Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 123 results
 • Access to the full text
  Dimensionless parameterization of lidar for laser remote sensing of the atmosphere and its application to systems with SiPM and PMT detectors  Open access

   Agishev, Ravil R.; Comeron Tejero, Adolfo; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Sicard, Michaël
  Applied optics
  Date of publication: 2014-05-20
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper, we show a renewed approach to the generalized methodology for atmospheric lidar assessment, which uses the dimensionless parameterization as a core component. It is based on a series of our previous works where the problem of universal parameterization over many lidar technologies were described and analyzed from different points of view. The modernized dimensionless parameterization concept applied to relatively new silicon photomultiplier detectors (SiPMs) and traditional photomultiplier (PMT) detectors for remote-sensing instruments allowed predicting the lidar receiver performance with sky background available. The renewed approach can be widely used to evaluate a broad range of lidar system capabilities for a variety of lidar remote-sensing applications as well as to serve as a basis for selection of appropriate lidar system parameters for a specific application. Such a modernized methodology provides a generalized, uniform, and objective approach for evaluation of a broad range of lidar types and systems (aerosol, Raman, DIAL) operating on different targets (backscatter or topographic) and under intense sky background conditions. It can be used within the lidar community to compare different lidar instruments. (C) 2014 Optical Society of America

  In this paper, we show a renewed approach to the generalized methodology for atmospheric lidar assessment, which uses the dimensionless parameterization as a core component. It is based on a series of our previous works where the problem of universal parameterization over many lidar technologies were described and analyzed from different points of view. The modernized dimensionless parameterization concept applied to relatively new silicon photomultiplier detectors (SiPMs) and traditional photomultiplier (PMT) detectors for remote-sensing instruments allowed predicting the lidar receiver performance with sky background available. The renewed approach can be widely used to evaluate a broad range of lidar system capabilities for a variety of lidar remote-sensing applications as well as to serve as a basis for selection of appropriate lidar system parameters for a specific application. Such a modernized methodology provides a generalized, uniform, and objective approach for evaluation of a broad range of lidar types and systems (aerosol, Raman, DIAL) operating on different targets (backscatter or topographic) and under intense sky background conditions. It can be used within the lidar community to compare different lidar instruments. (C) 2014 Optical Society of America

 • Atmospheric aerosol measurement with a network of advanced lidar instruments

   Comeron Tejero, Adolfo; Sicard, Michaël; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Garcia Vizcaino, David
  SPIE Newsroom
  Date of publication: 2013-03-11
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A European network of atmosphere sensors uses multi-wavelength elastic-Raman lidar instruments in its infrastructure.

  A European network of atmosphere sensors uses multi-wavelength elastic-Raman lidar instruments in its infrastructure.

 • Lidar with SiPM: some capabilities and limitations in real environment

   Agishev, Ravil; Comeron Tejero, Adolfo; Bach Aguilà, Jordi; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Sicard, Michaël; Riu Gras, Jordi; Royo, Santiago
  Optics and laser technology
  Date of publication: 2013-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The purpose of the work is to demonstrate real capabilities and to give examples of SiPMs application in lidar technology in both analog and photon counting modes. The experimental research within an operating lidar complex adapted to implement the analog mode and photon counting measurements with subsequent inversions of atmospheric extinction and backscattering coefficients was conducted. Theoretical evaluations of potential limitations of atmospheric lidar by use of real day-time background parameters and features of SiPM-photodetectors studied experimentally were carried out with comparison of the extent of sensitivity decreasing for different detectors used and estimations of their operation range reduction.

  The purpose of the work is to demonstrate real capabilities and to give examples of SiPMs application in lidar technology in both analog and photon counting modes. The experimental research within an operating lidar complex adapted to implement the analog mode and photon counting measurements with subsequent inversions of atmospheric extinction and backscattering coefficients was conducted. Theoretical evaluations of potential limitations of atmospheric lidar by use of real day-time background parameters and features of SiPM-photodetectors studied experimentally were carried out with comparison of the extent of sensitivity decreasing for different detectors used and estimations of their operation range reduction.

