Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 376 results
 • Sensitivity of Urban Buildings to Tunneling-Induced Settlements  Open access

   Camos Andreu, Carles
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La construcció de túnels representa una alteració de la distribució de pressions del sòl que, de manera pràcticament inevitable, genera assentaments en superfície. Aquests poden provocar danys en edificis, especialment en zones urbanes. No obstant, aquest risc es pot reduir substancialment mitjançant la correcta predicció dels danys en les fases de disseny del túnel, juntament amb l¿ús de tècniques d'excavació que minimitzin els assentaments induïts. La present recerca aprofundeix en la metodologia de predicció de danys en edificis afectats per la construcció de túnels urbans. La tesi comença amb l¿estudi d¿un edifici real d¿obra de fàbrica afectat per la construcció del túnel de la línia L9 del metro de Barcelona. Mitjançant les dades disponibles, s¿han realitzat models numèrics en 2D i 3D de l¿edifici. Aquest últim inclou a més el sòl, el túnel i un conjunt d¿elements d¿interfície que simulen el contacte entre l¿edifici i el terreny. Els patrons de fissuració predits pel model han estat comparats amb aixecaments dels danys fets durant les obres. L¿estudi d¿aquest cas ha permès també l'aplicació i verificació de les tècniques de predicció de danys en edificis basades en el concepte de la biga equivalent ideat per Burland i Wroth durant la dècada dels 70. Les prediccions analítiques de dany en edificis es duen a terme generalment assumint els edificis posicionats transversalment o longitudinalment respecte l¿eix del túnel. El nombre d¿edificis que compleix aquesta hipòtesi és estadísticament representatiu, ja que molts túnels segueixen la traça dels carrers o les avingudes de les ciutats. Tot i així existeix un gran nombre d¿edificis alineats arbitràriament respecte l¿eix del túnel, especialment quan la construcció del túnel es realitza mitjançant l¿ús de tuneladores (Tunnel Boring Machines - TBM). Per aquests edificis, l¿aplicació de la metodologia analítica clàssica es pot efectuar només mitjançant aproximacions, la qual cosa pot implicar estimacions poc realistes dels danys. Per aquest motiu, s¿ha desenvolupat una nova equació per al càlcul de la deformació del terreny. Aquesta equació permet l'aplicació dels perfils Gaussians d¿assentament clàssics i del model de la biga equivalent en 3D, és a dir, en edificis ubicats en qualsevol posició respecte l¿eix del túnel. A més, el model permet considerar la posició del front d¿excavació, incrementant així el realisme del camp d¿assentaments generat per la construcció del túnel. Un altre aspecte important detectat durant la recerca és l¿extrema sensibilitat de les prediccions dels danys segons els valors dels paràmetres relacionats amb la caracterització del terreny. La modelització del camp d¿assentaments mitjançant perfils Gaussians ofereix una sèrie d¿avantatges matemàtics, però tot i així, la simplicitat del model comporta diferències notables en l¿estimació dels danys si s'efectuen petites variacions dels paràmetres d¿entrada. És per això que les tècniques de fiabilitat estructural poden ser útils per a l¿estimació dels danys. En aquesta línia, la tesi mostra un model probabilístic per a la predicció dels danys provocats en edificis degut a la construcció de túnels. L¿aplicació de tècniques de fiabilitat estructural permet a més la determinació dels llindars d¿assentament que s¿utilitzen durant el procés constructiu. En cas de tenir mesures prèvies d¿assentaments de la zona d'estudi, es mostra també com el comportament del terreny i aquests valors llindars poden actualitzar-se a través d¿un mètode Bayesià.

  Tunneling construction represents an alteration to the distribution of soil pressures that will almost inevitably generate ground subsidence, which can endanger the adjacent buildings in urban areas. The risk of building damage can be substantially reduced with a comprehensive preliminary damage assessment during tunnel design phases, in combination with excavation techniques that minimize ground subsidence. The present research aims to increase the knowledge concerning the analytical and numerical techniques for building damage prediction related to tunneling. The thesis starts with the study of a real case of masonry building affected by the construction of the L9 metro line tunnel in Barcelona. Data available made possible to develop 2D and 3D numerical models of the building. The latter includes also the soil, the lining and interface models to simulate the contact between the building and the ground. The predicted crack patterns and opening widths in walls were verified by comparison to real damage reports. The case study also allowed a back analysis of the classical analytical prediction techniques based in the equivalent beam concept from Burland and Wroth. Analytical predictions of building damage are typically done for building walls aligned transversally or longitudinally with respect to the tunnel axis. These buildings are statistically representative, since many urban tunnels follow the tracks of avenues or streets. However, there is a significant number of buildings randomly aligned with respect to tunnel axes, in particular when using a Tunnel Boring Machine. For these buildings, the application of the classical analytical methodology can be done only with approximations, which can lead to unrealistic damage assessments. For this reason, a novel equation for the determination of ground strain has been developed. This equation allows the application of the classical settlement Gaussian profiles and the equivalent beam method in 3D, i.e. for buildings located in whichever position with respect to the tunnel axis. In addition, the model allows considering the position of the tunnel heading, which increases the realism of the settlement trough generated by tunnel construction. Another detected issue during the present research was the high sensitivity of both analytical and numerical damage predictions to certain parameters related to the characterization of ground. In the case of analytical predictions, the modeling of settlement troughs by Gaussian curves offers numerous mathematical advantages. However, the simplicity of this approximation leads to substantially different estimations of damage for small variations of the governing parameters. For this reason, the use of reliability-based methods can be useful for the assessment of building damage. In this way, the present thesis shows the development of a probabilistic model for the prediction of tunneling-induced damage. A procedure to determine the maximum allowable settlements that are used as monitoring threshold values of the construction process is also included. Furthermore, it is shown how the prediction of ground behavior and the allowable settlements can be updated with a Bayesian method by incorporating measurements made during the construction.

