Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 38 of 38 results
 • Service-oriented business intelligence

   Abello Gamazo, Alberto; Romero Moral, Oscar
  Date of publication: 2012
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The traditional way to manage Information Technologies (IT) in the companies is having a data center, and licensing monolithic applications based on the number of CPUs, allowed connections, etc. This also holds for Business Intelligence environments. Nevertheless, technologies have evolved and today other approaches are possible. Specifically, the service paradigm allows to outsource hardware as well as software in a pay-as-you-go model.

 • Requirement-driven creation and deployment of multidimensional and ETL designs

   Jovanovic, Petar; Romero Moral, Oscar; Simitsis, Alkis; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Conceptual Modeling
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • ORE: an iterative approach to the design and evolution of multi-dimensional schemas

   Jovanovic, Petar; Romero Moral, Oscar; Simitsis, Alkis; Abello Gamazo, Alberto
  International Workshop On Data Warehousing and OLAP
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integrating ETL processes from information requirements

   Romero Moral, Oscar; Jovanovic, Petar; Simitsis, Alkis; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ontology driven search of compound IDs

   Abello Gamazo, Alberto; Romero Moral, Oscar
  Knowledge and information systems
  Date of publication: 2012-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Building cubes with MapReduce

   Abello Gamazo, Alberto; Ferrarons, Jaume; Romero Moral, Oscar
  International Workshop On Data Warehousing and OLAP
  Presentation's date: 2011-10-28
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • GEM: requirement-driven generation of ETL and multidimensional conceptual designs

   Romero Moral, Oscar; Simitsis, Alkis; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery
  Presentation's date: 2011-08-29
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A comprehensive framework on multidimensional modeling

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Conceptual Modeling
  Presentation's date: 2011-10-31
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Describing analytical sessions using a multidimensional algebra

   Romero Moral, Oscar; Marcel, Patrick; Abello Gamazo, Alberto; Peralta, Verónika; Bellatreche, Ladjel
  International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery
  Presentation's date: 2011-09-02
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Semantic web technologies for business intelligence

   Berlanga, Rafael; Romero Moral, Oscar; Simitsis, Alkis; Nebot, Victoria; Pedersen, Torben; Abello Gamazo, Alberto; Aramburu, María José
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Multidimensional design methods for data warehousing

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Using ontologies to discover fact IDs

   Abello Gamazo, Alberto; Romero Moral, Oscar
  International Workshop On Data Warehousing and OLAP
  Presentation's date: 2010-11-26
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automatic validation of requirements to support multidimensional design

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Data and knowledge engineering
  Date of publication: 2010-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A framework for multidimensional design of data warehouses from ontologies

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Data and knowledge engineering
  Date of publication: 2010-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automating the multidimensional design of data warehouses  Open access

   Romero Moral, Oscar
  Defense's date: 2010-02-09
  Department of Software, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Les experiències prèvies en l'àmbit dels magatzems de dades (o data warehouse), mostren que l'esquema multidimensional del data warehouse ha de ser fruit d'un enfocament híbrid; això és, una proposta que consideri tant els requeriments d'usuari com les fonts de dades durant el procés de disseny.Com a qualsevol altre sistema, els requeriments són necessaris per garantir que el sistema desenvolupat satisfà les necessitats de l'usuari. A més, essent aquest un procés de reenginyeria, les fonts de dades s'han de tenir en compte per: (i) garantir que el magatzem de dades resultant pot ésser poblat amb dades de l'organització, i, a més, (ii) descobrir capacitats d'anàlisis no evidents o no conegudes per l'usuari.Actualment, a la literatura s'han presentat diversos mètodes per donar suport al procés de modelatge del magatzem de dades. No obstant això, les propostes basades en un anàlisi dels requeriments assumeixen que aquestos són exhaustius, i no consideren que pot haver-hi informació rellevant amagada a les fonts de dades. Contràriament, les propostes basades en un anàlisi exhaustiu de les fonts de dades maximitzen aquest enfocament, i proposen tot el coneixement multidimensional que es pot derivar des de les fonts de dades i, conseqüentment, generen massa resultats. En aquest escenari, l'automatització del disseny del magatzem de dades és essencial per evitar que tot el pes de la tasca recaigui en el dissenyador (d'aquesta forma, no hem de confiar únicament en la seva habilitat i coneixement per aplicar el mètode de disseny elegit). A més, l'automatització de la tasca allibera al dissenyador del sempre complex i costós anàlisi de les fonts de dades (que pot arribar a ser inviable per grans fonts de dades).Avui dia, els mètodes automatitzables analitzen en detall les fonts de dades i passen per alt els requeriments. En canvi, els mètodes basats en l'anàlisi dels requeriments no consideren l'automatització del procés, ja que treballen amb requeriments expressats en llenguatges d'alt nivell que un ordenador no pot manegar. Aquesta mateixa situació es dona en els mètodes híbrids actual, que proposen un enfocament seqüencial, on l'anàlisi de les dades es complementa amb l'anàlisi dels requeriments, ja que totes dues tasques pateixen els mateixos problemes que els enfocament purs.En aquesta tesi proposem dos mètodes per donar suport a la tasca de modelatge del magatzem de dades: MDBE (Multidimensional Design Based on Examples) and AMDO (Automating the Multidimensional Design from Ontologies). Totes dues consideren els requeriments i les fonts de dades per portar a terme la tasca de modelatge i a més, van ser pensades per superar les limitacions dels enfocaments actuals.1. MDBE segueix un enfocament clàssic, en el que els requeriments d'usuari són coneguts d'avantmà. Aquest mètode es beneficia del coneixement capturat a les fonts de dades, però guia el procés des dels requeriments i, conseqüentment, és capaç de treballar sobre fonts de dades semànticament pobres. És a dir, explotant el fet que amb uns requeriments de qualitat, podem superar els inconvenients de disposar de fonts de dades que no capturen apropiadament el nostre domini de treball.2. A diferència d'MDBE, AMDO assumeix un escenari on es disposa de fonts de dades semànticament riques. Per aquest motiu, dirigeix el procés de modelatge des de les fonts de dades, i empra els requeriments per donar forma i adaptar els resultats generats a les necessitats de l'usuari. En aquest context, a diferència de l'anterior, unes fonts de dades semànticament riques esmorteeixen el fet de no tenir clars els requeriments d'usuari d'avantmà.Cal notar que els nostres mètodes estableixen un marc de treball combinat que es pot emprar per decidir, donat un escenari concret, quin enfocament és més adient. Per exemple, no es pot seguir el mateix enfocament en un escenari on els requeriments són ben coneguts d'avantmà i en un escenari on aquestos encara no estan clars (un cas recorrent d'aquesta situació és quan l'usuari no té clares les capacitats d'anàlisi del seu propi sistema). De fet, disposar d'uns bons requeriments d'avantmà esmorteeix la necessitat de disposar de fonts de dades semànticament riques, mentre que a l'inversa, si disposem de fonts de dades que capturen adequadament el nostre domini de treball, els requeriments no són necessaris d'avantmà. Per aquests motius, en aquesta tesi aportem un marc de treball combinat que cobreix tots els possibles escenaris que podem trobar durant la tasca de modelatge del magatzem de dades.

