Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 135 results
 • Desafíos en la Implementación de Proyectos de Cooperación en Servicios de Agua dentro del Proceso de Urbanización Sostenible. Cuatro Casos de Estudio en África: Maputo (Mozambique), Idjwi (DR Congo), Wukro (Etiopía) y Mecufi (Mozambique)  Open access

   Jiménez Redal, Rubén
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Nombroses *ONGDs han intentat implementar projectes de cooperació en serveis d'aigua a Àfrica. D'ells un percentatge ha estat reeixit a l'hora d'aconseguir la sostenibilitat però una proporció important no ho ha aconseguit. Descobrir i analitzar les condicions que marquen la sostenibilitat dels projectes de cooperació i desenvolupament ha constituït la finalitat última de la nostra recerca. Un primer objectiu ha estat determinar les limitacions en el procés d'urbanització sostenible a les quals s'enfronten els projectes de desenvolupament en serveis d'aigua. En un pas posterior hem tractat d'estudiar si l'acceptació de connexions domiciliàries a la xarxa de proveïment cobreix la demanda generada per la població beneficiària. A més la comparativa de l'evolució dels projectes de cooperació en els quatre casos d'estudi ens ha permès esbrinar si l'articulació dels actors implicats garanteix la inclusió de tots els agents i l'òptima resposta a les necessitats dels beneficiaris finals. S'han emprat diversos instruments de metodològics. En primer lloc s'han abordat quatre casos d'estudi on s'han dut a terme grups focals i entrevistes a informadors clau dins de l'anàlisi qualitativa. A més s'ha complementat amb l'estudi quantitatiu procedent dels qüestionaris desenvolupats entre la població beneficiària. Per al processament de dades s'ha comptat amb tres eines informàtiques *EpaNET, *SPSS i *ArcGIS.Entre les conclusions finals destaquem la necessitat d'enfocar els projectes de cooperació en serveis d'aigua sota el prisma de la necessitat d'acompanyament per part de les agències *implementadores per un termini no inferior a deu anys. La segona conclusió final indica que els projectes estudiats requerien tots ells un enfortiment de les estructures encarregades de la presa de decisions. La dimensió classificada com a sostenibilitat institucional ha resultat en els nostres casos d'estudi ha demostrat ser la més feble. La tercera conclusió final és la necessitat de sacrificar el sentiment d'apropiació dels sistemes implementats entre la comunitat durant un període superior als terminis d'implementació. El cas d'estudi en *Idjwi demostra que en un període de deu anys les intervencions on hi ha hagut major intervencionisme, resultant en una reducció del sentiment d'apropiació, mostren millors índexs d'avanç cap a la sostenibilitat. La quarta conclusió final tracta sobre l'oferta d'alternatives a la població per poder accedir als serveis millorats en els projectes de cooperació. Les dades demostren que els residents del cas d'estudi de Maputo no podien accedir als serveis oferts per realitzar una connexió domèstica a causa de les condicions econòmiques associades a tal servei. La cinquena conclusió final estableix la necessitat d'incorporar els requeriments específics de la població vulnerable dins de l'enfocament global. En el cas d'estudi de *Wukro s'han reduït els punts de subministrament per mitjà de fonts públiques que servia a la part de la població infectada amb el virus del VIH i que tenint menys recursos econòmics presenta necessitats d'aigua majors. La sisena conclusió final seria la conformació d'una metodologia per abordar la sostenibilitat dels projectes de cooperació en serveis d'aigua. S'aporta un format de treball a manera de plantilla que pot ser utilitzat per les agències *implementadoras, tant *ONGDs com a agències finançadores, en l'avaluació de la sostenibilitat dels projectes. Aquesta eina dissenya indicadors agrupats en cinc àrees: sostenibilitat econòmica, tècnica, salut-ambienti, social i institucional. L'avaluació d'aquests indicadors servirà tant per analitzar a llarg termini els resultats d'una implementació com per guiar els objectius de la formulació d'aquesta implementació en l'etapa de disseny.