  La construcció de túnels representa una alteració de la distribució de pressions del sòl que, de manera pràcticament inevitable, genera assentaments en superfície. Aquests poden provocar danys en edificis, especialment en zones urbanes. No obstant, aquest risc es pot reduir substancialment mitjançant la correcta predicció dels danys en les fases de disseny del túnel, juntament amb l¿ús de tècniques d'excavació que minimitzin els assentaments induïts. La present recerca aprofundeix en la metodologia de predicció de danys en edificis afectats per la construcció de túnels urbans. La tesi comença amb l'estudi d'un edifici real d'obra de fàbrica afectat per la construcció del túnel de la línia L9 del metro de Barcelona. Mitjançant les dades disponibles, s'han realitzat models numèrics en 2D i 3D de l'edifici. Aquest últim inclou a més el sòl, el túnel i un conjunt d'elements d'interfície que simulen el contacte entre l'edifici i el terreny. Els patrons de fissuració predits pel model han estat comparats amb aixecaments dels danys fets durant les obres. L'estudi d'aquest cas ha permès també l'aplicació i verificació de les tècniques de predicció de danys en edificis basades en el concepte de la biga equivalent ideat per Burland i Wroth durant la dècada dels 70. Les prediccions analítiques de dany en edificis es duen a terme generalment assumint els edificis posicionats transversalment o longitudinalment respecte l'eix del túnel. El nombre d'edificis que compleix aquesta hipòtesi és estadísticament representatiu, ja que molts túnels segueixen la traça dels carrers o les avingudes de les ciutats. Tot i així existeix un gran nombre d'edificis alineats arbitràriament respecte l'eix del túnel, especialment quan la construcció del túnel es realitza mitjançant l'ús de tuneladores (Tunnel Boring Machines - TBM). Per aquests edificis, l'aplicació de la metodologia analítica clàssica es pot efectuar només mitjançant aproximacions, la qual cosa pot implicar estimacions poc realistes dels danys. Per aquest motiu, s'ha desenvolupat una nova equació per al càlcul de la deformació del terreny. Aquesta equació permet l'aplicació dels perfils Gaussians d'assentament clàssics i del model de la biga equivalent en 3D, és a dir, en edificis ubicats en qualsevol posició respecte l'eix del túnel. A més, el model permet considerar la posició del front d'excavació, incrementant així el realisme del camp d'assentaments generat per la construcció del túnel. Un altre aspecte important detectat durant la recerca és l'extrema sensibilitat de les prediccions dels danys segons els valors dels paràmetres relacionats amb la caracterització del terreny. La modelització del camp d'assentaments mitjançant perfils Gaussians ofereix una sèrie d'avantatges matemàtics, però tot i així, la simplicitat del model comporta diferències notables en l'estimació dels danys si s'efectuen petites variacions dels paràmetres d'entrada. És per això que les tècniques de fiabilitat estructural poden ser útils per a l'estimació dels danys. En aquesta línia, la tesi mostra un model probabilístic per a la predicció dels danys provocats en edificis degut a la construcció de túnels. L'aplicació de tècniques de fiabilitat estructural permet a més la determinació dels llindars d'assentament que s'utilitzen durant el procés constructiu. En cas de tenir mesures prèvies d'assentaments de la zona d'estudi, es mostra també com el comportament del terreny i aquests valors llindars poden actualitzar-se a través d'un mètode Bayesià.

 • Efficient preliminary floating offshore wind turbine design and testing methodologies and application to a concrete spar design

   Matha, Denis; Sandner, Frank; Molins Borrell, Climent; Campos Hortigüela, Alexis; Cheng, Po Wen
  Philosophical transactions of the Royal Society A. Mathematical physical and engineering sciences
  Vol. 373, num. 2035
  DOI: 10.1098/rsta.2014.0350
  Date of publication: 2015-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The current key challenge in the floating offshore wind turbine industry and research is on designing economic floating systems that can compete with fixed-bottom offshore turbines in terms of levelized cost of energy. The preliminary platform design, as well as early experimental design assessments, are critical elements in the overall design process. In this contribution, a brief review of current floating offshore wind turbine platform pre-design and scaled testing methodologies is provided, with a focus on their ability to accommodate the coupled dynamic behaviour of floating offshore wind systems. The exemplary design and testing methodology for a monolithic concrete spar platform as performed within the European KIC AFOSP project is presented. Results from the experimental tests compared to numerical simulations are presented and analysed and show very good agreement for relevant basic dynamic platform properties. Extreme and fatigue loads and cost analysis of the AFOSP system confirm the viability of the presented design process. In summary, the exemplary application of the reduced design and testing methodology for AFOSP confirms that it represents a viable procedure during pre-design of floating offshore wind turbine platforms.

  Postprint (author’s final draft)

 • Enginyeria de la Construcció

   Molins Borrell, Climent
  Date of publication: 2015-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Investigation of the masonry pillars of a modernist building of Hospital de Sant Pau, Barcelona

   Drougkas, Anastasios; Roca Fabregat, Pedro; Molins Borrell, Climent; Alegre Heitzmann, Vicente
  International Conference on Structural Analysis of Historical Construction
  p. 1-8
  Presentation's date: 2014-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The methodology employed and the results obtained from an experimental campaign to determine the compressive strength of a masonry pillar extracted from an early 20th century building are presented. The samples of the pillar were extracted from a structure located in the Hospital de Sant Pau modernist complex. The pillars analyzed are characterized by a circular section of a diameter of 60 cm, and are composed of clay bricks and, instead of the more common lime based mortars, Portland cement as a binder. The pillars show a complex interior morphology including an outer layer of regular masonry in combination with an internal core composed of an irregular mix of mortar and brick portions. The material, geometrical and structural typology of the pillars investigated are fairly representative of the pillars encountered throughout the hospital complex, therefore making the determination of its capacity of wide interest for the structural study of several adjacent buildings. The experimental campaign was planned and performed with the purpose of determining the compressive strength and elastic properties the masonry pillar under cyclic and monotonic concentric loading. The campaign included several tests on entire portions of the pillar measuring a height of 100 cm. It also included a detailed characterization of the mechanical properties of the constituent materials and masonry samples including one or more mortar joints. The ultimate load obtained from the pillar test is compared to the service and design loads. Comparisons are also drawn between the compressive strength obtained from the pillar test and from tests performed on sampled masonry specimens. The effects of existing damage, which is extensive in the pillars, and overall structural arrangement are also discussed.

 • Simulation of in-plane shear test on masonry walls using micro modeling tecniques

   Drougkas, Anastasios; Roca Fabregat, Pedro; Molins Borrell, Climent
  International Conference on Structural Analysis of Historical Construction
  p. 1-7
  Presentation's date: 2014-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A series of experimental tests involving in-plane shear loading of masonry walls is numerically simulated using finite element detailed micro models. The experimental tests were performed on masonry walls composed of solid clay bricks and cement/lime mortar. The mechanical properties of the two constituent materials and the brick-mortar interface had been previously characterized. The walls were subjected to shear under varying levels of uni-form vertical pre-stress. The finite element models are created by modeling the bricks, mortar and the brick-mortar interface separately. In this manner the failure due to shear, tension or compression can be modelled in each component individually. Nonlinear constitutive laws to model cracking un-der tension and yielding under compression are used for the continuum elements modelling the units and the mortar. For the tension and shear failure of the interfaces a friction-tension cut off model is employed. Good agreement is found between the experimental and three-dimensional numerical results. The maximum load is well approximated for the entire range of vertical pre-stress level, re-sulting in a realistic numerically derived interaction diagram between vertical compression and maximum shear. Furthermore, an obvious shift is noted in the failure mode produced by the models which mirrors the modes observed in the experiments: failure of the interfaces for low vertical loads and failure of the mortar and the bricks for high vertical loads.

  A series of experimental tests involving in-plane shear loading of masonry walls is numerically simulated using finite element detailed micro models. The experimental tests were performed on masonry walls composed of solid clay bricks and cement/lime mortar. The mechanical properties of the two constituent materials and the brick-mortar interface had been previously characterized. The walls were subjected to shear under varying levels of uni-form vertical pre-stress. The finite element models are created by modeling the bricks, mortar and the brick-mortar interface separately. In this manner the failure due to shear, tension or compression can be modelled in each component individually. Nonlinear constitutive laws to model cracking under tension and yielding under compression are used for the continuum elements modelling the units and the mortar. For the tension and shear failure of the interfaces a friction-tension cut off model is employed. Good agreement is found between the experimental and three-dimensional numerical results. The maximum load is well approximated for the entire range of vertical pre-stress level, re-sulting in a realistic numerically derived interaction diagram between vertical compression and maximum shear. Furthermore, an obvious shift is noted in the failure mode produced by the models which mirrors the modes observed in the experiments: failure of the interfaces for low vertical loads and failure of the mortar and the bricks for high vertical loads.

