Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 179 results
 • Transitional periods of the atmospheric boundary layer  Open access

   Blay Carreras, Estel
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La capa límit atmosfèrica és la part de la troposfera influenciada per la presència de la superfície terrestre, i on es produeixen la majoria dels fenòmens meteorològics. Durant el dia, en condicions de bon temps, es forma una capa límit convectiva. En canvi, durant la nit, apareix una capa límit estable. L'evolució d'una capa límit convectiva a una capa límit estable i viceversa passa a través de dos processos de transició. A causa de la seva complexitat i la ràpida variació, hi ha una manca d'estudis sobre les transicions del dia a la nit o viceversa.Aquesta tesi vol resoldre algunes de les incerteses relacionades amb les transicions de la capa límit atmosfèrica. La tesi es basa en les observacions obtingudes durant la campanya Boundary-Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence i simulacions numèriques desenvolupades amb dos models: un model de capa de mescla i un model de tipus large-eddy simulation.Primerament, es desenvolupa una anàlisi centrada en el paper de la capa residual durant la transició entre la nit i el dia i en el paper de la subsidència en l'evolució de la capa límit. Les simulacions que inclouen la capa residual són capaces de modelar l¿augment sobtat de l¿alçada de la capa límit durant aquesta transició i també la posterior evolució de la capa límit. Aquestes simulacions mostren un gran augment del flux que entra des de la atmosfera lliure quan la capa residual s'incorpora a la capa convectiva. També s¿analitza els efectes de considerar la capa residual en el balanç d'energia cinètica turbulenta. La subsidència actua principalment quan la capa límit està totalment desenvolupada i , pel dia seleccionat, cal tenir-la en compte per tal de reproduir les observacions durant la tarda. Finalment, també investiguem com el diòxid de carboni (CO2) emmagatzemat a la capa residual juga un paper fonamental en l'evolució del CO2 durant el dia.En segon lloc, s'analitza el fet de que durant la transició del dia a la nit hi ha una demora entre el moment en què el flux de flotació esdevé zero i el moment en què el gradient de la temperatura potencial virtual canvia de signa. Aquest fet contradiu el supòsit en què estan basats els models de simulació. Els resultats d'aquest treball confirmen i quantifiquen aquest demora. Específicament, els valors observats de la demora són aproximadament d'entre 30 i 80 min. L'existència de la demora i la seva durada es pot explicar a través del temps convectiu i de les forces associades amb el problema de Rayleigh-Bénard. La teoria proposada considera que l'últim remolí format abans de cessament del flux de superfície produeix el retard en el canvi de signe del gradient del flux de calor. Alhora aquest últim remoli es pot frenar a través de l'acció de la viscositat i la difusivitat tèrmica, i el retard està relacionat amb el temps que dura el recorregut del remolí. Les observacions indiquen que, com més important és el cisallament de vent horitzontal, el temps de retard aparentment augmenta a valors més grans que el temps convectiu.Finalment , s'estudia l'existència i característiques d'un Mínim Elevat de Temperatura (LTM) durant la transició entre el dia i la nit. L'estudi mostra que el LTM es pot detectar en condicions de calma durant aquesta transició hores abans de l'hora d¿observació descrita en els treballs anteriors. Aquestes condicions de calma es compleixen quan les forces sinòptiques són febles i el vent local canvia de direcció en una orografia relativament complexa (durant el dia prové de la vall i durant la nit de la muntanya). En aquestes condicions especials, la turbulència es converteix en un paràmetre fonamental per determinar les condicions ideals per a l'observació de LTM. A més, la correlació de la radiació d'ona llarga mesurada a 0,8 m i estimada a terra varia quan s'observa el LTM. Per tant, el LTM també està relacionada amb un canvi de les característiques radiatives de l¿atmosfera en condicions de calma.

