Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 17 of 17 results
 • Otolith shape classification for fish stock discrimination

   Soria Perez, Jose Antonio; Nasreddine, Kamal; Parisi Baradad, Vicenç; Ferrer Arnau, Luis Jorge; Benzinou, Abdesslam
  International Image Processing, Applications and Systems Conference
  p. 1-5
  DOI: 10.1109/IPAS.2014.7043302
  Presentation's date: 2014-11-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The shape analysis of otoliths, which are calcified structures in the inner ear of teleostean fishes, is known to be particularly relevant to address species identification and stock discrimination. Generally, scientists use classical methodologies of statistical analysis and shape recognition such as Fourier shape descriptors and Principal Component Analysis (PCA). These methods are subject to several limitations mainly to their incapacity to locate irregularities because they are based on global characterization of shape. Recently, more advanced techniques are proposed in this context in order to improve classification accuracies. The first recent method exploits the potential of shape geodesics which rely on local shape features for classification issues. The second one addresses the Best-Basis paradigm which combines the Wavelet Transform, and the potential of statistical analysis in order to fully automate the selection process of efficient features for classification. These methods have been shown to significantly outperform the standard approaches but they are not compared together yet. This study compare these two methods on a real dataset. The comparison is performed on 600 striped red mullet calcified structures collected for the NESPMAN European project. For each method, performances are reported for the classification of samples coming from three geographical zones in the Northwest European seas: the Bay of Biscay, a mixing zone composed of the Celtic Sea and the Western English Channel and a northern zone composed of the Eastern English Channel and the North Sea. Comparison shows that both methods lead to same conclusions.

 • A comparative study between Elliptic Fourier and B-spline descriptors for object contour representation

   Ferrer Arnau, Luis Jorge; Parisi Baradad, Vicenç; Soria Perez, Jose Antonio; Nasreddine, Kamal; Benzinou, Abdesslam
  International Image Processing, Applications and Systems Conference
  p. 1-5
  DOI: 10.1109/IPAS.2014.7043301
  Presentation's date: 2014-11-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work, a comparative study between Elliptic Fourier and B-spline descriptors is carried out for comparing their efficiency in characterizing the contour shape of image objects. In both cases, the goal is to obtain the least representation error using the fewest possible number of coefficients. With Fourier descriptors, different number of harmonics are used while the remaining ones are set to zero. In the B-spline case, coefficients are obtained iteratively using a least-square filter, followed by a decimation procedure. Linear and cubic B-splines are considered. In general, data will be more compressed when the lower number of coefficients is used, but the representation error also increases considerably. We use a signal/error ratio, expressed in dBs, to measure the similarity of each approximation. The signal value is obtained from the ‘modulo’ addition of all coordinate points, whereas the error value is computed accumulating the ‘modulo’ distance between original and reconstructed shape. It can be shown that for a lower compression rate, the results do not vary significantly in all three methods. For higher compression rates, Elliptic Fourier Descriptors are more efficient than linear and cubic B-splines, especially in soft contours, but B-splines have lower computational cost.

 • On the Automatic Detection of Otolith Features for Fish Species Identification and their Age Estimation  Open access

