Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 50 results
 • Nonlinear set-membership identification and fault detection using a Bayesian framework: appllication to the wind turbine benchmark

   Fernandez Canti, Rosa M.; Tornil Sin, Sebastian; Blesa Izquierdo, Joaquin; Puig Cayuela, Vicenç
  IEEE Conference on Decision and Control
  Presentation's date: 2013-12-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper deals with the problem of nonlinear set-membership identification and fault detection using a Bayesian framework. The paper presents how the set-membership model estimation can be reformulated from a Bayesian viewpoint in order to determine the feasible parameter set and, in a posterior fault detection stage, to check the consistency between the model and the data. The paper shows that the Bayesian approach, assuming uniform distributed measurement noise and flat model prior probability distribution, leads to the same feasible parameter set as the set-membership technique. To illustrate this point a comparison with the subpavings approach is included. Finally, by means of the application to the wind turbine benchmark problem, it is shown how the Bayesian fault detection test works successfully.

  This paper deals with the problem of nonlinear set-membership identification and fault detection using a Bayesian framework. The paper presents how the set-membership model estimation can be reformulated from a Bayesian viewpoint in order to determine the feasible parameter set and, in a posterior fault detection stage, to check the consistency between the model and the data. The paper shows that the Bayesian approach, assuming uniform distributed measurement noise and flat model prior probability distribution, leads to the same feasible parameter set as the set-membership technique. To illustrate this point a comparison with the subpavings approach is included. Finally, by means of the application to the wind turbine benchmark problem, it is shown how the Bayesian fault detection test works successfully.

 • Set-membership Identification and Fault Detection using a Bayesian Framework

   Fernandez Canti, Rosa M.; Blesa Izquierdo, Joaquin; Puig Cayuela, Vicenç
  International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
  Presentation's date: 2013-10-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper deals with the problem of set-membership identification and fault detection using a Bayesian framework. The paper presents how the set-membership model estimation problem can be reformulated from a Bayesian viewpoint in order to determine the feasible parameter set and, in a posterior fault detection stage, to check the consistency between data and the model. The paper shows that, assuming uniform distributed measurement noise and flat model prior probability distribution, the Bayesian approach leads to the same feasible parameter set than the set-membership strips technique and, additionally, can deal with models nonlinear in the parameters. The procedure and results are illustrated by means of the application to a quadruple tank process.

  This paper deals with the problem of set-membership identification and fault detection using a Bayesian framework. The paper presents how the set-membership model estimation problem can be reformulated from a Bayesian viewpoint in order to determine the feasible parameter set and, in a posterior fault detection stage, to check the consistency between data and the model. The paper shows that, assuming uniform distributed measurement noise and flat model prior probability distribution, the Bayesian approach leads to the same feasible parameter set than the set-membership strips technique and, additionally, can deal with models nonlinear in the parameters. The procedure and results are illustrated by means of the application to a quadruple tank process.

 • Set-membership identification: Bayesian approach vs Subpavings approach

   Fernandez Canti, Rosa M.; Tornil Sin, Sebastian; Blesa Izquierdo, Joaquin; Puig Cayuela, Vicenç
  Mediterranean Conference on Control & Automation
  Presentation's date: 2013-06-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper deals with the problem of nonlinear set-membership identification. To solve this problem, the Bayesian approach and the subpavings approach are presented. The paper illustrates how the Bayesian approach can be used to determine the feasible parameter set and to check the consistency between measurement data and model. In particular, it is shown that the Bayesian approach, assuming uniform distributed estimation error and flat model prior probability distributions, leads to the same feasible parameter set than the subpavings technique. Main issues and performance of both approaches are compared and discussed by means of an application example.

