Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 46 of 46 results
 • Assessing an appropriate attitude towards work in engineering education

   Martin Escofet, Carme
  International journal of engineering education
  Vol. 30, num. 6 (B), p. 1708-1719
  Date of publication: 2014-11-17
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Appropriate attitude towards work is a generic competency developed in the Bachelor’s Degree in Computing Engineering at the Barcelona School of Informatics. This competency includes: the ability to work in teams with responsibility and respect, aproactive attitude, motivation for quality and the continuous improvement in processes and results, as well as the adaptability to organizational and technological changes. In order to develop this competency into a comprehensive integrated experience, a definition in terms of dimensions, which are further defined according to three-level objectives, is required. A set of activities to achieve each objective is proposed. The goal is to define this set in a way that makes it easily integrated into the contents of each course where the competency is involved. The evaluation of the competency can be obtained tracking the progress of students developing these activities. This paper presentsa proposal to develop and assess this competency, with a six semester experience integrating activities in the degree program.

 • Access to the full text
  Developing professional skills at tertiary level: A model to integrate competencies across the curriculum  Open access

   Sanchez Carracedo, Fermin; Soler Cervera, Antonia; Lopez Alvarez, David; Martin Escofet, Carme; Ageno Pulido, Alicia; Belanche Muñoz, Luis Antonio; Cabre Garcia, Jose Maria; Cobo Valeri, Erik; Farre Cirera, Rafael; Garcia Almiñana, Jordi; Mares Marti, Pere
  Annual Frontiers in Education Conference
  p. 1090-1098
  Presentation's date: 2014-10-25
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the context of the European Higher Education Area, curriculum design needs to be based on the defined competencies of each degree programs, including both domain specific and professional competencies. In this educational context, developing students’ professional skills poses a new challenge we need to face. The present work proposes a model to globally develop professional skills in an Engineering degree program. Based on competency maps, this model allows careful analysis, revision and iteration for an effective integration of professional skills. We define each competency in terms of “dimensions” (or sub-skills), which are further defined according to three-level objectives. Competency maps are built showing the specific graded objectives, which allows to integrate them most finely into degree subjects. A global competency map is also designed including the objectives to be achieved throughout the degree. This global map becomes a useful tool for curriculum designers and coordinators. It allows them to optimize the workload, and to make adjustments most effectively, helping students develop the defined competencies as a global comprehensive experience. To illustrate our model, we explain how it has been implemented to integrate “Communication skills” into subjects, and how the model has been applied to assess “Appropriate attitude towards work” skills.

  Postprint (author’s final draft)

 • Improving learning in a database course using collaborative learning techniques

   Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni; Casañ Guerrero, Maria Jose; Burgues Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Abello Gamazo, Alberto
  International journal of engineering education
  Vol. 29, num. 4, p. 986-997
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In recent years European universities have been adapting their curricula to the new European Higher Education Area, which implies the use of active learning methodologies. In most database courses, project-based learning is the active methodology that is widelyused, but the authors of this paper face context constraints against its use. This paper presents a quantitative and qualitative analysis of the results obtained from the use of collaborative learning in both cross-curricula competences and subject-specific ones in the ‘‘Introduction to Databases’’ course at the Barcelona School of Informatics. Relevantly, this analysis demonstrates the positive impact that this methodology had, allowing us to conclude that it is not only project-based learning that is suitable for these kinds of courses.

 • Access to the full text
  Avaluació de la incorporació d'activitats d'aprenentatge actiu i cooperatiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d'Informàtica de Barcelona  Open access

   Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-38
  Presentation's date: 2012-07-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge on el paper de l'estudiant sigui molt més actiu. L'objectiu és que els estudiants no adquireixin simplement uns coneixements teòrics sinó una sèrie de competències que millorin les seves actituds i que d'aquesta manera surtin més preparats per adaptar-se fàcilment al mercat laboral. En aquest sentit hem introduït a les assignatures de l'àmbit de bases de dades, tècniques d'aprenentatge cooperatiu fent servir activitats en equip, presencials i semi-presencials, incrementant, d'aquesta manera, el tant per cent de classes on s'està fent aquest tipus d'aprenentage. Els autors hem desenvolupat una eina de software, anomenada LEARN-SQL, que permet el treball semi-presencial supervisat, l'autoavaluació de l'estudiant i l'aprenentatge actiu i individualitzat. En aquest article presentem l’adaptació de LEARN-SQL per donar suport, complert i còmode, a la gestió d'equips d'estudiants i dels treballs fets per part de l'equip per a que siguin accessibles a tots els membres de l'equip i als professors. Com a indicadors dels beneficis de les millores introduïdes fins al moment, tenim: les notes dels estudiants que han cursat les assignatures amb i sense les noves tècniques d’aprenentatge; els resultats de les enquestes que hem fet als estudiants i les opinions dels professors. Amb les notes de les assignatures hem realitzat un estudi estadístic on es pot comprovar que els resultats obtinguts amb tècniques d'aprenentatge cooperatiu són quantitativament millors que sense. Els resultats de les enquestes i les opinions dels professors corroboren la part de satisfacció més qualitativa. D'altra banda, també hem ampliat LEARN-SQL amb suport automatitzat per als exercicis de programació amb accés a bases de dades, càlcul de costos de consultes i àlgebra relacional.

 • Desarrollo integral de las competencias genéricas mediante mapas competenciales  Open access

   Sanchez Carracedo, Fermin; Ageno Pulido, Alicia; Belanche Muñoz, Luis Antonio; Cabre Garcia, Jose Maria; Cobo Valeri, Erik; Farre Cirera, Rafael; Garcia Almiñana, Jordi; Lopez Alvarez, David; Mares Marti, Pere; Martin Escofet, Carme; Soler Cervera, Antonia
  Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
  p. 185-192
  Presentation's date: 2012-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los planes de estudio del EEES deben diseñarse a partir de las competencias de la titulación, tanto específicas como genéricas. La universidad española tiene una amplia experiencia en trabajar y evaluar las competencias específicas, pero las competencias genéricas suponen un nuevo reto que es preciso abordar. En este trabajo se hace una propuesta sobre cómo trabajar y evaluar, de forma global, las competencias genéricas en una titulación de Grado. La propuesta se está implantando en los estudios de Grado en Ingeniería Informática de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. En lugar de establecer diversos niveles de competencia y asignar cada uno de estos niveles a distintas asignaturas, como suele hacerse con las competencias específicas usando la taxonomía de Bloom, se propone definir cada competencia genérica en términos de dimensiones. Cada una de las dimensiones (aspectos de la competencia) se define en términos de objetivos a tres niveles, y son los objetivos de un determinado nivel de cada dimensión lo que se encarga a las asignaturas. De esta forma, una misma asignatura puede trabajar distintas dimensiones de una competencia genérica, cada una de ellas a un nivel diferente. Diferentes competencias pueden compartir un subconjunto de dimensiones. Evitar repetir el trabajo de estas dimensiones en diferentes asignaturas cuando no es estrictamente necesario permite optimizar el trabajo realizado y favorece que los estudiantes adquieran las competencias genéricas definidas por la titulación.

  SUMMARY -- In the context of the European Higher Education Area (EHEA), curriculum design needs to be based on the particular degree programme competencies, including both domain-specific and generic competencies. Although Spanish universities already have a wide experience in developing and assessing domain-specific competencies, generic competencies pose a new challenge that we need to face. The present work proposes a model to globally develop and assess generic competencies in the Bachelor’s Degree in Informatics Engineering at Barcelona School of Informatics. A common procedure to develop domain-specific competencies consists in setting different competency levels (based on Bloom’s taxonomy) and then assigning them to the corresponding subjects or courses in the programme. Instead, in order to develop generic competencies into a comprehensive integrated experience, we propose a definition of each competency in terms of dimensions (or competency aspects), which are further defined according to three-level objectives. These objectives are integrated into the subjects that are considered suitable for this purpose. Thus, one subject may integrate dimensions belonging to different competencies at different levels, which contributes to an integral educational experience. In the process of designing our global map of competency dimensions, we have found that some competencies may share some subset of those dimensions, which calls for workload optimization. This global map allows us to refine the process of assigning competency objectives to subjects, and although recurrent practice may be appropriate in the development of competencies in general, we can avoid redundancy when necessary. Thus, this procedure helps us to integrate objectives into the corresponding subjects most effectively, helping students develop the generic competencies defined in the degree programme.

 • Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

   Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Adaptació de LEARN-SQL a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)  Open access

   Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Adaptació d'assignatures de bases de dades a l'EEES  Open access

   Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els canvis recents en els plans d'estudis de la UPC i la UOC tenen en compte el nou espai europeu d'educació superior (EEES). Una de les conseqüències directes d'aquests canvis és la necessitat d'afitar i optimitzar el temps dedicat a les activitats d'aprenentatge que requereixen la participació activa de l'estudiant i que es realitzen de manera continuada durant el semestre. A més, l'EEES destaca la importància de les pràctiques, les relacions interpersonals i la capacitat de treballar en equip, suggerint la reducció de classes magistrals i l'augment d'activitats que fomentin tant el treball personal de l'estudiant com el cooperatiu. En l'àmbit de la docència informàtica d'assignatures de bases de dades el problema és especialment complex degut a que els enunciats de les proves no acostumen a tenir una solució única. Nosaltres hem desenvolupat una eina, anomenada LEARN-SQL, l'objectiu de la qual és corregir automàticament qualsevol tipus de sentència SQL (consultes, actualitzacions, procediments emmagatzemats, disparadors, etc ...) i discernir si la resposta aportada per l'estudiant és o no és correcta amb independència de la solució concreta que aquest proposi. D'aquesta manera potenciem l'autoaprenentatge i l'autoavaluació, fent possible la semipresencialitat supervisada i facilitant l'aprenentatge individualitzat segons les necessitats de cada estudiant. Addicionalment, aquesta eina ajuda als professors a dissenyar les proves d'avaluació, permetent també la opció de revisar qualitativament les solucions aportades pels estudiants. Per últim, el sistema proporciona ajuda als estudiants per a que aprenguin dels seus propis errors, proporcionant retroalimentació de qualitat. En aquest article presentem una proposta d’adaptació per les assignatures de bases de dades a l’EEES amb l’ús de LEARN-SQL a les sessions de laboratori i d’algunes tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les sessions de problemes.

 • Adaptació d'assignatures de bases de dades a l'EEES

   Martin Escofet, Carme
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Adapting LEARN-SQL to database computer supported cooperative learning  Open access

   Burgues Illa, Xavier; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Casañ Guerrero, Maria Jose; Urpi Tubella, Antoni; Rodríguez, M. Elena
  Workshop on Methods and Cases in Computing Education
  p. 22-29
  Presentation's date: 2010-06-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  LEARN-SQL is a tool that we are using since three years ago in several database courses, and that has shown its positive effects in the learning of different database issues. This tool allows proposing remote questionnaires to students, which are automatically corrected giving them a feed-back and promoting their self-learning and self-assessment of their work. However, this tool as it is currently used does not has the possibility to propose structured exercises to teams that promote their cooperative learning. In this paper, we present our adaptation of the LEARN-SQL tool for allowing some Computer-Supported Collaboration Learning techniques.

 • TRADUCCION AUTOMATICA HIBRIDA Y EVALUACION AVANZADA (UPC)

   Castell Ariño, Nuria; Farwell, David Loring; Gimenez Linares, Jesús Ángel; Ferrer Cancho, Ramon; Martin Escofet, Carme; Daude Ventura, Jorge; Abad Soriano, Maria Teresa; Gonzalez Bermudez, Meritxell; Màrquez Villodre, Lluís
  Competitive project

   Share

 • TIN2009-14675-C03-03

   Martin Escofet, Carme; Màrquez Villodre, Lluís
  Competitive project

   Share

 • LEARN-SQL: Herramienta de gestión de ejercicios de SQL con autocorrección  Open access

   Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme; Urpi Tubella, Antoni; Rodriguez Gonzalez, M. Elena
  Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
  p. 453-460
  Presentation's date: 2009-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Algunas herramientas de autocorrección existen ya en el ámbito de la docencia informática. No obstante en asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a la gran variedad de tipos de ejercicios (los sistemas existentes se limitan a consultas) y a que éstos no tienen solución única. Nuestro sistema tiene como objetivo corregir automáticamente cualquier tipo de sentencia SQL (consultas, actualizaciones, procedimientos, disparadores, creación de índices, etc.) y discernir si la respuesta aportada por el estudiante es o no correcta con independencia de la solución concreta que éste proponga. En esta comunicación presentaremos específicamente el módulo encargado de la gestión de ejercicios y todas las tipologías de estos que estamos utilizando en la actualidad.