   Soria Perez, Jose Antonio
  Department of Electronic Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'eix principal d'aquesta tesi tracta sobre la detecció automàtica d'irregularitats en senyals, tant si s'extreuen de les imatges fotogràfiques com si es capturen de sensors electrònics, així com la seva possible aplicació en la detecció d'estructures morfològiques en otòlits de peixos per identificar espècie, i realitzar una estimació de l'edat en el moment de la seva mort. Des de la vesant més biològica, els otòlits, que son estructures calcàries que es troben en el sistema auditiu de tots els peixos teleostis, constitueixen un dels elements principals en l'estudi i la gestió de l'ecologia marina. En aquest sentit, l'ús combinat de descriptors de Fourier i l'anàlisi de components és el primer pas i la clau per caracteritzar la seva morfologia i identificar espècies marines. No obstant, una de les limitacions principals d'aquest sistema de representació consisteix en la interpretació limitada de les irregularitats que pot desenvolupar, així com l'ús que es realitza dels coeficients en tasques de classificació, els quals, acostumen a seleccionar-se manualment tant pel que respecta a la quantitat com la seva importància. La detecció automàtica d'irregularitats en senyals, així com la seva interpretació, es va tractar per primera vegada sota el marc del 'Best-Basis paradigm'. En aquest sentit, l'algorisme Local Discriminant Bases (LDB) de N. Saito es basa en la Transformada Wavelet Discreta (DWT) per descriure el posicionament de característiques dintre de l'espai temporal-freqüencial, i en una mesura discriminant basada en l'energia per guiar la cerca automàtica de característiques dintre d'aquest domini. Propostes més recents basades en funcions de densitat han tratat de superar les limitacions de les mesures d'energia amb un èxit relatiu. No obstant, encara s'han de desenvolupar noves estratègies que siguin més consistents amb la capacitat real de classificació i ofereixin més generalització al reduir la dimensió de les dades d'entrada. La proposta d'aquest treball es centra en un nou marc per senyals unidimensionals. Una de les conclusions principals que s'extreu és que aquesta generalització passa per establir un marc de mesures acotades on els valors reflecteixen la densitat on cap classe es solapa. Això condiciona bastant la selecció de característiques i el tamany del vector necessari per identificar les classes correctament, que s'han d'establir no nomès en base a valors discriminants globals si no també en informació complementària sobre la disposició de les mostres en el domini. Les noves eines s'han utilitzat en diferents estudis d'espècie de lluç, on s'han obtingut bons resultats d'identificació. No obstant, l'aportació principal consisteix en la interpretació que s'extreu de les característiques seleccionades, i que inclou l'estructura d'irregularitats, la posició temporal-freqüencial, extensió i rellevància, que es ressalta sobre la mateixa imatge o senyal. En quan a la determinació de l'edat, s'ha plantejat una nova estratègia de demodulació de senyals per compensar l'efecte del creixement no lineal en els perfils d'intensitat. Tot i que inicialment aquesta tècnica és capaç d'adaptar-se automàticament al creixement individual de cada peix, els resultats amb el LDB suggereixen estudiar l'efecte de les condicions lumíniques sobre els otòlits amb la finalitat de trobar tècniques més fiables per reduir la variació del contrast. Mentrestant s'ha plantejat una nova teoria per realitzar estimacions d'edat en peixos en base als otòlits. Aquesta teoria suggereix que si la corba de creixment és coneguda, el període regular dels anells en el perfil d'intensitat demodulat està relacionat amb la longitud total del radi d'on s'agafa el perfil original. Per tant, si la periodicitat es pot mesurar, es possible conèixer l'edat exacta del peix sense usar extractors de característiques o classificadors, la qual cosa tindria implicacions importants en l'ús de recursos computacionals i en les tècniques actuals d'estimació de l'edat.

  This thesis deals with the automatic detection of features in signals, either extracted from photographs or captured by means of electronic sensors, and its possible application in the detection of morphological structures in fish otoliths so as to identify species and estimate their age at death. From a more biological perspective, otoliths, which are calcified structures located in the auditory system of all teleostean fish, constitute one of the main elements employed in the study and management of marine ecology. In this sense, the application of Fourier descriptors to otolith images, combined with component analysis, is habitually a first and a key step towards characterizing their morphology and identifying fish species. However, some of the main limitations arise from the poor interpretation that can be obtained with this representation and the use that is made of the coefficients, as generally they are selected manually for classification purposes, both in quantity and representativity. The automatic detection of irregularities in signals, and their interpretation, was first addressed in the so-called Best-Basis paradigm. In this sense, Saito's Local discriminant Bases algorithm (LDB) uses the Discrete Wavelet Packet Transform (DWPT) as the main descriptive tool for positioning the irregularities in the time-frequency space, and an energy-based discriminant measure to guide the automatic search of relevant features in this domain. Current density-based proposals have tried to overcome the limitations of the energy-based functions with relatively little success. However, other measure strategies more consistent with the true classification capability, and which can provide generalization while reducing the dimensionality of features, are yet to be developed. The proposal of this work focuses on a new framework for one-dimensional signals. An important conclusion extracted therein is that such generalization involves a mesure system of bounded values representing the density where no class overlaps. This determines severely the selection of features and the vector size that is needed for proper class identification, which must be implemented not only based on global discriminant values but also on the complementary information regarding the provision of samples in the domain. The new tools have been used in the biological study of different hake species, yielding good classification results. However, a major contribution lies on the further interpretation of features the tool performs, including the structure of irregularities, time-frequency position, extension support and degree of importance, which is highlighted automatically on the same images or signals. As for aging applications, a new demodulation strategy for compensating the nonlinear growth effect on the intensity profile has been developed. Although the method is, in principle, able to adapt automatically to the specific growth of individual specimens, preliminary results with LDB-based techniques suggest to study the effect of lighting conditions on the otoliths in order to design more reliable techniques for reducing image contrast variation. In the meantime, a new theoretic framework for otolith-based fish age estimation has been presented. This theory suggests that if the true fish growth curve is known, the regular periodicity of age structures in the demodulated profile is related to the radial length the original intensity profile is extracted from. Therefore, if this periodicity can be measured, it is possible to infer the exact fish age omitting feature extractors and classifiers. This could have important implications in the use of computational resources anc current aging approaches.

