric constraint solving, Decomposition Recombination solvers (DR-solvers) refer to a general solving approach where the problem is divided into a set of sub-problems, each sub-problem is recursively divided until reaching basic problems which are solved by a dedicated equational solver. Then the solution to the starting problem is computed by merging the solutions to the sub-problems.; Triangle- or tree-decomposition is one of the most widely used approaches in the decomposition step in DR-solvers. It may be seen as decomposing a graph into three subgraphs such that subgraphs pairwise share one graph vertex. Shared vertices are called hinges. Then a merging step places the geometry in each sub-problem with respect to the other two.; In this work we report on a new algorithm to decompose biconnected geometric constraint graphs by searching for hinges in fundamental circuits of a specific planar embedding of the constraint graph. We prove that the algorithm is correct. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • Simulación, modelado avanzado y análisis visual interactivo de grandes conjuntos de datos

   Brunet Crosa, Pere; Andujar Gran, Carlos A.; Joan Arinyo, Robert; Susin Sanchez, Antonio; Vazquez Alcocer, Pere Pau; Vinacua Pla, Alvaro; Fairen Gonzalez, Marta; Monclús Lahoya, Eva; Pelechano Gomez, Nuria; Chica Calaf, Antonio; Argudo Medrano, Oscar; Navazo Alvaro, Isabel
  Competitive project

   Share

 • Geometric constraint solving in a dynamic geometry framework.  Open access

   Hidalgo Garcia, Marta Rosa
  Department of Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La resolució de restriccions geomètriques és un tema principal en diferents àrees com el modelatge paramètric de sòlids o el disseny assistit per computador. Un problema geomètric en restriccions consisteix en un conjunt d'objectes geomètrics sobre el qual es defineix un conjunt de restriccions. Resoldre el problema geomètric en restriccions significa trobar un emplaçament per als elements geomètrics de forma que el conjunt de restriccions es compleixi.L'objectiu principal de la resolució de restriccions geomètriques és definir estructures rígides. És interessant, però, preguntar-se si té sentit permetre que el valor de les restriccions canviï amb el temps. La resposta és afirmativa. Si assumim un canvi continu en els paràmetres motors, el resultat de la resolució de restriccions geomètriques amb paràmetres motors resulta en la generació de famílies de diferents formes construïdes amb els mateixos elements geomètrics però regit per un conjunt fix derestriccions. Estudiar el problema on diferents paràmetres canvien simultàniament seria una gran fita. Malgrat això, la potencialcomplexitat combinatòria ens obliga a considerar problemes amb un sol paràmetre motor. Basant-nos en el treball d'altres autors, hem desenvolupat un nou algorisme basat en una nova eina anomenada h-graf que resol correctament el problema geomètric en restriccions amb un paràmetre motor. Oferim una demostració completa de la correctesa del mètode que mancava a l'obra original.La geometria dinàmica és una tecnologia desenvolupada per ensenyar geometria als computadors en l'escola, que proporciona als usuaris eines per definir contruccions geomètriques i interactuar amb elles. L'objectiu del sistema és mostrar en la pantalla del computador com la geometria canvia en temps real quan l'usuari interactúa amb el sistema. Aquest tipus d'interacció encoratja l'interés dels estudiants en experimentar i provar les seves idees. L'inconvenient més important de la geometria dinàmica és que és l'usuari el que ha de saber com resoldre el problema geomètric. Basant-nos en el fet que la interacció entre l'usuari i el computador bàsicament permet a l'usuari moure un sol element a la vegada, hem desenvolupat una nova metodologia en geometria dinàmica basada en dues idees: 1) el problema subjacent és simplement un problema geomètric en restriccions amb un paràmetre motor, i, 2) la responsabilitat de resoldre el problema geomètric recau en el resoledor de geometria en restriccions.Dos problemes clàssics i interessants en molts models computacionals són els problemes d'alcançabilitat i traçabilitat. L'alcançabilitat consisteix a decidir si es pot aconseguir transformar un estat inicial del sistema en un determinat estat mitjançant un conjunt de transformacions permeses. Aquest problema és primordial en diferents àrees com robòtica, xarxes de Petri, etc. Quan es trasllada a geometria dinàmica apareixen dos problemes específics: 1) en intersectar elements geomètrics on almenys un d'ells té grau 2 o superior, la solució no és única, i, 2) per als valors donats de les restriccions, podria ser que el problema geomètric no tinguera solució. Per exemple, trobar el punt d'intersecció entre dues rectes paral·leles. Hem desenvolupat un mètode específic en el nostre sistema de geometria dinàmica basada en restriccions que resol tant el problema d'alcançabilitat com el de traçabilitat aplicant eines de teoria de sistemes dinàmics.Finalment considerem grafs de Henneberg, de Laman i tree-decomposables, que són una eina fonamental en la resolució deproblemes en restriccions i les seves aplicacions. Estudiem quines relacions es poden establir entre ells i trobem les condicions sota les quals les construccions de Henneberg conserven la tree-decomposabilitat dels grafs. Per últim desenvolupem un algorisme que genera automàticament grafs de Laman tree-decomposables d'un ordre donat usant construccions de Henneberg.

