Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 135 results
 • Collective dynamics of Bulk Metallic Glasses Studied by Molecular Dynamics Simulations  Open access

   Vallés Sales, Araceli
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El desenvolupament de nous materials té un gran impacte en totes les àrees de l¿enginyeria, i en particular a l'enginyeria aeronàutica. Els vidres metàl·lics son materials relativament nous, amb excel·lents propietats mecàniques; el seu estudi és imprescindible per la seva implantació tecnològica.Les propietats mecàniques macroscòpics d'un material estan determinades per la seva estructura atòmica. En particular, la fractura de materials fràgils s'inicia per la generació de modes de vibració. Als vidres metàl·lics, d'estructura amorfa, l'espectre vibracional té característiques específiques.En aquest treball s'estudien les propietats vibracionals dels vidres metàl·lics emprant simulacions de dinàmica Molecular. L'estudi es centra en sistemes binaris simulats emprant potencials atòmics de Lennard-Jones (LJ), Morse i Embedded Atom method (EAM), de tipus semiempíric. Com als vidres metàl¿lics basats en Pd, el quocient de les masses d'ambdues espècies en les simulacions és alt, essent 2 en potencials LJ i 1.67 en potencials Morse i EAM. Simulacions a gran escala permeten simular sistemes amb heterogeneities a escala nm, i la simulació a velocitats de refredament diferents permet obtenir configuracions en diferents estats de relaxació.La dinàmica de les vibracions atòmiques dels vidres metàl·lics és un tema de debat. L'origen de l'excés dels modes de vibració conegut com Boson Peak (BP) no és clar. Als sistemes analitzats s'observa que la dependència de la posició i la intensitat del BP amb la mida del sistema és feble. Al contrari, la intensitat de la BP augmenta amb la velocitat de refredament, mentre que la seva posició es desplaça a freqüències menors. Els resultats obtinguts emprant potencials de realista tipus EAM coincideixen amb les dades experimentals disponibles en vidres de composicions similars.El factor d'estructura dinàmica, S (q, ¿) es calculà també en sistemes grans per obtenir informació sobre el comportament de les excitacions acústiques en vectors d'ona baixos. També es va obtenir la relació de dispersió de fonons longitudinals i transversals.En tots els casos estudiats, l'amplada del pic, GL,T(q), augmenta amb la freqüència. S¿observa una regió lineal a baixos nombres d'ona i una flexió quan s'aproxima el límit de la pseudo-zona de Brillouin. Aquest comportament és el mateix que l'observat experimentalment emprant Inelàstic X-Ray scattering (IXS).La velocitat del so macroscòpica s'obté quan el nombre d'ona tendeix a zero. Els valors obtinguts amb potencials EAM i Morse estan d'acord amb els valors mesurats experimentalment en sistemes de composició similar.El límit Ioffe-Regel (IR) es defineix com la freqüència a la que la longitud de coherència del fonó és similar a la longitud d'ona de fonó. S'observa que la freqüència IR augmenta lleugerament als sistemes més relaxats. El límit IR longitudinal és troba en tots els casos a freqüències superiors a la freqüència del BP. Contràriament als resultats obtinguts en els sistemes LJ, el límit longitudinal IR en Cu20Pd80 y Cu50Pd50 és molt a prop de la posició del BP, mentre que el límit transversal IR és molt per sota d¿aquest valor; aquests resultats estan d'acord amb els obtinguts experimentalment per IXS. S'infereix que el potencial EAM augmenta la interacció entre modes longitudinals i l'excés de modes del BP.Finalment s'obtingué la fragilitat en els sistemes estudiats mitjançant el càlcul de la viscositat a temperatures diferents. És conegut experimentalment que la fragilitat augmenta amb la velocitat de refredament. Els sistemes LJ mostraren una fragilitat molt més alta que els Morse i EAM. No obstant això, fins i tot els sistemes simulats amb potencials realistes van mostrar valors de la fragilitat molt superiors als obtinguts experimentalment a causa de l¿extrema velocitat extrema de refredament de les simulacions.

  The development of new materials impacts on all branches of engineering and, in particular, in aerospace engineering. Metallic glasses (MG) are relatively newcomers to the world of materials science and have excellent mechanical properties; its study is mandatory to allow its technological implantation. The macroscopic mechanical properties of a material are linked to its atomic structure. In particular, the fracture behaviour of brittle materials is initiated by the generation of vibrational modes. In metallic glasses, with amorphous structure, the vibrational spectrum has specific features. In this work, the vibrational properties of metallic glasses are examined by Molecular Dynamics simulations. The study was focused in binary systems, which were simulated using different interatomic potentials: Lennard-Jones (LJ), Morse and the semiempirical Embedded atom (EAM). As in Pd-based metallic glasses, the ratio of masses of both species was high, namely 2 in Lennard-Jones potentials and 1.67 in Morse and EAM potentials. The large scale simulations allowed us to simulate systems with nm-scale heterogeneities frozen-in during the quenching process. Different relaxation states were obtained by changing the quenching rates of the simulated MGs. The collective vibrational atomic dynamics of metallic glasses is a longstanding subject of debate. The origin of the excess of vibrational modes known as Boson Peak (BP) is not clear. In the systems analysed the dependence of the BP position and intensity on the system size is found to be weak. On the contrary, the BP intensity increases with the quenching rate, while its position shifts slightly to smaller frequencies. The results obtained by using realistic, semiempirical EAM potentials compare well with the experimental data available in glasses of similar compositions. The dynamic structure factor, S(q, ¿) is also computed in large systems to get information on the behaviour of acoustic excitations at low wavenumbers. The dominant frequencies O L,T (q) are determined for each considered wavevector, in order to compute the relation of dispersion of longitudinal and transverse phonons. In all studied cases the width of the peak, GL,T(q), increases as the frequency increases. A linear region at low wavenumbers and a bending when approaching the limit of the first pseudo-Brillouin zone are found. This behaviour is the same than that observed experimentally by Inelastic X-Ray scattering. The macroscopic sound speed is obtained for wavenumbers tending to zero. The values obtained with EAM and Morse potentials are in qualitative agreement with those obtained experimentally in systems of similar composition. The Ioffer-Regel limit (IR), where the coherence length of the phonon is similar to the phonon wavelenght, was computed. It is found that the Ioffe-Regel frequency decreases slightly when applying faster quenching rates. The longitudinal Ioffe-Regel limit was found at frequencies higher than the Boson peak frequency for all the cases, although the diference in EAM systems is much reduced. Contrary to the typical results obtained in the LJ systems, using EAM potentials in both Cu20Pd80 and Cu50Pd50 the longitudinal IR limit is very close to the position of the BP while the transversal IR limit is found well below. This behaviour is coherent with that found by IXS measurements. It is inferred that the EAM potential increases the interaction between the longitudinal modes and the BP excess states. Finally the fragility of the studied systems was obtained by calculating the viscosity at different temperatures. Lennard-Jones systems showed a much larger fragility than EAM and Morse systems. However, even systems simulated with more realistic potentials showed fragility values much higher than those obtained experimentally. This is attributed to the extremely high quenching rates used in simulations, as it is known experimentally that fragility increases with the quenching rate.

