Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 58 results
 • Direct Tree Decomposition of Geometric Constraint Graphs  Open access

   Tarres Puertas, Marta Isabel
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'evolució de models geomètrics basats en restriccions està fortament lligada al sistemes de Disseny Assistit per Computador (CAD) paramètrics i als basats en el paradigma de disseny per mitjà de característiques. Des de la introducció del disseny paramètric per part de Pro/Engineer en els anys 80, la major part de sistemes CAD utilitzaren com a tecnologia de base els models geomètrics basats en restriccions. Els models geomètrics basats en restriccions permeteren als sistemes CAD proporcionar un model d'informació més ampli i alhora oferir una interfície d'usuari intuitiva. Posteriorment, els mateixos models s'aplicaren en camps com el disseny de mecanismes, el modelatge químic, la visió per computador i la geometria dinàmica.Els models geomètrics basats en restriccions són models no avaluats. Un problema clau relacionat amb el models de restriccions geomètriques és el problema de la resolució de restriccions geomètriques, que es resumeix com el problema d'avaluar un model basat en restriccions. Entre els diferents enfocs de resolució de restriccions geomètriques, tractem els solvers de Descomposició-Recombinació (DR-solvers) basats en graphs. En l'enfoc constructiu basat en grafs, el problema geomètric es trasllada en un pas inicial a un graf, on els vèrtexs del graf representen el conjunt d'elements geomètrics i on les arestes corresponen a les restriccions geomètriques entre els elements. A continuació el problema de restriccions es resol descomposant el graf en un conjunt de subproblemes, cadascun dels quals es divideix recursivament fins a obtenir problemes bàsics, que sovint són operacions geomètriques realitzables, per exemple, amb regle i compàs, i que es resolen per mitjà d'un solver numèric específic. Finalment, la solució del problema inicial s'obté recombinant les solucions dels subproblemes. L'enfoc utilitzat pels DR-solvers ha esdevingut especialment interessant quan la descomposició en subproblemes i la posterior recombinació de solucions d'aquests subproblemes es pot descriure com un pla de construcció generat a priori, és a dir, un pla generat com a pas de pre-procés sense necessitat de resoldre realment els subsistemes. El pla generat pel DR-planner esdevé inalterable encara que els valors numèrics dels paràmetres canviin. Aquest pla es coneix com a DR-plan i la unitat en el solver que el genera és l'anomenat DR-planner. En aquest context, el DR-plan s'utilitza com a eina del procés de resolució en curs, és a dir, permet calcular les coordenades específiques que correctament posicionen els elements geomètrics uns respecte els altres.En aquesta tesi desenvolupem un nou algoritme que és la base del DR-planner per a DR-solvers constructius basats en grafs en l'espai bidimensional. Aquest DR-planner es basa en la descomposició en arbre d'un graf. La descomposició en triangles o arbre de descomposició d'un graf es basa en descomposar un graf en tres subgrafs tals que comparteixen un vèrtex 2 a 2. El conjunt de vèrtexs compartits s'anomenen \emph{hinges}. La descomposició en arbre d'un graf de restriccions geomètriques equival, en cert sentit, a resoldre el problema de restriccions geomètriques. L'algoritme del DR-planner en primer lloc transforma el graf proporcionat en un graf més simple i planar. A continuació, es calcula el dibuix en el pla del graf transformat, on les hinges, si n'hi ha, es calculen de manera directa. En aquest treball demostrem la correctesa del nou algoritme. Finalment, proporcionem l'estudi de la complexitat temporal de l'algoritme en cas pitjor i demostrem que és quadràtica en el nombre de vèrtexs del graf proporcionat. L'algoritme resultant és senzill d'implementar i tan eficient com altres algoritmes de resolució concrets.

