Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 87 results
 • Energy Efficient Ventilation Strategies for Surgery Rooms  Open access

   Cubí Montanyà, Eduard
  Department of Heat Engines, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Els requeriments de qualitat ambiental en quirofans son particularment estrictes, fet que deriva en un alt us energetic. Degut a que els requeriments son poc clars a la normativa espanyola, aquests espais son sovint dissenyats I usats 24 hores al dia i 7 dies a la setmana segons les recomanacions mes exigents en les guies disponibles. Si be la salut i seguretat son la principal prioritat als hospitals, l¿elevant us energetic dels sistemes de climatitzacio en quirofans fa que aquests siguin un objectiu evident per a mesures d¿eficiencia energetica. L¿objectiu d¿aquesta tesi es identificar i avaluar estrategies de ventilacio energeticament eficients que siguin capaces de mantenir una qualitat ambiental i higienica acceptable.Una revisio bibliografica dels requeriments de qualitat ambiental i control d¿infeccio en quirofans identifica els objectius dels requeriments en els estandards disponibles, que s¿utilitzen com a base per posar els limits en la definicio de les propostes de millora energetica. Les motivacions pels requeriments de cabal d¿aire d¿impulsio, cabal d¿aire exterior, temperature, i humitat relativa son diferents, fet que aporta l¿oportunitat de millorar l¿eficiencia energetica del sistema controlant independentment les consignes dels diferents parametres. Aquesta tesi desenvolupa un metode general per ajustar el funcionament del sistema (cabal d¿aire exterior, cabal d¿aire d¿impulsio, temperatura i humitat relativa) que permet complir amb els objectius de qualitat ambiental tot reduint us energetic.Es desenvolupa i es calibra un model energetic d¿un sistema de climatitzacio standard de quirofan per avaluar els beneficis potencials d¿estrategies de control. Els resultats indiquen que amb un control precis es pot reduir l¿us d¿energia primaria, les emissions de CO2, i els costos energetics en un 83% tot complint amb els requeriments de qualitat ambiental i control d¿infeccio que indiquen els estandards. Es recomana que aquestes mesures de control siguin promogudes per la seva aplicacio general. Els resultats tambe indiquen la possibilitat d¿obtenir estalvis energetics adicionals quan es controla el cabal d¿impulsio en base a lectures en temps real de la concentracio de particules a la sala. Els beneficis d¿aquesta estragetia estan actualment limitats pel fet que no hi ha estandards que defineixin limits de concentracio de particules durant operacio. En tot cas, el control de ventilacio estrictament basat en risc d¿infeccio no sera possible fins que hi hagi sensors que siguin capacos d¿identificar els tipus de microorganismes.S¿utilitza tambe un model energetic calibrat per avaluar els beneficis potencials en us energetic i confort termic quan s¿apliquen estrategies de control en una climatitzadora antiga i no standard. Els resultats indiquen que estrategies de control fetes a mida tambe poden ser implementades amb exit com a mesura de rehabilitacio.Els elevats cabals d¿aire exterior requerits en quirofans fan que en aquests sistemes sigui especialment oportu l¿us de equips de recuperacio de calor. Es desenvolupa una avaluacio de l¿energia termica requerida per la climatitzacio de l¿aire de ventilacio en la geografia catalana amb l¿objectiu d¿aportar una eina per quantificar els potencials beneficis de diferents tipus de sistemes de recuperacio de calor. Els resultats indiquen que el principal us energetic en climatitzacio de l¿aire de ventilacio es en forma de calefaccio, fins i tot en les regions mes calides de Catalunya.L¿eficiencia energetica de quirofans pot millorar substancialment fent us de mesures de control i recuperacio de calor que estan permeses dins els limits dels estandards actuals. Futures linies de recerca haurien d¿estudiar tecnologies adequades per avaluar l¿ocupacio dels quirofans per tal de possibilitar-ne el control en base a ocupacio. Aixi mateix, cal definir llindars acceptables de risc d¿infeccio durant operacio i desenvolupar els equips de mesura que ho facin possible.