  El desenvolupament de nous materials té un gran impacte en totes les àrees de l'enginyeria, i en particular a l'enginyeria aeronàutica. Els vidres metàl·lics son materials relativament nous, amb excel·lents propietats mecàniques; el seu estudi és imprescindible per la seva implantació tecnològica. Les propietats mecàniques macroscòpics d'un material estan determinades per la seva estructura atòmica. En particular, la fractura de materials fràgils s'inicia per la generació de modes de vibració. Als vidres metàl·lics, d'estructura amorfa, l'espectre vibracional té característiques específiques. En aquest treball s'estudien les propietats vibracionals dels vidres metàl·lics emprant simulacions de dinàmica Molecular. L'estudi es centra en sistemes binaris simulats emprant potencials atòmics de Lennard-Jones (LJ), Morse i Embedded Atom method (EAM), de tipus semiempíric. Com als vidres metàl.lics basats en Pd, el quocient de les masses d'ambdues espècies en les simulacions és alt, essent 2 en potencials LJ i 1.67 en potencials Morse i EAM. Simulacions a gran escala permeten simular sistemes amb heterogeneities a escala nm, i la simulació a velocitats de refredament diferents permet obtenir configuracions en diferents estats de relaxació. La dinàmica de les vibracions atòmiques dels vidres metàl·lics és un tema de debat. L'origen de l'excés dels modes de vibració conegut com Boson Peak (BP) no és clar. Als sistemes analitzats s'observa que la dependència de la posició i la intensitat del BP amb la mida del sistema és feble. Al contrari, la intensitat de la BP augmenta amb la velocitat de refredament, mentre que la seva posició es desplaça a freqüències menors. Els resultats obtinguts emprant potencials de realista tipus EAM coincideixen amb les dades experimentals disponibles en vidres de composicions similars. El factor d'estructura dinàmica, S (q, ¿) es calculà també en sistemes grans per obtenir informació sobre el comportament de les excitacions acústiques en vectors d'ona baixos. També es va obtenir la relació de dispersió de fonons longitudinals i transversals. En tots els casos estudiats, l'amplada del pic, GL,T(q), augmenta amb la freqüència. S'observa una regió lineal a baixos nombres d'ona i una flexió quan s'aproxima el límit de la pseudo-zona de Brillouin. Aquest comportament és el mateix que l'observat experimentalment emprant Inelàstic X-Ray scattering (IXS). La velocitat del so macroscòpica s'obté quan el nombre d'ona tendeix a zero. Els valors obtinguts amb potencials EAM i Morse estan d'acord amb els valors mesurats experimentalment en sistemes de composició similar. El límit Ioffe-Regel (IR) es defineix com la freqüència a la que la longitud de coherència del fonó és similar a la longitud d'ona de fonó. S'observa que la freqüència IR augmenta lleugerament als sistemes més relaxats. El límit IR longitudinal és troba en tots els casos a freqüències superiors a la freqüència del BP. Contràriament als resultats obtinguts en els sistemes LJ, el límit longitudinal IR en Cu20Pd80 y Cu50Pd50 és molt a prop de la posició del BP, mentre que el límit transversal IR és molt per sota d'aquest valor; aquests resultats estan d'acord amb els obtinguts experimentalment per IXS. S'infereix que el potencial EAM augmenta la interacció entre modes longitudinals i l'excés de modes del BP. Finalment s'obtingué la fragilitat en els sistemes estudiats mitjançant el càlcul de la viscositat a temperatures diferents. És conegut experimentalment que la fragilitat augmenta amb la velocitat de refredament. Els sistemes LJ mostraren una fragilitat molt més alta que els Morse i EAM. No obstant això, fins i tot els sistemes simulats amb potencials realistes van mostrar valors de la fragilitat molt superiors als obtinguts experimentalment a causa de l'extrema velocitat extrema de refredament de les simulacions