  The evolution of constraint based geometric models is tightly tied to parametric and feature-based Computer-Aided Design (CAD) systems. Since the introduction of parametric design by Pro/Engineer in the 1980's, most major CAD systems adopted constraint based geometric models as a core technology. Constraint based geometric models allowed CAD systems to provide a more powerful data model while offering an intuitive user interface. Later on, the same models also found application to fields like linkage design, chemical modeling, computer vision and dynamic geometry. Constraint based geometric models are unevaluated models. A key problem related to constraint based geometric models is the geometric constraint based solving problem which, roughly speaking, can be stated as the problem of evaluating a constraint based model. Among the different approaches to geometric constraint solving, we are interested in graph-based Decomposition-Recombination solvers. In the graph-based constructive approach, the geometric problem is first translated into a graph whose vertices represent the set of geometric elements and whose edges are the constraints. Then the constraint problem is solved by decomposing the graph into a set of sub-problems, each sub-problem is recursively divided until reaching basic problems which are solved by a dedicated equational solver. The solution to the initial problem is computed by merging the solutions to the sub-problems. The approach used by DR-solvers has been particularly successful when the decomposition into subproblems and subsequent recombination of solutions to these subproblems can be described by a plan generated a priori, that is, a plan generated as a preprocessing step without actually solving the subsystems. The plan output by the DR-planner remains unchanged as numerical values of parameters change. Such a plan is known as a DR-plan and the unit in the solver that generates it is the DR-planner. In this setting, the DR-plan is then used to drive the actual solving process, that is, computing specific coordinates that properly place geometric objects with respect to each other. In this thesis we develop a new DR-planner algorithm for graph-constructive two dimensional DR-solvers. This DR-planner is based on the tree-decomposition of a graph. The triangle- or tree-decomposition of a graph decomposes a graph into three subgraphs such that subgraphs pairwise share one vertex. Shared vertices are called hinges. The tree-decomposition of a geometric constraint graph is in some sense the construction plan that solves the corresponding problem. The DR-planner algorithm first transforms the input graph into a simpler, planar graph. After that, an specific planar embedding is computed for the transformed graph where hinges, if any, can be straightly found. In the work we proof the soundness of the new algorithm. We also show that the worst case time performance of the resthe number of vertices of the input graph. The resulting algorithm is easy to implement and is as efficient as other known solving algorithms.

  L'evolució de models geomètrics basats en restriccions està fortament lligada al sistemes de Disseny Assistit per Computador (CAD) paramètrics i als basats en el paradigma de disseny per mitjà de característiques. Des de la introducció del disseny paramètric per part de Pro/Engineer en els anys 80, la major part de sistemes CAD utilitzaren com a tecnologia de base els models geomètrics basats en restriccions. Els models geomètrics basats en restriccions permeteren als sistemes CAD proporcionar un model d'informació més ampli i alhora oferir una interfície d'usuari intuitiva. Posteriorment, els mateixos models s'aplicaren en camps com el disseny de mecanismes, el modelatge químic, la visió per computador i la geometria dinàmica. Els models geomètrics basats en restriccions són models no avaluats. Un problema clau relacionat amb el models de restriccions geomètriques és el problema de la resolució de restriccions geomètriques, que es resumeix com el problema d'avaluar un model basat en restriccions. Entre els diferents enfocs de resolució de restriccions geomètriques, tractem els solvers de Descomposició-Recombinació (DR-solvers) basats en graphs. En l'enfoc constructiu basat en grafs, el problema geomètric es trasllada en un pas inicial a un graf, on els vèrtexs del graf representen el conjunt d'elements geomètrics i on les arestes corresponen a les restriccions geomètriques entre els elements. A continuació el problema de restriccions es resol descomposant el graf en un conjunt de subproblemes, cadascun dels quals es divideix recursivament fins a obtenir problemes bàsics, que sovint són operacions geomètriques realitzables, per exemple, amb regle i compàs, i que es resolen per mitjà d'un solver numèric específic. Finalment, la solució del problema inicial s'obté recombinant les solucions dels subproblemes. L'enfoc utilitzat pels DR-solvers ha esdevingut especialment interessant quan la descomposició en subproblemes i la posterior recombinació de solucions d'aquests subproblemes es pot descriure com un pla de construcció generat a priori, és a dir, un pla generat com a pas de pre-procés sense necessitat de resoldre realment els subsistemes. El pla generat pel DR-planner esdevé inalterable encara que els valors numèrics dels paràmetres canviin. Aquest pla es coneix com a DR-plan i la unitat en el solver que el genera és l'anomenat DR-planner. En aquest context, el DR-plan s'utilitza com a eina del procés de resolució en curs, és a dir, permet calcular les coordenades específiques que correctament posicionen els elements geomètrics uns respecte els altres. En aquesta tesi desenvolupem un nou algoritme que és la base del DR-planner per a DR-solvers constructius basats en grafs en l'espai bidimensional. Aquest DR-planner es basa en la descomposició en arbre d'un graf. La descomposició en triangles o arbre de descomposició d'un graf es basa en descomposar un graf en tres subgrafs tals que comparteixen un vèrtex 2 a 2. El conjunt de vèrtexs compartits s'anomenen \emph{hinges}. La descomposició en arbre d'un graf de restriccions geomètriques equival, en cert sentit, a resoldre el problema de restriccions geomètriques. L'algoritme del DR-planner en primer lloc transforma el graf proporcionat en un graf més simple i planar. A continuació, es calcula el dibuix en el pla del graf transformat, on les hinges, si n'hi ha, es calculen de manera directa. En aquest treball demostrem la correctesa del nou algoritme. Finalment, proporcionem l'estudi de la complexitat temporal de l'algoritme en cas pitjor i demostrem que és quadràtica en el nombre de vèrtexs del graf proporcionat. L'algoritme resultant és senzill d'implementar i tan eficient com altres algoritmes de resolució concrets

