Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 45 of 45 results
 • Access to the full text
  Apropar-se al desenvolupament a escala humana  Open access

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Calleros Islas, Alejandra
  Date of publication: 2014-11-26
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objectiu d’aquesta publicació és apropar-se a la societat, i sensibilitzar-la sobre el que entenem com desenvolupament a escala humana i com es pot mesurar. Per tant, el primer objectiu és analitzar i entendre el concepte de desenvolupament des d’una perspectiva holística, objectiva i sistèmica. El segon objectiu és definir el significat d’indicador/índex i presentar quins són els indicadors adequats per mesurar el desenvolupament. Finalment, es mostra l’aplicació i el càlcul d’aquests índexs en les diferents escales geopolítiques que ens interessen (món, Espanya, Catalunya i Terrassa). Aquest estadi s’emmarca sota el paraigües de la sostenibilitat, en què la condició de benestar humà es considera l’eix vertebral del desenvolupament i no tan sols l’aspecte econòmic, amb el qual normalment s’identifica

 • Implementación, evaluación y mejora de una asignatura sostenibilista común de los grados de la Escola d'Enginyeria de Terrassa en el marco de la EEES: tecnologías medioambientales y sostenibilidad

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Martinez Magaña, Juan; Cot Valle, Maria Ana
  International Conference on University Teaching and Innovation
  Presentation's date: 2014-07-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Apropar-se al desenvolupament humà

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Alternatives a la crisi. Sostenible?

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  num. 14
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  Apropar-se als desequilibris  Open access

  Date of publication: 2013-03-08
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Es mostren 10 casos de desequilibris arreu del món d'una manera personalitzada amb informació de primera mà i amb imatges originals.

 • Bones pràctiques d'estalvi energètic

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Societat en crisi. Sostenible?

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  num. 13
  Collaboration in journals

   Share

 • REGENERATION AND REUSE OF RUNOFF AND DRAINAGE WATER IN AGRICULTURAL PLOTS BY COMBINED NATURAL WATER TREATED SYSTEMS

   Rocuts Pabon, Asthriesslav; Lopez Grimau, Victor; Villanueva Escobedo, Brent; Aguilar Perez, Lorena; Carlos-roca Font, Cristina; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Morato Farreras, Jordi
  Competitive project

   Share

 • Apropar-se als desequilibris. APROPAR-SE ALS DESEQUILIBRIS

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  num. 1
  Collaboration in journals

   Share

 • Apropar-se als desequilibris

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Access to the full text
  Assessment of freshwater scarcity using a model based on supply and demand law  Open access

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Sellarès González, Jordi; Xercavins Valls, Josep
  Date: 2011-09-08
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The main goal of this work is to provide an analysis methodology for assessment of water scarcity problems based on supply and demand. To this end, we must first determine what can be considered as supply and demand in the water scarcity problem. Although some variables involved are physical, economical or demographical, in our approach social factors are also included. This leads us to objectify water demand standards in relation to acceptable welfare levels. Within this approach, water scarcity will appear when demand reaches a higher value than supply. Two supply levels are defined based on other works. Demand is calculated within several scenarios. These scenarios represent the outcome of political or management decisions taken to reach a welfare standard. A special scenario will represent, simply, the continuation of the current state of affairs. The variables needed to calculate demand are obtained through a multilevel model where the lowest level is formed by disciplinary models and the highest level takes into account social and political factors. The methodology is applied to the countries of the gulf of Guinea. Its application to Côte d’Ivoire is described in detail and results are given for the other eight countries of the area. To summarize the results, two indexes are suggested. With this methodology, it is possible to divide the region of the gulf of Guinea in three areas of different freshwater capacity, giving new insight with regards previous studies that did not state differences between the countries of the region.