  The atmospheric boundary layer is the part of the troposphere influenced by the presence of the surface, and where most weather phenomena occur. During the day, with fair weather conditions, a convective boundary layer exists. In contrast, during the night, a stable boundary layer appears. It is important to note that the evolution from a convective boundary layer to a stable boundary layer and vice versa happens through two transitional processes. Due to its complexity and the rapid variability, there is a lack of studies about the morning or afternoon/evening transitions. This thesis wants to solve some of the uncertainties related with the morning and afternoon/evening transition of the atmospheric boundary layer. It is based on observations from the project Boundary-Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence (BLLAST) and numerical simulation experiments developed with mixed-layer and large-eddy simulation models. In this thesis, we develop an analysis focused on the role played by the residual layer during the morning transition and by the large-scale subsidence on the evolution of the boundary layer. DALES numerical experiments that include the residual layer are capable of modeling the observed sudden increase of the boundary-layer depth during the morning transition and the subsequent evolution of the boundary layer. These simulations show a large increase in the entrainment buoyancy flux when the residual layer is incorporated into the mixed layer. We also examine how the inclusion of the residual layer above a shallow convective boundary layer modifies the turbulent kinetic energy budget. Large-scale subsidence mainly acts when the boundary layer is fully developed and, for the studied day, it is necessary to consider this in order to reproduce the afternoon observations. Finally, we also investigate how CO2 stored the previous night in the residual layer plays a fundamental role in the evolution of the CO2 mixing ratio during the following day. Moreover, we hypothesize that during the evening transition a delay exists between the instant when the buoyancy flux goes to zero and the time when the local gradient of the virtual potential temperature changes sign contradict the assumption in which are base the gradient-based turbulence models. The results from this work confirm and quantify a flux-gradient delay. Specifically, the observed values of the delay are between approximately 30 and 80 min. The existence of the delay and its duration can be explained by considering the convective time and the competition of forces associated with the classical Rayleigh-Bénard problem. This combined theory predicts that the last eddy formed should produce a delay when the sensible heat flux changes sign during the evening transition. It appears that this last eddy is decelerated through the action of turbulent momentum and thermal diffusivity, and that the delay is related to the convective turnover time. Observations indicate that, as horizontal shear becomes more important, the delay time apparently increases to values greater than the convective turnover time. Finally, we study the existence and characteristics of Lifted Temperature Minimum (LTM) during the evening transition. The study shows that LTM can be detected in calm conditions already during day¿night transition, several hours earlier than the usual time of occurrence reported by previous works. These conditions are fulfilled when weak synoptic forcing exists and the local flow shifts from valley to mountain breeze in a relatively complex orography. Under these special conditions, turbulence becomes a crucial parameter to determine the ideal conditions for observing LTM. Additionally, the correlation of longwave radiation measured at 0.8 m and estimated at the ground varies when the LTM is observed. Therefore, LTM is also related to a change in the atmospheric radiative characteristics under calm conditions.

