Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 107 results
 • Integrable systems and group actions

   Miranda Galceran, Eva
  Central european journal of mathematics
  Date of publication: 2014
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The main purpose of this paper is to present in a unified approach to different results concerning group actions and integrable systems in symplectic, Poisson and contact manifolds. Rigidity problems for integrable systems in these manifolds will be explored from this perspective.

 • Toric b-Poisson manifolds and their generalizations

   Miranda Galceran, Eva
  Belgian Bracket and Quantisation Workshop
  Presentation's date: 2014
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this talk is to show some examples of simple Poisson manifolds which have some common features with symplectic manifolds (including thestudy of group actions). I will start presenting a Delzant theorem for toric b-symplectic manifolds (joint work with Victor Guillemin, Ana Rita Pires and Geoffrey Scott) taking the 2-dimensional case as starting point. Time permitting, I will mention an application to geometric quantization of b-symplectic manifolds. I also plan to report on an ongoing project with Geoffrey Scott on generalizing the notion of b-symplectic manifold. This notion includes other Poisson manifolds which share good properties with b-symplectic manifoldsand seem to have less topological constraints.

 • Coupling symmetries with Poisson structures

   Miranda Galceran, Eva; Laurent Gengoux, Camille
  Acta Mathematica Vietnamica
  Date of publication: 2013
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  A Poincaré lemma in geometric quantisation  Open access

   Miranda Galceran, Eva; Solha, Romero
  Journal of Geometric Mechanics
  Date of publication: 2013-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This article presents a Poincaré lemma for the Kostant complex, used to compute geometric quantisation, when the polarisation is given by a Lagrangian foliation defined by an integrable system with nondegenerate singularities

  This article presents a Poincar e lemma for the Kostant complex, used to compute geometric quantisation, when the polarisation is given by a Lagrangian foliation de ned by an integrable system with nondegenerate singularities.

 • On a Poincaré Lemma for Foliations

   Miranda Galceran, Eva; Solha, Romero
  Date of publication: 2013
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The following sections are included: Introduction / Singular foliations given by nondegenerate integrable systems / A singular Poincaré lemma for a deformation complex / Homotopy operators and a regular Poincaré lemma for foliated cohomology Foliated cohomology / Geometric Quantization à la Kostant / The singular case / Singular foliated cohomology / Analytical tools: special decomposition of smooth functions / Computation of foliated cohomology groups / References Read More: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814556866_0007?prevSearch=%5BPubIdSpan%3A+%2210.1142%2F9789814556866_0007%22%5D&searchHistoryKey=

 • On geometric quantisation of integrable systems with singularities  Open access

   Barbieri Solha, Romero
  Defense's date: 2013-10-21
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En aquesta tesi es presenta un nou enfoc sobre l'estudi de la quantització geomètrica de sistemes integrables. En aquesta tesi s'estenen uns resultats de Guillemin, Kostant, Rawnsley, Sniatycki i Sternberg sobre quantització geomètrica, considerant les fibracions regulars com polaritzacions reals, pel cas singular. Les polaritzacions reals estudiades en aquesta tesi vénen donades per sistemes integrables amb singularitats no degenerades i la definició de quantització geomètrica utilitzada és la donada per Kostant (via grups de cohomologia superiors). També presentem proves amb un punt de vista unificador de resultats de quantització geomètrica amb òrbites periòdiques utilitzant l'existència d'accions simplèctiques per cercles: les tècniques utilitzades en aquesta tesi subratllen i desembrollen el rol de les accions per cercles en resultats coneguts en quantització geomètrica. Aquesta tesi és original en els següents aspectes. Primer, s'utilitzen les accions de cercles per obtenir resultats en quantizació geomètrica i també s'estudien les obstruccions existència de lemes de Poincaré per cohomologia foliada quan la foliació té singularitats. Els resultats anteriors obtinguts per Rawnsley sobre accions de cercles no s'han pogut utilizar en el cas en què l'acció no sigui lliure, i no és trivial adaptar-los per tenir en compte els punts fixos. Un cop desenvolupades aquestes tècniques, es calcula el la quantització geomètrica en una sèrie de situacions que inclouen el fibrat cotangent d'un cercle i productes d'aquest amb qualsevol varietat simplèctica exacta quantitzada i entorns de singularitats no degenerades d'un sistema integrable (les singularitats hiperbòliques requereixen un estudi diferent perquè no tenen associada cap acció natural per cercles). Aquests càlculs proven que el complex de Kostant dona una resolución fina del feix de seccions planes al llarg de la polarització quan la polarització ve donada per un sistema integrable amb singularitats no degenerades. És important destacar que les demonstracions són originals ja que contràriament al que un podria esperar, no hi ha lema de Poincaré per la cohomologia foliada quan la polarització considerada té singularitats. Aquest resultat no trivial és interessant per se però, en aquesta tesi, només s'inclouen els resultats relacionats amb quantització geomètrica. Per exemple, la necessitat de fer una nova demostració per demostrar que el complex de Kostant dona una resolución fina del feix de seccions planes al llarg de la polarització. Aquesta tesi també conté una nova demostració d'un resultat que primer va ser demostrar per Guillemin i Sternberg sobre el caràcter discret de les òrbites de Bohr-Somerfeld. En aquesta demostració no només es destaca el rol jugat per les accions per cercles pero també es suprimeix una condició de compacitat de l'enunciat del teorema. L'explotació de l'existència d'accions per cercles culmina amb una demostració alternativa dels teoremes de Sniatycki i Hamilton. Es una demostració original i que pretén unificar les anteriors: l'argument funciona en les dues situacions: fibrats Lagrangians i varietats localment tòriques. A més a més, aquest punt de vista aporta llum a una conjectura sobre les contribucions de les singularitats de tipus focus-focus. De fet demostrem que, en grau zero, no hi ha cap contribució a la quantització geomètrica provinent de les fibres focus-focus per varietats semitòriques en dimensió 4.