 • Access to the full text
  Tecnologies de l'aigua  Open access

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El segle XX va ser el segle de moltes coses, però, en particular, va ser el segle de la globalització. Es van globalitzar l’economia, les guerres, la cultura...; en general, es va globalitzar tot allò relatiu a l’activitat humana i fou, en part, a causa del naixement de la societat de la informació. ‘Societat de la informació’ és un concepte que fa referència a una transformació que està experimentant la societat des de la meitat del segle XX, una societat en què s’observa una transició d’una economia basada en els béns materials a una economia basada en el coneixement. En aquest nou context econòmic i social, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupen un espai central. La societat de la informació és vista com a successora de la societat industrial, per això s’empren també els termes ‘societat postindustrial’, ‘postindustrialisme’ o ‘era de la informació’.

 • Access to the full text
  Aigua. Perspectiva global i gestió  Open access

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El segle XX va ser el segle de moltes coses, però, en particular, va ser el segle de la globalització. Es van globalitzar l’economia, les guerres, la cultura...; en general, es va globalitzar tot allò relatiu a l’activitat humana i fou, en part, a causa del naixement de la societat de la informació. ‘Societat de la informació’ és un concepte que fa referència a una transformació que està experimentant la societat des de la meitat del segle XX, una societat en què s’observa una transició d’una economia basada en els béns materials a una economia basada en el coneixement. En aquest nou context econòmic i social, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupen un espai central. La societat de la informació és vista com a successora de la societat industrial, per això s’empren també els termes ‘societat postindustrial’, ‘postindustrialisme’ o ‘era de la informació’.

 • Metodología de análisis en el tiempo para evaluar la escasez de agua dulce en función de la oferta y de la demanda. Caso de estudio: Los países de la región del golfo de Guinea  Open access

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Department of Fluid Mechanics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objetivo de esta tesis es dotarse de una metodología de análisis dinámica en el tiempo que permite revalorar permanentemente la problemática de la escasez de agua dulce en función de la oferta y la demanda. Para ello, hemos tenido en cuenta las variaciones de sus factores conductores, y entre ellos sobre todo el de las necesidades en el desarrollo humano. La metodología es de manejo operativo, en la que se puedan introducir de manera rápida y sencilla los cambios en las variables que van a determinar la oferta y la demanda dinámica de agua dulce.La propuesta metodológica se caracteriza por varios puntos clave. En primer lugar, desarrollamos una discusión terminológica y conceptual en la que, a partir del estado del arte actual llegamos a definir los conceptos de la oferta y la demanda dinámica de agua dulce renovable como primer paso fundamental de nuestra metodología, elaborando un glosario terminológico y conceptual propio para este trabajo.A partir de la caracterización de la oferta y la demanda dinámica se analiza el escenario business as usual constatándose y valorándose la gravedad de la situación de los nueve países que forman la región del golfo de Guinea, debida fundamentalmente a la no existencia o a la no implementación de gestión de extracción, distribución y abastecimiento de agua dulce por falta de recursos económicos o voluntades políticas. Nuestro segundo paso metodológico permite corroborar la calificación usual de la situación de estos países como de escasez económica. Para poder cubrir esta etapa de la propuesta metodológica ha sido necesario resolver, también metodológicamente, la muy importante escasez de datos para la mayoría de países en desarrollo.Nuestra propuesta metodológica parte por supuesto de trabajar con la realidad, detectando inconvenientes y limitaciones al aplicarla al caso de estudio de los países de nuestra región. Una de estas limitaciones es claramente la falta de datos necesarios para elaborar nuestros escenarios o para determinar los estándares o confeccionar el nuevo índice; en la medida que se han ido presentando estas circunstancias, hemos recurrido a soluciones metodológicas que nos han permitido estimar nuevos datos a partir de correlaciones y/o extrapolaciones de los datos existentes.El siguiente punto clave y una de las aportaciones principales de este trabajo de propuesta metodológica es a partir de unas determinadas objetivizaciones de estándares de demanda de agua dulce ligados a unos niveles aceptables de bienestar y calidad de vida, reanalizar mediante la construcción y análisis de los escenarios de futuro correspondientes, las posibilidades y debilidades reales de estos países en relación con la escasez de agua dulce.El último punto clave es la elaboración de una propuesta de un índice que nos permite evaluar de forma sintética y rápida la situación de un país o región según el nivel de capacidad para satisfacer demandas de agua dulce correspondientes a un estándar de demanda establecido de forma clara y explícita. Dicho índice nos permite detectar de forma temprana posibles alertas que más allá de una escasez física o económica nos sean útiles (al igual que en el caso de la representación y el análisis de los resultados de los distintos escenarios de futuro) para la toma decisiones, en función de los objetivos pretendidos.La herramienta de apoyo para elaborar las representaciones de los escenarios es, en sí misma, otro elemento instrumental que además de tener una buena resolución de diseño gráfico, debe facilitar los cálculos necesarios para el análisis de los escenarios, así como almacenar la información de forma cómoda y en la que se puedan introducir cambios fácilmente.La metodología es una herramienta objetiva y útil dirigida a responsables políticos y técnicos, estudiosos e investigadores que dé soporte a la toma de decisiones y/o a la visualización de la valoración de la escasez de agua dulce en el marco de un pretendido desarrollo humano sostenible.