  Geometric constraint solving is a central topic in many fields such as parametric solid modeling, computer-aided design or chemical molecular docking. A geometric constraint problem consists of a set geometric objects on which a set of constraints is defined. Solving the geometric constraint problem means finding a placement for the geometric elements with respect to each other such that the set of constraints holds. Clearly, the primary goal of geometric constraint solving is to define rigid shapes. However an interesting problem arises when we ask whether allowing parameter constraint values to change with time makes sense. The answer is in the positive. Assuming a continuous change in the variant parameters, the result of the geometric constraint solving with variant parameters would result in the generation of families of different shapes built on top of the same geometric elements but governed by a fixed set of constraints. Considering the problem where several parameters change simultaneously would be a great accomplishment. However the potential combinatorial complexity make us to consider problems with just one variant parameter. Elaborating on work from other authors, we develop a new algorithm based on a new tool we have called h-graphs that properly solves the geometric constraint solving problem with one variant parameter. We offer a complete proof for the soundness of the approach which was missing in the original work. Dynamic geometry is a computer-based technology developed to teach geometry at secondary school, which provides the users with tools to define geometric constructions along with interaction tools such as drag-and-drop. The goal of the system is to show in the user's screen how the geometry changes in real time as the user interacts with the system. It is argued that this kind of interaction fosters students interest in experimenting and checking their ideas. The most important drawback of dynamic geometry is that it is the user who must know how the geometric problem is actually solved. Based on the fact that current user-computer interaction technology basically allows the user to drag just one geometric element at a time, we have developed a new dynamic geometry approach based on two ideas: 1) the underlying problem is just a geometric constraint problem with one variant parameter, which can be different for each drag-and-drop operation, and, 2) the burden of solving the geometric problem is left to the geometric constraint solver. Two classic and interesting problems in many computational models are the reachability and the tracing problems. Reachability consists in deciding whether a certain state of the system can be reached from a given initial state following a set of allowed transformations. This problem is paramount in many fields such as robotics, path finding, path planing, Petri Nets, etc. When translated to dynamic geometry two specific problems arise: 1) when intersecting geometric elements were at least one of them has degree two or higher, the solution is not unique and, 2) for given values assigned to constraint parameters, it may well be the case that the geometric problem is not realizable. For example computing the intersection of two parallel lines. Within our geometric constraint-based dynamic geometry system we have developed an specific approach that solves both the reachability and the tracing problems by properly applying tools from dynamic systems theory. Finally we consider Henneberg graphs, Laman graphs and tree-decomposable graphs which are fundamental tools in geometric constraint solving and its applications. We study which relationships can be established between them and show the conditions under which Henneberg constructions preserve graph tree-decomposability. Then we develop an algorithm to automatically generate tree-decomposable Laman graphs of a given order using Henneberg construction steps.

 • The Reachability problem in constructive geometric constraint solving based dynamic geometry

   Hidalgo Garcia, Marta; Joan Arinyo, Robert
  Journal of automated reasoning
  p. 1-24
  DOI: 10.1007/s10817-013-9280-y
  Date of publication: 2013-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  An important issue in dynamic geometry is the reachability problem that asks whether there is a continuous path that, from a given starting geometric configuration, continuously leads to an ending configuration. In this work we report on a technique to compute a continuous evaluation path, if one exists, that solves the reachability problem for geometric constructions with one variant parameter. The technique is developed in the framework of a constructive geometric constraint-based dynamic geometry system, uses the A¿*¿ algorithm and minimizes the variant parameter arc length.