  El desarrollo de nuevos materiales tiene impacto en todas las áreas de la ingeniería, y en particular en la ingeniería aeronáutica. Los vidrios metálicos son materiales relativamente nuevos, con excelentes propiedades mecánicas; su estudio es imprescindible para su implantación tecnológica. Las propiedades mecánicas macroscópicas de un material están determinadas por su estructura atómica. En particular, la fractura de materiales frágiles se inicia mediante la generación de modos de vibración. En los vidrios metálicos, con estructura amorfa, el espectro vibracional tiene características específicas. En este trabajo es estudian las propiedades vibracionales de los vidrios metálicos usando simulaciones de Dinámica Molecular. Se estudian sistemas binarios utilizando potenciales atómicos de Lennard-Jones (LJ), Morse y Embedded atom method (EAM), de tipo semiempírico. Al igual que en los vidrios metálicos a base de Pd, la relación de las masas de ambas especies en las simulaciones es alta, siendo 2 en potenciales LJ y 1,67 en potenciales Morse y EAM. Las simulaciones a gran escala permiten simular sistemas con heterogeneidades a escala nm, y la simulación a diferente velocidad de enfriamiento permite obtener configuraciones en diferentes estados de relajación. La dinámica de las vibraciones atómicas de los vidrios metálicos es un tema de debate. El origen del exceso de los modos de vibración conocidos como Boson Peak (BP) no es claro. En los sistemas analizados se observa que la dependencia de la posición y la intensitat del BP con el tamaño del sistema es débil. Por el contrario, la intensidad del BP aumenta con la velocidad de enfriamiento, mientras que su posición se desplaza a frecuencias menores. Los resultados obtenidos mediante el uso de potenciales realistas tipo EAM coinciden con los datos experimentales disponibles en vidres de composiciones similares. El factor de estructura dinámica, S (q, ω) se calculó también en sistemas grandes para obtener información sobre el comportamiento de las excitaciones acústicas en vectores de onda bajos. También se obtuvo la relación de dispersión de fonones longitudinales y transversales. En todos los casos estudiados, la anchura del pico, ΓL,T(q), aumenta con la frecuencia. Se observa una región lineal a bajos números de onda y una flexión cuando se aproxima al límite de la pseudo-zona de Brillouin. Este comportamiento es el mismo que el observado experimentalmente por Inelastic X-Ray scattering (IXS). La velocidad macroscópica del sonido se obtiene cuando el número de onda tiende a cero. Los valores obtenidos con potenciales EAM y Morse están en concordancia con los valores medidos experimentalmente en sistemas de composición similar. El límite Ioffer-Regel (IR) se define como la frecuencia a la que la longitud de coherencia del fonón es similar a la longitud de onda del fonón. Se observa que la frecuencia IR aumenta ligeramente en sistemas más relajados. El límite IR longitudinal se encuentra en todos los casos en frecuencias superiores a la frecuencia del BP. Contrariamente a los resultados obtenidos en los sistemas LJ, el límite longitudinal IR en Cu20Pd80 y Cu50Pd50 está muy cerca de la posición del BP, mientras que el límite transversal de IR se encuentra muy por debajo; estos resultados coinciden con los obtenidos experimentalmente mediante IXS. Se infiere que el potencial EAM aumenta la interacción entre los modos longitudinales y el exceso de estados de BP. Finalmente se obtuvo la fragilidad en los sistemas estudiados mediante el cálculo de la viscosidad a diferentes temperaturas. Es conocido experimentalmente que la fragilidad aumenta con la velocidad de enfriamiento. Los sistemas LJ mostraron una fragilidad mucho mayor que los sistemas EAM y Morse. Sin embargo, incluso los sistemas simulados con potenciales realistas mostraron valores de fragilidad muy superiores a los obtenidos experimentalmente debido a las extremas velocidades de enfriamiento de las simulaciones.

 • Influence of Cr- and Mo-short-range order in mechanical and corrosion behaviors of amorphous steels: an EXAFS study

   Crespo Artiaga, Daniel; Pineda Soler, Eloy; Madinehei, Seyed Milad; Bruna Escuer, Pere
  Competitive project

   Share

 • DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DE PROPOSTES DE FEEDFORWARD SOSTENIBLE

   Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Cano, Elena; Valero Baya, Jordi; Fabregat Fillet, Jaime; Ornat Longarón, César; Achaerandio Puente, Maria Isabel; Buenestado Caballero, Pablo; Pineda Soler, Eloy
  Competitive project

   Share

 • Transicions de fase, polimorfisme i dinàmica de la metastabilitat

   Crespo Artiaga, Daniel; Pradell Cara, Trinitat; Buti Papiol, Salvador; Del Barrio Casado, Maria; Pardo Soto, Luis Carlos; Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Salvado Cabre, Nativitat; Ruiz Martin, Maria Dolores; Macovez, Roberto; Rojas Gregorio, Jose Ignacio; Lloveras Muntane, Pol Marcel; Beltran Sanchidrian, Victòria; Ye, Jin; Liu, Chaoren; Madinehei, Seyed Milad; Mitsari, Efstratia; Molina Giralt, Gloria; Romanini, Michela; Rovira Esteva, Muriel; Tripathi, Pragya; Vispa, Alessandro; Vallés Sales, Araceli; Zachariah, Manesh; Zhai, Fuqiang; Tamarit Mur, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • Universal physical aging in metallic glasses at the atomic length scale

   Ruta, Beatrice; Baldi, Giacomo; Bruna Escuer, Pere; Chushkin, Y.; Pineda Soler, Eloy
  International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
  Presentation's date: 2013-07-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Microstructural characterization and corrosion resistance of Fe-based bulk metallic glasses with Cr addition

   Madinehei, Seyed Milad; Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Crespo Artiaga, Daniel
  International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems
  p. 212-
  Presentation's date: 2013-07-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Amorphous steels can be obtained in a wide range of compositions, being the presence of Cr and Mo a key ingredient to produce Fe-based bulk metallic glasses without rare earth additions, thus lowering the economical costs of production. Therefore, it is crucial to have a detailed description of the Cr and Mo effects on the structure. Moreover, local changes in the structure can substantially modify some macroscopic properties of the alloy such as the corrosion resistance. In this work we present a detailed microstructural study of FeMoCrCB amorphous steel with several relative amounts of Fe/Cr. Transmission electron microscopy and electron diffraction pattern teachniques have been used to completely characterize the crystallization process of these alloys. The use of atom-probe tomography allowed us to follow the local changes in the amorphous matrix during the crystallization process and to relate them with the results obtained from corrosion resistance tests performed by means of electrochemical measurements. The different corrosion resistance of the as-quenched samples and the partially crystallized ones is discused in terms of the structural and chemical changes in the amorphous matrix, thus allowing us to determine the optimal amount of Cr needed to improve the macroscopic properties of this family of Fe-based bulk metallic glasses.