  La consulta íntegra de la tesi, inclosos els articles no comunicats públicament per drets d'autor, es pot realitzar prèvia petició a l'Arxiu de la UPC

  Surgery rooms are a space type with particularly stringent indoor environmental quality (IEQ) requirements, which translate into high energy use. Due to the unclear IEQ and infection control requirements for surgery rooms in Spain, these spaces are often designed and operated 24 hours per day and 7 days per week, to meet the most stringent recommendations (not only the requirements) in the available guidelines. While health and safety must remain top priority in hospitals, the high energy use of HVAC systems in surgery rooms makes these a clear energy efficiency target. The objective of this thesis is to identify and evaluate energy efficient ventilation strategies in surgery rooms that maintain acceptable indoor environmental quality and cleanliness while reducing the associated energy use. A comprehensive and critical review of the indoor environmental quality and infection control requirements in surgery rooms identifies the key performance goals of the requirements in the available standards, and sets the boundaries for the definition of energy efficiency improvements in surgery room systems. The intrinsic performance motivations for the requirements for total supply airflow, outdoor airflow, temperature, and relative humidity are different, which brings the opportunity to improve energy performance by individually controlling the different setpoints. A general method to adjust system operation (outdoor airflow rate, total supply air, indoor air temperature, and indoor air relative humidity) to meet IEQ performance goals while reducing energy use is developed. A calibrated computer-based energy model of a standard surgery room system is used to assess the potential benefits of control strategies. A careful control of a standard surgery room air handling unit can reduce primary energy use and associated CO2 emissions and energy costs by up to 83% while meeting all the indoor environmental quality and infection control requirements in the standards. In view of the magnitude of the potential energy savings, control measures for surgery rooms should be strongly encouraged for their wide application. Further savings are possible by controlling supply airflow based on real time measurement of particle concentration. However, the potential benefits of this strategy are constrained by the current unavailability of particle count targets during surgery room operation as a function of surgery type. Real performance-based infection control will not be possible until real-time sensors are capable of counting and identifying microorganisms. A calibrated energy model is also used to assess the potential energy use and thermal comfort benefits of controls in old and non-standard systems. Results show that customized control strategies can also be successfully implemented as a retrofit solution. The large volumes of outdoor air supply in surgery rooms make these particularly suitable for energy recovery systems. An evaluation of the thermal energy use required for ventilation air conditioning across Catalonia is provided. This is meant as a tool to assess the potential benefits of different types of heat recovery units. Ventilation air conditioning energy use is dominated by heating thermal energy over cooling thermal energy even in the warmest regions in Catalonia. Energy efficiency in surgery rooms could be largely improved with control and heat recovery strategies that fall within the limits of the current indoor environmental quality standards. Future research should study appropriate technologies to monitor surgery room occupancy for air handling unit control purposes, and work towards defining infection control performance targets and monitoring tools.

 • Indoor environmental quality and infection control in surgery rooms: code requirements vs. performance motivation. A critical review

   Cubí Montanyà, Eduard; Salom Tormo, Jaume; Garrido Soriano, Nuria
  HVAC & R research
  Vol. 20, num. 6, p. 643-654
  DOI: 10.1080/10789669.2014.929423
  Date of publication: 2014-08-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Surgery rooms are a space type with particularly stringent indoor environmental quality (IEQ) requirements (large airflow rates and narrow comfort windows), which translate into high energy use. Due to the unclear IEQ and infection control requirements for surgery rooms in Spain, these spaces are often designed and operated 24 hours per day and 7 days per week, to meet the most stringent recommendations (not only the requirements) in the available standards and guidelines. This paper critically reviews the Spanish mandatory requirements for surgery rooms by comparing them against their performance motivation and other international standards. Regulatory ambiguities and code-compliant energy efficiency opportunities are identified.; The requirements and recommendations in the standards included in this review differ in their magnitude (particularly the airflow requirements), but are similar in their prescriptive nature. This paper identifies the performance goals associated to the prescriptive requirements, and proposes a method to adjust system operation (outdoor airflow rate, total supply air, indoor air temperature, and indoor air relative humidity) to meet IEQ performance goals while reducing energy use. Further work is required to define operation infection control requirements for the different surgery types and enable a performance based control strategy based on real time particle concentration monitoring.

