Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 85 results
 • Modelling world energy applying simplicial linear ordinary differential equations

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Hervada Sala, Carme; Egozcue Rubi, Juan José
  Date of publication: 2013-09
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modelling compositional change with simplicial linear ordinary differential equations

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Egozcue Rubi, Juan José
  International Workshop on Compositional Data Analysis
  Presentation's date: 2013-06-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
 • Modeling Biotechnological Processes under Uncertainty. Anaerobic Digestion as Case Study  Open access

   Juznic Zonta, Zivko
  Defense's date: 2012-10-26
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En la pràctica de l’enginyeria, quan un model explícit d’un procés està disponible, es poden realitzar experiments numèrics per tal de predir el comportament futur del sistema, explicar o descriure el seu estat ocult, guiar la recopilació de dades,... Generalment, les dinàmiques del sistema són complexes i difícils d’observar amb precisió. Qualsevol aproximació de la realitat observada per mitjà d’un modelatge implica necessàriament incertesa. Per fomentar la confiança en els resultats del model, aquesta incertesa ha de ser caracteritzada i quantificada de forma explícita. En aquest projecte de tesi, particular atenció es proporciona a la incertesa associada als paràmetres del model i les seves implicacions per a l’optimització de bio-processos. Com a cas d’estudi, es considera per a la modelització la digestió anaeròbia. La producció controlada de biogàs per digestió anaeròbica s'ha trobat una activitat rendible, a més de ser una font d'energia renovable. No obstant això, els marges de millora per a aquesta tecnologia són amplis. La co-digestió anaeròbia amb dos o més materials d’entrada és una manera de fer que la biomassa de baixa producció de biogàs sigui aplicable a escala industrial. Entre els possibles co-substrats, els residus orgànics rics en lípids resulten atractius pel seu alt potencial energètic. El principal factor limitant per a aquesta estratègia és la inhibició de la digestió anaeròbica pels àcids grassos de cadena llarga. La modelització matemàtica ofereix una aproximació útil de la complexa i delicada activitat microbiologia d’aquest sistema de digestió anaeròbica. L’objectiu subjacent del projecte de tesi és millorar el procés de tractament d'aigües residuals amb l’ajuda de la modelització i l’anàlisi d’incertesa. D’acord amb aquest objectiu, es desenvolupa un entorn de simulació anomenat “planta virtual” (VP) amb la fi de aplicar-lo al modelatge de la co-digestió anaeròbia i fangs activats. A l’entorn de la VP, es proposa i testeja noves dinàmiques fonamentals del procés d’inhibició pels àcids grassos de cadena llarga i es compara diferents procediments d’inferència per l’estimació del la incertesa dels paràmetres. D’altra banda, es proposa una anàlisi de criteris múltiples en condicions d’incertesa. El mètode s’aplica a una planta industrial de co-digestió anaeròbica. Com a conclusió, l’eina de la "planta virtual" es va trobar fiable i fàcil d’usar en el modelat dels processos de tractament biològics com fangs activats i digestió anaeròbia. El model d’inhibició per àcids grassos a cadena llarga ha estat capaç de reproduir i interpretar les dades experimentals obtingudes en prèvies investigacions. No obstant això, l’estimació de la incertesa dels paràmetres i la falsificació del model d’inhibició són tasques d’investigació futura. El procediment d’inferència Bayesiana s’ha demostrat útil per enfrontar-se amb èxit al problema de l’estimació de la incertesa dels paràmetres relatius a models de la digestió anaeròbia i dels fangs activats. La anàlisi de criteris múltiples sota incertesa ha permès una considerable millora en l’eficiència i de la fiabilitat d’operació d’una planta industrial de biogàs. No obstant això, com a treball futur es fa necessari millorar el procediment d’obtenció de les entrades a l’anàlisi de criteris múltiples i disminuir la càrrega computacional requerida per aquesta anàlisi.