  This thesis shows an approach to geometric quantisation of integrable systems. It extends some results by Guillemin, Kostant, Rawnsley, Sniatycki and Sternberg in geometric quantisation, considering regular fibrations as real polarisations, to the singular setting: the real polarisations concerned here are given by integrable systems with nondegenerate singularities, and the definition of geometric quantisation used is the one suggested by Kostant (via higher cohomology groups). It also presents unifying proofs for results in geometric quantisation by exploring the existence of symplectic circle actions: the tools developed here highlight and unravel the role played by circle actions in known results in geometric quantisation. The originality of this thesis relies on the following aspects. Firstly, the use of symplectic circle actions to obtain results in geometric quantisation, and secondly, the nonexistence of Poincaré lemmata for foliated cohomology when the foliation has singularities. Previous results on circle actions, due to Rawnsley, could not be used when the circle action is not free, and it is not straightforward to adapt them to accommodate fixed points. After developing these techniques, the computation of geometric quantisation is performed in a series of situations, which includes: the cotangent bundle of the circle and products of it with any quantisable manifold, and neighbourhoods of nondegenerate singularities of integrable systems (hyperbolic singularities need special treatment, since there is no natural circle action). These computations imply that the Kostant complex is a fine resolution (for the sheaf of sections of the prequantum line bundle which are flat along the polarisation) when the real polarisations are given by integrable systems with nondegenerate singularities. It is important to mention that the proofs are original, since, contrary to expectations, there is no Poincaré Lemma when singularities are allowed for the foliated cohomology associated to foliations induced by integrable systems. This nontrivial result turns out to be interesting in its own right, but only the aspects related to geometric quantisation are presented in the thesis, e.g. the need for a new proof that the Kostant complex is a fine resolution for the sheaf of flat sections. The thesis also provides a different proof of a theorem, firstly proved by Guillemin and Sternberg, that shows that the set of regular Bohr-Sommerfeld fibres is discrete -it not only bares the role played by circle actions, it also excludes the compactness assumption from the theorem. The exploitation of circle actions culminate in an alternative proof for the theorems of Sniatycki and Hamilton. It is an original and unifying proof: the argument works for both situations, Lagrangian fibre bundles and locally toric manifolds. In addition, this approach casts some light on a conjecture about the contributions coming from focus-focus type of singularities. It actually proves that, in degree zero, there is no contribution to geometric quantisation coming from focus-focus fibres for compact 4-dimensional almost toric manifolds.

 • Access to the full text
  Random test examples with known minimum for convex semi-infinite programming problems  Open access

   Ferrer Biosca, Alberto; Miranda Galceran, Eva
  Date: 2013
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A signi cant research activity has occurred in the area of convex semi- in nite optimization in the recent years. Many new theoretical, algorithm and computational contribution has been obtained . Despite these numerous con- tributions, there still exits a lack of representative convex semi-in nite test problems. Test problems are of major importance for researchers interested in the algorithmic development. This article is motivated by the scarcity of con- vex semi-in nite test problems and describes a procedure for generating convex semi-in nite families of test problems with optimal solution and optimal value known.

