Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 86 results
 • Monte Carlo Simulations of the Population of Single and Binary White Dwarfs of our Galaxy  Open access

   Camacho Díaz, Judit
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Degut a que les nanes blanques són l'etapa final de l'evolució de la gran majoria de les estrelles, aporten informació molt important sobre l'evolució química de la nostra galàxia, la taxa de formació d'estrelles, i la seva estructura i dinàmica. En aquesta tesi es presta atenció a dos problemes astrofísics relacionats tot i que diferents que involucren les nanes blanques.El primer d'aquests problemes es refereix a la naturalesa i la real ubicació dels successos de microlents en la direcció del Gran Núvols de Magallanes (LMC) que continua essent un misteri. Els principals grups d'observació, MACHO i EROS, es troben en disputa entre si, tot i que s'ha aconseguit cert consens en els punts més importants.El segon dels problemes que abordem en aquesta tesi és també un problema obert. Els sistemes binaris compactes representen el punt clau de diversos fenòmens interessants en la nostra galàxia i en altres galàxies. De fet, la gran majoria de binàries compactes es formen a través d'almenys un episodi d'embolcall comú. Tot i que els conceptes bàsics de l'evolució durant la fase d'embolcall comú són més aviat simples, els detalls encara estan lluny de ser ben entesos.Per aclarir aquests problemes, s'ha utilitzat un simulador Monte Carlo ja existent. Hem ampliat aquest simulador incloent-hi els models més recents de refredament de nanes blanques, així com un model detallat de la nostra galàxia i del LMC per tal d'emular els experiments dels equips MACHO i EROS. A més, s'ha inclòs la població de nanes vermelles i s'ha realitzat una anàlisi conjunta de les aportacions d'ambdues poblacions al contingut total de matèria fosca de la nostra galàxia. D'altra banda, s'ha estudiat la contribució de la subpoblació de nanes blanques amb atmosferes d'hidrogen deficient .D'altra banda, el nostre codi de Monte Carlo s'ha ampliat per analitzar els sistemes compostos per una nana blanca i un estel de la seqüència principal que han evolucionat a través d'una fase d'embolcall comú. S'ha implementat de forma detallada diversos processos físics, incloent-hi una descripció completa de l'episodi de transferència de massa, un tractament complet de l'episodi de desbordament del lòbul de Roche, marees gravitacionals i l'evolució orbital del sistema binari. Així mateix, hem inclòs detalladament tots els diferents criteris de selecció i biaixos observacionals.Els resultats de les nostres simulacions de Monte Carlo dels experiments de microlents mostren un bon acord amb els resultats dels equips EROS i MACHO. Les nostres troballes mostren que ni les nanes blanques ni les nanes vermelles poden ser els principals contribuents a la profunditat òptica dels microlents en la direcció de la LMC. Aquests fets reforcen la idea, prèviament assenyalada per altres estudis, que la profunditat òptica trobada per l'equip MACHO és molt probablement una sobreestimació, potser a causa de la contaminació de microlents de la pròpia LMC, entre d'altres possibles explicacions .Pel que fa al segon punt d'aquesta tesi, les nostres simulacions Monte Carlo reprodueixen correctament les propietats de la població de WD + MS PCEBs. El millor ajust s'obté per models amb fraccions de l'energia interna inferiors al ~20% , i valors per al paràmetre d'eficiència de l'embolcall comú inferiors a ~0,3.En conclusió , el treball presentat en aquesta tesi suposa un important pas endavant no només en la limitació de la naturalesa dels descobriments de microlents , sinó també en la validació dels models per a les poblacions de nanes blanques observades de la nostra Galàxia. Per no esmentar el fet que posa les bases per a moltes altres missions en curs i previstes , i com ajuda als observadors en les seves prediccions.