  In engineering practice, when an explicit model of a system is available, numerical experiments can be performed in order to predict the future behavior of the system, explain or describe its hidden state, guide data collection, etc. Typically, the dynamics of the system are complex and difficult to observe with precision. Any approximation of the observed reality within an explicit model necessary implies uncertainty, which should be characterized and quantified to build confidence over model results. Uncertainty associated with model-parameter and its implications for bio-process optimization are of main concern in this PhD work. As a bio-process case study, the anaerobic digestion is considered for modeling. The production of biogas by controlled anaerobic digestion could be a profitable activity, apart of being a renewable energy source. However, the margins to improve this technology are wide. Anaerobic co-digestion with two or more input materials is a way to make low biogas yield biomass applicable at industrial scale. Among the possible co-substrates, lipids-rich wastes are attractive for their high energetic potential. The main limiting factor for this strategy is the inhibition of anaerobic digestion by long chain fatty acids. Modeling provides a useful approximation of the complex and delicate microbiology activity of this anaerobic digestion system. The underlying goal of the PhD project is to improve biotechnological processes with the aid of modeling and uncertainty analysis. With this goal in mind, a general purpose, user-friendly, simulation environment called “virtual plant” (VP) was build and applied to anaerobic co-digestion and activated sludge modeling. Within the VP tool, new core dynamics of the long chain fatty acids (LCFA) inhibition process were proposed and tested and different inferential procedures for the estimation of parameter-uncertainty were compared. Finally, a proposed multi-criteria analysis under uncertainty and multiplicity was applied to an industrial anaerobic co-digestion biogas plant. In conclusion, the developed VP toolkit was found reliable and user-friendly when modeling activated sludge and anaerobic digestion systems. The proposed LCFA-inhibition model was able to reproduce correctly the experimental data at hand and enabled its interpretation. However, uncertainty estimation of parameters and falsification of the proposed model of LCFA-inhibition are still missing. The Bayesian procedure was proved useful when addressing the estimation of parameter uncertainty of anaerobic digestion and activated sludge models. A considerable improvement in the operation efficiency and reliability of an industrial biogas plant was possible within the proposed multi-criteria analysis. However, future work is needed to improve the procedure of elicitation of the inputs for this multi-criteria analysis and decrease its computational burden.

  En la práctica de la ingeniería, cuando un modelo explícito de un proceso está disponible, se pueden realizar experimentos numéricos para predecir el comportamiento futuro del sistema, explicar o describir su estado oculto, guiar la recopilación de datos,. . . Generalmente, las dinámicas del sistema son complejas y difíciles de observar con precisión. Cualquier aproximación de la realidad observada a través de un modelado implica necesariamente incertidumbre. Para fomentar la confianza en los resultados del modelo, esta incertidumbre debe ser caracterizada y cuantificada de forma explícita. En este proyecto de tesis, particular atención se proporciona a la incertidumbre asociada a los parámetros del modelo y sus implicaciones para la optimización de bio-procesos. Como caso de estudio, se considera para la modelización la digestión anaerobia. La producción controlada de biogás por digestión anaeróbica se ha encontrado una actividad rentable, además de ser una fuente de energía renovable. Sin embargo, los márgenes de mejora para esta tecnología son amplios. La co-digestión anaerobia con dos o más materiales de entrada es una manera de hacer que la biomasa de baja producción de biogás sea aplicable a escala industrial. Entre los posibles co-sustratos, los residuos orgánicos ricos en lípidos resultan atractivos por su alto potencial energético. El principal factor limitante para esta estrategia es la inhibición de la digestión anaeróbica por los ácidos grasos de cadena larga. La modelización matemática ofrece una aproximación útil de la compleja y delicada actividad microbiológica de este sistema de digestión anaeróbica. El objetivo subyacente del proyecto de tesis es mejorar los procesos biotecnológicos con la ayuda de la modelización y el análisis de incertidumbre. De acuerdo con este objetivo, se desarrolla un entorno de simulación llamado “planta virtual” (VP) con el fin de aplicarlo al modelado de la co-digestión anaerobia y fangos activados. En el entorno de la VP, se propone y testea nuevas dinámicas fundamentales del proceso de inhibición por ácidos grasos de cadena larga y se compara diferentes procedimientos de inferencia para la estimación del la incertidumbre de los parámetros. Por otra parte, se propone un análisis de criterios múltiples en condiciones de incertidumbre y multiplicidad de equilibrios. El método se aplica a una planta industrial de co-digestión anaeróbica. Como conclusión, la herramienta de la “planta virtual” se encontró fiable y fácil de usar en el modelado de los procesos de tratamiento biológicos como lodos activados y digestión anaerobia. El modelo de inhibición por ácidos grasos a cadena larga ha sido capaz de reproducir y ha permitido de interpretar los datos experimentales obtenidos en previas investigaciones. Sin embargo, la estimación de la incertidumbre de los parámetros y la falsificación del modelo de inhibición son tareas de investigación futura. El procedimiento de inferencia Bayesiana se ha demostrado útil para enfrentarse con éxito al problema de la estimación de la incertidumbre de los parámetros relativos a modelos de la digestión anaerobia y de los lodos activados. La propuesta análisis de criterios múltiples ha permitido una considerable mejora en la eficiencia y de la fiabilidad de operación de una planta industrial de biogás. Sin embargo, como trabajo futuro se rende necesario mejorar el procedimiento de obtención de las entradas al análisis de criterios múltiples y disminuir la carga computacional requerida por tal análisis.