 • Internacional : la columna de l'EMS

   Miranda Galceran, Eva
  Date: 2013-02
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Geometric Quantization of real polarizations via sheaves  Open access

   Miranda Galceran, Eva; Presas, Francisco
  Date: 2013-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this article we develop tools to compute the Geometric Quantization of a symplectic manifold with respect to a regular Lagrangian foliation via sheaf cohomology. The starting point is the definition of representation spaces due to Kostant. We check that the associated sheaf cohomology apparatus satisfies Mayer-Vietoris and K\"unneth formulae. As a consequence, new proofs of classical results for fibrations are obtained. In the general case of Lagrangian foliations, we compute Geometric Quantization with respect to almost any generic regular Lagrangian foliation on a 2-torus.

 • Preface to the special issue of GEDYTO: Geometrical Methods in Dynamics and Topology Hanoi 2011

   Miranda Galceran, Eva; Tien Zung, Nguyen; Ginzburg, Viktor; Duc Thai, Do
  Date: 2013-01
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Research programme on Geometry and Dynamics of Integrable Systems

   Miranda Galceran, Eva
  Participation in a competitive project

   Share

 • GEOMATRIA ALGEBRAICA, SIMPLECTICA, ARITMETICA Y APLICACIONES

   Alberich Carramiñana, Maria; Amoros Torrent, Jaume; Barja Yañez, Miguel Angel; Elgueta Montó, Josep; Fernández Sánchez, Jesús; Ventura González Alonso, Daniel; Barbieri Solha, Romero; Miranda Galceran, Eva; Pascual Gainza, Pedro; Roig Marti, Agustin; Roig Maranges, Abdo; Feliu Trijueque, Elsienda; Gálvez Carrillo, Maria Immaculada; Casanellas Rius, Marta
  Participation in a competitive project

   Share

 • Geometry and Dynamics of Integrable Systems

   Miranda Galceran, Eva; Presas, Francisco
  Participation in a competitive project

   Share

 • Normal forms of Poisson structures revisited

   Miranda Galceran, Eva
  Conference in honor of Alan Weistein
  Presentation's date: 2013
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integrable systems and Hamiltonian actions on Poisson manifolds

   Miranda Galceran, Eva
  Conference on Finite Dimensional Integrable Systems
  Presentation's date: 2013
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this talk is to give a flavour of the interplay between integrable systems and Hamiltonian actions in the Poisson setting. In the first part of the talk I will present some normal form results in the neighbourhood of a Liouville torus (action-angle coordinates for commutative and non-commutative integrable systems). In the second part of this talk I will concentrate on two particular examples of integrable systems on Poisson manifolds: The Gelfand-Ceitlin systems and toric b-symplectic manifolds (which are motivated by the study of integrable systems on symplectic manifolds with boundary). Time permitting, some recent results on rigidity of Hamiltonian actions on Poisson manifolds will also be presented.

 • Geometrías simplécticas singulares

   Miranda Galceran, Eva
  Congreso de Jóvenes Investigadores
  Presentation's date: 2013
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Esta charla pretende ser una introduccion a los problemas geometricos en variedades de Poisson. Las variedades de Poisson constituyen una general- izacion de las variedades simplecticas cuyo estudio se inicio motivada por nu- merosos sistemas mecanicos. Nos planteamos problemas de formas normales, estudio de simetras y clasicacion global para variedades de Poisson generales que son cuestiones clasicas en el ambito simplectico. Como punto de partida tomaremos el caso de b-variedades simplecticas (con estructura simplectica en un conjunto denso y singulares en una hipersuperfcie ([1], [2])) cuyo estudio se inicio por Melrose y Nest-Tsygan al considerar variedades simplecticas con borde. Acabaremos abordando casos mas complicados dentro del ambito de geometra de Poisson ([6],[7],[3],[4]). Nos interesaremos especialmente en el es- tudio de simetras en estas variedades y en cuestiones de rigidez estructural. El tipo de tecnicas requeridas para este estudio es mas complejo que en el caso simplectico y requiere, en ocasiones, desarrollar tecnicas propias del analisis geometrico como un metodo de Nash-Moser generalizado [7].

