Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 89 results
 • An epipolar-constrained prior for efficient search in multi-view scenarios

   Bosch, Ignacio; Salvador, Jordi; Pérez-Pellitero, Eduardo; Ruiz Hidalgo, Javier
  European Signal Processing Conference
  p. 1667-1671
  Presentation's date: 2014-09-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper we propose a novel framework for fast exploitation of multi-view cues with applicability in different image processing problems. In order to bring our proposed framework into practice, an epipolar-constrained prior is presented, onto which a random search algorithm is proposed to find good matches among the different views of the same scene. This algorithm includes a generalization of the local coherency in 2D images for multi-view wide-baseline cases. Experimental results show that the geometrical constraint allows a faster initial convergence when finding good matches. We present some applications of the proposed framework on classical image processing problems.

  In this paper we propose a novel framework for fast exploitation of multi-view cues with applicability in different image processing problems. In order to bring our proposed framework into practice, an epipolar-constrained prior is presented, onto which a random search algorithm is proposed to find good matches among the different views of the same scene. This algorithm includes a generalization of the local coherency in 2D images for multi-view wide-baseline cases. Experimental results show that the geometrical constraint allows a faster initial convergence when finding good matches. We present some applications of the proposed framework on classical image processing problems.

 • Grup de processament d'imatge i video

   Gasull Llampallas, Antoni; Giro Nieto, Xavier; Marques Acosta, Fernando; Morros Rubió, Josep Ramon; Oliveras Verges, Albert; Pardas Feliu, Montserrat; Ruiz Hidalgo, Javier; Salembier Clairon, Philippe Jean; Sayrol Clols, Elisa; Vilaplana Besler, Veronica; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share

 • Procesado de información heterogénea y señales en grafos para Big Data:aplicación en cribado de alto rendimiento,teledetección,multimedia y HCI

   Gasull Llampallas, Antoni; Ruiz Hidalgo, Javier; Giro Nieto, Xavier; Marques Acosta, Fernando; Morros Rubió, Josep Ramon; Oliveras Verges, Albert; Salembier Clairon, Philippe Jean; Sayrol Clols, Elisa; Vilaplana Besler, Veronica; Casas Pla, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat
  Competitive project

   Share

 • Media production, delivery and interaction for platform independent systems

  DOI: 10.1002/9781118706350
  Date of publication: 2014-01-01
  Book

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Presents current trends and potential future developments by leading researchers in immersive media production, delivery, rendering and interaction The underlying audio and video processing technology that is discussed in the book relates to areas such as 3D object extraction, audio event detection; 3D sound rendering and face detection, gesture analysis and tracking using video and depth information. The book will give an insight into current trends and developments of future media production, delivery and reproduction. Consideration of the complete production, processing and distribution chain will allow for a full picture to be presented to the reader. Production developments covered will include integrated workflows developed by researchers and industry practitioners as well as capture of ultra-high resolution panoramic video and 3D object based audio across a range of programme genres. Distribution developments will include script based format agnostic network delivery to a full range of devices from large scale public panoramic displays with wavefield synthesis and ambisonic audio reproduction to 'small screen' mobile devices. Key developments at the consumer end of the chain apply to both passive and interactive viewing modes and will incorporate user interfaces such as gesture recognition and 'second screen' devices to allow manipulation of the audio visual content.

 • Interactive rendering

   Ruiz Hidalgo, Javier; Borsum, Malte; Kochale, Axel; Zoric, Goranka
  DOI: 10.1002/9781118706350
  Date of publication: 2014-01-01
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Presents current trends and potential future developments by leading researchers in immersive media production, delivery, rendering and interaction The underlying audio and video processing technology that is discussed in the book relates to areas such as 3D object extraction, audio event detection; 3D sound rendering and face detection, gesture analysis and tracking using video and depth information. The book will give an insight into current trends and developments of future media production, delivery and reproduction. Consideration of the complete production, processing and distribution chain will allow for a full picture to be presented to the reader. Production developments covered will include integrated workflows developed by researchers and industry practitioners as well as capture of ultra-high resolution panoramic video and 3D object based audio across a range of programme genres. Distribution developments will include script based format agnostic network delivery to a full range of devices from large scale public panoramic displays with wavefield synthesis and ambisonic audio reproduction to 'small screen' mobile devices. Key developments at the consumer end of the chain apply to both passive and interactive viewing modes and will incorporate user interfaces such as gesture recognition and 'second screen' devices to allow manipulation of the audio visual content.