 • Analysis and design of an edge-technique-based Doppler wind lidar. Practical assessment of a laboratory prototype  Open access

   Muñoz Porcar, Constantino
  Defense's date: 2013-02-22
  Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La tesi presentada constitueix la fase inicial en el desenvolupament d¿un lidar Doppler per a mesurar la velocitat del vent amb resolució en distància. Els lidars atmosfèrics emeten radiació làser polsada que després de ser dispersada per les molècules d¿aire i els aerosols en suspensió, és parcialment recollida per un telescopi, detectada per un fotorreceptor i analitzada per obtenir informació sobre l¿estat en que es troba la regió il¿luminada. La velocitat amb la que aquests elements es mouen respecte al instrument pot identificar-se amb la velocitat del vent. Aquesta pot mesurar-se per tant ¿i així ho han els lidars Doppler atmosfèrics¿¿ a partir de la detecció del desplaçament de freqüència que per efecte Doppler experimenta el senyal dispersat. L¿elecció de la tècnica de detecció utilitzada per a mesurar aquesta diferència de freqüència òptica ¿la denominada edge-technique¿¿ ha vingut determinada en aquest cas fonamentalment pel làser disponible, el emplaçament previst del sistema i per consideracions de simplicitat. En ella, la diferència de freqüència entre els polsos emesos i el senyal rebut s¿obté a partir de la mesura del canvi produït en la transmissió d¿un filtre òptic.En la primera part d¿aquest treball es proposa el disseny del filtre òptic encarregat de discriminar freqüències i un anàlisi detallada de les prestacions d¿un lidar Doppler per a la mesura de la velocitat del vent basat en la edge-technique operant a partir del senyal dispersat per els aerosols atmosfèrics. En primer lloc, s¿ha establert un mètode que permet calcular, utilitzant la precisió de les mesures com a indicador i el marge de velocitats a mesurar com a restricció, la configuració òptima del filtre òptic emprat, en aquest cas un interferòmetre Fabry-Perot. A continuació, la precisió, la resolució temporal, la resolució en distància i l¿exactitud de les mesures de velocitat són analitzades en detall en diferents entorns típics de mesura i avaluades comparativament en relació a l¿estat de l¿art. També s¿estudia l¿efecte que sobre els paràmetres de qualitat de les mesures de velocitat té el component interferent de retorn molecular que inevitablement és present al senyal d¿aerosols analitzat.La segona part de la tesi està dedicada al disseny, construcció i avaluació d¿un prototip de laboratori basat en la edge-technique. L¿objectiu d¿aquest desenvolupament és avaluar en condicions adequades la implementació de la tècnica seleccionada per a la mesura de la velocitat. Aquest muntatge preliminar permet tanmateix caracteritzar i ajustar el funcionament d¿alguns dels elements crítics que formaran part del lidar de vents, com el interferòmetre Fabry-Perot, el subsistema de control de sintonia de la cavitat (imprescindible per compensar les derives relatives de freqüència entre el làser i el filtre), els elements de guiat i condicionament dels feixos de llum, els mòduls detectors i amplificadors de senyals o les rutines de calibració i control del sistema i de processament de la informació. El prototip construït per tal d¿assolir aquests objectius mesura la velocitat de blancs sòlids utilitzant la emissió d¿un làser en règim d¿ona continua. Aquestes condicions d¿operació permeten, en aquesta fase preliminar, evitar algunes complicacions relacionades amb la utilització de senyals lidar atmosfèriques polsats: en primer lloc, es tracta de senyals de durada molt curta, la potència de la qual no és constant ni predicible; a més no és senzill obtenir valors independents de la velocitat del vent per tal d¿avaluar la qualitat de les mesures.

