Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 182 results
 • Stochastic Optimization and Interactive Machine Learning for Human Motion Analysis  Open access

   Alcoverro Vidal, Marcel
  Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'anàlisi del moviment humà a partir de dades visuals és un tema central en la recerca en visió per computador, per una banda perquè habilita un ampli espectre d'aplicacions i per altra perquè encara és un problema no resolt quan és aplicat en escenaris no controlats. L'analisi del moviment humà s'utilitza a l'indústria de l'entreteniment per la producció de pel·lícules i videojocs, en aplicacions mèdiques per rehabilitació o per estudis bio-mecànics. També s'utilitza en el camp de la interacció amb computadors o també per l'analisi de grans volums de dades de xarxes socials com Youtube o Flickr, per mencionar alguns exemples. En aquesta tesi s'han estudiat tècniques per l'anàlisi de moviment humà enfocant la seva aplicació en entorns de sales intel·ligents. És a dir, s'ha enfocat a mètodes que puguin permetre l'anàlisi del comportament de les persones a la sala, que permetin la interacció amb els dispositius d'una manera natural i, en general, mètodes que incorporin les computadores en espais on hi ha activitat de persones, per habilitar nous serveis de manera que no interfereixin en la activitat.A la primera part, es proposa un marc genèric per l'ús de filtres de partícules jeràrquics (HPF) especialment adequat per tasques de captura de moviment humà. La captura de moviment humà generalment implica seguiment i optimització de vectors d'estat de molt alta dimensió on a la vegada també s'han de tractar pdf's multi-modals. Els HPF permeten tractar aquest problema mitjançant multiples passades en subdivisions del vector d'estat. Basant-nos en el marc dels HPF, es proposa un mètode per estimar l'antropometria del subjecte, que a la vegada permet obtenir un model acurat del subjecte. També proposem dos nous mètodes per la captura de moviment humà. Per una banda, el APO es basa en una nova estratègia per les funcions de cost basada en la partició de les observacions. Per altra, el DD-HPF utilitza deteccions de parts del cos per millorar la propagació de partícules i l'avaluació de pesos. Ambdós mètodes són integrats dins el marc dels HPF. La segona part de la tesi es centra en la detecció de gestos, i s'ha enfocat en el problema de reduir els esforços d'anotació i entrenament requerits per entrenar un detector per un gest concret. Per tal de reduir els esforços requerits per entrenar un detector de gestos, proposem una solució basada en online random forests que permet l'entrenament en temps real, mentre es reben noves dades sequencialment. El principal aspecte que fa la solució efectiva és el mètode que proposem per obtenir mostres negatives rellevants, mentre s'entrenen els arbres de decisió. El mètode utilitza el detector entrenat fins al moment per recollir mostres basades en la resposta del detector, de manera que siguin més rellevants per l'entrenament. D'aquesta manera l'entrenament és més efectiu pel que fa al nombre de mostres anotades que es requereixen.

  The analysis of human motion from visual data is a central issue in the computer vision research community as it enables a wide range of applications and it still remains a challenging problem when dealing with unconstrained scenarios and general conditions. Human motion analysis is used in the entertainment industry for movies or videogame production, in medical applications for rehabilitation or biomechanical studies. It is also used for human computer interaction in any kind of environment, and moreover, it is used for big data analysis from social networks such as Youtube or Flickr, to mention some of its use cases. In this thesis we have studied human motion analysis techniques with a focus on its application for smart room environments. That is, we have studied methods that will support the analysis of people behavior in the room, allowing interaction with computers in a natural manner and in general, methods that introduce computers in human activity environments to enable new kind of services but in an unobstrusive mode. The thesis is structured in two parts, where we study the problem of 3D pose estimation from multiple views and the recognition of gestures using range sensors. First, we propose a generic framework for hierarchically layered particle filtering (HPF) specially suited for motion capture tasks. Human motion capture problem generally involve tracking or optimization of high-dimensional state vectors where also one have to deal with multi-modal pdfs. HPF allow to overcome the problem by means of multiple passes through substate space variables. Then, based on the HPF framework, we propose a method to estimate the anthropometry of the subject, which at the end allows to obtain a human body model adjusted to the subject. Moreover, we introduce a new weighting function strategy for approximate partitioning of observations and a method that employs body part detections to improve particle propagation and weight evaluation, both integrated within the HPF framework. The second part of this thesis is centered in the detection of gestures, and we have focused the problem of reducing annotation and training efforts required to train a specific gesture. In order to reduce the efforts required to train a gesture detector, we propose a solution based on online random forests that allows training in real-time, while receiving new data in sequence. The main aspect that makes the solution effective is the method we propose to collect the hard negatives examples while training the forests. The method uses the detector trained up to the current frame to test on that frame, and then collects samples based on the response of the detector such that they will be more relevant for training. In this manner, training is more effective in terms of the number of annotated frames required.

