Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 110 results
 • La calle moderna en 30 autores contemporáneos y un pionero

  Date of publication: 2014-12
  Book

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Edición de un conjunto de lecturas seleccionadas de autores destacados, en versión castellana, acerca de las calles y vías modernas de nuestras ciudades, precedidas de una Introducción al conjunto de ellas y a cada uno de los autores. Las labores de edición se extienden a la traducción al castellano de 16 de los artículos y la revisión de todos los incluidos.

 • La calle, común y repetida, aunque real e irreal a un tiempo

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2014-12
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Edición de un conjunto de lecturas seleccionadas de autores destacados, en versión castellana, acerca de las calles y vías modernas de nuestras ciudades, precedidas de una Introducción al conjunto de ellas y a cada uno de los autores. Las labores de edición se extienden a la traducción al castellano de 16 de los artículos y la revisión de todos los incluidos.

 • Access to the full text
  Sustanciales cambios en las ciudades del País Vasco y en su representación cartográfica entre los siglos XVIII y XX  Open access

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Treballs de la Societat Catalana de Geografia
  num. 77, p. 409-429
  Date of publication: 2014-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Entre el siglo xviii y el siglo xx la representación cartográfica de la ciudad experimentó cambios trascendentales, apoyada en avances técnicos pero sobre todo en la transformación de las ciudades. En el País Vasco se pudo apreciar cómo sobre un territorio reducido se acumularon las variaciones estructurales que fundaron las bases de un país nuevo en el que las ciudades industriales acabaron por ser protagonistas. La representación cartográfica, con su activo papel propositivo, contribuyó al cambio y consiguió ilustrar de modo clarificador la entidad de las pautas de formación de las ciudades y de su transformación.

 • El parc central a la metròpoli contemporània: Una definició crítica

   Florit Femenias, Joan
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Avui, allò urbà és un fenomen en expansió i es preveu que arribi a ser l'hàbitat humà majoritari durant aquest segle. En aquest context, segueixen destacant amb qualitats i continguts propis una sèrie de grans metròpolis per sobre de les ciutats menors. Assajar una definició crítica d'un dels elements constitutius propis que formen part de les qualitats específiques de les grans metròpolis contemporànies, com són en aquest cas els seus respectius parcs centrals, és l'objectiu d'aquest estudi.Sense ser aquest un element necessari ni present a totes les metròpolis del món, l'estudi demostra una presència significativa d'aquests grans parcs al seu interior. Alhora, mantenen una definició dels seus continguts i composició encara pendent, ateses les diferències que hi ha entre els diferents casos i el procés viu de consolidació en què es troba la majoria.L'objectiu és definir l'entitat urbanística d'aquests espais lliures amb rol preferent entre tot el sistema d'espais oberts de la metròpoli, com a espais especialment adients per a la satisfacció de l'oci col.lectiu a escala metropolitana, i s'aborda a través de tres vies diferenciades i interrelacionades.Al primer capítol s'exposa un estat de la qüestió sobre quatre àrees temàtiques bàsiques, referides a aspectes parcials del caràcter del parc central de la metròpoli. Els continguts temàtics abordats són: El paper del verd urbà i les derives culturals que l'han portat a formar part de la ciutat des del jardí urbà fins al parc central. La responsabilitat dels grans esdeveniments urbans internacionals en la constitució i composició d'aquests espais singulars. El concepte de l'oci col.lectiu urbà amb projecció metropolitana com a principal utilitat que els grans parcs pretenen satisfer. Les aportacions efectives i potencials dels grans parcs a l'equilibri mediambiental de la metròpoli.El segon capítol indaga en l'origen del parc central. A través de l'estudi de la història de casos de naturalesa variada, s'exposa una oberta panoràmica sobre com i quan han nascut aquests grans parcs urbans destinats a satisfer necessitats de lleure naixents a les majors aglomeracions urbanes del món, sobre els modes en què el sòl passa a propietat pública i sobre els diversos objectius perseguits amb la seva constitució.Finalment, al tercer capítol es desgrana la resposta a la hipòtesi principal que guia la recerca. Així, és a través del desentrellat d'un conjunt variat d'arguments parcials seleccionats que es proposa una definició crítica i personal del concepte de parc central, mirant d'aclarir les qualitats de la seva composició i el conflicte urbanístic associat a aquesta particular peça metropolitana. S'atén a un primer grup d'arguments relatius a un ventall divers de motius que serveixen de germen per a la constitució del parc central; s'aborda la definició de la condició urbanística del parc central, oberta, pública, equipada i estratègica, a través de l'anàlisi dels seus continguts interns i de l'específica relació d'aquests amb el cos de la metròpoli; s'incorpora també una reflexió sobre l'efecte que tenen els diferents modes en què aquests han estat construïts en la constitució interna del parc. Altrament, es destaca el caràcter promotor de troballes i innovacions d'aquests espais capital, que contribueixen a l'enriquiment de la composició de la metròpoli i al progrés de la urbanística.Tanmateix, no tots els que es descriuen són atributs o qualitats que resultin condició indispensable de la naturalesa de qualsevol parc central. És precisament en les diferències que té cada cas a l'hora de conjugar-los, i en l'èmfasi que els diversos parcs posen a cada un dels arguments exposats, on resideix l'expressió singular de cada parc central, on hi ha oportunitats per a la identitat de la metròpoli contemporània.

