Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 26 of 26 results
 • Con los pies en el suelo : diagnosis del metabolismo social urbano de Amorebieta-Etxano

   Serra Permanyer, Marta; Cuchi Burgos, Alberto; Pages Ramon, Anna; Uriarte Otazua, Urtza; Albareda Fernández, Elena
  Date: 2013-12
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
 • GTR'S 2012 report : a national perspective on Spain's building sector : action plan for a new housing sector

   Cuchi Burgos, Alberto; Sweatman, Peter; Pages Ramon, Anna
  Date of publication: 2012
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Caracterització del sector de l'edificació des del punt de vista de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.  Open access

   Pages Ramon, Anna
  Defense's date: 2012-03-15
  Department of Architectural Technology I, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The accumulation of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere, the outcome of unsustainable management of our resources, is triggering one of the most critical environmental issues worldwide: climate change. To avoid irreparable damage to the climate system, the scientific community has set the goal of lowering emissions to between 50% and 85% of 1990 levels by 2050. Lowering emissions by these amounts entails a major effort from all sectors of society, including the building sector, which is responsible for around one-third of carbon emissions worldwide. The emissions from this sector must also be urgently lowered because many of the buildings that are built and exist today will still be in use in 2050. The goal of this thesis, namely to describe the building sector from the standpoint of GHG emissions, was posited in this context. This description aims to provide a new vantage point or way of understanding the sector which, unlike many of the perspectives applied to the sector to lower emissions today, will enable us to handle the emissions reduction demands in a truly effective way. The process of describing the sector is grounded upon the understanding that the root of the problem of climate change is the unsustainable management of the resources used in our society. Therefore, we begin by defining what sustainable construction is, in order to later identify, describe, classify and relate the main parameters that come into play in the sustainability of the building sector. In order to make the sector sustainable, all the material flows involved in habitability ¿ which is the usefulness that should come from building ¿ should close the material cycles. For this reason, the parameters that come into play in the sustainability of the sector are divided into two groups: material flows and habitability. The former is what should be used to assess the closure of the material cycles, while the latter can be used to assess whether the habitability needs are being met. Of all the possible material cycles, we only consider the ones related to GHG emissions. These emissions, which accumulate in the atmosphere, are a direct indicator of open material cycles. What is more, because of the seriousness of their impact and because they mainly stem from the burning of fossil fuels, which are in widespread use in all of society¿s activities, they can also be considered a reliable indicator of unsustainability. In addition to identifying the main groups of elements that come into play in the sustainability of construction, the consideration of a period of time in the analysis of the sector requires us to subdivide the material flows into two groups. The first group consists of the flows themselves, that is, what enters or leaves the sector during the period of analysis, while the second group consists of what are called fund of service, that is, the stock of buildings that remain unchanged and are composed of materials that were and will be material flows in another period of analysis. Thus, the main parameters of the description are the material flows (resources), the fund of service (stock of buildings) and habitability (occupation). The theoretical description is complemented by a numerical description of the Spanish building sector. In this case, we use the methodology of quantifying the elements that come into play in the sustainability of the sector, while we also identify the information that is unavailable but that would be necessary to make an accurate quantification. Finally, we critically compare this description with other visions and strategies that act to lower the building sector¿s emissions, stressing the factors that do not dovetail with the description proposed in this thesis which might be one of the motives impeding an effective and efficient drop in emissions.