 • Human body analysis using depth data.  Open access

   Suau Cuadros, Xavier
  Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'anàlisi del cos humà és una de les àrees més àmplies del camp de la visió per computador. Els investigadors han posat un gran esforç en el camp de l'anàlisi del cos humà, sobretot durant la darrera dècada, degut als grans avenços tecnològics, tant pel que fa a les càmeres com a la potència de càlcul. L'anàlisi del cos humà engloba varis temes com la detecció i segmentació de persones, el seguiment del moviment del cos, o el reconeixement d'accions. Tot i que els éssers humans duen a terme aquestes tasques d'una manera natural, es converteixen en un difícil problema quan s'ataca des de l'òptica de la visió per computador. Situacions adverses, com poden ser la perspectiva del punt de vista, les oclusions, les condicions d'il·luminació o la variabilitat de comportament entre persones, converteixen l'anàlisi del cos humà en una tasca complicada.En el camp de la visió per computador, l'evolució de la recerca va sovint lligada al progrés tecnològic, tant dels sensors com de la potència de càlcul dels ordinadors. Els mètodes tradicionals d'anàlisi del cos humà estan basats en càmeres de color. Això limita molt els enfocaments, ja que la informació disponible prové únicament de les dades de color. El concepte multivista va suposar salt de qualitat important. En els enfocaments multivista es tenen múltiples càmeres gravant una mateixa escena simultàniament, permetent utilitzar informació 3D gràcies a algorismes de combinació estèreo. El fet de disposar de informació 3D és un punt clau, ja que el cos humà es mou en un espai tri-dimensional. Així doncs, problemes com les oclusions es poden apaivagar si es disposa de informació 3D.L'aparició de les càmeres de profunditat comercials ha suposat un segon salt en el camp de l'anàlisi del cos humà. Mentre els mètodes multivista tradicionals requereixen un muntatge pesat i car, i una calibració precisa de totes les càmeres; les noves càmeres de profunditat ofereixen informació 3D de forma directa amb un sol sensor. Aquestes càmeres es poden instal·lar ràpidament en una gran varietat d'entorns, ampliant enormement l'espectre d'aplicacions, que era molt reduït amb enfocaments multivista. A més a més, com que les càmeres de profunditat estan basades en llum infraroja, no pateixen problemes relacionats amb canvis d'il·luminació.En aquesta tesi, ens centrem en l'estudi de la informació que ofereixen les càmeres de profunditat, i la seva aplicació al problema d'anàlisi del cos humà. Proposem noves vies per descriure les dades de profunditat mitjançant descriptors específics, capaços d'emfatitzar característiques de l'escena que seran útils de cara a una posterior anàlisi del cos humà. Aquests descriptors exploten l'estructura 3D de les dades de profunditat per superar descriptors 3D generalistes o basats en color. També estudiem el problema de detecció de persones, proposant un mètode per detectar caps robust i ràpid. Ampliem aquest mètode per obtenir un algorisme de seguiment de mans que ha estat utilitzat al llarg de la tesi. En la part final del document, ens centrem en l'anàlisi de les mans com a subàrea de l'anàlisi del cos humà. Degut a la recent aparició de les càmeres de profunditat, hi ha una manca de bases de dades públiques. Contribuïm amb una base de dades pensada per la localització de dits i el reconeixement de gestos utilitzant dades de profunditat. Aquesta base de dades és el punt de partida de dues contribucions sobre localització de dits i reconeixement de gestos basades en tècniques de classificació. En aquests mètodes, també explotem les ja mencionades propostes de descriptors per millor adaptar-nos a la naturalesa de les dades de profunditat.

  Human body analysis is one of the broadest areas within the computer vision field. Researchers have put a strong effort in the human body analysis area, specially over the last decade, due to the technological improvements in both video cameras and processing power. Human body analysis covers topics such as person detection and segmentation, human motion tracking or action and behavior recognition. Even if human beings perform all these tasks naturally, they build-up a challenging problem from a computer vision point of view. Adverse situations such as viewing perspective, clutter and occlusions, lighting conditions or variability of behavior amongst persons may turn human body analysis into an arduous task. In the computer vision field, the evolution of research works is usually tightly related to the technological progress of camera sensors and computer processing power. Traditional human body analysis methods are based on color cameras. Thus, the information is extracted from the raw color data, strongly limiting the proposals. An interesting quality leap was achieved by introducing the multiview concept. That is to say, having multiple color cameras recording a single scene at the same time. With multiview approaches, 3D information is available by means of stereo matching algorithms. The fact of having 3D information is a key aspect in human motion analysis, since the human body moves in a three-dimensional space. Thus, problems such as occlusion and clutter may be overcome with 3D information. The appearance of commercial depth cameras has supposed a second leap in the human body analysis field. While traditional multiview approaches required a cumbersome and expensive setup, as well as a fine camera calibration; novel depth cameras directly provide 3D information with a single camera sensor. Furthermore, depth cameras may be rapidly installed in a wide range of situations, enlarging the range of applications with respect to multiview approaches. Moreover, since depth cameras are based on infra-red light, they do not suffer from illumination variations. In this thesis, we focus on the study of depth data applied to the human body analysis problem. We propose novel ways of describing depth data through specific descriptors, so that they emphasize helpful characteristics of the scene for further body analysis. These descriptors exploit the special 3D structure of depth data to outperform generalist 3D descriptors or color based ones. We also study the problem of person detection, proposing a highly robust and fast method to detect heads. Such method is extended to a hand tracker, which is used throughout the thesis as a helpful tool to enable further research. In the remainder of this dissertation, we focus on the hand analysis problem as a subarea of human body analysis. Given the recent appearance of depth cameras, there is a lack of public datasets. We contribute with a dataset for hand gesture recognition and fingertip localization using depth data. This dataset acts as a starting point of two proposals for hand gesture recognition and fingertip localization based on classification techniques. In these methods, we also exploit the above mentioned descriptor proposals to finely adapt to the nature of depth data.%, and enhance the results in front of traditional color-based methods.