  La capa límit atmosfèrica és la part de la troposfera influenciada per la presència de la superfície terrestre, i on es produeixen la majoria dels fenòmens meteorològics. Durant el dia, en condicions de bon temps, es forma una capa límit convectiva. En canvi, durant la nit, apareix una capa límit estable. L'evolució d'una capa límit convectiva a una capa límit estable i viceversa passa a través de dos processos de transició. A causa de la seva complexitat i la ràpida variació, hi ha una manca d'estudis sobre les transicions del dia a la nit o viceversa. Aquesta tesi vol resoldre algunes de les incerteses relacionades amb les transicions de la capa límit atmosfèrica. La tesi es basa en les observacions obtingudes durant la campanya Boundary-Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence i simulacions numèriques desenvolupades amb dos models: un model de capa de mescla i un model de tipus large-eddy simulation. Primerament, es desenvolupa una anàlisi centrada en el paper de la capa residual durant la transició entre la nit i el dia i en el paper de la subsidència en l'evolució de la capa límit. Les simulacions que inclouen la capa residual són capaces de modelar l’augment sobtat de l’alçada de la capa límit durant aquesta transició i també la posterior evolució de la capa límit. Aquestes simulacions mostren un gran augment del flux que entra des de la atmosfera lliure quan la capa residual s'incorpora a la capa convectiva. També s’analitza els efectes de considerar la capa residual en el balanç d'energia cinètica turbulenta. La subsidència actua principalment quan la capa límit està totalment desenvolupada i , pel dia seleccionat, cal tenir-la en compte per tal de reproduir les observacions durant la tarda. Finalment, també investiguem com el diòxid de carboni (CO2) emmagatzemat a la capa residual juga un paper fonamental en l'evolució del CO2 durant el dia. En segon lloc, s'analitza el fet de que durant la transició del dia a la nit hi ha una demora entre el moment en què el flux de flotació esdevé zero i el moment en què el gradient de la temperatura potencial virtual canvia de signa. Aquest fet contradiu el supòsit en què estan basats els models de simulació. Els resultats d'aquest treball confirmen i quantifiquen aquest demora. Específicament, els valors observats de la demora són aproximadament d'entre 30 i 80 min. L'existència de la demora i la seva durada es pot explicar a través del temps convectiu i de les forces associades amb el problema de Rayleigh-Bénard. La teoria proposada considera que l'últim remolí format abans de cessament del flux de superfície produeix el retard en el canvi de signe del gradient del flux de calor. Alhora aquest últim remoli es pot frenar a través de l'acció de la viscositat i la difusivitat tèrmica, i el retard està relacionat amb el temps que dura el recorregut del remolí. Les observacions indiquen que, com més important és el cisallament de vent horitzontal, el temps de retard aparentment augmenta a valors més grans que el temps convectiu. Finalment , s'estudia l'existència i característiques d'un Mínim Elevat de Temperatura (LTM) durant la transició entre el dia i la nit. L'estudi mostra que el LTM es pot detectar en condicions de calma durant aquesta transició hores abans de l'hora d’observació descrita en els treballs anteriors. Aquestes condicions de calma es compleixen quan les forces sinòptiques són febles i el vent local canvia de direcció en una orografia relativament complexa (durant el dia prové de la vall i durant la nit de la muntanya). En aquestes condicions especials, la turbulència es converteix en un paràmetre fonamental per determinar les condicions ideals per a l'observació de LTM. A més, la correlació de la radiació d'ona llarga mesurada a 0,8 m i estimada a terra varia quan s'observa el LTM. Per tant, el LTM també està relacionada amb un canvi de les característiques radiatives de l’atmosfera en condicions de calma.

 • Spatial extension of the reconstruction of 1874 Santa Tecla¿s flash floods in Catalonia (NE Iberian Peninsula)

   Ruiz Bellet, Josep Lluís; Balasch Solanes, Josep Carles; Tuset Mestre, Jordi; Barriendos Valve, Mariano; Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2014-05-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • An intercomparison of mesoscale simulations during the Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence (BLLAST) experimental field campaign

   Jiménez Cortés, M. Antònia; Angevine, Wayne M.; Bazille, Eric; Couvreux, Fleur; Cuxart Rodamillans, Joan; Pino Gonzalez, David; Sastre Marugas, Mariano
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2014-04-29
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence Project

   Lothon, Marie; Lohou, Fabienne; Darbieu, Clara; Couvreux, Fleur; Pino Gonzalez, David; Blay Carreras, Estel; Vilà Guerau de Arellano, Jordi; Pietersen, Henk; Hartogensis, Oskar; Pardyjak, Eric; Sastre Marugas, Mariano; Jiménez Cortés, M. Antònia
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2014-04-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of the decoupling between surface heat flux and temperature gradient during afternoon transition

