Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 150 results
 • Access to the full text
  La ciutat com camp de treball  Open access

   Rubert de Ventos, Maria
  Biblio 3w
  Date of publication: 2012-05-20
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Emilio Duhart: Ciudad Universitaria de Concepción. Elaboración de un espacio urbano moderno

   Berríos Flores, Cristián Mauricio
  Defense's date: 2012-06-27
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Només imatges. La targeta postal, vehicle de coneixement urbà  Open access

   Sarda Ferran, Jordi
  Defense's date: 2012-12-12
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This dissertation is a study of the contemporary city using picture postcards as its sole frame of reference. Until now the postcard has enjoyed little recognition as a documentary medium that could function reliably and of its own accord. Nor has it been viewed as being up to the task of advancing complex phenomenological urban studies. Too often the postcard has been deemed inappropriate as a scholarly resource, a flimsy, pint-sized, sporadic, insignificant and overly popular artifact. The present study shows that, precisely because of their multiple, intersubjective and intimate character, postcards, with their double-sided interplay between image and text, have the potential to reveal circumstances, developments and exchanges involving cities that other, better established media are often at a loss to explain.

  El propòsit de la tesi es efectuar un estudi de la ciutat a través de la postal com a únic filtre: un medi, fins ara no acceptat, obertament, com a documentalment solvent i autònom, ni adequat pels estudis urbans de fenomenologia complexa. La postal ha estat considerada, sovint, impròpia per la seva condició d’objecte menor, fràgil, ocasional, insignificant i d’arrel popular. El present treball de recerca, vol fer explícit i demostrar que la postal, donada justament la seva condició de múltiple, intersubjectiva i interpersonal, pot assolir o mostrar ‐amb la duplicitat imatge‐text‐relacions, situacions, evolucions, intercanvis ‐sempre referits a la ciutat‐, que altres disciplines reconegudes tenen més dificultats en explicar. La font majoritària, gairebé exclusiva, de la recerca, és un recull molt ampli de postals-imatge, acumulades i organitzades per l’autor del treball durant prop de cinquanta anys: Una Col•lecció, així anomenada en el treball de recerca, que conté unes tres-centes mil targetes postals de ciutats, d’arquitectura i de paisatges. Les propietats de la postal com a document i objecte de recerca son especifiques i molt diferents a la informació i conclusions que es poden deduir a partir d’altres medis. Si l’objecte d’estudi és la ciutat, la postal ofereix un camp de treball obert, extens i relativament inexplorat. Aquesta tesi vol contribuir a la incorporació d’aquest medi com objecte de recerca privilegiat i confirmar que la postal, ‐tal com la sociologia, la cartografia, l’estadística, la fotografia, el cinema, la literatura i d’altres tècniques i ciències‐pot esdevenir un vehicle perfectament homologable d’aproximació al coneixement de la ciutat. En el procés, el treball de recerca s´ha proposat demostrar que els tres mots: vehicle, coneixement i urbà que designen la tesi des del seu subtítol, són una tríade de conceptes específics, inherents, intrínsecs o si més no adherits intensament de manera indissociable des dels seus inicis fins ara a la targeta postal. La transmissió de coneixement que la postal proposa bascula entre dos mons: El de la cartofilia, un terme d’arrel francòfona, que significa interès reiterat per la postal i evoca memòria, nostàlgia i coneixement del passat. Per contra, la deltiologia, un terme anglòfon, descriu, identifica, classifica, diferencia i sobretot relaciona, és a dir, proporciona un intens coneixement de la postal, que es vol apropar a la ciència. Si en un cas l’objectiu es col∙leccionar i refer la historia pròpia de la postal, en l’altre es tracta de trobar les pautes de comparació i relació, i de retruc aprendre a llegir la ciutat. Aquesta tesi sobre la ciutat es recolza en ambdues aproximacions. Entenent que una i l’altra han contribuït, de manera decidida en la valoració de la postal, com a vehicle de coneixement urbà. La targeta postal. -És presenta generalment com un document barrejat, indestriable, el que obliga a establir criteris de selecció i d’intenció i discriminació per poder obtenir, en la recerca, resultats plausibles. -Té la capacitat de generar / acumular informació visual molt variada i de molts llocs. Es per això que la ciutat fa postals dels espais i construccions que la representen i vol difondre. Un sistema que permet multiplicar la difusió de les imatges, proposades pel notari fotògraf i sancionades pel comprador i potser pel receptor, que son qui definitivament construeixen la imatge/ideari urbà. ‐És rellevant com a material d’investigació per la seva condició democràtica. La postal permet fer arribar imatges urbanes a tothom ‐sobretot la nova classe urbana‐, i per tant a qualsevol sector de edat i gènere, condició important per comprendre l’abast de les relacions entre transformacions urbanes i socials. ‐És un document extraordinàriament sintètic i de transmissió rapida. Pot moure la informació, encara actualment, gràcies al sistema eficaç del correu i a les seves condicions genètiques de la postal : mesura, pes, forma i cost. -Va associada a missatges breus, sovint establerts, ‐“hem arribat bé, felicitats”‐ i vincula imatge amb text en dosis molt estrictes. La postal produeix una imatge calidoscòpica, barrejada, fragmentada, complexa, de qualsevol tema o lloc, i qüestiona, per tant, la veritat absoluta des de la multiplicitat. Aquestes qualitats permeten confirmar la postal com a medi, vehicle, document homologable i acceptat, capaç de contribuir, precisament des de les seves condicions característiques, ‐reproductibilitat, fragilitat i mobilitat ‐a l’estudi i coneixement de la ciutat; esdevenint així un veritable vehicle de coneixement urbà.