 • Molecular dynamics simulation of metallic glasses: Effect of the relaxation state on the Boson Peak

   Vallés Sales, Araceli; Pineda Soler, Eloy; Derlet, Peter; Crespo Artiaga, Daniel
  International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems
  p. 224-
  Presentation's date: 2013-07-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Glasses, in general, and metallic glasses (MG), in particular, show an excess of vibrational modes above the Debye level, in what is commonly termed as Boson Peak (BP). Structural and elastic heterogeneities at the nm scale is an intrinsic feature of glasses. These heterogeneities determine the physical properties in the nm-scale region, this is the transition region between the atomic level, defined by the particular atomic bonding and packing of the substance, and the macroscopic elastic continuum. The BP and the anomalies in the acoustic modes with nm-scale wavelengths are two of the main measurable physical aftermaths of this mesoscale region. The study of the features of the BP in metallic glasses is particularly interesting due to the simplicity of the interatomic potentials. Thus molecular dynamics (MD) simulations of MG are particularly affordable. We performed large scale MD simulations in binary MG by using both Lennard-Jones and more realistic embedded atom method (EAM) potentials. Different quenching rates allowed us to access different relaxation states in our simulated MG. The relation of dispersion and the vibrational density of states are computed, and the features of the BP are analysed. Here we will discuss the differences between the BP in LJ and EAM MGs, as well as the effect of the relaxation state. A discussion on the effect of the fragility of the glass will be also presented. [1] A. Vallés, P. Derlet, D. Crespo & E. Pineda, J. Alloys & Comp., in press (2013), available online DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.11.174.

 • Structural relaxation, aging and mechanical flow in Cu46Zr46Al8 metallic glass

   Liu, Chaoren; Pineda Soler, Eloy; Crespo Artiaga, Daniel
  International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems
  p. 10-
  Presentation's date: 2013-07-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The structural relaxation times t of Cu46Zr46Al8 glass were measured above and below glass transition by mechanical relaxation. DMA multi-frequency tests and static stress-relaxation tests allowed us to characterize the structural relaxation time behaviour in a wide range of temperatures. Similarly to recent results in the MgCuY system [1], the experimental results can be well interpreted by Vogel-Fucher-Tammann and Arrhenius models in liquid and glassy states respectively. The interpretation of DMA measurements within this relaxation scheme shows no evidence of secondary relaxation in the frequency window explored. The analysis is performed for different glassy states, in a different degree of relaxation, achieving a good description of structural relaxation and aging in this system. The activation energy of structural relaxation in the glassy state is found to be correlated with the activation energy of mechanical flow. The consequences of such correlation for the everlasting search of ductile metallic glasses are also discussed. [1] E. Pineda, P. Bruna, B. Ruta, M. Gonzalez-Silveira, D. Crespo, Relaxation of rapidly quenched metallic glasses: Effect of the relaxation state on the slow, low temperature dynamics, Acta Materialia, in press (2013).

 • Relaxation processes in metallic glasses studied by mechanical spectroscopy

   Crespo Artiaga, Daniel; Liu, Chaoren; Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy
  International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems
  p. 218-
  Presentation's date: 2013-07-24
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Mechanical spectroscopy plays in metallic glasses (MG) a role similar to dielectric spectroscopy in dielectric glasses. Here we analyse the low frequency relaxation properties of two MG by mechanical spectroscopy. Mg65Cu25Y10 MG ribbons are analysed by mechanical spectroscopy at temperatures below and around the glass transition. Hyper-quenched and relaxed samples show different temperature dependencies of the internal friction, shown in different excess wings in their mechanical spectra. The analysis of these low temperature excess wings is performed in terms of the a-relaxation behaviour in and out of equilibrium, while evidence of secondary relaxation is not found [1]. This suggests that, in this glassy system, the activation energies of structural relaxation and low temperature deformation are directly related to the activation energy of the main relaxation process of the glassy state. Zr46Al8Cu46 is also analysed. Characteristic relaxation times measured from direct mechanical relaxation experiments below the glass transition are compared to relaxation times determined by mechanical spectroscopy in the glass region, showing excellent agreement. The effect of different relaxation protocols on the characteristic relaxation times is unveiled. [1] E. Pineda, P. Bruna, B. Ruta, M. Gonzalez-Silveira, D. Crespo, Relaxation of rapidly quenched metallic glasses: Effect of the relaxation state on the slow, low temperature dynamics, Acta Materialia, in press (2013).

 • Relaxation dynamics and aging in structural glasses

   Ruta, Beatrice; Chushkin, Y.; Monaco, Giulio; Cipelletti, L.; Giordano, V.; Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere
  International Symposium on Slow Dynamics in Complex Systems
  p. 181-188
  DOI: 10.1063/1.4794566
  Presentation's date: 2012-12
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Relaxation dynamics and aging in metallic glasses: a direct view at the atomic scale

   Ruta, Beatrice; Chushkin, Y.; Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Monaco, Giulio
  International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
  p. 62
  Presentation's date: 2012-06-18
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Molecular dynamics computation of the dynamical structure factor of metallic glasses

   Derlet, Peter; Vallés Sales, Araceli; Crespo Artiaga, Daniel; Pineda Soler, Eloy
  International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
  p. 73
  Presentation's date: 2012-06-19
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The collective vibrational atomic dynamics of metallic glasses is a longstanding subject of debate. The origin of the excess of vibrational modes known as the Boson Peak is not clear, though it appears to be connected to the so-called quasi-localized eigen-modes of the vibrational spectrum. However, it has not yet shown if this is a universal phenomenon affecting all classes of glasses. Computation of the dynamical structure factor by molecular dynamics (MD) may allow us to analyse the factors influencing the features of the Boson Peak. Here we report a procedure to compute the vibrational density of states (VDOS), which was used to analyse the vibrational spectrum of Lennard-Jones glasses. We compute the velocity self-correlation function, and from that the VDOS by Fourier transform. In a similar way, via the current-current correlation function, we also obtain the dynamic structure factor. In order to reach the momentum values accessible experimentally, MD simulations must be performed in large enough boxes. Furthermore, the atomic dynamics must be recorded for times long enough so as to gain access to the experimental energy spectrum regime, thus implying a large computational effort. Results of this simulation will be compared to those obtained via exact diagonalization methods (Derlet et al, Eur. J. Phys. B (in press), 2012) as well as to experimental data from Inelastic Scattering.

