Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 53 results
 • Industrial statistics with minitab

   Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  DOI: 10.1002/9781118383773
  Date of publication: 2012-10
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Improving an Electron Beam Soldering Process by Design of Experiments

   Tort-Martorell Llabres, Javier; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis; Sarachaga, Miguel
  European Network for Business and Industrial Statistics
  Presentation's date: 2012-09-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  PRESTON: Juego competitivo online para el aprendizaje de la estadística  Open access

   Camps Lorente, Oriol; Rodero De Lamo, Lourdes; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier; Puig Oriol, Xavier; Riba Civil, Alexandre
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-28
  Presentation's date: 2012-07-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Presentamos un caso de rediseño de las prácticas de una asignatura de estadística. Tras realizar un diagnóstico del diseño previo (teniendo en cuenta la introducción del EEES), se propuso un juego competitivo on-line de toma de decisiones basada en la estadística. Éste utiliza datos simulados y una web en la que los estudiantes (1) adquieren datos consumiendo un presupuesto, (2) introducen las decisiones que toman, y (3) hacen el seguimiento de su posición en el juego. El formato on-line permite flexibilidad y posibilidades de auto-aprendizaje por parte de los estudiantes. El resultado final (PRESTON, PRácticas de ESTadística ON-line) ha sido ya probado con grupos de estudiantes.

 • Estimación del efecto de un cambio docente

   Cobo Valeri, Erik; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Nonell Torrent, Ramon; Rius Carrasco, Roser; Rodero De Lamo, Lourdes
  Congreso Nacional de Estadítica e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública
  p. 43
  Presentation's date: 2012-04-17
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • PRESTON: Prácticas estadísticas competitivas online para la toma de decisiones

   Camps Lorente, Oriol; Rodero De Lamo, Lourdes; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier; Puig Oriol, Xavier; Riba Civil, Alexandre
  Congreso Nacional de Estadítica e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública
  p. 56
  Presentation's date: 2012-04-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimización del acabado superficial interior de cilindros mecanizados mediante honing y plateau-honing

   Vivancos Calvet, Joan; Gomà Ayats, Joan Ramon; Sole Vidal, Ignacio; Marco Almagro, Lluis; Sivatte Adroer, Maurici; Rodero De Lamo, Lourdes; Buj Corral, Irene
  Competitive project