  L’acumulació dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) a l’atmosfera, fruit d’una gestió insostenible dels recursos, està provocant una de les qüestions ambientals més crítiques a escala mundial: el canvi climàtic. Per evitar danys irreparables en el sistema climàtic, la comunitat científica estableix l’objectiu de reduir les emissions de l’any 2050 entre un 50 % i un 85 % respecte a les de 1990. Reduir aquestes quantitats d’emissions implica un esforç important des de tots els sectors de la societat. També del sector de l’edificació, que és responsable de prop d’un terç de les emissions de carboni al món. Les emissions d’aquest sector, a més, s’han de reduir de forma urgent perquè una part molt important dels edificis que es construeixen i existeixen avui estaran en ús l’any 2050. En aquest context es planteja l’objectiu de la tesi: caracteritzar el sector de l’edificació des del punt de vista de les emissions de GEH. Aquesta caracterització pretén donar una nova visió o manera d’entendre el sector que permeti –a diferència de moltes de les visions actuals que s’apliquen al sector per reduir emissions– fer front a les exigències de reducció de forma realment efectiva. El procés de caracteritzar el sector parteix de la base que l’arrel del problema del canvi climàtic correspon a una gestió insostenible dels recursos utilitzats en la nostra societat. Per tant, es comença per definir què és l’edificació sostenible i, posteriorment, s’identifiquen, descriuen, classifiquen i relacionen els principals paràmetres que intervenen en la sostenibilitat del sector de l’edificació. Per assolir la sostenibilitat del sector és necessari que tots els fluxos materials implicats en l’habitabilitat –que és la utilitat que ha de proveir l’edificació– tanquin els cicles materials. És per això que s’identifiquen en dos grups els paràmetres que intervenen en la sostenibilitat del sector: el dels fluxos materials i el de l’habitabilitat. El primer és el que ha de servir per valorar el tancament dels cicles materials, i el segon, la satisfacció de les necessitats relacionades amb el fet d’habitar. De tots els cicles materials possibles, només es consideren els que estan relacionats amb les emissions de GEH. Aquestes emissions, que s’acumulen a l’atmosfera, són un indicador directe de cicles materials oberts. A més, per la gravetat de l’impacte que causen i perquè tenen l’origen principal en la crema de combustibles fòssils, l’ús dels quals està generalitzat en totes les activitats de la societat, també es poden considerar un bon indicador de la insostenibilitat. A part d’identificar els dos grups principals dels elements que intervenen en la sostenibilitat de l’edificació, la consideració d’un període de temps en l’anàlisi obliga a subdividir en dos el grup dels fluxos materials. Per una banda, els fluxos pròpiament dits, és a dir, allò que entra o surt de l’àmbit del sector durant el període d’anàlisi, i, per l’altra, el que s’anomena fons de servei, és a dir, el parc edificat que roman sense canvis i que es compon de materials que van ser i seran fluxos materials en un altre període d’anàlisi. Així, els paràmetres principals de la caracterització són els fluxos materials (recursos), el fons de servei (parc edificat) i l’habitabilitat (ocupació). La caracterització teòrica que es proposa es complementa amb la caracterització numèrica del sector de l’edificació espanyol. En aquest cas, es planteja una metodologia de quantificació dels elements que intervenen en la sostenibilitat del sector, al mateix temps que s’identifica la informació no disponible que seria necessària per poder fer una quantificació adequada. Finalment, es compara de forma crítica la caracterització pròpia amb altres visions i estratègies que actuen sobre el sector de l’edificació per reduir-ne les emissions, destacant els aspectes que no coincideixen amb la caracterització proposada i que poden ser uns dels motius que impedeixen una reducció efectiva i eficient de les emissions.

 • Access to the full text
  Built-form, mass and energy : urban fabric performance  Open access

   Morganti*1, Michele; Pages Ramon, Anna; Isalgue Buxeda, Antonio; Coch Roura, Helena; Cecere, Carlo
  International Conference on Passive and Low Energy Architecture
  Presentation's date: 2012-11-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The link between urban form and building energy demand is a complex balance of morphological, constructive, utilization and climatic factor. Especially in the European compact city, where existing areas prevail on much more energy-efficient new settlements, it is evident that operative ways to transform efficiently the building stock have to be found. This paper explores the existence of a relation between built mass and energy demand depending on urban form. Focusing on the compact city of Mediterranean climate, tests on different case studies simulations are carried out. Results presented and discussed, point out that mass has strong relevance on energy demand and plays an important role in reducing energy consumptions. This paper is a preliminary report of an ongoing research study about one possible way to comprehend ¿metabolic rate¿ scaling law - the relationship between power and mass of a complex system in its process - concerning urban fabric. This knowledge-base could help verify the accordance with this rule on urban scale and give hints to conscious and effective built environment transformations towards more efficient conditions.

  The link between urban form and building energy demand is a complex balance of morphological, constructive, utilization and climatic factor. Especially in the European compact city, where existing areas prevail on much more energy-efficient new settlements, it is evident that operative ways to transform efficiently the building stock have to be found. This paper explores the existence of a relation between built mass and energy demand depending on urban form. Focusing on the compact city of Mediterranean climate, tests on different case studies simulations are carried out. Results presented and discussed, point out that mass has strong relevance on energy demand and plays an important role in reducing energy consumptions. This paper is a preliminary report of an ongoing research study about one possible way to comprehend “metabolic rate” scaling law - the relationship between power and mass of a complex system in its process - concerning urban fabric. This knowledge-base could help verify the accordance with this rule on urban scale and give hints to conscious and effective built environment transformations towards more efficient conditions.