  Since white dwarfs are the final stage of the evolution of the vast majority of stars, they carry important information about the chemical evolution of our Galaxy, its star formation rate, and its structure and dynamics. This thesis pays attention to two related but distinct astrophysical problems involving white dwarfs. The first of these problems concern the nature and the location of the microlensing events towards the Large Magellanic Clouds (LMC), which still remains a mystery. The main observational groups, MACHO and EROS, are in dispute each, yet agreement has now been reached in some of the most important points. The second of the problems we address in this thesis is an open problem as well. Close compact binaries are at the heart of several interesting phenomena in our Galaxy as well. Close compact binaries are formed through at least one common envelope episode. Even though the basics concepts of the evolution during a common envelope phase are rather simple, the details are still far from being well understood. To shed light on these problems, we used an existing Monte Carlo simulator. We expanded this simulator integrating the most up-to-date white dwarfs cooling models as well as detailed modeling of our Galaxy and the LMC in order to mimic both the MACHO and EROS experiments. Additionally, we included the red dwarf population and performed a joint analysis of the contributions of both populations to the dark matter content of our Galaxy. Moreover, we studied the contribution of the subpopulation of white dwarfs with hydrogen-deficient atmospheres. On the other hand, our Monte Carlo code has been expanded to deal with those systems composed by a white dwarf and a main sequence star, which have evolved through a common episode. A detailed implementation of several different physical processes, including a full description of the mass transfer episode, a complete treatment of the Roche lobe overflow episode, gravitational tides and orbital evolution of the binary system, was performed. Furthermore, in our treatment we carefully included all the different selection criteria and observational biases. This allowed us to make a meaningful comparison with the available data, besides examining the role played by the binding energy parameter and by the common envelope parameter, not to mention the role played by the distribution of secondary masses of the binary systems. The results of our Monte Carlo simulations of the microlensing experiments show agreement with the findings of the EROS and MACHO survey. Our findings show that neither white dwarfs nor red dwarfs can be major contributors to the microlensing depth towards the LMC. These facts reinforce the idea, previously pointed by others studies, that the optical depth found by the MACHO survey is highly likely an overestimate, probably due to contamination of self-lensing objects, amid other possible explanations. Concerning the second point of this thesis, our Monte Carlo simulations correctly reproduce the properties of the observed population of post-common envelope white dwarf plus main sequence binaries, once biases are taken into account. The best-fit models are obtained with fractions less than ~20% of the internal energy contributing to the ejection of the star progenitor¿s envelope, and values for the common-envelope efficiency parameter less than ~0.3. To conclude, the work presented in this thesis poses an important step forward not only in constraining the microlensing discoveries, but also in validating models for the observed white-dwarf populations of our Galaxy.

 • Monte Carlo simulations of the luminosity function of hot white dwarfs

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Krzesinski, Jurek; Kleinman, Scot J.
  European White Dwarf Workshop
  p. 109-112
  Presentation's date: 2012-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a detailed Monte Carlo simulation of the population of the hot branch of the white dwarf luminosity function. We used the most up-to-date stellar evolutionary models and we implemented a full description of the observational selection biases. Our theoretical results are compared with the luminosity function of hot white dwarfs obtained from the Sloan Digital Sky Survey (SDSS), for both DA and non-DA white dwarfs. For non-DA white dwarfs we find an excellent agreement with the observational data, while for DA white dwarfs our simulations show some discrepancies with the observations for the brightest luminosity bins, those corresponding to L greater than or similar to 10 L-circle dot.

 • Enanas blancas: progenitores, evolución, pulsaciones y explosiones

   Diaz Aguiló, Marc; Renedo Rouco, Isabel; Sala Cladellas, Gloria; Escartin Vigo, Jose Antonio; Loren Aguilar, Pablo; Garcia Senz, Domingo; Torres Gil, Santiago; Camacho Díaz, Judit; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Population Synthesis of Post-Common Envelope White-Dwarf-Main-Sequence Binaries in the Sloan Digital Sky Survey  Open access

   Torres Gil, Santiago; Camacho Díaz, Judit; Rebassa Mansergas, Alberto; Zorotovic, Mónica; Schreiber, Mathias R.; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Evolution of Compact Binaries
  p. 193-194
  Presentation's date: 2011-05-06
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The white dwarf cooling age of NGC 6791

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Althaus, Leandro G.; Torres Gil, Santiago; Loren Aguilar, Pablo; Renedo Rouco, Isabel; Corsico, Alejandro H.; Isern Vilaboy, Jordi; Salaris, Maurizio; Rohrmann, Rene Daniel
  European White Dwarf Workshop
  p. 129-134
  Presentation's date: 2010-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Physics of compact objects: I.Theorical modeling and observations of stellar explosions

   Garcia Senz, Domingo; Casanova Bustamante, Jordi; Sala Cladellas, Gloria; Camacho Díaz, Judit; Loren Aguilar, Pablo; Bravo Guil, Eduardo; Garcia-berro Montilla, Enrique; Renedo Rouco, Isabel; Torres Gil, Santiago; Longland, Richard Leigh; Parikh, Anuj Ramesh; Campos Costa Marreiros Figueira, Joana; José Pont, Jordi
  Competitive project

   Share

 • Physics of Compact Objects: explosive nucleosynthesis and evolution

   José Pont, Jordi; Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Renedo Rouco, Isabel; Garcia Senz, Domingo; Sala Cladellas, Gloria; Casanova Bustamante, Jordi; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Monte Carlo simulations of the post-common envelope white dwarf-main sequence binary population  Open access