 • Grup de recerca en urbanisme

   Batlle Durany, Enric; Corominas Ayala, Miquel; Castiñeira Palou, Maria Isabel; Font Arellano, Antonio; Franquesa Sanchez, Jordi; Galindo González, Julian; Goula, Maria; Llop Torné, Carles Joan; Marti Casanovas, Miquel; Martin Ramos, Angel Francisco; Peremiquel Lluch, Francisco; Pie Ninot, Ricardo; Roca Blanch, Estanislao; Sagarra Trias, Ferran; Sotoca Garcia, Adolfo; Vilanova Claret, Josep Maria; Sabate Bel, Joaquin
  Competitive project

   Share

 • Complementos y dependencias urbanas sobre Donostia-San Sebastián en situación fronteriza

   Martin Ramos, Angel Francisco; González Bereziartua, Madalen; Mendikute San Miguel, Nerea
  Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales
  Vol. XLV, num. 176, p. 393-408
  Date of publication: 2013-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ocio capital: presencia e invención  Open access

   Martin Ramos, Angel Francisco
  QRU: Quaderns de recerca en urbanisme
  num. 2, p. 28-49
  Date of publication: 2013-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En los centros metropolitanos toman cuerpo algunas realidades urbanas singulares apoyadas en el elevado grado de concentración de las tensiones urbanas que allí se reúnen. Y el ocio de la capital se presenta, en ocasiones, en la forma del parque central metropolitano, pieza que aúna considerable variedad de retos y objetivos. Tal elemento urbano resulta ser producto de una doble vía: o se basa en el protagonismo de una presencia heredada, o bien es una invención que se afianza sobre pasos firmes.

  En los centros metropolitanos toman cuerpo algunas realidades urbanas singulares apoyadas en el elevado grado de concentración de tensiones urbanas que allí se reúnen. Y el ocio de la capital se presenta, en ocasiones, en la forma del parque central metropolitano, pieza que aúna considerable variedad de retos y objetivos. Tal elemento urbano resulta ser producto de una doble vía: o se basa en el protagonismo de una presencia heredada, o bien es una invención que se afianza sobre pasos firmes.

  In metropolitan centers take shape some unique urban realities supported by the high degree of concentration of urban stress. And the capital’s entertainment occurs sometimes in the form of the metropolitan central park, a piece that combine considerable variety of challenges and objectives. Such urban element turns out to be the product of two ways: either it is based on the leadership of an inherited presence, or it is an invention that is anchored on firm steps.

