Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 26 of 26 results
 • Damage induced by spherical indentation test in tool steels detected by using acoustic emission technique

   Martinez González, Eva; Ramírez Sandoval, Giselle; Romeu Garbi, Jordi; Casellas, Daniel
  Experimental mechanics
  DOI: 10.1007/s11340-014-9959-y
  Date of publication: 2014-10-28
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Detection of Failure Mechanisms of Tool Steels by means of Acoustic Emission Technique  Open access

   Martinez González, Eva
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi es centra en calibrar la tècnica d'emissió acústica (EA) per detectar i identificar mecanismes de dany en acersper eines. El procediment de mesura de l¿EA s'ha desenvolupat i calibrat per a dos assajos mecànics: assaig de flexió iassaig d¿indentació esfèrica.A l¿assaig de flexió es generen esquerdes a la superfície de la proveta degudes a la tensió de tracció màxima. El danys'inicia amb la nucleació d'esquerdes (trencament de carburs i deformació plàstica local) i després, les esquerdes espropaguen a través de la matriu metàl¿lica seguint els carburs trencats. La monitorització de l¿assaig amb EA, permetdetectar i identificar cada etapa de la fractura: el trencament de carburs i plastificació (nucleació), creixement de l¿esquerda através de la matriu d¿acer i la fallada catastròfica final de la mostra.L¿assaig d' indentació esfèrica permeten la creació d'una distribució de tensions en la part afectada de la mostra méscomplexa. Amb l¿ aplicació de càrregues baixes, es genera un camp de tensions en el rang elàstic sota l¿indentador esfèric.Durant els assajos, es va detectar activitat d'EA en aquest rang elàstic, i aquests senyals es relacionen amb la ruptura decarburs situats a la zona d'esforç tallant màxim. Una característica important d'aquest assaig és que la ruptura de carburs esporta a terme sense deformació plàstica, i per tant els senyals de dany es van identificar clarament amb el trencament decarburs.En ambdós assajos, el trencament dels carburs va ser confirmat per mitjà de la EA com causa de la nucleació d'esquerdesen acers per a eines. L¿EA va fer possible identificar el trencament de carburs i la propagació d'esquerdes a través de lamatriu metàl¿lica i predir la fractura final de la mostra en els assajos de flexió. Aquesta tesi proposa una nova configuracióde filtratge en assajos de fractura per eliminar senyals espúries a causa del dany provocat pel contacte entre la mostra i elssuports de la màquina, així com una metodologia per a l¿identificació de mecanismes de dany en mostres de mida petitasobre la base de certes característiques de la forma d'ona dels senyals d¿EA. Des del punt de vista de la recerca dematerials, l'acoblament d¿EA amb la configuració que es proposa en cada assaig millora significativament els resultatsobtinguts dels assajos, ja que permet identificar l'evolució del dany durant el cicle de càrrega. Els resultats experimentalsobtinguts avalen el possible ús de l¿EA en el manteniment preventiu d¿eines de conformat a la indústria

  This thesis is focused on the calibration of the Acoustic Emission (AE) technique to detect and identify damage mechanisms in tool steels. The AE measurement procedure has been calibrated for two mechanical tests: fracture test (three-point bending test) and indentation test (spherical indentation). Fracture tests cause cracks due to tensile stress. The damage begins with the nucleation of cracks (cracking carbides and local plastic deformation) and afterwards, the cracks spread through the metallic matrix following the broken carbides. This research proposes an AE filtering process to detect each stage of fracture: the cracking of carbides (nucleation), the stage where the crack passes through to the steel matrix and final catastrophic failure. Spherical indentation tests enable the creation of a more complex distribution of stresses in an affected part of the specimen. Applying low level loads, an elastic field was created in the specimen under the ball indenter. Nevertheless, AE activity was detected in this elastic field, and these signals were related to the breaking of carbides located in the zone of maximum shear stress. An important feature of this test is that the cracking of carbides takes place without plastic deformation, and therefore the damage signals were clearly identified with carbide breakage. In both tests, carbide breakage was confirmed by means of AE as the cause of nucleation of cracks in tool steels. AE made it possible to identify the carbide breakage and the propagation of cracks through the metallic matrix and predict the final fracture of the specimen in bending tests. This thesis proposes a new acquisition and filtering configuration in fracture tests to eliminate spurious signals due to contact damage between the specimen and machine supports, as a methodology for identifying different damage mechanisms in small-sized specimens based on certain AE waveform features. From the standpoint of research into materials, coupling the proposed AE setup in each test significantly improves the tests, since it permits the evolution of the damge to be identified during the loading cycle. The laboratory results obtained endorse the possible use of AE in preventive maintenance in the tool-shaping industry. Barcelona 22