   Share

 • Statistical Methods in Kansei Engineering Studies  Open access

   Marco Almagro, Lluis
  Department of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi doctoral tracta sobre Enginyeria Kansei (EK), una tècnica per traslladar emocions transmeses per productes en paràmetres tècnics, i sobre mètodes estadístics que poden beneficiar la disciplina. El propòsit bàsic de l'EK és descobrir de quina manera algunes propietats d'un producte transmeten certes emocions als seus usuaris. És un mètode quantitatiu, i les dades es recullen típicament fent servir qüestionaris. S'extreuen conclusions en analitzar les dades recollides, normalment usant algun tipus d'anàlisi de regressió. L'EK es pot situar en l'àrea de recerca del disseny emocional. La tesi comença justificant la importància del disseny emocional. Com que el rang de tècniques usades sota el nom d'EK és extens i no massa clar, la tesi proposa una definició d'EK que serveix per delimitar el seu abast. A continuació, es suggereix un model per desenvolupar estudis d'EK. El model inclou el desenvolupament de l'espai semàntic – el rang d'emocions que el producte pot transmetre – i l'espai de propietats – les variables tècniques que es poden modificar en la fase de disseny. Després de la recollida de dades, l'etapa de síntesi enllaça ambdós espais (descobreix com diferents propietats del producte transmeten certes emocions). Cada pas del model s'explica detalladament usant un estudi d'EK realitzat per aquesta tesi: l'experiment dels sucs de fruites. El model inicial es va millorant progressivament durant la tesi i les dades de l'experiment es van reanalitzant usant noves propostes.Moltes inquietuds pràctiques apareixen quan s'estudia el model per a estudis d'EK esmentat anteriorment (entre d'altres, quants participants són necessaris i com es desenvolupa la sessió de recollida de dades). S'ha realitzat una extensa revisió bibliogràfica amb l'objectiu de respondre aquestes i altres preguntes. Es descriuen també les aplicacions d'EK més habituals, juntament amb comentaris sobre idees particularment interessants de diferents articles. La revisió bibliogràfica serveix també per llistar quines són les eines més comunament utilitzades en la fase de síntesi.La part central de la tesi se centra precisament en les eines per a la fase de síntesi. Eines estadístiques com la teoria de quantificació tipus I o la regressió logística ordinal s'estudien amb detall, i es proposen diverses millores. En particular, es proposa una nova forma gràfica de representar els resultats d'una regressió logística ordinal. S'introdueix una tècnica d'aprenentatge automàtic, els conjunts difusos (rough sets), i s'inclou una discussió sobre la seva idoneïtat per a estudis d'EK. S'usen conjunts de dades simulades per avaluar el comportament de les eines estadístiques suggerides, la qual cosa dóna peu a proposar algunes recomanacions.Independentment de les eines d'anàlisi utilitzades en la fase de síntesi, les conclusions seran probablement errònies quan la matriu del disseny no és adequada. Es proposa un mètode per avaluar la idoneïtat de matrius de disseny basat en l'ús de dos nous indicadors: un índex d'ortogonalitat i un índex de confusió. S'estudia l'habitualment oblidat rol de les interaccions en els estudis d'EK i es proposa un mètode per incloure una interacció, juntament amb una forma gràfica de representar-la. Finalment, l'última part de la tesi es dedica a l'escassament tractat tema de la variabilitat en els estudis d'EK. Es proposen un mètode (basat en l'anàlisi clúster) per segmentar els participants segons les seves respostes emocionals i una forma d'ordenar els participants segons la seva coherència en valorar els productes (usant un coeficient de correlació intraclasse). Com que molts usuaris d'EK no són especialistes en la interpretació de sortides numèriques, s'inclouen representacions visuals per a aquests dos nous mètodes que faciliten el processament de les conclusions.

  Esta tesis doctoral trata sobre Ingeniería Kansei (IK), una técnica para trasladar emociones transmitidas por productos en parámetros técnicos, y sobre métodos estadísticos que pueden beneficiar la disciplina. El propósito básico de la IK es descubrir de qué manera algunas propiedades de un producto transmiten ciertas emociones a sus usuarios. Es un método cuantitativo, y los datos se recogen típicamente usando cuestionarios. Se extraen conclusiones al analizar los datos recogidos, normalmente usando algún tipo de análisis de regresión.La IK se puede situar en el área de investigación del diseño emocional. La tesis empieza justificando la importancia del diseño emocional. Como que el rango de técnicas usadas bajo el nombre de IK es extenso y no demasiado claro, la tesis propone una definición de IK que sirve para delimitar su alcance. A continuación, se sugiere un modelo para desarrollar estudios de IK. El modelo incluye el desarrollo del espacio semántico – el rango de emociones que el producto puede transmitir – y el espacio de propiedades – las variables técnicas que se pueden modificar en la fase de diseño. Después de la recogida de datos, la etapa de síntesis enlaza ambos espacios (descubre cómo distintas propiedades del producto transmiten ciertas emociones). Cada paso del modelo se explica detalladamente usando un estudio de IK realizado para esta tesis: el experimento de los zumos de frutas. El modelo inicial se va mejorando progresivamente durante la tesis y los datos del experimento se reanalizan usando nuevas propuestas. Muchas inquietudes prácticas aparecen cuando se estudia el modelo para estudios de IK mencionado anteriormente (entre otras, cuántos participantes son necesarios y cómo se desarrolla la sesión de recogida de datos). Se ha realizado una extensa revisión bibliográfica con el objetivo de responder éstas y otras preguntas. Se describen también las aplicaciones de IK más habituales, junto con comentarios sobre ideas particularmente interesantes de distintos artículos. La revisión bibliográfica sirve también para listar cuáles son las herramientas más comúnmente utilizadas en la fase de síntesis. La parte central de la tesis se centra precisamente en las herramientas para la fase de síntesis. Herramientas estadísticas como la teoría de cuantificación tipo I o la regresión logística ordinal se estudian con detalle, y se proponen varias mejoras. En particular, se propone una nueva forma gráfica de representar los resultados de una regresión logística ordinal. Se introduce una técnica de aprendizaje automático, los conjuntos difusos (rough sets), y se incluye una discusión sobre su idoneidad para estudios de IK. Se usan conjuntos de datos simulados para evaluar el comportamiento de las herramientas estadísticas sugeridas, lo que da pie a proponer algunas recomendaciones. Independientemente de las herramientas de análisis utilizadas en la fase de síntesis, las conclusiones serán probablemente erróneas cuando la matriz del diseño no es adecuada. Se propone un método para evaluar la idoneidad de matrices de diseño basado en el uso de dos nuevos indicadores: un índice de ortogonalidad y un índice de confusión. Se estudia el habitualmente olvidado rol de las interacciones en los estudios de IK y se propone un método para incluir una interacción, juntamente con una forma gráfica de representarla. Finalmente, la última parte de la tesis se dedica al escasamente tratado tema de la variabilidad en los estudios de IK. Se proponen un método (basado en el análisis clúster) para segmentar los participantes según sus respuestas emocionales y una forma de ordenar los participantes según su coherencia al valorar los productos (usando un coeficiente de correlación intraclase). Puesto que muchos usuarios de IK no son especialistas en la interpretación de salidas numéricas, se incluyen representaciones visuales para estos dos nuevos métodos que facilitan el procesamiento de las conclusiones.