 • Decomposition of geometric constraint graphs based on computing fundamental circuits. Correctness and complexity

   Joan Arinyo, Robert; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian
  Computer Aided Design
  Vol. 52, p. 1-16
  DOI: 10.1016/j.cad.2014.02.006
  Date of publication: 2014-07-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In geometric constraint solving, Decomposition Recombination solvers (DR-solvers) refer to a general solving approach where the problem is divided into a set of sub-problems, each sub-problem is recursively divided until reaching basic problems which are solved by a dedicated equational solver. Then the solution to the starting problem is computed by merging the solutions to the sub-problems.; Triangle- or tree-decomposition is one of the most widely used approaches in the decomposition step in DR-solvers. It may be seen as decomposing a graph into three subgraphs such that subgraphs pairwise share one graph vertex. Shared vertices are called hinges. Then a merging step places the geometry in each sub-problem with respect to the other two.; In this work we report on a new algorithm to decompose biconnected geometric constraint graphs by searching for hinges in fundamental circuits of a specific planar embedding of the constraint graph. We prove that the algorithm is correct. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 17è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC al ‘Grau en Enginyeria de Sistemes TIC’

   Palà Schönwälder, Pere; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Barcons Xixons, Victor; Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Escobet Canal, Teresa; Escobet Canal, Antoni; Font Teixido, Jose; Giralt Mas, M. Rosa; Lopez Riera, Alexis; Llusà Serra, Aleix; Martinez Teixidor, Inmaculada; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Martinez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Lopez Martinez, Joan Antoni; Soler Lorente, Monica; Vila Marta, Sebastian
  Higher Education Perspectives on CLIL
  p. 96
  Presentation's date: 2014-03-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integració de la competència d'anglès en els graus  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; de las Heras Cisa, F. Xavier; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Lopez Martinez, Joan Antoni; Martínez Rovira, Immaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Soler Lorente, Monica; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastian
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2013-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima. L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i material per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.

 • Nuevas aplicaciones del principio superregenerativo a comunicaciones por radiofrecuencia

   Moncunill Geniz, Francisco Javier; Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Giralt Mas, M. Rosa; Vila Marta, Sebastian; Tarres Puertas, Marta Isabel; Llusà Serra, Aleix; Sanz Postils, Margarita; Escobet Canal, Teresa; Palà Schönwälder, Pere
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Model and requirements for a multiresolution time series database management system  Open access

   Llusà Serra, Aleix; Escobet Canal, Teresa; Vila Marta, Sebastian
  Date: 2012-12-17
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we define a model for multiresolution time series database management systems. The main objective is to store compactly a time series and manage consistently its temporal dimension. It is achieved by extracting diferent resolutions and attributes summaries from the time series. Our work is concerned in putting together two areas of study: time series analysis and database management systems (DBMS). Time series analysis offers a great deal of methodologies and algorithms to process time series data and database field provides software expertise in managing data. Therefore it is of primary relevance that DBMS support time series.

 • Access to the full text
  Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures: resultats preliminars  Open access

   Giralt Mas, M. Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Vila Marta, Sebastian; Palà Schönwälder, Pere; del Águila López, Francisco
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-28
  Presentation's date: 2012-07-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta comunicació presenta els resultats d'utilització d'un Dipòsit de Material Docent amb les característiques pròpies de l'Open Course Ware, en el primer quadrimestre del nou grau en Enginyeria de Sistemes TIC que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. Aquesta acció s’emmarca en un projecte docent més ampli que abasta els tres primers quadrimestres del grau i la implantació d'una wiki a partir del segon quadrimestre. Aquest projecte més ampli té per objectiu millorar l'eficiència en l'aprenentatge introduint la web 2.0 com a eina quotidiana de coordinació del professorat i de treball en equip de l'alumnat.