   Blay Carreras, Estel; Pardyjak, Eric; Pino Gonzalez, David; Lothon, Marie; Lohou, Fabienne
  European Meteorological Society Annual Meeting & European Conference on Applied Climatology
  p. 1
  Presentation's date: 2013-09-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The role of the nocturnal-coastal-front height in the occurrence of clouds and rainbands in the Mediterranean basin

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  Annual Meeting European Meteorological Society organised with European Conference on Aplications of Meteorology
  p. 1
  Presentation's date: 2013-09-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Flash heat simulation events in the north Mediterranean basin

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  European Geosciences Union General Assembly
  p. 1329
  Presentation's date: 2013-04-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The influence of the sea surface temperature on the nocturnal offshore

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  European Geosciences Union General Assembly
  p. 1326
  Presentation's date: 2013-04-11
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Clouds caused by human activities: the anthropoclouds

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  European Geosciences Union General Assembly
  p. 1330
  Presentation's date: 2013-04-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Multidisciplinary reconstruction of 1874 Santa Tecla flash-floods in the Ebreo river basin (NE Iberian Peninsula)

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David; Barriendos Valve, Mariano; Balasch, Josep Maria; Ruiz Bellet, Josep Lluís; Tuset Mestre, Jordi
  European Geosciences Union General Assembly
  p. 11180
  Presentation's date: 2013-04-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Nocturnal offshore precipitation near the coastline in the Mediterranean basin  Open access

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  Internations Meeting on Meteorology and Climatology in the Mediterranean
  Presentation's date: 2013-03-01
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Frontogenesis in the meso-a and meso-ß scales in the Mediterranean basin: From cloud arch to cloud cells.  Open access

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  International Meeting on Meteorology and Climatology of the Mediterranean
  Presentation's date: 2013-03-01
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • COMPRENDER Y CUANTIFICAR LA INTERACCION ENTRE LA CAPA LIMITE ATMOSFERICA Y LAS ESCALAS REGIONALES EN EL CICLO DEL CARBONO

   Mazon Bueso, Jordi; Blay Carreras, Estel; Pino Gonzalez, David
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Uncertainties in the CO2 budget associated to the diurnal variability of the boundary layer dynamics  Open access

   Pino Gonzalez, David; Kaikkonen, Jukka-Pekka; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi
  American Geophysical Union Fall Meeting
  Presentation's date: 2012-12-06
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Stationary nocturnal offshore precipitatin near the coatline in the Mediterranean basin  Open access

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms
  p. 47
  Presentation's date: 2012-11-15
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The greatest recent flood in Spain: a WRF simulation of the 1962 Valles  Open access

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms
  p. 48
  Presentation's date: 2012-11-15
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Flash heat events: the case of 27th August 2010 in northeast of Iberian  Open access

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  European Meteorological Society Annual Meeting & European Conference on Applied Climatology
  p. 210
  Presentation's date: 2012-09-13
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The role of large sea-land temperature, the coastline shape and the SST in  Open access

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  Annual Meeting European Meteorological Society organised with European Conference on Aplications of Meteorology
  p. 209
  Presentation's date: 2012-09-10
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the role of large-scale forcings on the development of the atmospheric boundary layer during the BLLAST field campaign

   Pietersen, Henk; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi; de Coster, Olivier; van de Boer, Anneke; Hartogensis, Oskar; Pino Gonzalez, David; Gioli, Beniamino; Durand, Pierre; Lothon, Marie; Lohou, Fabienne; Reuder, Joaquim; Jonassen, Marius; Faloona, Ian
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  Presentation's date: 2012-07-13
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Role of residual layer and large-scale phenomena on the evolution of the boundary layer

   Blay Carreras, Estel; Pino Gonzalez, David; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi; van de Boer, Anneke; de Coster, Olivier; Faloona, Ian; Garrouste, Olivier; Hartogensis, Oskar; Jonassen, Marius; Legain, Dominique; Lothon, Marie; Pietersen, Henk; Román-Gascón, Carlos; Reuder, Joaquim; Saïd, Frederique; Traulle, Olivier; Yague, Carlos
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  Presentation's date: 2012-07-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Understanding and representing the effect of wind shear on the turbulent transfer in the convective boundary layer