  L'anàlisi del moviment humà a partir de dades visuals és un tema central en la recerca en visió per computador, per una banda perquè habilita un ampli espectre d'aplicacions i per altra perquè encara és un problema no resolt quan és aplicat en escenaris no controlats. L'analisi del moviment humà s'utilitza a l'indústria de l'entreteniment per la producció de pel·lícules i videojocs, en aplicacions mèdiques per rehabilitació o per estudis bio-mecànics. També s'utilitza en el camp de la interacció amb computadors o també per l'analisi de grans volums de dades de xarxes socials com Youtube o Flickr, per mencionar alguns exemples. En aquesta tesi s'han estudiat tècniques per l'anàlisi de moviment humà enfocant la seva aplicació en entorns de sales intel·ligents. És a dir, s'ha enfocat a mètodes que puguin permetre l'anàlisi del comportament de les persones a la sala, que permetin la interacció amb els dispositius d'una manera natural i, en general, mètodes que incorporin les computadores en espais on hi ha activitat de persones, per habilitar nous serveis de manera que no interfereixin en la activitat. A la primera part, es proposa un marc genèric per l'ús de filtres de partícules jeràrquics (HPF) especialment adequat per tasques de captura de moviment humà. La captura de moviment humà generalment implica seguiment i optimització de vectors d'estat de molt alta dimensió on a la vegada també s'han de tractar pdf's multi-modals. Els HPF permeten tractar aquest problema mitjançant multiples passades en subdivisions del vector d'estat. Basant-nos en el marc dels HPF, es proposa un mètode per estimar l'antropometria del subjecte, que a la vegada permet obtenir un model acurat del subjecte. També proposem dos nous mètodes per la captura de moviment humà. Per una banda, el APO es basa en una nova estratègia per les funcions de cost basada en la partició de les observacions. Per altra, el DD-HPF utilitza deteccions de parts del cos per millorar la propagació de partícules i l'avaluació de pesos. Ambdós mètodes són integrats dins el marc dels HPF. La segona part de la tesi es centra en la detecció de gestos, i s'ha enfocat en el problema de reduir els esforços d'anotació i entrenament requerits per entrenar un detector per un gest concret. Per tal de reduir els esforços requerits per entrenar un detector de gestos, proposem una solució basada en online random forests que permet l'entrenament en temps real, mentre es reben noves dades sequencialment. El principal aspecte que fa la solució efectiva és el mètode que proposem per obtenir mostres negatives rellevants, mentre s'entrenen els arbres de decisió. El mètode utilitza el detector entrenat fins al moment per recollir mostres basades en la resposta del detector, de manera que siguin més rellevants per l'entrenament. D'aquesta manera l'entrenament és més efectiu pel que fa al nombre de mostres anotades que es requereixen.

 • Grup de processament d'imatge i video

   Gasull Llampallas, Antoni; Giro Nieto, Xavier; Marques Acosta, Fernando; Morros Rubió, Josep Ramon; Oliveras Verges, Albert; Pardas Feliu, Montserrat; Ruiz Hidalgo, Javier; Salembier Clairon, Philippe Jean; Sayrol Clols, Elisa; Vilaplana Besler, Veronica; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share

 • Procesado de información heterogénea y señales en grafos para Big Data:aplicación en cribado de alto rendimiento,teledetección,multimedia y HCI

   Gasull Llampallas, Antoni; Ruiz Hidalgo, Javier; Giro Nieto, Xavier; Marques Acosta, Fernando; Morros Rubió, Josep Ramon; Oliveras Verges, Albert; Salembier Clairon, Philippe Jean; Sayrol Clols, Elisa; Vilaplana Besler, Veronica; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Competitive project

   Share

 • Parametric Region-Based Foreround Segmentation in Planar and Multi-View Sequences  Open access

   Gallego Vila, Jaime
  Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La segmentació d'objectes de primer pla en seqüències de vídeo és una important àrea del processat d'imatge que acull gran interès per part de la comunitat científica, ja que possibilita la detecció d'objectes que apareixen en les diferents seqüències en anàlisi, i permet el bon funcionament d'aplicacions d'alt nivell que utilitzen aquesta segmentació obtinguda com a paràmetre d'entrada.Aquesta tesi doctoral titulada Parametric Region-Based Foreground Segmentation in Planar and Multi-View Sequences detalla, en les pàgines que segueixen, el treball de recerca desenvolupat en aquest camp. % Aquesta àrea del processament d'imatge dedicada a la segmentation d'objectes de primer pla en seqüències vídeo.En aquesta investigació es proposa utilitzar models probabilístics paramètrics a nivell de píxel i a nivell de regió per modelar les diferents classes que participen en la classificació de les regions de la imatge: primer pla, fons i depenent de les seqüències, les regions d'ombra. El desenvolupament es presenta als capítols que segueixen com una generalització de tècniques proposades per a la segmentació d'objectes en seqüències 2D mono-càmera, a l'entorn 3D multicàmera, on s'estableix la cooperació dels diferents sensors que participen en l'enregistrament de l'escena .D'aquesta manera, s'han estudiat diferents escenaris amb l'objectiu de millorar les tècniques de segmentació per a cadascun d'ells:A la primera part de la investigació, es presenten mètodes de segmentació per escenaris mono-càmera. Concretament, es comença tractant la segmentació de primer pla per a càmera estàtica, on es proposa un sistema basat en la classificació Bayesiana entre el model a nivell de píxel per modelar el fons, i els models a nivell de regió creats per modelar els objectes de primer pla i l'ombra que cada un d'ells projecta. La investigació continua amb l'aplicació d'aquest mètode a seqüències gravades mitjançant càmera en moviment, on la classificació Bayesiana es planteja entre les classes de fons i primer pla, ambdues caracteritzades amb models a nivell de regió, amb l'objectiu d'obtenir una segmentació robusta per aquest tipus de seqüències.La segona part de la investigació, es focalitza en l'aplicació d'aquestes tècniques mono-càmera a entorns multi-vista, on diverses càmeres graven conjuntament la mateixa escena. A l'inici d'aquest apartat, es proposa una segmentació de primer pla en seqüències on es combina una càmera de color amb una càmera de profunditat en una classificació que combina els diferents models probabilístics creats per al fons i el primer pla a cada càmera, a partir de la fiabilitat que presenta cada sensor. La investigació continua proposant mètodes de segmentació de primer pla per a entorns multi-vista en sales intel·ligents. En aquests apartats es dissenyen dos sistemes on la segmentació de primer pla i la reconstrucció 3D es combinen per millorar els resultats de cada un d'aquests processos. Les propostes finalitzen amb la presentació d'un sistema de segmentació multicàmera on es centralitza la informació de l'objecte a segmentar mitjançant el disseny d'un model probabilístic 3D.Els resultats presentats en cada un dels sistemes, demostren que la segmentació de primer pla i la reconstrucció 3D es poden veure millorats en aquests escenaris mitjançant l'ús de models probabilístics paramètrics per modelar els objectes a segmentar, introduint així la informació disponible de l'objecte en un marc de classificació Bayesià.

