Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 26 of 26 results
 • 17è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC al ‘Grau en Enginyeria de Sistemes TIC’

   Palà Schönwälder, Pere; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Barcons Xixons, Victor; Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Escobet Canal, Teresa; Escobet Canal, Antoni; Font Teixido, Jose; Giralt Mas, M. Rosa; Lopez Riera, Alexis; Llusà Serra, Aleix; Martinez Teixidor, Inmaculada; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Martinez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Lopez Martinez, Joan Antoni; Soler Lorente, Monica; Vila Marta, Sebastian
  Higher Education Perspectives on CLIL
  p. 96
  Presentation's date: 2014-03-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Planificació de la impartició d'assignatures en anglès a l'EPSEM

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús
  Higher Education Perspectives on CLIL
  p. 95
  Presentation's date: 2014-03-27
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integració de la competència d'anglès en els graus  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Lopez Martinez, Joan Antoni; Martínez Rovira, Immaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Soler Lorente, Monica; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2013-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

 • Control activo de vibraciones en estructuras sometidas a excitaciones dinámicas multidireccionales

   Acho Zuppa, Leonardo; Palacios Quiñonero, Francisco; Rubió Massegú, Josep; Zapateiro De La Hoz, Mauricio Fabian; Karimi, Hamid Reza; Vicente Rodrigo, Jesús; Rossell Garriga, Josep Maria
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Improved switching strategy for selective harmonic elimination in DC-AC signal generation via pulse-width modulation  Open access

   Palacios Quiñonero, Francisco; Vicente Rodrigo, Jesús; Molina Hernandez, M. Antonia; Karimi, Hamid Reza
  Abstract and applied analysis
  Vol. 2013, num. ID 870904, p. 1-13
  DOI: 10.1155/2013/870904
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present an advanced designmethodology for pulse-width-modulated (PWM) DC-AC signal generation. Using designmethods based on theWalsh transform, AC sinusoidal signals can be approximated by suitable PWMsignals. For different AC amplitudes, the switching instants of the PWM signals can be efficiently computed by using appropriate systems of explicit linear equations. However, the equation systems provided by conventional implementations of this approach are typically only valid for a restricted interval of AC amplitudes and, in general, a supervised implementation of several equation systems is necessary to cover the full AC amplitude range. Additionally, obtaining suitable equation systems for designs with a large number of switching instants requires solving a complex optimization problem. In defining the constitutive pulses of a PWMsignal, a suitable partition of the time interval is used as a reference system. In the new methodology, pulses are chosen to be symmetric with respect to the partition points, and the switching times are specified by means of switching ratios with respect to the endpoint subintervals. This approach leads to particularly simple Walsh series representations, introduces a remarkable computational simplification, and achieves excellent results in reducing the harmonic distortion.

  We present an advanced design methodology for pulse-width-modulated (PWM) DC-AC signal generation. Using design methods based on the Walsh transform, AC sinusoidal signals can be approximated by suitable PWM signals. For different AC amplitudes, the switching instants of the PWM signals can be efficiently computed by using appropriate systems of explicit linear equations. However, the equation systems provided by conventional implementations of this approach are typically only valid for a restricted interval of AC amplitudes and, in general, a supervised implementation of several equation systems is necessary to cover the full AC amplitude range. Additionally, obtaining suitable equation systems for designs with a large number of switching instants requires solving a complex optimization problem. In defining the constitutive pulses of a PWM signal, a suitable partition of the time interval is used as a reference system. In the new methodology, pulses are chosen to be symmetric with respect to the partition points, and the switching times are specified by means of switching ratios with respect to the endpoint subintervals. This approach leads to particularly simple Walsh series representations, introduces a remarkable computational simplification, and achieves excellent results in reducing the harmonic distortion.

 • Aprenentatge en anglès en el camp de l'electrònica  Open access

   Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 554-561
  Presentation's date: 2012-07-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els canvis experimentats amb la implantació del EEES són significatius. El professor ha d’aconseguir, no tant sols que l’estudiant maduri respecte al contingut de l’assignatura, sinó que també adquireixi determinades competències. Amb la implementació de les noves titulacions s’han produït canvis genèrics a la Universitat Politècnica de Catalunya en general, que també han quedat reflexats en els graus d’Enginyeria Tècnica Industrial que s’ofereixen a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). Entre aquests canvis cal destacar la competència en tercera llengua per tal de facilitar la mobilitat i la competitivitat, que es treballa sobretot amb la impartició de continguts en llengua estrangera. D’altra banda, per garantir la integració i la versatilitat, es produeix l’introducció en el currículum de matèries comuns als diferents Graus d’Enginyeria Industrial, entre les que es troba per exemple l’assignatura Sistemes Electrònics. La proposta d’impartició de continguts de l’assignatura de Sistemes electrònics en anglès pretén integrar els avantatges d’ambdós canvis, prenent avantatge de la seva transversalitat. En aquesta comunicació presentem material docent de suport relacionat amb l’electrònica des d’un punt de vista multilingüe, des de llistats de vocabulari específic fins a qüestionaris que treballen també la part de comprensió oral, implementats en el campus digital Atenea. Juntament amb els altres recursos elaborats pel grup de recerca interdisciplinari Linguatech faciliten la tasca d’ensenyament i aprenentatge a la comunitat universitària.