   Ronda, Reinder; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi; Pino Gonzalez, David
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  Presentation's date: 2012-07-10
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence 2011 field experiment (BLT)  Open access

   Lothon, Marie; Lohou, Fabienne; Durand, Pierre; Couvreux, Fleur; Hartogensis, Oskar; Legain, Dominique; Pardyjak, Eric; Pino Gonzalez, David; Reuder, Joaquim; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  Presentation's date: 2012-07-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Growth of the CBL over land in the middle of the day has been extensively observed and relatively successfully modeled. However the late afternoon transition (LAT), like the morning transition, is difficult to observe and model due to turbulence intermittency and anisotropy, horizontal heterogeneity, and rapid time changes. There is a striking paucity of observations of the turbulence decay within the CBL, as well as a lack of realistic modeling studies. This motivated the Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence (BLLAST) 2011 field experiment, which aimed at enhancing observations of the LAT, so as to better understand the physical processes that control it, and elucidate the role of the LAT on mesoscale and turbulence scale motions, and on species transport.

 • Evaluation of entrainment velocity from a First-order model and a Zero-order model with Large-eddy simulations and observations

   Canut, Guylaine; Couvreux, Fleur; Lothon, Marie; Pino Gonzalez, David; Saïd, Frédérique
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  Presentation's date: 2012-07-09
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Uncertainties in the CO2 budget associated to boundary layer dynamics and CO2-advection

   Kaikkonen, Jukka-Pekka; Pino Gonzalez, David; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  Presentation's date: 2012-07-12
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence: the BLLAST 2011 experiment  Open access

   Pino Gonzalez, David; Lothon, Marie; Lohou, Fabienne; Pardyjak, Eric; Reuder, Joaquim; Legain, Dominique; Durand, Pierre; Couvreux, Fleur; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi
  European Geosciences Union General Assembly
  Presentation's date: 2012-04-26
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Balance actual de carbono en la cuenca Mediterranea: procesos y tendencia futura

   Mazon Bueso, Jordi; Blay Carreras, Estel; Pino Gonzalez, David
  Competitive project

   Share

 • The role of nocturnal low-level-jet in nocturnal convection and rainfalls in the Mediterranean coast: the episode of 14th December 2010 in northeast of Iberian Peninsula

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  European Meteorological Society Annual Meeting
  Presentation's date: 2011-09-16
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Rapids and sudden invasions of very hot and dry air bubbles in the east and northeast of the Iberian Peninsula: the case of 27th August 2010

   Mazon Bueso, Jordi; Barriendos Valve, Mariano; Pino Gonzalez, David; Puertas, A
  International Meeting on Meteorology and Climatology of the Mediterranean
  Presentation's date: 2011-06-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Analysis of the representativeness of backward atmospheric transport modelling at different resolutions at the Takasaki RN38 IMS station

   Arnold Arias, Delia; Pino Gonzalez, David; Vargas Drechsler, Arturo
  Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Science & Technology
  Presentation's date: 2011-06-08
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The role of drainage winds in the formation of nocturnal convective systems in the western Mediterranean coast

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  HyMex
  Presentation's date: 2011-05-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Role of boundary layer processes in understanding the CO2-budget  Open access