  An important issue in dynamic geometry is the reachability problem that asks whether there is a continuous path that, from a given starting geometric configuration, continuously leads to an ending configuration. In this work we report on a technique to compute a continuous evaluation path, if one exists, that solves the reachability problem for geometric constructions with one variant parameter. The technique is developed in the framework of a constructive geometric constraintbased dynamic geometry system, uses the A∗ algorithm and minimizes the variant parameter arc length.

 • Special issue on geometric constraints and reasoning

   Gao, Xiao-Shang; Joan Arinyo, Robert; Michelucci, Dominique
  Computational geometry: theory and applications
  Vol. 45, num. 8, p. 383-384
  DOI: 10.1016/j.comgeo.2012.01.008
  Date of publication: 2012-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Computing parameter ranges in constructive geometric constraint solving: Implementation and correctness proof

   Hidalgo, Marta; Joan Arinyo, Robert
  Computer Aided Design
  Vol. 44, num. 7, p. 709-720
  DOI: 10.1016/j.cad.2012.02.012
  Date of publication: 2012-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In parametric design, changing values of parameters to get different solution instances to the problem at hand is a paramount operation. One of the main issues when generating the solution instance for the actual set of parameters is that the user does not know in general which is the set of parameter values for which the parametric solution is feasible. Similarly, in constraint-based dynamic geometry, knowing the set of critical points where construction feasibility changes would allow to avoid unexpected and unwanted behaviors. We consider parametric models in the Euclidean space with one internal degree of freedom. In this scenario, in general, the set of values of the variant parameter for which the parametric model is realizable and defines a valid shape is a set of intervals on the real line. In this work we report on our experiments implementing the van der Meiden Approach to compute the set of parameter values that bound intervals for which the parametric object is realizable. The implementation is developed on top of a constructive, ruler-and-compass geometric constraint solver. We formalize the underlying concepts and prove that our implementation is correct, that is, the approach exactly computes all the feasible interval bounds.

 • A scalable architecture for 3D map navigation on mobile devices

   Noguera, José María; Segura, Rafael; Ogáyar, Carlos; Joan Arinyo, Robert
  Personal and ubiquitous computing
  p. 1-16
  DOI: 10.1007/s00779-012-0598-y
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Mobile devices such as smart phones or tablets are rapidly increasing their graphics and networking capabilities. However, real-time visualization of 3D maps is still a challenging task to accomplish on such limited devices. In this paper, we describe the principles involved in the design and development of a scalable client–server architecture for delivering 3D maps over wireless networks to mobile devices. We have developed a hybrid adaptive streaming and rendering method that distributes the 3D map rendering task between the mobile clients and a remote server. This architecture provides support for efficient delivery of 3D contents to mobile clients according to their capabilities. As a proof of concept, we have implemented a prototype and carried out exhaustive experiments considering different scenarios and hundreds of concurrent connected clients. The analysis of the server workload and the mobile clients performance show that our architecture achieves a great scalability and performance even when using low-end hardware.

 • Navigating large terrains using commodity mobile devices

   Noguera, José María; Segura, Rafael; Ogáyar, Carlos; Joan Arinyo, Robert
  Computers and geosciences
  Vol. 37, num. 9, p. 1218-1233
  DOI: 10.1016/j.cageo.2010.08.007
  Date of publication: 2011-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling the performance of evolutionary algorithms on the root identification problem: A case study with PBIL and CHC algorithms

   Yeguas Bolíavar, Enrique; Joan Arinyo, Robert; Luzón, M.V.
  Evolutionary computation
  Vol. 19, num. 1, p. 107-135
  DOI: 10.1162/EVCO_a_00017
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Experimental UpdateLess Evolutive Routing

   Perello Muntan, Jordi; Spadaro, Salvatore; Sole Pareta, Josep; Cabellos Aparicio, Alberto; Joan Arinyo, Robert; Careglio, Davide
  Competitive project