  This PhD thesis deals with Kansei Engineering (KE), a technique for translating emotions elicited by products into technical parameters, and statistical methods that can benefit the discipline. The basic purpose of KE is discovering in which way some properties of a product convey certain emotions in its users. It is a quantitative method, and data are typically collected using questionnaires. Conclusions are reached when analyzing the collected data, normally using some kind of regression analysis. Kansei Engineering can be placed under the more general area of research of emotional design. The thesis starts justifying the importance of emotional design. As the range of techniques used under the name of Kansei Engineering is rather vast and not very clear, the thesis develops a detailed definition of KE that serves the purpose of delimiting its scope. A model for conducting KE studies is then suggested. The model includes spanning the semantic space – the whole range of emotions the product can elicit – and the space of properties – the technical variables that can be modified in the design phase. After the data collection, the synthesis phase links both spaces; that is, discovers how several properties of the product elicit certain emotions. Each step of the model is explained in detail using a KE study specially performed for this thesis: the fruit juice experiment. The initial model is progressively improved during the thesis and data from the experiment are reanalyzed using the new proposals. Many practical concerns arise when looking at the above mentioned model for KE studies (among many others, how many participants are used and how the data collection session is conducted). An extensive literature review is done with the aim of answering these and other questions. The most common applications of KE are also depicted, together with comments on particular interesting ideas from several papers. The literature review also serves to list which are the most common tools used in the synthesis phase. The central part of the thesis focuses precisely in tools for the synthesis phase. Statistical tools such as quantification theory type I and ordinal logistic regression are studied in detail, and several improvements are suggested. In particular, a new graphical way to represent results from an ordinal logistic regression is proposed. An automatic learning technique, rough sets, is introduced and a discussion is included on its adequacy for KE studies. Several sets of simulated data are used to assess the behavior of the suggested statistical techniques, leading to some useful recommendations. No matter the analysis tools used in the synthesis phase, conclusions are likely to be flawed when the design matrix is not appropriate. A method to evaluate the suitability of design matrices used in KE studies is proposed, based on the use of two new indicators: an orthogonality index and a confusion index. The commonly forgotten role of interactions in KE studies is studied and a method to include an interaction in KE studies is suggested, together with a way to represent it graphically. Finally, the untreated topic of variability in KE studies is tackled in the last part of the thesis. A method (based in cluster analysis) for finding segments among subjects according to their emotional responses and a way to rank subjects based on their coherence when rating products (using an intraclass correlation coefficient) are proposed. As many users of Kansei Engineering are not specialists in the interpretation of the numerical output from statistical techniques, visual representations for these two new proposals are included to aid understanding.