  Many NGOs have tried to implement cooperation projects in water services in Africa. A percentage of them has been successful when it comes to sustainability but a significant proportion has failed . Discovering and analyzing the conditions that make the sustainability of development cooperation projects has been the ultimate goal of our research. A first objective was to determine the limitations that development projects in water services face in the process of sustainable urbanization. In a subsequent step we have tried to study whether the acceptance of private water connections meets the demand generated by the target population. Moreover, the comparison of the evolution of cooperation projects in the four case studies allowed us to determine whether the interaction of stakeholders ensures the inclusion of all actors and the optimal response to the needs of the final beneficiaries. We have employed various methodological instruments. First we have addressed four case studies where focus groups and interviews with key informants have been conducted in the qualitative analysis. It has also been supplemented by the quantitative study from developed questionnaires to the target population. For data processing three software tools have been used EPANET, SPSS and ArcGIS. Among the final conclusions we highlight the need to focus on continuous support for cooperation projects in water services for a period not less than ten years. The second final conclusion indicates that all projects studied required a strengthening of the structures responsible for decision making. In our case studies institutional sustainability has proven to be the weakest dimension. The third final conclusion is the need to sacrifice the sense of ownership of the systems implemented in the community for longer than the time period of implementation. The case study in Idjwi shows that the interventions where there has been more participation from the external organization, resulting in a reduction in the sense of ownership, show better rates of progress towards sustainability. The fourth final conclusion is the need to offer alternatives to the population to have access to improved services. The data show that residents of the case study in Maputo could not access the services offered for a domestic connection due to the economic conditions attached to such service. The fifth final conclusion establishes the need to incorporate the specific needs of the vulnerable population in the overall approach. In the case study of Wukro public standpipes have been reduced although they served part of the population infected with HIV who have fewer economic resources and higher water needs . The sixth final conclusion would be the creation of a methodology to address the sustainability of cooperation projects in water services. A template is provided which can be used by the implementing agencies, both NGOs as funding agencies, in order to assess the sustainability of projects. This tool includes indicators grouped into five areas: economic, technical, health-environment, social and institutional . The evaluation of these indicators will both analyze long -term outcomes of an implementation and guide the formulation of the objectives of the implementation in the design stage.

 • 150 anys de tren de Sarrià.: del tren urbà al metro regional de Barcelona, 1863-2013

   Magrinya Torner, Francesc; Navas Ferrer, Teresa
  Mobilitat Sostenible i Segura
  num. 62, p. 12-15
  Date of publication: 2014-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El tren de Sarrià, inaugurat el 23 de juny de 1863, va ser la primera línia urbana del Pla de Barcelona i ha estat l’origen del metro regional de Barcelona. La seva construcció ha guiat la urbanització de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta trajectòria de 150 anys té un valor patrimonial i urbà innegable. El relat de la seva evolució es converteix en un element central de la memòria històrica de l’Àrea Metropolitana. L’oportunitat de l’aniversari (1863-2013) va propiciar que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) organitzés un seguit d’actes -una exposició, publicacions i un cicle de conferències- que han permès reflexionar des de diferents perspectives sobre els ferrocarrils suburbans.

  El tren de Sarrià, inaugurat el 23 de juny de 1863, va ser la primera línia urbana del Pla de Barcelona i ha estat l’origen del metro regional de Barcelona. La seva construcció ha guiat la urbanització de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta trajectòria de 150 anys té un valor patrimonial i urbà innegable. El relat de la seva evolució es converteix en un element central de la memòria històrica de l’Àrea Metropolitana. L’oportunitat de l’aniversari (1863-2013) va propiciar que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) organitzés un seguit d’actes -una exposició, publicacions i un cicle de conferències- que han permès reflexionar des de diferents perspectives sobre els ferrocarrils suburbans.

 • Access to the full text
  Del urbanismo del proyecto urbano (1980-1992) al urbanismo ciudadano y de apropiación social (2011-2014). Reflexiones sobre las transformaciones urbanas del puerto y frente marítimo de Barcelona y el rol de la ciudadanía  Open access

   Magrinya Torner, Francesc; Navas Ferrer, Teresa; Mercade Aloy, Josep; Mayorga Cardenas, Miguel Yury
  Bitácora urbano territorial
  Vol. 24, num. 1, p. 119-192
  Date of publication: 2014-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Barcelona Urban transformation displays new forms of urban regeneration that no longer have to do with the discourse of urban project for the period 1980-1992 related to the model of Barcelona (Capel, 2007; Borja, 2009). Barcelona’s harbour and waterfront urban transformations are a reflection of the ongoing process of confrontations in a preferential location. Since its key valuation as urban public space during the Olympics, actually the port area has been the “object of desire” for a location and ownership competition The research and revision process thus reflect an aimed transversal overview -merging criteria’s from architecture, civil engineering, environment sciences, heritage preservations with social and economic considerations- leading to a critical analysis of the latest trends, projects and interventions. Consequently, the conclusions to be presented are, indeed, the first drafted programme to enhance boundings.

 • Access to the full text
  Els ports de Barcelona, ciutat i ciutadania: reflexions i propostes per al futur del litoral metropolità  Open access

   Magrinya Torner, Francesc; Navas Ferrer, Teresa; Mercade Aloy, Josep; Mayorga Cardenas, Miguel Yury
  Biblio 3w
  Vol. 18, num. 1049
  Date of publication: 2013-11-15
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reconeixement patrimonial de les vies metropolitanes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

   Magrinya Torner, Francesc; Navas Ferrer, Teresa; Clavera, Glòria
  Date: 2013-11
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El reconeixement de les xarxes històriques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, i la posada en valor de les vies que han tingut un paper fonamental en l’estructura actual d’aquest territori metropolità suposa tenir un nous instruments d’anàlisi per desenvolupar noves polítiques de caràcter urbanístic, infraestructural i de gestió de la mobilitat, alhora que cultural, ambiental i turístic. En definitiva, significa proporcionar eines a la planificació i als processos d’intervenció adreçades a garantir la protecció i continuïtat de les anomenades vies metropolitanes.

 • Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura  Open access

   Mayorga Cardenas, Miguel Yury
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La ciudad tradicional monocéntrica ha explotado y roto sus límites, y a través y a lo largo de las infraestructuras se han configurado nuevas formas de organización territorial y urbana, a la vez que se han conformado nuevos espacios centrales. Los núcleos históricos han perdido su potencial de relación y atracción, como también su valor de identificación social. Se ha generado una ciudad extendida y discontinua con un modelo tendiente al policentrimo basado sobre una idea de ¿centralidad urbana¿ ambigua y contradictoria en sus principios de equidad urbana, que produce espacios ¿centrales¿ banales y carentes de "urbanidad". Se propone una aproximación a la relación entre infraestructura y centralidad urbana, valorando aspectos determinantes de esta relación. Dado que por una parte es común en la actualidad, el uso del concepto centralidad urbana en cuanto al planeamiento y el proyecto urbano, para hacer propuestas que definen esquemas de organización y zonas de actuación en las ciudades con el objetivo de conseguir un reequilibrio territorial. Y por otra, se habla de los proyectos infraestructurales y de sus espacios en sí, como ámbitos privilegiados y de oportunidad para potenciar, impulsar y concretar transformaciones de centralidad urbana. Sin embargo la definición de ¿centralidad¿, de ¿urbano¿ y de ¿infraestructura¿ siguen aún siendo ambiguas, y aunque se han hecho algunas reflexiones teóricas y también ejecutado importantes realizaciones en la práctica, no existe claridad sobre dichos conceptos que se utilizan de manera superficial, desde una óptica estática y sectorial, que termina banalizándolos. La centralidad no puede desvincularse de las infraestructuras de movilidad. La centralidad como noción variable en el espacio y el tiempo, con sus formas de organización es útil para estructurar y equilibrar el territorio urbanizado. La infraestructura debe colaborar en la estructuración de la ciudad y garantizar la articulación de los elementos del espacio urbano favoreciendo la apropiación social. Se pretende demostrar que promover un área de centralidad no se reduce a delimitar una zona, a garantizar su accesibilidad, a proponer usos, a construir nuevas infraestructuras o edificios emblemáticos. Es un proyecto complejo que requiere nuevas herramientas metodológicas de aproximación interdisciplinar, interescalar que aborde los aspectos, estáticos y dinámicos que interactúan en el espacio urbano. Para comprobar y mostrar la relación entre centralidad urbana e infraestructura, esta investigación desarrolla una reflexión sobre los conceptos, estudia la evolución y tendencias de la centralidad en Bogotá, realiza una comparación entre centralidades a nivel internacional y ejemplifica formas de intervención sobre las infraestructuras.

  The traditional preindustrial monocentric city has exploded, breaking out of its limits. New forms of territorial and urban organization have been configured across and along the infrastructures, and new central spaces have been formed. Historical centers have lost their attraction and potential to create relationships, as well as their social identification value. These changes have generated stretched and discontinuous cities that tend, in general, to lean towards a polycentric model based on an idea of new urban centralities that not only are ambiguous and contradictory in their principles of urban equity but also produce banal "central" spaces, devoid of civility. We suggest an approach to the relationship between urban infrastructure and centrality, which highlights the critical aspects of this relationship. On one hand, the concept of urban centrality is currently commonly used when speaking about urban planning and urban projects, to make proposals that define both organizational patterns and areas of operation in the cities, with the objective of achieving a territorial equilibrium. On the other hand, the infrastructural projects and their spaces in themselves seem to be privileged areas and windows of opportunity to empower, promote and realize urban centrality transformations.