 • Access to the full text
  Teaching materials for learning in english in the field of electronic. Material didáctico para el aprendizaje en inglés en el campo de la electrónica.  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús
  International Symposium on Innovation and Quality in Engineering Education
  p. 99-109
  Presentation's date: 2012-04-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the context of the EHEA, the implementation of the degrees at the UPC has represented changes to the Industrial Engineering studies that were conducted at the Manresa School of Engineering (EPSEM). These changes include teaching contents in a foreign language (CLIL), which responds to the goal of improvement of language skills to facilitate mobility and competitiveness. Furthermore, to ensure integration and versatility common core subjects are introduced in different degrees of Industrial Engineering and the new degree of ICT Systems Engineering, taught at the EPSEM. This paper presents the integration of both objectives, highlighting the advantages of teaching the subject of Electronic Systems in English. The electronics is a rapidly evolving field, so it is essential that students, whatever their orientation in engineering is, learn basic English's terminology on electronics and become fluent in oral expression and comprehension. In this sense, an interdisciplinary group of professors from the EPSEM, belonging to the research group Rima-Linguatech, has worked to develop innovative teaching materials. Regarding to electronics, that includes from selection of terminology to the analysis of symbolic language in English. In particular, questionnaires with audio files have been implemented in Moodle, with results justifying the need for multilingual verbalization of formulas (on line, as teaching resource in http://mformulae.epsem.upc.edu/).

  En el contexto del EEES, la implantación de los grados en la UPC ha representado cambios en los estudios de Ingeniería Industrial que se realizaban en la EPSEM. Estos cambios incluyen la impartición de contenidos en lengua extranjera (AICLE), respondiendo al objetivo de mejorar las competencias lingüísticas para facilitar la movilidad y la competitividad. Además, para garantizar la integración y la versatilidad, aparecen materias básicas en los diferentes grados de Ingeniería Industrial y el nuevo grado de Ingeniería de Sistemas TIC, ofrecidos en la EPSEM. En esta comunicación se plantea la integración de ambos objetivos, destacando las ventajas de impartir la asignatura de Sistemas Electrónicos en inglés. La electrónica es un campo en rápida evolución, por lo que es esencial que los estudiantes, sea cual sea su orientación en la ingeniería, aprendan la terminología electrónica básica en inglés y tengan fluidez sobre todo en la comprensión y expresión oral. En este sentido, un grupo interdisciplinario de profesores de la EPSEM, miembros del grupo de investigación Rima-Linguatech, ha trabajado para desarrollar materiales docentes innovadores. En cuanto a la electrónica se refiere, ello incluye desde selección de terminología, hasta el análisis del lenguaje simbólico específico en inglés. En particular, se han implementado cuestionarios de Moodle con archivos de audio, con resultados que justifican la necesidad de verbalización multilingüe de fórmulas (en línea, como recurso didáctico en http://mformulae.epsem.upc.edu/).

 • Eliminación selectiva de armónicos en convertidores PWM continua-alterna mediante la transformada de Walsh  Open access