  L’anàlisi del cos humà és una de les àrees més àmplies del camp de la visió per computador. Els investigadors han posat un gran esforç en el camp de l’anàlisi del cos humà, sobretot durant la darrera dècada, degut als grans avenços tecnològics, tant pel que fa a les càmeres com a la potencia de càlcul. L’anàlisi del cos humà engloba varis temes com la detecció i segmentació de persones, el seguiment del moviment del cos, o el reconeixement d'accions. Tot i que els essers humans duen a terme aquestes tasques d'una manera natural, es converteixen en un difícil problema quan s'ataca des de l’òptica de la visió per computador. Situacions adverses, com poden ser la perspectiva del punt de vista, les oclusions, les condicions d’il•luminació o la variabilitat de comportament entre persones, converteixen l’anàlisi del cos humà en una tasca complicada. En el camp de la visió per computador, l’evolució de la recerca va sovint lligada al progrés tecnològic, tant dels sensors com de la potencia de càlcul dels ordinadors. Els mètodes tradicionals d’anàlisi del cos humà estan basats en càmeres de color. Això limita molt els enfocaments, ja que la informació disponible prové únicament de les dades de color. El concepte multivista va suposar salt de qualitat important. En els enfocaments multivista es tenen múltiples càmeres gravant una mateixa escena simultàniament, permetent utilitzar informació 3D gràcies a algorismes de combinació estèreo. El fet de disposar d’informació 3D es un punt clau, ja que el cos humà es mou en un espai tri-dimensional. Això doncs, problemes com les oclusions es poden apaivagar si es disposa de informació 3D. L’aparició de les càmeres de profunditat comercials ha suposat un segon salt en el camp de l’anàlisi del cos humà. Mentre els mètodes multivista tradicionals requereixen un muntatge pesat i car, i una celebració precisa de totes les càmeres; les noves càmeres de profunditat ofereixen informació 3D de forma directa amb un sol sensor. Aquestes càmeres es poden instal•lar ràpidament en una gran varietat d'entorns, ampliant enormement l'espectre d'aplicacions, que era molt reduït amb enfocaments multivista. A més a més, com que les càmeres de profunditat estan basades en llum infraroja, no pateixen problemes relacionats amb canvis d’il•luminació. En aquesta tesi, ens centrem en l'estudi de la informació que ofereixen les càmeres de profunditat, i la seva aplicació al problema d’anàlisi del cos humà. Proposem noves vies per descriure les dades de profunditat mitjançant descriptors específics, capaços d'emfatitzar característiques de l'escena que seran útils de cara a una posterior anàlisi del cos humà. Aquests descriptors exploten l'estructura 3D de les dades de profunditat per superar descriptors 3D generalistes o basats en color. També estudiem el problema de detecció de persones, proposant un mètode per detectar caps robust i ràpid. Ampliem aquest mètode per obtenir un algorisme de seguiment de mans que ha estat utilitzat al llarg de la tesi. En la part final del document, ens centrem en l’anàlisi de les mans com a subàrea de l’anàlisi del cos humà. Degut a la recent aparició de les càmeres de profunditat, hi ha una manca de bases de dades públiques. Contribuïm amb una base de dades pensada per la localització de dits i el reconeixement de gestos utilitzant dades de profunditat. Aquesta base de dades és el punt de partida de dues contribucions sobre localització de dits i reconeixement de gestos basades en tècniques de classificació. En aquests mètodes, també explotem les ja mencionades propostes de descriptors per millor adaptar-nos a la naturalesa de les dades de profunditat.

 • Bayesian region selection for adaptive dictionary-based Super-Resolution

   Pérez-Pellitero, Eduardo; Salvador, Jordi; Ruiz Hidalgo, Javier; Rosenhahn, Bodo
  British Machine Vision Conference
  p. 1-11
  Presentation's date: 2013-09-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The performance of dictionary-based super-resolution (SR) strongly depends on the contents of the training dataset. Nevertheless, many dictionary-based SR methods randomly select patches from of a larger set of training images to build their dictionaries, thus relying on patches being diverse enough. This paper describes an external-dictionary SR algorithm based on adaptively selecting an optimal subset of patches out of the training images. Each training image is divided into sub-image entities, named regions, of such size that texture consistency is preserved. For each input patch to super-resolve, the best-fitting region (with enough high-freqeuncy energy) is found through a Bayesian selection. In order to handle the high number of regions in the train- ing dataset, a local Naive Bayes Nearest Neighbor (NBNN) approach is used. Trained with this adapted subset of patches, sparse coding SR is applied to recover the high- resolution image. Experimental results demonstrate that using our adaptive algorithm produces an improvement in SR performance with respect to non-adaptive training.