  Aquesta tesi es centra en calibrar la tècnica d'emissió acústica (EA) per detectar i identificar mecanismes de dany en acers per eines. El procediment de mesura de l’EA s'ha desenvolupat i calibrat per a dos assajos mecànics: assaig de flexió i assaig d’indentació esfèrica. A l’assaig de flexió es generen esquerdes a la superfície de la proveta on la tensió de tracció és màxima. El dany s'inicia amb la nucleació d'esquerdes (trencament de carburs i deformació plàstica local) i després, les esquerdes es propaguen a través de la matriu metàl•lica seguint els carburs trencats. La monitorització de l’assaig amb EA, permet detectar i identificar cada etapa de la fractura: el trencament de carburs i plastificació (nucleació), creixement de l’esquerda a través de la matriu d’acer i la fallada catastròfica final de la mostra. L’assaig d' indentació esfèrica permeten la creació d'una distribució de tensions en la part afectada de la mostra més complexa. Amb l’ aplicació de càrregues baixes, es genera un camp de tensions en el rang elàstic sota l’indentador esfèric. Durant els assajos, es va detectar activitat d'EA en aquest rang elàstic, i aquests senyals es relacionen amb la ruptura de carburs situats a la zona d'esforç tallant màxim. Una característica important d'aquest assaig és que la ruptura de carburs es porta a terme sense deformació plàstica, i per tant els senyals de dany es van identificar clarament amb el trencament de carburs. En ambdós assajos, el trencament dels carburs va ser confirmat per mitjà de la EA com causa de la nucleació d'esquerdes en acers per a eines. L’EA va fer possible identificar el trencament de carburs i la propagació d'esquerdes a través de la matriu metàl•lica i predir la fractura final de la mostra en els assajos de flexió. Aquesta tesi proposa una nova configuració de filtratge en assajos de fractura per eliminar senyals espúries a causa del dany provocat pel contacte entre la mostra i els suports de la màquina, així com una metodologia per a l’identificació de mecanismes de dany en mostres de mida petita sobre la base de certes característiques de la forma d'ona dels senyals d’EA. Des del punt de vista de la recerca de materials, l'acoblament d’EA amb la configuració que es proposa en cada assaig millora significativament els resultats obtinguts dels assajos, ja que permet identificar l'evolució del dany durant el cicle de càrrega. Els resultats experimentals obtinguts avalen el possible ús de l’EA en el manteniment preventiu d’eines de conformat a la industria.

  Esta tesis se centra en calibrar la técnica de la emisión acústica (EA) para detectar e identificar los mecanismos de daño en aceros para herramientas. El procedimiento de medida de la EA se ha desarrollado y calibrado para dos ensayos mecánicos: ensayo de flexión y de indentación esférica. En el ensayo de flexión se generan grietas en la superficie de la probeta donde la tensión de tracción es máxima. El daño se origina con la nucleación de las grietas (rotura de carburos y deformación plástica local) y después, las grietas propagan a través de la matriz metálica siguiendo la línea de carburos rotos. La monitorización del ensayo con EA permite detectar e identificar cada una de las etapas de la fractura: rotura de carburos y plastificación (nucleación), crecimiento de grietas por la matriz de acero y el fallo catastrófico final de la muestra. El ensayo de indentación esférica permite la creación de una distribución de tensiones en la parte afectada de la muestra más compleja. Con la aplicación de cargas bajas, se genera un campo de tensiones en el rango elástico situado bajo el indentador esférico. En los ensayos, se detectó actividad de EA en este rango, y estas señales se pudieron relacionar con la rotura de carburos situados en la zona de tensión tangencial màxima. Una característica importante de este ensayo es que la rotura de los carburos tiene lugar sin deformación plàstica del material, y por tanto las señales de daño se identificarion claramente con la rotura de estos carburos. En ambos ensayos, la rotura de los carburos fue confirmada mediante EA como causa de la nucleación de grietas en aceros para herramientas. La EA hizo posible identificar la rotura de carburos primarios y la propagación de grietas a través de la matriz metálica, y predecir la fractura final de la muestra en los ensayos de flexión. En esta tesis se propone una nueva configurción de filtrado para ensyaos de flexión para eliminar las señales espúrias a causa del daño rpovocado por el contacto entre la probeta y los soportes de la máquina, así como una metodoología para identificar los mecanismos de daño en muestras de pequeñas deimensiones sobre la base de ciertas características de la forma de onda de las señales de la forma de onda de las señales de EA. Desde el punto de vista de investigación de materiales, incorporar la EA, con la configuración propuesta, a cada uno de los ensayos mejora significativamente los resultados obtenidos, ya que permite identificar la evolución del daño durante el ciclo de carga. Los resultados experimentales obtenidos avalan el posible uso de la EA para el mantenimiento preventivo de herramientas de conformado en la industria.