   Vicente Rodrigo, Jesús
  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La síntesis de tensión alterna a partir de continua mediante la generación de señales de modulación de anchura de pulsos (PWM) representa un método económico y eficaz de realización de dicha transformación, ya que se requieren pocos dispositivos semiconductores que trabajan de una forma más eficiente al hacerlo en conmutación. El inconveniente de estos sistemas es la presencia de armónicos que deben ser cancelados. En esta tesis se estudia la eliminación selectiva de armónicos mediante la transformada de Walsh como una alternativa más eficaz que la eliminación armónica programada. La generación de señales PWM utilizando la técnica de eliminación armónica programada necesita la solución de sistemas de ecuaciones trascendentes no lineales. Normalmente, debido a su elevado tiempo de procesado por necesitar una solución iterativa, estas ecuaciones deben resolverse off-line y los valores correspondientes a los ángulos de conmutación óptimos deben almacenarse en tablas de consulta, o interpolados mediante funciones simples para permitir el funcionamiento on-line. La flexibilidad del sistema es muy limitada, especialmente para aplicaciones que requieren, a la vez, control de amplitud y frecuencia. Una alternativa más eficiente es la utilización de la transformada de Walsh ya que permite el cálculo de los ángulos de conmutación mediante ecuaciones lineales dependientes de la amplitud de la fundamental utilizada como consigna. En esta tesis se realiza, en primer lugar, un estudio exhaustivo sobre la viabilidad del método convencional de Walsh, presentado en la literatura consultada. En ella se expone un método de eliminación selectiva de armónicos con regulación de la amplitud de la fundamental. Todo ello es conseguido mediante unas ecuaciones lineales que permiten el cálculo de los ángulos de conmutación de la señal PWM a partir de la amplitud de fundamental deseada. No obstante, como se demuestra en esta tesis, con este método el máximo valor de rango de variación de la fundamental no supera el 58% y es necesario, además, combinar diferentes conjuntos de soluciones para cubrir dicho rango. Se ha mejorado el método convencional con una nueva forma de especificar los ángulos de conmutación, mediante fracciones de intervalos que producen una simplificación en el método matemático. En segundo lugar, en esta tesis se presenta un nuevo método, denominado avanzado, fruto del ensayo de diferentes alternativas al método convencional que suponían una modificación en la forma de la señal, circunscrita a la definición del ángulo de final del corte, que en el método convencional es fijo y en el nuevo método propuesto es variable. Con el nuevo método el rango de variación se aproxima al 100%. De esta forma, es posible almacenar en el sistema de generación de la señal un solo conjunto de ecuaciones que consigue, con muy bajo coste de procesado, resolver cualquier aplicación de modulación escalar. Otro aspecto estudiado es la influencia de diferentes causas de funcionamiento no ideal sobre la distribución armónica de una onda PWM. Las causas analizadas comprenden: el tiempo muerto, los tiempos de transición de la señal PWM, la imprecisión en el cálculo y el truncamiento de decimales de los ángulos de disparo. Los resultados obtenidos permiten definir el límite real de las prestaciones del convertidor y los requisitos que debe satisfacer su sistema de control. Por último, se ha puesto a punto una planta de pruebas para la comprobación experimental de los métodos estudiados con el propósito de validar los resultados de simulación. A partir de los resultados obtenidos se proponen las reglas de diseño a seguir para implementar el método avanzado. Los resultados de simulación expuestos y los resultados experimentales obtenidos prueban la aplicación generalizada de la nueva metodología propuesta. Por este motivo, las investigaciones debieran considerar cuidadosamente las prometedoras posibilidades de las técnicas basadas en las funciones de Walsh.

  The synthesis of alternating current (AC) voltage from direct current (DC) voltage by means of pulse width modulation (PWM) waveforms represents an economic and efficient method of making this conversion, since few semiconductor devices are required and they work in a more efficient way when doing it in commutation. However, the main drawback of these systems is the presence of harmonics to be cancelled. It is well known that the generation of PWM signals using the technique of programmed harmonic elimination requires the solution of non-linear transcendental equations systems. Normally, because of its high processing time for needing an iterative solution, these equations must be solved off-line and the values corresponding to the optimal commutation angles have to be stored in look-up tables or interpolated by simple functions to allow the on-line operation. The flexibility of the system is very limited, especially for applications that require simultaneous control of amplitude and frequency. This thesis studies the selective harmonic elimination by means of the Walsh transform as a more efficient alternative to the programmed harmonic elimination, since it permits the calculation of the switching angles by linear equations that depend on the fundamental amplitude, used as a reference. In the first place, this thesis carries out an exhaustive study about the feasibility of the Walsh method presented in the consulted literature, where it is analysed a method of harmonic elimination with regulation of the fundamental amplitude. All this is achieved by means of linear equations that allow the calculation of the PWM signal switching angles from the desired fundamental amplitude. However, as demonstrated in this thesis, by this method the maximum fundamental amplitude range achieved doesn¿t exceed 58% and it is also necessary to combine different equations sets to cover this range. This method, named conventional, has been significantly improved in this thesis with a new way of definition of the switching angles, by means of interval fractions that lead to a simplification of the mathematical calculation. Secondly, this thesis presents a new method, named advanced, as a result of testing different alternatives to the conventional method, based on modifications of the waveform of the signal, restricted to the definition of the angle corresponding to the end of the notch, that is fixed in the conventional method, and variable in the new proposed method. With the new method the amplitude range is close to 100%. Therefore, it is possible to store in the signal generation system a single set of equations that allows solving any scalar modulation application, with a low processing cost. Another studied aspect is the influence of different causes of non ideal behaviour on the harmonic distribution of a PWM waveform. The analyzed causes include: dead-time, transition times, uncertainty calculation and error due to truncation of switching angles digits. The obtained results allow the definition of the real limits of the converter performance and the requirements that has to satisfy its control system. Finally, a test plant has been build for experimental verification of the methods studied in order to validate the simulation results. From the obtained results there are proposed the design rules to follow in order to implement the advanced method. The simulation results shown and the experimental results obtained proof the generalized application of the proposed new methodology. For this reason, researchers should carefully consider the promising potentialities of techniques based on Walsh functions.