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Zorotovic, Mónica; Schreiber, Mathias R.
  International Conference on Binaries: in celebration of Ron Webbink's 65th birthday
  p. 22-23
  DOI: 10.1063/1.3536374
  Presentation's date: 2010-06
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The effects of the Observational Selection Criteria on the post common envelope white dwarf-main sequence binary population  Open access

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Zorotovic, Mónica; Schreiber, Mathias R.; Rebassa Mansergas, Alberto
  17th European Workshop on White Dwarfs
  p. 390-393
  DOI: 10.1063/1.3527848
  Presentation's date: 2010
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a detailed Monte Carlo simulator of the Galactic population of binary stars. Preliminary results are presented for the white dwarf-main sequence (WD+MS) binary population resulting from a common envelope (CE) episode. We also study the effects of the observational selection criteria on different color-color diagrams, for different binding energy parameters, l , and common envelope efficiencies, aCE. Finally, we also compare our results with the identified population of white dwarf-main sequence binaries in the SDSS

 • Study of binary systems after a common envelope episode

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Zorotovic, Mónica; Schreiber, Mathias R.
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  The white dwarf population of tri-axial haloes  Open access

   Torres Gil, Santiago; Camacho Díaz, Judit; Garcia-berro Montilla, Enrique
  European White Dwarf Workshop
  p. 37-40
  DOI: 10.1063/1.3527846
  Presentation's date: 2010
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The nature of the several microlensing events observed by the MACHO team towards the Large Magellanic Cloud (LMC) is still a controversial subject. Substellar objects and stars with masses larger than ~ 1M¿ have been ruled out as major components of a Massive Astrophysical Halo Object (MACHO) Galactic halo. Stars of near half-solar mass, in particular white dwarfs, appear to be the best candidates to explain the observed microlensing events. On the other hand, observational evidence based on the structure of the debris of the Sagittarius dwarf galaxy suggest that the Galactic halo is non-spherical. We use a tri-axial halo model and advanced Monte Carlo techniques to study the contribution of the halo white dwarf population to the dark matter content of the Galaxy

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  The white dwarf population of tri-axial haloes  Open access

   Torres Gil, Santiago; Camacho Díaz, Judit; Garcia-berro Montilla, Enrique
  DOI: 10.1063/1.3527846
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The nature of the several microlensing events observed by the MACHO team towards the Large Magellanic Cloud (LMC) is still a controversial subject. Substellar objects and stars with masses larger than ∼ 1M⊙ have been ruled out as major components of a Massive Astrophysical Halo Object (MACHO) Galactic halo. Stars of near half-solar mass, in particular white dwarfs, appear to be the best candidates to explain the observed microlensing events. On the other hand, observational evidence based on the structure of the debris of the Sagittarius dwarf galaxy suggest that the Galactic halo is non-spherical. We use a tri-axial halo model and advanced Monte Carlo techniques to study the contribution of the halo white dwarf population to the dark matter content of the Galaxy.

  Postprint (author’s final draft)

 • Monte Carlo simulations of the post-common envelope white dwarf-main sequence binary population

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Zorotovic, Mónica; Schreiber, Mathias R.
  DOI: 10.1063/1.3536374
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The effects of the observational selection criteria on the post-common envelope white dwarf-main sequence binary population

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Zorotovic, Mónica; Schreiber, Mathias R.; Rebassa Mansergas, Alberto
  DOI: 10.1063/1.3527848
  Date of publication: 2010
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GRUP D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

   Bravo Guil, Eduardo; González Villafranca, Alberto; Renedo Rouco, Isabel; Garcia Senz, Domingo; Torres Gil, Santiago; Casanova Bustamante, Jordi; Escartin Vigo, Jose Antonio; Sala Cladellas, Gloria; Cabezón Gómez, Rubén Martín; Riera Mora, M. Angeles; José Pont, Jordi; Diaz Aguiló, Marc; Camacho Díaz, Judit; Loren Aguilar, Pablo; Campos Costa Marreiros Figueira, Joana; Parikh, Anuj Ramesh; Ahmad, Fayyaz; Longland, Richard Leigh; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Competitive project

   Share

 • Astronomy and Astrophysics, Consolidated Research Group

   Camacho Díaz, Judit; Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago
  Competitive project

   Share

 • Two challenges for modern stellar evolution: supernova progenitors and AGB stars

   Camacho Díaz, Judit; Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago
  Competitive project