   Share

 • Experimental UpdateLess Evolutive Routing

   Junyent Giralt, Gabriel; Comellas Colome, Jaume; Cabellos Aparicio, Alberto; Careglio, Davide; Perello Muntan, Jordi; Sole Pareta, Josep; Agraz Bujan, Fernando; Joan Arinyo, Robert; Spadaro, Salvatore
  Competitive project

   Share

 • Issues on Behavior in Dynamic Geometry

   Joan Arinyo, Robert
  International Workshop on Automated Deduction in Geometry
  Presentation's date: 2010-07-22
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Hybrid Rendering Technique to Navigate in Large Terrains Using Mobile Devices

   Noguera, José María; Segura, Rafael; Ogáyar, Carlos; Joan Arinyo, Robert
  Computer Graphics International
  Presentation's date: 2010-06-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We describe a hybrid client-server technique for remote adaptive streaming and rendering of large terrains in resource-limited mobile devices. The technique has been designed to achieve an interactive rendering performance on a mobile device connected to a low-bandwidth wireless network. The rendering workload is split between the client and the server. The terrain area close to the viewer is rendered in real-time by the client. The terrain located far from the viewer is portrayed as view-dependent impostors, rendered by the server on demand. A prototype has been built and an exhaustive set of experiments covering several platforms, wireless networks and a wide range of viewer velocities has been conducted. Results show that the approach is feasible, effective and robust.

 • A constraint-based dynamic geometry system

   Freixas Boleda, Marc; Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni
  Computer Aided Design
  Vol. 42, num. 2, p. 151-161
  DOI: 10.1016/j.cad.2009.02.016
  Date of publication: 2010-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Dynamic geometry systems are tools for geometric visualization. They allow the user to define geometric elements, establish relationships between them and explore the dynamic behavior of the remaining geometric elements when one of them is moved. The main problem in dynamic geometry systems is the ambiguity that arises from operations that lead to more than one possible solution. Most dynamic geometry systems deal with this problem in such a way that the solution selection method leads to a fixed dynamic behavior of the system. This is specially annoying when the behavior observed is not the one the user intended. In this work we propose a modular architecture for dynamic geometry systems built upon a set of functional units which will allow us to apply some well-known results from the Geometric Constraint Solving field. A functional unit called filter will provide the user with tools to unambiguously capture the expected dynamic behavior of a given geometric problem.

 • Performance of Evolutionary Algorithms on the Root Identification Problem in Geometric Constraint Solving

   Joan Arinyo, Robert; Luzón, M.V.; Yeguas Bolíavar, Enrique
  Computer-aided design and applications
  Vol. 7, num. 1, p. 45-57
  DOI: 10.3722/cadaps.2010.45-57
  Date of publication: 2010-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Parameter tunning of PBIL and CHC evolutionary algorithms applied to solve the Root Identification Problem

   Joan Arinyo, Robert; Luzón, M.V.; Yeguas Bolíavar, Enrique
  Applied soft computing
  DOI: 10:1016/j.asoc.2009.12.037
  Date of publication: 2009-12-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Evolutionary algorithms are among the most successful approaches for solving a number of problems where systematic searches in huge domains must be performed. One problem of practical interest that falls into this category is known as The Root Identification Problem in Geometric Constraint Solving, where one solution to the geometric problem must be selected among a number of possible solutions bounded by an exponential number. In previous works we have shown that applying genetic algorithms, a category of evolutionary algorithms, to solve the Root Identification Problem is both feasible and effective. In this work, we report on an empirical statistical study conducted to establish the influence of the driving parameters in the PBIL and CHC evolutionary algorithms when they are used to solve the Root Identification Problem. We identify a set of values that optimize algorithms performance. The driving parameters considered for the PBIL algorithm are population size, mutation probability, mutation shift and learning rate. For the CHC algorithm we studied population size, divergence rate, differential threshold and the set of best individuals. In both cases we applied unifactorial and multifactorial analysis, post hoc tests and best parameter level selection. Experimental results show that CHC outperforms PBIL when applied to solve the Root Identification Problem.