 • Dissemination and exploitation report (including Standardisation). FascinatE deliverable D7.1.3c

   Kienast, Gert; Oldfield, Rob; Batke, J.M.; Kochale, Axel; Riemann, Uwe; Spille, Jens; Ruiz Hidalgo, Javier; Steurer, Johannes; Masetti, Marco; Schreer, Oliver; Thomas, E.; Niamut, Omar
  Date: 2013-08-23
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • End user, production and aardware and network requirements. FascinatE deliverable D1.1.3

   Niamut, Omar; Thomas, Graham; Macq, Jean François; Kienast, Gert; Engstrom, Arvid; Zoric, Goranka; Ruiz Hidalgo, Javier; Suau Cuadros, Xavier
  Date: 2013-07-25
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Report on system performance. FascinatE deliverable D1.5.4

   Schreer, Oliver; Feldmann, Ingo; Weissig, Christian; Finn, Arne; Steurer, Johannes; Thomas, Graham; Gibb, Andrew; Spille, Jens; Kochale, Axel; Kropp, Holger; Borsum, Malte; Ruiz Hidalgo, Javier; Macq, Jean François; Verzijp, Nico; Oldfield, Rob; Shirley, Ben; Prins, M.J.; Niamut, Omar; Matthew, S.; Kienast, Gert; Kaiser, Rene; Weiss, Wolfgang; Bailer, Werner
  Date: 2013-07-30
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Real-time AV renderer with support for WFS and full interactivity. FascinatE deliverable D5.1.4

   Kochale, Axel; Borsum, Malte; Spille, Jens; Kropp, Holger; Alcoverro Vidal, Marcel; Gil Moreno, Albert; Morros Rubió, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier; Suau Cuadros, Xavier; Macq, Jean François; Verzijp, Nico; Oldfield, Rob; Zoric, Goranka
  Date: 2013-07-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fusion of colour and depth partitions for depth map coding

   Maceira Duch, Marc; Morros Rubió, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier
  International Conference on Digital Signal Processing
  p. 1-7
  DOI: 10.1109/ICDSP.2013.6622781
  Presentation's date: 2013-07-02
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  3D video coding includes the use of multiple color views and depth maps associated to each view. An adequate coding of depth maps should be adapted to the characteristics of depth maps: smooth regions and sharp edges. In this paper a segmentation-based technique is proposed for improving the depth map compression while preserving the main discontinuities that exploits the color-depth similarity of 3D video. An initial coarse depth map segmentation is used to locate the main discontinuities in depth. The resulting partition is improved by fusing a color partition. We assume that the color image is first encoded and available when the associated depth map is encoded, therefore the color partition can be segmented in the decoder without introducing any extra cost. A new segmentation criterion inspired by super-pixels techniques is proposed to obtain the color partition. Initial experimental results show similar compression efficiency to HEVC with a big potential for further improvements.

 • Access to the full text
  Report on final demonstration. FascinatE deliverable D6.3.1  Open access

   Thomas, Graham; Schreer, Oliver; Thallinger, Georg; Kienast, Gert; Oldfield, Rob; Ruiz Hidalgo, Javier; Macq, Jean François; Prins, M.J.
  Date: 2013-06-21
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The objective of WP6 in the FascinatE project is to organise a series of convincing demonstrations that raise awareness of the project in the broadcast and m edia industry, as well as providing focal points for the technical work of the project. This document reports on the third and final public demonstration of FascinatE technology, held at MediaCity UK, at the premises of the University of Salford. The centrepiece of the demonstration was the use of the end-to-end FascinatE chain being used to capture, deliver and display a live music and dance performance staged in the University¿s Digital Performance Lab. The performance ran three times during the day, with each show being preced ed by a 30-minute presentation to introduce the project and explain the various aspects of the technol ogy that were about to be demonstrated. This was accompanied by a set of stand-alone demonstrations that ran throughout the day, giving more in-depth insights into various results from the project. The event also resulted in several press publications, which are also listed in this deliverable. During the demonstrations, audio and video data were captured to support the evaluation tasks during the remainder of the project, and for use for research beyond the end of the project.

  The objective of WP6 in the FascinatE project is to organise a series of convincing demonstrations that raise awareness of the project in the broadcast and media industry, as well as providing focal points for the technical work of the project. This document reports on the third and final public demonstration of FascinatE technology, held at MediaCity UK, at the premises of the University of Salford. The centrepiece of the demonstration was the use of the end-to-end FascinatE chain being used to capture, deliver and display a live music and dance performance staged in the University’s Digital Performance Lab. The performance ran three times during the day, with each show being preced ed by a 30-minute presentation to introduce the project and explain the various aspects of the technol ogy that were about to be demonstrated. This was accompanied by a set of stand-alone demonstrations that ran throughout the day, giving more in-depth insights into various results from the project. The event also resulted in several press publications, which are also listed in this deliverable. During the demonstrations, audio and video data were captured to support the evaluation tasks during the remainder of the project, and for use for research beyond the end of the project.

