Cuadros Domènech, Rosa Maria
Total activity: 31
Research group
ENGIBIO - Engineering and Biotechnology
Department
Department of Chemical Engineering
School
Escola d'Enginyeria d'Igualada
E-mail
rosa.cuadroseei.upc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 31 of 31 results
 • Low carbon products for the design of innovative leather processes. Part I: Determination of the optimal chemical modification of tara

   Bacardit Dalmases, Anna; Casas Solé, Concepció; Díaz Muñoz, Jorge; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Olle Otero, Luis
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Date of publication: 2013-09-23
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Este estudio considera el fruto del arbusto tara como fuente sostenible de agentes curtientes y propone alternativas a las sales minerales y extractos vegetales para uso comercial. Específicamente, en la parte I del estudio diversos procesos de modificación física y química se han desarrollado con el fin de obtener una tara modificada con un mayor porcentaje de taninos que permita mejorar su capacidad de curtido. Varios procesos de extracción acuosa a diferentes temperaturas se han desarrollado y optimizado con el fin de disminuir la astringencia y facilitar la penetración de las moléculas de tanino a través de la estructura de cuero.

 • Characterization of the volatile organic compounds by hs-spme-cg-ms in the leather sector

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Font Vallès, Joaquim
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Date of publication: 2013-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Contribució a la caracterització i disminució de l'ús de compostos orgànics volàtils en el sector adober  Open access

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  Defense's date: 2013-02-13
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Current Spanish and European legislation intends to reduce the amount of volatile organic compounds (VOC) used in industrial processes. The presence of volatile organic compounds in the leather industry arises from the chemicals used in the various stages of the leather manufacturing process. An environmental goal of tanners is to reduce or eliminate VOCs, though not by lowering the quality of their leather products. Since the existing literature contained very little information about the presence of VOCs in leather, the first contribution of this thesis involves analytical methodology, specifically qualitative characterization, which is essential to identify the tanning processes where VOCs are introduced.The HS-SPME-GC-MS method is an innovation in leather analysis introduced by this thesis. The solid phase microextraction (SPME) is a sample preparation technique used for the extraction of volatile and semi-volatile organic compounds that is becoming widely accepted as the technique of choice for many applications and that can be smoothly connected to gas chromatography. The main advantages of this technique are speed, sensitivity, and the fact that it requires no sample handling or solvent extraction. Other advantages include the fact that the concentration and the extraction are reached simultaneously and that it enables on-site extraction of the analyte, even without a prior destruction of the sample. This technique is thus very innovative for application to the analysis of leather samples.The work developed in this thesis includes significant contributions, which are detailed below:Development of a new HS-SPME-GC-MS method with internal standard deuterate to detect and identify volatile organic compounds emitted by leather. This method enables a simpler and faster determination of the qualitative and semi-quantitative composition of the organic compounds in the samples.This shows that the concentration of VOCs in the leather is not stable and tends to decrease over time due to volatility losses. Proper health and safety conditions in the workplace minimize these harmful effects on workers'health.Development of a method for determining dimethylfumarate (DMFU) in leather and footwear through HS-SPME-GC-MS, since there was previously no official method for the detection of this substance. Due to health problems in Europe caused by the presence of dimethylfumarate in consumer goods such as shoes or sofas, the National Institute of Consumption prohibited the sale of any product containing dimethylfumarate that might come into contact with skin.Formulations of finishings were compared using aqueous products with a lower amount of solvent composition. The VOCs emissions from the finished article, the fastness tests on leather, and the total emission of the chemicals against the production of a given company were also evaluated.It was investigated the correlation between the tanning process and the volatile organic compounds obtained in the analysis of leather to explore the source of the problem.This study shows that with the proper application of leather manufacturing chemicals, and reliance on substances with less solvent composition, VOC emissions are significantly reduced. In addition, the amount of volatiles reaching the end consumer, which is currently already very low, can still be further limited.