 • Design optimization for a truncated catenary mooring system for scale model tests

   Molins Borrell, Climent; Trubat Casal, Pau; Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Campos Hortigüela, Alexis
  Offshore Renewable Energy, International Conference
  Presentation's date: 2014-09-17
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  One of the main aspects when testing floating offshore platforms is the scaled mooring system, particularly with the increased depths where such platforms are intended. When the existing testing facilities do not have enough available space, the use of truncated mooring systems with a similar behaviour to the real mooring system could be an interesting option. As part of the development of SPAR platform made of concrete for FOWTs a station keeping system with catenary shaped lines was selected. The test facility available for the planned experiments presented an important width constraint. Then, an algorithm to optimize the design of the scaled truncated mooring system by using different weights of lines was developed. The optimization process adjusts the quasi-static behaviour of the scaled mooring system as much as possible to the real mooring system within its expected maximum displacement range, where the catenary line provides the restoring forces by its suspended line length.

 • Numerical micro-modeling simulation of masonry in compression

   Drougkas, Anastasios; Roca Fabregat, Pedro; Molins Borrell, Climent
  International Masonry Conference
  p. 1-10
  Presentation's date: 2014-07-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Micro-modeling techniques for the simulation of masonry are a valuable tool, when combined with nonlinear constitutive laws, for the investigation of the behavior of structural masonry. Through the simulation of the behavior of the materials locally up to and beyond failure, it is possible to evaluate the global behavior of the structure under a variety of loads. While the strength of the masonry joints and the unit-mortar interface in tension and shear can be fairly easily described in terms of frictional and tensile strength parameters, the compressive strength of the joints, and by extension the masonry composite, are more difficult to estimate a priori. For this reason, in the present paper a detailed micro-modeling approach in which units, mortar and their interface are modeled as separate parts, is proposed for the estimation of the compressive strength and the Young’s modulus of the masonry composite. The approach proposed is based on well-known material and geometrical models. In addition, an analytical model for the estimation of the strength and the Young’s modulus of masonry is also presented. A number of experimental case studies of masonry in compression reproduced using micro-modeling techniques are presented. The group of simulated cases consists of solid clay bricks and lime/cement mortar arranged in stack and running bond. A satisfactory comparison is obtained between the experimental values and the predictions of the FE and numerical micro-modeling methods proposed.

 • Masonry material characterization methodology for micro-modeling

   Drougkas, Anastasios; Roca Fabregat, Pedro; Molins Borrell, Climent; Alegre Heitzmann, Vicente
  International Masonry Conference
  p. 1-7
  Presentation's date: 2014-07-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Numerical and analytical micro-modeling of masonry structures requires knowledge of several elasticity and strength parameters of the constituent materials of the composite. Furthermore, when dealing with specimens produced in the lab or extracted from existing structures, several problems arise concerning the limited number of samples and to their dimension ratios which will often render them inappropriate for accurate standardized testing. In the case of historical structures, the number of samples may be limited due to the need for compliance with conservation principles. This paper proposes a methodology for the experimental derivation of several material parameters of the units, the mortar and the masonry composite from a limited amount of sampled material using conventional mechanical tests. The method attempts to alleviate some of the obstacles often encountered in the experimental characterization of masonry structures, and focuses on those parameters that are most important for the simulation of masonry under compression using micro-modeling techniques. The applicability of the proposed methodology in actual existing structures is demonstrated through a case study.

 • Monolithic concrete off-shore floating sturcture for wind turbines

   Molins Borrell, Climent; Campos Hortigüela, Alexis; Sandner, Frank; Matha, Denis
  European Wind Energy Association’s (EWEA) Annual Conference
  p. 107-111
  Presentation's date: 2014-03-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A new concept of a SPAR floating platform is being developed in the KIC-Innoenergy project AFOSP (Alternative Floating Platform Designs for Offshore Wind Turbines using Low Cost Materials). Members of the consortium are Gas Natural Fenosa, University of Stuttgart and Universitat Politècnica de Catalunya. The main differentiating aspects with respect to other SPAR prototypes are the monolithic nature of the whole structure, including both, the platform and the tower, the use of post-tensioned concrete as main material and the installation process. A comparison between similar steel and concrete designs demonstrates that the material cost for the concrete structure is around one third of the steel one. Considering that the concrete Oil & Gas platforms are virtually free of maintenance and have an extended lifetime, the real cost is less than 1/3 of the steel one, while the offshore tasks and the moorings systems have similar costs for both alternatives. Following a hydrostatic pre-design of the structure, coupled aero-servo-hydro-elastic analyses for a 5MW wind turbine have been performed by using an in-house FOWT model with a reduced number of degrees of freedom (DOF) and simplified aero- and hydrodynamics. With the obtained loads, the most relevant structural members have been checked, including a simplified fatigue limit state analysis, obtaining a lifetime over 50 years. Finally, a comprehensive cost analysis has been performed to obtain the Levelized Cost Of Energy (LCOE) for the developed platform.

  A new concept of a SPAR floating platform is being developed in the KIC-Innoenergy project AFOSP (Alternative Floating Platform Designs for Offshore Wind Turbines using Low Cost Materials). Members of the consortium are Gas Natural Fenosa, University of Stuttgart and Universitat Politècnica de Catalunya. The main differentiating aspects with respect to other SPAR prototypes are the monolithic nature of the whole structure, including both, the platform and the tower, the use of post-tensioned concrete as main material and the installation process. A comparison between similar steel and concrete designs demonstrates that the material cost for the concrete structure is around one third of the steel one. Considering that the concrete Oil & Gas platforms are virtually free of maintenance and have an extended lifetime, the real cost is less than 1/3 of the steel one, while the offshore tasks and the moorings systems have similar costs for both alternatives. Following a hydrostatic pre-design of the structure, coupled aero-servo-hydro-elastic analyses for a 5MW wind turbine have been performed by using an in-house FOWT model with a reduced number of degrees of freedom (DOF) and simplified aero- and hydrodynamics. With the obtained loads, the most relevant structural members have been checked, including a simplified fatigue limit state analysis, obtaining a lifetime over 50 years. Finally, a comprehensive cost analysis has been performed to obtain the Levelized Cost Of Energy (LCOE) for the developed platform.