 • Multilingual formulae: la versió multilingüe del llenguatge simbòlic  Open access

   Vila Marta, Sebastian; Alsina Aubach, Montserrat; Lafoz, P.; Boja, E.
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 530-536
  Presentation's date: 2012-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'ensenyament en assignatures científic-tecnològiques en llengua estrangera ha posat de manifest les dificultats en la verbalització del llenguatge simbòlic. El coneixement dels elements bàsics del llenguatge és fonamental i les seves deficiències repercuteixen en la disminució de la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge. L’aplicació “Multilingual Formulæ” és la resposta que han elaborat membres del Grup de Recerca en Comunicació Científica i Tecnològica Multilingüe Linguatech, per tal d'ajudar a l'aprenentatge del llenguatge simbòlic en llengües estrangeres. Multilingual Formulæ és una aplicació web que emmagatzema una col·lecció d'elements formals (símbols, expressions matemàtiques, fórmules químiques, etc.) classificats convenientment per facilitar la seva utilització. Cada un d'aquests elements està associat a la verbalització, tant escrita com parlada, en diferents llengües. L’aplicació s’ha implementat sobre la plataforma Plone. Està dissenyada per facilitar la col·laboració de cara a mantenir i incrementar els continguts. Permet afegir nous elements formals i noves verbalitzacions de manera interactiva així com gestionar les dades de forma totalment flexible.

 • Multilingual formulae: Material didàctic amb la verbalització de llenguatge simbòlic en català, castellà i anglès  Open access

   Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Fortuny Santos, Jordi; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, M. Rosa; Lao Luque, Concepcion; Martinez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Rossell Garriga, Josep Maria; Soler Lorente, Monica; Ventura Capell, Enric; Vila Marta, Sebastian
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  La integración de las tecnologías electrónica, informática y comunicaciones: diseño del nuevo grado en ingeniería de sistemas TIC  Open access

   Giralt Mas, M. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Escobet Canal, Teresa; Vila Marta, Sebastian; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1088-1099
  Presentation's date: 2011-07-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La adaptación de las titulaciones al EEES ha supuesto un debate organizativo dentro de las universidades. En la EPSEM se decidió que uno de los grados que imparte fuera del ámbito TIC. Después de estudiar las necesidades de las empresas y el entorno industrial, el potencial interno de la escuela y los referentes externos, como pueden ser las recomendaciones de organizaciones profesionales y los grados impartidos por universidades extranjeras, se decidió apostar per un grado innovador y único en España: el grado en ingeniería de sistemas TIC. Este grado debería dar salida a titulados de un perfil generalista e integrador de las tecnologías electrónica, informática y de comunicaciones, dado que, hoy en día, ya no se conciben dispositivos que no integren al menos dos de estas tecnologías. La propuesta fue aprobada por la ANECA y el grado se ha empezado a impartir este curso con éxito.

 • Access to the full text
  Tecnologías complementarias: dos asignaturas del nuevo grado en ingeniería de sistemas TIC enfocadas a las competencias genéricas  Open access

   Escobet Canal, Teresa; Giralt Mas, M. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Vila Marta, Sebastian; Argelaguet Isanta, Maria Rosa
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 440-451
  Presentation's date: 2011-07-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el marco de la adaptación de las titulaciones al EEES, en la EPSEM se decidió impartir el grado en ingeniería de sistemas TIC. Este nuevo grado tiene por objetivo formar profesionales con un perfil generalista e integrador en el ámbito de las tecnologías electrónica, informática y de comunicaciones. Las materias de que consta el plan de estudios se focalizan en el estudio de dichas temáticas. En la elaboración de dicho plan de estudios, se consideró necesario introducir dos asignaturas, denominadas Tecnologías Complementarias 1 y 2, en las cuales se pretende aportar conocimientos relacionados la tecnología en general. Concretamente, se pretenden abordar algunos conocimientos del ámbito industrial y del ámbito social, así como, metodologías de trabajo individual y colectivo. En este artículo presentamos como se han planificado ambas asignaturas y los objetivos a conseguir. Se describen alguna de las actividades propuestas.