 • Access to the full text
  Statistical methods in kansei engineering: a case of statistical engineering  Open access

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  ENBIS Conference
  p. 1-6
  Presentation's date: 2011-09-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Kansei Engineering (KE) is a technique used to incorporate emotions in the product design process. Its basic purpose is discovering in which way some properties of a product convey certain emotions in its users. It is a quantitative method, and data is typically collected using questionnaires. Japanese researcher Mitsuo Nagamachi is the founder of Kansei Engineering. Products where KE has been successfully applied include cars, phones, packaging, house appliances, clothes or websites, among others. Kansei Engineering studies typically follow a model with three main steps: (1) spanning the semantic space: defining the responses, those emotions that will be studied; (2) spanning the space of properties: deciding on the technical properties of the products that can be freely changed and that might affect the responses (factors in a factorial design) and (3) the synthesis phase, where both spaces are linked (that is, how each factor affects each response is discovered). The procedure resembles that of an experimental design in an industrial context. However, practitioners of KE are hardly ever statisticians. Many well-known statistical methods are commonly used in KE, such as principal component analysis and regression analysis, but the techniques are sometimes misused. Furthermore, the discipline could benefit from a more extensive use of statistical methods (some of them of higher complexity, but easily implemented with existing statistical software). Statistics is thus essential in Kansei Engineering. But if statisticians do not enter into this arena, others will do, as there is a real need and interest in the topic. Kansei Engineering is a good area of application of what Roger W. Hoerl and Ron Snee call statistical engineering: focusing not in advancement of statistics – developing new techniques, fine tuning existing ones – but on how current techniques can be best used in a new area. The aim of this paper is presenting the fundamentals of Kansei Engineering while giving a practical example of statistical engineering in a promising field.

 • Management by facts: The common ground between TQM and EBM

   Tort-Martorell Llabres, Javier; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis
  QMOD Conference on Quality and Service Sciences
  Presentation's date: 2011-08-31
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Avatars, la vida a la UPC - Informacions UPC  Open access

   Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis
  Others' publications about work

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estadística con Minitab

   Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Date of publication: 2010
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Package design of a new nutritional supplement: combining qualitative and quantitave techniques

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier; Cid, Mar
  International QMOD Conference
  Presentation's date: 2010
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Elaboració de material docent per a assignatures d'estadística industrial

   Marco Almagro, Lluis; Grima Cintas, Pedro; Rodero De Lamo, Lourdes; Tort-Martorell Llabres, Javier; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Sole Vidal, Ignacio; Valls Colom, Moises; Fontdecaba Rigat, Sara; Corredoira González, Laura; Clot Razquin, Guillem
  Jornada d'Innovació Docent UPC
  Presentation's date: 2009-02-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • WD0807 Validated Complete Methodology, User's Guide and Handbook

   Sole Vidal, Ignacio; Tort-Martorell Llabres, Javier; Fontdecaba Rigat, Sara; Marco Almagro, Lluis; Rodero De Lamo, Lourdes
  Date: 2008-10
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A Methodology for the Detection of Segments of Clients with Homogenous Water Consumption Habits. Application to the City of Barcelona

   Tort-Martorell Llabres, Javier; Fontdecaba Rigat, Sara; Marco Almagro, Lluis; Martínez de Pablo, Víctor; Rodero De Lamo, Lourdes; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Sole Vidal, Ignacio; Zubelzu, Jordi; Demessence, Dominique
  Eigth International ENBIS Conference
  Presentation's date: 2008-09-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • e-status: A Problem-Based Learning Web Tool Powered by R

   Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Rodero De Lamo, Lourdes; Sanchez Espigares, Jose Antonio; González Arbesú, José María
  COMPSTAT International Conference on Computational Statistics
  Presentation's date: 2008-08-25
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Rasch model-based recursive partitioning for statistical survey analysis

   Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis
  COMPSTAT International Conference on Computational Statistics
  p. 211
  Presentation's date: 2008-08-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Adaptación de una asignatura de estadística aplicada al EEES: sin prisa, pero sin pausa

   Marco Almagro, Lluis; Rodero De Lamo, Lourdes
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2008-07-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Diseño e implementación de un estudio para evaluar la eficacia de la plataforma web e-status en el aprendizaje de estadística.