  This thesis is the initial stage in the development of a range-resolving Doppler wind lidar. Atmospheric lidars emit pulsed laser radiation that after being scattered by air molecules and suspended aerosol particles is partly collected by a telescope, detected by a photoreceiver and analyzed for obtaining information about the state of the illuminated region. The speed of these elements with respect the instrument can be identified with the speed of the wind and it can be therefore measured ¿and this is the way the Doppler wind lidars do it¿¿ from the detection of the frequency shift that due to Doppler effect is undergone by the scattered signal. The selection of the technique used to measure this optical frequency shift ¿the so-called edge-technique¿¿ has been determined in this case mainly by the available laser, the location of the site where the system will be placed and by simplicity considerations. With this technique, the frequency difference between the emitted pulses and the receiver signal is obtained by measuring the change produced in the transmission of an optical filter. In the first part of this work the design of the optical filter devoted to discriminate frequencies and a complete analysis of the performance of a Doppler wind lidar based on the edge-technique operating from the signal scattered by the atmospheric aerosols is proposed. In the first place, a method that permits to calculate, using the precision of the measurements as indicator and the range of measurable velocities as constraint, the best configuration of the optical filter used in the system, in this case a Fabry-Perot interferometer, has been established. Afterwards, the precision, the time resolution, the range resolution and the accuracy of the velocity measurements are analyzed with detail in different typical measuring scenarios and are compared with the performance of other systems currently in operation. Also, the effects on the quality parameters of the velocity measurements of the interfering molecular return component that is unavoidably present in the analyzed aerosol signal is studied. The second part of the thesis is devoted to the design, implementation and assessment of a laboratory prototype based on the edge-technique. The objective of this development is to assess in convenient conditions the implementation of the selected detection technique. This preliminary assembly also permits to characterize and adjust the operation of some of the critical elements and subsystems that will be part of the Doppler wind lidar, such as the Fabry-Perot interferometer, the cavity tuning control subsystem (essential to compensate the relative frequency drifts between the laser and the filter), the elements for guiding and conditioning the light beams, the signal detection and amplification modules or the routines for calibrating and controlling the system and for processing the information. The prototype implemented to achieve these objectives is designed to measure the speed of hard targets using a laser emitting in continuous-wave regime. These operating conditions allow avoiding some difficulties related with the use of pulsed atmospheric lidar signals: in the first place, their duration is very short and their power is neither constant nor predictable; furthermore, it is not easy to obtain independent values of the speed of the wind for assessing the quality of the measurements.

 • EVALUACION EXPERIMENTAL DE AGRUPACIONES OPTICAS CON ADAPTACION COMPLEJA EN

   Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Belmonte Molina, Aniceto
  Participation in a competitive project

   Share

 • Electrical engineering (EES) Sub-panel report

   Braun, Torsten; Danielsson, Kristoffer; Dankowicz, Harry; Löfström, Erika; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio
  Date of publication: 2011-11-18
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network

   Rocadenbosch Burillo, Francisco; Sicard, Michaël; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Lange Vega, Diego; Kumar, Dhiraj; Comeron Tejero, Adolfo
  Participation in a competitive project

   Share

 • Site-testing using an aerosol, backscatter lidar at the Roque de los Muchachos Observatory

   Sicard, Michaël; Md. Reba, Mohd Nadzri; Tomas Martinez, Sergio; Comeron Tejero, Adolfo; Batet Torrell, Oscar; Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Muñoz Tuñón, Casiana; Jiménez Fuensalida, Jesús
  Monthly notices of the Royal Astronomical Society
  Date of publication: 2010-06-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Lidar measurements of wind velocity fields

   Comeron Tejero, Adolfo; Muñoz Porcar, Constantino; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Sicard, Michaël; Tomas Martinez, Sergio
  Date of publication: 2010
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Tunable graded index prism based on nematic liquid crystals