 • André Corboz, in memoriam. De nueve letras: En urbanismo, anticipar soluciones, atisbar recursos  Open access

   Martin Ramos, Angel Francisco
  QRU: Quaderns de recerca en urbanisme
  num. 2, p. 82-90
  Date of publication: 2013-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Inclou una traducció d'un text de André Corboz

 • Víctor Martínez Segovia en San Sebastián: el servicio del ingeniero a la ciudad

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2013-04
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comprender para incidir. Lectura analítica y proyecto en la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX.  Open access

   Salazar Ferro, Camilo
  Department of Urbanism and Regional Planning, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A partir de la segunda mitad del siglo XX, la ciudad vista como objeto de conocimiento se convirtió en una premisa que centra parte importante de las discusiones e investigaciones que buscan la realización de una arquitectura para la ciudad.Esto se vio reflejado en la enseñanza de la arquitectura, que recibió relevantes aportestendientes hacia un cambio en su constitución, al incluir en los contendidos académicos el estudio de aspectos de la realidad no contemplados hasta entonces, aspectos que permitían comprender la realidad con mayor detalle y proponer instrumentos para el desarrollo de proyectos en la ciudad.Sin embargo, esto no se hizo universal en las academias y en casos como el colombiano, los análisis urbanos quedaron relegados a un papel secundario, con el cual tienen una baja incidencia en los procesos de enseñanza del proyecto, donde la aplicación de métodos para la lectura de la ciudad es casi nula.Esta investigación, propuso, a partir de recopilar, analizar y clasificar teorías y métodos de lectura de la ciudad realizados durante la segunda mitad del siglo XX, encontrar argumentos y aportes conceptuales e instrumentales para el proyecto que puedan ser implementados en las escuelas de arquitectura.A partir de la revisión de un considerable número de estudios críticos, antológicos ymetodológicos, se seleccionaron dieciséis textos, en donde se abordan diversasmetodologías de lectura de la ciudad; estos textos, fueron ordenados en cuatro líneasargumentales que representan las distintas tendencias que la lectura y análisis de la ciudad tuvo durante el período estudiado. Estas líneas fueron denominadas: Desde la morfología urbana, Desde los fundamentos constitutivos, Desde la condición humana del observador y Desde los Recursos mediadores.Con base en lo anterior, la investigación demuestra que frente a la evolución del proyecto en la ciudad, como respuesta a líneas ideológicas, durante la segunda mitad del siglo XX se asumió cada vez con mayor énfasis, que en el acierto y oportunidad del proyecto influye en gran medida la forma en la cual la ciudad existente es entendida. Por esto, el comprender la ciudad ha pasado a ser desde entonces una condición previa de primer orden en el trabajo dirigido a incidir en ésta, a mejorarla mediante el proyecto.Así, los avances realizados por el análisis urbano durante estos cincuenta años, seconvierten en elementos fundamentales para el desarrollo del proyecto en la ciudad, alcontener argumentos teóricos y recursos conceptuales e instrumentales que son aplicables al estudio e intervención de las estructuras urbanas contemporáneas.La investigación está estructurada en cuatro partes que definen y desarrollan los contenidos; en la primera: Una serie temporal para la lectura de la ciudad, se desarrolla una reseña sobre la historia de los estudios urbanos y su tarea de responder a las necesidades de los habitantes -a manera de secuencia temporal-, se realiza una síntesis de los contenidos y legados que cada uno de los dieciséis estudios seleccionados ha dejado a la disciplina urbana.En la segunda, Construcción teórica y aportes a la disciplina a partir de cuatro líneasargumentales, se definen las líneas en que se clasifican los estudios, se desarrollan ensayos para cada autor y obra en donde se identifican y explican sus argumentos teóricos para la lectura de la ciudad, y a manera de síntesis, se resumen las particularidades y contrastes argumentales por cada línea.En la tercera parte, Aportes al proyecto en la ciudad, se enuncian y explican los recursos que de cada estudio analizado se han extraído como apoyo a la realización del proyecto en la ciudad y se realiza un ensayo que organiza todos los aportes en recursos conceptuales e instrumentales.En la última parte, Conclusiones, se da respuesta a las preguntas que la investigaciónplanteó, y se define la importancia y pertinencia del trabajo para la intervención de la ciudad contemporánea.

