Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 40 of 40 results
 • Increasing yield on Tungsten and Tantalum ore production by means of advanced and flexible control on crushing, milling and separation process

   Sanmiquel Pera, Lluis; Alfonso Abella, María Pura; Parcerisa Duocastella, David; Jorge Sanchez, Juan; Bergas Jane, Joan Gabriel; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Alvarez Rodriguez, Beatriz; Oliva Moncunill, Josep
  Competitive project

   Share

 • 17è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC al ‘Grau en Enginyeria de Sistemes TIC’

   Palà Schönwälder, Pere; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Barcons Xixons, Victor; Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Escobet Canal, Teresa; Escobet Canal, Antoni; Font Teixido, Jose; Giralt Mas, M. Rosa; Lopez Riera, Alexis; Llusà Serra, Aleix; Martinez Teixidor, Inmaculada; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Martinez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Lopez Martinez, Joan Antoni; Soler Lorente, Monica; Vila Marta, Sebastian
  Higher Education Perspectives on CLIL
  p. 96
  Presentation's date: 2014-03-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Planificació de la impartició d'assignatures en anglès a l'EPSEM

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús
  Higher Education Perspectives on CLIL
  p. 95
  Presentation's date: 2014-03-27
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integració de la competència d'anglès en els graus  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Lopez Martinez, Joan Antoni; Martínez Rovira, Immaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Soler Lorente, Monica; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2013-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

 • Tastes: Tallers de sistemes TIC per a estudiants de secundària

   Giralt Mas, M. Rosa; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Competitive project

   Share

 • Aprenentatge en anglès en el camp de l'electrònica  Open access

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 554-561
  Presentation's date: 2012-07-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els canvis experimentats amb la implantació del EEES són significatius. El professor ha d’aconseguir, no tant sols que l’estudiant maduri respecte al contingut de l’assignatura, sinó que també adquireixi determinades competències. Amb la implementació de les noves titulacions s’han produït canvis genèrics a la Universitat Politècnica de Catalunya en general, que també han quedat reflexats en els graus d’Enginyeria Tècnica Industrial que s’ofereixen a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). Entre aquests canvis cal destacar la competència en tercera llengua per tal de facilitar la mobilitat i la competitivitat, que es treballa sobretot amb la impartició de continguts en llengua estrangera. D’altra banda, per garantir la integració i la versatilitat, es produeix l’introducció en el currículum de matèries comuns als diferents Graus d’Enginyeria Industrial, entre les que es troba per exemple l’assignatura Sistemes Electrònics. La proposta d’impartició de continguts de l’assignatura de Sistemes electrònics en anglès pretén integrar els avantatges d’ambdós canvis, prenent avantatge de la seva transversalitat. En aquesta comunicació presentem material docent de suport relacionat amb l’electrònica des d’un punt de vista multilingüe, des de llistats de vocabulari específic fins a qüestionaris que treballen també la part de comprensió oral, implementats en el campus digital Atenea. Juntament amb els altres recursos elaborats pel grup de recerca interdisciplinari Linguatech faciliten la tasca d’ensenyament i aprenentatge a la comunitat universitària.

 • Access to the full text
  Teaching materials for learning in english in the field of electronic. Material didáctico para el aprendizaje en inglés en el campo de la electrónica.  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús
  International Symposium on Innovation and Quality in Engineering Education
  p. 99-109
  Presentation's date: 2012-04-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the context of the EHEA, the implementation of the degrees at the UPC has represented changes to the Industrial Engineering studies that were conducted at the Manresa School of Engineering (EPSEM). These changes include teaching contents in a foreign language (CLIL), which responds to the goal of improvement of language skills to facilitate mobility and competitiveness. Furthermore, to ensure integration and versatility common core subjects are introduced in different degrees of Industrial Engineering and the new degree of ICT Systems Engineering, taught at the EPSEM. This paper presents the integration of both objectives, highlighting the advantages of teaching the subject of Electronic Systems in English. The electronics is a rapidly evolving field, so it is essential that students, whatever their orientation in engineering is, learn basic English's terminology on electronics and become fluent in oral expression and comprehension. In this sense, an interdisciplinary group of professors from the EPSEM, belonging to the research group Rima-Linguatech, has worked to develop innovative teaching materials. Regarding to electronics, that includes from selection of terminology to the analysis of symbolic language in English. In particular, questionnaires with audio files have been implemented in Moodle, with results justifying the need for multilingual verbalization of formulas (on line, as teaching resource in http://mformulae.epsem.upc.edu/).