   Share

 • DOS RETOS PARA LA EVOLUCION ESTELAR MODERNA:PROGENITORES DE SUPERNOVA Y ESTRELLAS AGB

   González Villafranca, Alberto; Casanova Bustamante, Jordi; Escartin Vigo, Jose Antonio; Sala Cladellas, Gloria; Renedo Rouco, Isabel; Cabezón Gómez, Rubén Martín; Camacho Díaz, Judit; Loren Aguilar, Pablo; Torres Gil, Santiago; Garcia Senz, Domingo; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Competitive project

   Share

 • Análisis de la aplicación de nuevas metodologias docentes en ingenieria

   Bruna Escuer, Pere; Calvete Manrique, Daniel; Crespo Artiaga, Daniel; Pilar, Gil; Gutierrez, Jordi; Torres Gil, Santiago; Alonso Maleta, Maria Aranzazu
  VI Taller Iberoamericano de Educación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (TIECIM)
  Presentation's date: 2008-12-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Monte Carlo simulations of the binary white dwarf population: a progress report  Open access

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  16th European White Dwarfs Workshop
  p. 12030-
  DOI: 10.1088/1742-6596/172/1/012030
  Presentation's date: 2008-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a detailed Monte Carlo simulator of the population of binary stars within the solar neighborhood. We have used the most updated models for stellar evolution, a complete treatment of the Roche lobe overflow episodes, as well as a full implementation of the orbital evolution. Special emphasis has been placed on processes leading to the formation of binary systems in which one of the members is a white dwarf.

 • White dwarfs, red dwarfs and halo dark matter

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago; Camacho Díaz, Judit; Isern Vilaboy, Jorge
  16th European White Dwarfs Workshop
  Presentation's date: 2008
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Monte Carlo simulations of the Galactic binary population. Monte Carlo simulations of the formation channels of SNeIb

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Supernovae: lights in the darkness (XXIII trobades Científiques de la Mediterrània)
  Presentation's date: 2007-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Monte Carlo simulations of the formation channels of SNeIb. PoS(SUPERNOVA)008  Open access

   Camacho Díaz, Judit; Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Date of publication: 2007
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a Monte Carlo simulator of the population of binary stars within the solar neighborhood. We have used the most updated models for stellar evolution, a complete treatment of the Roche lobe over ow episodes, as well as a full implementation of the orbital evolution. Special emphasis has been placed on processes leading to the formation of binary systems in which one of the members is a white dwarf. As a preliminary application of our Monte Carlo simulator we have performed a statistical study of the scenarios leading to type Ib supernovae events within our Galaxy

 • The Late stages of stellar evolution : stellar explosions and non-interacting white dwarfs in the UV

   Hernanz Carbó, Margarita; Dominguez, I.; Garcia-berro Montilla, Enrique; Garcia Senz, Domingo; Barstow, M.A.; Bravo Guil, Eduardo; Gonzalez-Riestra, R.; Isern, J.; José Pont, Jordi; Torres Gil, Santiago
  Date of publication: 2006-12
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The white dwarf luminosity function: measurement errors and estimators

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  15th European Workshop on White Dwarfs
  p. 73-76
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Las poblaciones fósiles de la galaxia: progenitores, propiedades y aplicaciones.

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Bravo Guil, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • Astronomy and Astrophysics, Consolidated Research Group

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Competitive project

   Share

 • Ayudas de investigación a grupos consolidados de la Generalitat de Catalunya

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  Competitive project

   Share

 • Number counts of white dwarfs: the impact of GAIA

   Torres Gil, Santiago
  Date of publication: 2005-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Spatially varying IMFs and halo white dwarfs

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  14th European Workshop on White Dwarfs
  p. 85-88
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Search for white dwarfs in the Capadimonte Deep Field

   Torres Gil, Santiago
  Date of publication: 2003-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The population of halo white dwarfs

   Torres Gil, Santiago
  Date of publication: 2003-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The star formation rate from white dwarfs

   Torres Gil, Santiago
  Date of publication: 2003-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La población de enanas blancas en halo galáctico

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago; Bravo Guil, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • Simulación de Monte Carlo de la población de enanas blancas de la galaxia  Open access