 • Access to the full text
  Gesture controlled interactive rendering in a panoramic scene  Open access

   Kochale, Axel; Ruiz Hidalgo, Javier; Borsum, Malte
  European Interactive TV Conference
  p. 188-189
  Presentation's date: 2013-06-24
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The demonstration described hereafter covers technical work carried out in the FascinatE project [1], related to the interactive retrieval and rendering of high-resolution panoramic scenes. The scenes have been captured by a special panoramic camera (the OMNICAM) [2] with is capturing high resolution video featuring a wide angle (180 degrees) field of view. Users can access the content by interacting based on a novel device-less and markerless gesture-based system that allows them to interact as naturally as possible, permitting the user to control the rendering of the scene by zooming, panning or framing through the panoramic scene.

  The demonstration described hereafter covers technical work carried out in the FascinatE project [1], related to the interactive retrieval and rendering of high-resolution panoramic scenes. The scenes have been captured by a special panoramic camera (the OMNICAM) [2] with is capturing high resolution video featuring a wide angle (180 degrees) field of view. Users can access the content by interacting based on a novel device-less and markerless gesture-based system that allows them to interact as naturally as possible, permitting the user to control the rendering of the scene by zooming, panning or framing through the panoramic scene

 • Gesture interaction with rich TV content in the social setting

   Zoric, Goranka; Engström, Arvid; Barkhuus, Louise; Ruiz Hidalgo, Javier; Kochale, Axel
  ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
  p. 1-4
  Presentation's date: 2013-04-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The appearance of new immersive TV content has increased the interactive possibilities presented to the viewers. Increased interactivity is seen as a valuable feature in viewing richer television content, but new functionalities are limited by what can be done naturally and intuitively using available devices like remote controls. Therefore, new interaction techniques, such as visual gestures control systems, have appeared aiming to enhance the viewers¿ viewing experience. In this work we begin uncovering the potential and challenges of gesture interaction with ultra high definition video for people watching TV together. As a first step we have done a study with a group of people interacting with such content using a gesture-based system in the home environment

 • Towards a format-agnostic approach for production, delivery and rendering of immersive media

   Niamut, Omar A.; Kaiser, Rene; Kienast, Gert; Kochale, Axel; Spille, Jens; Schreer, Oliver; Ruiz Hidalgo, Javier; Macq, Jean François; Shirley, Ben
  ACM Multimedia Systems
  p. 249-260
  DOI: 10.1145/2483977.2484007
  Presentation's date: 2013-03-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The media industry is currently being pulled in the often-opposing directions of increased realism (high resolution, stereoscopic, large screen) and personalization (selection and control of content, availability on many devices). We investigate the feasibility of an end-to-end format-agnostic approach to support both these trends. In this paper, different aspects of a format- agnostic capture, production, delivery and rendering system are discussed. At the capture stage, the concept of layered scene representation is introduced, including panoramic video and 3D audio capture. At the analysis stage, a virtual director component is discussed that allows for automatic execution of cinematographic principles, using feature tracking and saliency detection. At the delivery stage, resolution-independent audiovisual transport mechanisms for both managed and unmanaged networks are treated. In the rendering stage, a rendering process that includes the manipulation of audiovisual content to match the connected display and loudspeaker properties is introduced. Different parts of the complete system are revisited demonstrating the requirements and the potential of this advanced concept.

 • Variational reconstruction and restoration for video super-resolution

   Salvador, Jordi; Rivero, Daniel; Kochale, Axel; Ruiz Hidalgo, Javier
  International Conference on Pattern Recognition
  p. 1047-1051
  Presentation's date: 2012-11-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents a variational framework for obtaining super-resolved video-sequences, based on the observation that reconstruction-based Super-Resolution (SR) algorithms are limited by two factors: registration exactitude and Point Spread Function (PSF) estimation accuracy. To minimize the impact of the first limiting factor, a small-scale linear in-painting algorithm is proposed to provide smooth SR video frames. To improve the second limiting factor, a fast PSF local estimation and total variation-based denoising is proposed. Experimental results reflect the improvements provided by the proposed method when compared to classic SR approaches. 2012 ICPR Org Committee.