  This thesis describes a methodology for dynamic analysis over time that makes it possible to continually re-assess fresh-water scarcity as a function of supply and demand. The methodology takes into account variations in the driving factors, including, most importantly, human-development needs. The methodology can be controlled operationally. Changes in the variables that determine the dynamic fresh-water supply and demand can be entered quickly and easily.Our methodological proposal contains several key points. We begin with a discussion of terminology and concepts. Taking the current state of the art as our starting point, as a fundamental first step in our methodology we define the concepts of dynamic renewable fresh-water supply and demand. We then present a glossary of the terms and concepts used in this thesis.Following the characterisation of dynamic supply and demand, we analyse the "business-as-usual" scenario. We point out the seriousness of the situation in the nine Gulf of Guinea countries. The fundamental reason for this situation is the non-existence or non-implementation of policies aimed at extracting, distributing and supplying fresh water, due to a lack of economic resources or political will. The second step in our methodology is to corroborate the usual description of the situation in these countries, particularly in terms of the economic scarcity that characterises them. To properly complete this stage of the methodology, it has been necessary to find a solution to the inadequacy of the data available in most developing countries.Our proposal works with reality, which involves detecting disadvantages and limitations when applying the methodology in the countries of this particular region. One such limitation, clearly, is the lack of the necessary data for constructing the scenarios, determining the standards and creating the new index; as these circumstances have arisen, we have implemented methodological solutions that have enabled us to estimate new data on the basis of correlations and/or extrapolations of existing data.The next key point is also one of the main contributions of this methodological proposal. We set the goal of achieving certain standards of fresh-water demand based on acceptable levels of welfare and quality of life. Then, by constructing and analysing the corresponding future scenarios, we re-examine the real possibilities and weaknesses of each country as relates to the scarcity of fresh water.The last key point of our proposal is the generation of an index that enables us to evaluate, quickly and synthetically, the situation of a particular country or region on the basis of its capacity to satisfy fresh-water demand in a way that meets a clearly and specifically defined standard. This index enables the early detection of possible problems that go beyond physical or economic scarcity. Like the representation and analysis of the results of the various future scenarios, this early-warning system will enable decisions to be made in accordance with the established goals.The support tool used to generate the representations of the scenarios must have good graphic-design resolution, be able to make the calculations necessary for analysing the scenarios, and store the information in a practical way that allows changes to be entered easily.This methodology is meant to be used by politicians, engineers, scholars and researchers as a useful and objective support tool for decision-making and/or visualising levels of fresh-water scarcity as part of larger efforts to achieve the goal of sustainable human development.