 • Las estaciones que fundaron el metro en Santiago de Chile.  Open access

   Hidalgo Cepeda, Nancy Rocío
  Defense's date: 2012-03-06
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El metro de Santiago y sus estaciones se construyen en la década de los ‘70 como protagonistas de un proyecto mayor de modernización de la ciudad, liderado por el arquitecto y urbanista Juan Parrochia Beguin. La tesis aborda la génesis y la expresión espacial de las estaciones de metro de este período, destacando su vital participación en la configuración del espacio público de la ciudad. Se presentan como piezas fundamentales de un nuevo “sistema urbano”, que desde su arquitectura y emplazamiento, confrontan tanto las exigencias tecnológicas del transporte público, como los requerimientos y oportunidades de cada uno de los lugares en que se insertan. A partir de levantamientos y registros fotográficos, y del análisis y representación de los planos de trazado y arquitectura de cada estación y de su entorno, se reconstruye la historia de relevantes proyectos urbanos en torno al metro, yendo más allá de las propias estaciones, para reflejar la nueva dimensión metropolitana que adquiere la ciudad total

  The Metro of Santiago and its stations were built in the decade of the ‘70s and acted as protagonists of a larger project of modernization of the city, led by the architect and urban planner Juan Parrochia Beguin. This thesis addresses the origins and spatial expression of the metro stations of this period, emphasizing their vital role in shaping the public space of the city. These stations are analyzed as cornerstones of a new “urban system” that through their architecture and location confront both the technological demands of public transport and the requirements and opportunities of each of the places into which they are inserted. Starting with surveys of the built form and photographic records, followed by an analysis and drawn representation of the layout and architecture of each station and its surroundings, the history of significant urban projects located around the subway system is reconstructed. The research goes beyond the stations themselves in order to also reflect on the new metropolitan dimension acquired along the main avenues of the city during this period of urban transformation.

 • A propósito de Aldo Van Eyck: the enigma of size: Urbino, 1979

   Rubert de Ventos, Maria
  D'ur
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Glòries, volta al "ruedo"

   Rubert de Ventos, Maria
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Torre-plataforma, colombia años 50-60. Análisis de su adaptación arquitectónica e inserción urbana en los centros de ciudad consolidados

   Henao Carvajal, Edison
  Defense's date: 2011-12-20
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Urban transformation (in Latin America) through mass transit

   Rubert de Ventos, Maria
  Harvard design magazine
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Highline revisited

   Rubert de Ventos, Maria
  D'ur
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Hoteles en Barcelona y Berlín: Amat i Tió

   Rubert de Ventos, Maria
  D'ur
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ceterum senseo, a propósito de "Alongside Pere IV"

   Rubert de Ventos, Maria
  D'ur
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Viejas viviendas para nuevas circunstancias

   Rubert de Ventos, Maria
  D'ur
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Más de 10 años de 22@

   Rubert de Ventos, Maria
  Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  Date of publication: 2010-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pensando de nuevo el "Burb"