  En el contexto del EEES, la implantación de los grados en la UPC ha representado cambios en los estudios de Ingeniería Industrial que se realizaban en la EPSEM. Estos cambios incluyen la impartición de contenidos en lengua extranjera (AICLE), respondiendo al objetivo de mejorar las competencias lingüísticas para facilitar la movilidad y la competitividad. Además, para garantizar la integración y la versatilidad, aparecen materias básicas en los diferentes grados de Ingeniería Industrial y el nuevo grado de Ingeniería de Sistemas TIC, ofrecidos en la EPSEM. En esta comunicación se plantea la integración de ambos objetivos, destacando las ventajas de impartir la asignatura de Sistemas Electrónicos en inglés. La electrónica es un campo en rápida evolución, por lo que es esencial que los estudiantes, sea cual sea su orientación en la ingeniería, aprendan la terminología electrónica básica en inglés y tengan fluidez sobre todo en la comprensión y expresión oral. En este sentido, un grupo interdisciplinario de profesores de la EPSEM, miembros del grupo de investigación Rima-Linguatech, ha trabajado para desarrollar materiales docentes innovadores. En cuanto a la electrónica se refiere, ello incluye desde selección de terminología, hasta el análisis del lenguaje simbólico específico en inglés. En particular, se han implementado cuestionarios de Moodle con archivos de audio, con resultados que justifican la necesidad de verbalización multilingüe de fórmulas (en línea, como recurso didáctico en http://mformulae.epsem.upc.edu/).

 • Multilingual formulae: Material didàctic amb la verbalització de llenguatge simbòlic en català, castellà i anglès  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Martinez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Rossell Garriga, Josep Maria; Soler Lorente, Monica; Ventura Capell, Enric; Vila Marta, Sebastian
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  La integración de las tecnologías electrónica, informática y comunicaciones: diseño del nuevo grado en ingeniería de sistemas TIC  Open access

   Giralt Mas, M. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Escobet Canal, Teresa; Vila Marta, Sebastian; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1088-1099
  Presentation's date: 2011-07-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La adaptación de las titulaciones al EEES ha supuesto un debate organizativo dentro de las universidades. En la EPSEM se decidió que uno de los grados que imparte fuera del ámbito TIC. Después de estudiar las necesidades de las empresas y el entorno industrial, el potencial interno de la escuela y los referentes externos, como pueden ser las recomendaciones de organizaciones profesionales y los grados impartidos por universidades extranjeras, se decidió apostar per un grado innovador y único en España: el grado en ingeniería de sistemas TIC. Este grado debería dar salida a titulados de un perfil generalista e integrador de las tecnologías electrónica, informática y de comunicaciones, dado que, hoy en día, ya no se conciben dispositivos que no integren al menos dos de estas tecnologías. La propuesta fue aprobada por la ANECA y el grado se ha empezado a impartir este curso con éxito.

 • Access to the full text
  Tecnologías complementarias: dos asignaturas del nuevo grado en ingeniería de sistemas TIC enfocadas a las competencias genéricas  Open access

   Escobet Canal, Teresa; Giralt Mas, M. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Vila Marta, Sebastian; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 440-451
  Presentation's date: 2011-07-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el marco de la adaptación de las titulaciones al EEES, en la EPSEM se decidió impartir el grado en ingeniería de sistemas TIC. Este nuevo grado tiene por objetivo formar profesionales con un perfil generalista e integrador en el ámbito de las tecnologías electrónica, informática y de comunicaciones. Las materias de que consta el plan de estudios se focalizan en el estudio de dichas temáticas. En la elaboración de dicho plan de estudios, se consideró necesario introducir dos asignaturas, denominadas Tecnologías Complementarias 1 y 2, en las cuales se pretende aportar conocimientos relacionados la tecnología en general. Concretamente, se pretenden abordar algunos conocimientos del ámbito industrial y del ámbito social, así como, metodologías de trabajo individual y colectivo. En este artículo presentamos como se han planificado ambas asignaturas y los objetivos a conseguir. Se describen alguna de las actividades propuestas.

 • Divulgació de les TIC a l'estudiantat de secundària

   Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Palà Schönwälder, Pere; Vila Marta, Sebastian; Escobet Canal, Teresa; Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Escobet Canal, Antoni; Giralt Mas, M. Rosa
  Competitive project

   Share

 • NUEVAS METODOLOGÍAS NUMÉRICAS PARA EL ANÁLISIS DE MODELS DE MARKOV RECOMPENSADOS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS TOLERANTES A FALLOS

   Carrasco Lopez, Juan Antonio; Suñe Socias, Victor Manuel; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada
  Competitive project

   Share

 • Per a la millora de la qualitat docent en l'Automàtica a la UPC

   Escobet Canal, Teresa; Comasolivas Font, Ramon; Masip Alvarez, Albert; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Contreras Alfaro, Jose
  Date: 2007-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web de autoevaluación y autoaprendizaje en regulación automática

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Escobet Canal, Teresa; Masip Alvarez, Albert; Pérez Magrané, Ramon; Comasolivas Font, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1-8
  Presentation's date: 2006-09-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web-based online assesment tool for automatic control learning

   Escobet Canal, Teresa; Masip Alvarez, Albert; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Comasolivas Font, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Date: 2006-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Web de auto evaluación y auto aprendizaje en regulación automática

   Escobet Canal, Teresa; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Masip Alvarez, Albert; Pérez, R; Comasolivas Font, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Optimal control of a water distribution network in a supervisory control system  Open access

   Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Wells, G; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Pérez Magrané, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Control engineering practice
  Vol. 8, num. 10, p. 1177-1188
  DOI: 10.1016/S0967-0661(00)00058-7
  Date of publication: 2000-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper deals with the use of optimal control techniques in water distribution networks. An optimal control tool, developed in the context of a European research project is described and the application to the city of Sintra (Portugal) is presented.