 • Detección del daño inducido en aceros para herramientas en el ensayo de indentación esférica mediante la técnica de emisión acústica

   Martinez González, Eva; Ramírez Sandoval, Giselle; Romeu Garbi, Jordi; Casellas, Daniel
  Revista de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos
  num. 66, p. 26-35
  Date of publication: 2014-01-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Detection of crack nucleation and growth in tool steels using fracture tests and acoustic emission

   Martinez González, Eva; Picas Anfruns, Ingrid; Casellas, Daniel; Romeu Garbi, Jordi
  Meccanica
  DOI: 10.1007/s11012-013-9858-9
  Date of publication: 2013-12-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Análisis del accidente de "el péndulo" en el parque de atracciones Tibidabo de Barcelona

   Carretero Alfaro, David; Sanchez Molina, David; Martinez González, Eva; Velazquez Ameijide, Juan; Arregui Dalmases, Carlos
  Dyna
  Vol. 88, num. 3, p. 344-351
  DOI: 10.6036/5401
  Date of publication: 2013-06-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  An analysis of the possible causes of the collapse of an attraction (El Péndulo) located in the amusement park of Tibidabo (Barcelona) has been performed. This analysis corroborates some hypotheses asserted by Professional association of Industrial Engineers of Catalonia (COEIC) by numerical computations. The accident caused a fatality and additional injured people. This attraction was opened in August of 2006, that indeed, it lasted for 4 years. In the analysis carried out, it is analyzed in detail the most probable hypothesis that could have happened focusing the causes of the collapse on the preloaded screws provided to the lower base of el Péndulo and the presence of corrosion on the screws. Publicly known data have been used for an accurate reconstruction of the geometry of el Péndulo. This is used for kinematical and dynamical computations in detail. These suggest to discard some possible failure causes, and they point to corrosion and tightening torque as factors involved in the collapse.

 • Filtering of acoustic emission signals for the accurate identification of fracture mechanisms in bending tests

   Martinez González, Eva; Picas Anfruns, Ingrid; Romeu Garbi, Jordi; Casellas, Daniel
  Materials transactions
  Vol. 54, num. 7, p. 1087-1094
  DOI: 10.2320/matertrans.M2013089
  Date of publication: 2013
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this manuscript, acoustic emission (AE) analysis is used to identify the fracture mechanisms that take place during a three-point bending test of steel specimens. However, an important source of AE was detected and related to the deformation of the supports and the surface of the steel specimen in contact. This source creates AE signals that are very high in number and amplitude, and prevent determining accurately the onset stress for fracture mechanisms in specimens. A signal filtering is proposed based on the properties of the initial part of the recorded AE waveform, combined with a linear localization. The filtering successfully allows the AE signals to be classified according to their source as background noise, damage due to contact of the specimen surface to the supports and fracture mechanisms occurring in the specimen microstructure as a result of the bending test. The aforementioned filter has been successfully applied in case of a cold work tool steel DIN 1.2379 to determine accurately the stress level at which the first damaging mechanisms start to occur in the microstructure in situ during the three-point bending test. Filtered AE signal results indicating damage in the microstructure have been corroborated by inspection of the specimen's surface in a Confocal Microscope. In default of using the proposed filter, unfiltered signals have been estimated to lead to an overestimation of critical stresses of about 20%, what is undesirable for most applications. © 2013 The Japan Institute of Metals and Materials.

 • Micro-mechanical damage in tool steels analyzed by acoustic emission technique

   Picas, Ingrid; Martinez González, Eva; Casellas, Daniel; Romeu Garbi, Jordi
  Journal of acoustic emission
  Vol. 30, p. 21-28
  Date of publication: 2012-12-30
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The carbides in tool steels act as hard particles and dictate the wear resistance. The origin of failure of these steels is mostly related with the carbide cracking, as a nucleation site of final cracks. This paper shows the acoustic emission (AE) signals related with the nucleation (carbide cracking) and the crack growth (in the metallic matrix) during a monotonic bending test of a tool steel obtained by ingot metallurgy routes (DIN 1.2379). The paper presents a relationship between the frequency spectrum of AE signals obtained and the microscopic images during the test.