 • Access to the full text
  Treedecomposition of geometric constraint graphs based on computing graph circuits  Open access

   Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian; Joan Arinyo, Robert
  SIAM/ACM Joint Conference on Geometric and Physical Modeling
  p. 113-122
  DOI: /doi.acm.org/10.1145/1629255.1629270
  Presentation's date: 2009-10-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The graph-based geometric constraint solving technique works in two steps. First the geometric problem is translated into a graph whose vertices represent the set of geometric elements and whose edges are the constraints. Then the constraint problem is solved by decomposing the graph into a collection of subgraphs each representing a standard problem which is solved by a dedicated equational solver. In this work we report on an algorithm to decompose biconnected tree-decomposable graphs representing either underor wellconstrained 2D geometric constraint problems. The algorithm recursively first computes a set of fundamental circuits in the graph then splits the graph into a set of subgraphs each sharing exactly three vertices with the fundamental circuit. Practical experiments show that the reported algorithm clearly outperforms the treedecomposition approach based on identifying subgraphs by applying specific decomposition rules.

  Postprint (author’s final draft)

 • Search Space Pruning to Solve the Root Identification Problem in Geometric Constraint Solving

   Joan Arinyo, Robert; Luzón, M.V.; Yeguas Bolíavar, Enrique
  Computer-aided design and applications
  Vol. 6, num. 1, p. 15-25
  DOI: 10.3722/cadaps.2009.15-25
  Date of publication: 2009-07-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Grounded Heightmap Tree. A New Data Structure for Terrain Representation

   Alonso Alonso, Jesus; Joan Arinyo, Robert; Solano Albajes, Luis
  Date: 2008-10
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geometric constraint graphs decomposition based on computing graph circuits

   Joan Arinyo, Robert; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian
  International Workshop on Automated Deduction in Geometry
  p. 96-101
  Presentation's date: 2008-09-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Geometric constraint solving is a growing field which plays a paramount role in industrial applications and that is deeply rooted in automated deduction in geometry. In this work we report on an algorithm to solve geometric constraint-based problems by decomposing biconnected graphs. The algorithm is based on recursively splitting the graph through sets with three vertices located on fundamental circuits of the graph. Preliminary practical experiments suggest that the algorithm runtime is at worst quadratic with the total number of vertices in the graph.

 • PARAMETER TUNING FOR PBIL ALGORITHM IN GEOMETRIC CONSTRAINT SOLVING SYSTEMS

   Joan Arinyo, Robert
  GENETIC AND EVOLUTIONARY METHODS, CONFERENCE ON
  Presentation's date: 2008-07-14
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Parameter tunning for PBIL algorithm in geometric constraint solving systems  Open access

   Joan Arinyo, Robert; Luzón, M.V.; Yeguas Bolíavar, Enrique
  International Conference on Genetic and Evolutionary Methods
  p. 37-47
  Presentation's date: 2008-07-14
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In previous works we have shown that applying genetic algorithms to solve the Root Identification Problem is feasible and effective. The behavior of evolutive algorithms is characterized by a set of parameters that have an effect on the algorithms’ performance. In this paper we report on an empirical statistical study conducted to establish the influence of the driving parameters in the Population Based Incremental Learning (PBIL) algorithm when applied to solve the Root Identification Problem. We also identify ranges for the parameters values that optimize the algorithm performance.

  Postprint (author’s final draft)

 • A Constraint-Based Dynamic Geometry System

   Freixas Boleda, Marc; Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni
  ACM Symposium on Solid Modeling Foundations and CAD/CAM Applications
  p. 37-46
  DOI: 10.1145/1364901.1364909
  Presentation's date: 2008-07-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Dynamic geometry systems are tools for geometric visualization. They allow the user to define geometric elements, establish relationships between them and explore the dynamic behavior of the remaining geometric elements when one of them is moved. The main problem in dynamic geometry systems is the ambiguity that arises from operations which lead to more than one possible solution. Most dynamic geometry systems deal with this problem in such a way that the solution selection method leads to a fixed dynamic behavior of the system. This is specially annoying when the behavior observed is not the one the user intended. In this work we propose a modular architecture for dynamic geometry systems built upon a set of functional units which will allow to apply some well known results from the Geometric Constraint Solving field. A functional unit called filter will provide the user with tools to unambiguously capture the expected dynamic behavior of a given geometric problem.