 • Informe de sostenibilitat de Catalunya 2006

   Felipe Blanch, Jose Juan de; Sureda Carbonell, Bàrbara; Cruz, I; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Amat, E; Bofill Abello, Jordi; Carrera Gallissa, Enric; Cifuentes Ruiz, Paula Andrea; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Jurado, A; Lazzarini, Boris; Londoño, J P; Lopez Lopez, Maria Jose; Morales Gámez, Laura Teresa; Vives Costa, Jordi
  Date of publication: 2009-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bloc d¿assignatures optatives de sostenibilitat per a enginyeria

   Sabater Pruna, Maria Assumpta; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Martinez Magaña, Juan; Xercavins Valls, Josep
  International Conference on Ehtics and Human Values in Engineering.
  p. 231-240
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bloc d'optativitat d'Enginyeria i Sostenibilitat a l'EUETIT

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation's date: 2007-07-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sostenibilidad y utilización del agua.Gestión de la demanda

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Barcelona tech summer sessions energy and water 2007
  Presentation's date: 2007-07-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Una visión sostenibilista de la escasez del agua en el mundo

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Workshop Internacional.Gestión sostenible del Agua: Nuevas tendencias de Reutilización, Tratamiento y Evaluación de la Calidad.
  Presentation's date: 2007-07-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bloc d'optativitat d'Enginyeria i Sostenibilitat a l'EUETIT

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Sabater Pruna, Maria Assumpta; Martinez Magaña, Juan
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 59-62
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Moderadora de taula

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  És possible reutilitzar l'aigua?
  Presentation's date: 2006-07-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An Experience in Promoting Sustainibility in Education at UPC

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Engineering Education in Sustainable Development
  Presentation's date: 2004-10-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Memòria 2003 de la Càtedra UNESCO en Tecnología, desenvolupament Sostenible, desequilibris i Canvi Global

   Carrera Gallissa, Enric; (Redactors), Enric Carrera I Anna Andrés; Cendra Garreta, Jaume; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Rosas Casals, Marti; Bárbara, Sureda
  Memòria Càtedra UNESCO a la UPC en tecnologia, desenvolupament sostenible, desequilibris i canvi global
  p. 1-81
  Date of publication: 2004-05
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An experience in promoting sustainability in education at UPC

   Sureda Carbonell, Bàrbara; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Carrera Gallissa, Enric; Alvarez Del Castillo, Javier
  Engineering Education in Sustainable Development
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Una experiencia de educación para la sostenibilidad en la UPC

   Carrera Gallissa, Enric; Sureda Carbonell, Bàrbara; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Alvarez Del Castillo, Javier
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Una experiencia de educación para la sostenibilidad en la UPC

   Alvarez Del Castillo, Javier; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Sureda Carbonell, Bàrbara
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MAiT "Medi Ambient i Tecnologia". Una eina d'autoaprenentatge multimèdia per a la formació ambiental a la UPC.

   Carrera Gallissa, Enric; Barcelo Garcia, Miguel; Casanovas Boixereu, Francesc X.; Escalas Cañellas, Antoni; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Martinez Magaña, Juan; Morato Farreras, Jordi; Nadeu Camprubí, Climent; Romeu Robert, Jordi; Sans Fonfria, Ramon; Salán Ballesteros, Mª Núria; Verdu Gonzalez, Antonio Maria; Xercavins Valls, Josep
  Date of publication: 2003-04
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Qúestions conceptuals metodològiques i bibliogràfiques entorn a les Agendes 21

   Xercavins Valls, Josep; Alvarez Del Castillo, Javier; Antequera, Josep; Carrera Gallissa, Enric; Casanovas, Xavier; Cervantes Torre-Marín, Gemma; Ferrís, Albert; Cortina, Albert; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Flores, Margarita; Morato Farreras, Jordi; Germain, Josep; Martinez Magaña, Juan
  Date of publication: 2002-12
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Qüestions conceptuals, metodològiques i bibliogràfiques entorn a les Agendes 21

   Xercavins Valls, Josep; Álvarez, X; Antequera, J; Carrera Gallissa, Enric; Casanovas, X; Cervantes Torre-Marín, Gemma; Cortina, A; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Ferrís, A; Flores, M; Germain, J; Martínez, J; Morato Farreras, Jordi; Pont, J
  Date: 2002-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Agenda 21 local de sant boi de llobregat

   Xercavins Valls, Josep; Álvarez, Xavier; Antequera, Josep; Carrera Gallissa, Enric; Casanovas, Xavier; Cervantes, Gemma; Cortina, Albert; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Albert, Ferrís; Margarita, Flores; Germain, Josep; Martinez Magaña, Juan
  Date of publication: 2002-10-31
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Environmental Education in Engineering