 • Measurement of Young's Modulus of cortical bone using acoustic emission

   Martinez González, Eva; Velazquez Ameijide, Juan; Sanchez Molina, David; Arregui Dalmases, Carlos
  International Conference on Acoustic Emission
  p. 89
  Presentation's date: 2012-09-12
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio micro-mecánico de daño en aceros para herramientas mediante la técnica de la emisión acústica

   Martinez González, Eva; Picas, Ingrid; Casellas, Daniel; Romeu Garbi, Jordi
  Revista de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos
  num. 60, p. 38-50
  Date of publication: 2012-09-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of fracture resistance of tool steels by means of acoustic emission

   Martinez González, Eva; Picas Anfruns, Ingrid; Casellas Padro, Daniel; Romeu Garbi, Jordi
  The e-journal and exhibition of non-destructive testing
  Vol. 28, num. 24
  Date of publication: 2012-02-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Implementación de un proyecto horizontal integrador en la asignatura de Tecnología Mecánica

   Travieso Rodríguez, José Antonio; Martinez González, Eva
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 227-236
  Presentation's date: 2011-10-06
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biomecánica del impacto aplicada a los accidentes de tránsito, una asignatura interuniversitaria de marcado carácter social

   Velazquez Ameijide, Juan; Sanchez Molina, David; Martinez González, Eva; Luzon Narro, Benito Javier; Arregui Dalmases, Carlos
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 26-27
  Presentation's date: 2011-07-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Application of acoustic emission technique (EA) for diagnostics of different types of materials and structures  Open access

   Martinez González, Eva; Gallego Molina, Antolino; Infantes Vázquez, Cristobal; Benavent Climent, Amadeo; Morillas Romero, Leandro; Martínez Jequier, José; Juanes, Javier; Valea Pérez, Ángel
  Congreso Español de Ensayos No Destructivos
  p. 711-721
  Presentation's date: 2011-06-15
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • TECCOL11-1-0007-15

   Martin Román, Sara-regina; Martinez González, Eva; Arcos Villamarin, Robert; Balastegui Manso, Andreu; Clot Razquin, Arnau; Pamies Gomez, Teresa; Romeu Garbi, Jordi
  Competitive project

   Share

 • Analysis of fracture resistance of tool steels by means of acoustic emission

   Martinez González, Eva; Picas Anfruns, Ingrid; Casellas Padro, Daniel; Romeu Garbi, Jordi
  Journal of acoustic emission
  Vol. 28, num. 2010, p. 163-169
  Date of publication: 2010-12-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The automotive manufacturers currently use advanced high-strength steels (AHSS) to produce lightweight vehicles with increased safety performance. While showing excellent strengthto-weight ratios, AHSS have several limitations due to the high loads required in cold forming and cutting processes, which lead to accelerated wear and premature fracture of tools. Thus, new tool materials with improved mechanical behavior ought to be developed with regard to the tool failure mechanisms. The aim of this work is to shed light on the fracture mechanisms acting in tools (i.e. crack nucleation and propagation) applying the acoustic emission (AE) technique. Bending tests using two different tool steels were monitored in order to establish a relationship between AE signals and fracture events.

 • Aplicación de la Emisión Acústica (EA) al estudio del comportamiento micro-mecánico de los AHSS

   Martinez González, Eva; Romeu Garbi, Jordi; Picas Anfruns, Ingrid; Casellas Padro, Daniel
  Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
  Presentation's date: 2010-11-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Analysis of fracture resistance of tool steels by means of acoustic emission.  Open access

   Martinez González, Eva; Picas Anfruns, Ingrid; Casellas Padro, Daniel; Romeu Garbi, Jordi
  European Conference on Acoustic Emission
  p. 1-7
  Presentation's date: 2010-09-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The usage of advanced high strength steels (AHSS) in structural automotive components has been broadened in the past few years to satisfy the strict specifications of the automotive industry. Besides showing excellent strength to weight rations, AHSS have several limitations due to the high loads required in cold forming and cutting tools, which decrease considerably the tooling performances. Therefore, these important forces of impact provoke unforeseen breakage of the dies. The aim of this research is to study the micromechanical behaviour and fracture mechanisms (nucleation and crack propagation) during fracture of tool steels using the acoustic emission (EA) technique. To do that, bending testing specimens of different tool steels were monitored in order to establish a relationship between AE signals and their mechanical behavior (carbide breakage, cracks emanating from them and crack propagation through the metallic matrix).