 • Enginyeria de la construcció

   Molins Borrell, Climent
  Date of publication: 2014-02-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Grup de tecnologies d'estructures

   Aguado De Cea, Antonio; Aparicio Bengoechea, Angel Carlos; Bairan Garcia, Jesus Miguel; Blanco Álvarez, Ana; Casas Rius, Joan Ramon; Chacon Flores, Rolando Antonio; de la Fuente Antequera, Alberto; Duarte Gomez, Noemi; Garcia Vicente, Tomas; Mirambell Arrizabalaga, Enrique; Molins Borrell, Climent; Oller Ibars, Eva; Pelà, Luca; Pialarissi Cavalaro, Sergio Henrique; Pujadas Alvarez, Pablo; Ramos Schneider, Gonzalo; Real Saladrigas, Esther; Roca Fabregat, Pedro; Santos Ferreira, Denise Carina; Segura Pérez, Ignacio; Turmo Coderque, Jose; Mari Bernat, Antonio Ricardo
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Classes-workshop per a projectes en grup  Open access

   Pelà, Luca; Roca Fabregat, Pedro; Molins Borrell, Climent
  Date of publication: 2014
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La publicació que teniu a les mans és el resultat de la I Convocatòria de Bones Pràctiques Docents a la UPC de l’any 2013, que en la seva primera edició es va centrar en recollir exemples sobre metodologies actives que es treballen a les aules de la universitat. La mostra de 15 bones pràctiques que us presentem abraça l’ús de metodologies tan diverses com l’aprenentatge basat en problemes/projectes, els debats dirigits, l’aprenentatge cooperatiu, l’estudi de casos, el joc de rol, el dossier de l’estudiant (portafoli), la ludificació (gamification), la tècnica del puzle (jigsaw), l’aprenentatge-servei i l’ús de les xarxes socials. Totes elles però, són exemples de com es poden incloure, en diferents assignatures, activitats orientades a facilitar una participació més activa de l’estudiantat per facilitar-los l’aprenentatge. És evident que aquí no hi ha totes les metodologies actives que es desenvolupen a les aules de la UPC, però en son una bona mostra que permet aflorar la diversitat d’orientacions i possibilitats de desenvolupament de la tasca docent. Les 15 experiències que mostrem enguany es desenvolupen tant en el marc l’assignatures obligatòries com optatives i principalment entre el 2n i el 3r any dels actuals estudis de grau, amb dues excepcions importants: un cas concret desenvolupat exclusivament en uns màsters i un altre cas molt específic de treball amb potencials futurs estudiants de la UPC. La mostra inclou experiències desenvolupades a 8 àmbits de coneixement dels estudis UPC, i més de la meitat de les pràctiques docents resentades tenen un recorregut d’aplicació de més de 5 anys, i en la seva totalitat es pot dir que han impactat en un gran nombre d’estudiants. El fil conductor de totes elles és promoure una major participació de l’estudiant. Agraïm especialment als 15 equips que han fet possible aquesta publicació, i l’esforç realitzat per explicar de forma entenedora la seva experiència. Els felicitem per la seva bona pràctica docent desenvolupada al llarg dels anys i per posar-la a disposició de tota la comunitat universitària. Esperem que aquest primer volum d’una nova col·lecció de l’ICE sigui del vostre interès i desitgem que la lectura d’aquestes pàgines sigui inspiradora per al lector.

 • Método de doble punzonamiento de tracción indirecta para concreto reforzado con fibra: Ensayo Barcelona

   Aire, Carlos; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent
  Date of publication: 2013-12-10
  Book

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The present work describes the results of an experimental investigation on the performances of concrete specimens reinforced with steel fibers using the double punch test (DPT). The DPT is an indirect tensile test based on the configuration of double-punch test, named, Barcelona test that was developed for the systematic control of fiber reinforced concrete. DPT can be carried out by testing 150 × 150 mm concrete cylinders subjected to double punching test. Previous experimental results have showed that DPT gives significantly lower variability compared to other test methods. In the test performed, indirect tensile strength and fracture toughness result obtained by DPT were compared using molded cylinder and core concrete specimens.

 • Ensayo de doble punzamiento para caracterizar concreto reforzado con fibra. Nuevo método: ensayo Barcelona

   Aire, Carlos; Molins Borrell, Climent; Aguado De Cea, Antonio
  Congreso Nacional de Ingeniería Civil
  Presentation's date: 2013-11-27
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Characterization of the properties of steel fiber reinforced concrete by means of the generalized Barcelona test

   Carmona Malatesta, Sergio; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent
  Construction & building materials
  Vol. 48, p. 592-600
  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.07.060
  Date of publication: 2013-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Development of a probabilistic model for the prediction of building damage due to tunneling induced settlements

   Camos Andreu, Carles; Molins Borrell, Climent; Špacková, Olga; Straub, Daniel
  International Symposium on Geotechnical Safety and Risk
  p. 485-491
  Presentation's date: 2013-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Tunnel construction can cause deformations of the surrounding ground, which endanger buildings and other structures located in the vicinity of the tunnel. The prediction of these deformations and the damages to the buildings is difficult due to limited knowledge of the geotechnical conditions and uncertainty in the response of the structures to the settlements. This paper presents a probabilistic model for prediction of the damage to buildings due to tunneling, which combines the volume loss method with the equivalent beam model. It furthermore proposes a probability-based method for determination of the limiting value of settlement that is used for control purposes during the tunnel construction. Updating of the limiting settlement with measurements gathered during the construction is described. The proposed methodology is applied to a masonry building affected by the construction of the L9 metro line tunnel in Barcelona.

 • Studies and repair of the railway bridge of Soller in Mallorca

   Molins Borrell, Climent
  International Conference on Arch Bridges
  p. 581-588
  Presentation's date: 2013-10-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The studies and the repair works that were carried out on the railway bridge of Monts Reials in Sòller, which is the main city in the north-west coast of Mallorca , are described. The bridge presents five barrel vaults spanning eight meters with a width of 3.6 m and a depth of 0.60 m. The bridge was in a general good condition except for the first arch which presented some significant cracks, including very wide transversal cracks close to the abutments and spalling of the brick fabric just under the key of the arch. The assessment of the arch included the review of design documentation, full geometrical characterization of the arch, dynamic load tests and finite element analysis to check the capacity of the arch and interpret the causes of the damage. Repair works consisted of grouting of the arch ring, particularly in the cracks, repointing of the intrados of the barrel vault and the voussoirs and a watertight layer on the extrados.

  The studies and the repair works that were carried out on the railway bridge of Monts Reials in Sòller, which is the main city in the north-west coast of Mallorca , are described. The bridge presents five barrel vaults spanning eight meters with a width of 3.6 m and a depth of 0.60 m. The bridge was in a general good condition except for the first arch which presented some significant cracks, including very wide transversal cracks close to the abutments and spalling of the brick fabric just under the key of the arch. The assessment of the arch included the review of design documentation, full geometrical characterization of the arch, dynamic load tests and finite element analysis to check the capacity of the arch and interpret the causes of the damage. Repair works consisted of grouting of the arch ring, particularly in the cracks, repointing of the intrados of the barrel vault and the voussoirs and a watertight layer on the extrados.

 • Access to the full text
  Micro-modeling of stack bond masonry in compression using a plasticity law  Open access

   Drougkas, Anastasios; Molins Borrell, Climent; Roca Fabregat, Pedro
  International Conference on Computational Plasticity Fundamentals and Applications
  p. 919-928
  Presentation's date: 2013-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A set of experimental tests to determine the compressive strength of masonry stack prisms has been numerically simulated using a combined plasticity-smeared crack constitutive law employed in three-dimensional analysis. Supported by an experimental campaign for the mechanical characterization of lime mortar masonry, a series of finite element analyses was performed in an attempt to assess the capacity of the model to reproduce the results obtained in terms of capacity, failure mode and global stiffness. The constitutive law used for the non-linear analysis of the masonry is a combination of a smeared cracking model in tension and a pressure dependent plasticity model in compression, which is capable of accounting for all failure mechanisms that may arise in concentric compression of masonry, both in the units and in the mortar. The purpose of this investigation is to establish whether a numerical approach based on the micro-modeling method is suitable for the simulation of the salient features encountered in masonry under compression as well as highlighting the main material properties necessary to be determined in order to properly model such experiments. The results are expanded upon through a parametric investigation.