   Rubert de Ventos, Maria
  D'ur
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona cent: future points, guidelines and plans

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2010
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Empty space, emptied out

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2010
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La ciudad de la presencia: memorias, deseos y narrativas  Open access

   Páez Barrera, Rafael Oswaldo
  Defense's date: 2010-06-02
  Department of History and Theory of Architecture, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La ciudad de la presencia: memorias, deseos y narrativas, tiene cuatro facetas:1. Afirmo que la ciudad globalizada se diferencia de la ciudad moderna porque las formas del mando y la acumulación se han modificado, por tanto, analizo algunas de dichas modificaciones para explicar la ciudad del presente como concepto y forma. Las teorías críticas usadas en tiempos de la ciudad moderna que incidieron en su configuración han dejado de ser operativas porque ya no corresponden a la ciudad del presente. Ciudad caótica no solo por la falta de nuevas teorías, sino por la aceleración de las relaciones capitalistas, el incremento de la población urbana y las prioridades del neoliberalismo. Las nuevas condiciones productivas han traído nuevos sujetos productivos, quienes asimilando las experiencias pasadas serán los encargados de transformar la ciudad globalizada en otra: solidaria, igualitaria y libertaria.2. Sostengo que las maneras de historiar la ciudad moderna no son adecuadas para la globalizada. A ésta ya no le interesa la historia por considerar que la misma habría llegado a su fin, en ella.Pensar e historiar la ciudad es tarea de los sectores sociales opuestos a los globalizadores, en una práctica intelectual que se apoya en el saber narrativo crítico de los nuevos sujetos históricos, quienes se mueven al margen del discurso cristalizado del poder. De esta forma, dichos sujetos religarían el espacio y el tiempo tanto en su crítica (análisis), en su comprensión (teoría), y en su transformación (práctica), no desde arriba (relación de poder), sino desde abajo y desde sus cuerpos, que es desde donde se construye todo.3. Retiro de la hermenéutica urbana el paradigma tempo-cultural vigente, esto es, ensayo la sustitución del modelo pasado-presente-futuro por el de la experiencia-presencia-deseo, más operativo y experimental para el desarrollo de la contemporaneidad y la expresión auténtica de los sujetos o agentes del cambio, y por tanto, necesario para entretejer la comunicación y la poesía de una nueva ciudad. En todas estas entradas el cuerpo está en el centro de las reflexiones, en él se concentran todos los tiempos y todas las desgracias, pero también todas las posibilidades liberatorias.4. Presento algunos textos míos estructurados sobre la base de las reflexiones señaladas, a fin de probar la operatividad y productividad de los modelos teóricos aquí aludidos. Se trata de una antología de textos cortos que corresponden a un caso concreto: la defensa de la memoria, en la crítica al manejo globalizador de una ciudad histórica patrimonial. Con esta opción verifico el modelo teórico en consecuencia con el tono y el conjunto de la tesis, puesto que, al criticar en la misma las acciones formales de la ciudad del presente como destructoras de todos los testigos de otros tiempos, las relecturas de los patrimonios culturales tangible e intangibles, adquieren súbita importancia."

  The proposed thesis has four dimensions:The globalized city differenciates itself from the modern city in a number of ways.These changes are characterised by changes in the patterns of employment, organization and accumulation. This work analyzes the conceptual and structural dimensions of the modern city. The critical theories that have previously been applied to the study the modern city have become obselete, and are no longer applicable to the configuration of today's cities. Such theories are misfitted to the contemporary city. While there is no shortage of theories which could be applied, the proliferation of capitalist relations, the growth of the urban population and the characteristic neoliberal values demand theories that can encompass the fluid pace of fast-changing societies. New productive relationships have also brought about new productive subjects. These subjects, who have assimilated past experiences, become the new actors in the transition of globalized cities into solidary, equal and liberal spaces I argue here that the ways of conceptualizing the modern city are no longer adequate for the study of the globalized cities. The globalized city believes that history has ended.Conceptualising the history of the city is the task of social sectors opposed to the globalization process. This process should consist of an intellectual task that is grounded in the collective narrative of the new historic subjects, who exist on the fringes of the discourse of power. From this perspective, the subjects in question, would realign the relationship between space and time through their criticism (analysis), comprehension (theory) and transformation (praxis/practice). This process, however, will be constructed, not from above (relationship with power), but from below, from their bodies.I abandon the contemporary urban hermeneitics of culture-time, chosing to replace the past-present-future model for experience-presence-desire, which is more applicable to the development of the contemporary and the authentic expression of subjects as agentes of change and thus necessary to the interlinking of the communication and poetry of the new city. En all these scenarios, the body is at the centre of the reflexions. In the body, all the times and humilations are condensed; but so too are all the emancipatory possibilities.The texts presented here are grounded in the reflections above reflections, with the objective of proving the applicability and productivity of the theoretical models discussed. This work is an anthology of short texts, all of which are based in a concrete case study. The unifying theme is the defense of the memory: a critique of the pro-globalizing administration of the historic city of Cuenca (Ecuador).Through the application of the model to the chosen texts, I hope to consolidate the four theses stated here. Through a critique of the formal management of the contemporary city as destroyers of witnesses from other eras, the revision of tangible and intangible cultural patrimony acquire great importance.