  Este estudio sobre la configuración de espacios de centralidad urbana en su relación con las redes de infraestructuras de la movilidad, consta de tres partes principales: una parte teórica y dos partes de análisis de proyectos, que a partir de casos de estudio específicos permita extraer conclusiones. - La Parte I: Centralidad “urbana” e Infra-“estructura”, se plantea como una pesquisa inicial para dar respuesta a interrogantes tales como ¿Qué es centro?, ¿Qué es centralidad?, ¿Qué es urbanidad?, ¿Qué es infraestructura?, ¿Qué es movilidad?, etc., para establecer un lenguaje e ideas de base que permitirán dar el enfoque y orientación de la investigación. Esta parte a través de sus dos capítulos tiene como función aproximarnos a la necesidad de promover desde la teoría una visión integradora entre infraestructura y centralidad urbana mediante una lectura y síntesis de la bibliografía de diversos autores y permitir una aproximación a la definición de los conceptos “polisémicos” de centralidad urbana e infraestructura, y a su relación. En esta pesquisa se han abordado aspectos de referencia en términos teóricos y también históricos, pues en la amplia bibliografía de la disciplina urbanística aparece reiterativamente el concepto de centro y su problemática, en todo su desarrollo hasta la actualidad. Vale anotar que los autores y textos consultados, son provenientes de distintos ámbitos profesionales, hecho que enriquece la visión sobre el tema. (Cap. 1-2). - La Parte II: Centralidad e infraestructura: evolución y tendencias en Bogotá, representa un análisis de las condiciones de la relación entre espacios de centralidad e infraestructuras de movilidad en la ciudad y se han decantado visiones sobre la problemática, que permiten enfocar los análisis, observando la importancia de las infraestructuras de la movilidad como espacio de flujo, pero también como espacio urbano. Se destacan dos visiones que se asumen como complementarias, una descriptiva de la forma urbana que podríamos denominar de tipo morfotipológico y otra que observa de manera abstracta las relaciones urbanas que podemos definir de orden topológico. Como objeto principal de análisis se ha tomado la ciudad de Bogotá, ciudad que ha sido referente reciente en prácticas y políticas urbanísticas relevantes a nivel internacional en cuanto a movilidad y espacio público, y que además es de conocimiento del autor de la investigación, en donde ha vivido y también desarrollado estudios y proyectos urbanos. En este apartado de la investigación a través de sus tres capítulos, se muestra como se generan correlaciones entre infraestructuras y espacios centrales a través del tiempo, según los periodos de la construcción de Bogotá y los tipos de infraestructuras de movilidad involucradas (caminos, tranvías, líneas Ferreras, carreteras y autopistas) y que se ven reflejadas tanto en la estructura y forma de la ciudad. En éste análisis de la ciudad de Bogotá se han tomado tres ámbitos o enfoques de estudio representativos de la problemática de la centralidad uno a escala de toda la ciudad, que a partir del estudio de su evolución y de la relación entre infraestructura y centralidad, sirve para explicar su relación en el tiempo y verificar la invariabilidad de su estructura urbana basada en dos vectores de crecimiento con un importante nodo de relación. (Cap.3) - un segundo ámbito de estudio se basa en un enfoque de tipo económico, donde se muestra la relación entre el valor del suelo y el desarrollo de áreas de centralidad, la ubicación de los servicios y las sedes de los sistemas terciarios (Cap.4). - y en el tercero se muestra como se han configurado y consolidado los dos principales vectores de centralidad a lo largo del trazado de infraestructuras, dos franjas urbanas (centro-norte y centrooccidente respectivamente) y el sector centro histórico-centro internacional -cruce de los dos vectores anteriores-, que siguen siendo todavía importantes espacios de referencia para la ciudad, sometidos a procesos de transformación y cambio, en cuanto a densificación y localización de usos direccionales e incorporación de sistemas de transporte (troncales y estación central de Transmilenio). (Cap.5) - La Parte III: Centralidad urbana e infraestructura: la habitabilidad del espacio urbano es complementaria al objeto de análisis principal, y propone una aproximación de tipo comparativo con diferentes proyectos de centralidades urbanas con importantes componentes infraestructurales. Se comparan inicialmente cuatro proyectos con reconocimiento a nivel mundial, con el fin de extraer conclusiones tales como que tipo de centralidades son, a qué tipo de sistemas de centralidad pertenecen y que tipo de espacio urbano producen, y específicamente que soluciones proyectuales a nivel infraestructural proponen. (Cap.6) Y también se propone una reseña de proyectos de infraestructura con el fin de mostrar diversas estrategias de proyecto y actuación, una serie de prácticas que muestran cómo conseguir a partir del uso de elementos infraestructurales, formas de integración y mediación en el espacio urbano. (Cap.7) El trabajo se concluye con unas observaciones finales sobre el desarrollo de la investigación, aportando unas recomendaciones de enfoque y posibles líneas de continuidad, en donde se deja patente que la construcción y transformación de la ciudad, a través de propuestas de equilibrio urbano basadas en la potenciación de espacios de centralidad y su relación con el planeamiento, construcción y proyecto de infraestructuras de movilidad en el urbanismo; es aún un camino largo por recorrer. Pues se trata de una problemática, llena de matices y que requiere de esfuerzos disciplinares hacia una visión integradora y dinámica, que incida en la estructura de la ciudad y en la calidad del espacio urbano, condicionantes claves para un desarrollo sostenible y para la habitabilidad en la ciudad. Hacer centros e infraestructuras con urbanidad que vuelvan a estructurar y articular el espacio urbano parecen ser objetivos obligados a coincidir. El centro es relativo en términos físicos y simbólicos, no todos compartimos un mismo centro, y además de la centralidad física existe también la virtual; sin embargo, a pesar de su relatividad, sigue siendo una de las necesidades fundamentales del hombre para su convivencia en comunidad.