 • Study of the sensitivity of different building structures to tunneling induced settlements

   Molins Borrell, Climent; Camos Andreu, Carles
  International Conference on Structures and Architecture
  p. 704-711
  Presentation's date: 2013-07-24
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The sensitivity of urban buildings to tunneling induced settlements can vary according to the structural types and building materials. Very few studies deal with this particular field and, for design purposes, heuristic approaches are applied based on the studies developed in UK in the 1970's. From the statistical results of a sample of buildings located over the influence zones of the L9 metro line in Barcelona, three types of structures were devised to include most of them: (1) pure masonry buildings, (2) buildings combining masonry bearing walls and RC slabs and (3) buildings with RC structural frame with masonry infill. The paper discusses the numerical simulation of such structural types in service conditions and presents the particular phenomena (cracking of masonry and concrete, gapping between masonry walls and the RC beams or columns) that should be taken into account to assess the sensitivity of these buildings to tunneling settlements.

  he sensitivity of urban buildings to tunneling induced settlements can vary according to the structural types and building materials. Very few studies deal with this particular field and, for design purposes, heuristic approaches are applied based on the studies developed in UK in the 1970's. From the statistical results of a sample of buildings located over the influ- ence zones of the L9 metro line in Barcelona, three types of structures were devised to include most of them: (1) pure masonry buildings, (2) buildings combining masonry bearing walls and RC slabs and (3) buildings with RC structural frame with masonry infill. The paper discusses the numerical simulation of such structural types in service conditions and presents the particular phenomena (cracking of masonry and concrete, gapping between masonry walls and the RC beams or columns) that should be taken into account to assess the sensitivity of these buildings to tunneling settlements.

 • A 3D temporal evolutionary numerical model of a masonry building in Barcelona subjected to tunnelling subsidence

   Camos Andreu, Carles; Molins Borrell, Climent
  International Conference Computational Methods in Tunneling and Subsurface Engineering
  p. 495-506
  Presentation's date: 2013-04-17
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this work is to deepen the knowledge of the numerical simulation used in the prediction of building damage produced by tunnelling subsidence. This paper analyzes the structural response of a one-storey building subjected to real ground movements experienced during the construction of the L9 Metro line tunnel in Barcelona, bored by a Earth Pressure Balance Machine (EPB) Tunnel Boring Machine (TBM). A 3D temporal evolutionary numerical model is used to predict the damage in the building resulting from tunnelling subsidence. The real structural damage presented is compared with the predictions of the numerical model. This last task can be done since the measures of real ground movements given by the monitoring instruments, such as retro-reflective prisms and total stations, are available for this research. Main model parameters have been determined by means of characterization experiments developed on the site and in the laboratory, thus giving a higher significance to the analysis.

  The aim of this work is to deepen the knowledge of the numerical simulation used in the prediction of building dam age produced by tunnel ling subsidence. This paper analyzes the structural response of a one-storey building subjected to real ground movements experienced during the construction of the L9 Metro line tunnel in Barcelona, bored by a Earth Pressure Balance Machine (EPB) Tunnel Boring Machine (TBM). A 3D temporal evolutionary numerical model is used to predict the damage in the building resulting from tunnelling subsidence. The real structural damage presented is compared with the predictions of the numerical model. This last task can be done since the measures of real ground movements given by the monitoring instruments, such as retro -reflective prisms and total stations, are available for this research. Main model parameters have been determined by means of characterization experiments developed on the site and in the laboratory, thus giving a higher significance to the analysis.

 • IDENTIFICACION DE PARAMETROS MECANICO-RESISTENTES EN OBRA DE FABRICA ESTRUTURAL

   Molins Borrell, Climent; Pelà, Luca; Gil Espert, Lluis; Cornado Bardon, Cossima; Serrà Martín, Isabel; Diaz Gomez, Cesar; Elyamani Ali Mohamed ., Ahmed; Camos Andreu, Carles; Roca Fabregat, Pedro
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Ensayo de doble punzonamiento para concreto reforzado con fibra: efecto del tamaño y origen de la probeta  Open access

   Aire, Carlos; Molins Borrell, Climent; Aguado De Cea, Antonio
  Concreto y cemento: investigación y desarrollo
  Vol. 5, num. 1, p. 17-31
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Traditionally, to characterize the behavior of reinforced concrete with fiber (CRF) flexural tests are performed on beams. However, in accordance with various studies on FRC, it has been seen different variation coefficients of the order of 20 % for the results of flexural test beams. Recently, it has been developed a new method based on the double punching, called Barcelona test, as an alternative to determine the resistance to the indirect traction of the FRC. It is a test of easy execution over which a cylinder of 150 mm of diameter and 150 mm of height, undergoes double punching test, which allows to obtain the resistance to indirect tension of the FRC, with coefficients of variation less than those obtained by methods which employ beams. This article shows the results of a comparative study between results of resistance and toughness applying the Barcelona test obtained in molded test cylinders of 100 and 150 mm and cores of 93 and 153 mm.

 • Comportamiento resistente de revestimientos de túnel de anillos de dovelas prefabricadas de hormigón

   Arnau Delgado, Oriol; Molins Borrell, Climent
  Revista de obras públicas
  Vol. 160, num. 3546, p. 7-20
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This article presents the results of research carried out in the field of the structural response of tunnel linings made of precast concrete segments. The investigation began with the realization of a load test on a site located within an experimental section line 9 of the Barcelona Metro. The conclusions drawn about its behavior allowed the development of numerical models, both 2D and 3D, validated with the experimental results. This research also includes the study of the longitudinal behavior of the lining in order to determine the extent to which longitudinal compression initially introduced by the TBM is dissipated over time due to the influence of lining creep, which determines the longitudinal interaction between adjacent rings. Finally, the effect on the segmental lining design of taking into account its 3D response subjected to both, typical distributed design loads, or localized actions that would occur in special or accidental conditions is appraised.

  Este artículo presenta los resultados de una investigación llevada a cabo en el ámbito de la respuesta resistente de los revestimientos de túneles a base de anillos de dovelas prefabricadas de hormigón. La investigación arrancó con la realización de una prueba de carga in situ sobre un tramo experimental ubicado dentro de la línea 9 del Metro de Barcelona. Las conclusiones obtenidas sobre su comportamiento permitieron desarrollar modelos de simulación numérica tanto 2D como 3D bien contrastados con los resultados experimentales del ensayo. Esta investigación también incluye el estudio del comportamiento longitudinal del revestimiento, donde se determina hasta qué punto la compresión longitudinal inicialmente introducida por la tuneladora se va disipando en el tiempo por efecto de la fluencia del revestimiento, lo que condiciona la capacidad de interacción longitudinal entre anillos sucesivos. Finalmente, se presentan las implicaciones en el diseño del revestimiento resultado de tener en cuenta su respuesta 3D, tanto a acciones típicas de proyecto, que suelen ser repartidas, como ante acciones puntuales, que se producirían en condiciones especiales o accidentales. This article presents the results of research carried out in the field of the structural response of tunnel linings made of precast concrete segments. The investigation began with the realization of a load test on a site located within an experimental section line 9 of the Barcelona Metro. The conclusions drawn about its behavior allowed the development of numerical models, both 2D and 3D, validated with the experimental results. This research also includes the study of the longitudinal behavior of the lining in order to determine the extent to which longitudinal compression initially introduced by the TBM is dissipated over time due to the influence of lining creep, which determines the longitudinal interaction between adjacent rings. Finally, the effect on the segmental lining design of taking into account its 3D response subjected to both, typical distributed design loads, or localized actions that would occur in special or accidental conditions is appraised.