 • Formal simulation model to optimize building sustainability

   Fonseca Casas, Pau; Fonseca Casas, Antoni; Garrido Soriano, Nuria; Casanovas Garcia, Jose
  Advances in engineering software
  Vol. 69, p. 62-74
  DOI: 10.1016/j.advengsoft.2013.12.009
  Date of publication: 2014-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this work, we present a simulation model that makes it possible to find optimal values for various building parameters and the associated impacts that reduce the energy demand or consumption of the building. In the study, we consider several situations with different levels of thermal insulation. To define and to integrate the different models, a formal language (Specification and Description Language, SDL) is used. The main reason for using this formal language is that it makes it possible to define simulation models from graphical diagrams in an unambiguous and standard way. This simplifies the multidisciplinary interaction between team members. Additionally, the fact that SDL is an ISO standard simplifies its implementation because several tools understand this language. This simplification of the model makes it possible to increase the model credibility and simplify the validation and verification processes. In the present project, the simulation tools used were SDLPS (to rule the main simulation process) and Energy+ (as a calculus engine for energy demand). The interactions between all these tools are detailed and specified in the model, allowing a deeper comprehension of the process that define the life of a building from the point of view of its sustainability. © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • K-00525

   Garrido Soriano, Nuria
  Competitive project

   Share

 • Chicken feathers based biocomposites: a new sustainable product?

   Molins Duran, Gemma; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Macanás de Benito, Jorge; Carrillo Navarrete, Fernando
  LCA Conference
  Presentation's date: 2013-11-05
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Plastic composites are made of polymers and different reinforcements that originally were synthetic and non-biodegradable. Since 1990¿s, many biodegradable composites, formed by a biodegradable matrix and natural fibers, have been proposed. In spite of the advantages of biocomposites, it is important to ponder the technical drawbacks of these natural fibers, mainly from a vegetable origin, and their environmental impacts (EIs). Vegetable fibers imply a land use that can compete with food production. Chicken feathers (CFs), made of keratin fibers, are a potential alternative as they are a waste material, produced in large quantities (800,000 ton/year in EU-27), do not compete with human food production and have been scarcely used up to now. Taking on board these premises, a biocomposite made of PLA and CFs was fabricated at lab-scale as new material. However, before using CFs as reinforcement, sanitizing pretreatments have been envisaged before, due to their quick decay. The EIs of these treatments were experimentally quantified and a cradle-to-gate Life Cycle Assessment (LCA) was performed to evaluate altogether the impacts of manufacturing a technical panel with different content of CFs (up to 35% v/v). As main results, the avoided burdens of the CF waste treatment and the energy consumption for the drying step must be optimized to achieve lower EIs for the preparation of CFs/PLA composites

  Plastic composites are made of polymers and different reinforcements that originally were synthetic and non-biodegradable. Since 1990’s, many biodegradable composites, formed by a biodegradable matrix and natural fibers, have been proposed. In spite of the advantages of biocomposites, it is important to ponder the technical drawbacks of these natural fibers, mainly from a vegetable origin, and their environmental impacts (EIs). Vegetable fibers imply a land use that can compete with food production. Chicken feathers (CFs), made of keratin fibers, are a potential alternative as they are a waste material, produced in large quantities (800,000 ton/year in EU-27), do not compete with human food production and have been scarcely used up to now. Taking on board these premises, a biocomposite made of PLA and CFs was fabricated at lab-scale as new material. However, before using CFs as reinforcement, sanitizing pretreatments have been envisaged before, due to their quick decay. The EIs of these treatments were experimentally quantified and a cradle-to-gate Life Cycle Assessment (LCA) was performed to evaluate altogether the impacts of manufacturing a technical panel with different content of CFs (up to 35% v/v). As main results, the avoided burdens of the CF waste treatment and the energy consumption for the drying step must be optimized to achieve lower EIs for the preparation of CFs/PLA composites

 • Mind the gap: multidisciplinary prototyping in webdesign

   Voltas Aguilar, Jordi; Forcada Plaza, Santiago; Garrido Soriano, Nuria; Espot Piñol, Carmen; Masip Alvarez, Albert; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Marques Calvo, Jose Joaquin; Mata Pou, Mireia; Gil Bonet, Alfred; Cañavate Avila, Francisco Javier
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET)
  p. 26
  Presentation's date: 2013-07-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ingeniería en Diseño Industrial, arte y ciencia aplicados a la innovación en la Escuela de Ingeniería de Terrassa