   Otón, Eva; Crespo, Luis; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Dios Otin, Victor Federico; Otón, José Manuel; Quintana, Xabier; Geday, Morten
  International Liquid Crystal Conference
  Presentation's date: 2010-07-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Liquid crystal devices are being used in many non-display applications in order to construct small devices controlled by low voltage electronics without mechanical components [1]. In this work, we present a novel liquid crystal device for laser beam steering based on a controllable orientation gradient of liquid crystal molecules. The device consists of a nematic liquid crystal cell of patterned ITO-coated glass plates. The pattern has been done of high density interlaced transparent ITO electrodes (with 5.5 um pixel and 1.5 um interpixel), and therefore an optimization of the fine resolution photolithographic process was needed in order to achieve this resolution. The high resolution area will be later covered with a high resistivity coat (PEDOT) so interference problems will be avoided. A voltage gradient on one of the substrates generates a graded switching profile across the cell, and hence a graded refractive index (Fig.1). By changing applied voltage the liquid crystal orientation gradient changes and thus the steering angle is tunable. The theoretical device performance will be modeled using finite element analysis, describing the graded index profile of liquid crystal based on electrostatic distribution of the induced electric field. A beam propagation method (BPM) algorithm simulates the propagation of a Gaussian beam through the device. Experimental results of the laser beam steering system are presented and compared with simulations.

 • Design, fabrication and simulation of a liquid crystal blaze grating

   Crespo Fernández, Luis; Otón, Eva; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Dios Otin, Victor Federico; Otón, José Manuel; Geday, Morten; Quintana, Xabier
  International Workshop on Liquid Crystal for Photonics
  Presentation's date: 2010-09-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work, we present a novel blaze grating based on liquid crystal technology. The blaze grating device consists of 1000 high density interlaced transparent ITO electrodes connected to chip-on-glass for external driving. An optimization of the fine resolution photolithographic process has been made in order to produce devices with a moderately high fill factor, 7um pitch, (with 5.5 um pixel and 1.5 um interpixel) capable of steering a Ø7 mm beam (532nm) 1.1º. The design requires metalizing of the electrodes outside the active area to reduce the resistivity of the strips (Fig. 1). The aluminum is only needed outside the high-resolution area so it will not interfere with the ITO high-resolution strips and consequently, a third photolithographic process is needed with the purpose of removing the metallization from the high resolution area and strip ends. Two kinds of liquid crystals have been selected: a VAN and a high birefringence positive nematic. Finite element analysis permits calculating the electric field distribution induced in the device and the resulting refractive index grating profile. The propagation of a Gaussian beam through the device is simulated by a Beam Propagation Method algorithm, validating the liquid crystal blaze grating performance. The simulations and experimental characterization results are compared.

 • Aperture averaging in a laser Gaussian beam: simulations and experiments

   Barrios Porras, Ricardo Alfonso; Dios Otin, Victor Federico; Recolons Martos, Jaume; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio
  Free-Space Laser Communications
  Presentation's date: 2010-08-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • EXPERIMENTOS DE COMPENSACION ATMOSFERICA EN SISTEMAS AVANZADOS DE COMUNICACIONES OPTICAS EN ESPACIO LIBRE

   Recolons Martos, Jaume; Dios Otin, Victor Federico; Santos Blanco, María Concepción; Barrios Porras, Ricardo Alfonso; Garcia Mateos, Jorge; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Canal Bienzobas, Fernando; Belmonte Molina, Aniceto
  Participation in a competitive project

   Share

 • Quasi-analytical determination of noise-induced error limits in lidar retrieval of aerosol backscatter coefficient by the elastic, two-component algorithm

   Sicard, Michaël; Comeron Tejero, Adolfo; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino
  Applied optics
  Date of publication: 2009-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GRUP DE FOTONICA