  Postprint (author’s final draft)

 • Model fault detection of feedback systems: how and why to use the output of the PID controller?

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Puig Cayuela, Vicenç; Escobet Canal, Teresa; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  IFAC Workshop on Digital Control. Past, present and future of PID control
  p. 363-368
  Presentation's date: 2000-04-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new tuning of PID controllers based on LQR optimization

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Pons Vallès, Montserrat; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Aguilar, J
  IFAC Workshop on Digital Control. Past, present and future of PID control
  p. 303-308
  Presentation's date: 2000-04-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fault-tolerant PID controllers using a passive robust fault diagnosis approach

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  IFAC Workshop on Digital Control. Past, present and future of PID control
  Presentation's date: 2000-04-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Experiències de millora de la qualitat docent 1997

   Guasch Petit, Antonio; Morcego Seix, Bernardo; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Josep; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Hernandez Palacin, Juan Carlos; Pérez Magrané, Ramon; Planas Dangla, Rita Maria; Puig Garcia, Jaime; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Sarrate Estruch, Ramon; Mares Marti, Pere; Català Mallofré, Andreu; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Award or recognition

   Share

 • New design of an optimization tool for water distribution networks

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Pérez Magrané, Ramon; Wells, Gordon Kyle; Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  World Congress of the International Federation of Automatic Control
  p. 127-132
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Criteria for applying optimization in water distribution networks

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Wells, Gordon Kyle; Pérez Magrané, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Date of publication: 1999-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Advanced control of water distribution networks: the Waternet project

   Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Wells, Gordon Kyle; Pérez Magrané, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  'Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration on Promoting
  p. 417-419
  Presentation's date: 1998-06-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • General criteria for applying optimization to more general classes of water systems

   Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Pérez Magrané, Ramon; Wells, Gordon Kyle; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Date: 1998-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Architectural design and implementation of the optimization function

   Wells, Gordon Kyle; Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Pérez Magrané, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Date: 1998-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Test and validation of the forecasting and optimization functions

   Pérez Magrané, Ramon; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Wells, Gordon Kyle
  Date: 1998-06
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new tuning of PID controllers based on LQR optimization

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Pons Vallès, Montserrat; Aguilar Martin, Josep; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  European Control Conference
  p. 1-15
  Presentation's date: 1997-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Els departaments d'automàtica i electrònica a l'entorn industrial

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Barcons Xixons, Victor; Bonnin Ferragut, Josep Lluis; Escobet Canal, Antoni; Escobet Canal, Teresa; Ferrer Arnau, Luis Jorge; Font Mateu, Josep; Martinez Teixidor, Inmaculada; Salaet Pereira, Juan Fernando; Sanahuja Moliner, Ricard; Vicente Del Fraile, Pedro; Yelamos Pastor, David
  Fòrum R+D Manresa
  p. 7-8
  Presentation's date: 1997-06-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio de límites de prestaciones y robustez de controladores lineales con estructura fija

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Pons Vallès, Montserrat
  Fòrum R+D Manresa
  p. 9-10
  Presentation's date: 1997-06-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Waternet: supervisión avanzada de redes de distribución de agua potable

   Cembrano Gennari, M.Gabriela Elena; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Pérez Magrané, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Simposio Internacional Gestión y Tecnologías Apropiadas para el Agua en Pequeños núcleos Habitados
  p. 397-402
  Presentation's date: 1997-02-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio de límites de prestaciones y robustez de controladores lineales con estructura fija

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Department of Automatic Control, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio de límites de prestaciones i robustez de controladores lineales con estructura fija

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  1r Seminari de treball en Automàtica, Robòtica i Percepció - STARP96
  Presentation's date: 1996-02-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudi de límits de prestacions i robustesa de controladors lineals

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  1r Seminari de treball en Automàtica, Robòtica i Percepció - STARP96
  p. 145-154
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sintonía límite de reguladores PID basada en el método de control óptimo cuadrático

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Pons Vallès, Montserrat; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Aguilar Martin, Josep
  Jornadas de Automática
  p. 119-143
  Presentation's date: 1995-09-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of achievable PID performances versus optimal LQR control

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Pons Vallès, Montserrat; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Aguilar Martin, Josep
  Asociación Española de Teledetección. VI Reunión Científica
  p. 373-382
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of achievable PID performances versus optimal LQR control

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Pons, M; Aguilar-Martin, J
  Date of publication: 1994-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fuentes de interferencia: imperfecciones en componentes pasivos

   Pallas Areny, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Vicente Rodrigo, Jesús
  Date of publication: 1992-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Height control of a hovering system with one dogzee of freadon

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Escobet Canal, Teresa; Vehí Casellas, Josep Maria
  2nd IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation
  p. 2447-2450
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window