   Cañavate Avila, Francisco Javier; Forcada Plaza, Santiago; Garrido Soriano, Nuria; Espot Piñol, Carmen; Masip Alvarez, Albert; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Marques Calvo, Jose Joaquin; Mata Pou, Mireia; Gil Bonet, Alfred; Voltas Aguilar, Jordi
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET)
  p. 23
  Presentation's date: 2013-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Building optisim, optimizador NZEB  Open access

   Fonseca Casas, Pau; Colls, Màxim; Casanovas Garcia, Jose; Fonseca Casas, Antoni; Garrido Soriano, Nuria
  Greencities & sostenibilidad
  Presentation's date: 2012-11-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La simulación de la demanda energética de un edificio es una tarea compleja debido principalmente a dos factores clave. En primer lugar, es necesario definir la física y las complejas relaciones entre todos los elementos que pertenecen al modelo. En segundo lugar, es necesario entender estas relaciones por un equipo que normalmente está compuesto por personal con experiencia y formación diferente. En este trabajo, proponemos el uso de un lenguaje formal para representar el comportamiento dinámico de un modelo que representa todo el ciclo de vida de un edificio (diseño, construcción, uso‐mantenimiento y deconstrucción), y técnicas de co‐simulación para combinar motores de simulación diferentes y obtener lo mejor de cada uno. Se presenta un modelo de sostenibilidad, Building OptiSim, de tal manera que permite obtener una solución óptima. El edificio que utilizamos para realizar la simulación es la construcción LOW 3, proyecto presentado en el concurso Solar Decathlon 2010, por la ETSAV (UPC).

 • Desarrollo de tecnologías de eficiencia energética para la construcción de edificios de bajo consumo

   Casanovas Garcia, Jose; Fonseca Casas, Pau; Garrido Soriano, Nuria
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  GREDIQ-RIMA: the evolution of a teaching project of experimentation in chemistry  Open access

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Calvet Tarragona, Aurelio; Farran Marsa, Adriana; Salán Ballesteros, Mª Núria; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Gorchs Altarriba, Roser; Almajano Pablos, Maria Pilar; Morillo Cazorla, Margarita; Garrido Soriano, Nuria
  Procedia - Social and behavioral sciences
  Vol. 46, p. 858-862
  DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.213
  Date of publication: 2012-09-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Authors of this project belong to the Resources Chemistry Teaching Group (GReDiQ) involved in RIMA (Research and innovation in learning methodologies). The audiovisual and multimedia material productions realized have been grouped into three themes: Basic Techniques of Experimentation in Chemistry, Safety in Chemistry Laboratories and Advanced Techniques of Experimentation in Chemistry. This work has been awarded a prize of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC–BARCELONATECH), one of the Autonomous Region of Catalunya and another one of a State scope

  Postprint (author’s final draft)

 • Use of chicken feathers waste for the fabrication of composite materials

   Carrillo Navarrete, Fernando; Macanás de Benito, Jorge; Colom Fajula, Xavier; Cañavate Avila, Francisco Javier; Molins Duran, Gemma; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria
  European Conference on Composite Materials
  p. 1-8
  Presentation's date: 2012-06-26
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Chicken feathers based composites: a life cycle assessment

   Molins Duran, Gemma; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Macanás de Benito, Jorge; Carrillo Navarrete, Fernando
  European Conference on Composite Materials
  p. 35-
  Presentation's date: 2012-06-25
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Chicken feathers based composites: a life cycle assessment