 • Elements of simplicial linear algebra and geometry

   Egozcue Rubi, Juan José; Barceló Vidal, Carles; Martín Fernández, Josep Antoni; Jarauta Bragulat, Eusebio; Díaz Barrero, José Luis; Mateu Figueras, Gloria
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Calculus of simplex-valued functions

   Egozcue Rubi, Juan José; Jarauta Bragulat, Eusebio; Díaz Barrero, José Luis
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Approaching predator-prey Lotka-Volterra equations by simplicial linear differential equations

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Egozcue Rubi, Juan José
  International Workshop on Compositional Data Analysis
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Soil nitrogen availability after addition of thermally dried pig slurry

   Ramírez, Marithza; Pujola Cunill, Montserrat; Quemada, Miguel; Jarauta Bragulat, Eusebio; Comas Angelet, Jordi; Bonmatí Blasi, August
  Soil Science Society of America journal
  Date of publication: 2011-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An approach to growth curves analysis from a simplicial point of view

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Egozcue Rubi, Juan José
  Conference of the International Association for Mathematical Geosciences
  Presentation's date: 2010
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Local wind regime characterization and modelling for wind energy optimization, applying statistical and geostatistical methods

   Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio; Buenestado Caballero, Pablo
  Conference of the International Association for Mathematical Geosciences
  Presentation's date: 2010-09-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Assessing the effect of soil use changes on soil moisture regimes in mountain regions (catalan pre-pyrennes NE Spain)

   Loaiza Usuga, Juan carlos; Jarauta Bragulat, Eusebio; Porta Casanellas, Jaume; Poch Claret, Rosa Maria
  Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Some related results to CBS inequality

   Díaz Barrero, José Luis; Jarauta Bragulat, Eusebio
  Octogon mathematical magazine
  Date of publication: 2009-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Teaching and learning mathematics and statistics at an agricultural engineering school  Open access

   Blanco Abellan, Monica; Ginovart Gisbert, Marta; Estela Carbonell, M. Rosa; Jarauta Bragulat, Eusebio
  Quaderni di Ricerca in Didattica/Mathematics (QRDM)
  Date of publication: 2009
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Model, design, analysis and state-of-the-art ontrol from the blowing wind to the sinusoidal voltages and currents

   Pou Felix, Josep; Pindado Rico, Rafael; Jaen Fernandez, Carlos; Arias Pujol, Antoni; Zaragoza Bertomeu, Jordi; Hervada Sala, Carme; Buenestado Caballero, Pablo; Ortega, C; Jarauta Bragulat, Eusebio
  10TH WORLD RENEWABLE ENERGY CONGRESS
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Compositional evolution with mass transfer in closed systems

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Egozcue Rubi, Juan José
  Date of publication: 2008-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Model, design, analysis and state-of-the-art control from the blowing wind to the sinusoidal voltages and currents

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Pou Felix, Josep; Pindado Rico, Rafael; Jaen Fernandez, Carlos; Arias Pujol, Antoni; Zaragoza Bertomeu, Jordi; Hervada Sala, Carme; Buenestado Caballero, Pablo; Ortega, C
  Date of publication: 2008-09
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Compositional evolution with mass transfer in closed systems

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Egozcue Rubi, Juan José
  Compositional Data Analysis Workshop (CodaWork '08)
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estrategias de control sensorless de generadores eolicos de alta potencia y mejora de conexion a red

   Pou Felix, Josep; Pindado Rico, Rafael; Jaen Fernandez, Carlos; Arias Pujol, Antoni; Zaragoza Bertomeu, Jordi; Hervada Sala, Carme; Buenestado Caballero, Pablo; Jarauta Bragulat, Eusebio; Ortega García, Carlos
  Participation in a competitive project

   Share

 • Sensorless control of high-power wind generators and improvements on the network connection" ENE2007-67033-C03-01 ALT (SP).

   Pou Felix, Josep; Jarauta Bragulat, Eusebio; Arias Pujol, Antoni
  Participation in a competitive project

   Share

 • Weibull parameters distribution fitting in the surface wind layer

   Buenestado Caballero, Pablo; Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio
  Mathematical geology
  Date of publication: 2006-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Teaching and Learning Mathematics and Statistics at an Agricultural Engineering School

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Estela Carbonell, M. Rosa; Ginovart Gisbert, Marta; Blanco Abellan, Monica
  Congress International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Teaching and Learning Calculus using WIRIS Technology in Moodle environment

   Blanco Abellan, Monica; Eixarch, R; Estela Carbonell, M. Rosa; Franch Bullich, Jaime; Ginovart Gisbert, Marta; Jarauta Bragulat, Eusebio; Roman Roy, Narciso; Xambó Descamps, Sebastian
  International Congress of Mathematicians
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Curs de Càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle  Open access