   Torres Gil, Santiago
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El estudio de las propiedades de la población de enanas blancas de la Galaxia es muy amplio, e implica aportaciones en diferentes campos de la astrofísica, tales como evolución estelar, dinámica galáctica, estudio de la materia oscura o análisis de bases de datos, entre otros. Las enanas blancas, por otra parte, son objetos cuya configuración física es lo suficientemente estable como para permitir el desarrollo de modelos teóricos muy precisos. Este hecho unido a la característica de tales estrellas de ser objetos muy viejos presenta al conjunto de enanas blancas como candidatos ideales para el estudio de la formación y estructura de la Galaxia.Bajo estas condiciones hemos desarrollado un modelo, basado en las técnicas de simulación Monte Carlo, de la población de enanas blancas, tanto del disco como del halo galáctico. Las simulaciones realizadas presentan los avances más recientes en la física de las enanas blancas a la par que incluyen de manera realista el proceso de selección observacional. Con la construcción de un modelo preciso podemos extraer la mayor información posible de los datos observacionales, analizar los posibles sesgos estadísticos derivados del proceso de selección, al igual que comprobar los resultados de los modelos teóricos o estimar futuras predicciones.En primer lugar hemos realizado un estudio detallado y exhaustivo de la población de enanas blancas del disco galáctico. Este estudio se ha centrado en dos grandes bloques: el análisis de las propiedades cinemáticas y el estudio de la función de luminosidad. En este sentido hemos comprobado que los efectos de la ley de altura patrón no son en modo alguno despreciables y que pueden influir en la determinación de la edad del disco. Igualmente hemos analizado de forma especial la función de luminosidad, su completitud, sus sesgos observacionales, y una valoración estadística basada en las técnicas de estimación bayesiana de la edad del disco, obteniendo un valor de 13.5 Gyr con un error típico de 0.8 Gyr.A continuación hemos analizado los posibles efectos de un episodio de mezcla en el disco galáctico. Tras analizar diferentes escenarios hemos podido comprobar que un tal episodio de mezcla tendría efectos nulos en la función de luminosidad, mientras que por el contrario existirían efectos apreciables en la distribución cinemática.Por otra parte, mediante la implementación de una algoritmo de inteligencia artificial y utilizando nuestras simulaciones de la población del disco y del halo hemos realizado una clasificación de la población de enanas blancas a partir de un catálogo observacional. Esta clasificación nos ha permitido construir una función preliminar de las enanas blancas del halo que mejora substancialmente los datos anteriores.Por último hemos analizado con detalle las propiedades de la población de enanas blancas del halo. En particular, hemos estudiado la contribución de estos objetos a la materia oscura de la galaxia. A tal efecto, hemos simulado los experimentos de microlentes en la dirección de la Gran Nube de Magallanes, al igual que estudiado el número de posibles objetos detectables por el Hubble Deep Field.

 • The white dwarf population accesible to GAIA

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique
  NATO Advanced Research Workshop
  p. 401-402
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • White Dwarfs and Dark Matter

   Torres Gil, Santiago
  XIV Winter School of Astrophysics (IAC): Dark Matter and Dark Energy
  Presentation's date: 2002-01-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Classification of white dwarf populations using neural networks

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago; Isern Vilaboy, Jordi
  Date of publication: 2001-08
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Monte Carlo simulations of the halo white dwarf luminosity function.

   Torres Gil, Santiago
  Date of publication: 2001-06
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • La función de luminosidad de las enanas blancas como trazadora de la evolución de la Galaxia

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago
  Competitive project

   Share

 • Estadios avanzados de la teoria y aplicaciones a escala galáctica

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Bravo Guil, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • Objetos compactos, explosiones estelares y sus implicaciones cosmológicas

   Torres Gil, Santiago; Garcia-berro Montilla, Enrique; Bravo Guil, Eduardo
  Competitive project

   Share

 • Monte Carlo simulations of the halo white dwarf luminosity function

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago; Salaris, Mauricio; Isern Torras, Jordi
  12th European Workshop on White Dwarfs
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GAIA Science Advisory Group. GAIA Feasibility Study. GAIA Science Output: White Dwarfs

   Figueras, F.; Garcia-berro Montilla, Enrique; Jordi, C; Luri Carrascoso, Xavier; Torra, J.; Torres Gil, Santiago
  Date: 1999-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GAIA Science Advisory Group. GAIA Feasibility Study. GAIA Science Output: White Dwarfs

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Figueras, Francesca; Jordi, Carme; Luri Carrascoso, Xavier; Torra, Jordi; Torres Gil, Santiago
  Date: 1999-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Neural network identification of the halo white dwarf population

   Garcia-berro Montilla, Enrique; Torres Gil, Santiago
  35th Liege International Astrophysics Colloquium. The Galactic Halo: from globular clusters to field stars
  p. 341-345
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Neural Network Classification of White Dwarfs Populations.

   Torres Gil, Santiago
  Date of publication: 1999-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window