   Rodero De Lamo, Lourdes; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Sanchez Espigares, Jose Antonio
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2008-07-04
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Sustainable Improvement: Six Sigma - Lessons Learned after Five Years of Training and Consulting

   Tort-Martorell Llabres, Javier; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis
  DOI: 10.1007/978-3-7908-2046-1_4
  Date of publication: 2008-06
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dispersion Effects

   Tort-Martorell Llabres, Javier; Marco Almagro, Lluis
  Date of publication: 2007-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fitting a Model for Predicting Remaining Lifetime in Pipes for a Water Supplying Company

   Marco Almagro, Lluis; Rodero De Lamo, Lourdes; Tort-Martorell Llabres, Javier; Jordan, Lluís; Molina, Jordi; Ariño Tarrago, Ramon
  Seventh International ENBIS Conference
  Presentation's date: 2007-09-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Methods for Linking the Semantic Space and the Space of Properties in Kansei Engineering: a Comparison

   Marco Almagro, Lluis; García Subirats, Irene; Tort-Martorell Llabres, Javier
  First European Conference on Affective Design and Kansei Engineering
  p. 1-7
  Presentation's date: 2007-06-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Lessons from Six Sigma. Implementation in Financial Services

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier; Grima Cintas, Pedro; Ballesteros, Juan M
  QMOD - 9th International Conference on Quality Management and Organizational Development: Creativity, Governance and Transformation; the Building Blocks for Excellence
  Presentation's date: 2006-08-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo de competencias transversales mediante actividades dentro y fuera del aula

   Riba Civil, Alexandre; Codina, M; Flaquer, G; Marco Almagro, Lluis
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-4
  Presentation's date: 2006-07-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • El tratamiento de la variabilidad en datos procedentes de escalas de diferenciación semántica.

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
  Presentation's date: 2006-05-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Six Sigma at a Big Bank. Experiences and Lessons

   Tort-Martorell Llabres, Javier; Marco Almagro, Lluis; Grima Cintas, Pedro; Ballesteros, Juan Manuel
  ENBIS Conference
  Presentation's date: 2005-09-14
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estadística Práctica con MINITAB

   Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Date of publication: 2004-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comunicacions del CIDUI- 2004

   Casals Terre, Jasmina; Fabregat Fillet, Jaime; Bolea Monte, Yolanda; Cuadras Tomas, Angel; Fernandez Canti, Rosa M.; Marco Almagro, Lluis; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Oliver Del Olmo, Sonia; Rodero De Lamo, Lourdes
  Date of publication: 2004-10
  Book

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Kansei: a Methodology for Translating Emotions into Design

   Carolyn, Van Lottum; Shirley, Coleman; Monness, Erik; Marco Almagro, Lluis; Chan, Joe; Maggie, Q Ren
  ENBIS Conference
  Presentation's date: 2004-09-20
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reducing the Stops in a Powder Detergent Line Using the Six Sigma Methodology

   Marco Almagro, Lluis; Ulisse, Balteo; Tort-Martorell Llabres, Javier
  ENBIS Conference
  Presentation's date: 2004-09-20
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Una experiencia de aprendizaje en una asignatura de carácter práctico: Optimización del proceso de lanzamiento de bolas con una catapulta.

   Marco Almagro, Lluis; Rodero De Lamo, Lourdes
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2004-07-02
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bones pràctiques en l'elaboració d'exàmens

   Casals Terre, Jasmina; Fabregat Fillet, Jaime; Bolea Monte, Yolanda; Cuadras Tomas, Angel; Fernandez Canti, Rosa M.; Marco Almagro, Lluis; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Oliver, S; Rodero De Lamo, Lourdes
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  Presentation's date: 2004-07-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimization of a Brake Prototype as Consequence of a Successful DOE Training

   Marco Almagro, Lluis; Cuadrado Sola, Juan Antonio; Tort-Martorell Llabres, Javier
  ENBIS Conference
  Presentation's date: 2003-08-22
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Identificación de condiciones robustas en diseños de experimentos a partir de los efectos de los factores ruido