  La síntesi de tensió alterna a partir de contínua mitjançant la generació de senyals de modulació d’amplada de polsos (PWM) representa un mètode econòmic i eficaç de realització d’aquesta transformació, ja que es requereixen pocs dispositius semiconductors que treballen d’una forma més eficient al fer-ho en commutació. L’ inconvenient d’aquests sistemes és la presència d’harmònics que han de ser cancel·lats. En aquesta tesi s’estudia l’eliminació selectiva d’harmònics mitjançant la transformada de Walsh com una alternativa més eficaç que l’eliminació harmònica programada. La generació de senyals PWM utilitzant la tècnica d’eliminació harmònica programada necessita la solució de sistemes d’equacions transcendents no lineals. Normalment, degut al seu elevat temps de processat pot necessitar una solució iterativa, aquestes equacions s’han de resoldre off-line i els valors corresponents als angles de commutació òptims s’han d’emmagatzemar en taules de consulta, o interpolats mitjançant funcions simples per permetre el funcionament online. La flexibilitat del sistema és molt limitada, especialment per a aplicacions que requereixen, a la vegada, control d’amplitud i freqüència. Una alternativa més eficient és la utilització de la transformada de Walsh ja que permet el càlcul dels angles de commutació mitjançant equacions lineals dependents de l’amplitud de la fonamental utilitzada com a consigna. En aquesta tesi es realitza, en primer lloc, un estudi exhaustiu sobre la viabilitat del mètode convencional de Walsh, presentat en la literatura consultada. En ella s’exposa un mètode d’eliminació selectiva d’harmònics amb regulació de l’amplitud de la fonamental. Tot això s’aconsegueix amb unes equacions lineals que permeten el càlcul dels angles de commutació del senyal PWM a partir de l’amplitud de fonamental desitjada. No obstant, com es demostra en aquesta tesi, amb aquest mètode el màxim valor de rang de variació de la fonamental no supera el 58% i és necessari, a més, combinar diferents conjunts de solucions per cobrir el rang esmentat. S’ha millorat el mètode convencional amb una nova forma d’especificar els angles de commutació, mitjançant fracciones d’intervals que produeixen una simplificació en el mètode matemàtic. En segon lloc, en aquesta tesi es presenta un nou mètode, anomenat avançat, fruit de l’assaig de diferents alternatives al mètode convencional que suposaven una modificació en la forma del senyal, circumscrita a la definició de l’angle de final del tall, que en el mètode convencional és fix i en el nou mètode proposat és variable. Amb el nou mètode el rang de variació de la fonamental s’aproxima al 100%. D’aquesta forma, és possible emmagatzemar en el sistema de generació del senyal un sol conjunt d’equacions que aconsegueix, amb un cost de processat molt baix, resoldre qualsevol aplicació de modulació escalar. Un altre aspecte estudiat és la influència de diferents causes de funcionament no ideal sobre la distribució harmònica d’una ona PWM. Les causes analitzades comprenen: el temps mort, els temps de transició del senyal PWM, la imprecisió en el càlcul i el truncament de decimals dels angles de disparament. Els resultats obtinguts permeten definir el límit real de les prestacions del convertidor i els requisits que ha de satisfer el seu sistema de control. Per últim, s’ha posat en marxa una planta de proves per a la comprovació experimental dels mètodes estudiats amb el propòsit de validar els resultats de simulació. A partir dels resultats obtinguts es proposen les regles de disseny a seguir per a l’ implementació del mètode avançat. Els resultats de simulació exposats i els resultats experimentals obtinguts proven l’aplicació generalitzada de la nova metodologia proposada. Per aquest motiu, les investigacions haurien de considerar amb cura les prometedores possibilitats de les tècniques basades en les funcions de Walsh.