 • INTAIRACT: Joint hand gesture and fingertip classification for touchless interaction

   Suau Cuadros, Xavier; Alcoverro Vidal, Marcel; Lopez Mendez, Adolfo; Ruiz Hidalgo, Javier; Casas Pla, Josep Ramon
  European Conference on Computer Vision
  p. 602-606
  DOI: 10.1007/978-3-642-33885-4_62
  Presentation's date: 2012-10-08
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this demo we present intAIRact, an online hand-based touchless interaction system. Interactions are based on easy-to-learn hand gestures, that combined with translations and rotations render a user friendly and highly configurable system. The main advantage with respect to existing approaches is that we are able to robustly locate and identify fingertips. Hence, we are able to employ a simple but powerful alphabet of gestures not only by determining the number of visible fingers in a gesture, but also which fingers are being observed. To achieve such a system we propose a novel method that jointly infers hand gestures and fingertip locations using a single depth image from a consumer depth camera. Our approach is based on a novel descriptor for depth data, the Oriented Radial Distribution (ORD) [1]. On the one hand, we exploit the ORD for robust classification of hand gestures by means of efficient k-NN retrieval. On the other hand, maxima of the ORD are used to perform structured inference of fingertip locations. The proposed method outperforms other state-of-the-art approaches both in gesture recognition and fingertip localization. An implementation of the ORD extraction on a GPU yields a real-time demo running at approximately 17fps on a single laptop

 • Depth map coding based on a optimal hierarchical region representation

   Maceira Duch, Marc; Ruiz Hidalgo, Javier; Morros Rubió, Josep Ramon
  3DTV Conference
  p. 1-4
  DOI: 10.1109/3DTV.2012.6365481
  Presentation's date: 2012-10-15
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Multiview color information used jointly with depth maps is a widespread technique for 3D video. Using this depth information, 3D functionalities such as free view point video can be provided by means of depth-image-based rendering techniques. In this pa- per, a new technique to encode depth maps is proposed. Based on the usually smooth structure and the sharp edges of depth map, our proposal segments the depth map into homogeneous regions of ar- bitrary shape and encodes the contents of these regions using dif- ferent texture coding strategies. An optimal lagrangian approach is applied to the hierarchical region representation provided by our segmentation technique. This approach automatically selects the best encoding strategy for each region and the optimal partition to encode the depth map. To avoid the high coding costs of coding the resulting partition, a prediction is made using the associated decoded color image

 • AV renderer with enhanced processing with integration of scripting language. FascinatE deliverable D5.1.3

   Kochale, Axel; Borsum, M.; Spille, Jens; Kropp, H.; Ruiz Hidalgo, Javier; Suau Cuadros, Xavier; Gil Moreno, Albert; Macq, Jean François; Oldfield, Rob
  Date: 2012-09-03
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Postprint (author’s final draft)

 • Interim System Integration. FascinatE deliverable D1.5.2

   Schreer, Oliver; Feldmann, I.; Weissig, Ch.; Finn, A.; Spille, Jens; Steurer, Johannes; Kochale, Axel; Ruiz Hidalgo, Javier; Thomas, Graham; Gibb, Andrew; Macq, Jean François; Rondao Alface, P.; Prins, M.J.; Mathew, S.; Niamut, Omar A.; Kaiser, Rene; Weiss, Thomas; Bailer, W; Oldfield, Rob; Shirley, Ben
  Date: 2012-08-27
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Report on interim demonstration. FascinatE deliverable D6.2.1

   Schreer, Oliver; Thomas, Graham; Thallinger, Georg; Kienast, Gert; Oldfield, Rob; Ruiz Hidalgo, Javier; Macq, Jean François
  Date: 2012-07-25
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Oriented radial distribution on depth data: application to the detection of end-effectors  Open access

   Suau Cuadros, Xavier; Ruiz Hidalgo, Javier; Casas Pla, Josep Ramon
  IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
  Presentation's date: 2012-03-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  End-effectors are considered to be the main topological extremities of a given 3D body. Even if the nature of such body is not restricted, this paper focuses on the human body case. Detection of human extremities is a key issue in the human motion capture domain, being needed to initialize and update the tracker. Therefore, the effectiveness of human motion capture systems usually depends on the reliability of the obtained end-effectors. The increasing accuracy, low cost and easy installation of depth cameras has opened the door to new strategies to overcome the body pose estimation problem. With the objective of detecting the head, hands and feet of a human body, we propose a new local feature computed from depth data, which gives an idea of its curvature and prominence. Such feature is weighted depending on recent detections, providing also a temporal dimension. Based on this feature, some end-effector candidate blobs are obtained and classified into head, hands and feet according to three probabilistic descriptors.