   Pino Gonzalez, David; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi; Peters, Wouter
  American Geophysical Union Fall Meeting
  Presentation's date: 2010-12-16
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Boundary layer dynamics, including surface pro- cesses determine the daily evolution of temperature and moisture in the atmospheric boundary layer (ABL, Lemone et al., 2002). Moreover, turbulent mixing drives the exchange of CO2 between the atmosphere and bio- sphere and, finally, the advection influences the distribu- tion of carbon dioxide near the surface (Yi et al., 2000; Werner et al., 2006; Eugster and Siegrist, 2000), and as a consequence Net Ecosystem-atmosphere Exchange (NEE) of carbon dioxide. NEE is continuously estimated around the world usu- ally from measurements at one height near the ground of the time evolution of the CO2 concentration and turbu- lent flux (Valentini et al., 2000; Baldocchi et al., 2001). In these observations, among other approximations, advec- tion is supposed negligible (Yi et al., 2000), and a well- mixed boundary layer is considered during the whole day. In this study the diurnal variability of the CO2 con- centration is studied by means of tower measurements, mixed-layer theory and Large-Eddy simulations done with the Dutch model DALES (Heuss et al., 2010). The work presented here is an extension of Casso-Torralba et al. (2008), where observations were presented. Particular attention is devoted to analyze the role of boundary layer processes on the CO2 evolution and to study the uncer- tainties in the calculation the Net ecosystem-atmosphere Exchange for CO2.

 • Anàlisi del temporal de vent sever del 24 de gener del 2009 al massís del Garraf

   Mazon Bueso, Jordi; Pino Gonzalez, David
  Trobada d'Estudiosos del Garraf i d'Olèrdola
  Presentation's date: 2010-11-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Role of boundary layer processes on the mixed layer CO2-budget  Open access

   Pino Gonzalez, David; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  p. 1-6
  Presentation's date: 2010-08-05
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Studying the Boundary Layer Late Afternoon nd Sunset Turbulence (BLLAST)

   Pino Gonzalez, David; Lothon, Marie; Angevine, Wayne M.; Bange, Jens; Beare, R.J.; Beyrich, Frank; Canut, Guylaine; Couvreux, Fleur; Delbarre, Hervé; Gibert, Fabien; Jonker, Harm J. J.; Lenschow, Donald; Lohou, Fabienne; Mahrt, Larry; Pardyjak, Eric; Sorbjan, Zibgniew; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  p. 1-4
  Presentation's date: 2010-08-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  The entrainment process between the Monsoon flow and the Saharan Air Layer in the West African Monsoon system  Open access

   Canut, Guylaine; Couvreux, Fleur; Lothon, Marie; Pino Gonzalez, David; Saïd, Frederique
  Symposium on Boundary Layers and Turbulence
  p. 1-14
  Presentation's date: 2010-08-02
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Studying the Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence (BLLAST)  Open access

   Lothon, Marie; Lenschow, Donald; Angevine, Wayne M.; Bange, Jens; Beare, Robert; Canut, Guylaine; Couvreux, Fleur; Delbarre, Hervé; Durand, Pierre; Gibert, Fabien; Gioli, Beniamino; Jonker, Harm J. J.; Lohou, Fabienne; Mahrt, Larry; Pardyjak, Eric; Pino Gonzalez, David; Vilà-Guerau de Arellano, Jordi
  International Symposium for the Advancement of Boundary Layer Remote Sensing
  p. 1-4
  Presentation's date: 2010-06-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  At the end of the afternoon, when the surface heat fluxes start to sharply decrease, the CBL turns from a convective well-mixed layer to an intermittently turbulent residual layer overlying a stably-stratified boundary layer. This transition raises several observational and modelling issues. Even the definition of the boundary layer during this period is fuzzy, since there is no consensus on what criteria to use and no simple scaling laws to apply. Yet it plays an important role in such diverse atmospheric phenomena as transport and diffusion of trace constituents or wind energy production. This phase of the diurnal cycle remains largely unexplored, partly due to the difficulty of measuring weak and intermittent turbulence, anisotropy, horizontal heterogeneity, and rapid time changes. The Boundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence (BLLAST) project is gathering about thirty research scientists from the European Union and the United States to work on this issue. A field campaign (BLLAST-FE) is planned for spring or summer 2011 in Europe. BLLAST will utilize these observations, as well as previous datasets, large-eddy and direct numerical simulations, and mesoscale modelling to better understand the processes, suggest new parameterisations, and evaluate forecast models during this transitional period. We will present the issues raised by the late afternoon transition and our strategy to study it.