  Foreground segmentation in video sequences is an important area of the image processing that attracts great interest among the scientist community, since it makes possible the detection of the objects that appear in the sequences under analysis, and allows us to achieve a correct performance of high level applications which use foreground segmentation as an initial step. The current Ph.D. thesis entitled Parametric Region-Based Foreground Segmentation in Planar and Multi-View Sequences details, in the following pages, the research work carried out within this eld. In this investigation, we propose to use parametric probabilistic models at pixel-wise and region level in order to model the di erent classes that are involved in the classi cation process of the di erent regions of the image: foreground, background and, in some sequences, shadow. The development is presented in the following chapters as a generalization of the techniques proposed for objects segmentation in 2D planar sequences to 3D multi-view environment, where we establish a cooperative relationship between all the sensors that are recording the scene. Hence, di erent scenarios have been analyzed in this thesis in order to improve the foreground segmentation techniques: In the first part of this research, we present segmentation methods appropriate for 2D planar scenarios. We start dealing with foreground segmentation in static camera sequences, where a system that combines pixel-wise background model with region-based foreground and shadow models is proposed in a Bayesian classi cation framework. The research continues with the application of this method to moving camera scenarios, where the Bayesian framework is developed between foreground and background classes, both characterized with region-based models, in order to obtain a robust foreground segmentation for this kind of sequences. The second stage of the research is devoted to apply these 2D techniques to multi-view acquisition setups, where several cameras are recording the scene at the same time. At the beginning of this section, we propose a foreground segmentation system for sequences recorded by means of color and depth sensors, which combines di erent probabilistic models created for the background and foreground classes in each one of the views, by taking into account the reliability that each sensor presents. The investigation goes ahead by proposing foreground segregation methods for multi-view smart room scenarios. In these sections, we design two systems where foreground segmentation and 3D reconstruction are combined in order to improve the results of each process. The proposals end with the presentation of a multi-view segmentation system where a foreground probabilistic model is proposed in the 3D space to gather all the object information that appears in the views. The results presented in each one of the proposals show that the foreground segmentation and also the 3D reconstruction can be improved, in these scenarios, by using parametric probabilistic models for modeling the objects to segment, thus introducing the information of the object in a Bayesian classi cation framework.

  La segmentaci on de objetos de primer plano en secuencias de v deo es una importante area del procesado de imagen que despierta gran inter es por parte de la comunidad cient ca, ya que posibilita la detecci on de objetos que aparecen en las diferentes secuencias en an alisis, y permite el buen funcionamiento de aplicaciones de alto nivel que utilizan esta segmentaci on obtenida como par ametro de entrada. La presente tesis doctoral titulada Parametric Region-Based Foreground Segmentation in Planar and Multi-View Sequences detalla, en las p aginas que siguen, el trabajo de investigaci on desarrollado en este campo. En esta investigaci on se propone utilizar modelos probabil sticos param etricos a nivel de p xel y a nivel de regi on para modelar las diferentes clases que participan en la clasi caci on de las regiones de la imagen: primer plano, fondo y en seg un que secuencias, las regiones de sombra. El desarrollo se presenta en los cap tulos que siguen como una generalizaci on de t ecnicas propuestas para la segmentaci on de objetos en secuencias 2D mono-c amara, al entorno 3D multi-c amara, donde se establece la cooperaci on de los diferentes sensores que participan en la grabaci on de la escena. De esta manera, diferentes escenarios han sido estudiados con el objetivo de mejorar las t ecnicas de segmentaci on para cada uno de ellos: En la primera parte de la investigaci on, se presentan m etodos de segmentaci on para escenarios monoc amara. Concretamente, se comienza tratando la segmentaci on de primer plano para c amara est atica, donde se propone un sistema completo basado en la clasi caci on Bayesiana entre el modelo a nivel de p xel de nido para modelar el fondo, y los modelos a nivel de regi on creados para modelar los objetos de primer plano y la sombra que cada uno de ellos proyecta. La investigaci on prosigue con la aplicaci on de este m etodo a secuencias grabadas mediante c amara en movimiento, donde la clasi caci on Bayesiana se plantea entre las clases de fondo y primer plano, ambas caracterizadas con modelos a nivel de regi on, con el objetivo de obtener una segmentaci on robusta para este tipo de secuencias. La segunda parte de la investigaci on, se centra en la aplicaci on de estas t ecnicas mono-c amara a entornos multi-vista, donde varias c amaras graban conjuntamente la misma escena. Al inicio de dicho apartado, se propone una segmentaci on de primer plano en secuencias donde se combina una c amara de color con una c amara de profundidad en una clasi caci on que combina los diferentes modelos probabil sticos creados para el fondo y el primer plano en cada c amara, a partir de la fi abilidad que presenta cada sensor. La investigaci on prosigue proponiendo m etodos de segmentaci on de primer plano para entornos multi-vista en salas inteligentes. En estos apartados se diseñan dos sistemas donde la segmentaci on de primer plano y la reconstrucci on 3D se combinan para mejorar los resultados de cada uno de estos procesos. Las propuestas fi nalizan con la presentaci on de un sistema de segmentaci on multi-c amara donde se centraliza la informaci on del objeto a segmentar mediante el diseño de un modelo probabil stico 3D. Los resultados presentados en cada uno de los sistemas, demuestran que la segmentacion de primer plano y la reconstrucci on 3D pueden verse mejorados en estos escenarios mediante el uso de modelos probabilisticos param etricos para modelar los objetos a segmentar, introduciendo as la informaci on disponible del objeto en un marco de clasi caci on Bayesiano.