 • Divulgació de les TIC a l'estudiantat de secundària

   Bonet Dalmau, Jordi; del Águila López, Francisco; Palà Schönwälder, Pere; Vila Marta, Sebastian; Escobet Canal, Teresa; Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, Maria Rosa; Martinez Teixidor, Inmaculada; Escobet Canal, Antoni; Giralt Mas, M. Rosa
  Competitive project

   Share

 • Pàgina web: Multilingual Formulae

   Alsina Aubach, Montserrat; Vila Marta, Sebastian
  Date: 2011
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Treedecomposition of geometric constraint graphs based on computing graph circuits  Open access

   Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian; Joan Arinyo, Robert
  SIAM/ACM Joint Conference on Geometric and Physical Modeling
  p. 113-122
  DOI: /doi.acm.org/10.1145/1629255.1629270
  Presentation's date: 2009-10-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The graph-based geometric constraint solving technique works in two steps. First the geometric problem is translated into a graph whose vertices represent the set of geometric elements and whose edges are the constraints. Then the constraint problem is solved by decomposing the graph into a collection of subgraphs each representing a standard problem which is solved by a dedicated equational solver. In this work we report on an algorithm to decompose biconnected tree-decomposable graphs representing either underor wellconstrained 2D geometric constraint problems. The algorithm recursively first computes a set of fundamental circuits in the graph then splits the graph into a set of subgraphs each sharing exactly three vertices with the fundamental circuit. Practical experiments show that the reported algorithm clearly outperforms the treedecomposition approach based on identifying subgraphs by applying specific decomposition rules.

  Postprint (author’s final draft)

 • Current Trends in Free Software Research

   Vila Marta, Sebastian
  Date: 2009-02
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geometric constraint graphs decomposition based on computing graph circuits

   Joan Arinyo, Robert; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian
  International Workshop on Automated Deduction in Geometry
  p. 96-101
  Presentation's date: 2008-09-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Geometric constraint solving is a growing field which plays a paramount role in industrial applications and that is deeply rooted in automated deduction in geometry. In this work we report on an algorithm to solve geometric constraint-based problems by decomposing biconnected graphs. The algorithm is based on recursively splitting the graph through sets with three vertices located on fundamental circuits of the graph. Preliminary practical experiments suggest that the algorithm runtime is at worst quadratic with the total number of vertices in the graph.

 • Applying CAD tools to virtual reality: Parametric modeling and rendering in dynamic environments

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep; Solano Albajes, Luis; Pérez Vidal, Luis; Freixas Boleda, Marc
  Competitive project

   Share

 • Decomposition of geometric constraint graphs based on computing fundamental circuits

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Tarres Puertas, Marta Isabel; Vila Marta, Sebastian
  Date: 2007-09
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Constrained-Based techniques to support collaborative design

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian
  Journal of computing and information science in engineering
  Vol. 6, num. 2, p. 139-148
  Date of publication: 2006-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TIN2004-06326-C03-01 HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA MODELADO PARAMETRICO EN CAD BASADO EN RESTRICCIONES GEOMETRICAS

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vilaplana Pastó, Josep; Solano Albajes, Luis; Vila Marta, Sebastian; Alonso Alonso, Jesus; Pérez Vidal, Luis
  Competitive project

   Share

 • Plataforma avanzada de modelado parametrico en cad

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Date of publication: 2004-06-30
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Revisiting decomposition analysis of geometric constraint graphs

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Computer Aided Design
  Vol. 36, num. 2, p. 123-140
  Date of publication: 2004-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tools to deal with under-constrained geometric constraint graphs

   Vila Marta, Sebastian; Joan Arinyo, Robert
  Date: 2003-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • CONTRIBUTION TO GEOMETRIC CONSTRAINT SOLVING IN COOPERATIVE ENGINEERING

   Vila Marta, Sebastian
  Department of Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La docència d'Informàtica en estudis no informàtics

   Vila Marta, Sebastian
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation's date: 2003-07-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La docència d'informàtica en estudis no informàtics

   Vallespí, D Ayala; Franquesa, M Niubó; Joan Arinyo, Robert; Pérez Vidal, Luis; Garcia, N Pla; Puig, A; Albajes, Ll Solano; Soto Riera, Antoni; Pardell, D Tost; Vigo Anglada, Marc; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Transforming an underconstrained geometric constraint problem into a wellconstrained one

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  The Eight ACM Symposium on Solid Modeling and Applications
  p. 33-44
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Transforming an Under-constrained Geometric Constraint Problem into a Well-constrained One

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Date: 2002-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Revisiting Decomposition Analysis of Geometric Constraint Graphs