 • Revisiting normal forms of Poisson structures : from Weinstein to Crainic-Marcut via Conn, Hamilton and Monnier-Zung

   Miranda Galceran, Eva
  Quarterly seminar on Topology and Geometry
  Presentation's date: 2013-02-12
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  On a Poincaré lemma for singular foliations and geometric quantization  Open access

   Miranda Galceran, Eva; Solha, Romero
  Date: 2013-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we prove a Poincar e lemma for forms tangent to a foliation with nondegenerate singularities given by an integrable system on a symplectic manifold. As a consequence, the Kostant complex in Geometric Quantization is a ne resolution of the sheaf of at sections when the polarization is spanned by the Hamiltonian vector elds of the rst integrals of this integrable system.

 • Access to the full text
  Symplectic topology of b-symplectic manifolds  Open access

   Miranda Galceran, Eva; Martinez Torres, David; Frejlich, Pedro
  Date: 2013-12
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A Poisson manifold (M2n;) isb-symplectic if aVaduaran is transverse to the zero section. In this paper we apply techniques of Symplectic Topology to address global questions pertaining to b-symplectic manifolds. The main results provide constructions of: symplectic submanifolds a la Donaldson, b-symplectic structures on open manifolds by Gromov's h-principle, and of b-symplectic manifolds with a prescribed singular locus, by means of surgeries.

  A Poisson manifold (M2n; ) is b-symplectic if Vn is transverse to the zero section. In this paper we apply techniques of Symplectic Topology to address global questions pertaining to b-symplectic manifolds. The main results provide constructions of: b-symplectic submanifolds a la Donaldson, b-symplectic structures on open manifolds by Gromov's h-principle, and of b-symplectic manifolds with a prescribed singular locus, by means of surgeries.

 • Journal of geometry and physics

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in journals

   Share

 • Differential geometry and its applications

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in journals

   Share

 • Journal of the London Mathematical Society. Second series

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in journals

   Share

 • Acta mathematica

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in journals

   Share

 • Quarterly journal of mathematics

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  Toric actions on b-symplectic manifolds  Open access

   Miranda Galceran, Eva; Pires, Ana Rita; Guillemin, Victor; Scott, Geoffrey
  Date: 2013
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We study Hamiltonian actions on b-symplectic manifolds with a focus on the eective case of half the dimension of the manifold. In particular, we prove a Delzant-type theorem that classies these man- ifolds using polytopes that reside in a certain enlarged and decorated version of the dual of the Lie algebra of the torus. At the end of the paper we suggest further avenues of study, including an example of a toric action on a b2-manifold and applications of our ideas to integrable systems on b-manifolds.

  We study Hamiltonian actions on b-symplectic manifolds with a focus on the e ective case of half the dimension of the manifold. In particular, we prove a Delzant-type theorem that classi es these manifolds using polytopes that reside in a certain enlarged and decorated version of the dual of the Lie algebra of the torus. At the end of the paper we suggest further avenues of study, including an example of a toric action on a b 2-manifold and applications of our ideas to integrable systems on b-manifolds

 • A Poincare lemma in geometric quantisation

   Miranda Galceran, Eva; Solha, Romero
  Date: 2013
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a Poincar ´e lemma for the Kostant comple x, used to compute geometric quantisation, when the polarisat ion is given by a Lagrangian foliation defined by an integrable system wit h non- degenerate singularities

 • Geometry and Dynamics of Integrable Systems

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Preface Special Issue: GESTA 2011: New Trends in Symplectic and Contact Geometry

   Miranda Galceran, Eva; Garcia Prada, Oscar; Ginzburg, Viktor; Goldman, William; Muñoz Velázquez, Vicente
  Geometricae dedicata
  Date of publication: 2013
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Symmetries of b-manifolds and their generalizations

   Miranda Galceran, Eva
  Focused research workshop on exterior differential systems and lie the theory
  Presentation's date: 2013-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this talk is to show some examples of simple Poisson manifolds which have some common features with symplectic manifolds (including the study of group actions). I will start presenting a Delzant theorem for toric b-symplectic manifolds (joint work with Victor Guillemin, Ana Rita Pires and Geoffrey Scott). Time permitting, I will report on an ongoing project with Geoffrey Scott on generalizing the notion of b-symplectic manifold. This notion includes other Poisson manifolds which share good properties with b-symplectic manifolds and seem to have less topological constraints.