 • Region based foreground segmentation combining color and depth sensors via logarithmic opinion pool decision

   Gallego Vila, Jaime; Pardas Feliu, Montserrat
  Journal of visual communication and image representation
  Vol. 25, num. 1, p. 184-194
  DOI: 10.1016/j.jvcir.2013.03.019
  Date of publication: 2013-04-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present a novel foreground segmentation system that combines color and depth sensors information to perform a more complete Bayesian segmentation between foreground and background classes. The system shows a combination of spatial-color and spatial-depth region-based models for the foreground as well as color and depth pixel-wise models for the background in a Logarithmic Opinion Pool decision framework used to correctly combine the likelihoods of each model. A posterior enhancement step based on a trimap analysis is also proposed in order to correct the precision errors that the depth sensor introduces. The results presented in this paper show that our system is robust in front of color and depth camouflage problems between the foreground object and the background, and also improves the segmentation in the area of the objects’ contours by reducing the false positive detections that appear due to the lack of precision of the depth sensors.

 • Foreground objects segmentation for moving camera scenarios based on SCGMM

   Gallego Vila, Jaime; Pardas Feliu, Montserrat; Solano Pallarol, Montse
  DOI: 10.1007/978-3-642-32436-9
  Date of publication: 2013-01-01
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present a new system for segmenting non-rigid objects in moving camera sequences for indoor and outdoor sce narios that achieves a correct object segmentation via global MAP-MRF framework formulation for the foreground and background classification task. Our proposal, suitable for video indexation applications, receives as an input an initial segmentation of the object to segment and it consists of two region-based parametric probabilistic models to model the spatial (x,y) and color (r,g,b) domains of the foreground and background classes. Both classes rival each other in modeling the regions that appear within a dynamic region of interest that includes the foreground object to segment and also, the background regions that surrounds the object. The results presented in the paper show the correctness of the object segmentation, reducing false positive and false negative detections originated by the new background regions that appear near the region of the object

 • Enhanced foreground segmentation and tracking combining Bayesian background, shadow and foreground modeling

   Gallego Vila, Jaime; Pardas Feliu, Montserrat; Haro Ortega, Gloria
  Pattern recognition letters
  Vol. 33, num. 12, p. 1558-1568
  DOI: 10.1016/j.patrec.2012.05.004
  Date of publication: 2012-09-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Multi-camera multi-object voxel-based Monte Carlo 3D tracking strategies  Open access

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat; Monte Moreno, Enrique
  Eurasip journal on advances in signal processing
  Vol. 2011, num. 114, p. 1-15
  DOI: 10.1186/1687-6180-2011-114
  Date of publication: 2011-11-23
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This article presents a new approach to the problem of simultaneous tracking of several people in low-resolution sequences from multiple calibrated cameras. Redundancy among cameras is exploited to generate a discrete 3D colored representation of the scene, being the starting point of the processing chain. We review how the initiation and termination of tracks influences the overall tracker performance, and present a Bayesian approach to efficiently create and destroy tracks. Two Monte Carlo-based schemes adapted to the incoming 3D discrete data are introduced. First, a particle filtering technique is proposed relying on a volume likelihood function taking into account both occupancy and color information. Sparse sampling is presented as an alternative based on a sampling of the surface voxels in order to estimate the centroid of the tracked people. In this case, the likelihood function is based on local neighborhoods computations thus dramatically decreasing the computational load of the algorithm. A discrete 3D re-sampling procedure is introduced to drive these samples along time. Multiple targets are tracked by means of multiple filters, and interaction among them is modeled through a 3D blocking scheme. Tests over CLEAR-annotated database yield quantitative results showing the effectiveness of the proposed algorithms in indoor scenarios, and a fair comparison with other state-of-the-art algorithms is presented. We also consider the real-time performance of the proposed algorithm.

 • Real-time upper body tracking with online initialization using a range sensor

   Lopez Mendez, Adolfo; Alcoverro Vidal, Marcel; Pardas Feliu, Montserrat; Casas Pla, Josep Ramon
  International Conference on Computer Vision
  p. 391-398
  DOI: 10.1109/ICCVW.2011.6130268
  Presentation's date: 2011-11-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a novel method for upper body pose estimation with online initialization of pose and the anthropometric profile. Our method is based on a Hierarchical Particle Filter that defines its likelihood function with a single view depth map provided by a range sensor. We use Connected Operators on range data to detect hand and head candidates that are used to enrich the Particle filter’s proposal distribution, but also to perform an automated initialization of the pose and the anthropometric profile estimation. A GPU based implementation of the likelihood evaluation yields real-time performance. Experimental validation of the proposed algorithm and the real-time implementation are provided, as well as a comparison with the recently released OpenNI tracker for the Kinect sensor.