  El eje principal de esta tesis trata sobre la detección automática de singularidades en señales, tanto si se extraen de imágenes fotográ cas como si se capturan de sensores electrónicos, así como su posible aplicación en la detección de estructuras morfológicas en otolitos de peces para identi car especies, y realizar una estimación de la edad en el momento de su muerte. Desde una vertiente más biológica, los otolitos, que son estructuras calcáreas alojadas en el sistema auditivo de todos los peces teleósteos, constituyen uno de los elementos principales en el estudio y la gestión de la ecología marina. En este sentido, el uso combinado de descriptores de Fourier y el análisis de componentes es el primer paso y la clave para caracterizar su morfología e identi car especies marinas. Sin embargo, una de las limitaciones principales de este sistema de representación subyace en la interpretación limitada que se puede obtener de las irregularidades, así como el uso que se hace de los coe cientes en tareas de clasi cación que, por lo general, acostumbra a seleccionarse manualmente tanto por lo que respecta a la cantidad y a su importancia. La detección automática de irregularidades en señales, y su interpretación, se abordó por primera bajo el marco del Best-Basis paradigm. En este sentido, el algoritmo Local Discriminant Bases (LDB) de N. Saito utiliza la Transformada Wavelet Discreta (DWT) para describir el posicionamiento de características en el espacio tiempo-frecuencia, y una medida discriminante basada en la energía para guiar la búsqueda automática de características en dicho dominio. Propuestas recientes basadas en funciones de densidad han tratado de superar las limitaciones que presentaban las medidas de energía con un éxito relativo. No obstante, todavía están por desarrollar nuevas estrategias más consistentes con la capacidad real de clasi cación y que ofrezcan mayor generalización al reducir la dimensión de los datos de entrada. La propuesta de este trabajo se centra en un nuevo marco para señales unidimensionales. Una conclusión principal que se extrae es que dicha generalización pasa por un marco de medidas de valores acotados que re ejen la densidad donde las clases no se solapan. Esto condiciona severamente el proceso de selección de características y el tamaño del vector necesario para identi car las clases correctamente, que se ha de establecer no sólo en base a valores discriminantes globales sino también en la información complementaria sobre la disposición de las muestras en el dominio. Las nuevas herramientas han sido utilizadas en el estudio biológico de diferentes especies de merluza, donde se han conseguido buenos resultados de identi cación. No obstante, la contribución principal subyace en la interpretación que dicha herramienta hace de las características seleccionadas, y que incluye la estructura de las irregularidades, su posición temporal-frecuencial, extensión en el eje y grado de relevancia, el cual, se resalta automáticamente sobre la misma imagen o señal. Por lo que respecta a la determinación de la edad, se ha planteado una nueva estrategia de demodulación para compensar el efecto del crecimiento no lineal en los per les de intensidad. Inicialmente, aunque el método implementa un proceso de optimización capaz de adaptarse al crecimiento individual de cada pez automáticamente, resultados preliminares obtenidos con técnicas basadas en el LDB sugieren estudiar el efecto de las condiciones lumínicas sobre los otolitos con el n de diseñar algoritmos que reduzcan la variación del contraste de la imagen más ablemente. Mientras tanto, se ha planteado una nueva teoría para estimar la edad de los peces en base a otolitos. Esta teoría sugiere que si la curva de crecimiento real del pez se conoce, el período regular de los anillos en el per l demodulado está relacionado con la longitud total del radio donde se extrae el per l original. Por tanto, si dicha periodicidad es medible, es posible determinar la edad exacta sin necesidad de utilizar extractores de características o clasi cadores, lo cual tendría implicaciones importantes en el uso de recursos computacionales y en las técnicas actuales de estimación de la edad.