   Molins Duran, Gemma; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Macanás de Benito, Jorge; Carrillo Navarrete, Fernando
  European Conference on Composite Materials
  Presentation's date: 2012-06-25
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Potential energy savings and economic impact of residential buildings under national and regional efficiency scenarios: a Catalan case study  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Rosas Casals, Marti; Ivancic, Aleksandar; Alvarez Del Castillo, M. Dolores
  Energy and buildings
  Vol. 49, p. 119-125
  DOI: 10.1016/j.enbuild.2012.01.030
  Date of publication: 2012-06-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Energy consumption in buildings accounts for a significant percentage of total world energy utilization. Great efforts have been made in order to reduce fossil energy consumption and mitigate its depletion by means of energy efficiency directives. The national transposition of such directives generates regional regulations that might be counterproductive if it is not clear which one is more restrictive. The main goal of this paper is to evaluate the potential of energetic savings of the dwellings in Catalonia and its economic impact, according to different scenarios of efficiency that have been defined according to current regulations at state and autonomic level. To achieve this objective, thirteen typologies of dwellings have been defined in order to categorize the stock of buildings in Catalonia. Simulations with LIDER software have been carried out in order to obtain the heating and cooling demand for each typology of dwelling in different climatic zones and orientations. The economic impact of each scenario has been stated as well. We show that the best normative scenario is not the regional but the national one, and only when full limitations imposed by the state regulations are fulfilled. Following the latter 6.4% reduction in CO2 emissions would be achieved, whereas following the former gives us only 2.8% reduction for year 2015. These results have been obtained considering a base case scenario without any energetic measures implemented for the same time line

  Postprint (final draft post-refereeing)

 • GREDIQ-RIMA: The evolution of a teaching project of experimentation in chemistry

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Calvet Tarragona, Aurelio; Farran Marsa, Adriana; Salán Ballesteros, Mª Núria; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Gorchs Altarriba, Roser; Almajano Pablos, Maria Pilar; Morillo Cazorla, Margarita; Garrido Soriano, Nuria
  World Conference on Educational Sciences
  p. 858-862
  DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.213
  Presentation's date: 2012-02-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Authors of this project belong to the Resources Chemistry Teaching Group (GReDiQ) involved in RIMA (Research and innovation in learning methodologies). The audiovisual and multimedia material productions realized have been grouped into three themes: Basic Techniques of Experimentation in Chemistry, Safety in Chemistry Laboratories and Advanced Techniques of Experimentation in Chemistry. This work has been awarded a prize of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC¿BARCELONATECH), one of the Autonomous Region of Catalunya and another one of a State scope

 • 2012ACDC 00043

   Garrido Soriano, Nuria
  Competitive project

   Share

 • Premi al millor projecte de final de carrera

   Aymerich Amorós, Jordi; Garrido Soriano, Nuria; Carrillo Navarrete, Fernando
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Physicochemical characterization of a valorisable waste: chicken feathers

   Macanás de Benito, Jorge; Fafián, Yolanda; Molins Duran, Gemma; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Colom Fajula, Xavier; Cañavate Avila, Francisco Javier; Garrido Soriano, Nuria; Carrillo Navarrete, Fernando
  Mediterranean Congress of Chemical Engineering
  p. 21_025_P
  Presentation's date: 2011-11-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimal manufacturing conditions of chicken feathers/pla biocomposites

   Garrido Soriano, Nuria; Aymerich Amorós, Jordi; Colom Fajula, Xavier; Cañavate Avila, Francisco Javier; Macanás de Benito, Jorge; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Molins Duran, Gemma; Carrillo Navarrete, Fernando
  Mediterranean Congress of Chemical Engineering
  p. 21_045_P
  Presentation's date: 2011-11-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Keratin based waste valorization: multicriterial decision to desing poultry feathers pre-treatment plant

   Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Molins Duran, Gemma; Marco, Alejandro; Garrido Soriano, Nuria; Carrillo Navarrete, Fernando
  Mediterranean Congress of Chemical Engineering
  p. 21_017_P
  Presentation's date: 2011-11-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La química i la societat

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Font Soldevila, Jose; Sanz Balague, Joaquim; Guaus Guerrero, Ester; Calvet Tarragona, Aurelio; Salán Ballesteros, Mª Núria; Martínez Martínez, María R.; Farran Marsa, Adriana; Gorchs Altarriba, Roser; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Morillo Cazorla, Margarita; Almajano Pablos, Maria Pilar; Cardona Planes, Anna Maria; Macanás de Benito, Jorge; Bonsfills Pedros, Ana; Gamisans Noguera, Javier; Dorado Castaño, Antonio David; Lao Luque, Concepcion; Torrent Burgues, Juan; Molins Duran, Gemma; Colom Fajula, Xavier; Carrillo Navarrete, Fernando; Ramon Portés, Eva; Garriga Sole, Pere; Sole Sardans, M. Montserrat; Ardanuy Raso, Monica; Pares Sabates, Ferran; Roncero Vivero, Maria Blanca; Cusola Aumedes, Oriol
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Properties of chicken feathers based polylactic acid biocomposites