 • Effect of variations in thermal-curing cycle on the cracking risk of precast segmental tunnel lining

   Crespo, Maria D.; Molins Borrell, Climent; Mari Bernat, Antonio Ricardo
  Construction & building materials
  Vol. 49, p. 201-213
  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.07.078
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyzes, both experimentally and numerically, the effect of thermal curing on the evolution of temperatures, rate of temperature rise and cooling, stresses and strengths in reinforced concrete elements. It also describes the experimental program carried out to characterize thermally and mechanically the high strength concrete used in the precast segments of the Pajares Tunnel lining. The thermo numerical analysis allows verifying whether a given cycle complies with rules of good practice with regard to maximum temperatures reached within the segment and maximum rates of heating and cooling. The mechanical analysis allows evaluating the cracking risk by comparing the evolution of stress and effective strength at the points of the segments that have higher risk of cracking. The developed computational tool can be used as a virtual laboratory to determine the curing cycle that is most appropriate for each type of segment

 • Enginyeria de la Construcció

   Molins Borrell, Climent
  Date of publication: 2013-01
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • AFOSP – WP1: analysis of the state of the art

   Molins Borrell, Climent
  Date: 2012-12-17
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ensayo de doble punzonamiento (ensayo Barcelona) para caracterizar el comportamiento del hormigón reforzado con fibra

   Aire, Carlos; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent
  Congreso Internacional y Reunión Técnica Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón
  p. 335-342
  Presentation's date: 2012-11-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Tradicionalmente, para caracterizar el comportamiento del hormigón reforzado con fibra se realizan ensayos de flexotracción en vigas. Sin embargo, existen otros procedimientos que debido a la complejidad y variabilidad de sus resultados no son considerados como procedimientos sistemáticos de control. Recientemente, se desarrolló un nuevo método llamado ensayo Barcelona, como una alternativa para determinar la resistencia a tracción indirecta del hormigón reforzado con fibra. Es un ensayo de fácil ejecución mediante el cual un cilindro de 150 mm de diámetro y 150 mm de altura, se someten a ensayo de doble punzonamiento. El método permite obtener la resistencia a tracción del hormigón confinado con fibra con coeficientes de variación menor a los obtenidos por otros métodos. Este artículo presenta un estudio comparativo entre los resultados de resistencia y tenacidad aplicando el ensayo Barcelona y el de Flexotracción.

 • Access to the full text
  Three dimensional structural response of segmental tunnel linings  Open access

   Arnau Delgado, Oriol; Molins Borrell, Climent
  Engineering structures
  Vol. 44, p. 210-221
  DOI: 10.1016/j.engstruct.2012.06.001
  Date of publication: 2012-11
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The particular configuration of segmental tunnel linings produces that its structural response in front of usual design loads could present a significant three dimensionality due to the structural interaction between adjacent rings (coupling effects). The present paper studies the phenomena associated to coupling effects, determines the main involved parameters and analyzes their influence on a real lining structural response by means of a 3D numerical model. The comparison with the usual plane models currently employed in linings designs provide significant conclusions about the coupling effects implications and the conditions in which become more relevant.

  Postprint (author’s final draft)

 • Numerical simulation of the structural behaviour of buildings under tunnelling settlements: a case study in the L9 metro line (Barcelona)

   Camos Andreu, Carles; Molins Borrell, Climent; Arnau Delgado, Oriol; Gálvez, Javier
  International Conference on Structural Analysis of Historical Construction
  p. 432-440
  Presentation's date: 2012-10-15
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fibre reinforced concrete pipes: new designing trends

   de la Fuente Antequera, Alberto; Domingues de Figueiredo, Antonio; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent; Campos Escariz, Renata
  RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete
  p. 1-12
  Presentation's date: 2012-09-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new approach on crushing strength test for fibre reinforced concrete pipes

   Domingues de Figueiredo, Antonio; de la Fuente Antequera, Alberto; Molins Borrell, Climent; Aguado De Cea, Antonio
  RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete
  p. 1-13
  Presentation's date: 2012-09-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An attempt to the determination of the partial safety factor for SFRC members subjected to bending forces

   Camos Andreu, Carles; Casas Rius, Joan Ramon; Molins Borrell, Climent
  RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete
  p. 1-10
  Presentation's date: 2012-09-20
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the last few years, research on techniques that permit the reduction or even the complete elimination of structural bar reinforcements has been intensified. The addition of steel fibres to the concrete matrix is proven to be an effective way of covering the deficiencies in this material when subjected to tensile stress. However, there still exists uncertainty surrounding some of the basis of design of structural members in ultimate condition. A clear example is the partial safety factor applied to the tensile strength. In this paper, a reliability-based analysis is carried out through the study of a particular application, such as the tunnel lining concrete segments built in an experimental section of the L9 Metro tunnel in Barcelona, solely reinforced with steel fibres. Specimens were extracted from three different segments and tested in tension by using the Barcelona test. Such a representative sample of tensile strength results made possible an assessment of the degree of the existing safety in this particular case by applying the reliability method FORM. The reliability analysis suggested a partial factor equal to 1.77. This would represent a first step to obtain the general material safety factor, which may involve a calibration in a wide range of tunnel segments and afterwards, other structural members and applications of SFRC.

 • Numerical tool for modeling steel fiber reinforced concrete

   Molins Borrell, Climent; Pros Parés, Alba; Diez Mejia, Pedro
  RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete
  p. 1-9
  Presentation's date: 2012-09-20
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC) allows overcoming brittleness and weakness in tension, the main drawbacks of plain concrete. The goal of the present presentation is to present an ad-hoc numerical strategy to account for the contribution of the fibers in the simulation of the mechanical response of SFRC. In the model presented, the individual fibers immersed in the concrete bulk are accounted for in their actual location and orientation. The selected approach is based on the ideas introduced in the Immersed Boundary (IB) methods. These methods were developed to account for 1D (or 2D) solids immersed in 2D (or 3D) fluids. Here, the concrete bulk is playing the role of the fluid and the cloud of steel fibers is acting as the immerse boundary (that is a 1D structure in a 2D or 3D continuous). Thus, the philosophy of the IB methodology is used to couple the behavior of the two systems, the concrete bulk and the fiber cloud, precluding the need of matching finite element meshes. In the proposed approach, the meshes of the concrete bulk and fiber cloud are independent and the models are coupled imposing displacement compatibility and equilibrium of the two systems. The concrete bulk is modeled using any nonlinear model. The constitutive model for the fibers is designed to account for the complex interaction between fibers and concrete. The fiber models are based on previous investigations describing the concrete-fiber interaction and its dependence on the factors identified to be relevant: shape of the fiber (straight or hooked) and angle between the fiber and the crack plane. 3D examples with fibers distributed and oriented randomly are reproduced using the proposed approach.