   Estela Carbonell, M. Rosa; Blanco Abellan, Monica; Franch Bullich, Jaime; Ginovart Gisbert, Marta; Jarauta Bragulat, Eusebio; Roman Roy, Narciso; Xambó Descamps, Sebastian
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2006
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquest projecte dissenya un curs de matemàtiques usant els diferents recursos de Moodle. Els temes que es tracten en el curs corresponen bàsicament a les assignatures de Càlcul i Matemàtiques de diferents titulacions a diversos centres de la UPC, concretament l’E.T.S. d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, la Facultat de Matemàtiques i Estadística i l’E.U. d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona. Moodle és un sistema per la creació de cursos i llocs web basats en Internet. Es tracta d’un projecte en desenvolupament i millora permanent per donar suport a un marc d’educació basat en el constructivisme social (col•laboració, activitats, reflexió crítica, etc). És un tipus de recurs fonamental per a una docència semipresencial i que sintonitzi amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Per al disseny del curs i la seva experimentació en un curs pilot s’ha definit un grup de treball que aglutina: Professors de matemàtiques amb llarga experiència en la docència de les assignatures de Càlcul, estudiants de diferents titulacions, experts en el disseny d’activitats interactives de matemàtiques, de l’empresa Maths for More. Aquest grup o molts dels seus components ja han col•laborat anteriorment en els desenvolupament dels projectes, destaquem el projecte EVAM (http://wiris.upc.es/EVAM) i BasicMatWeb (http://wiris.upc.es/basicmatweb).

 • Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle.

   Estela Carbonell, M. Rosa; Blanco Abellan, Monica; Franch Bullich, Jaime; Ginovart Gisbert, Marta; Jarauta Bragulat, Eusebio; Roman Roy, Narciso; Xambó Descamps, Sebastian
  Date of publication: 2006-07
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Weibull parameters distribution fitting in the surface wind layer

   Buenestado Caballero, Pablo; Jarauta Bragulat, Eusebio; Hervada Sala, Carme
  Annual meeeting of the International Association for Mathematical Geology
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Curs de càlcul : Una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle

   Jarauta Bragulat, Eusebio
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2006-07-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Teaching and learning mathematics and statistics at an agricultural engineering school

   Blanco Abellan, Monica; Ginovart Gisbert, Marta; Estela Carbonell, M. Rosa; Jarauta Bragulat, Eusebio
  Congress International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Education
  Presentation's date: 2006-07-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Curs de Càlcul: una nova metodologia per a la imparticio i gestió, basades en l'entorn Moodle

   Xambó Descamps, Sebastian; Jarauta Bragulat, Eusebio; Estela Carbonell, M. Rosa
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GSLIB-type program to enhance possible anisotropies in variogram kernel based estimation

   Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio; Buenestado Caballero, Pablo; El-Ghaidouni, M
  Annual meeeting of the International Association for Mathematical Geology
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GSLIB-type program to enhance possible anisotropies in variogram kernel based estimation

   Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio; Buenestado Caballero, Pablo
  Mathematical geology
  Date of publication: 2006-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sobre l'ordenació de les arrels reals de les derivades de polinomis a coeficients reals.  Open access

   Rubió Massegú, Josep
  Defense's date: 2005-02-10
  Department of Applied Mathematics III, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Alguns problemes clàssics sobre teoria analítica de polinomis estan relacionats amb un problema més general: determinar com estan ordenades les arrels reals d'un polinomi a coeficients reals i les arrels reals de totes les seves derivades. Si ens restringim a l'ordenació entre arrels de derivades consecutives d'un polinomi, aquest problema pot formular-se de la següent manera. Sigui n un nombre natural no nul. Per a cada j=0,1,.,n-1 considerem variables indeterminades xj,1,xj,2,...,xj,m(j), que anomenarem variables de derivació j, i que considerarem lligades per les desigualtats xj,1xj+1,s. Llavors, el problema consisteix en determinar per a quines ordenacions entre variables de derivacions consecutives existeix un polinomi P(x), de grau n, de manera que si les arrels reals de cada derivada P(j), 0≤j≤n-1, són els nombres yj,1xj+1,s, aleshores s'ha de complir (a) yj,kyj+1,s respectivament. Si tal polinomi existeix aleshores es diu que l'ordenació proposada és representable per un polinomi. El teorema de Rolle imposa restriccions a l'ordenació de les variables en el cas que aquesta ordenació sigui representable per polinomis. Concretament, si xj,k
  Some classical problems in analytic theory of polynomials are related to a more general one that consists in determining how the real roots of a real polynomial and the roots of all its derivatives are ordered.If we restrict our attention to the ordering amongst the roots of consecutive derivatives of a polynomial, this problem can be stated as follows: Let n be a nonzero natural number. For each j=0,1,.,n-1 we consider some indeterminate variables xj,1,xj,2,...,xj,m(j), called variables of derivative j, which will be linked by the inequalities xj,1xj+1,s. Then, the problem consists in determining for which of those orderings amongst variables of consecutive derivatives there exists a polynomial of degree n, say P(x), so that if the real roots of each derivative P(j), 0≤j≤n-1, are the numbers yj,1xj+1,s, then (a) yj,kyj+1,s must hold respectively. If such a polynomial exists, then we say that the suggested ordering is represented by a polynomial.Rolle's theorem sets up restrictions to the ordering of the variables in the case when this ordering is represented by polynomials. More precisely, if xj,k