 • Role of Cr in the local structure and corrosion properties of amorphous steels

   Pineda Soler, Eloy; Madinehei, Seyed Milad; Bruna Escuer, Pere; Crespo Artiaga, Daniel
  International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
  p. 287
  Presentation's date: 2012-06-20
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of the acoustic modes in a strong metallic glass by means of Inelastic X-ray Scattering

   Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Derlet, Peter; Baldi, Giacomo
  Competitive project

   Share

 • Inelastic X-ray Scattering in metallic glasses

   Bruna Escuer, Pere; Serrano Gutierrez, Jorge; Pineda Soler, Eloy; Duarte Correa, Maria Jazmin; Zhao, Kun; Wang, Wei Hua; Crespo Artiaga, Daniel
  International Conference on Bulk Metallic Glasses
  p. 129
  Presentation's date: 2011-05-16
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of devitrification process in Fe-base bulk metallic glasses

   Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere
  Competitive project

   Share

 • Producción de vidrios metálicos masivos. Estudio de la estructura local y estabilidad para la mejora de propiedades mecánicas 2

   Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Rojas Gregorio, Jose Ignacio; Jove Casulleras, Roger; Vallés Sales, Araceli; Renner, Frank U.; Madinehei, Seyed Milad; Crespo Artiaga, Daniel
  Competitive project

   Share

 • Influence of Cr- and Mo-short-range order in ductility and mechanical properties of amorphous steels: an EXAFS study.

   Bruna Escuer, Pere; Serrano Gutierrez, Jorge; Pineda Soler, Eloy; Crespo Artiaga, Daniel; Pradell Cara, Trinitat
  Competitive project

   Share

 • Electrical resistivity study of a rare earth-based metallic glass under pressure

   Garbarino, Gaston; Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Duarte Correa, Maria Jazmin; Serrano Gutierrez, Jorge; Crespo Artiaga, Daniel; Nunez-Regueiro, M.
  International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
  p. 26
  Presentation's date: 2010-07-05
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Role of Cr and Mo in the local configuration and structure stabilization of amorphous steels

   Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Serrano Gutierrez, Jorge; Crespo Artiaga, Daniel
  International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
  p. 100
  Presentation's date: 2010-07-07
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Inelastic X-ray scattering in metallic glasses

   Bruna Escuer, Pere; Baldi, Giacomo; Pineda Soler, Eloy; Serrano Gutierrez, Jorge; Duarte Correa, Maria Jazmin; Crespo Artiaga, Daniel; Monaco, Giulio
  International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
  p. 111
  Presentation's date: 2010-07-08
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mo microalloying of amorphous steels: stability of the atomic structure and effects ob glass transition and crystallization processes of Fe71.2-x(C-Si-B-P-Cr-Al)-Mox alloys

   Bruna Escuer, Pere; Vallés, Araceli; Pineda Soler, Eloy; Serrano Gutierrez, Jorge; Crespo Artiaga, Daniel
  International Workshop on Non-Crystalline Solids
  p. 65
  Presentation's date: 2010-04-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of acoustic excitations in metallic glasses

   Bruna Escuer, Pere; Baldi, Giacomo; Pineda Soler, Eloy; Serrano Gutierrez, Jorge; Duarte Correa, Maria Jazmin; Crespo Artiaga, Daniel; Monaco, Giulio
  International Workshop on Non-Crystalline Solids
  p. 51-52
  Presentation's date: 2010-04-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Glass forming ability and thermal stability of BMG's based on common metals

   Crespo Artiaga, Daniel; Bruna Escuer, Pere; Labrador, A.; Pineda Soler, Eloy
  Competitive project

   Share

 • Glass forming ability of BMG's based on common metals

   Crespo Artiaga, Daniel; Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Labrador, A.
  Competitive project

   Share

 • Elastic constants determination of metallic glasses with marginal glass-forming ability

   Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Crespo Artiaga, Daniel
  Competitive project

   Share

 • TRANSICIONS DE FASES, POLIMORFISME I DINÀMICA DE LA METAESTABILITAT

   Duarte Correa, Maria Jazmin; Rojas Gregorio, Jose Ignacio; Crespo Artiaga, Daniel; Torra Ferre, Vicenç; Pineda Soler, Eloy; Buti Papiol, Salvador; Salvado Cabre, Nativitat; Del Barrio Casado, Maria; Pardo Soto, Luis Carlos; Ruiz Martin, Maria Dolores; Rovira Esteva, Muriel; Levit Valenzuela, Rafael; Veglio, Nestor Raul; Romanini, Michela; Macovez, Roberto; Flores Garcia, Juan Carlos; Torres Heredia, Victor Elias; Martinez Garcia, Julio Cesar; Serrano Gutierrez, Jorge; Molera Marimon, Judit; Tripathi, Pragya; Mitsari, Efstratia; Zachariah, Manesh; Lloveras Muntane, Pol Marcel; Vispa, Alessandro; Ye, Jin; Tamarit Mur, Jose Luis
  Competitive project

   Share

 • Dynamical signatures of pressure induced polyamorphism in Ce55Al45 metallic glass

   Pineda Soler, Eloy; Pradell Cara, Trinitat; Serrano Gutierrez, Jorge
  Competitive project

   Share

 • Preliminary evaluation of small angle elastic scattering and amorphous character of Ce55Al45 metallic glass-forming alloy

   Crespo Artiaga, Daniel; Pineda Soler, Eloy; Serrano Gutierrez, Jorge; Bruna Escuer, Pere
  Competitive project