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Date: 2002-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Declarative characterization of a general architecture for constructive geometric constraint solvers

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Date: 2002-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Revisiting decomposition analysis of geometric constraint graphs

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  7TH ACM SYMPOSIUM ON SOLID MODELING AND APPLICATIONS
  p. 105-115
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the completion of underconstrained geometric constraint graphs

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Third International NAISO Symposium on Engineering of Intelligent Systems
  p. 357-365
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Declarative characterization of a general architecture for constructive geometric constraint solver

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  International Conference in Computer Graphics and Artificial Intelligence
  p. 63-76
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A framework to support multiple views in geometric constrainbt-based models

   Vila Marta, Sebastian
  8th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
  Presentation's date: 2001-10-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the domain of constructive geometric constraint solving techniques

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Spring Conference on Computer Graphics
  p. 49-54
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A constraint-based approach to analyze 2D geometric problems with interval parameters

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  Sixth ACM Symposium on SOlid Modeling and Applications
  p. 11-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A set of tools to synchronize multiple views in geometric constraint-based design

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  XI Congreso Español de Informática Gráfica
  p. 49-62
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A framework to support multiple views in geometric constraint-based models

   Joan Arinyo, Robert; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian; Vilaplana Pastó, Josep
  8th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
  p. 575-579
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo de una aplicación CAE para el diseño de circuitos de ventilación

   Ayala Vallespi, M. Dolors; Pla Garcia, Nuria; Soto Riera, Antoni; Vigo Anglada, Marc; Vila Marta, Sebastian
  IX Congreso Español de Informática Gráfica
  p. 161-173
  Presentation's date: 1999-07-16
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo de una aplicación CAE para el diseño de circuitos de ventilación

   Ayala Vallespi, M. Dolors; Pla Garcia, Nuria; Soto Riera, Antoni; Vigo Anglada, Marc; Vila Marta, Sebastian
  Date: 1999-07
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TIC98-0586-C03-03. RESOLUCION DE RESTRICCIONES GEOMETRICAS PARA MODELADO DE SOLIDOS EN ENTORNOS COOPERATIVOS

   Soto Riera, Antoni; Joan Arinyo, Robert; Vilaplana Pastó, Josep; Vila Marta, Sebastian
  Competitive project

   Share

 • Handling very complex environments using a discrete visibility graph

   Navazo Alvaro, Isabel; Vila Marta, Sebastian
  Date of publication: 1997-07
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Programació fonamental: pràctiques de laboratori

   Vila Marta, Sebastian; Pla Garcia, Nuria; Solano Albajes, Luis; Soto Riera, Antoni
  Date of publication: 1996-09-01
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TEMARI IB1

   Brunet Crosa, Pere; Martinez Parra, Conrado; Merenciano Saladrigues, Josep Maria; Pueyo Sanchez, Xavier; Solano Albajes, Luis; Soto Riera, Antoni; Vila Marta, Sebastian
  Date: 1996-09
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Visibilidad sobre discretizaciones y su relacion con el problema del arbol CSG nulo

   Vila Marta, Sebastian; Navazo Alvaro, Isabel
  CEIG'96
  p. 201-209
  Presentation's date: 1996-06-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • HANDLING VERY COMPLEX ENVIRONMENTS USING A DISCRETE VISIBILITY GRAPH

   Navazo Alvaro, Isabel; Vila Marta, Sebastian
  Date: 1996-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TIC95-0630-C05-03 DISEÑO DE SOLIDOS Y SUPERFICIES

   Brunet Crosa, Pere; Navazo Alvaro, Isabel; Ayala Vallespi, M. Dolors; Vila Marta, Sebastian; Vigo Anglada, Marc; Esteve Cusine, Jordi; Pla Garcia, Nuria
  Competitive project

   Share

 • Computer graphics at the Universitat Politècnica de Catalunya

   Brunet Crosa, Pere; Joan Arinyo, Robert; Navazo Alvaro, Isabel; Tost Pardell, Daniela; Vila Marta, Sebastian
  Computers & graphics
  Vol. 19, num. 3, p. 467-474
  DOI: 10.1016/0097-8493(95)00018-8
  Date of publication: 1995-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper describes the authors experience in the organization and teaching of courses of Computer Graphics for both undergraduate and graduate students. Curriculum contents and teaching methodologies are discussed, taking into account practical constraints related to the facilities available at laboratories and curriculum structures.