 • Dissemination and exploitation plan (including standardisation). FascinatE deliverable D7.1.3b

   Niamut, Omar A.; Kienast, Gert; Thallinger, Georg; Schreer, Oliver; Kochale, Axel; Ruiz Hidalgo, Javier; Thomas, Graham; Oldfield, Rob; Macq, Jean François; Masetti, Marco
  Date: 2012-02-16
  Report

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Postprint (author’s final draft)

 • End user, production and hardware and network requirements. FascinatE deliverable D1.1.2

   Ruiz Hidalgo, Javier; Casas Pla, Josep Ramon; Suau Cuadros, Xavier; Gibb, Andrew; Prins, M.J.; Zoric, G.; Engström, A.; Perry, M.; Önnevall, E.; Juhlin, O.; Hannerfors, P.; Macq, Jean François; Schreer, Oliver
  Date: 2012-02-14
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Interim System Specification. FascinatE deliverable D1.4.2

   Thomas, Graham; Schreer, Oliver; Shirley, Ben; Oldfield, Rob; Kaiser, Rene; Bailer, W; Steurer, Johannes; Kienast, Gert; Poggi, A.; Macq, Jean François; Zoric, G.; Ruiz Hidalgo, Javier; Niamut, Omar A.; Prins, M.J.; Borsum, M.; Spille, Jens; Kochale, Axel
  Date: 2012-01-13
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Requirements for the network interfaces and interactive systems usability. FascinatE deliverable D5.3.1

   Rondao Alface, P.; Macq, Jean François; Verzijp, Nico; Zoric, G.; Önnevall, E.; Ruiz Hidalgo, Javier; Spille, Jens; Oldfield, Rob; van Brandenburg, R.
  Date: 2012-01-31
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Metadata and knowledge models and tools. Fascinate deliverable D3.1.2

   Bailer, W; Kaiser, Rene; Poggi, A.; Macq, Jean François; Thomas, Graham; Kochale, Axel; Ruiz Hidalgo, Javier
  Date: 2011-12-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • First system integration. Fascinate deliverable D1.5.1

   Schreer, Oliver; Feldmann, I.; Finn, A.; Spille, Jens; Kochale, Axel; Ruiz Hidalgo, Javier; Gibb, Andrew; Steurer, Johannes; Thomas, Graham; Oldfield, Rob; Shirley, Ben; Thaler, M.; Macq, Jean François; Rondao Alface, P.; Prins, M.J.; Matthew, S.; Niamut, Omar A.
  Date: 2011-10-31
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • AV renderer with arbitrary sparse loudspeaker setups & simple interactivity. Deliverable Fascinate D5.1.2

   Kochale, Axel; Borsum, M.; Abeling, S.; Ruiz Hidalgo, Javier; Suau Cuadros, Xavier; Oldfield, Rob
  Date: 2011-09-21
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Advanced visual rendering, gesture-based interaction and distributed delivery for immersive and interactive media services

   Niamut, Omar A.; Kochale, Axel; Ruiz Hidalgo, Javier; Macq, Jean François; Kienast, Gert
  International Broadcasting Convention
  p. 1-8
  Presentation's date: 2011-09-11
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Format-agnostic approach for production, delivery and rendering of immersive media

   Schreer, Oliver; Thomas, Graham; Niamut, Omar A.; Macq, Jean François; Kochale, Axel; Batke, J.M.; Ruiz Hidalgo, Javier; Oldfield, Rob; Shirley, Ben; Thallinger, Georg
  Networked and Electronic Media
  Presentation's date: 2011-09-27
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The media industry is currently being pulled in the often-opposing directions of increased realism (high resolution, stereoscopic, large screen) and personalisation (selection and control of content, availability on many devices). A capture, production, delivery and rendering system capable of supporting both these trends is being developed by the EU-funded FascinatE project. In this paper, different aspects of the format agnostic approach are discussed which we believe can be a promising concept for future media production and consumption. The different parts of the complete multimedia production and delivery process are revisited demonstrating the requirements and the potential of such an advanced concept.

 • Real-time head and hand tracking based on 2.5D data

   Suau Cuadros, Xavier; Casas Pla, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier
  IEEE International Conference on Multimedia and Expo
  p. 1-6
  DOI: 10.1109/ICME.2011.6011869
  Presentation's date: 2011-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A novel real-time algorithm for head and hand tracking is proposed in this paper. This approach is based on 2.5D data from a range camera, which is exploited to resolve ambiguities and overlaps. Experimental results show high robustness against partial occlusions and fast movements. The estimated positions are fairly stable, allowing the extraction of accurate trajectories which may be used for gesture classification purposes.

 • Procesado de vídeo multicámara empleando información de la escena: aplicación a eventos deportivos, interacción visual y 3DTV

   Gasull Llampallas, Antoni; Oliveras Verges, Albert; Giro Nieto, Xavier; Vilaplana Besler, Veronica; Ruiz Hidalgo, Javier; Morros Rubió, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat; Sayrol Clols, Elisa; Marques Acosta, Fernando; Salembier Clairon, Philippe Jean; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  FascinatE D3.1.1 Survey of Metadata and Knowledge for Automated Scripting  Open access

   Bailer, W; Kaiser, Rene; Engstrom, A.; Ruiz Hidalgo, Javier; Kochale, Axel; Macq, Jean François; Rondao Alface, P.; Verzijp, Nico; Masetti, Marco; Poggi, A.; Niamut, Omar A.; Shirley, Ben; Oldfield, Rob; Schreer, Oliver; Thomas, Graham
  Date: 2010-11-30
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This document defines the various types of metadata in the FascinatE system and discusses representation requirements and candidate formats. The document considers various types of metadata describing capture, production, context, content, scripts, network, terminals and users. Representation of essence and essence-like metadata (e.g. depth maps) are out of scope of this document.