  La legislació europea i espanyola vigent pretén que les empreses redueixin la quantitat de compostos orgànics volàtils que usen en els seus processos industrials. L’origen dels compostos orgànics volàtils en la industria de la pell es troba en les substàncies químiques utilitzades en les diferents etapes del procés de fabricació del cuir. Un dels objectius dels adobers és intentar eliminar o reduir el seu ús i obtenir pells de la mateixa qualitat respectuoses amb el medi ambient. Com que la literatura contenia molt poca informació sobre la presència de COVs a la pell, el primer que ha aportat aquesta tesi és metodologia analítica, sobretot per la caracterització qualitativa, que és essencial per identificar als processos d’adoberia on s’introdueixen els COVs. El mètode HS-SPME-GC-MS és una innovació en el món de l’adoberia introduïda en aquesta tesi. La microextracció en fase sòlida (SPME) és una tècnica de preparació de mostra que s’utilitza per l’extracció de compostos orgànics volàtils i semi volàtils, que està guanyant molta acceptació com a tècnica de preferència per a moltes aplicacions i es pot acoblar perfectament a la cromatografia de gasos. És una tècnica que té com avantatges principals; la rapidesa, sensibilitat, no requereix manipulació de mostra, sense ús de dissolvent, aconsegueix l’extracció i concentració de forma simultània i permet l’extracció de l’analit “in situ”, sense inclús prèvia destrucció de la mostra. Amb tot això es considera molt innovador aplicar la tècnica per l’anàlisi de mostres de pell. Entre els treballs realitzats en aquesta tesi destaquen: S’ha desenvolupat un nou mètode HS-SPME-CG-MS amb patró intern deuterat per detectar i identificar els compostos orgànics volàtils que emeten els articles de pell. Aquest mètode permet determinar d’una manera més simple i ràpida la composició qualitativa i semi quantitativa de les substàncies orgàniques volàtils presents en les mostres. S’ha comprovat que la concentració de COVs a les pells no és estable i tendeix a la disminució amb el temps degut a les pèrdues per volatilització. Unes condicions adequades de seguretat i higiene en l’àmbit laboral en les empreses del sector adober minimitzen els efectes nocius sobre la salut dels treballadors. S’ha desenvolupat un mètode per determinar dimetilfumarat (DMFU) en pell i calçat mitjançant HS-SPME-CG-MS, ja que no hi havia fins el moment cap mètode oficial per la determinació d’aquesta substància. Arrel d’una problemàtica de salut sorgida a Europa provocada per la presència de dimetilfumarat en articles de consum com sabates o sofàs, l’Institut Nacional de Consum, va prohibir la comercialització de qualsevol article que pel seu ús estigués en contacte amb la pell i que contingués dimetilfumarat. S’han comparat formulacions majoritàriament d’acabats que utilitzen productes aquosos amb menys quantitat de solvent en la seva composició. S’han valorat les emissions de COVs de l’article acabat, els assajos de solideses de les pells i l’emissió a l’atmosfera dels productes utilitzats en funció de la productivitat de l’empresa. S’ha investigat la correlació entre el procés d’adobament de la pell i els compostos orgànics volàtils obtinguts en l’anàlisi d’aquestes que permet incidir en l’origen del problema. Com a síntesi de les conclusions del treball es pot afirmar que amb una aplicació adequada dels productes i l’ús de substàncies amb menys solvent a la seva composició, s’aconsegueix reduir considerablement l’emissió de COVs del l’article fabricat i també la quantitat de volàtils que arriben al consumidor final, que actualment ja és molt reduïda però encara es podria limitar més.