 • Human motion capture using scalable body models

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Computer vision and image understanding
  Vol. 115, num. 10, p. 1363-1374
  DOI: 10.1016/j.cviu.2011.06.001
  Date of publication: 2011-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a general analysis framework towards exploiting the underlying hierarchical and scalable structure of an articulated object for pose estimation and tracking. Scalable human body models are introduced as an ordered set of articulated models fulfilling an inclusive hierarchy. The concept of annealing is applied to derive a generic particle filtering scheme able to perform a sequential filtering over the set of models contained in the scalable human body model. Two annealing loops are employed, the standard likelihood annealing and the newly introduced structural annealing, leading to a robust, progressive and efficient analysis of the input data. The validity of this scheme is tested by performing markerless human motion capture in a multi-camera environment employing the standard HumanEva annotated datasets. Finally, quantitative results are presented and compared with other existing HMC techniques.

 • Joint multi-view foreground segmentation and 3D reconstruction with tolerance loop

   Gallego, Jaime; Salvador, Jordi; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  IEEE International Conference on Image Processing
  p. 997-1000
  DOI: 10.1109/ICIP.2011.6116731
  Presentation's date: 2011-09-12
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Real-time user independent hand gesture recognition from time-of-flight camera video using static and dynamic models

   Molina, Javier; Escudero-Viñolo, Marcos; Bescós Cano, Jesús; Signorelo, Alessandro; Pardas Feliu, Montserrat; Ferran, Christian; Marques Acosta, Fernando; Martínez, José Maria
  Machine vision and applications
  Vol. 24, num. 1, p. 187-204
  DOI: 10.1007/s00138-011-0364-6
  Date of publication: 2011-08-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The use of hand gestures offers an alternative to the commonly used human computer interfaces, providing a more intuitive way of navigating among menus and multimedia applications. This paper presents a system for hand gesture recognition devoted to control windows applications. Starting from the images captured by a time-of-flight camera (a camera that produces images with an intensity level inversely proportional to the depth of the objects observed) the system performs hand segmentation as well as a low-level extraction of potentially relevant features which are related to the morphological representation of the hand silhouette. Classification based on these features discriminates between a set of possible static hand postures which results, combined with the estimated motion pattern of the hand, in the recognition of dynamic hand gestures. The whole system works in real-time, allowing practical interaction between user and application.

 • A real-time body tracking system for smart rooms

   Alcoverro Vidal, Marcel; Lopez Mendez, Adolfo; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  IEEE International Conference on Multimedia and Expo
  p. 1-6
  DOI: 10.1109/ICME.2011.6011847
  Presentation's date: 2011-07-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a real-time human body tracking system for a single user in a Smart Room scenario. In this paper we propose a novel system that involves a silhouette-based cost function using variable windows, a hierarchical optimization method, parallel implementations of pixel-based algorithms and efficient usage of a low-cost hardware structure. Results in a Smart Room setup are presented.

 • Approximate partitioning of observations in hierarchical particle filter body tracking

   Lopez Mendez, Adolfo; Alcoverro Vidal, Marcel; Pardas Feliu, Montserrat; Casas Pla, Josep Ramon
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
  p. 19-24
  DOI: 10.1109/CVPRW.2011.5981712
  Presentation's date: 2011-06-20
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a model-based hierarchical particle filtering algorithm to estimate the pose and anthropometric parameters of humans in multi-view environments. Our method incorporates a novel likelihood measurement approach consisting of an approximate partitioning of observations. Provided that a partitioning of the human body model has been defined and associates body parts to state space variables, the proposed method estimates image regions that are relevant to that body part and thus to the state space variables of interest. The proposed regions are bounding boxes and consequently can be efficiently processed in a GPU. The algorithm is tested in a challenging dataset involving people playing tennis (TennisSense) and also in the well-known HumanEva dataset. The obtained results show the effectiveness of the proposed method.

 • ISRN Machine Vision

   Pardas Feliu, Montserrat
  Collaboration in journals

   Share

 • Procesado de vídeo multicámara empleando información de la escena: aplicación a eventos deportivos, interacción visual y 3DTV

   Gasull Llampallas, Antoni; Oliveras Verges, Albert; Giro Nieto, Xavier; Vilaplana Besler, Veronica; Ruiz Hidalgo, Javier; Morros Rubió, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat; Sayrol Clols, Elisa; Marques Acosta, Fernando; Salembier Clairon, Philippe Jean; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share

 • Connected Operators on 3D data for human body analysis

   Alcoverro Vidal, Marcel; Lopez Mendez, Adolfo; Pardas Feliu, Montserrat; Casas Pla, Josep Ramon
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
  p. 9-14
  DOI: 10.1109/CVPRW.2011.5981772
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a novel method for filtering and extraction of human body features from 3D data, either from multi-view images or range sensors. The proposed algorithm consists in processing the geodesic distances on a 3D surface representing the human body in order to find prominent maxima representing salient points of the human body. We introduce a 3D surface graph representation and filtering strategies to enhance robustness to noise and artifacts present in this kind of data. We conduct several experiments on different datasets involving 2 multi-view setups and 2 range data sensors: Kinect and Mesa SR4000. In all of them, the proposed algorithm shows a promising performance towards human body analysis with 3D data.

 • Foreground objects segmentation for moving camera scenarios based on SCGMM

   Gallego Vila, Jaime; Pardas Feliu, Montserrat; Solano, Montse
  International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding
  p. 195-206
  DOI: 10.1007/978-3-642-32436-9_17
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Work in progress - Cooperative and competitive projects for engaging students in advanced ICT subjects

   Pardas Feliu, Montserrat; Bonafonte Cavez, Antonio Jesus
  Annual Frontiers in Education Conference
  p. 1-3
  DOI: 10.1109/FIE.2011.6143032
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present a specific kind of projects that can be used for project-based learning in engineering subjects. The subjects must combine lectures with projects, in order to provide the technical competences together with additional skills such as teamwork learning, oral and written communication skills and application of theory to practice. The projects proposed consist on improving an elemental baseline system. The system is decomposed in modules that correspond to the topics that have been learnt during the lectures. For improving the system, the class is divided in groups and each group has to propose, implement, assess and report a better system. In order to be able to improve the system with a limited amount of time and effort the students need to make a coherent proposal and split the project in several tasks that are usually developed by one or two students. The students within a group cooperate to achieve a better system, but groups compete for the best results. We have already implemented this kind of project in a Speech Processing course and we plan to apply it in a Video Coding course.