 • Habitatges vells per a noves circumstàncies

   Rubert de Ventos, Maria
  Informacions
  Date of publication: 2010-06-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Intento transmetre passió i respecte per la ciutat

   Rubert de Ventos, Maria
  Informacions
  Date of publication: 2009-02-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Buit, balmat

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2009-01-01
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona cent: punts, línies i plans de futur

   Parcerisa Bundo, Josep; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2009-01-01
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Transformación urbana y espacio público: de la A a la Z

   Rubert de Ventos, Maria; Monteys Roig, Xavier
  Date of publication: 2009
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contra la discontinuidad urbana: aprendiendo de la ciudad industrial.

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2009-01-30
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Polígonos sin alrededores

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2009
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Variaciones sobre la regularidad. El Proyecto de El Vedado en la formación de La Habana metropolitana  Open access  awarded activity

   Crosas Armengol, Carles
  Defense's date: 2009-11-12
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesis resalta los valores de El Vedado de La Habana: particular retícula del siglo XIX para una singular ciudad jardín extensa, gradualmente transformada y progresivamente central. Las variaciones que enriquecen su perfecta regularidad son descubiertas a través del análisis de su constitución formal y de la interpretación de los procesos de su transformación urbana. Tres aproximaciones: I. Se presenta el interés de El Vedado como tejido urbano singular, descubriendo sus características y lógicas de forma y uso, resaltando valores y potenciales. Principal herramienta es aquí el dibujo, más seguro cuando identifica morfologías, más errático cuando ilustra otras tantas relaciones, menos materiales, igualmente características de la urbanidad. La forma del Vedado se dibuja desde la mirada a su orden superior, un esqueleto físico caracterizado por tres rasgos distintivos: la geografía (disposición topográfica y límites), la isotropía (geometría cuadriculada) y la jerarquía (estructura general). Sin embargo no puede reducirse el interés de El Vedado actual a la comprensibilidad de su esqueleto. Interesa además, superponer a la lectura general del todo, una mirada poliédrica sobre lo concreto: descubrir un entresijo de relaciones múltiples, menos aparentes pero más intensas y fluidas: son las “variaciones de la regularidad” que generan un orden complejo, un equilibrio disonante y una composición flexible. II. Se resalta el proceso complejo de gestación de El Vedado: un proyecto fragmentado, construido por adición mimética de sus partes, pero guiado por una idea unitaria, una suerte de proyecto implícito. Su nebulosa autoría y su propio fracaso inicial, se contraponen al valor de su propuesta urbanística mínima como gran lección disciplinar. Aportación principal de la tesis es la contextualización en el marco de la urbanística decimonónica y su significación en la formación de La Habana Metropolitana. La construcción del Vedado es factor urbanístico determinante en el salto significativo des de la ciudad colonial hasta la ciudad contemporánea. El Vedado es aquí proyecto modelo, nueva forma urbana y patrón, cuyas “variaciones” acabarán por definir el territorio de la metrópolis (diversidad de retículas). Más allá de su significación local, el Vedado es también un proyecto notable en el panorama urbanístico del siglo XIX. Forma parte de un grupo de experiencias contemporáneas que se dan en algunas de las grandes ciudades iberoamericanas. Son la expresión de un nuevo tipo de ciudad, en la que el deseo de la naturaleza (el verde) se superpone al orden reticular tradicional, como expresión clásica de lo urbano. Son “proto-ciudades-jardín” décadas antes de las teorías de Howard; “ensanches-jardín” producto del mestizaje entre la herencia hispánica y las influencias del suburbio anglosajón. III. El conjunto del Vedado es presentado como éxito de su propia transformación, resultado de más de un siglo de ideas y episodios yuxtapuestos sobre un mismo soporte reticular. La identificación de las distintas huellas urbanas heredadas, guía la última parte de la tesis, en la que se presentan las lógicas, los factores y los agentes característicos de su transformación. En la piel curtida de la ciudad, la reconstrucción de sus episodios permite descubrir lo profundo y lo superficial de su forma. Una manera de entender la ciudad y sus arquitecturas como un gran organismo en continua mutación, capaz de repensarse una y otra vez sobre sí mismo. Son ideas urbanas proyectadas sobre la imagen abstracta del damero, pero también sobre la base de una ciudad construida que anhela transformarse. Las huellas son el reducto de una urbanidad cambiante, rica por superposición de intenciones, verdaderas “variaciones de la regularidad”. Al final un epílogo, casi a modo de excursus, es ocasión para enunciar algunos temas útiles para la discusión del porvenir de El Vedado.