   Carrillo Navarrete, Fernando; Garrido Soriano, Nuria; Aymerich Amorós, Jordi; Colom Fajula, Xavier; Cañavate Avila, Francisco Javier; Macanás de Benito, Jorge; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Molins Duran, Gemma
  European and Exhibition Congress on Advanced Materials and Processes
  Presentation's date: 2011-09-13
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • L'evolució d'un projecte de millora de la docència  Open access

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Calvet Tarragona, Aurelio; Salán Ballesteros, Mª Núria; Farran Marsa, Adriana; Gorchs Altarriba, Roser; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Morillo Cazorla, Margarita; Almajano Pablos, Maria Pilar; Cardona Planes, Anna Maria
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 1-19
  Presentation's date: 2011-02-02
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integración compartida de competencias genéricas en la programación de asignaturas experimentales

   Carrillo Navarrete, Fernando; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Molins Duran, Gemma; Sánchez Valero, Maria Rosa
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Contaminació atmosfèrica  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Carrera Gallissa, Enric
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El segle XX va ser el segle de moltes coses, però, en particular, va ser el segle de la globalització. Es van globalitzar l’economia, les guerres, la cultura...; en general, es va globalitzar tot allò relatiu a l’activitat humana i fou, en part, a causa del naixement de la societat de la informació. ‘Societat de la informació’ és un concepte que fa referència a una transformació que està experimentant la societat des de la meitat del segle XX, una societat en què s’observa una transició d’una economia basada en els béns materials a una economia basada en el coneixement. En aquest nou context econòmic i social, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupen un espai central. La societat de la informació és vista com a successora de la societat industrial, per això s’empren també els termes ‘societat postindustrial’, ‘postindustrialisme’ o ‘era de la informació’.

 • APROVECHAMIENTO RESIDUOS QUERATINICOS COMO FIBRAS REFUERZO BIODEGRADABLES OBTENCION MATERIALES COMPUESTOS RESPETUOSOS MEDIO AMBIENTE

   Colom Fajula, Xavier; Cañavate Avila, Francisco Javier; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Molins Duran, Gemma; Garrido Soriano, Nuria; Macanás de Benito, Jorge; Carrillo Navarrete, Fernando
  Competitive project

   Share

 • Q-00010

   Garrido Soriano, Nuria
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Material docente en formato digital para asignaturas de experimentación en química de la UPC  Open access

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Calvet Tarragona, Aurelio; Salán Ballesteros, Mª Núria; Farran Marsa, Adriana; Gorchs Altarriba, Roser; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Morillo Cazorla, Margarita; Almajano Pablos, Maria Pilar; Pardo Trafach, Patricia Teresa; Calafell Monfort, Margarita; Graells Sobre, Moises; Cardona Planes, Anna Maria
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-23
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ciencia en Acción-Modalidad "Materiales Didácticos de Ciencias en soporte No Interactivo

   Almajano Pablos, Maria Pilar; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Calvet Tarragona, Aurelio; Cardona Planes, Anna Maria; Farran Marsa, Adriana; Garrido Soriano, Nuria; Gorchs Altarriba, Roser; Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Morillo Cazorla, Margarita; Salán Ballesteros, Mª Núria
  Award or recognition

   Share

 • Distinció Jaume Vicens Vives

   Almajano Pablos, Maria Pilar; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Calvet Tarragona, Aurelio; Cardona Planes, Anna Maria; Farran Marsa, Adriana; Garrido Soriano, Nuria; Gorchs Altarriba, Roser; Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Morillo Cazorla, Margarita; Salán Ballesteros, Mª Núria
  Award or recognition

   Share

 • Access to the full text
  Certificació energètica dels edificis Cabot i Barba. Rehabilitació d'edificis  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Almecija, Joan C
  Date: 2010-08
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica de l’edifici Cabot i Barba.