 • Monitorización y control remoto de consumo energético mediante comunicación Wifi

   Ortega Gómez, Isidre; Zarza Sánchez, Sergio; Lazaro Villa, Jose Antonio; Fernandez Canti, Rosa M.
  Jornadas de Automática
  Presentation's date: 2013-09-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A bayesian approach to robust identification. Application to fault detection  Open access

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Defense's date: 2013-02-07
  Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el camp de l'enginyeria de control, les anomenades tècniques d'identificació robusta tracten amb el problema d'obtenir no només un model nominal de la planta, sinó també una estimació de la incertesa associada al model nominal. Aquest model d'incertesa es caracteritza típicament com una regió en l'espai de paràmetres o com una banda d'incertesa al voltant de la resposta freqüencial del model nominal.Els models d'incertesa es fan servir àmpliament en el disseny de controladors robustos i, recentment, està augmentant el seu ús en la deteccció de falles basada en models. En aquest últim cas, es va comprovant la consistència entre les noves mesures i la regió d'incertesa. Quan es troba una inconsistència, es decideix que s'ha produït una falla.Hi ha dos principals grups de mètodes per a la modelització de la incertesa del models: els mètodes deterministes / de pitjor cas i els mètodes estocàstics / probabilistics. En l'actualitat, les tècniques més importants són la modelització de l'error del model (model error modeling), la identificació de la pertinença a un conjunt de models (set-membership identification) i la incrustació estocàstica no estacionaria (non stationary stochastic embedding). En aquesta tesi es resumeixen els principals procediments i s'il·lustren els seus resultats mitjançant diversos exemples de la literatura.Com a contribució es proposa una metodologia bayesiana per resoldre el problema d'identificació robusta. L'enfocament és molt unificador ja que diverses tècniques d'identificació robusta es poden interpretar com a casos particulars del mètode bayesià. A més, la metodologia pot tractar amb estructures no lineals, com ara les derivades de la utilització dels observadors. Els models bayesians d'incertesa obtinguts s'utilitzen per detectar amb èxit falles en un procés de quatre tancs i en un aerogenerador de tres pales.

  In the Control Engineering field, the so-called Robust Identification techniques deal with the problem of obtaining not only a nominal model of the plant, but also an estimate of the uncertainty associated to the nominal model. Such model of uncertainty is typically characterized as a region in the parameter space or as an uncertainty band around the frequency response of the nominal model. Uncertainty models have been widely used in the design of robust controllers and, recently, their use in model-based fault detection procedures is increasing. In this later case, consistency between new measurements and the uncertainty region is checked. When an inconsistency is found, the existence of a fault is decided. There exist two main approaches to the modeling of model uncertainty: the deterministic/worst case methods and the stochastic/probabilistic methods. At present, there are a number of different methods, e.g., model error modeling, set-membership identification and non-stationary stochastic embedding. In this dissertation we summarize the main procedures and illustrate their results by means of several examples of the literature. As contribution we propose a Bayesian methodology to solve the robust identification problem. The approach is highly unifying since many robust identification techniques can be interpreted as particular cases of the Bayesian framework. Also, the methodology can deal with non-linear structures such as the ones derived from the use of observers. The obtained Bayesian uncertainty models are used to detect faults in a quadruple-tank process and in a three-bladed wind turbine.

 • Access to the full text
  An Open source multiplatform virtual laboratory for engineering education  Open access

   Fernandez Canti, Rosa M.; Lazaro Villa, Jose Antonio; Zarza Sánchez, Sergio; Villar Zafra, Aitor
  International journal of online engineering
  Date of publication: 2012-11
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  An autonomous and multiplatform virtual laboratory for educational purposes is presented. The implemented platform includes a server with a SSH (Secure SHell) connection and a separated repository containing the virtual experiments. The programming of the experiments is implemented in Java language based tool, the EJS (Easy Java Simulation) and uses an external computation engine, for example Matlab. The virtual laboratory provides control system experiments at University level. Two application examples are described, namely, a magnetic levitator and an inverted pendulum-cart system. The virtual laboratory has been successfully used for education and training of Electronics Engineering students. A discussion of the results of this e-learning experience is also presented.

 • Multiplatform virtual laboratory for engineering education

   Villar Zafra, Aitor; Zarza Sánchez, Sergio; Lazaro Villa, Jose Antonio; Fernandez Canti, Rosa M.
  International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation
  Presentation's date: 2012-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  An autonomous and multi platform virtual laboratory for educational purposes is presented. The implemented platform includes a server with a SSH(Secure SHeil)connection and a separated repository containing the virtual experiments. The programming of the experiments is implemented in Java language based tool, the EJS (Easy Java Simulation) and uses an external computation engine, for example MatIab. The virtual laboratory provides control system experimentsat University level. Two application examples are described, namely, a magnetic levitator and an inverted pendulum­ cart system. The virtual laboratory has been successfully used for education and training of Electronics Engineering students. A discussion of the results of this e-learning experience is also presented.