 • FascinatE D1.4.1 Initial system specification

   Ruiz Hidalgo, Javier
  Date: 2010-11-01
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  FascinatE Newsletter 1  Open access

   Ruiz Hidalgo, Javier; Suau Cuadros, Xavier; Thallinger, Georg; Shirley, Ben
  Date: 2010-10-01
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This FascinatE newsletter explains how gesture recognition will be used in the FascinatE system, how our first test shoot went at a Premier League football match, and explains about up and coming events.

 • Best student paper award ICIP 2010

   Suau Cuadros, Xavier; Casas Pla, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier
  Award or recognition

   Share

 • FascinatE D1.1.1 End user, production and hardware and networking requirements

   Ruiz Hidalgo, Javier; Casas Pla, Josep Ramon; Suau Cuadros, Xavier; Gibb, Andrew; Niamut, Omar A.; Prins, M.J.; Zoric, G.; Engström, A.; Perry, M.; Önnevall, E.; Juhlin, O.; Macq, Jean François
  Date: 2010-09-01
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • FascinatE D5.1.1 AV renderer specification and basic characterisation of audience interaction

   Borsum, M.; Spille, Jens; Kochale, Axel; Önnevall, E.; Zoric, G.; Ruiz Hidalgo, Javier
  Date: 2010-09-01
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Surface reconstruction by restricted and oriented propagation

   Suau Cuadros, Xavier; Casas Pla, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier
  IEEE International Conference on Image Processing
  p. 813-816
  DOI: 10.1109/ICIP.2010.5652707
  Presentation's date: 2010-09-27
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • HESPERIA Homeland security: tecnologías para la seguridad integral en espacios públicos e infraestructuras CENIT-2005 Paquete de Trabajo 5, Actividad 5.2 E.5.2.1 Descripción del plan de pruebas

   Ruiz Hidalgo, Javier; Morros Rubió, Josep Ramon; Albiol Colomer, Antonio; Albiol Colomer, Alberto; Silla Martínez, María Julia; Sainz, Félix
  Date: 2010-02-01
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Format-Agnostic SCript-based INterAcTive Experience

   Casas Pla, Josep Ramon; Morros Rubió, Josep Ramon; Marques Acosta, Fernando; Pardas Feliu, Montserrat; Ruiz Hidalgo, Javier
  Competitive project

   Share

 • FascinatE: Format-Agnostic SCript-based INterAcTive Experience

   Casas Pla, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier; Suau Cuadros, Xavier; Morros Rubió, Josep Ramon; Pardas Feliu, Montserrat; Marques Acosta, Fernando
  Competitive project

   Share

 • HESPERIA Homeland security: tecnologías para la seguridad integral en espacios públicos e infraestructuras CENIT-2005 Entregable 3.1.1 Revisión del estado del arte 2009

   Ruiz Hidalgo, Javier; Sainz, Félix; Albiol Colomer, Antonio; Albiol Colomer, Alberto; Morros Rubió, Josep Ramon
  Date: 2010-01-01
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Adquisición multicámara para Free Viewpoint Video (MC4FVV)

   Pardas Feliu, Montserrat; Giro Nieto, Xavier; Vilaplana Besler, Veronica; Ruiz Hidalgo, Javier; Morros Rubió, Josep Ramon; Salembier Clairon, Philippe Jean; Marques Acosta, Fernando; Gasull Llampallas, Antoni; Oliveras Verges, Albert; Sayrol Clols, Elisa; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Multi-resolution illumination compensation for foreground extraction  Open access  awarded activity

   Suau Cuadros, Xavier; Casas Pla, Josep Ramon; Ruiz Hidalgo, Javier
  IEEE International Conference on Image Processing
  p. 3225-3228
  DOI: 10.1109/ICIP.2009.5414358
  Presentation's date: 2009-11-10
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Illumination changes may lead to false foreground (FG) segmentation and tracking results. Most of the existing FG extraction algorithms obtain a background (BG) estimation from temporal statistical parameters. Such algorithms consider a quasi-static BG which does not change but slowly. Therefore, fast illumination changes are not taken into account by the BG estimator and they are considered as FG. The aim of the proposed algorithm is to reduce illumination effects in video sequences in order to improve foreground segmentation performances.

 • GRUP DE PROECESSAMENT D'IMATGE I VIDEO (GPI)

   Pardas Feliu, Montserrat; Salembier Clairon, Philippe Jean; Gasull Llampallas, Antoni; Giro Nieto, Xavier; Vilaplana Besler, Veronica; Ruiz Hidalgo, Javier; Sayrol Clols, Elisa; Marques Acosta, Fernando; Oliveras Verges, Albert; Morros Rubió, Josep Ramon; Casas Pla, Josep Ramon
  Competitive project

   Share