 • Influence of fibre orientation on the performance of steel fibre-reinforced concrete

   Grünewald, Steffen; Laranjeira de Oliveira, Filipe; Walraven, Joost; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent
  RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete
  p. 1-12
  Presentation's date: 2012-09-19
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The performance of fibre-reinforced materials in the hardened state depends on the material behaviour, the production method and influences related to the structure. The position and the orientation of fibres in a structure can differ from the homogenous distribution and the random orientation in a mixer. Due to the flow of the concrete, fibres are able to orient which makes the prediction of the structural behaviour of fibre-reinforced concrete more complex, but it also offers the potential for an improved structural performance. Synergetic effects were observed with regard to flowable concrete related to the fibre efficiency. This paper discusses two studies on the effect of fibre orientation on the performance of steel fibre- reinforced concrete. The first study discusses the relation between fibre orientation and the distribution of fibre orientation. The analysis indicates that the variation of fibre orientation follows a Gaussian law and the distribution of fibre orientation can be predicted from the average fibre orientation. The second study on tunnel segments discusses the influence of production on the fibre orientation and how this affects the splitting tensile strength. The fibre orientation affects the fibre efficiency and the structural performance of steel fibre-reinforced concrete.

 • Numerical model for the analysis up to failure of precast concrete sections

   de la Fuente Antequera, Alberto; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent; Armengou, Jaume
  Computers & structures
  Vol. 106-107, p. 105-114
  DOI: 10.1016/j.compstruc.2012.04.007
  Date of publication: 2012-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Q-00029

   Gironella i Cobos, Framcesc Xavier; Campos Hortigüela, Alexis; Molins Borrell, Climent; Roca Fabregat, Pedro; Mari Bernat, Antonio Ricardo
  Competitive project

   Share

 • Generalization of the Barcelona test for the toughness control of FRC

   Carmona Malatesta, Sergio; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent
  Materials and structures
  Vol. 45, num. 7, p. 1053-1069
  DOI: 10.1617/s11527-011-9816-8
  Date of publication: 2012-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Use of double punching test (Barcelona test) for quality control of fiber reinforced concretes

   Carmona Malatesta, Sergio Alejandro; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent
  International Conference: Concrete in the Low Carbon Era
  p. 1-10
  Presentation's date: 2012-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Traditionally, flexural testing is used to characterize the strength and post–peak behavior of fiber–reinforced concretes (FRC). Nevertheless, these tests results exhibit a high dispersion, and therefore invalidate their use as tests for the systematic control of FRCs in works. Also, they have the disadvantage of being complex tests, which require heavy specimens and highly qualified staff. With the aim to solve these problems, an indirect tensile test based on double punching test set up, called the Barcelona test, has been proposed to control tensile behavior of FRC. This test requires smaller specimens, with a high specific surface of fracture, allowing obtain values representative of strength and toughness of materials, with considerably less dispersion than other experimental methodologies, and was recently standardized in Spain. This paper presents the results of an experimental program, which validate the use of Barcelona test as a suitable methodology to systematic characterization FRC in works.

 • Framework to predict the orientation of fibers in FRC: a novel philosophy

   Laranjeira de Oliveira, Filipe; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent; Grünewald, Steffen; Walraven, Joost; Pialarissi Cavalaro, Sergio Henrique
  Cement and concrete research
  Vol. 42, num. 6, p. 752-768
  DOI: 10.1016/j.cemconres.2012.02.013
  Date of publication: 2012-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new design method for steel fibre reinforced concrete pipes

   de la Fuente Antequera, Alberto; Campos Escariz, Renata; Domingues de Figueiredo, Antonio; Molins Borrell, Climent; Aguado De Cea, Antonio
  Construction & building materials
  Vol. 30, p. 547-555
  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.015
  Date of publication: 2012-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Structural Response of Precast Concrete Segmental Tunnel Linings  Open access

   Arnau Delgado, Oriol
  Department of Construction Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The increasing use of the tunnel boring machines (TBMs) has entailed their own evolution and the improvement of the construction processes applied, allowing the construction of tunnels on more complex hydro-geological conditions. These new drilling facilities imply that higher ground and water pressures have to be resisted by the structural lining, turning its design into a key item in all current tunnel projects. TBMs construction process is mainly associated to precast concrete segmental tunnel linings, which are consisted of concrete rings sequentially placed as the tunnel drilling advances. Despite segmental tunnel linings are widely used, their structural response presents significant uncertainties due to the particular configuration on multiple precast pieces and the evolutionary construction process applied. The improvement and optimization of segmental tunnel linings, necessary to obtain safer structures at a lower cost, requires a significant advance in the knowledge of their structural response and about the appropriate techniques to properly reproduce it. This PhD thesis present the mechanisms and phenomena involved in the structural response of precast concrete segmental tunnel linings, detailing numerical modeling strategies to properly simulate them. The integration of all these techniques in a unique model allows the analysis of a real tunnel lining subjected to different scenarios, determining the influence and relevance of the main parameters defining a tunnel and its structural lining. Present research departs from an innovative in situ test carried out at Line 9 subway tunnel in Barcelona. The treatment and analysis of the obtained data provides experimental evidences about the structural response of segmental tunnel linings and the main involved mechanisms and phenomena. Different numerical simulation strategies are developed in order to properly reproduce such mechanism and phenomena, achieving a reliable simulation of an isolated ring response. The longitudinal response of the segmental concrete linings is obtained through the detailed study of the construction process applied and the ground-structure interaction mechanisms. The knowledge of the longitudinal force present at a segmental tunnel lining is of paramount importance in order to determine the interaction degree between adjacent rings and the consequent three-dimensionality of the lining response. Finally, the numerical simulation of a real tunnel section subjected to different scenarios of load and boundary conditions determines the influence of the three-dimensional effects on segmental concrete linings response, concluding about its structural implications in respect to the isolated ring approach usually employed in design processes.

 • Proceso de sustitución o remoción de aerogenerador en estructuras flotantes monolíticas tipo SPAR

   Molins Borrell, Climent; Rebollo Pericot, Josep; Campos Hortigüela, Alexis
  Date of request: 2012-03-14
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Proceso de sustitución o remoción de aerogenerador en estructuras flotantes monolíticas tipo SPAR.

  La presente invención hace referencia al proceso de sustitución de un aerogenerador en una estructura flotante monolítica tipo SPAR fondeada.

  La invención se basa en la inundación controlada de la estructura flotante tal que la coronación de la estructura quede situada a una altura sobre el nivel medio del mar (NMM), entre 5 y 20 m, para que la coronación de la estructura y el aerogenerador sean fácilmente accesibles desde la cubierta de una embarcación tipo catamarán que se acople a la estructura y, mediante un sistema de puente grúa o similar, efectuar tareas de mantenimiento y/o sustitución sin necesidad de grúas flotantes. Finalizadas dichas tareas, la estructura se emerge mediante evacuación por bombeo del agua interior, permitiendo también reajustar la línea de flotación y la tensión en los amarres si las nuevas condiciones de masa lo requieren.