  A partir de la segunda mitad del siglo XX, la ciudad vista como objeto de conocimiento se convirtió en una premisa que centra parte importante de las discusiones e investigaciones que buscan la realización de una arquitectura para la ciudad. Esto se vio reflejado en la enseñanza de la arquitectura, que recibió relevantes aportes tendientes hacia un cambio en su constitución, al incluir en los contendidos académicos el estudio de aspectos de la realidad no contemplados hasta entonces, aspectos que permitían comprender la realidad con mayor detalle y proponer instrumentos para el desarrollo de proyectos en la ciudad. Sin embargo, esto no se hizo universal en las academias y en casos como el colombiano, los análisis urbanos quedaron relegados a un papel secundario, con el cual tienen una baja incidencia en los procesos de enseñanza del proyecto, donde la aplicación de métodos para la lectura de la ciudad es casi nula. Esta investigación, propuso, a partir de recopilar, analizar y clasificar teorías y métodos de lectura de la ciudad realizados durante la segunda mitad del siglo XX, encontrar argumentos y aportes conceptuales e instrumentales para el proyecto que puedan ser implementados en las escuelas de arquitectura. A partir de la revisión de un considerable número de estudios críticos, antológicos y metodológicos, se seleccionaron dieciséis textos, en donde se abordan diversas metodologías de lectura de la ciudad; estos textos, fueron ordenados en cuatro líneas argumentales que representan las distintas tendencias que la lectura y análisis de la ciudad tuvo durante el período estudiado. Estas líneas fueron denominadas: Desde la morfología urbana, Desde los fundamentos constitutivos, Desde la condición humana del observador y Desde los Recursos mediadores. Con base en lo anterior, la investigación demuestra que frente a la evolución del proyecto en la ciudad, como respuesta a líneas ideológicas, durante la segunda mitad del siglo XX se asumió cada vez con mayor énfasis, que en el acierto y oportunidad del proyecto influye en gran medida la forma en la cual la ciudad existente es entendida. Por esto, el comprender la ciudad ha pasado a ser desde entonces una condición previa de primer orden en el trabajo dirigido a incidir en ésta, a mejorarla mediante el proyecto. Así, los avances realizados por el análisis urbano durante estos cincuenta años, se convierten en elementos fundamentales para el desarrollo del proyecto en la ciudad, al contener argumentos teóricos y recursos conceptuales e instrumentales que son aplicables al estudio e intervención de las estructuras urbanas contemporáneas. La investigación está estructurada en cuatro partes que definen y desarrollan los contenidos; en la primera: Una serie temporal para la lectura de la ciudad, se desarrolla una reseña sobre la historia de los estudios urbanos y su tarea de responder a las necesidades de los habitantes -a manera de secuencia temporal-, se rea liza una síntesis de los contenidos y legados que cada uno de los dieciséis estudios seleccionados ha dejado a la disciplina urbana. En la segunda, Construcción teórica y aportes a la disciplina a partir de cuatro líneas argumentales, se definen las líneas en que se clasifican los estudios, se desarrollan ensayos para cada autor y obra en donde se identifican y explican sus argumentos teóricos para la lectura de la ciudad, y a manera de síntesis, se resumen las particularidades y contrastes argumentales por cada línea. En la tercera parte, Aportes al proyecto en la ciudad, se enuncian y explican los recursos que de cada estudio analizado se han extraído como apoyo a la realización del proyecto en la ciudad y se realiza un ensayo que organiza todos los aportes en recursos conceptuales e instrumentales. En la última parte, Conclusiones, se da respuesta a las preguntas que la investigación planteó, y se define la importancia y pertinencia del trabajo para la intervención de la ciudad contemporánea.