 • La planificación del desarrollo compartido de competencias

   Carrillo Navarrete, Fernando; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Molins Duran, Gemma; Sanchez Valero, Rosa Maria; Santero, Rosa; Marcos, Miguel Ángel; Garrido, Raquel; Gómez, Nuria Elena; Martín, Maria Mercedes; Monrobel, José Ramón; Vega, Pedro Jesús; Reinares, Eva Marina; Carrasco, Eva; Roca, Javier; de Amo, José Manuel; Rodríguez, Dolores; Alías, Antonio José; Márquez, Josefa
  Date of publication: 2010-07-30
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Certificació energètica del edificis Can Marfà. Rehabilitació  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Almecija, Joan C.
  Date: 2010-07
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica de l’edifici Can Marfà de Mataró.

 • Access to the full text
  Qualificació energètica edificis La Clota. Projecte Policity  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Garcia, Laura
  Date: 2010-07
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objecte d’aquest document és fer una anàlisi de la qualificació energètica del conjunt residencial denominat La Clota ubicat al carrer de la Clota de Cerdanyola del Vallès

 • Access to the full text
  Eficiència energètica d'edificis: Biblioteca Mataró  Open access

   Garrido Soriano, Nuria
  Date: 2010-06
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Avaluació compliment CTE-DBHE1 i millora de la demanda d'una biblioteca

 • Access to the full text
  Eficiència i certifiació energètica de l'ampliació d'una llar d'infants  Open access

   Garrido Soriano, Nuria
  Date: 2010-05
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica de l’ampliació de la llar d’infants “La quitxalla” a Vall- Llòbrega.

 • 13è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària - Consell Social UPC

   Almajano Pablos, Maria Pilar; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Calvet Tarragona, Aurelio; Cardona Planes, Anna Maria; Farran Marsa, Adriana; Garrido Soriano, Nuria; Gorchs Altarriba, Roser; Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Morillo Cazorla, Margarita; Salán Ballesteros, Mª Núria
  Award or recognition

   Share

 • Access to the full text
  Qualificació energètica edifici Fidela Frutos. Projecte Policity  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Garcia, Laura
  Date: 2010-04
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’objecte d’aquest document és fer una anàlisi de la qualificació energètica d’un edifici plurifamiliar de 24 habitatges de protecció oficial a Cerdanyola del Vallès. Aquesta promoció és coneguda amb el nom de Fidela Frutos, que és l’arquitecta del projecte

 • Access to the full text
  Certificación energética de edificios. Sector terciario  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Almécija, Joan C.; Garcia, Laura; Folch, Cristina; Martínez, Irene
  Date: 2010-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objetivo principal de este estudio es evaluar la calificación energética de diferentes tipologías de edificios del sector terciario en función de la fuente energética utilizada (gas natural o electricidad), zona climática, autoproducción de energía eléctrica mediante fotovoltaica y/o cogeneración y usos (calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria). Se pretende evaluar la influencia de estos parámetros en la calificación energética final de los edificios.

 • Access to the full text
  Material docent en format digital per assignatures d'experimentació en química  Open access

   Grau Vilalta, Maria Dolors; Almajano Pablos, Maria Pilar; Álvarez, M. Dolors; Calafell Monfort, Margarita; Calvet Tarragona, Aurelio; Cardona Planes, Anna Maria; Farran Marsa, Adriana; Garrido Soriano, Nuria; Gorchs Altarriba, Roser; Graells Sobre, Moises; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María R.; Morillo Cazorla, Margarita; Pardo Trafach, Patricia Teresa; Salán Ballesteros, Mª Núria
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 1-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquesta comunicació es presenta un projecte elaborat arran de l’interès mostrat per un grup de professorat en disposar de material audiovisual propi i comú per a assignatures experimentals de química de diferents titulacions impartides per diferents centres de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Els autors d’aquest treball pertanyen al Grup de Recursos per a la Didàctica de la Química (GReDiQ), integrat en el projecte RIMA (http://www.upc.edu/rima) de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC. L’elaboració de material audiovisual digital constitueix un dels objectius principals plantejats pel GReDiQ i pretén generar tant un material de suport per a les activitats pre-laboratorio, com un element motivador i que faciliti l’aprenentatge de l’alumnat en les sessions de laboratori de les matèries de Química i Enginyeria química, que apareixen com assignatures de formació bàsica en gairebé tots els plans d’estudi dels nous Graus d’Enginyeria que s’ estan implantant a la UPC. La utilització del material audiovisual digital possibilita que l’alumnat prengui consciència de les activitats de laboratori, així com dels hàbits bàsics de manipulació i seguretat en el laboratori, del fonament d’operacions bàsiques o instrumentació a utilitzar.