 • Access to the full text
  Laboratorio virtual multiplataforma para educación en ingeniería  Open access

   Fernandez Canti, Rosa M.; Lazaro Villa, Jose Antonio; Villar Zafra, Aitor; Zarza Sánchez, Sergio
  Jornada Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2012-07-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Se presenta un laboratorio virtual autónomo y multiplataforma para docencia. La plataforma implementada incluye un servidor con conexión SSH (Secure SHell) y un repositorio separado que contiene los experimentos virtuales. La programación de los experimentos se ha realizado en Java usando la herramienta EJS (Easy Java Simulation) para entornos gráficos y el programa Matlab como motor de cálculo externo. El laboratorio virtual contiene experimentos de control a nivel universitario. Se presentan dos ejemplos de aplicación, en concreto, un levitador magnético y un sistema de péndulo invertido con carrito. El laboratorio virtual ha sido probado con éxito en la formación de estudiantes de Ingeniería Electrónica. Se presentan y comentan los resultados de esta experiencia de e-learning. ABSTRACT An autonomous and multiplatform virtual laboratory for educational purposes is presented. The implemented platform includes a server with a SSH (Secure SHell) connection and a separated repository containing the virtual experiments. The programming of the experiments is implemented in Java language developed by means the EJS (Easy Java Simulation) tool and uses the Matlab language as an external computation engine. The virtual laboratory provides control experiments at University level. Two application examples are described, namely, a magnetic levitator and an inverted pendulum-cart system. The virtual laboratory has successfully been used for education and training of Electronics Engineering students. A discussion of the results of this e-learning experience is also presented.

 • Sintonización automática de filtros de microondas mediante motores a pasos  Open access

   Benet Freissinier, Josep; Brito, Zabdiel; Llamas Garro, Ignacio; Fernandez Canti, Rosa M.
  Buran
  Date of publication: 2011-09
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Este artículo describe un sistema para sintonizar filtros de microondas de manera automática. Se presentan los resultados obtenidos de la sintonización automática de un resonador de microondas mediante un sistema diseñado específicamente para tal propósito. Este sistema es extrapolable a filtros de microondas que requieren múltiples tornillos de sintonización. El sistema diseñado se encarga de pedir al usuario los datos necesarios, procesar las medidas realizadas y finalmente hacer girar un motor a pasos para conseguir el ajuste deseado de frecuencia de resonancia. El tornillo de sintonización está unido al motor a pasos, y al girar el motor se hace variar la frecuencia del resonador. Dependiendo del paso del motor se podrá conseguir mayor precisión en el ajuste, pero lo que se mejora sustancialmente es el tiempo invertido en la sintonía y la velocidad a la que se puede cambiar la respuesta del dispositivo.

 • Access to the full text
  Prácticas de control presenciales y remotas con levitador magnético  Open access

   Milena, Juan Carlos; Fernandez Canti, Rosa M.; Zarza Sánchez, Sergio; Caisaguano Vásquez Vásquez, Tery
  Jornadas de Automática
  Presentation's date: 2010-09-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En este trabajo se ilustra la versatilidad de un levitador magnético, no lineal e inestable, en la enseñanza de la teoría de control a distintos niveles y tanto en formato presencial como remoto. En concreto se presentan las prácticas presenciales de control clásico para estudiantes de grado y los experimentos de control moderno y no lineal propuestos para cursos de control avanzado. Asimismo, se describen las acciones que se han realizado para la adaptación de las prácticas a un entorno de laboratorio remoto, consistentes en modificar la planta a fin de evitar la caída definitiva de la bola o su contacto permanente con el imán, y el diseño de la interfaz de comunicación.