 • Sostenibilidad económica municipal de los crecimientos y servicios urbanos asociados al planeamiento urbanístico  Open access

   Garrido Jiménez, Francisco Javier
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El constante crecimiento de la urbanización de las ciudades hace necesaria una continua expansión de los servicios públicos municipales hacia las zonas recién urbanizadas. El coste del mantenimiento de las infraestructuras o servicios urbanos asociados está asociado a la distribución de los viales y espacios libres. Por ello la forma urbana afecta a la morfología de los elementos físicos del servicio, y por tanto incide sobre su balance económico de explotación. Dado que la estructura de la ciudad y particularmente la de sus espacios públicos es muy rígida en el tiempo, tiene gran trascendencia el adecuado conocimiento de las relaciones que vinculan la ordenación urbanística de un ámbito con los futuros ingresos y gastos generados en la gestión de los servicios públicos asociados. Con objeto de definir y cuantificar estos nexos de unión entre urbanismo y Haciendas Locales, se ha procedido a seleccionar de entre todas las competencias municipales aquellas relacionadas con el territorio. Globalmente se ha obtenido que, de media, el 41% de los ingresos y el 28% de los gastos corrientes del municipio se destinan a servicios íntimamente ligados a la ordenación urbanística. En un segundo nivel de escala, se ha analizado el rol de cada una de las variables urbanísticas con incidencia en el balance económico de explotación de los servicios públicos municipales en zonas residenciales. Se ha encontrado que la edificabilidad, el valor de las propiedades y la densidad de viviendas serían los determinantes urbanísticos de los ingresos municipales, mientras que la eficiencia lineal, la eficiencia superficial y la densidad lo serían en el caso de los gastos. A partir de las variables anteriores se han podido estimar las funciones de ingreso y de gasto corriente municipal para zonas de nuevo desarrollo, así como los umbrales urbanísticos de la sostenibilidad económica de los nuevos crecimientos urbanísticos. Finalmente, se ha estudiado la elasticidad del balance económico municipal en los nuevos sectores urbanizados frente a la existencia de parcelas sin edificar, viviendas vacías y segundas residencias, observándose que todas las situaciones anteriores pueden derivar en enormes variaciones de ingresos y gastos sobre los teóricos previstos.

  El constante crecimiento de la urbanización de las ciudades hace necesaria una continua expansión de los servicios públicos municipales hacia las zonas recién urbanizadas. El coste del mantenimiento de las infraestructuras o servicios urbanos asociados está asociado a la distribución de los viales y espacios libres. Por ello la forma urbana afecta a la morfología de los elementos físicos del servicio, y por tanto incide sobre su balance económico de explotación. Dado que la estructura de la ciudad y particularmente la de sus espacios públicos es muy rígida en el tiempo, tiene gran trascendencia el adecuado conocimiento de las relaciones que vinculan la ordenación urbanística de un ámbito con los futuros ingresos y gastos generados en la gestión de los servicios públicos asociados. Con objeto de definir y cuantificar estos nexos de unión entre urbanismo y Haciendas Locales, se ha procedido a seleccionar de entre todas las competencias municipales aquellas relacionadas con el territorio. Globalmente se ha obtenido que, de media, el 41% de los ingresos y el 28% de los gastos corrientes del municipio se destinan a servicios íntimamente ligados a la ordenación urbanística. En un segundo nivel de escala, se ha analizado el rol de cada una de las variables urbanísticas con incidencia en el balance económico de explotación de los servicios públicos municipales en zonas residenciales. Se ha encontrado que la edificabilidad, el valor de las propiedades y la densidad de viviendas serían los determinantes urbanísticos de los ingresos municipales, mientras que la eficiencia lineal, la eficiencia superficial y la densidad lo serían en el paso de los gastos. A partir de las variables anteriores se han podido estimar las funciones de ingreso y de gasto corriente municipal para zonas de nuevo desarrollo, así como los umbrales urbanísticos de la sostenibilidad económica de los nuevos crecimientos urbanísticos. Finalmente, se ha estudiado la elasticidad del balance económico municipal en los nuevos sectores urbanizados frente a la existencia de parcelas sin edificar, viviendas vacías y segundas residencias, observándose que todas las situaciones anteriores pueden derivar en enormes variaciones de ingresos y gastos sobre los teóricos previstos.

  El constant creixement de la urbanització de les ciutats fa necessària una contínua expansió dels serveis públics municipals cap a les zones recentment urbanitzades. El cost del manteniment de les infraestructures o serveis urbans associats està associat a la distribució dels vials i espais lliures. Per això la forma urbana afecta a la morfologia dels elements físics del servei, i per tant incideix sobre el seu balanç econòmic d'explotació. Atès que l'estructura de la ciutat i particularment la dels seus espais públics és molt rígida en el temps, té gran transcendència l'adequat coneixement de les relacions que vinculen l'ordenació urbanística d'un àmbit amb els futurs ingressos i despeses generades en la gestió dels serveis públics associats. A fi de definir i quantificar aquests nexes d'unió entre urbanisme i Hisendes Locals, s'ha procedit a seleccionar d'entre totes les competències municipals aquelles relacionades amb el territori. Globalment s'ha obtingut que, de mitjana, el 41% dels ingressos i el 28% de les despeses corrents del municipi es destinen a serveis íntimament lligats a l'ordenació urbanística. En un segon nivell d'escala, s'ha analitzat el rol de cadascuna de les variables urbanístiques amb incidència en el balanç econòmic d'explotació dels serveis públics municipals en zones residencials. S'ha trobat que l'edificabilitat, el valor de les propietats i la densitat d'habitatges serien els determinants urbanístics dels ingressos municipals, mentre que l'eficiència lineal, l'eficiència superficial i la densitat ho serien en el cas de les despeses. A partir de les variables anteriors s'han pogut estimar les funcions d'ingrés i de despesa corrent municipal per a zones de nou desenvolupament, així com els llindars urbanístics de la sostenibilitat econòmica dels nous creixements urbanístics. Finalment, s'ha estudiat l'elasticitat del balanç econòmic municipal en els nous sectors urbanitzats enfront de l'existència de parcel·les sense edificar, habitatges buits i segones residències, observant-se que totes les situacions anteriors poden derivar en enormes variacions d'ingressos i despeses sobre els teòrics previstos.