 • Access to the full text
  Longitudinal time-dependent response of segmental tunnel linings  Open access

   Arnau Delgado, Oriol; Molins Borrell, Climent; Blom, C.B.M.; Walraven, Joost
  Tunnelling and underground space technology
  Vol. 28, num. 1, p. 98-108
  DOI: 10.1016/j.tust.2011.10.002
  Date of publication: 2012-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The longitudinal forces introduced by tunnel boring machines (TBMs) to the segmental tunnel linings influence their structural response. The analyses of the linings construction process and the ground-structure interaction mechanisms have shown the influence of the lining creep on the progressive loss of the initial longitudinal force. An analytical formulation to predict the remaining compression of the linings as a function of time is proposed, supported by means of a complete numerical model, which considers the effect of creep during the sequential construction process. An experimental program to determine the creep of plastic packers was developed, revealing its significant influence on the global lining creep factor and the evolution of the remaining compressive stresses.

  Postprint (author’s final draft)

 • Procedimiento de instalación y mantenimiento de estructura flotante monolítica para soporte de aerogenerador

   Molins Borrell, Climent; Rebollo Pericot, Josep; Campos Hortigüela, Alexis
  Date of request: 2012-02-10
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Proceso de instalación de estructura flotante monolítica para soporte de aerogenerador en zonas marítimas de gran profundidad y alejadas de la costa que consiste en el fondeo de la estructura desde una posición horizontal de transporte hasta la vertical mediante la inundación controlada de su interior, de forma que el tramo emergente sobre la superficie marina sea mínimo, para que el montaje del aerogenerador a instalar en la coronación se realice a través de una embarcación tipo catamarán o similar y sin necesidad de medios complementarios de elevación. El emergido de la estructura se realiza mediante extracción del agua interior a través de diversas válvulas a lo largo de la altura que se equilibra parcialmente con el lastre tipo granular introducido a través de una apertura lateral. La fuerza en los amarres de sujeción se aplica mediante el ajuste de la línea de flotación de la estructura.

 • Numerical Approach For Modeling Steel Fiber Reinforced Concrete  Open access

   Pros Parés, Alba
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  One alternative to overcome the main drawbacks of plain concrete in tension (its brittleness and weakness) is Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC), a technique introduced in the 70's, which consists of adding steel fibers into the concrete matrix. Due to the presence of the steel fibers into the concrete matrix, the residual strength and the energy dissipation of the material increase. Moreover, once a crack appears in the concrete, the steel fibers sew this fissure. The shape, the length and the slenderness of the fibers influence on the SFRC behavior. Moreover, the distribution and the orientation of the fibers into the concrete domain must be taken into account for characterizing the material. In order to characterize the behavior of SFRC, a numerical tool is needed. The aim is to simulate the most standard and common tests (direct and indirect tension tests, flexural test, double punch tes,¿) and more complex setups. This thesis proposes a numerical tool for modeling SFRC avoiding homogenized models (not accurate enough) and conformal meshes (too expensive). Therefore, the numerical tool accounts for the actual geometry of the fibers, discretized as 1D bars nonconformal with the concrete bulk mesh (2D or 3D domains). The two materials, corresponding to the concrete bulk and the fiber cloud, are defined independently, but coupled by imposing displacement compatibility. This compatibility is enforced following the ideas of the Immersed Boundary methods. Two different models are considered for modeling the concrete bulk (a continuous one and a discontinuous one). The parametric study of each model is done for only plain concrete, before the addition of the steel fibers. A phenomenological mesomodel is defined for modeling steel fibers, on the basis of the analytical expressions describing the pullout tests. This phenomenological mesomodel not only describes the behavior of the steel fibers, but also accounts for the concrete-fiber interaction behavior. For each fiber, its constitutive equation is defined depending on its shape (straight or hooked) and the angle between the fiber and the normal direction of the failure pattern. Both 2D and 3D examples are reproduced with the proposed numerical tool. The obtained results illustrate the presence of the steel fibers into the concrete matrix. The shape of the fiber influences of the SFRC behavior: the residual strength is higher for hooked fibers than for straight ones. Moreover, increasing the quantity of fibers means increasing the residual strength of the material. The obtained numerical results are compared to the experimental ones (under the same hypothesis). Therefore, the proposed numerical approach of SFRC is validated experimentally.

 • Enginyeria de la construcció

   Molins Borrell, Climent
  Date of publication: 2012-01-31
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Steel fiber reinforced concrete pipes. Part 2: Numerical model to simulate the crushing test  Open access

   de la Fuente Antequera, Alberto; Domingues de Figueiredo, Antonio; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent; Chama Neto, Pedro Jorge
  IBRACON structures and materials journal
  Vol. 5, num. 1, p. 12-25
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper is part of an extensive work about the technological development, experimental analysis and numerical modeling of steel fibre reinforced concrete pipes. The first part (“Steel fibre reinforced concrete pipes. Part 1: technological analysis of the mechanical behavior”) dealt with the technological development of the experimental campaign, the test procedure and the discussion of the structural behavior obtained for each of the dosages of fibre used. This second part deals with the aspects of numerical modeling. In this respect, a numerical model called MAP, which simulates the behavior of fibre reinforced concrete pipes with medium-low range diameters, is introduced. The bases of the numerical model are also mentioned. Subsequently, the experimental results are contrasted with those produced by the numerical model, obtaining excellent correlations. It was possible to conclude that the numerical model is a useful tool for the design of this type of pipes, which represents an important step forward to establish the structural fibres as reinforcement for concrete pipes. Finally, the design for the optimal amount of fibres for a pipe with a diameter of 400 mm is presented as an illustrating example with strategic interest.

 • Access to the full text
  Steel fiber reinforced concrete pipes. Part 1: technological analysis of the mechanical behavior  Open access

   Domingues de Figueiredo, Antonio; de la Fuente Antequera, Alberto; Aguado De Cea, Antonio; Molins Borrell, Climent; Chama Neto, Pedro Jorge
  IBRACON structures and materials journal
  Vol. 5, num. 1, p. 1-11
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper is the first part of an extensive work focusing the technological development of steel fiber reinforced concrete pipes (FRCP). Here is presented and discussed the experimental campaign focusing the test procedure and the mechanical behavior obtained for each of the dosages of fiber used. In the second part (“Steel fiber reinforced concrete pipes. Part 2: Numerical model to simulate the crushing test”), the aspects of FRCP numerical modeling are presented and analyzed using the same experimental results in order to be validated. This study was carried out trying to reduce some uncertainties related to FRCP performance and provide a better condition to the use of these components. In this respect, an experimental study was carried out using sewage concrete pipes in full scale as specimens. The diameter of the specimens was 600 mm, and they had a length of 2500 mm. The pipes were reinforced with traditional bars and different contents of steel fibers in order to compare their performance through the crushing test. Two test procedures were used in that sense. In the 1st Series, the diameter displacement was monitored by the use of two LVDTs positioned at both extremities of the pipes. In the 2nd Series, just one LVDT is positioned at the spigot. The results shown a more rigidity response of the pipe during tests when the displacements were measured at the enlarged section of the socket. The fiber reinforcement was very effective, especially when low level of displacement was imposed to the FRCP. At this condition, the steel fibers showed an equivalent performance to superior class pipes made with traditional reinforced. The fiber content of 40 kg/m3 provided a hardening behavior for the FRCP, and could be considered as equivalent to the critical volume in this condition.