 • Sistemes avançats de control

   Masip Alvarez, Albert; Escobet Canal, Teresa; Rosich Oliva, Albert; Puig Cayuela, Vicenç; Bacardit Subirana, Marc; Morcego Seix, Bernardo; Garcia España, Claudia Maria; Ocampo Martinez, Carlos A.; De Las Heras Jimenez, Salvador Augusto; Garcia Valverde, Diego; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Cembrano Gennari, M.gabriela Elena; Figueras Jove, Jaume; Blesa Izquierdo, Joaquin; Saludes Closa, Jordi; Vento Maldonado, Jorge Isaac; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Cuguero Escofet, Josep; Pascual Pañach, Josep; Romera Formiguera, Juli; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Comasolivas Font, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Fernandez Canti, Rosa M.; Sánchez Peña, Ricardo Salvador; Tornil Sin, Sebastian; Guasch Petit, Antonio; Rotondo, Damiano
  Participation in a competitive project

   Share

 • Red De Acceso Avanzada En Anillo De Alta Densidad (RAAAD) - TEC2005-05160

   Prat Goma, Josep; Gené Bernaus, Joan M.; Junyent Giralt, Gabriel; Sales Zaragoza, Vicente; Segarra Mullerat, Josep; Santos Blanco, María Concepción; Polo Querol, Victor Manuel; Fernandez Canti, Rosa M.; Arellano Pinilla, Cristina; Bock Montero, Carlos; Omella, Mireia; Fabrega Sanchez, Josep Maria
  Participation in a competitive project

   Share

 • Señales y sistemas y los transtornos del habla

   Herranz Luis, Jaime; Fernandez Canti, Rosa M.; Garaizábal, Álvaro
  III Encuentro iberoamericano de transtornos de lenguaje, habla y voz. III Congreso cubano de logopedia y foniatría.
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Identificación bayesiana orientada a control robusto

   Fernandez Canti, Rosa M.; Herranz, Jaume
  Jornadas de Automática
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Identificación bayesiana orientada a control robusto

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Jornadas de Automática
  Presentation's date: 2006-09-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cómputo de características invariantes a la rotación para el reconocimiento de distintas clases de objetos.

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Jornadas de Automática
  Presentation's date: 2006-09-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Señales y sistemas y los transtornos del habla

   Fernandez Canti, Rosa M.
  III Encuentro iberoamericano de transtornos de lenguaje, habla y voz. III Congreso cubano de logopedia y foniatría.
  Presentation's date: 2006-10-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Señales y sistemas y los transtornos del habla

   Fernandez Canti, Rosa M.
  III Encuentro iberoamericano de transtornos de lenguaje, habla y voz. Congreso cubano de logopedia y foniatría
  Presentation's date: 2006-10-16
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uncertainty Modelling for Robust Control. Application to a Two Degrees-of-Freedom Manipulator

   Fernandez Canti, Rosa M.
  World Automation Congress
  Presentation's date: 2004-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uncertainty Modelling for Robust Control. Application to a Two Degrees-of Freedom Manipulator

   Fernandez Canti, Rosa M.; Herranz Luis, Jaime
  World Automation Congress
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comunicacions del CIDUI- 2004

   Casals Terre, Jasmina; Fabregat Fillet, Jaime; Bolea Monte, Yolanda; Cuadras Tomas, Angel; Fernandez Canti, Rosa M.; Marco Almagro, Lluis; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Oliver Del Olmo, Sonia; Rodero De Lamo, Lourdes
  Date of publication: 2004-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uncertainty Model Validation. Application to a Two Axes Manipulator

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Fifth Biannual World Automation Congress
  Presentation's date: 2004-06-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bones pràctiques en l'elaboració d'exàmens

   Casals Terre, Jasmina; Fabregat Fillet, Jaime; Bolea Monte, Yolanda; Cuadras Tomas, Angel; Fernandez Canti, Rosa M.; Marco Almagro, Lluis; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Oliver, S; Rodero De Lamo, Lourdes
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2004-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • De cómo mejorar exámenes futuros mientras se despliegan y califican los actuales

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Faus Tora, Xavier; Casals Terre, Jasmina; Fernandez Canti, Rosa M.; Fabregat Fillet, Jaime
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uncertainty Model Validation. Aplication to a Two Axes Manipulator

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Fifth Biannual World Automation Congress
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • De cómo mejorar exámenes mientras se despliegan y evalúan los actuales

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation's date: 2004-07-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Critical Thinking

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • De como mejorar exámenes futuros mientras se despliegan y califican los actuales

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Faus Tora, Xavier; Casals Terre, Jasmina; Fernandez Canti, Rosa M.; Fabregat Fillet, Jaime
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • De como mejorar exámenes futuros mientras se despliegan y califican los actuales