 • Marker-based human motion capture in multi-view sequences

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Eurasip journal on advances in signal processing
  Vol. 2010, num. Article ID 105476, p. 1-11
  DOI: 10.1155/2010/105476
  Date of publication: 2010-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Improved 3D reconstruction in smart-room environments using ToF imaging

   Gudmundsson, Sigurjon Arni; Pardas Feliu, Montserrat; Casas Pla, Josep Ramon; Sveinsson, Johannes; Aanaes, Henrik; Larsen, Rasmus
  Computer vision and image understanding
  Vol. 114, num. 12, p. 1376-1384
  DOI: 10.1016/j.cviu.2010.07.011
  Date of publication: 2010-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Shape from incomplete silhouettes based on the reprojection error

   Haro Ortega, Gloria; Pardas Feliu, Montserrat
  Image and vision computing
  Vol. 28, num. 9, p. 1354-1368
  DOI: 10.1016/j.imavis.2010.01.016
  Date of publication: 2010-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Enhanced bayesian foreground segmentation using brightness and color distortion region-based model for shadow removal

   Gallego Vila, Jaime; Pardas Feliu, Montserrat
  IEEE International Conference on Image Processing
  p. 3449-3452
  DOI: 10.1109/ICIP.2010.5653897
  Presentation's date: 2010-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Skeleton and shape adjustment and tracking in multicamera environments

   Alcoverro Vidal, Marcel; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Conference on Articulated Motion and Deformable Objects
  p. 88-97
  DOI: 10.1007/978-3-642-14061-7_9
  Presentation's date: 2010-07-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Skeleton and shape adjustment and tracking in multicamera environments

   Alcoverro Vidal, Marcel; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Lecture notes in computer science
  Vol. 6169/2010, p. 88-97
  DOI: 10.1007/978-3-642-14061-7_9
  Date of publication: 2010-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present a method for automatic body model adjustment and motion tracking in multicamera environments.We introduce a set of shape deformation parameters based on linear blend skinning, that allow a deformation related to the scaling of the distinct bones of the body model skeleton, and a deformation in the radial direction of a bone. The adjustment of a generic body model to a specific subject is achieved by the estimation of those shape deformation parameters. This estimation combines a local optimization method and hierarchical particle filtering, and uses an efficient cost function based on foreground silhouettes using GPU. This estimation takes into account anthropometric constraints by using a rejection sampling method of propagation of particles. We propose a hierarchical particle filtering method for motion tracking using the adjusted model. We show accurate model adjustment and tracking for distinct subjects in a 5 cameras set up.

 • Model-based hand gesture tracking in ToF image sequences

   Gudmundsson, Sigurjon; Sveinsson, Johannes; Pardas Feliu, Montserrat; Aanaes, Henrik; Larsen, Ramus
  Lecture notes in computer science
  Vol. 6169/2010, p. 118-127
  DOI: 10.1007/978-3-642-14061-7_12
  Date of publication: 2010-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a Time-of-Flight (ToF) camera based system for hand motion and gesture tracking. A 27 degree of freedom (DOF) hand model is constructed and fleshed out by ellipsoids. This allows the synthesis of range images of the model through projective geometry. The hand pose is then tracked with a particle filter by statistically measuring the hypothetical pose against the ToF input image; where the inside/outside alignment of the hand pixels and the depth differences serve as classifying metrics. The high DOF tracking problem for the particle filter is addressed by reducing the high dimensionality of the joint angle space to a low dimensional space via Principal Component Analysis (PCA). The basis vectors are learned from a few basic model configurations and the transformations between these poses. This results in a system capable of practical hand tracking in a restricted gesture configuration space.

 • Access to the full text
  Spatio-temporal alignment and hyperspherical radon transform for 3D gait recognition in multi-view environments  Open access

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
  p. 116-121
  DOI: 10.1109/CVPRW.2010.5544615
  Presentation's date: 2010-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a view-invariant approach to gait recognition in multi-camera scenarios exploiting a joint spatio-temporal data representation and analysis. First, multi-view information is employed to generate a 3D voxel reconstruction of the scene under study. The analyzed subject is tracked and its centroid and orientation allow recentering and aligning the volume associated to it, thus obtaining a representation invariant to translation, rotation and scaling. Temporal periodicity of the walking cycle is extracted to align the input data in the time domain. Finally, Hyperspherical Radon Transform is presented as an efficient tool to obtain features from spatio-temporal gait templates for classification purposes. Experimental results prove the validity and robustness of the proposed method for gait recognition tasks with several covariates.

 • Access to the full text
  Real-time 3D multi-person tracking using Monte Carlo surface sampling  Open access

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
  p. 40-46
  DOI: 10.1109/CVPRW.2010.5543734
  Presentation's date: 2010-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The current paper presents a low-complexity approach to the problem of simultaneous tracking of several people in low resolution sequences from multiple calibrated cameras. Redundancy among cameras is exploited to generate a discrete 3D colored representation of the scene. The proposed filtering technique estimates the centroid of a target using only a sparse set of points placed on its surface and making this set evolve along time based on the seminal particle filtering principle. In this case, the likelihood function is based on local neighborhoods computations thus drastically decreasing the computational load of the algorithm. In order to handle multiple interacting targets, a separate filter is assigned to each subject in the scenario while a blocking scheme is employed to model their interactions. Tests over a standard annotated dataset yield quantitative results showing the effectiveness of the proposed technique in both accuracy and real-time performance.