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
  p. 1181-1189
  Presentation's date: 2003-04-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Q, Revista de Qualitat

   Marco Almagro, Lluis
  num. 45
  Collaboration in journals

   Share

 • Improving a Tube Soldering Process: Steps and Lessons

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  ENBIS Conference
  Presentation's date: 2001-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The sum of the squares of the first n natural numbers: two different but similar approaches, and a bonus

   Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis
  International journal of mathematical education in science and technology (Print)
  Vol. 39, num. 2, p. 233-238
  DOI: 10.1080/00207390701458578
  Date of publication: 2008-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Optimization of a Car Brake Prototype as a Consequence of Successful DOE Training

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier; Cuadrado, Juan A; Pozueta Fernandez, Lourdes
  Quality and reliability engineering international
  Vol. 20, num. 5, p. 469-480
  DOI: 10.1002/qre.660
  Date of publication: 2004-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Identifying dispersion effects in robust design experiments - Issues and improvements

   Pozueta Fernandez, Lourdes; Tort-Martorell Llabres, Javier; Marco Almagro, Lluis
  Journal of Applied Statistics
  Vol. 34, num. 6, p. 683-699
  DOI: 10.1080/02664760701236947
  Date of publication: 2007-06
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Light Consulting after Design of Experiments Training: Lessons from a Case Study

   Marco Almagro, Lluis; Grima Cintas, Pedro; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Quality and reliability engineering international
  Vol. 30, num. 3, p. 437-446
  DOI: 10.1002/qre.1566
  Date of publication: 2014-04-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  We present a case study to show some positive and some problematic points regarding light consulting-when none of the parts is fully committed-on Design of Experiments (DOE). The situation is not unusual and frequently occurs after a DOE training course. In fact, the case used as an illustration occurred when advising a team of engineers from an aeronautical industrial company some months after giving them a 32-h DOE seminar.; A key point is that, in spite of all the inconveniences and pitfalls, it may be a good alternative for the two parts, especially nowadays with all the internet facilities. The case study included in the paper serves as an excuse to give a set of recommendations on how to develop this light consulting approach the best possible way. Copyright (c) 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

  We present a case study to show some positive and some problematic points regarding light consulting—when none of the parts is fully committed—on Design of Experiments (DOE). The situation is not unusual and frequently occurs after a DOE training course. In fact, the case used as an illustration occurred when advising a team of engineers from an aeronautical industrial company some months after giving them a 32-h DOE seminar. A key point is that, in spite of all the inconveniences and pitfalls, it may be a good alternative for the two parts, especially nowadays with all the internet facilities. The case study included in the paper serves as an excuse to give a set of recommendations on how to develop this light consulting approach the best possible way.

 • Long-term sampling of dioxin-like substances from a clinker kiln stack using alternative fuels

   Rivera Austrui, Joan; Martínez, Karell; Marco Almagro, Lluis; Ábalos Navarro, Manuela; Abad Holgado, Esteban
  Science of the total environment
  Vol. 485-486, p. 528-533
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.03.021
  Date of publication: 2014-07-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this work is to characterize atmospheric emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs)/polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (dl-PCBs) from a cement production plant where the existing clinker production line was completely replaced by a new state-of-the-art installation. The project started in April 2008 with the installation of a long-term sampling system in the stack of the clinker kiln that used petroleum coke as fuel; PCDD/PCDF and dl-PCB emissions were then evaluated for a two year period. To carry out the second part of the study, in 2010 the sampling system was moved to the new installation in which, apart from conventional fuel, recovered derived fuel (RDF) and WWTP sludge were used as alternative fuels. For both the old and new clinker kilns, PCDD/PCDF emission values were well below the limit established by the European Waste Incineration Directive 2000/76/CE (EWID) of 100 pg I-TEQ/Nm(3); values ranged from 0.43 to 2.02 and from 0.07 to 331 pg I-TEQ/Nm(3), respectively. dl-PCBs accounted for approximately 25% of the WHO-TEQtoxicity. These results prove that the installation is capable of reducing PCDD/PCDF and dl-PCB emissions when alternative fuels are integrated into the process.; In the case of PCDDs/PCDFs, the major contributions to total TEQwere usually from 2,3,7,8-TCDD (owing to its relative abundance) and 2,3,4,7,8-PeCDF (due to its high I-TEF of 0.5); while for dl-PCBs, the major contribution was from PCB-126. The slight shift in the congener profile between the old and new installations was characterized and a regression model was proposed for dl-PCB emissions depending on the RDF flow rate in the clinker. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