 • Access to the full text
  Certificació energètica edificis residencials  Open access

   Garrido Soriano, Nuria; Almecija, Joan C; Folch, Cristina; Martínez, Irene
  Date: 2010-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El objetivo principal es evaluar la calificación energética de diferentes tipologías de edificios residenciales en función de la fuente energética utilizada (gas natural o electricidad), zona climática, tipos de suministro energético (centralizado o individual) y usos (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria). Se pretende evaluar la influencia de estos parámetros en la calificación energética final de los edificios

 • Access to the full text
  Energía y sostenibilidad: 5 años de experiencia del master en energía para la sostenibilidad  Open access

   Garcia Almiñana, Daniel; Garrido Soriano, Nuria; Horta Bernus, Ricard; Martinez Magaña, Juan; Molins Duran, Gemma; Rosas Casals, Marti; Rocuts Pabon, Asthriesslav; Ibáñez, Manel; Miranda, René; Rodríguez, Ramona; Báez, Julián; Lugo, Lisa; Silvero, Juan Carlos
  Congrés UPC Sostenible 2015
  Presentation's date: 2009-07-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La presente comunicación pretende mostrar la experiencia adquirida tras cinco años de vigencia del “Master en Energía para la Sostenibilidad”. Inicialmente fue en modalidad presencial en Terrassa y desde el 2007, fruto de trabajos desarrollados en el Proyecto Europeo URB-AL R4-B6-04 "Energías renovables y redes de desarrollo local”, en modalidad semipresencial en el Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, así como en las sedes de Estelí en Nicaragua (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) y Asunción en Paraguay (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y Universidad Nacional de Asunción).

 • Incorporación e implementación de competencias transversales en las asignaturas experimentales troncales de la titulación de ingeniería técnica en química industrial de la EUETIT:

   Carrillo Navarrete, Fernando; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Molins Duran, Gemma; Andreu Mateu, Francesc
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 1-10
  Presentation's date: 2009-06-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Moodle a les assignatures experimentals, és possible? Aplicació a les assignatures experimentals troncals de la titulació d'enginyeria tècnica en qu´mica industrial de l'EUETIT

   Carrillo Navarrete, Fernando; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Molins Duran, Gemma; Andreu Mateu, Francesc
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 11-12
  Presentation's date: 2009-06-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

   Garrido Soriano, Nuria; Guaus Guerrero, Ester; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Calafell Monfort, Margarita; Morillo Cazorla, Margarita
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  p. 15-16
  Presentation's date: 2009-06-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La Planificación y desarrollo compartido de competencias

   Carrillo Navarrete, Fernando; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Molins Duran, Gemma; Andreu Mateu, Francesc
  Encuentro de Intercambio de Experiencias de Innovación Docente
  p. 389-411
  Presentation's date: 2009-06-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Certifiación energética en el sector residencial

   Garrido Soriano, Nuria
  "La certificación energética de edificios: evaluación y propuestas de mejora"
  Presentation's date: 2009-05-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La planificación y desarrollo compartido de competencias

   Carrillo Navarrete, Fernando; Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Garrido Soriano, Nuria; Molins Duran, Gemma; Andreu Mateu, Francesc
  Seminario de la RED-U
  p. 91-106
  Presentation's date: 2009-02-06
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Factors that affect the quality of the bio-waste fraction of selectively collected solid waste in Catalonia

   Alvarez Del Castillo, M. Dolores; Sans Fonfria, Ramon; Garrido Soriano, Nuria; Torres Lopez, Antonio Luis
  Waste management
  Vol. 28, num. 2, p. 359-366
  Date of publication: 2008-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window