   Share

 • Determination of the most suitable container for the study of the liquid atomic structure of Mg based metallic glasses

   Serrano Gutierrez, Jorge; Bruna Escuer, Pere; Pradell Cara, Trinitat; Pineda Soler, Eloy; Crespo Artiaga, Daniel; Labrador, A.; Martínez Casado, Francisco Javier
  Competitive project

   Share

 • Short-range order of Cr and Mo in amorphous steels by EXAFS

   Bruna Escuer, Pere; Serrano Gutierrez, Jorge; Pineda Soler, Eloy; Crespo Artiaga, Daniel
  Competitive project

   Share

 • Temperature dependence study of high-frequency dynamics of fragile metallic glasses by inelastic x-ray scattering

   Crespo Artiaga, Daniel; Pineda Soler, Eloy; Pradell Cara, Trinitat; Bruna Escuer, Pere; Serrano Gutierrez, Jorge; Pardo Soto, Luis Carlos
  Competitive project

   Share

 • Vibrational density of states of Pd-based metallic glasses

   Bruna Escuer, Pere; Serrano Gutierrez, Jorge; Pineda Soler, Eloy; Crespo Artiaga, Daniel; Belart Bayo, Oscar
  Competitive project

   Share

 • Preliminary evaluation of small angle elastic scattering and amorphous character of metallic glass-forming alloys

   Pineda Soler, Eloy; Serrano Gutierrez, Jorge; Bruna Escuer, Pere; Crespo Artiaga, Daniel; Pradell Cara, Trinitat
  Competitive project

   Share

 • Mechanical Properties of Bulk Metallic Glasses by Inelastic X-ray Scattering

   Serrano Gutierrez, Jorge; Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Crespo Artiaga, Daniel
  13th International Conference on Rapidly Quenched & Metastable Materials RQ13
  p. 1
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Structural characterization of Fe-based BMGs by Mössbauer spectroscopy

   Pineda Soler, Eloy; Facchini, L; Bruna Escuer, Pere; Serrano, J.; Crespo Artiaga, Daniel
  The 13th International Conference on Rapidly Quenched & Metastable Materials
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mechanical properties of BMG determined by Synchrotron Radiation: a microscopic picture

   Serrano, J.; Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Labrador, A; Tacon, M Le; Krisch, M; Monaco, Giulio; Crespo Artiaga, Daniel
  ISMANAM 2008 International Symposium on Metastable and Nano Materials
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Producción de vidrios metálicos masivos. Estudio de la estructura local y estabilidad para la mejora de propiedades mecánicas

   Crespo Artiaga, Daniel; Bruna Escuer, Pere; Rojas Gregorio, Jose Ignacio; Pineda Soler, Eloy; Pradell Cara, Trinitat; Serrano Gutierrez, Jorge; Labrador, A.; Garrido Galera, Victor; Torres Heredia, Victor Elias; Flores Garcia, Juan Carlos
  Competitive project

   Share

 • Mechanical properties of BMG determined by Inelastic X-Ray Scattering

   Serrano, J.; Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Labrador, A; Tacon, M Le; Zhao, K; Krisch, M; Monaco, Giulio; Crespo Artiaga, Daniel
  The 13th International Conference on Rapidly Quenched & Metastable Materials
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mechanical properties of BMG determined by Inelastic X-Ray Scattering

   Serrano, J.; Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Labrador, A; Tacon, M Le; Zhao, K; Krisch, M; Monaco, Giulio; Crespo Artiaga, Daniel
  NOCLAMS 2008 New opportunities and challenges for liquid and amorphous materials science
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND MODELLING IN PRIMARY CRYSTALLIZATION  Open access

   Bruna Escuer, Pere
  Department of Applied Physics, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'objectiu de la tesi és estudiar la cinètica de les cristal·litzacions primàries en vidres metàl·lics mitjançant simulacions de tipus phase field. Una cristal·lització primària és una transició de fase sòlid-sòlid on la fase que cristal·litza (fase transformada o fase secundaria) té una composició química diferent de la fase precursora (fase no transformada o fase primària).Les dades experimentals obtingudes a partir de l'estudi calorimètric de cristal·litzacions primàries s'analitzen generalment en el marc del model KJMA (Kolmogorov, Johnson & Mehl, Avrami). Aquest model proporciona l'evolució temporal de la fracció transformada basant-se en tres hipòtesis: - Els nuclis de la fase secundaria estan distribuïts aleatòriament en tot l'espai.- El creixement d'aquests nuclis és isotròpic.- El creixement s'atura únicament per xoc directe (hard impingement).En la cristal·lizació de vidres metàl·lics s'ha observat experimentalment un alentiment de la cinètica respecte del comportament calculat emprant la citada cinètica KJMA. Aquest alentiment s'explica a la literatura en base a que en aquest tipus de transformacions, controlades per difusió, la interacció entre els cristalls no és directa sinó que es produeix a través dels perfils de concentració (soft impingement) i, a més, l'evolució d'aquests perfils de concentració causa canvis en la concentració de la matriu amorfa, estabilitzant la i per tant fent que la nucleació de nous cristalls esdevingui no aleatòria. Diversos autors han proposat modificacions del model KJMA per tal d'intentar superar aquestes limitacions, basats bé en consideracions geomètriques, bé en aproximacions de camp mitjà. A pesar de tot, cap d'aquests models és capaç d'explicar satisfactòriament la cinètica observada en cristal·litzacions primàries. L'objectiu d'aquest treball ha estat la simulació realista de la cinètica de les transformacions primàries per trobar una explicació consistent a les diferències observades entre les dades experimentals i els models teòrics disponibles.Per tal de poder descriure de forma realista el procés de cristal·lització primària s'ha d'estudiar el procés de nucleació i creixement de la fase secundaria alhora que es resol l'equació de difusió en la fase primària. En aquest treball s'ha emprat un model de simulació phase field que permet estudiar aquest sistema introduint una nova variable lligada al camp de concentració que pren dos valors diferents segons es tracti de fase transformada o no transformada. Amb aquest tipus de models també es poden introduir diferents protocols de nucleació i per tant estudiar independentment els efectes de la nucleació en la cinètica. D'aquesta manera s'han realitzat simulacions en 2 i 3 dimensions de cristal·litzacions primàries amb diferents graus de fracció transformada final). Els resultats de les simulacions s'ha comparat amb el model KJMA i, contra el que es preveia, s'ha obtingut un bon acord entre les fraccions transformades del model KJMA i de les simulacions. Donat que el model KJMA no reprodueix satisfactòriament el comportament experimental d'aquest resultat es dedueix que ni el soft impingement ni la nucleació no aleatòria son les responsables de l'alentiment de la cinètica obtingut en cristal·litzacions primàries. Per tal de trobar una explicació físicament convincent del comportament observat experimentalment s'ha aprofundit en l'estudi teòric de les cristali·litzaciones primàries, incloent-hi l'efecte dels canvis composicionals que tenen lloc en la matriu a mesura que la transformació es produeix. Aquest fet, tot i ser conegut a la bibliografia, ha estat sistemàticament ignorat en l'elaboració de models cinètics. En concret, s'ha fet palès que canvis en la composició química de la fase primària han d'afectar de forma radical a la viscositat, que varia fortament a prop de la transició vitrea, i han de produir canvis en les propietats de transport atòmic. Això s'ha modelat a través de l'assumpció d'un coeficient de difusió depenent de la concentració, en base a la relació modificada d'Stokes-Einstein entre la viscositat i el coeficient de difusió. Les simulacions phase-field amb un coeficient de difusió d'aquest tipus donen lloc a una cinètica més lenta i que mostra un acord excel·lent amb la cinètica experimentalment observada en cristal·litzacions primàries de vidres metàl·lics. Per tant, les simulacions phase field confirmen que la cinètica de les cristal·litzacions primàries està controlada fonamentalment pel canvi en les propietats de transport atòmic, mentre que els efectes de soft impingement i nucleació no aleatoria, tot i estar presents, son secundaris.