 • Sobre l'ordenació de les arrels reals de les derivades de polinomis a coeficients reals  Open access

   Jarauta Bragulat, Eusebio
  Defense's date: 2005-01-01
  Department of Applied Mathematics III, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Alguns problemes clàssics sobre teoria analítica de polinomis estan relacionats amb un problema més general: determinar com estan ordenades les arrels reals d'un polinomi a coeficients reals i les arrels reals de totes les seves derivades. Si ens restringim a l'ordenació entre arrels de derivades consecutives d'un polinomi, aquest problema pot formular-se de la següent manera. Sigui n un nombre natural no nul. Per a cada j=0,1,.,n-1 considerem variables indeterminades xj,1,xj,2,...,xj,m(j), que anomenarem variables de derivació j, i que considerarem lligades per les desigualtats xj,1xj+1,s. Llavors, el problema consisteix en determinar per a quines ordenacions entre variables de derivacions consecutives existeix un polinomi P(x), de grau n, de manera que si les arrels reals de cada derivada P(j), 0≤j≤n-1, són els nombres yj,1xj+1,s, aleshores s'ha de complir (a) yj,kyj+1,s respectivament. Si tal polinomi existeix aleshores es diu que l'ordenació proposada és representable per un polinomi. El teorema de Rolle imposa restriccions a l'ordenació de les variables en el cas que aquesta ordenació sigui representable per polinomis. Concretament, si xj,k
  Some classical problems in analytic theory of polynomials are related to a more general one that consists in determining how the real roots of a real polynomial and the roots of all its derivatives are ordered.If we restrict our attention to the ordering amongst the roots of consecutive derivatives of a polynomial, this problem can be stated as follows: Let n be a nonzero natural number. For each j=0,1,.,n-1 we consider some indeterminate variables xj,1,xj,2,...,xj,m(j), called variables of derivative j, which will be linked by the inequalities xj,1xj+1,s. Then, the problem consists in determining for which of those orderings amongst variables of consecutive derivatives there exists a polynomial of degree n, say P(x), so that if the real roots of each derivative P(j), 0≤j≤n-1, are the numbers yj,1xj+1,s, then (a) yj,kyj+1,s must hold respectively. If such a polynomial exists, then we say that the suggested ordering is represented by a polynomial.Rolle's theorem sets up restrictions to the ordering of the variables in the case when this ordering is represented by polynomials. More precisely, if xj,k

 • Microwave diplexer based on complementary split rings resonatros

   Bonache, J; Gil Galí, Ignacio; García-García, J; Jarauta Bragulat, Eusebio; Martín, F
  Antennas and Propagation Society Symposium
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Wind compositional data

   Buenestado Caballero, Pablo; Jarauta Bragulat, Eusebio; Hervada Sala, Carme
  European Geosciencies Union: General Assembly 2005
  Presentation's date: 2005-04-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Weibull Distribution Relationships of Heights

   Buenestado Caballero, Pablo; Jarauta Bragulat, Eusebio; Hervada Sala, Carme
  European Geosciencies Union: General Assembly 2005
  Presentation's date: 2005-04-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Interpretation of Wind components as compositional variables

   Buenestado Caballero, Pablo; Jarauta Bragulat, Eusebio; Hervada Sala, Carme
  Compositional Data Analysis Workshop
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A program to perform Ward's clustering method on several regionalized variables

   Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio
  Computers and geosciences
  Date of publication: 2004-08
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An easy way to handle and compute transformation and back transformation of compositional data

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Buenestado Caballero, Pablo; Hervada Sala, Carme
  32nd. International Geological Congress
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An experimental comparison of cokriging of regionalised compositional data using four different methods: case study3A Bauxites in Hungary-2

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Hervada Sala, Carme; Diblasi, Angela
  Journal of hungarian geomathematics
  Date of publication: 2004-02-04
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Environmental radioactive pollution: biogeochemical assessment of 90Sr in trees using geostatistical methods. Theory, methodology and a case study

   Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio; BEDNAIYA, S M; Kuchma, N D
  Fourth European Conference on Geostatistics for Environmental Applications.
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Experiencia sobre la transformació d'una assignatura de lliure elecció (ALE) presencial en una assignatura de caràcter semipresencial

   Jarauta Bragulat, Eusebio
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2004-06-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Experiència sobre la transformació d'una assignatura de lliure elecció (ALE) presencial en una assignatura de caràcter semipresencial

   Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Curs de Càlcul : Una nova metodología per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle

   Estela Carbonell, M. Rosa; Blanco Abellan, Monica; Ginovart Gisbert, Marta; Franch Bullich, Jaime; Jarauta Bragulat, Eusebio; Roman Roy, Narciso; Xambó Descamps, Sebastian
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Metamaterial microstrip backward couplers for fully planar fabrication techniques

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Laso, M A G; Lopetegi, T; Falcone, F; Beruete, J D; Baena, J; Bonache, J; Gil Galí, Ignacio; García-García, J; Marcotegui, A; Martín, F; Marqués, R; Sorolla, M
  Conference Digest of the 2004 Joint 29th International Conference on Infrared and Millimeter Waves (IRMMW) and 12th International Conference on Terahertz Electronics
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Models de distribució sobre el símplex  Open access

   Jarauta Bragulat, Eusebio
  Defense's date: 2003-01-01
  Department of Applied Mathematics III, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Les dades composicionals són vectors les components dels quals representen proporcions respecte d'un total, i per tant estan sotmesos a la restricció que la suma de les seves components és una constant. L'espai natural per a vectors amb D components és el símplex SD. En l'àmbit de la modelització, ens trobem amb una gran dificultat: no coneixem prou classes de distribucions que permetin modelitzar adequadament la majoria dels conjunts de dades composicionals. En els anys 80, Aitchison proposa una metodologia per treballar amb dades composicionals que hem anomenat metodologia MOVE, ja que es basa en transformacions. En el tema específic de la modelització, Aitchison utilitza la transformació logquocient additiva per projectar les composicions a l'espai real i posteriorment les modelitza amb una distribució normal. D'aquesta manera introdueix la distribució normal logística additiva. Tot i les bones propietats algebraiques que presenta aquesta distribució ens trobem amb dues dificultats: el model normal no pot modelitzar alguns conjunts de dades transformades, especialment quan presenten una certa asimetria. Per altra banda, aquesta família de distribucions no és tancada respecte de l'amalgama (o suma) de components. El 1996 Azzalini i Dalla-Valle introdueixen la distribució normal asimètrica a RD. Es tracta d'una generalització del model normal amb un paràmetre de forma que regula la asimetria de la distribució. Utilitzant la teoria de les transformacions i la distribució normal asimètrica, hem definit una nova distribució que hem anomenat normal asimètrica logística additiva. Aquesta és especialment indicada per modelitzar conjunts de dades composicionals amb un biaix moderat, i consegüentment ens aporta la solució a una de les dificultats de la distribució normal logística additiva. Estudiant amb més detall aquest nou model, hem comprovat que presenta unes bones propietats algebraiques. Per altra banda i mitjançant simulacions, hem pogut il·lustrar l'efecte que tenen els paràmetres de la distribució normal logística additiva inicial en la distribució de l'amalgama i hem pogut comprovar que, en certs casos, el model normal asimètric proporciona un bon ajust per al logquocient de l'amalgama. Una eina útil en la modelització de vectors aleatoris són els tests de bondat d'ajust. Malauradament, no és gens freqüent trobar a la literatura tests de bondat d'ajust aplicables a la distribució normal asimètrica. Així doncs, hem desenvolupat uns tests per aquesta distribució i hem realitzat un estudi de potència utilitzant diverses distribucions alternatives. La metodologia que hem escollit és la de D'Agostino i Stephens que consisteix en mesurar la diferència entre la funció de distribució empírica (calculada mitjançant la mostra) i la funció de distribució teòrica (la normal asimètrica). L'estructura d'espai euclidià del símplex ens ha suggerit una nova metodologia que hem anomenat STAY ja que no es basa en les transformacions. Sabem que és equivalent utilitzar les operacions pròpies de SD que aplicar les operacions de l'espai real a les coordenades de les composicions respecte d'una base ortonormal. Sobre aquestes coordenades hem definit el model normal i el model normal asimètric a SD i hem realitzat un estudi comparatiu amb els models normal logístic additiu i normal asimètric logístic additiu. Si bé en determinades situacions aquesta nova metodologia dóna resultats totalment equivalents als obtinguts amb la tècnica de les transformacions, en altres aporta canvis importants. Per exemple, ha permès expressar directament sobre el símplex conceptes bàsics de l'estadística clàssica, com el concepte d'esperança o de variància. Donat que no existeixen treballs previs en aquesta direcció, proposem un exemple il·lustratiu en el cas univariant. Sobre les coordenades respecte d'una base unitària, hem definit el model normal a R+ i hem realitzat una comparació amb el model lognormal obtingut mitjançant la transformació logarítmica.