  L'eix principal d'aquesta tesi tracta sobre la detecció automàtica d'irregularitats en senyals, tant si s'extreuen de les imatges fotogrà ques com si es capturen de sensors electrònics, així com la seva possible aplicació en la detecció d'estructures morfològiques en otòlits de peixos per identi car espècies, i realitzar una estimació de l'edat en el moment de la seva mort. Des de la vesant més biològica, els otòlits, que son estructures calcàries que es troben en el sistema auditiu de tots els peixos teleostis, constitueixen un dels elements principals en l'estudi i la gestió de l'ecologia marina. En aquest sentit, l'ús combinat de descriptors de Fourier i l'anàlisi de components es el primer pas i la clau per caracteritzar la seva morfologia i identi car espècies marines. No obstant, una de les limitacions principals d'aquest sistema de representació consisteix en la interpretació limitada de les irregularitats que pot desenvolupar, així com l'ús que es realitza dels coe cients en tasques de classi cació, els quals, acostumen a ser seleccionats manualment tant pel que respecta a la quantitat com la seva importància. La detecció automàtica d'irregularitats en senyals, així com la seva interpretació, es va tractar per primera vegada sota el marc del Best-Basis paradigm. En aquest sentit, l'algorisme Local Discriminant Bases (LDB) de N. Saito es basa en la Transformada Wavelet Discreta (DWT) per descriure el posicionament de característiques dintre de l'espai temporal-freqüencial, i en una mesura discriminant basada en l'energia per guiar la cerca automàtica de característiques dintre d'aquest domini. Propostes més recents basades en funcions de densitat han tractat de superar les limitacions de les mesures d'energia amb un èxit relatiu. No obstant, encara s'han de desenvolupar noves estratègies que siguin més consistents amb la capacitat real de classi cació i ofereixin més generalització al reduir la dimensió de les dades d'entrada. La proposta d'aquest treball es centra en un nou marc per senyals unidimensionals. Una de las conclusions principals que s'extreu es que aquesta generalització passa per establir un marc de mesures acotades on els valors re ecteixin la densitat on cap classe es solapa. Això condiciona bastant el procés de selecció de característiques i la mida del vector necessari per identi car les classes correctament, que s'han d'establir no només en base a valors discriminants globals si no també en informació complementària sobre la disposició de les mostres en el domini. Les noves eines s'han utilitzat en diferents estudis d'espècies de lluç, on s'han obtingut bons resultats d'identi cació. No obstant, l'aportació principal consisteix en la interpretació que l'eina extreu de les característiques seleccionades, i que inclou l'estructura de les irregularitats, la seva posició temporal-freqüencial, extensió en l'eix i grau de rellevància, el qual, es ressalta automàticament sobre les mateixa imatge o senyal. En quan a l'àmbit de determinació de l'edat, s'ha plantejat una nova estratègia de demodulació de senyals per compensar l'efecte del creixement no lineal en els per ls d'intensitat. Tot i que inicialment aquesta tècnica desenvolupa un procés d'optimització capaç d'adaptar-se automàticament al creixement individual de cada peix, els resultats amb el LDB suggereixen estudiar l'efecte de les condicions lumíniques sobre els otòlits amb la nalitat de dissenyar algorismes que redueixin la variació del contrast de les imatges més ablement. Mentrestant s'ha plantejat una nova teoria per realitzar estimacions d'edat en peixos en base als otòlits. Aquesta teoria suggereix que si la corba de creixement és coneguda, el període regular dels anells en el per l d'intensitat demodulat està relacionat amb la longitud total de radi d'on s'agafa el per l original. Per tant, si la periodicitat es pot mesurar, es possible conèixer l'edat exacta del peix sense usar extractors de característiques o classi cadors, la qual cosa tindria implicacions importants en l'ús de recursos computacionals i en les tècniques actuals d'estimació de l'edat.