  From the second half of the twentieth century until today, the city (seen as an object of knowledge) has become the focus of an important part of the discussions and investigations on seeking the realization of architecture for the city. During this time, the teaching of architecture has received important contributions, which have tended towards a change in its constitution. This has been done mainly by including within the academic contents, the study of aspects of reality that were not previously covered. These aspects have allowed the understanding of reality in more detail and the proposal of instruments for the development of projects in the city. This issue, however, has not become universal within the academy. In the Colombian case, urban analysis has been relegated to a secondary role, with a low impact on project teaching, where the application of methods for the reading of the city is almost non-existent. The present research aims to find relevant arguments, conceptual and instrumental contributions for project teaching, which could be implemented in schools of architecture. This aim is achieved through the collection, analysis and classification of theories and methods for reading the proposed city during the second half of the twentieth century. After reviewing a large number of analytical,methodological and anthological studies, sixteen studies were selected from where various methods of reading the city were withdrawn. These were ordered in four lines of reasoning, which represent the different trends for reading and analysing the city during the studied period. These lines were titled: From urban morphology, From the primary foundation, From the observer¿s human condition and From the intermediary resources. Research shows that due to the evolution of the project in the city (as a response to ideological lines of thought during the second half of the twentieth century); it has been increasingly assumed that the way in which the existing city is understood greatly impacts on the accuracy and relevance of the project. Since then, understanding the city has become a first order prerequisite when aiming to impact and improve such cities through the urban project. The progresses made by urban analysis during these fifty years, have become key elements in the development of the project in the city. These contained theoretical arguments and conceptual and instrumental resources which are still applicable to the study and intervention of contemporary urban structures. This research is organised in four parts in which the content is defined and developed. The first: A temporal sequence for the reading of the city, presents a review of the history of urban studies and its role in responding to the needs of the inhabitants. It accomplishes, through a temporal sequence, a synthesis of the content and legacies that each of the sixteen selected studies has left to the urban discipline. The second: Theoretical knowledge building and contributions to the discipline through four lines of reasoning, defines the lines in which the studies are classified. Papers are developed for each author and his/her work, which identify and explain their theoretical arguments for reading the city and summarise the conjectural particularities and contrasts for each line. The third: Contributions to the project in the city, sets out and explains the resources extracted from each analysed study as support for the urban project in the city. It presents a paper that organises all inputs regarding conceptual and instrumental resources. The final section: Conclusions, provides answers to the research questions initially posed. It defines the importance, relevance and transcendence of the work for the intervention of the contemporary city.

 • The Cerdà effect on city modernisation

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Town planning review
  Vol. 83, num. 6, p. 695-716
  DOI: 10.3828/tpr.2012.43
  Date of publication: 2012-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 5e Seminari de Recerca en Urbanisme/ 7th International Seminar Urbanism and Urbanization

   Sotoca Garcia, Adolfo; Sagarra Trias, Ferran; Batlle Durany, Enric; Roca Blanch, Estanislao; Peremiquel Lluch, Francisco; Martin Ramos, Angel Francisco; Llop Torné, Carles Joan; Corominas Ayala, Miquel; Franquesa Sanchez, Jordi; Galindo González, Julian; Vilanova Claret, Josep Maria; Pie Ninot, Ricardo; Castiñeira Palou, Maria Isabel; Vidal Pla, Miguel; Sabate Bel, Joaquin
  Competitive project

   Share

 • Después de Cerdà

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  num. 10, p. 104-105
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las manos de Manuel  Open access