  Compositional data are vectors whose components represent proportions of some whole and this is the reason why they are subject to the unit-sum constraint of its components. Therefore, a suitable sample space for compositional data is the unit simplex SD. The modelling of compositional data has a great problem: the lack of enough flexible models. In the eighties Aitchison developed a methodology to work with compositional data that we have called MOVE methodology. It is based on the transformation of compositional data from SD to the real space and the transformed data is modelled by a multivariate normal distribution. The additive logratio transformation gives rice to the additive logistic normal model which exhibits rich properties. Unfortunately, sometimes a multivariate normal model cannot properly fit the transformed data set, especially when it presents some skewness. Also the additive logistic normal family is not closed under amalgamation of components. In 1996 Azzalini and Dalla Valle introduced the skew normal distribution: a family of distributions on the real space, including the multivariate normal distribution, but with an extra parameter which allows the density to have some skewness. Emulating Aitchison, we have combined the logistic normal approach with the skew-normal distribution to define a new class of distributions on the simplex: the additive logistic skew-normal class. We apply it to model compositional data sets when the transformed data presents some skewness. We have proved that this class of distributions has good algebraic properties. We have also studied the adequacy of the logistic skew-normal distribution to model amalgamations of additive logistic normal vectors. Simulation studies show that in some cases our distribution can provide a reasonable fit. A useful tool in the study of the modelisation of vectors is the test of goodness-of-fit. Unfortunately we don't find in the literature tests of goodness-of-fit for the skew-normal distribution. Thus, we have developed these kinds of tests and we have completed the work with a power study. We have chosen the R.B. D'Agostino and M.A. Stephens methodology that consists in computing the difference between the empirical distribution function (computed from the sample) and the theoretic distribution function (skew-normal). Parallel studies have recently developed the metric space structure of SD. This has suggested us a new methodology to work with compositional data sets that we have called STAY approach because it is not based on transformations. The theory of algebra tells us that any D dimensional real vector space with an inner product has an orthonormal basis to which the coefficients behave like usual elements in RD. Our suggestion is to apply to these coefficients all the standard methods and results available for real random vectors. Thus, on the coefficients with respect to an orthonormal basis we have defined the normal model in SD and the skew-normal model in SD and we have compared them with the additive logistic normal and the additive logistic skew-normal model respectively. From a probabilistic point of view, the laws on SD defined using the STAY methodology are identical to the laws defined using the MOVE methodology. But the STAY methodology has provided some important changes. For example, it has allowed us to express directly over the simplex some basic concepts like the expected value or the variance of a random composition. As we have not found in the literature previous work in this direction, we have started this study with an illustrative example. Over the coefficients with respect to a unitary basis we have defined the normal model in the positive real line and we have compared it with the lognormal model, defined with the logarithmic transformation.

 • Models de distribució sobre el símplex  Open access

   MATEU FIGUERAS, GLORIA
  Defense's date: 2003-10-10
  Department of Applied Mathematics III, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Les dades composicionals són vectors les components dels quals representen proporcions respecte d'un total, i per tant estan sotmesos a la restricció que la suma de les seves components és una constant. L'espai natural per a vectors amb D components és el símplex SD. En l'àmbit de la modelització, ens trobem amb una gran dificultat: no coneixem prou classes de distribucions que permetin modelitzar adequadament la majoria dels conjunts de dades composicionals. En els anys 80, Aitchison proposa una metodologia per treballar amb dades composicionals que hem anomenat metodologia MOVE, ja que es basa en transformacions. En el tema específic de la modelització, Aitchison utilitza la transformació logquocient additiva per projectar les composicions a l'espai real i posteriorment les modelitza amb una distribució normal. D'aquesta manera introdueix la distribució normal logística additiva. Tot i les bones propietats algebraiques que presenta aquesta distribució ens trobem amb dues dificultats: el model normal no pot modelitzar alguns conjunts de dades transformades, especialment quan presenten una certa asimetria. Per altra banda, aquesta família de distribucions no és tancada respecte de l'amalgama (o suma) de components. El 1996 Azzalini i Dalla-Valle introdueixen la distribució normal asimètrica a RD. Es tracta d'una generalització del model normal amb un paràmetre de forma que regula la asimetria de la distribució. Utilitzant la teoria de les transformacions i la distribució normal asimètrica, hem definit una nova distribució que hem anomenat normal asimètrica logística additiva. Aquesta és especialment indicada per modelitzar conjunts de dades composicionals amb un biaix moderat, i consegüentment ens aporta la solució a una de les dificultats de la distribució normal logística additiva. Estudiant amb més detall aquest nou model, hem comprovat que presenta unes bones propietats algebraiques. Per altra banda i mitjançant simulacions, hem pogut il·lustrar l'efecte que tenen els paràmetres de la distribució normal logística additiva inicial en la distribució de l'amalgama i hem pogut comprovar que, en certs casos, el model normal asimètric proporciona un bon ajust per al logquocient de l'amalgama. Una eina útil en la modelització de vectors aleatoris són els tests de bondat d'ajust. Malauradament, no és gens freqüent trobar a la literatura tests de bondat d'ajust aplicables a la distribució normal asimètrica. Així doncs, hem desenvolupat uns tests per aquesta distribució i hem realitzat un estudi de potència utilitzant diverses distribucions alternatives. La metodologia que hem escollit és la de D'Agostino i Stephens que consisteix en mesurar la diferència entre la funció de distribució empírica (calculada mitjançant la mostra) i la funció de distribució teòrica (la normal asimètrica). L'estructura d'espai euclidià del símplex ens ha suggerit una nova metodologia que hem anomenat STAY ja que no es basa en les transformacions. Sabem que és equivalent utilitzar les operacions pròpies de SD que aplicar les operacions de l'espai real a les coordenades de les composicions respecte d'una base ortonormal. Sobre aquestes coordenades hem definit el model normal i el model normal asimètric a SD i hem realitzat un estudi comparatiu amb els models normal logístic additiu i normal asimètric logístic additiu. Si bé en determinades situacions aquesta nova metodologia dóna resultats totalment equivalents als obtinguts amb la tècnica de les transformacions, en altres aporta canvis importants. Per exemple, ha permès expressar directament sobre el símplex conceptes bàsics de l'estadística clàssica, com el concepte d'esperança o de variància. Donat que no existeixen treballs previs en aquesta direcció, proposem un exemple il·lustratiu en el cas univariant. Sobre les coordenades respecte d'una base unitària, hem definit el model normal a R+ i hem realitzat una comparació amb el model lognormal obtingut mitjançant la transformació logarítmica.