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Faus Tora, Xavier; Casals Terre, Jasmina; Fernandez Canti, Rosa M.; Fabregat Fillet, Jaime
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integral Design and Experimental Results of Advanced Control Systems. Application to a 2DOF Manipulator

   Fernandez Canti, Rosa M.
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation's date: 2002-07-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Real-Time Control of Sewerage Netwoks and Preparations for the Olympic Games. Case Studies of Barcelona and Havana

   Fernandez Canti, Rosa M.
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation's date: 2002-07-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integral Design and Experimntal Results of Advanced Control Systems. Application to a 2DOF Manipulator

   Fernandez Canti, Rosa M.; Herranz, Jaume Luis
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The PLL as an Electronic Servosystem. Design and Compensation

   Fernandez Canti, Rosa M.
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation's date: 2002-07-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Real-Time Control of Sewerage Networks and Preparations for the Olympic Games. Case Studies of Barcelona and Havana

   Herranz, Jaume Luis; Fernandez Canti, Rosa M.
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Signals and Systems and "La Casa del Son"

   Fernandez Canti, Rosa M.
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation's date: 2002-07-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Signals and Systems and "La Casa del Son"

   Herranz, Jaume Luis; Fernandez Canti, Rosa M.
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The PLL as an Electronic Servosystem. Design and Compensation

   Fernandez Canti, Rosa M.; Miguel Lopez, Jose Maria; Herranz, Jaume Luis
  2nd International Conference on Automatic Control
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Incinerador de residuos hospitalarios para el Hospital Julio Trigo de La Habana

   Fernandez Canti, Rosa M.; Herranz, Jaume
  Participation in a competitive project

   Share

 • Diseño, Síntesis y Realización. Un curso de Teoría Aplicada

   Herranz Luis, Jaime; Fernandez Canti, Rosa M.
  I Jornades de Matemàtica Discreta i Algorítmica
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control Robusto. La Técnica LQG/LTR

   Fernandez Canti, Rosa M.; Herranz Luis, Jaime
  I Jornades de Matemàtica Discreta i Algorítmica
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe sobre los problemas medioambientales generados por la planta cementera CEMEX al complejo Media Park (TVC)

   Herranz Luis, Jaime; Fernandez Canti, Rosa M.; González, Miguel Ángel
  Date: 1996-11
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño, Síntesis y Realización. Un curso de Teoría Aplicada

   Fernandez Canti, Rosa M.
  I Jornades de Matemàtica Discreta i Algorítmica
  Presentation's date: 1996-03-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control Robusto. La Técnica LQG/LTR

   Fernandez Canti, Rosa M.
  I Jornades de Matemàtica Discreta i Algorítmica
  Presentation's date: 1996-03-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uso eficiente de los recursos hidraulicos y energeticos en los sistemas de riego mediante la automatizacion

   Rivas, R; Herranz Luis, Jaime; Kovalienko, P I; Fernandez Canti, Rosa M.
  VIII CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DEL ISPJAE
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uso Eficiente de los Recursos Hidráulicos y Energéticos en los Sistemas de Riego mediante la Automatización

   Fernandez Canti, Rosa M.
  VIII CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DEL ISPJAE
  Presentation's date: 1994-11-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uso Eficiente de los Recursos Hidráulicos y Energéticos en los Sistemas de Riego mediante la Automatización

   Herranz Luis, Jaime; Fernandez Canti, Rosa M.
  VIII CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DEL ISPJAE
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control Automático de Sistemas Dinámicos con ayuda de MATLAB

   Herranz Luis, Jaime; Fernandez Canti, Rosa M.
  VIII CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DEL ISPJAE
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control Automático de Sistemas dinámicos con ayuda de MATLAB

   Fernandez Canti, Rosa M.
  VIII CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DEL ISPJAE
  Presentation's date: 1994-11-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control automatico de sistemas dinamicos con ayuda de matlab

   Herranz Luis, Jaime; Fernandez Canti, Rosa M.; Rivas, R; Varas Noriega, Francisco Javier
  VIII CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DEL ISPJAE
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contribución al estudio de los espacios normados generalizados

   Fernandez Canti, Rosa M.
  Defense's date: 1988
  Universidad Santiago de Compostela
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window