  El objetivo de la tesi es estudiar la cinética de las cristalizaciones primarias en vidrios metálicos mediante simulaciones de tipo phase field. Una cristalización primaria es una transición de fase sólido-sólido donde la fase que cristaliza (fase transformada o fase secundaria) tiene una composición química diferente a la fase precursora (fase no transformada o fase primaria).Los datos experimentales obtenidos a partir del estudio calorimétrico de cristalizaciones primarias se analizan generalmente en el marco del modelo KJMA (Kolmogorov, Johnson & Mehl, Avrami). Este modelo proporciona la evolución temporal de la fracción transformada basándose en tres hipótesis: - Los núcleos de la fase secundaria están distribuidos aleatoriamente en todo el espacio- El crecimiento de estos núcleos es isotrópico- El crecimiento se detiene únicamente por choque directo (hard impingement).En la cristalización de vidrios metálicos se ha observado experimentalmente un retardo de la cinética respecto del comportamiento calculado usando la cinética KJMA. Este retardo se explica en la literatura en base a que en este tipo de transformaciones, controladas por difusión, la interacción entre los cristales no es directa sino que se produce a través de los perfiles de concentración (soft impingement) y, además, la evolución de estos perfiles de concentración causa cambios en la concentración de la matriz amorfa, estabilizándola y por tanto haciendo que la nucleación de nuevos cristales sea no aleatoria. Varios autores han propuesto modificaciones del modelo KJMA para intentar superar estas limitaciones, basados bien en consideraciones geométricas, bien en aproximaciones de campo medio. A pesar de todo, ninguno de estos modelos es capaz de explicar satisfactoriamente la cinética observada en cristalizaciones primarias. El objetivo de este trabajo ha sido la simulación realista de la cinética de las transformaciones primarias para hallar una explicación consistente a las diferencias entre los datos experimentales y los modelos teóricos disponibles.Para describir de manera realista el proceso de cristalización primaria se tiene que estudiar el proceso de nucleación y crecimiento de la fase secundaria a la vez que se resuelve la ecuación de difusión en la fase primaria. En este trabajo se ha usado un modelo de simulación phase-field que permite estudiar este sistema introduciendo una nueva variable ligada al campo de concentración que toma dos valores diferentes según se trate de fase transformada o no transformada. Con este tipo de modelos también se pueden introducir diferentes protocolos de nucleación y por tanto estudiar independientemente los efectos de la nucleación en la cinética. De esta manera se han realizado simulaciones en 2 y 3 dimensiones de cristalizaciones primarias con diferentes grados de fracción transformada final. Los resultados de la simulaciones se han comparado con el modelo KJMA y, en contra de lo que se preveía, se ha obtenido un buen acuerdo entre las fracciones transformadas del modelo KJMA y de las simulaciones. Dado que el modelo KJMA no reproduce satisfactoriamente el comportamiento experimental, de este resultado se deduce que ni el soft impingement ni la nucleación no aleatoria son las responsables del retardo en la cinética obtenido en cristalizaciones primarias.Para encontrar una explicación físicamente convincente del comportamiento observado experimentalmente se ha profundizado en el estudio teórico de las cristalizaciones primarias, incluyendo el efecto de los cambios composicionales que tienen lugar en la matriz a medida que la transformación se produce. Este hecho, aún y ser conocido en la bibliografía, ha sido sistemáticamente ignorado en la elaboración de modelos cinéticos. En concreto, se ha hecho patente que cambios en la composición química de la fase primaria tienen que afectar de forma radical a la viscosidad, que varía fuertemente cerca de la transición vítrea, y tienen que producirse cambios en las propiedades de transporte atómico. Esto se ha modelado a través de la asunción de un coeficiente de difusión dependiente de la concentración, en base a la relación de Stokes-Einstein modificada entre la viscosidad y el coeficiente de difusión. Las simulaciones phsae-field con un coeficiente de difusión de este tipo dan lugar a una cinética más lenta y que muestra un acuerdo excelente con la cinética experimentalmente observada en cristalizaciones primarias de vidrios metálicos. Por tanto, las simulaciones phase-field confirman que la cinética de las cristalizaciones primarias está controlada fundamentalmente por los cambios en las propiedades de transporte atómico, mientras que los efectos de soft-impingement y nucleación no aleatoria, aún y estar presentes, son secundarios.