  The thesis highlights the values of El Vedado of La Habana: a particular nineteenth century grid for a vast garden city, gradually transformed and increasingly central. Many variations which enrich its perfect regularity are discovered trough the analysis of its formal constitution and the interpretation of the urban transformation processes. Three approaches: I. The interest of El Vedado as a singular urban fabric is presented by describing its characteristics and logics of form and use, and stressing values and potentials. Being the drawing the main tool for it, it is more reliable when identifying morphologies, and more erratic when illustrating other less material relations which are also characteristics of the urbanity. The shape of El Vedado is drawn with regard to its superior order - a physical framework characterised by three distinctive features: the geography (topographical layout and boundaries), the isotropy, (quadrilateral geometry), and the hierarchy (general structure). However, it would be inappropriate to minimize the interest of El Vedado to the understanding of its framework. Moreover, we are interested in superimposing to the general reading a polyhedral look on the specific: to find out the intricate details of multiple relations which are less obvious but more intensive and fluent. They are the “variations on the regularity” that generate a complex order, a harsh balance, and a flexible composition. II. The complex process of development of El Vedado is stressed: a fragmented project, built by the mimetic addition of its parts but guided by a unitary idea - a kind of implicit project. Its vague authorship and its initial failure are contrasted with the value of its minimal city-planning proposal as a great disciplinary lesson. The main contribution of the thesis is the contextualization within the nineteenth-century city-planning and its significance in the formation of the Metropolitan Habana. The development of El Vedado is the deciding factor for city-planning to leap from the colonial to the contemporary city. El Vedado is interpreted here as a model project - a new urban form and pattern - the “variations” of which will finally define the territory of the metropolis (diversity of grids). Apart from its local significance, El Vedado is also a remarkable project in the city planning panorama of the XIX century. It belongs to a group of peer experiences which take place in the great iberoamerican cities. They are the expression of a new type of city in which the wish for nature (the green) is superimposed to the traditional reticular order, which represents a classical expression of the urban. They are “proto-garden-cities” designed some years before Howard’s theories; “ensanches-jardín” that result of the mixture of the Hispanic heritage and the influences of the Anglo-Saxon suburbs. III. El Vedado is presented as a successful result of its own transformation throughout a century of ideas and episodes juxtaposed on a same reticular support. The identification of the different inherited urban prints, leads the last part of the thesis, where the logics, the factors and the characteristic agents of transformation are presented. In the hardened skin of the city, the reconstruction of its episodes allows to find out the deep and the superficial of its form. It is a way of understanding the city and its architectures as a huge organism in continuous mutation, able to re-think itself time and again. They are urban ideas projected on the abstract image of a chessboard, but also on the base of a built city that whishes to be transformed. The prints are the redoubt of a changing urbanity, rich on the superposition of intentions, true “variations on the regularity”. At the end, an epilogue, almost as an excursus, is used to state some useful issues to be discussed for El Vedado future.