 • Informe sobre les tasques realitzades en l'anàlisi de la generació de vibracions en el contacte corretja-plolitja

   Martinez González, Eva; Genesca Francitorra, Meritxell; Romeu Garbi, Jordi
  Date: 2010-04
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pla de consolidació

   Balastegui Manso, Andreu; Arcos Villamarin, Robert; Martinez González, Eva; Jimenez Diaz, Santiago; Pamies Gomez, Teresa; Romeu Garbi, Jordi
  Competitive project

   Share

 • Comportamiento mecánico de una correa plana de transmisión de potencia considerando los efectos inerciales ( aceleración radial y tangencial).

   Martinez González, Eva; Genesca Francitorra, Meritxell; Romeu Garbi, Jordi
  Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
  p. 94-101
  Presentation's date: 2009-11-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • DPI 2007-66688-C02-01. Detección y Diagnóstico de fallos para Mantenimiento Predictivo de sistemas mecatrónicos. Aplicación a actuadores de alta eficiencia para robótica y aeronáutica, y accionamientos auxiliares en el automóvil. DIAGMAIN - MECH-AUTO

   Romeral Martinez, Jose Luis; Ortega Redondo, Juan Antonio; Martinez González, Eva; Cusido Roura, Jordi; Garcia Espinosa, Antonio; Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Riba Ruiz, Jordi Roger; Romeu Garbi, Jordi; Rosero Garcia, Javier Alveiro
  Competitive project

   Share

 • PLANTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DINÁMICA AXIAL Y TRANSVERSAL DE MUELLES Y AISLADORES DE VIBRACIONES

   Martinez González, Eva; Romeu Garbi, Jordi; Torres, R J
  Date of request: 2006-06-01
  Invention patent

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Planta para la caracterización dinámica axial y transversal de muelles y aisladores de vibraciones.

  Consiste en una planta de ensayo que permite estudiar el comportamiento axial y transversal de aisladores de vibraciones bajo diferentes situaciones de carga (estática, dinámica y de impacto).

  La planta está constituida básicamente por el aislador a ensayar (4), una masa de bloqueo (3) que queda aislada del entorno mediante aisladores (2), masas calibradas para realizar el ensayo (5) y un elemento excitador de vibraciones (1) que puede actuar tanto vertical como horizontalmente. Se trata de un sistema doble masa-muelle, en el que las frecuencias propias de los dos sistemas son suficientemente diferentes, de tal forma que permite la caracterización del muelle ensayado a bajas frecuencias (incluso inferiores a 20 Hz).

 • Access to the full text
  Análisis, diseño y construcción de un chasis autoportante de material composite  Open access

   Velazquez Ameijide, Juan; Llumà Fuentes, Jordi; Sánchez, C; Martinez González, Eva; Ruiz, Carlos
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1-10
  Presentation's date: 2004-02-22
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Esta ponencia presenta el análisis estructural de un chasis autoportante para un vehículo monoplaza de bajo consumo, realizada en materiales compuestos. Este estudio comprende el análisis de los modos propios de vibración y su incidencia en la rigidez del chasis y la carrocería del vehículo. Se parte de un modelo existente, se parametriza y simula. La validación de los resultados se realiza mediante los resultados se realiza mediante los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. Los posibles materiales para utilizar en el nuevo chasis propuesto se caracterizan mediante ensayos mecánicos estándar a fin de parametrizarlos para los programas de simulación. El ajuste fino de los valores obtenidos se realiza mediante las pruebas de laboratorio de la carrocería del modelo existente.

 • Ingeniería inversa de bajo perfil: Motor 32 cm3

   Christophe, Alonso; Xavier, Ribas; Ortiz Moron, Pedro; Ruiz Moya, Carlos; Martinez González, Eva
  Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
  p. 1072-1085
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Recubrimientos multicapa CR/CRN para aplicaciones mecánicas obtenidos por PVD

   Lousa, A; Romero, J; Martinez González, Eva; Esteve, J; Montala Guitart, Francesc; Carreras, L.
  IX Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie
  p. 343-346
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window