 • Access to the full text
  Design guidelines using selective harmonic elimination advanced method for DC-AC PWM with the walsh transform  Open access

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada
  International Workshop Compatibility in Power Electronics
  p. 220-225
  Presentation's date: 2011-06-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The use of the Walsh transform in DC-AC PWM waveform generation allows the calculation of the switching angles by means of linear equations which depend on the fundamental amplitude. However, when it is needed a wide regulation of the fundamental amplitude, conventional application of Walsh transform forces to switch among different equation sets, due to the range limitation of each one of them. In this paper it is described an advanced method to obtain the switching angles that permits full regulation of the fundamental amplitude, with only a switching interval vector, in single phase systems. The paper shows Matlab simulation results that proof the efficiency of the advanced method algorithm

 • Millora de la qualitat del senyal altern en convertidors PWM contínua-alterna mitjançant l'eliminació selectiva d'harmònics utilitzant la transformada de Walsh  Open access

   Vicente Rodrigo, Jesús; Martinez Teixidor, Inmaculada; Pindado Rico, Rafael
  Jornada de Sostenibilitat i Compromís Social
  p. 57-59
  Presentation's date: 2010-12-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquest treball es presenta un mètode per al càlcul dels angles de commutació d’un senyal PWM mitjançant equacions lineals depenents de l’amplitud de la fonamental, que eliminen de manera selectiva una certa quantitat d’harmònics. Així, aquests angles es poden calcular d’una forma més senzilla que amb altres tècniques de generació PWM programada.

 • Voltage-balancing strategies for diode-clamped multilevel converters

   Pou Felix, Josep; Pindado Rico, Rafael; Boroyevich, D; Rodriguez Cortes, Pedro; Vicente Rodrigo, Jesús
  2004 IEEE 35 th Annual Power Electronics Specialists Conference(IEEE-PESC'04)
  p. 3988-3993
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis del consumo de potencia en convertidores PWM DC-AC con eliminación armónica programada basada en la transformada de Walsh

   Pindado Rico, Rafael; Vicente Rodrigo, Jesús; Martinez Teixidor, Inmaculada
  XIII reunión de grupos de investigación de ingeniería eléctrica
  Presentation's date: 2003-04-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Algorithm optimization for PWM signal generation with selective harmonic elimination using the Walsh transform

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada
  International Conference on Renewable Energies and Power Quality
  p. 1-5
  Presentation's date: 2003-04-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las mujeres y los estudios técnicos

   Martinez Teixidor, Inmaculada; Pindado Rico, Rafael; Vicente Rodrigo, Jesús
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 90
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new efficient algorithm for DC-AC PWM wave for generation with full fundamental regulation on a single linear equation set

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada; Pou Felix, Josep
  Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
  p. 1835-1839
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las mujeres y los estudios técnicos

   Martinez Teixidor, Inmaculada; Pindado Rico, Rafael; Vicente Rodrigo, Jesús
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Selection criteria for the switching intervals in dc-ac converters for harmonic reduction using the walsh transform

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada
  International Power Electronics and Motion Control Conference
  p. 1-8
  Presentation's date: 2002-09-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Selection criteria for the switching intervals in DC-AC converters for harmonic reduction using the Walsh transformation

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada; Arias Pujol, Antoni
  International Power Electronics and Motion Control Conference
  p. 168
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis del consumo de potencia en convertidores PWM DC-AC con eliminación armónica programada basada en la transformada de Walsh

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada
  Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Eliminación armónica en convertidores PWM DC-AC mediante funciones de Walsh

   Pindado Rico, Rafael; Vicente Rodrigo, Jesús; Martinez Teixidor, Inmaculada
  Reunión de Grupos de Investigación en Ingeniería Eléctrica
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Efectos de la incertidumbre del vector de disparo en la disminución armónica de convertidores DC-AC con PWM mediante transformada de Walsh

   Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús
  Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Intervalos de existencia de los ángulos de conmutación para la eliminación armónica en convertidores PWM continua-alterna mediante transformada de walsh

   Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martinez Teixidor, Inmaculada
  Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación
  p. 179-182
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Introducción a la família de los microprocesadores 8051

   Vicente Rodrigo, Jesús
  III Jornades de conferències d'enginyeria electrònica. Tendencies en enginyeria electrónica
  p. 89-96
  Presentation's date: 1997-11-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concurs d'ajuts per a l'elaboració de material docent 1995

   Barcons Xixons, Victor; Escobet Canal, Antoni; Vicente Rodrigo, Jesús
  Award or recognition

   Share

 • Fuentes de interferencia: imperfecciones en componentes pasivos

   Pallas Areny, Ramon; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Vicente Rodrigo, Jesús
  Date of publication: 1992-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window