   Martin Ramos, Angel Francisco
  D'ur
  num. 3, p. 54-55
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Textos de: Maarten Schmitt, Manolo Laguillo, Manuel Brullet, Manuel Gallego, Manuel Ribas Piera, Manuel Ruisánchez, Marcel Smets, Marcial Echenique, Maria Goula, Maria Rubert, Marta Labastida, Marta Sogas, Max, Mercè Tatjer, Mihail Moldoveanu, Miquel Corominas, Miquel Domingo, Miquel Roa, Mirko Zardini, Mishal Katz, Nuno Portas, Oriol Bohigas, Oriol Clos, Pasqual Maragall, Pere Montaña, Pere Joan Ravetlllat, Philipe Panerai, Pierluigi Nicolin, Rafael Moneo, Ricard Pié, Ricardo Flores, Richard Plunz, Rinio Bruttomesso, Rob Krier, Roberto Collovà, Rosa Regàs, Salvador Moreno, Sara Bartumeus, Sebastià Jornet, Stéphane Bosc, Toni Cumella, Valentina Acierno, Vicens Vidal, Victor Rahola, Xabier Eizaguirre, Xabier Unzurrunzaga, Xavier Fàbregas, Xavier Monteys, Xavier Rubert de Ventós, Zaida Muxi, Àlex Giménez, Amador Ferrer, Angel Martín, Anton Pàmies, Antoni Llena, Antoni Marí, Antonio Font, Aquiles González, Ariella Masboungi, Axel Fohl, Beth Galí, Carles Crosas, Carles Llop, Carme Ribas, Carsten Christiansen, Charles Correa, Damián Quero, Dani Freixes, David Mangin, Eduard Bru, Eduardo Mangada, Eileen Liebman, Elias Torres, Enric Satué, Enric Serra, Estanislau Roca, Esteve Terradas, Eva Prats, Fernando Pérez Oyarzun, Fernando Villavecchia, Ferran Sagarra, Francesc Bacardit, Francesc Muñoz, Franziska Bollerey, Gianni Fabbri, Hans Ibelings, Horacio Capel, Ignacio Paricio, Jaume Llobet, Javier Rui Wamba, Jean-Louis Cohen, Joan Busquets, Joan Fontcuberta, Joaquim Español, Joaquim Sabaté, Joaquín Casariego, Jordi Bellmunt, Jordi Garcés, Jordi Romeu, Jordi Sardà, Jorge Perea, José González-Cebrián, José Rosas, José Seguí, José Luis Gómez Ordóñez, José Luis Sainz Guerra, Josep Fuses, Josep Llinàs, Josep Parcerisa, Josep Lluís Mateo, Josep Maria Montaner, Joseph Rykwert, Juli Esteban, Kenneth Frampton, Kris Scheerlinck, Léon Krier, Lluís Cantallops, Lluís Casals, Lluís Domènech, Lluís Tobella, Luciano Semerani, Luis Moya.

 • El efecto Cerdà: ensanches mayores y menores

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2011-05
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Londres, ciudad única

  Date of publication: 2010-12
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las lecciones de Londres y de Rasmussen

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2010-12
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Millorar l'urbanisme del Carmel

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2010-12
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mejorar el urbanismo de El Carmel

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2010-12
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Technological strengthening, spatial plan and urban project: a challenge

   Martin Ramos, Angel Francisco
  INTA World Urban Development Congress
  Presentation's date: 2010-10-25
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El relieve de las infraestructuras

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2010-04-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciudades poco frecuentes

   Martin Ramos, Angel Francisco; Bages Sanabra, Joel; Español, Esteban; Gratacos Batlle, Ricard
  Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  num. 8, p. 126-130
  Date of publication: 2010
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Selección y revisión de 4 artículos traducidos. Diagonal

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Vol. 2010, num. 23, 24, 25 y 26
  Collaboration in journals

   Share

 • El espacio no ocupado en la metrópolis contemporánea: el caso de Loures-Odivelas en el Área Metropolitana de Lisboa

   Martin Ramos, Angel Francisco; Crosas Armengol, Carles; Florit Femenias, Joan; Gratacos Batlle, Ricard
  Date: 2010
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The metropolitan idea since Cerdà

   Martin Ramos, Angel Francisco
  p. 172-175
  Date of publication: 2010
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Plans and projects for the development of the Eixample

   Martin Ramos, Angel Francisco
  p. 100-107
  Date of publication: 2010
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • De dificultades y oportunidades: La actualidad, a las aulas

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2009-11
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cerdà i la Barcelona del Futur. Realitat versus projecte

   Corominas Ayala, Miquel; Busquets Grau, Juan; Moreno Sanz, Joan; Castiñeira Palou, Maria Isabel; Font Arellano, Antonio; Franquesa Sanchez, Jordi; Galindo González, Julian; Garcia Almirall, Maria Pilar; Martin Ramos, Angel Francisco; Parcerisa Bundo, Josep; Peremiquel Lluch, Francisco; Rubert de Ventos, Maria; Sabate Bel, Joaquin; Mas Artigas, Sílvia
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • GRUP DE RECERCA D'URBANISME