 • Access to the full text
  Habitabilidad, un concepto en crisis : sobre su redefinición orientada hacia la sostenibilidad  Open access

   Casals Tres, Marina; Arcas Abella, Joaquim; Pages Ramon, Anna
  Informes de la construcción
  Date of publication: 2011
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The urgent response to the environmental crisis ¿produced by our industrial productive system¿ constitutes the main challenge that the building sector should face, implying profound transformations on its objectives and intervention procedures. In this article, the possibilities to achieve the sustainability of the building sector are considered from a re-definition of the social utility that the sector should supply: habitability. First, the current regulations are analysed in order to identify the barriers against the sustainability conditions. Secondly, alternatives in the same Spanish regulations contexts are explored to identify the possibilities of adapting these ones to the new sustainable paradigm. Finally, the article reveals the changes which the redefinition of the concept habitability brings about in the own dynamic of the sector.

  La inaplazable respuesta a la crisis ambiental provocada por el sistema productivo industrial, supone el primer y mayor reto que debe afrontar el sector de la edificación, pues conllevará transformaciones profundas en sus objetivos y en sus procedimientos de actuación. La consecución de la condición de edificación sostenible se aborda en el presente artículo a partir de la aproximación a una redefinición de la misma utilidad social que debe procurar el sector: la habitabilidad. En primer lugar, se analiza la concepción normativa actual y se detectan las barreras que opone frente a las demandas de sostenibilidad. En segundo lugar se exploran alternativas disponibles en el mismo contexto legislativo español que permiten adecuarlo al nuevo paradigma ambiental. En último término, el artículo también presenta los cambios que la redefinición del concepto de habitabilidad conlleva en la misma dinámica de sector y, concretamente, en la rehabilitación del parque construido. // The urgent response to the environmental crisis –produced by our industrial productive system– constitutes the main challenge that the building sector should face, implying profound transformations on its objectives and intervention procedures. In this article, the possibilities to achieve the sustainability of the building sector are considered from a re-definition of the social utility that the sector should supply: habitability. First, the current regulations are analysed in order to identify the barriers against the sustainability conditions. Secondly, alternatives in the same Spanish regulations contexts are explored to identify the possibilities of adapting these ones to the new sustainable paradigm. Finally, the article reveals the changes which the redefinition of the concept habitability brings about in the own dynamic of the sector.

 • Access to the full text
  El futuro del hábitat : repensando la habitabilidad desde la sostenibilidad : el caso español  Open access

   Arcas Abella, Joaquim; Pages Ramon, Anna; Casals Tres, Marina
  Revista INVI
  Date of publication: 2011-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La capacidad de nuestras sociedades de alcanzar y mantener en el tiempo unas condiciones habitacionales coherentes con el derecho a un hábitat digno, está inevitablemente vinculada a la integración del reto de la sostenibilidad a los mecanismos de generación de nuestras viviendas, barrios y ciudades, pues depende directamente de los recursos disponibles y de la capacidad de emisión de residuos. En base a este vínculo, se propone un despliegue del concepto de edifi cación sostenible, mediante la transposición de la defi nición de desarrollo sostenible formulada por el informe Bruntland, que permite establecer los eslabones que vinculan la satisfacción de necesidades humanas con el uso de recursos, revelando que la edifi cación sostenible debe abordar el cierre de los ciclos materiales en la consecución de su objetivo principal: dotar de habitabilidad. Bajo este enfoque, se analiza el concepto actual de habitabilidad en relación con el impacto ambiental, y argumenta la importancia de redefinirla como una demanda social de disponibilidad de las condiciones precisas para satisfacer las necesidades socialmente reconocidas; una nueva concepción de la habitabilidad que obliga a exceder el ámbito doméstico para abarcar la escala urbana, y que deviene variable para dar respuesta a las diferentes demandas sociales presentes hoy en día. // The ability of our societies to reach and maintain housing conditions consistent with the right to decent habitat is inevitably related to the integration of the sustainability challenge into the mechanisms for housing, neighborhood and city generation, since it directly depends on both available resources and the production of waste. Based on this relation, the sustainable building concept is thoroughly explained through the transposition of the sustainable development definition proposed by the Bruntland report, which allows the linkage of human needs satisfaction with the use of resources. In this way, sustainable housing should address the last phase of material cycles in order to reach its main goal: provide habitability. Under this perspective, this paper analyzes the current concept of habitability in relation to the environmental impact and discusses the importance of redefi ning it as a social demand for the precise conditions to meet socially recognized needs. This new conception of habitability transcends the domestic domain to reach out urban spheres, thus generating variables to satisfy today’s social demands.