 • Elements for a modular dynamic geometry system

   Freixas Boleda, Marc; Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni
  ACM Symposium on Applied Computing
  p. 1816-1820
  Presentation's date: 2008-03-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Dynamic geometry systems are tools for geometric visualization. They allow the user to define geometric elements, establish relationships between them and explore the dynamic behavior of the remaining geometric elements when one of them is moved. In this work we propose a modular architecture for dynamic geometry systems built upon a set of functional units which will allow to apply some well known results from the Geometric Constraint Solving field.

 • The Grounded Heightmap Tree. A New Data Structure for Terrain Representation

   Alonso Alonso, Jesus; Joan Arinyo, Robert; Solano Albajes, Luis
  International Conference on Computer Graphics Theory and Applications
  Presentation's date: 2008-01-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Terrain modeling is a fast growing field with many applications such as computer graphics, resource management, Earth and environmental sciences, civil and military engineering, surveying and photogrammetry and games programming. One of the most widely used terrain model is the Digital Elevation Model (DEM). A DEM is a simple regularly spaced grid of elevation points that represent the continuous variation of relief over space. DEMs require simple storage and are compatible with satellite data. However, they do not easily account for overhangs. In this work we report on the Grounded Heightmap Tree, a new data structure for terrain representation built as a generalization of the DEM. The new data structure allows to naturally represent terrain overhangs. We illustrate the performance of the Grounded Heightmap Tree when applied to represent terrains that undergo big changes.

 • Applying CAD tools to virtual reality: Parametric modeling and rendering in dynamic environments

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep; Solano Albajes, Luis; Pérez Vidal, Luis; Freixas Boleda, Marc
  Competitive project

   Share

 • The grounded heigtmap tree. a new data structure for terrain representation

   Alonso Alonso, Jesus; Joan Arinyo, Robert
  International Conference on Computer Graphics Theory and Applications
  p. 80-85
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Parameter tuning for pbil algorithm in geometric constraint solving systems

   Joan Arinyo, Robert; Luzon, M V; YEGUAS, E
  GENETIC AND EVOLUTIONARY METHODS, CONFERENCE ON
  p. 69-75
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Decomposition of geometric constraint graphs based on computing fundamental circuits

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian
  Date: 2007-09
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Interactive cutting in voxel-based objects. Applications to simulate transurethral resection of the prostate

   Joan Arinyo, Robert
  Ibero-American Symposium on Computer Graphics
  Presentation's date: 2006-07-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Constrained-Based techniques to support collaborative design

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian
  Journal of computing and information science in engineering
  Vol. 6, num. 2, p. 139-148
  Date of publication: 2006-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Volume Cutting to Simulate Transurethral Resection of the Prostate

   Joan Arinyo, Robert; Vilaplana Pastó, Josep
  Date: 2006-02
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Interactive cutting in voxel-based objects. Applications to simulate transurethral resection of the prostate

   Joan Arinyo, Robert; Vilaplana Pastó, Josep
  Ibero-American Symposium on Computer Graphics
  p. 61-68
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Basic Concepts for Geometric Constraint Solving

   Joan Arinyo, Robert
  Algebraic Geometry and Geometric Modeling
  p. 3
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geometric Constraint Solving

   Joan Arinyo, Robert
  International CAD Conference and Exhibition
  Presentation's date: 2005-06-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A brief on constraint solving

   Joan Arinyo, Robert
  Computer Aided Design
  Vol. 2, num. 5, p. 655-663
  Date of publication: 2005-06
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A brief on constraint solving

   Hoffmann, C M; Joan Arinyo, Robert
  Computer-aided design and applications
  Vol. 2, num. 5, p. 655-663
  Date of publication: 2005-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Searching the solution space in constructive geometric constraint solving

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni
  Applied intelligence
  Vol. 22, num. 2, p. 109-124
  Date of publication: 2005-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geometric Constraint Solving

   Joan Arinyo, Robert
  International CAD Conference and Exhibition
  p. 655-663
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window