   Galindo González, Julian; Vidal Pla, Miguel; Corominas Ayala, Miquel; Font Arellano, Antonio; Vilanova Claret, Josep Maria; Pie Ninot, Ricardo; Peremiquel Lluch, Francisco; Llop Torné, Carles Joan; Roca Blanch, Estanislao; Marti Casanovas, Miquel; Martin Ramos, Angel Francisco; Sotoca Garcia, Adolfo; Sagarra Trias, Ferran; Sabate Bel, Joaquin
  Competitive project

   Share

 • Plans i projectes per al desplegament de l'Eixample

   Martin Ramos, Angel Francisco; Vinyes, Rosina
  p. 100-107
  Date of publication: 2009-01-01
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La idea metropolitana des de Cerdà

   Martin Ramos, Angel Francisco
  p. 170-173
  Date of publication: 2009-01-01
  Exhibition catalogue's chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Gipuzkoa urbana: nueve pautas

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Date of publication: 2008-12
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El nuevo mar de Errenteria

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Oarso
  p. 96-102
  Date of publication: 2008-07
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El trabajo del planeamiento y ordenación del territorio a las nuevas escalas

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Seminario "La docencia del urbanismo en las escuelas de arquitectura y su aportación a la construcción del territorio y de la ciudad"
  Presentation's date: 2008-05-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The potential of the unoccupied space in the formation and planning of Metropolitan Lisbon

   Crosas Armengol, Carles; Martin Ramos, Angel Francisco; Florit Femenias, Joan; Gratacos Batlle, Ricard
  Competitive project

   Share

 • Gipuzkoa ante su patrimonio urbanístico (en los tiempos de lo global)

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Zainak
  p. ?
  Date of publication: 2008-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona, transformacions: plans i projectes - Montjuïc: estudi general

   Martin Ramos, Angel Francisco; Mas Boldú, Pasqual; Mas Boldú, Valeri
  Others' publications about work

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona, transformacions: plans i projectes - Equipament esportiu Serrahima i parc dels Sots: ordenació

   Martin Ramos, Angel Francisco; Mas Boldú, Pasqual; Mas Boldú, Valeri; Capdevila, Laia; Safont-Tria Oms, Jordi
  Others' publications about work

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Barcelona, transformacions: plans i projectes - Barri del Carmel: estudi

   Martin Ramos, Angel Francisco; Mas Boldú, Pasqual; Mas Boldú, Valeri; Safont-Tria Oms, Jordi; Gratacos Batlle, Ricard; Florit Femenias, Joan; Blasco, Roger
  Others' publications about work

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Territorios de innovación"

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Congreso Euskal Hiria 2007, Departament de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco
  Presentation's date: 2007-11-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Gipuzkoa: El patrimonio urbanístico en los tiempos de lo global"

   Martin Ramos, Angel Francisco
  III Jornadas de Antropología Urbana, Ciudades globales y culturas locales. Sociedad de Estudios Vascos
  Presentation's date: 2007-11-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Barcelona: le vert stratégique"

   Martin Ramos, Angel Francisco
  7ème Forum des Projets Urbains - Ministère de l'Écologie, du Developpement et de l'Aménagement durables, République Française
  Presentation's date: 2007-11-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bahía de Pasaia: Hacia un nuevo puerto urbano. Bay of Pasajes: Towards a New Urban Port

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Portus
  num. 14, p. 66-71
  Date of publication: 2007-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Le projet du Parc Central de Montjuïc à Barcelone"

   Martin Ramos, Angel Francisco
  Atelier Projet urbain, n. 34 Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction République Française
  Presentation's date: 2007-09-20
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Señal hace Monjuí" De muntanya excèntrica a parc central

   Martin Ramos, Angel Francisco; Mas, P
  Date of publication: 2007-03
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • "Señal hace Monjuí" De montaña excéntrica a parque central

   Martin Ramos, Angel Francisco; Pasqual, Mas Boldú
  Date of publication: 2007-03
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window