   Belmonte Molina, Aniceto; Barrios Porras, Ricardo Alfonso; Dios Otin, Victor Federico; Sicard, Michaël; Hernandez Marco, Jordi; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David; Garcia Mateos, Jorge; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Batet Torrell, Oscar; Kartashov, Yaroslav V.; Torner Sabata, Lluis; Canal Bienzobas, Fernando; Tomas Martinez, Sergio; Comeron Tejero, Adolfo
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Aerosol stratification characterization of an astronomical site by means of a backscatter lidar at the Roque de los Muchachos Observatory  Open access

   Sicard, Michaël; Tomas Martinez, Sergio; Md. Reba, Mohd Nadzri; Comeron Tejero, Adolfo; Batet Torrell, Oscar; Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Muñoz Tuñón, Casiana; Jiménez Fuensalida, Jesús
  Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology
  Presentation's date: 2009-09-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The Roque de los Muchachos Observatory, located on the island of La Palma in the Canary Islands, is home of many astronomical facilities. In the context of the Extremely Large Telescope Design Study, an intensive lidar campaign was performed in the ORM near the Jacobus Kapteyn Telescope (17°52’41.2” W, 28°45’40.1” N, 2395 m asl) between 26th May and 14th June 2008. The goal of the campaign was to characterize the atmosphere in terms of planetary boundary layer height and aerosol stratification vs. synoptic conditions. As a by-product an estimate of the aerosol optical thickness was also obtained and compared to the total atmospheric extinction coefficient measured by the Carlsberg Meridian Telescope.

 • Temporal analyisis of laser beam propagation in the atmosphere using computer-generated long phase screens

   Dios Otin, Victor Federico; Recolons Martos, Jaume; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Batet Torrell, Oscar
  Optics express
  Date of publication: 2008-02
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • One-wavelength two-component laser Doppler velocimeter system for surface displacement monitoring

   Garcia Vizcaino, David; Dios Otin, Victor Federico; Recolons Martos, Jaume; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo
  Optical engineering
  Date of publication: 2008-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Planetary boundary layer height and wind field characterization by means of a lidar at the Teide Observatory in the Canary Islands

   Sicard, Michaël; Tomas Martinez, Sergio; Comeron Tejero, Adolfo; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; Batet Torrell, Oscar
  IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Overview of wind lidar techniques and current related developments at the Technical University of Catalonia  Open access

   Tomas Martinez, Sergio; Muñoz Porcar, Constantino; Sicard, Michaël; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo
  IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium
  Presentation's date: 2008-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The Lidar group in the Technical University of Catalonia is actively working in wind lidar techniques. An extensive review of such techniques is presented. A special emphasis is made on the direct Doppler technique and the direct motion technique with a lines-of-sight scanning pattern. Current developments are also mentioned.

 • Phase compensation considerations on coherent, free-space laser communications system

   Belmonte Molina, Aniceto; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Dios Otin, Victor Federico; Comeron Tejero, Adolfo
  Unmanned/Unattended Sensors and Sensor Networks IV
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • VISION Comunicaciones de video de nueva generación. (CENIT 2007-1007)

   Comeron Tejero, Adolfo; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Tarres Ruiz, Francisco
  Participation in a competitive project

   Share

 • Speed measurements with a continuous wave Lidar prototype

   Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo; Batet Torrell, Oscar; Garcia Vizcaino, David; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Sicard, Michaël
  IEEE international Geoscience and Remote Sensing Symposium
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Atmospheric Aberrations in Coherent Laser Systems

   Belmonte Molina, Aniceto; Dios Otin, Victor Federico; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo
  Fourteenth Biennial Coherent Laser Radar Technology and Applications Conference
  Presentation's date: 2007-07-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Speed measurements with a continuous wave lidar prototype  Open access

   Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo; Batet Torrell, Oscar; Garcia Vizcaino, David; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Sicard, Michaël
  IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
  Presentation's date: 2007-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The UPC lidar group is developing a Doppler wind lidar based on the “edge-technique” [1]. Such systems use the slope of a high resolution optical filter as frequency discriminator. A laboratory prototype, able to measure the speed of solid targets emitting continuous wave radiation and using a Fabry-Perot interferometer as optical filter, has been built. A tuning control has been included to compensate drifts between the emitted frequency and the filter resonance frequencies in order to assure maximum sensitive measurements. The design of the system and different results concerning the performance of the tuning control system and speed measurements will be presented.