  The aim of this thesis is to study the kinetics of primary crystallization in metallic glasses by means of phase-field simulations. A primary crystallization is a solid-solid phase transformation where the crystallized phase (transformed phase or secondary phase) has a chemical composition different than the precursor phase (untransformed phase or primary phase).Experimental data from calorimetric studies of primary crystallization are usually studied in the framework of the KJMA model (Kolmogorov, Johnson & Mehl, Avrami). This model yields the temporal evolution of the transformed fraction on the basis of three main assumptions: - A random distribution of particle nuclei of the secondary phase- The growth of these nuclei is isotropic- The growth is only halted by direct collisions (hard impingement).In the crystallization of metallic glasses, a slowing down of the kinetics respect the behavior calculated with the KJMA kinetics has been observed. This delay is explained in the literature by the fact that in this kind of transformations, that are diffusion controlled, the interaction between the crystals is not direct but through the concentration profiles (soft impingement) and moreover, the evolution of these profiles causes changes in the concentration of the amorphous matrix, stabilizing it and thus, the nucleation of new nuclei become non random. Several authors had proposed modifications to the KJMA model to try to overcome these limitations, based either on geometrical considerations or in mean field approaches. However, none of these models is able to explain the observed kinetics in primary crystallizations. The aim of this work has been the realistic simulation of the kinetics of primary crystallization to find a explanation to the differences between the experimental data and the available theoretical models.In order to describe in a realistic way the process of a primary crystallization, the nucleation and growth process of the secondary phase has to be studied at the same time that the diffusion equation is solved in the primary phase. In this work, it has been used a phase field model for the simulations that allows to study this system introducing a new variable, coupled to the concentration field, that takes two different values in each of the existing phases. With these kinds of models, different nucleation protocols can also be introduced and thus, independently study the effects of the nucleation in the kinetics. Therefore, 2 and 3 dimensional simulations of primary crystallization have been performed with several degrees of final transformed fraction. The simulation results have been compared with the KJMA model and, unexpectedly, a good agreement between the simulations and the KJMA model has been obtained. As the KJMA model does not reproduce satisfactorily the experimental behavior, from this result can be deduced that neither the soft impingement nor the non random nucleation are the responsible of the slowing down observed in the kinetics of primary crystallization.In order to find a physical convincing explanation of the observed experimental behavior, the theoretical study of primary crystallization has been extended, including the effects of the compositional changes that take place in the matrix as the transformation proceed. This fact, notwithstanding being known in the literature, has been systematically ignored in the development of the kinetics models. In particular, it has become clear that changes in the chemical composition of the primary phase have to radically affect the viscosity, that strongly varies near the glass transition, and some changes in the atomic transport properties must occur. This has been modeled through the assumption of a compositional dependent diffusion coefficient, on the basis of a modified Stokes-Einstein relation between viscosity and diffusion coefficient. Phase field simulations with a diffusion coefficient of this type yield a slower kinetics and show an excellent agreement with the kinetics experimentally observed in primary crystallization of metallic glasses. Thus, phase field simulations confirm that the kinetics of primary crystallization is fundamentally controlled by the changes in the atomic transport properties, while the soft impingement and non random effects, although being present, are secondary.

 • A new approach for modelling recrystallization kinetics

   Pineda Soler, Eloy
  EUROMAT 2007. European Congress and Exhibition of Advanced Materials and Processes
  Presentation's date: 2007-09-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • In situ synchrotron X-ray diffraction study during annealing of conventional and bulk-forming metallic glasses

   Pineda Soler, Eloy
  EUROMAT 2007. European Congress and Exhibition of Advanced Materials and Processes
  Presentation's date: 2007-09-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A new approach for modelling recrystallization kinetics

   Pineda Soler, Eloy; Bruna Escuer, Pere; Rojas Gregorio, Jose Ignacio; Crespo Artiaga, Daniel
  EUROMAT 2007. European Congress and Exhibition of Advanced Materials and Processes
  Presentation's date: 2007-09-10
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Structural study of conventional and bulk metallic glasses during annealing

   Pineda Soler, Eloy
  14th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM 2007)
  Presentation's date: 2007-08-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Phase-field modelling of microstructural evolution in primary crystallization

   Bruna Escuer, Pere; Pineda Soler, Eloy; Rojas Gregorio, Jose Ignacio; Crespo Artiaga, Daniel
  14th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM 2007)
  p. 195-196
  Presentation's date: 2007-08-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Phase-field modelling of microstructural evolution in primary crystallization

   Pineda Soler, Eloy
  14th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM 2007)
  Presentation's date: 2007-08-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Structural change of conventional and bulk-forming metallic glasses during annealing

   Pineda Soler, Eloy
  III Reunión Nacional AUSE (Asociación de usuarios de sincrotrón de España)
  Presentation's date: 2007-07-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Structural change of conventional and bulk-forming metallic glasses during annealing

   Pineda Soler, Eloy; Hidalgo, I; Bruna Escuer, Pere; Pradell Cara, Trinitat; Labrador, A; Crespo Artiaga, Daniel
  III Reunión Nacional AUSE (Asociación de usuarios de sincrotrón de España)
  p. 70
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Structural study of conventional and bulk metallic glasses during annealing

   Pineda Soler, Eloy; Hidalgo, I; Bruna Escuer, Pere; Pradell Cara, Trinitat; Labrador, A; Preda, S; Crespo Artiaga, Daniel
  14th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM 2007)
  p. 217
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window