 • Geometric quantization of real polarizations

   Miranda Galceran, Eva
  Workshop on Quantization and Reduction
  Presentation's date: 2013
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Hirsch conjecture has been disproved : an interview with Francisco Santos

   Miranda Galceran, Eva
  Newsletter of the European Mathematical Society
  Date of publication: 2012-12-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Symplectic and Poisson geometry on b-manifolds  Open access

   Guillemin, Victor; Miranda Galceran, Eva; Pissarra Pires, Ana Rita
  Date: 2012
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Let M2n be a Poisson manifold with Poisson bivector field . We say thatM is b-Poisson if the map n : M ! 2n(TM) intersects the zero section transversally on a codimension one submanifold Z M. This paper will be a systematic investigation of such Poisson manifolds. In particular, we will study in detail the structure of (M, ) in the neighbourhood of Z and using symplectic techniques define topological invariants which determine the structure up to isomorphism. We also investigate a variant of de Rham theory for these manifolds and its connection with Poisson cohomology

 • Coupling symmetries with Poisson structures

   Laurent Gengoux, Camille; Miranda Galceran, Eva
  Date: 2012-10-30
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we study normal forms problems for integrable systems on Poisson manifolds in the presence of additional symmetries. The symmetries that we consider are encoded in actions of compact Lie groups. The equivariant normal forms are obtained at the local level. The existence of Weinstein’s splitting theorem for the integrable system is also studied giving some examples in which such a splitting cannot split. This splitting allows to decompose the integrable system locally as a product of an integrable system on the symplectic leaf and a symplectic leaf on the transversal. The problem of splitting for integrable systems with additional symmetries is also considered

 • Internacional : la columna de l'EMS

   Miranda Galceran, Eva
  Date: 2012-03
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  From b-Poisson manifolds to symplectic mapping tori and back  Open access

   Miranda Galceran, Eva; Guillemin, Victor; Pissarra Pires, Ana Rita
  Thematic Day on Poisson Geometry and Applications
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Geometricae dedicata

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in journals

   Share

 • Action-angle coordinates and geometric quantization

   Miranda Galceran, Eva
  European Congress of Mathematics
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Rigidity of Hamiltonian actions and a normal form theorem for SCI-spaces

   Miranda Galceran, Eva
  Quarterly seminar on Topology and Geometry
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Poisson zoo of integrable systems

   Miranda Galceran, Eva
  International Workshop on Integrability in Dynamical Systems and Control
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Hamiltonian actions on Poisson manifolds and an abstract Nash-Moser normal form theorem

   Miranda Galceran, Eva
  Iberoamerican Meeting on Geometry Mechanics and Control
  Presentation's date: 2012-09-06
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • From action-angle coordinates to geometric quantization: a round trip

   Miranda Galceran, Eva
  Oberwolfach reports
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Codimension one symplectic foliations and regular Poisson structures

   Miranda Galceran, Eva; Guillemin, Victor; Pissarra Pires, Ana Rita
  Bulletin of the Brazilian Mathematical Society
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Rigidity of hamiltonian actions on poisson manifolds

   Miranda Galceran, Eva; Tien Zung, Nguyen; Monnier, Philippe
  Advances in mathematics
  Date of publication: 2011-11-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GESTA2011: New Trends in Symplectic and Contact Geometry

   Miranda Galceran, Eva
  Participation in a competitive project

   Share

 • GESTA 2011: New trends in symplectic and contact geometry

   Miranda Galceran, Eva
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Rigidity of Hamiltonian actions on Poisson manifolds  Open access

   Miranda Galceran, Eva; Monnier, Philippe; Tien Zung, Nguyen
  Date: 2011-02-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper is about the rigidity of compact group actions in the Poisson context. The main result is that Hamiltonian actions of compact semisimple type are rigid. We prove it via a Nash-Moser normal form theorem for closed subgroups of SCI-type. This Nash-Moser normal form has other applications to stability results that we will explore in a future paper. We also review some classical rigidity results for differentiable actions of compact Lie groups and export it to the case of symplectic actions of compact Lie groups on symplectic manifolds.

 • Access to the full text
  Integrable systems and group actions  Open access

   Miranda Galceran, Eva
  Date: 2011
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The main purpose of this paper is to present in a uni¯ed approach to see di®erent results concerning group actions and integrable systems in symplectic, Poisson and contact manifolds. Rigidity problems for integrable systems in these manifolds will be explored from this perspective.

 • Newsletter of the European Mathematical Society

   Miranda Galceran, Eva
  Collaboration in journals

   Share