 • Access to the full text
 • Argumentos para un cambio de modelo

   Cuchi Burgos, Alberto; Pages Ramon, Anna
  Ciudad sostenible
  Date of publication: 2010
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MEDIO AMBIENTE ARQUITECTÓNICO URBANO Y SOSTENIBLE

   Aguilar Sanchez, Alexis; Roset Calzada, Jaime; Pages Ramon, Anna; Alonso Montolio, Carlos; Serra Florensa, Rafael; Crespo Cabillo, Isabel; Coch Roura, Helena
  Participation in a competitive project

   Share

 • Access to the full text
  Habitabilidad, la otra clave de la edificación sostenible  Open access

   Arcas Abella, Joaquim; Pages Ramon, Anna; Casals Tres, Marina
  Congreso Regional Internacional Sustainable Building
  Presentation's date: 2010-04-30
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El artículo analiza el concepto actual de habitabilidad –centrado en la vivienda como objeto y como escala de aplicación- en relación con el consumo de recursos y generación de residuos, y argumenta la importancia de redefinirla para ser enunciada como una demanda social de disponibilidad de las condiciones materiales y de la privacidad precisas para satisfacer las necesidades socialmente reconocidas; una nueva concepción de la habitabilidad, en consecuencia, que obliga a exceder el ámbito doméstico para abarcar a escala urbana, y que deviene variable para reconocer y dar respuesta a las diferentes demandas sociales presentes hoy en dia.

 • Access to the full text
  5B El Protocol de Kyoto i l'Estat espanyol  Open access

   Pages Ramon, Anna
  Date of publication: 2009-04
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
 • Access to the full text
 • Access to the full text
  A Framework to take account of CO2 restrictions on municipal urban planning  Open access

   Cuchi Burgos, Alberto; Mourao, Joana; Pages Ramon, Anna
  ISOCARP International Congress
  Presentation's date: 2009-10
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Energy consumption and CO2 emissions in the construction and use of flats according to floor area

   Pages Ramon, Anna; Palme, M; Coch Roura, Helena; Isalgue Buxeda, Antonio
  10th WORLD RENEWABLE ENERGY CONGRESS - WREC X
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Moving the entire building sector towards low CO2 emissions

   Pages Ramon, Anna; Cuchi Burgos, Alberto
  25TH PLEA INTERNATIONAL CONFERENCE
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Counting CO2 emissions in planning sustainable urban quarters

   Cuchi Burgos, Alberto; Pages Ramon, Anna
  Date of publication: 2007-12
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  UPCO2: a program to reduce the GHG emissions in the university  Open access

   Pages Ramon, Anna; Cuchi Burgos, Alberto
  The AGS Annual Meeting 2007
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Reducing CO2 : are industrialized construction systems better?

   Pages Ramon, Anna; Paris Viviana, Oriol; Cuchi Burgos, Alberto
  Portugal SB07 - sustainable Construction, Materials and Practices
  Presentation's date: 2007-09-13
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Emissions de CO2 en el sector de l'edificació

   Pages Ramon, Anna; Cuchi Burgos, Alberto
  I International Conference on Sustainability Measurement and Modelling
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The Industriallized Construction System Versus the Conventional Construction System: Possibilities for reducing CO2 emissions. A case study

   Pages Ramon, Anna; Cuchi Burgos, Alberto; López, F; Sagrera, A
  IX World Renewable Energy Congress
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The industrialised construction system versus the conventional construction system: possibilities for reducing CO2 emissions. A case study

   Pages Ramon, Anna; Cuchi Burgos, Alberto; López, F; Sagrera, A
  IX World Renewable Energy Congress
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Fets d'aigua

   Cuchi Burgos, Alberto; Pages Ramon, Anna
  AT: Arquitectes de Tarragona
  Date of publication: 2005-10
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • FETS D'AIGUA

   Cuchi Burgos, Alberto; Pages Ramon, Anna
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Access to the full text
   Open access  awarded activity

   Cuchi Burgos, Alberto; López, Isaac; Pages Ramon, Anna; Sagrera Cuscó, Albert; Wadel Raina, Gerardo Fabian
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window