 • Best-basis development towards the automatical detection of otolith irregularities in fishes

   Soria Perez, Jose Antonio; Parisi Baradad, Vicenç
  International Conference on Next Generation Web Services Practices
  p. 332-337
  DOI: 10.1109/NWeSP.2011.6088200
  Presentation's date: 2011-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The application of feature extraction methodologies and the detection of patterns in sagitae otoliths, which are calcified structures in the inner ear of teleostean fishes, has lead to great knowledge of marine biology during the last decades in order to manage and control its sustainability. A main limitation of the use of statistical analysis and Fourier methods rely on their incapacity to locate irregularities and explain them from a more structural, or even physical, point of view. This matter has been addressed recently by means of the Best-Basis paradigm which combines robust description methods, such as the Wavelet Transform, and the potential of statistical analysis in order to fully automate the selection process of efficient features. This paper is an attempt to readdress this paradigm towards this goal and contrasts other standard tools used in the field of otolith-based fish recognition. The proposed strategy involves the estimation of class distributions, discriminant measures and the search in the feature space.

 • AFORO 3D

   Parisi Baradad, Vicenç; Lombarte Carrera, Antonio; Soria Perez, Jose Antonio; Ferrer Arnau, Luis Jorge
  Competitive project

   Share

 • A new otolith image contour descriptor based on partial reflection

   Reig Bolano, Ramon; Marti Puig, Pere; Lombarte Carrera, Antonio; Soria Perez, Jose Antonio; Parisi Baradad, Vicenç
  Environmental biology of fishes
  Vol. 89, num. 3-4, p. 579-590
  DOI: 10.1007/s10641-010-9700-3
  Date of publication: 2010-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we propose a new contour descriptor for reconstructing fish otolith contours that uses half the number of coefficients needed by the classical elliptical Fourier descriptors (EFDs) for the same accuracy. The efficiency of the proposed shape descriptor has been tested with two different species, Liza aurata and Liza ramada, belonging to the family Mugilidae (http://aforo.cmima.csic.es), and two populations (from the USA and Canada) of the family Merlucciidae. These groups are characterized by high similarity between species; therefore, accurate, detailed shape analyses of their otoliths can help to identify and discriminate morphologically close species or different populations. For comparative purposes the descriptor was also tested with specimens of Mullus barbatus (Family Mullidae). For a certain number of coefficients (<50) the new descriptor clearly outperforms the reconstruction accuracy of the EFD.

 • Access to the full text
  Density Local Discriminant Bases for the analysis of otolith morphology in fish identification applications  Open access

   Soria Perez, Jose Antonio; Parisi Baradad, Vicenç; Lombarte Carrera, Antonio
  Barcelona Forum on Ph.D. Research in Communications, Electronics and Signal Processing
  p. 23-24
  Presentation's date: 2010-10-21
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Feature extraction Algorithm

   Parisi Baradad, Vicenç; Soria Perez, Jose Antonio
  Date: 2008-04
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Local Discriminant Bases Representation and non-linear growth processing for species classification and age estimation of fish based on otolith images

   Soria Perez, Jose Antonio; Parisi Baradad, Vicenç
  Oceans '08 MTS/ IEEE Kobe Techno-Ocean '08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Local discriminant analysis in automating fish identification and age estimation

   Soria Perez, Jose Antonio
  XII Europen Congress of Ichthyology
  Presentation's date: 2007-09-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automated FISh Ageing

   Fablet, Ronan; Parisi Baradad, Vicenç; Soria Perez, Jose Antonio
  Competitive project

   Share

 • Local discriminant analysis in automating fish identification and age estimation

   Lombarte, Antonio; Soria Perez, Jose Antonio; Parisi Baradad, Vicenç
  XII Europen Congress of Ichthyology
  p. 225-226
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bases discriminantes locales para el análisis de señales uridadas aplicadas al estudio de otolitos

   Parisi Baradad, Vicenç; Lombarte, Antonio; Soria Perez, Jose Antonio
  Date: 2006-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Modelling and Simulating Method in Educational Manufacturing Systems

   Soria Perez, Jose Antonio
  15th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing
  Presentation's date: 2005-07-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Modelling and Simulating Method in Educational

   Ponsa Asensio, Pedro; Raya Giner, Cristobal; Soria Perez, Jose Antonio
  15th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing
  p. 914-921
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window