 • Format-Agnostic SCript-based INterAcTive Experience

   Casas Pla, Josep Ramon; Morros Rubió, Josep Ramon; Marques Acosta, Fernando; Pardas Feliu, Montserrat; Ruiz Hidalgo, Javier
  Competitive project

   Share

 • FascinatE: Format-Agnostic SCript-based INterAcTive Experience

   Casas Pla, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier; Suau Cuadros, Xavier; Morros Rubió, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat; Marques Acosta, Fernando
  Competitive project

   Share

 • Adquisición multicámara para Free Viewpoint Video (MC4FVV)

   Pardas Feliu, Montserrat; Giro Nieto, Xavier; Vilaplana Besler, Veronica; Ruiz Hidalgo, Javier; Morros Rubió, Josep Ramon; Salembier Clairon, Philippe Jean; Marques Acosta, Fernando; Gasull Llampallas, Antoni; Oliveras Verges, Albert; Sayrol Clols, Elisa; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Towards a low cost multi-camera marker based human motion capture system  Open access

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  IEEE International Conference on Image Processing
  p. 2581-2584
  DOI: 10.1109/ICIP.2009.5413915
  Presentation's date: 2009-11-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a low cost real-time alternative to available commercial human motion capture systems. First, a set of distinguishable markers are placed on several human body landmarks and the scene is captured by a number of calibrated and synchronized cameras. In order to establish a physical relation among markers, a human body model (HBM) is defined. Markers are detected on all camera views and delivered as the input of an annealed particle filter scheme where every particle encodes an instance of the pose of the HBM to be estimated. Likelihood between particles and input data is performed through the generalized symmetric epipolar distance and kinematic constrains are enforced in the propagation step towards avoiding impossible poses. Tests over the HumanEva annotated dataset yield quantitative results showing the effectiveness of the proposed algorithm. Results over sequences involving fast and complex motions are also presented.

 • Access to the full text
  Bayesian foreground segmentation and tracking using pixel-wise background model and region-based foreground model  Open access

   Gallego Vila, Jaime; Pardas Feliu, Montserrat; Haro Ortega, Gloria
  IEEE International Conference on Image Processing
  p. 3205-3208
  DOI: 10.1109/ICIP.2009.5414380
  Presentation's date: 2009-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we present a segmentation system for monocular video sequences with static camera that aims at foreground/ background separation and tracking. We propose to combine a simple pixel-wise model for the background with a general purpose region based model for the foreground. The background is modeled using one Gaussian per pixel, thus achieving a precise and easy to update model. The foreground is modeled using a Gaussian Mixture Model with feature vectors consisting of the spatial (x, y) and colour (r, g, b) components. The spatial components of this model are updated using the Expectation Maximization algorithm after the classification of each frame. The background model is formulated in the 5 dimensional feature space in order to be able to apply a Maximum A Posteriori framework for the classification. The classification is done using a graph cut algorithm that allows taking into account neighborhood information. The results presented in the paper show the improvement of the system in situations where the foreground objects have similar colors to those of the background.

 • GRUP DE PROECESSAMENT D'IMATGE I VIDEO (GPI)

   Pardas Feliu, Montserrat; Salembier Clairon, Philippe Jean; Gasull Llampallas, Antoni; Giro Nieto, Xavier; Vilaplana Besler, Veronica; Ruiz Hidalgo, Javier; Sayrol Clols, Elisa; Marques Acosta, Fernando; Oliveras Verges, Albert; Morros Rubió, Josep Ramon; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share

 • Human motion capture with scalable body models.

   Canton Ferrer, Cristian
  Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Activity classification

   Nickel, Kai; Pardas Feliu, Montserrat; Stiefelhagen, Rainer; Canton Ferrer, Cristian; Landabaso Diaz, Jose Luis; Casas Pla, Josep Ramon
  DOI: 10.1007/978-1-84882-054-8_3
  Date of publication: 2009-05-31
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  One of the most basic building blocks for the understanding of human actions and interactions is the accurate detection and tracking of persons in a scene. In constrained scenarios involving at most one subject, or in situations where persons can be confined to a controlled monitoring space or required to wear markers, sensors, or microphones, these tasks can be solved with relative ease. However, when accurate localization and tracking have to be performed in an unobtrusive or discreet fashion, using only distantly placed microphones and cameras, in a variety of natural and uncontrolled scenarios, the challenges posed are much greater. The problems faced by video analysis are those of poor or uneven illumination, low resolution, clutter or occlusion, unclean backgrounds, and multiple moving and uncooperative users that are not always easily distinguishable.

 • Access to the full text
  3D shape from multi-camera views by error projection minimization  Open access

   Haro Ortega, Gloria; Pardas Feliu, Montserrat
  Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services
  p. 250-253
  DOI: 10.1109/WIAMIS.2009.5031480
  Presentation's date: 2009-05-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Traditional shape from silhouette methods compute the 3D shape as the intersection of the back-projected silhouettes in the 3D space, the so called visual hull. However, silhouettes that have been obtained with background subtraction techniques often present miss-detection errors (produced by false negatives or occlusions) which produce incomplete 3D shapes. Our approach deals with miss-detections and noise in the silhouettes. We recover the voxel occupancy which describes the 3D shape by minimizing an energy based on an approximation of the error between the shape 2D projections and the silhouettes. The energy also includes regularization and takes into account the visibility of the voxels in each view in order to handle self-occlusions.