  The aim of this work is to characterize atmospheric emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs)/polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (dl-PCBs) from a cement production plant where the existing clinker production line was completely replaced by a new state-of-the-art installation. The project started in April 2008 with the installation of a long-term sampling system in the stack of the clinker kiln that used petroleum coke as fuel; PCDD/PCDF and dl-PCB emissions were then evaluated for a two year period. To carry out the second part of the study, in 2010 the sampling system was moved to the new installation in which, apart from conventional fuel, recovered derived fuel (RDF) and WWTP sludge were used as alternative fuels. For both the old and new clinker kilns, PCDD/PCDF emission values were well below the limit established by the European Waste Incineration Directive 2000/76/CE (EWID) of 100 pg I-TEQ/Nm3; values ranged from 0.43 to 2.02 and from 0.07 to 3.31 pg I-TEQ/Nm3, respectively. dl-PCBs accounted for approximately 25% of the WHO-TEQ toxicity. These results prove that the installation is capable of reducing PCDD/PCDF and dl-PCB emissions when alternative fuels are integrated into the process. In the case of PCDDs/PCDFs, the major contributions to total TEQ were usually from 2,3,7,8-TCDD (owing to its relative abundance) and 2,3,4,7,8-PeCDF (due to its high I-TEF of 0.5); while for dl-PCBs, the major contribution was from PCB-126. The slight shift in the congener profile between the old and new installations was characterized and a regression model was proposed for dl-PCB emissions depending on the RDF flow rate in the clinker.

 • Are Election Polls Right? Analysis of the Accuracy of Election Polls Predictions Published in the Press

   Caballe Mestres, Adria; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis
  Revista española de investigaciones sociológicas
  num. 143, p. 25-46
  DOI: 10.5477/cis/reis.143.25
  Date of publication: 2013-09
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper analyses the predictions of the election results for the Spanish Parliament published in the main Spanish newspapers. To gauge their degree of accuracy, the distance between the predictions and the actual results was defined and later assessed by comparing it with that of the so-called 'perfect poll'. This 'perfect poll' was generated by a simulation using the proportions of votes actually obtained by each party. Other issues related to the published polls are also analysed, such as the relationship between sample size and estimation quality, and between the error made (by excess or defect) for a party and the ideological affinity between that party and the newspaper publishing the survey.

 • Access to the full text
  The time has come: Statistics in bestselling books  Open access

   Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis
  BEIO, Boletín de Estadística e Investigación Operativa
  Vol. 29, num. 3, p. 167-183
  Date of publication: 2013-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Beyond textbooks, statistics is also present in bestselling books, those that appear on the top 10 lists of bookshops and online bookstores. This paper discusses five of those books, highlighting the role of statistics in each one. Besides describing the general topics of the books, we want to show that the knowledge of the world around us ¿ and also the knowledge on ourselves ¿ advances thanks to the application of the scientific method of which statistics is a key element. The paper finishes with some thoughts on the desirability of a practical approach to teaching statistics

  Beyond textbooks, statistics is also present in bestselling books, those that appear on the top 10 lists of bookshops and online bookstores. This paper discusses five of those books, highlighting the role of statistics in each one. Besides describing the general topics of the books, we want to show that the knowledge of the world around us – and also the knowledge on ourselves – advances thanks to the application of the scientific method of which statistics is a key element. The paper finishes with some thoughts on the desirability of a practical approach to teaching statistics

 • An approach to disaggregating total household water consumption into major end-uses