 • Access to the full text
  Anàlisi de l¿episodi de vent sever del 24 de gener del 2009 a Sant Boi del Llobregat  Open access

   Mazon Bueso, Jordi; Crespo Artiaga, Daniel; Pino Gonzalez, David
  Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental
  p. 1-2
  Presentation's date: 2010-03-11
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • REGIMENES DE TRANSICION Y VARIABILIDAD EN LA DINAMICA Y LA QUIMICA DE LA BAJA TROPOSFERA

   Mazon Bueso, Jordi; Blay Carreras, Estel; Pino Gonzalez, David
  Competitive project

   Share

 • RED TRANSFRONTERIZA PARA LA DETERMINACION Y GESTION DE FLUJOS DE AGUA, CARBONO Y ENERGIA

   Mazon Bueso, Jordi; Meca Alvarez, Esteban; Pino Gonzalez, David; Benitez Iglesias, Raul
  Competitive project

   Share

 • VASSNA D2 - Informe de exploración tecnológica

   Delgado Muñoz, Luis; Prats Menéndez, Xavier; Pino Gonzalez, David
  Date: 2009-03-30
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • VASSNA D4 - Informe de viabilidad metodológica

   Delgado Muñoz, Luis; Prats Menéndez, Xavier; Pino Gonzalez, David
  Date: 2009-03-30
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • VASSNA D3 - Informe final de viabilidad tecnológica

   Delgado Muñoz, Luis; Prats Menéndez, Xavier; Pino Gonzalez, David
  Date: 2009-03-30
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Informe sobre identificación parámetros a analizar para VASSNA

   Delgado Muñoz, Luis; Prats Menéndez, Xavier; Pino Gonzalez, David
  Date: 2009-02-03
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dinàmica de fluids; formació d'estructures i aplicacions geofísiques

   Marques Truyol, Francisco; Falques Serra, Alberto; Alonso Maleta, Maria Aranzazu; Batiste Boleda, Oriol; Calvete Manrique, Daniel; Garnier, Roland Charles; Mellibovsky Elstein, Fernando; Mercader Calvo, Maria Isabel; Meseguer Serrano, Alvaro; Pino Gonzalez, David; Ribas Prats, Francesca; van en Berg, Niels; Panades Guinart, Carles
  Competitive project

   Share

 • L'anomalia pluviomètrica del delta del Llobregat

   Pino Gonzalez, David
  1es Jornades de Meteorologia i Climatologia de la Mediterrània Occidental
  Presentation's date: 2008-11-28
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Scaling analysis of the turbulent kinetic energy at the entrainment zone in sheared convective boundary layers

   Pino Gonzalez, David; Vilà-Guerau, J De Arellano
  18th SYMPOSIUM ON BOUNDARY LAYERS and TURBULENCE
  Presentation's date: 2008-06-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Simulation of CERES and GERB TOA products over the valencia Anchor Station for GERB validation purposes

   Velázquez, A Blázquez; Cano, A; Clerbaux, N; Dewitte, S; Domènech Ortí, Cristina; Estellés, V; Ferreira, A G; Pino Gonzalez, David; Jorge Sanchez, Juan; Loeb, N G; Rius, A; Smith, G L; Szewczyk, Z P; Tarruella, R
  Joint 2007 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference and the 15th Satellite Meteorology & Oceanography Conference of the American Meteorological Society
  p. 38
  Presentation's date: 2007-09-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The role of global warming in tropospheric ozone

   Ortega Jimenez, Sara; Soler, M R; Arasa, R; Pino Gonzalez, David
  Date of publication: 2007-07-31
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Validation of CERES Permanent Snow and Sea Ice Angular Distribution Models

   Pino Gonzalez, David
  The EarthCARE Workshop
  Presentation's date: 2007-05-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window