 • Access to the full text
  Voxel based annealed particle filtering for markerless 3D articulated motion capture  Open access

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  3DTV Conference
  p. 1-4
  DOI: 10.1109/3DTV.2009.5069645
  Presentation's date: 2009-05-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a view-independent approach to markerless human motion capture in low resolution sequences from multiple calibrated and synchronized cameras. Redundancy among cameras is exploited to generate a 3D voxelized representation of the scene and a human body model (HBM) is introduced towards analyzing these data. An annealed particle filtering scheme where every particle encodes an instance of the pose of the HBM is employed. Likelihood between particles and input data is performed using occupancy and surface information and kinematic constrains are imposed in the propagation step towards avoiding impossible poses. Test over the HumanEva annotated dataset yield quantitative results showing the effectiveness of the proposed algorithm.

 • Trajectory tree as an object-oriented hierarchical representation for video

   Chang Dorea, Camilo; Pardas Feliu, Montserrat; Marques Acosta, Fernando
  IEEE transactions on circuits and systems for video technology
  Vol. 19, num. 4, p. 547-560
  Date of publication: 2009-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Visual hull reconstruction algorithms comparison: towards robustness to silhouette errors  Open access

   Alcoverro Vidal, Marcel; Pardas Feliu, Montserrat
  International Conference on Computer Vision Theory and Applications
  p. 464-469
  Presentation's date: 2009-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we review the main techniques for volume reconstruction from a set of views using Shape from Silhouette techniques and we propose a new method that adapts the inconsistencies analysis shown in (Landabaso et al., 2008) to the graph cuts framework (Snow et al., 2000) which allows the introduction of spatial regularization. For this aim we use a new viewing line based inconsistency analysis within a probabilistic framework. Our method adds robustness to errors by projecting back to the views the volume occupancy obtained from 2D foreground detections intersection, and analysing this projection. The final voxel occupancy of the scene is set following a maximum a posteriori (MAP) estimate. We have evaluated a sample of techniques and the new method proposed to have an objective measure of the robustness to errors in real environments.

 • Image and video processing tools for HCI

   Canton Ferrer, Cristian; Pardas Feliu, Montserrat; Vilaplana Besler, Veronica
  Date of publication: 2009
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Multi-Person Tracking Strategies Based on Voxel Analysis

   Casas Pla, Josep Ramon; Canton Ferrer, Cristian; Salvador, J; Pardas Feliu, Montserrat
  Date of publication: 2009-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Head Orientation Estimation using Particle Filtering in Multiview Scenarios

   Casas Pla, Josep Ramon; Canton Ferrer, Cristian; Pardas Feliu, Montserrat
  Date of publication: 2009-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo de los primeros algoritmos de indexación

   Calderero, Felipe; Casas Pla, Josep Ramon; Gasull Llampallas, Antoni; Giro Nieto, Xavier; Miriam, Leon; Marques Acosta, Fernando; Pardas Feliu, Montserrat; Jordi, Pont; Salembier Clairon, Philippe Jean; Vilaplana Besler, Veronica; Morros Rubió, Josep Ramon
  Date: 2008-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Shape from inconsistent silhouette

   Landabaso, J L; Pardas Feliu, Montserrat; Casas Pla, Josep Ramon
  Computer vision and image understanding
  Vol. 112, num. 2, p. 210-224
  Date of publication: 2008-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Unified Framework for Consistent 2D/3D Foreground Object Detection

   Landabaso, J L; Pardas Feliu, Montserrat
  IEEE transactions on circuits and systems for video technology
  Vol. 18, num. 8, p. 1040-1051
  DOI: 10.1109/TCSVT.2008.928219
  Date of publication: 2008-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exploiting Structural Hierarchy in Articulated Objects Towards Robust Motion Capture

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Lecture notes in computer science
  Vol. 5098, p. 82-91
  Date of publication: 2008-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Multi-person tracking strategies based on voxel analysis

   Canton Ferrer, Cristian; Salvador, J; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Lecture notes in computer science
  Vol. 4625, p. 91-103
  DOI: 10.1007/978-3-540-68585-2_7
  Date of publication: 2008-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents two approaches to the problem of simultaneous tracking of several people in low resolution sequences from multiple calibrated cameras. Spatial redundancy is exploited to generate a discrete 3D binary representation of the foreground objects in the scene. Color information obtained from a zenithal camera view is added to this 3D information. The first tracking approach implements heuristic association rules between blobs labelled according to spatiotemporal connectivity criteria. Association rules are based on a cost function which considers their placement and color histogram. In the second approach, a particle filtering scheme adapted to the incoming 3D discrete data is proposed. A volume likelihood function and a discrete 3D re-sampling procedure are introduced to evaluate and drive particles. Multiple targets are tracked by means of multiple particle filters and interaction among them is modeled through a 3D blocking scheme. Evaluation over the CLEAR 2007 database yields quantitative results assessing the performance of the proposed algorithm for indoor scenarios.

 • Head Orientation Estimation Using Particle Filtering in Multiview Scenarios

   Canton Ferrer, Cristian; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Lecture notes in computer science
  Vol. 4625, p. 317-327
  Date of publication: 2008-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Edge Projections for Eye Localization

   Turkan, M; Pardas Feliu, Montserrat; Cetin, E
  Optical engineering
  Vol. 47, num. 4, p. 1-6
  DOI: 10.1117/1.2902437
  Date of publication: 2008-04
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window