   Fontdecaba Rigat, Sara; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier; Cabrespina, Francesc; Zubelzu, Jordi
  Water resources management
  num. January, p. 1-22
  DOI: 10.1007/s11269-013-0281-8
  Date of publication: 2013-01-27
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this project is to assign domestic water consumption to different devices based on the information provided by the water meter. We monitored a sample of Barcelona and Murcia with flow switches that recorded when a particular device was in use. In addition, the water meter readings were recorded every 5 and 1 s, respectively, in Barcelona and Murcia. The initial work used Barcelona data, and the method was later verified and adjusted with the Murcia data. The proposed method employs an algorithm that characterizes the water consumption of each device, using Barcelona to establish the initial parameters which, afterwards, provide information for adjusting the parameters of each household studied. Once the parameters have been adjusted, the algorithm assigns the consumption to each device. The efficacy of the assignation process is summarized in terms of: sensitivity and specificity. The algorithm provides a correct identification rate of between 70 % and 80 %; sometimes even higher, depending on how well the chosen parameters reflect household consumption patterns. Considering the high variability of the patterns and the fact that use is characterized by only the aggregate consumption that the water meter provides, the results are quite satisfactory.

 • Twenty-five analogies for explaining statistical concepts

   Behar, Roberto; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis
  American statistician
  Vol. 67, num. 1, p. 44-48
  DOI: 10.1080/00031305.2012.752408
  Date of publication: 2013-02-20
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The use of analogies is a resource that can be used for transmitting concepts and making classes more enjoyable. This article presents 25 analogies that we use in our introductory statistical courses for introducing concepts and clarifying possible doubts. We have found that these analogies draw students¿ attention and reinforce the ideas that we want to transmit.

  The use of analogies is a resource that can be used for transmitting concepts and making classes more enjoyable. This article presents 25 analogies that we use in our introductory statistical courses for introducing concepts and clarifying possible doubts. We have found that these analogies draw students’ attention and reinforce the ideas that we want to transmit.

 • Six Sigma: hints from practice to overcome difficulties

   Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis; Sandrine García, Santiago; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Total quality management and business excellence
  Vol. 25, num. 3-4, p. 198-208
  DOI: 10.1080/14783363.2013.825101
  Date of publication: 2014
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Six Sigma has proven to be a powerful system for improving quality and productivity. However, the successful implementation of the methodology is not simple, and it is therefore normal ¿ especially in the early phases ¿ to experience problems that may impede taking full advantage of the methodology. We have grouped some of the most frequent ones into four main areas: implementation and organisational aspects, adherence to DMAIC methodology, tools and statistical techniques and implementation of improvements and project closure. For each of them, the paper discusses some of the difficulties and issues that should be taken into account.

 • A Methodology to Model Water Demand based on the Identification of Homogenous Client Segments. Application to the City of Barcelona

   Fontdecaba Rigat, Sara; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluis; Rodero De Lamo, Lourdes; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Sole Vidal, Ignacio; Tort-Martorell Llabres, Javier; Demessence, Dominique; de Pablo, V.M.; Zubelzu, Jordi
  Water resources management
  Vol. 26, num. 2, p. 499-516
  DOI: 10.1007/s11269-011-9928-5
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Statistical methods in Kansei engineering: a case of statistical engineering

   Marco Almagro, Lluis; Tort-Martorell Llabres, Javier
  Quality and reliability engineering international
  Vol. 28, num. 5, p. 563-573
  DOI: 10.1002/qre.1434
  Date of publication: 2012-07
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Kansei engineering (KE) is a methodology used to incorporate emotions in products and services design. Its basic purpose is discovering in which way some properties of a product or a service convey certain emotions in its users. Data are typically collected using questionnaires. KE studies follow a model with three main steps: (i) defining the elicited emotions (semantic space); (ii) deciding on the factors that might affect the responses (space of properties); and (iii) modeling how each factor affects each response (synthesis phase). The procedure resembles that of an experimental design in an industrial context. However, practitioners of KE are hardly ever statisticians. Statistical techniques in KE are sometimes misused, and the discipline could benefit from a more extensive use of statistical methods. KE is thus a good area of application of statistical engineering: focusing not in advancement of statistics but on how current techniques can be best used in a new area. The aim of this paper is twofold: (i) to present the fundamentals of KE while giving an easy to understand example to illustrate the procedure; and (ii) to explain why KE is a good example of statistical engineering by proposing improvements that emanate from the adequate use of statistical techniques.