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Conference Engineering Education i Sustainable Development
  Presentation's date: 2002-10-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Environment and Technology. Environmental Education in Engineering

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Conference Engineering Education in Sustainable Development
  Presentation's date: 2002-10-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tecnologia i Sostenibilitat

   Carrera Gallissa, Enric; Barcelo Garcia, Miguel; Casanovas Boixereu, Francesc X.; Escalas Cañellas, Antoni; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Martinez Magaña, Juan; Morato Farreras, Jordi; Nadeu Camprubí, Climent; Sans Rovira, Ramon; Romeu Robert, Jordi; Salán Ballesteros, Mª Núria; Verdu Gonzalez, Antonio Maria; Xercavins Valls, Josep
  Date of publication: 2002-09
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 5è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC

   Carrera Gallissa, Enric; Monguet Fierro, José Maria; Xercavins Valls, Josep; Sans Fonfria, Ramon; Morato Farreras, Jordi; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Casanovas Boixereu, Francesc X.; Barcelo Garcia, Miguel; Brigos Hermida, Miguel Angel; Nadeu Camprubí, Climent; Escalas Cañellas, Antoni; Fernandez Sanchez, Joaquin; Salán Ballesteros, Mª Núria; Verdu Gonzalez, Antonio Maria
  Award or recognition

   Share

 • Environmental Education in Engineering

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Carrera Gallissa, Enric
  Conference Engineering Education i Sustainable Development
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Environment and Technology. Environmental Education in Engineering

   Carrera Gallissa, Enric; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Conference Engineering Education in Sustainable Development
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 6.- Impacte ambiental de l'activitat humana sobre la hidrosfera

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Date of publication: 2001-03-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 16.- Tecnologia Sostenible. Gestió de l'aigua

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Date of publication: 2001-03-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Medi Ambient i Tecnologia: educació ambiental a l'enginyeria

   Carrera Gallissa, Enric; Barcelo Garcia, Miguel; Casanovas Boixereu, Francesc X.; Escalas Cañellas, Antoni; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Martinez Magaña, Juan; Morato Farreras, Jordi; Nadeu Camprubí, Climent; Romeu Robert, Jordi; Sans Fonfria, Ramon; Salán Ballesteros, Mª Núria; Verdu Gonzalez, Antonio Maria; Xercavins Valls, Josep
  Date of publication: 2001-03
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Medi Ambient i Tecnologia: educació ambiental a l'enginyeria

   Carrera Gallissa, Enric; Barcelo Garcia, Miguel; Casanovas Boixereu, Francesc X.; Escalas Cañellas, Antoni; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Martinez Magaña, Juan; Morato Farreras, Jordi; Nadeu Camprubí, Climent; Romeu Robert, Jordi; Sans Fonfria, Ramon; Salán Ballesteros, Mª Núria; Verdu Gonzalez, Antonio Maria; Xercavins Valls, Josep
  Date of publication: 2000-09
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Qüestions conceptuals metodològiques i bibliogràfiques entorn a les agendes 21.

   Xercavins Valls, Josep; Álvarez, Xavier; Antequera, Josep; Carrera Gallissa, Enric; Casanovas, Xavier; Cervantes, Gemma; Cortina, Albert; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz; Albert, Ferrís; Margarita, Flores; Germain, Josep; Martinez Magaña, Juan
  Date of publication: 2000-01-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reforme des plans d'études Gevile Technique Textile a l'Université Polytechnique de la Catalogne

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Confluences: tisser des perspectives interculturelles
  Presentation's date: 1997-07-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MANUAL DE PRACTICAS DE QUIMICA TEXTIL

   Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  Date: 1992-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reciclado del índigo y colorantes sulfurosos mediante microfiltración tangencial con membranas cerámicas

   Crespi Rosell, Martin; Valldeperas Morell, Jose; Gutierrez Bouzan, Maria Carmen; Gibello, C; Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
  EFLUENTES TEXTILES:RECICLADO,REUTILIZACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
  p. 320-324
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window