  The steady urban growth in cities calls for a continued expansion of municipal services to newly urbanized areas. The cost of infrastructure maintenance and associated urban services is closely related to the distribution of roads and open spaces. Therefore urban form affects the morphology of the physical elements of the service and therefore affects its operating economic balance. Since the structure of the city, and particularly its public spaces, is very rigid over time, it is of great significance to have an adequate knowledge of the relationship linking the urban planning of an area with future income and expenses arising from the management of associated utilities. In order to define and quantify these links between urban planning and local budget, we have selected from all municipal powers only those related to physical territory. Overall it was shown that, on average, 41% of revenues and 28% of the running costs of the municipality are for services closely linked to urban planning. On a secondary level, the role of each of the urban variables has been analyzed along with its impact on the economic balance of the exploitation of municipal utilities in residential areas. It has been found that buildability, property values and housing density are the urban determinants of municipal revenues, whereas the linear efficiency, open space efficiency and housing density are the determinants with respect to costs. From the above variables we have been able to estimate revenue from current expenditures for areas of new development as well as establish the urban thresholds of economic sustainability of new urban growth. Finally, the elasticity of the municipal economic balance in the newly urbanized areas has been studied, given the existence of undeveloped parcels, empty homes and second homes, noting that all the above situations can lead to huge variations of income and expenses expected on the theoretical predictions.

 • 150 anys de Tren de Sarrià. 1863-2013. Del tren urbà al metro regional de Barcelona

   Navas Ferrer, Teresa; Magrinya Torner, Francesc; Mayorga Cardenas, Miguel Yury; Mercade Aloy, Josep
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Las carreteras y la planificación territorial: elementos para un cambio de paradigma hacia una movilidad sostenible

   Magrinya Torner, Francesc
  Revista de obras públicas
  Vol. 160, num. 3540, p. 59-64
  Date of publication: 2013-02
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El espacio de la movilidad urbana

   Herce Vallejo, Manuel; Magrinya Torner, Francesc
  Date of publication: 2013
  Book

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Herce y Magrinyà desmenuzan aquí los distintos aspectos que comprende el espacio público de la movilidad. Así, nos presentan un panorama sobre la forma en que la red vial le da estructura a nuestras ciudades. Por eso, señalan, no se puede hacer abstracción del tipo de red al que pertenece cada calle. Por eso también los parámetros de diseño son más amplios que las condiciones geométricas a considerar.

 • Taming the road: methodology for strategic recycling of existing road network to green infrastructures

   Mercade Aloy, Josep; Cervera Alonso de Medina, Marina; Magrinya Torner, Francesc
  Green infrastructure: from global to local
  p. 97
  Presentation's date: 2012-06-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Infraestructura y espacio urbano: proyectos de integración y transformación urbana  Open access

   Magrinya Torner, Francesc; Mayorga Cardenas, Miguel Yury
  Jornada de Recerca i innovació a l'Escola de Camins
  p. 1-4
  Presentation's date: 2011-11-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Las infraestructuras viarias y ferroviarias pueden ser generadoras de espacios urbanos de calidad que generen prácticas de cohesión social y articulación urbana. Una revisión de los espacios urbanos asociados a infraestructuras nos muestra que a partir de pequeñas intervenciones de renovación se pueden generar importantes transformaciones en el territorio. El caso de la recuperación de una riera transformada en Parque en Gelida o las experiencias del aprovechamiento de espacios aledaños o intersticiales de las infraestructuras viarias, para prácticas deportivas en Barcelona, son una muestra de ello. Las reflexiones teóricas y prácticas llevadas a cabo en tres talleres proyectación de asignaturas de urbanismo en el Máster de Ingeniería Civil de la ETSECCPB-UPC y en convenios CTT UPC-Ayuntamientos muestran una metodología de trabajo a implementar en este campo, tanto para la investigación como para el proyecto del espacio urbano.

 • Eficacia de las ofertas de sistemas de transporte en bicicleta ante la demanda de una movilidad sostenible

   Sterbova, Eva
  Department of Transport and Highway Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Infraestructures habitades: plaça de les Glòries, una centralitat urbana?