  Compositional data are vectors whose components represent proportions of some whole and this is the reason why they are subject to the unit-sum constraint of its components. Therefore, a suitable sample space for compositional data is the unit simplex SD. The modelling of compositional data has a great problem: the lack of enough flexible models. In the eighties Aitchison developed a methodology to work with compositional data that we have called MOVE methodology. It is based on the transformation of compositional data from SD to the real space and the transformed data is modelled by a multivariate normal distribution. The additive logratio transformation gives rice to the additive logistic normal model which exhibits rich properties. Unfortunately, sometimes a multivariate normal model cannot properly fit the transformed data set, especially when it presents some skewness. Also the additive logistic normal family is not closed under amalgamation of components. In 1996 Azzalini and Dalla Valle introduced the skew normal distribution: a family of distributions on the real space, including the multivariate normal distribution, but with an extra parameter which allows the density to have some skewness. Emulating Aitchison, we have combined the logistic normal approach with the skew-normal distribution to define a new class of distributions on the simplex: the additive logistic skew-normal class. We apply it to model compositional data sets when the transformed data presents some skewness. We have proved that this class of distributions has good algebraic properties. We have also studied the adequacy of the logistic skew-normal distribution to model amalgamations of additive logistic normal vectors. Simulation studies show that in some cases our distribution can provide a reasonable fit. A useful tool in the study of the modelisation of vectors is the test of goodness-of-fit. Unfortunately we don't find in the literature tests of goodness-of-fit for the skew-normal distribution. Thus, we have developed these kinds of tests and we have completed the work with a power study. We have chosen the R.B. D'Agostino and M.A. Stephens methodology that consists in computing the difference between the empirical distribution function (computed from the sample) and the theoretic distribution function (skew-normal). Parallel studies have recently developed the metric space structure of SD. This has suggested us a new methodology to work with compositional data sets that we have called STAY approach because it is not based on transformations. The theory of algebra tells us that any D dimensional real vector space with an inner product has an orthonormal basis to which the coefficients behave like usual elements in RD. Our suggestion is to apply to these coefficients all the standard methods and results available for real random vectors. Thus, on the coefficients with respect to an orthonormal basis we have defined the normal model in SD and the skew-normal model in SD and we have compared them with the additive logistic normal and the additive logistic skew-normal model respectively. From a probabilistic point of view, the laws on SD defined using the STAY methodology are identical to the laws defined using the MOVE methodology. But the STAY methodology has provided some important changes. For example, it has allowed us to express directly over the simplex some basic concepts like the expected value or the variance of a random composition. As we have not found in the literature previous work in this direction, we have started this study with an illustrative example. Over the coefficients with respect to a unitary basis we have defined the normal model in the positive real line and we have compared it with the lognormal model, defined with the logarithmic transformation.

 • An Algebraic method to compute isometric logratio transformation and back transformation of compositional data

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Buenestado Caballero, Pablo; Hervada Sala, Carme
  Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An algebraic method to compute isometric logratio transformation and back transformation of compositional data

   Jarauta Bragulat, Eusebio; Buenestado Caballero, Pablo; Hervada Sala, Carme
  Annual Conference of the International Association for Mathematic Geology
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Indirect geostatistical methods to assess environmental pollution by heavy metals. Case study: Ukraine

   Hervada Sala, Carme; Jarauta Bragulat, Eusebio
  Annual Conference of the International Association for Mathematic Geology
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window