 • LABORATORI D'URBANISME

   Solé Gras, Josep Maria; Gomez Escoda, Eulalia Maria; Gimenez Imirizaldu, Alejandro; Crosas Armengol, Carles; Rubert de Ventos, Maria; Sarda Ferran, Jordi; de Solà-Morales Rubió, Manuel; Serra Riera, Enric; Eizaguirre Garaitagoitia, Francisco Javier; Domingo Clota, Miguel; Parcerisa Bundo, Josep
  Participation in a competitive project

   Share

 • Cerdà i la Barcelona del Futur. Realitat versus projecte

   Corominas Ayala, Miquel; Busquets Grau, Juan; Moreno Sanz, Joan; Castiñeira Palou, Maria Isabel; Font Arellano, Antonio; Franquesa Sanchez, Jordi; Galindo González, Julian; Garcia Almirall, Maria Pilar; Martin Ramos, Angel Francisco; Parcerisa Bundo, Josep; Peremiquel Lluch, Francisco; Rubert de Ventos, Maria; Sabate Bel, Joaquin; Mas Artigas, Sílvia
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Mecenas de la Modernidad. El encargo arquitectónico como condicionante de la experimentación proyectual.

   Fernandez Salas, Maria Elena
  Defense's date: 2008-12-05
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fragmentos y ensayos. La difusión del modelo de plaza regular en el XIX.

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2008
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Praças Reais : passado, presente e futuro / Colóquio Internacional: Praças Reais-Passado, Presente e Futuro ; 23, 24 e 25 de Novembro de 2006 em Lisboa ; coordenação, Miguel Figueira de Faria.

 • Mobilité/ centralités

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2008-08-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Empire Corner

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2008-12
  Collaboration in exhibition catalogues

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • LOS OTROS PAISAJES; lecturas de la imagen variable  awarded activity

   Goula, Maria
  Defense's date: 2007-04-26
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Les places en Espagne = Squares in Spain

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2007
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • No square, no City / La Place fait la Ville

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2007-01-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ¿Qué ciudades queremos? desarrollo urbano sostenible, vivienda, transporte y accesibilidad

   Rubert de Ventos, Maria
  Primer encuentro iberoamericano de buenas prácticas urbanas
  Presentation's date: 2007-06-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fragmentos y ensayos: la difusión del modelo de plaza regular en el XIX

   Rubert de Ventos, Maria
  Colóquio Internacional "Praças Reais: Passado, Presente e Futuro"
  Presentation's date: 2006-11-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Crecer, transformar, intermediar: la manzana como soporte  Open access

   Rubert de Ventos, Maria
  Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  Date of publication: 2006-05-31
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El figurar, el figurarse, las figuras de la geometría y la configuration de mon pays

   ORTUZAR SILVA, PABLO
  Defense's date: 2006-06-09
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Badia sin alrededores

   Rubert de Ventos, Maria
  Nuevos centros urbanos/ FORO BARRIADAS
  Presentation's date: 2006-03-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Premi Nacional d'Urbanisme a la Iniciativa Periodística 2004

   Rubert de Ventos, Maria
  Award or recognition

   Share

 • L'avenç

   Rubert de Ventos, Maria
  Collaboration in journals

   Share

 • Places porxades a Catalunya

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2006-04
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Poligons sense rodalia

   Rubert de Ventos, Maria
  Aven¿ (Barcelona)
  Date of publication: 2006-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura emplazada: una exposición en el MoMA

   Rubert de Ventos, Maria
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme
  Date of publication: 2006
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Presentación de libro

   Rubert de Ventos, Maria
  Presentación del libro " Barcelona periferia cubista"
  Presentation's date: 2005-07-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Urbanisme funcional a prova. El Poblat HIFRENSA, a Vandellòs

   Sarda Ferran, Jordi; Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2005-04-30
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Espace Public et Mobilité

   Rubert de Ventos, Maria
  Date of publication: 2005-05-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La muralla avui: nous reptes de l'urbanisme.

   Rubert de Ventos, Maria
  CICLE DE CONFERÈNCIES "ABAJO LAS MURALLAS. 150 ANYS DE L'ENDERROC DE LES MURALLES DE BARCELONA"
  Presentation's date: 2005-05-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Taula rodona "Es sexista la formación en las escuelas de Arquitectura?"

   Rubert de Ventos, Maria
  Congrés "Gènere i Arquitectura"
  Presentation's date: 2005-04-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window