   Magrinya Torner, Francesc
  Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. triling¿e)
  num. 261, p. 52-55
  Date of publication: 2011
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Simulations of Barcelona: urban projects in port spaces (1981- 2002)

   Magrinya Torner, Francesc; Maza Gutierrez, Gaspar
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The role of urban water distribution networks in the process of sustainable urbanisation in developing countries. Case study: Wuckro Supply. Wukro Town(Ethiopia)  Open access

   Jiménez Redal, Rubén; Magrinya Torner, Francesc; Almandoz, J.
  International Conference on Sustainable Urbanisation
  p. 1-6
  Presentation's date: 2010-12-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The development of urban distribution networks in the South is often carried out by agents of the North and analyzed under the financial and operational indicators used also in the North. Using the results of a case study in a small urban centre in Ethiopia, we propose a different evaluation model to measure the efficiency of such implementations across the concepts of Sustainable Urbanization. GIS maps are used to analyze the evolution of urban basic services, the dynamics of population movements and economic changes. With those results we can address the social dimension of inequality and exclusion that should be considered in the design and planning of water networks. The aim is to reduce the risk of slums formation and to promote inclusive growth in services.

 • Reforma de la Diagonal de Barcelona: espacio público + transporte colectivo

   Castiñeira Palou, Maria Isabel; Magrinya Torner, Francesc; Mayorga Cardenas, Miguel Yury
  Date of publication: 2010-05
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  El Ensanche de Barcelona y la modernidad de las teorías urbanísticas de Cerdà  Open access

   Magrinya Torner, Francesc
  Ingeniería y territorio: revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
  num. 88, p. 68-75
  Date of publication: 2010-01-21
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cerdà : 150 anys de modernitat

   Feliu, Rosa; Magrinya Torner, Francesc; Marza Perez, Fernando; Serratosa Palet, Albert; Simón, Angel; Tort, Joan
  Date of publication: 2009-11-25
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cerdà, 150 anys de modernitat

   Marza Perez, Fernando; Magrinya Torner, Francesc
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • El ensanche y la reforma de Ildefons Cerdà como instrumento urbanístico de referencia en la modernización urbana de Barcelona

   Magrinya Torner, Francesc
  Scripta nova
  Vol. 13, num. 295-3, p. 1-22
  Date of publication: 2009
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • III CONCURSO DE TESIS DOCTORALES

   Urazán Bonell, Carlos Felipe; Magrinya Torner, Francesc
  Award or recognition

   Share

 • Access to the full text
  GRECDH-UPC una experiencia en investigación aplicada, multidisciplinar y transversal desde la universidad  Open access

   Velo Garcia, Enrique; Pérez Foguet, Agustí; Magrinya Torner, Francesc; Miralles Esteban, Nuria
  Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
  p. 1-12
  Presentation's date: 2008-11-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La UPC cuenta desde hace tiempo con investigadores sensibles a las demandas de investigación científica y tecnológica relacionadas con la Cooperación y el Desarrollo Humano. En 2006, fruto de la demanda interna de la universidad y de los agentes externos, se crea el grupo de investigación Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH). La presente comunicación pretende exponer el camino recorrido por el GREDH desde su creación (oportunidades y resultados), así como la discusión sobre el tipo de conocimiento generado y su adecuación a los canales clásicos de la investigación universitaria.

 • El rol de los servicios públicos básicos en las formas de crecimiento urbano. Estudio de la ciudad de Cúcuta, Colombia

   URAZÁN BONELLS, CARLOS FELIPE
  Department of Transport and Highway Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Cerdà. L'origine de l'urbanisme moderne

   Magrinya Torner, Francesc
  Date of publication: 2008-07
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Jornades de Serveis Urbans i Ciutadania

   Magrinya Torner, Francesc; Pérez Casas, Marc
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Urbanismo y deporte: análisis de las prácticas deportivas informales en el espacio público de Barcelona  Open access

   Magrinya Torner, Francesc
  Apunts. Educación física y deportes
  num. 91, p. 78-88
  Date of publication: 2008-03-30
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Diseñar la ciudad para el deporte en los espacios públicos  Open access