 • Access to the full text
  Uso de LEARN-SQL en el aprendizaje cooperativo de bases de datos  Open access

   Burgues Illa, Xavier; Quer, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
  p. 359-366
  Presentation's date: 2008-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este artículo se describen los cambios efectuados en algunas asignaturas del área de bases de datos en dos vertientes: organizativa y tecnológica. En la primera, el objetivo principal ha sido la introducción de técnicas de aprendizaje cooperativo. En la segunda, el objetivo ha sido potenciar el autoaprendizaje y el autoevaluación a través de la herramienta LEARN-SQL. Los cambios relacionados con las dos vertientes se han aplicado, hasta el momento, a asignaturas distintas. Para finalizar el artículo, se hace una valoración de los resultados obtenidos, y se trazan las líneas de futuros cambios orientados a la combinación de las dos vertientes.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  LEARN-SQL: a blended learning tool for the database area  Open access

   Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto; Burgues Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-17
  Presentation's date: 2008-07-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Los cambios recientes en los planes de estudio de la UPC y la UOC tienen en cuenta el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Una de las consecuencias directas de estos cambios es la necesidad de acotar y optimizar el tiempo a dedicar a las actividades de aprendizaje que requieren la participación activa del estudiante y que se realizan de forma continuada durante el semestre. En el ámbito de la docencia informática de asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a que los enunciados de las pruebas no acostumbran a tener una solución única. Nosotros hemos desarrollado una herramienta, llamada LEARN-SQL, cuyo objetivo es corregir automáticamente cualquier tipo de sentencia SQL (consultas, actualizaciones, procedimientos almacenados, disparadores etc.) y discernir si la respuesta aportada por el estudiante es o no correcta con independencia de la solución concreta que este proponga. Además esta herramienta ayuda a los profesores a diseñar las pruebas de evaluación, permitiendo también la opción de revisar cualitativamente las soluciones aportadas por los estudiantes. Por último, el sistema proporciona ayuda a los estudiantes para que aprendan de sus propios errores, proporcionando feedback de calidad.

 • Access to the full text
  LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification  Open access

   Abello Gamazo, Alberto; Rodriguez Gonzalez, M. Elena; Urpi Tubella, Antoni; Burgues Illa, Xavier; Casañ Guerrero, Maria Jose; Martin Escofet, Carme; Quer, Carme
  IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies
  p. 592-593
  Presentation's date: 2008-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.

 • Extending ATSQL to support temporally dependent information

   Martin Escofet, Carme
  XI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2006)
  Presentation's date: 2006-10-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extending ATSQL to support temporally dependent information

   Martin Escofet, Carme; Böhlen, M H; López, C
  Date of publication: 2006-09
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extending ATSQL to Support Temporally Dependent Information

   Martin Escofet, Carme; Michael, H Böhlen; Laserna, Carlos López
  XI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2006)
  p. 161-170
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Extending ATSQL to support temporally dependent information

   Martin Escofet, Carme; Böhlen, M H; López, C
  XI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2006)
  p. 161-170
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An efficient bitemporal storage structure for data warehousing

   Martin Escofet, Carme; Montero, O; Surroca, C
  Date: 2005-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • UN MÈTODE PER A LA COMPROVACIÓ DE RESTRICCIONS D'INTEGRITAT EN BASES DE DADES DEDUCTIVES BITEMPORALS

   Martin Escofet, Carme
  Department of Computer Science, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The data warehouse: a temporal database

   Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto
  Date of publication: 2003-12
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Temporal Study of Data Sources to Load a Corporate Data Warehouse

   Martin Escofet, Carme
  International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery
  Presentation's date: 2003-09-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Temporal Study of Data Sources to Load a Corporate Data Warehouse

   Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery
  p. 109-118
  Presentation's date: 2003-09-03
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Temporal Study of Data Sources to Load a Corporate Data Warehouse

   Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto
  Lecture notes in computer science
  Vol. 2737, p. 109-118
  Date of publication: 2003-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Bitemporal Storage Structure for a Corporate Data Warehouse

   Abello Gamazo, Alberto; Martin Escofet, Carme
  International Conference on Enterprise Information Systems
  p. 177-183
  Presentation's date: 2003-04-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Data Warehouse: A Temporal Database

   Abello Gamazo, Alberto; Martin Escofet, Carme
  VIII Jornadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos (JISBD 2003)
  p. 675-684
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Data Warehouse: A Temporal Database

   Martin Escofet, Carme; Abello Gamazo, Alberto
  Date: 2002-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El llenguatge SQL

   Martin Escofet, Carme
  Date of publication: 2000-04
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bases de Dades

   Camps Pare, Rafael; Costal Costa, Maria Dolors; Franch Gutierrez, Javier; Martin Escofet, Carme
  Date of publication: 2000-04
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Applying transition rules to bitemporal deductive databases for integrity constraint checking

   Martin Escofet, Carme
  International Workshop on Logic in Databases
  Presentation's date: 1996-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Applying transition rules to bitemporal deductive databases for integrity constraint checking

   Martin Escofet, Carme; Sistac Planas, Jaume
  Lecture notes in computer science
  Vol. 1154, num. 1, p. 117-134
  Date of publication: 1996-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A method for integrity constraint checking in temporal deductive databases

   Martin Escofet, Carme
  Third International Workshop on Temporal Representation and Reasoning
  Presentation's date: 1996-05-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Method for Integrity Constraint Checking in Temporal Deductive Databases

   Martin Escofet, Carme; Sistac Planas, Jaume
  Third International Workshop on Temporal Representation and Reasoning
  p. 136-141
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • docencia de las bases de datos en la facultat d'informatica de barcelona

   Sistac Planas, Jaume; Saltor Soler, Felix Enrique; Costa Casamitjana, Francesc; Costal Costa, Maria Dolors; Martin Escofet, Carme; Urpi Tubella, Antoni
  Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos
  p. 16-23
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • FOLRE: un sistema para el tratamiento integrado de actualizaciones en bases de datos

   Teniente Lopez, Ernest; Farré Tost, Carles; Martin Escofet, Carme; Mayol Sarroca, Enric; Pastor Collado, Juan Antonio; Sistac Planas, Jaume; Urpi Tubella, Antoni
  Jornadas de Investigación y Docencia en Bases de Datos
  p. 132-141
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • COMPROVACIO DE RESTRICCIONS D'INTEGRITAT EN BASES DE DADES DEDUCTIVES ...

   Martin Escofet, Carme; Sistac Planas, Jaume
  Date: 1994-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On architectures for federated db systems

   Saltor Soler, Felix Enrique; Garcia Solaco, Manuel Alberto; Urpi Tubella, Antoni; Teniente Lopez, Ernest; Pastor Collado, Juan Antonio; Mayol Sarroca, Enric; Martin Escofet, Carme
  6È. ERCIM WORKSHOP ON DEDUCTIVE AND INTEROERABLE DATABASES.
  p. 8-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • FOLRE: Towards a System for the Integrated Treatment of Updates and Rule Enforcement in Deductive Databases

   Urpi Tubella, Antoni; Teniente Lopez, Ernest; Pastor Collado, Juan Antonio; Mayol Sarroca, Enric; Martin Escofet, Carme
  ERCIM Database Research Group Workshop on Deductive and Interoperable Databases
  p. 129-147
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integrity constraints checking in historical deductive databases

   Martin Escofet, Carme; Sistac Planas, Jaume
  FIFTH INT.WORKSHOP ON THE DEDUC.APPROACH TO INF.SYSTTEMS AND DB - DAISD'94
  p. 299-324
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Foundation - design/1

   Martin Escofet, Carme; Slavkova Hernandez, Olga
  Novática: revista de la Asociación de Técnicos de Informática
  Vol. 0, num. 105, p. 47-60
  Date of publication: 1993-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window