  Current Spanish and European legislation intends to reduce the amount of volatile organic compounds (VOC) used in industrial processes. The presence of volatile organic compounds in the leather industry arises from the chemicals used in the various stages of the leather manufacturing process. An environmental goal of tanners is to reduce or eliminate VOCs, though not by lowering the quality of their leather products. Since the existing literature contained very little information about the presence of VOCs in leather, the first contribution of this thesis involves analytical methodology, specifically qualitative characterization, which is essential to identify the tanning processes where VOCs are introduced. The HS-SPME-GC-MS method is an innovation in leather analysis introduced by this thesis. The solid phase microextraction (SPME) is a sample preparation technique used for the extraction of volatile and semi-volatile organic compounds that is becoming widely accepted as the technique of choice for many applications and that can be smoothly connected to gas chromatography. The main advantages of this technique are speed, sensitivity, and the fact that it requires no sample handling or solvent extraction. Other advantages include the fact that the concentration and the extraction are reached simultaneously and that it enables on-site extraction of the analyte, even without a prior destruction of the sample. This technique is thus very innovative for application to the analysis of leather samples. The work developed in this thesis includes significant contributions, which are detailed below: Development of a new HS-SPME-GC-MS method with internal standard deuterate to detect and identify volatile organic compounds emitted by leather. This method enables a simpler and faster determination of the qualitative and semi-quantitative composition of the organic compounds in the samples. This shows that the concentration of VOCs in the leather is not stable and tends to decrease over time due to volatility losses. Proper health and safety conditions in the workplace minimize these harmful effects on workers'health. Development of a method for determining dimethylfumarate (DMFU) in leather and footwear through HS-SPME-GC-MS, since there was previously no official method for the detection of this substance. Due to health problems in Europe caused by the presence of dimethylfumarate in consumer goods such as shoes or sofas, the National Institute of Consumption prohibited the sale of any product containing dimethylfumarate that might come into contact with skin. Formulations of finishings were compared using aqueous products with a lower amount of solvent composition. The VOCs emissions from the finished article, the fastness tests on leather, and the total emission of the chemicals against the production of a given company were also evaluated. It was investigated the correlation between the tanning process and the volatile organic compounds obtained in the analysis of leather to explore the source of the problem. This study shows that with the proper application of leather manufacturing chemicals, and reliance on substances with less solvent composition, VOC emissions are significantly reduced. In addition, the amount of volatiles reaching the end consumer, which is currently already very low, can still be further limited.

 • Determination of dimethylfumarate in leather and footwear by solid-phase micro extraction and gas chromatography-mass spectrometry

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Font Vallès, Joaquim; Reyes Reyes, Maria; Olle Otero, Luis; Marsal Monge, Agustín
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Date of publication: 2010-12-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In the last two years, Europe has experienced a rise in skin allery and dermatitis due to goods and Asian provenance that have been treacted with dimethylfumarate (DMFU). Accordingly,laboratories in the leather and foodwear sectors have been obliged to develop analytical methods to determine the presence of this substance given de absence of an official method. The ban on DMFU as laid down in Decision 2009/251 of the European Union establishes a maximun concentration of DMFU in products of 0.1 mg/Kg. A simple nom-destructive rapid method based on manual headspace solid-phase micro extraction (HS-SPME) and gas cromatography-mass spectrometry (GC-MS)is proposed to detect DMFU in leather and footwear. Thereafter, the samples which DMFU is detected are analysed by solid-liquid extraction (SLE) with acetone after which DMFU is quantitatively determined by GC-MS. The quantitative method in validated in terms of linearity, precision, sensivity and recovery; demostrating its reliability. Quantification of this performed used naphthalene-D8 as internal standard. The detection limits are 0.005 mg/Kg and 0.03 mg/Kg for the HS-SPME-GC-MS and SLE-GC-MS methods, respectively. Given that these limits are bellow the maximun limit of 0.1 mg/Kg imposed by the European Union, the proposed methods are suitable for determining DMFU content in real samples.

 • Contribució a la reducció de l'ús de compostos orgànics volàtils (COVs) en el sector adober

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  Defense's date: 2010-07-23
  Department of Engineering Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of aqueous patent leather finish with a pull-up effect

   Bacardit Dalmases, Anna; Olle Otero, Luis; Morera Prat, Josep Maria; Bartolí Soler, Esther; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Cobos, M
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Date of publication: 2009-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Minimisation of volatile organics in a metallic foil patent finish for uppers and leather goods

   Olle Otero, Luis; Bacardit Dalmases, Anna; Font Vallès, Joaquim; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Cobos, M
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Date of publication: 2009-06
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Matrix effect in second-order data. Determination of dyes in a tanning process using vegetable tanning agents

   Gómez, V; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Riusánchez, I; Callao, M P
  Analytica chimica acta
  Date of publication: 2007-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Recuperació del Crom: Filtre de Premsa

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Lalueza Baro, Joana; Font Vallès, Joaquim
  Date of publication: 2007-11
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudio colaborativo interlaboratorios sobre la determinación de cromo hexavalente en pieles coloreadas

   Rius, T; Font Vallès, Joaquim; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Santiago, M; Verdú, Emilio; Marsal Monge, Agustín
  Lederpiel
  Date of publication: 2003-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Prevention of chromium (VI) formation by improving the tannery processes

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Joaquim Font i Dr. Antoni Rius, Dr.
  Participation in a competitive project