   Magrinya Torner, Francesc; Mayorga Cardenas, Miguel Yury
  Apunts. Educación física y deportes
  num. 91, p. 102-113
  Date of publication: 2008-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objeto de este trabajo es el análisis urbanístico de 30 espacios en los que se desarrollan las redes sociales deportivas analizadas. Para ello, se analizan los mecanismos clave en la aparición de una práctica deportiva; el diseño de los espacios planificados y su relación con las prácticas deportivas; y, en especial, la relación entre cada proyecto urbano y su entorno, la permeabilidad de los límites y la continuidad de los ejes de relación peatonales, el carácter periférico o central de la actividad deportiva en el espacio público y el rol del mobiliario en las prácticas deportivas. Se pone en evidencia el valor de los parques como espacios de referencia de la planificación urbana asociada al deporte en el espacio público; el rol de las infraestructuras viarias como generadoras de espacios para prácticas deportivas informales, así como el de los equipamientos deportivos como atractores de nuevos espacios de prácticas deportivas a su alrededor. Por otro lado, se constata la relación con la residencia como un elemento clave para la buena catalización de una práctica deportiva. Así mismo, se valoran los espacios abiertos y la existencia de unos ejes peatonales claros y legibles que crucen el espacio y que generen centralidad a las actividades, entre ellas, las deportivas. Se constata una tendencia a situar las actividades deportivas en posiciones periféricas que seria interesante evitar, así como una cierta tendencia a repetir un determinado mobiliario (cestas, mesas para tenis de mesa y campos de petanca) frente a otras prácticas que tendrían buena acogida (frontón y fútbol) y en los que no es necesario ir a formatos estándar. The aim of this work is the urbanistic analysis of 30 spaces in which the sporting social networks studied, develop themselves. To achieve this, the key mechanisms in the apparition of a sporting practice will be analysed the design of the planned spaces and their relation with the sporting practices; and, in particular, the relation between the urban project and its environment, the permeability of the limits and the continuity of the hubs of pedestrian connections, the character of the periphery or centre of the sporting activity en the public environment and the role of the urban furniture and installations in the sporting practice. The article brings into evidence the value of parks as spaces of reference, pointing to urban plans associated to sport in public space; the role of the diverse infrastructures as generators of spaces for informal sporting practice, in this way like certain tendencies to repeat determined types of urban installation (baskets, table tennis and petanca) against other practices which would be more welcomed (football and fronton) and in those in which it is not necessary to adhere to standard formats.

 • Dissenyar la ciutat per a l'esport als espais públics

   Magrinya Torner, Francesc; Mayorga Cardenas, Miguel Yury
  Apunts. Educació física i esports
  num. 91, p. 102-113
  Date of publication: 2008-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mobilité durable et qualité urbaine: les quartiers de Gracia, Poblenou et El Prat de Llobregat (Barcelone)

   Magrinya Torner, Francesc
  Urbia: les cahiers du développement urbain durable
  num. 7, p. 43-65
  Date of publication: 2008
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Les propostes d'Ildefons Cerdà, 1854-1875: l'expressió urbanística i territorial d'un projecte de modernització  Open access

   Magrinya Torner, Francesc
  Barcelona quaderns d'historia
  num. 14, p. 83-113
  Date of publication: 2008
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Ildefons Cerdà (1815-1876) va elaborar la Teoría General de la Urbanización (1867), obra instauradora de la disciplina urbanística. El seu projecte es basava en la convicció que era necessari construir ciutats adaptades a les noves condicions higièniques i de transport. Per portar-ho a terme, era necessari construir un nou instrumental adequat a aquesta transformació territorial. En el marc d’un entorn polític i tècnic favorable, associat a la revolució liberal, Cerdà va ser capaç d’imposar el projecte de reforma i eixample de Barcelona de 1859, instrument de referència per a la construcció de la ciutat durant gairebé un segle (1860-1953). Aquest escrit té dos objectius: situar Cerdà en el context de modernització inspirador de la seva obra i explicitar els instruments urbanístics que va aportar i que són crucials per entendre el triomf del seu projecte, amb la generació de la forma de creixement urbà coneguda com “eixample” i la instauració de la disciplina urbanística moderna.

 • Las redes sociales deportivas en espacios públicos de Barcelona: cifras y tendencias

   Magrinya Torner, Francesc; Puig, Núria
  Apunts. Educación física y deportes
  num. 91, p. 35-43
  Date of publication: 2008
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Los Costes ambientales de la ciudad de baja densidad

   Magrinya Torner, Francesc; Herce Vallejo, Manuel
  Date of publication: 2007-09-30
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Concurso Ciencia en Acción

   Magrinya Torner, Francesc; Lobo, Mariana
  Award or recognition

   Share

 • L'espai urbà de la mobilitat

  Date of publication: 2007-09
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Planificació de l'espai viari des d'una perspectiva ambiental

   Magrinya Torner, Francesc
  Date of publication: 2007-09
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Criteris d'organització de les diferents xarxes de mobilitat

   Magrinya Torner, Francesc
  Date of publication: 2007-09
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aplicacions a la planificació de les xarxes de transport

   Herce Vallejo, Manuel; Mayorga Cardenas, Miguel Yury; Magrinya Torner, Francesc; Espelt Lleonart, Pere
  Date of publication: 2007-09
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Aplicacions al projecte de l'espai viari

   Miro Farrerons, Joan; Herce Vallejo, Manuel; Rodriguez Aranda, Daniel; Magrinya Torner, Francesc; Mayorga Cardenas, Miguel Yury; Pinos Alseda, Jose; Vidal, F
  Date of publication: 2007-09
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Grup de recerca en cooperació i desenvolupament humà de la UPC  Open access

   Velo Garcia, Enrique; Magrinya Torner, Francesc; Pérez Foguet, Agustí
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 255-258
  Presentation's date: 2007-07-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Descripció del Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH)de la UPC i les seves activitats.

 • Les avaluacions d'impacte ambiental de les infrastructures viàries: una aproximació interdisciplinar

   Garola Crespo, Alvaro; Magrinya Torner, Francesc; Mayorga Cardenas, Miguel Yury; Navas Ferrer, Teresa
  Congrés UPC Sostenible 2015
  p. 267-270
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window