 • Evaluación de las prestaciones de los sistemas de comunicaciones ópticas no guiadas de alta capacidad (TEC2006-12722)

   Dios Otin, Victor Federico; Belmonte Molina, Aniceto; Canal Bienzobas, Fernando; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Recolons Martos, Jaume; Garcia Mateos, Jorge
  Participation in a competitive project

   Share

 • FIT-330100-2006-116 DEEPOPT. DEMOSTRADOR DE ENLACES ÓPTICOS PARA MISIONES ESPACIALES DE ESPACIO PROFUNDO

   Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio
  Participation in a competitive project

   Share

 • Evidence of discrepancies between columnar-averaged lidar ratios measured by sun photometer and lidar by means of a Raman lidar in Barcelona

   Sicard, Michaël; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Hénon, A; Pérez, C; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David; Comeron Tejero, Adolfo; Baldasno, JM
  International Laser Radar Conference
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Red europea de lidares avanzados: EARLINET

   Comeron Tejero, Adolfo; Sicard, Michaël; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; López, MA; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David
  VIII Congreso Nacional de Medio Ambiente
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Continuous-wave solid target Doppler lidar prototype

   Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo; Garcia Vizcaino, David; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Diaz Peris, Carles
  5th Topical Meeting on Optoelectronic Distance/Displacement Measurements and Applications
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Range-resolved atmospheric remote sensing using lidar

   Comeron Tejero, Adolfo; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David; López, MA; Sicard, Michaël
  5th Topical Meeting on Optoelectronic Distance/Displacement Measurements and Applications
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Performance evaluation of an adaptive optics, free-space laser communications system from simulation of beam propagation

   Belmonte Molina, Aniceto; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Dios Otin, Victor Federico; Comeron Tejero, Adolfo
  Advanced Free-Space Optical Communication Techniques/Applications II and Photonic Components/Architectures for Microwave Systems and Displays
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Temporal statistics of the beam-wander contribution to scintillation in ground-to-satellite optical links: an analytical approach  Open access

   Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Dios Otin, Victor Federico; Rubio Sancho D'Avila, Juan Antonio; Comeron Tejero, Adolfo
  Applied optics
  Date of publication: 2005-09-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The beam-wander contribution to the scintillation in a ground-to-satellite free-space optical link is one of major importance. An analytical model, based on the duality between beam wander and angle-of-arrival fluctuations, is proposed for the temporal statistics. The expression of the probability density function of the log-amplitude fluctuations is first obtained. Then, the expressions of the spatial and temporal autocovariances are also obtained. We present plots of the beam-wander contribution to the logamplitude variance, as a function of the transmitter aperture size and the turbulence accumulated in the propagation path. We also present the angular fluctuation and log-amplitude scintillation spectrum plots for some selected cases. © 2005 Optical Society of America

 • Evaluation of MM5 PBL schemes in an urban coastal site over the western Mediterranean by LIDAR and meteorological data

   Pérez, C; Sicard, Michaël; Jorba Casellas, Oriol; Jiménez, P; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Baldasano Recio, Jose M.
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2005-04-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling of power fluctuations induced by refractive turbulence in a multiple-beam ground-to-satellite optical uplink

   Comeron Tejero, Adolfo; Dios Otin, Victor Federico; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Rubio Sancho D'Avila, Juan Antonio; Reyes, M; Alonso, A
  Free-Space Laser Communications V
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ground to space optical communication characterization

   Reyes, M; Alonso, A; Chueca, S; Fuensalida, J; Sodnik, Z; Cessa, V; Bird, A; Comeron Tejero, Adolfo; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Dios Otin, Victor Federico; Rubio Sancho D'Avila, Juan Antonio
  Free-Space Laser Communications V
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ground-to-space optical communication characterization

   Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio
  Optics and Photonics 2005
  Presentation's date: 2005-07-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Modeling of power fluctuations induced by refractive turbulence in a multiple-beam ground-to-satellite optical uplink

   Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio
  Optics and Photonics 2005
  Presentation's date: 2005-07-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Effects of noise on lidar data inversion with the backward algorithm

   Comeron Tejero, Adolfo; Rocadenbosch Burillo, Francisco; López, MA; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David; Sicard, Michaël
  Applied optics
  Date of publication: 2004-04
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Scintillation and beam-wander analysis in an optical ground station-satellite uplink

   Dios Otin, Victor Federico; Rubio Sancho D'Avila, Juan Antonio; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo
  Applied optics
  Date of publication: 2004-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sistema lidar (radar láser) monoestático realizado íntegramente en componentes semiconductores de baja potencia para la medida de la posición y densidad de aerosoles.

   Comeron Tejero, Adolfo; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David; Puente Baliarda, Carles; Ardanuy, Antoni Dellà; Romulado, Ruiz Punzano
  Date of request: 2004-06-18
  Invention patent

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Stratospheric Optical Transmission Modelling

   Comeron Tejero, Adolfo; Dios Otin, Victor Federico; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Rubio Sancho D'Avila, Juan Antonio
  Date: 2004-09
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Determinación de la altura de la capa de mezcla con un lidar de aerosoles

   Sicard, Michaël; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Comeron Tejero, Adolfo; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David
  VII Congreso Nacional del Medio Ambiente
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Propagation statistics of ground-satellite optical links with different turbulence conditions

   Reyes, M; Alonso, A; Chueca, S; Fuensalida, J; Comeron Tejero, Adolfo; Dios Otin, Victor Federico; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Sodnik, Z; Rubio Sancho D'Avila, Juan Antonio
  Optics in Atmospheric Propagation and Adaptive Systems VII
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Lidar techniques for remote sensing of the atmosphere

   Comeron Tejero, Adolfo; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; López, MA; Muñoz Porcar, Constantino; Garcia Vizcaino, David; Sicard, Michaël
  13th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Remote sensing mediante LIDAR en la UPC  Open access

   Rocadenbosch Burillo, Francisco; Sicard, Michaël; Comeron Tejero, Adolfo; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; López, MA; Garcia Vizcaino, David; Agishev, R
  Buran
  Date of publication: 2003-12
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Doppler lidar prototype for speed measurements

   Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Comeron Tejero, Adolfo; Bourdet, G; Rocadenbosch Burillo, Francisco
  Laser Radar Technology for Remote Sensing
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Statistical considerations on the Raman inversion algorithm: data inversion and error assessment

   Rocadenbosch Burillo, Francisco; Sicard, Michaël; Ansmann, Albert; Wandinger, Ulla; Matthias, W; Pappalardo, Gelsomina; Böckmann, Christine; Comeron Tejero, Adolfo; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Muñoz Porcar, Constantino; López, MA; Garcia Vizcaino, David
  Laser Radar Technology for Remote Sensing
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aplicación de Técnicas Avanzadas de Radar Láser (LIDAR) al sondeo de la atmósfera. ref. REN2003-09753-C02-02 / CLI

   Sicard, Michaël; Baldasano Recio, Jose M.; Rocadenbosch Burillo, Francisco; Dios Otin, Victor Federico; Muñoz Porcar, Constantino; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Recolons Martos, Jaume; Belmonte Molina, Aniceto; Comeron Tejero, Adolfo; Garcia Vizcaino, David
  Participation in a competitive project

   Share

 • Description for atmospheric optical deep space link analysis

   Comeron Tejero, Adolfo; Dios Otin, Victor Federico; Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio; Rubio Sancho D'Avila, Juan Antonio
  Date: 2003-07
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window