   Share

 • Nuevos avances en los estudios sobre prevención del cromo hexavalente

   Font Vallès, Joaquim; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Marsal Monge, Agustín
  XXVII Congreso de la IULTCS
  Presentation's date: 2003-05-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Interlaboratory study on hexavalent chromium determination in dyed skins

   Rius Carrasco, Antoni; Font Vallès, Joaquim; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Santiago, M; Verdú, Emilio; Marsal Monge, Agustín
  Journal of the American Leather Chemists Association
  Date of publication: 2002-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Determinación simultanea de taninos y no taninos en extractos vegetales mediante espectroscopia infrarojo cercano (NIR) y calibración multivariante

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Lalueza Baro, Joana; Morera Prat, Josep Maria
  AQEIC: boletín técnico. Asociación Química Española de la Industria de Cuero
  Date of publication: 2002-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudi de les possibilitats del pellam enzimàtic en el procés d'adobament de la pell. ACES02.

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Antoni Rius, Dr.
  Participation in a competitive project

   Share

 • Projecte d'elaboració d'una guia de les millors tècniques disponibles (MTD) a Espanya per al sector adobament de la pell

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Rius, Antonio
  Participation in a competitive project

   Share

 • Presencia de crom (VI) en pells i implantació del mètode analític per la seva determinació

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  Segona Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans
  Presentation's date: 2002-01-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Conocimientos actuales sobre presencia de cromo hexavalente en cuero

   Font, J; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Marsal, Mª R Reyes I A
  Lederpiel
  Date of publication: 2001-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Xarxa temàtica de centres de recerca de la pell

   Olle Otero, Luis; Canals, Trini; Vidal Tusal, Rosa Maria; Bacardit Dalmases, Anna; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Puig Vidal, Rita
  Participation in a competitive project

   Share

 • Estudi del funcionament de la depuradora físico-química de l'empresa Inoxfil

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Font i Antoni Rius, Joaquim
  Participation in a competitive project

   Share

 • Estudio colaborativo sobre la determinación de cromo VI en pieles coloreadas

   Cuadros Domènech, Rosa Maria; Font Vallès, Joaquim; Cuadros, Sara
  L Congrés d'AQEIC
  Presentation's date: 2001-04-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automation of chromium determination in tanning baths using flow analytical system

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  XXVI Congress International Union of Leather Technologists
  Presentation's date: 2001-03-07
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Conocimientos actuales sobre la presencia de cromo hexavalente en cuero

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  XLIX Congrés d'AQEIC
  Presentation's date: 2000-04-30
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automatització de mètodes analítics: ús de sistemes de flux i tècniques quimiomètriques

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  PRIMERA TROBADA DE JOVES INVESTIGADORS DELS PAÏSOS CATALANS
  Presentation's date: 2000-01-24
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Presence of chromium(VI) in sheepskins. Influence of tannery processes

   Font Vallès, Joaquim; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Lalueza Baro, Joana; Orús, Carles; Reyes Reyes, Maria; Costa López, José; Marsal Monge, Agustín
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Date of publication: 1999
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Factores que influyen en la formación de Cr (VI) por envejecimiento

   Font, J; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Marsal, Mª R Reyes I A
  Lederpiel
  Date of publication: 1999-09
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Presence oh chromium (VI) in sheepskins: influence of tannery processes

   Font, J; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Lalueza Baro, Joana; Orús, C; Reyes Reyes, Maria; Marsal, A.
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Date of publication: 1999-03
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Influence of various factors on chromium (VI) formation by photo-ageing

   Font Vallès, Joaquim; Cuadros Domènech, Rosa Maria; Costa-López, J; Marsal Monge, Agustín; Reyes Reyes, Maria
  Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
  Date of publication: 1999-11
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudi de la depuració d'aigües residuals d'adoberia i fabricació de paper mitjançant tractaments biològics.

   Antoni Rius., Dr.; Cuadros Domènech, Rosa Maria
  Participation in a competitive project

   Share

 • Factores que influyen en la formación de cromo (VI) por envejecimiento

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  XLVII Asamblea de AQEIC
  Presentation's date: 1998-05-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Presencia de cromo (VI) en pieles de oveja. Parte I. Influencia de los procesos

   Cuadros Domènech, Rosa Maria
  XLVII Asamblea de AQEIC
  Presentation's date: 1998-05-01
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window