  Previous experiences in the data warehouse field have shown that the data warehouse multidimensional conceptual schema must be derived from a hybrid approach: i.e., by considering both the end-user requirements and the data sources, as first-class citizens. Like in any other system, requirements guarantee that the system devised meets the end-user necessities. In addition, since the data warehouse design task is a reengineering process, it must consider the underlying data sources of the organization: (i) to guarantee that the data warehouse must be populated from data available within the organization, and (ii) to allow the end-user discover unknown additional analysis capabilities.Currently, several methods for supporting the data warehouse modeling task have been provided. However, they suffer from some significant drawbacks. In short, requirement-driven approaches assume that requirements are exhaustive (and therefore, do not consider the data sources to contain alternative interesting evidences of analysis), whereas data-driven approaches (i.e., those leading the design task from a thorough analysis of the data sources) rely on discovering as much multidimensional knowledge as possible from the data sources. As a consequence, data-driven approaches generate too many results, which mislead the user. Furthermore, the design task automation is essential in this scenario, as it removes the dependency on an expert's ability to properly apply the method chosen, and the need to analyze the data sources, which is a tedious and timeconsuming task (which can be unfeasible when working with large databases). In this sense, current automatable methods follow a data-driven approach, whereas current requirement-driven approaches overlook the process automation, since they tend to work with requirements at a high level of abstraction. Indeed, this scenario is repeated regarding data-driven and requirement-driven stages within current hybrid approaches, which suffer from the same drawbacks than pure data-driven or requirement-driven approaches.In this thesis we introduce two different approaches for automating the multidimensional design of the data warehouse: MDBE (Multidimensional Design Based on Examples) and AMDO (Automating the Multidimensional Design from Ontologies). Both approaches were devised to overcome the limitations from which current approaches suffer. Importantly, our approaches consider opposite initial assumptions, but both consider the end-user requirements and the data sources as first-class citizens.1. MDBE follows a classical approach, in which the end-user requirements are well-known beforehand. This approach benefits from the knowledge captured in the data sources, but guides the design task according to requirements and consequently, it is able to work and handle semantically poorer data sources. In other words, providing high-quality end-user requirements, we can guide the process from the knowledge they contain, and overcome the fact of disposing of bad quality (from a semantical point of view) data sources.2. AMDO, as counterpart, assumes a scenario in which the data sources available are semantically richer. Thus, the approach proposed is guided by a thorough analysis of the data sources, which is properly adapted to shape the output result according to the end-user requirements. In this context, disposing of high-quality data sources, we can overcome the fact of lacking of expressive end-user requirements.Importantly, our methods establish a combined and comprehensive framework that can be used to decide, according to the inputs provided in each scenario, which is the best approach to follow. For example, we cannot follow the same approach in a scenario where the end-user requirements are clear and well-known, and in a scenario in which the end-user requirements are not evident or cannot be easily elicited (e.g., this may happen when the users are not aware of the analysis capabilities of their own sources). Interestingly, the need to dispose of requirements beforehand is smoothed by the fact of having semantically rich data sources. In lack of that, requirements gain relevance to extract the multidimensional knowledge from the sources.So that, we claim to provide two approaches whose combination turns up to be exhaustive with regard to the scenarios discussed in the literature

 • Access to the full text
  GEM: requirement-driven generation of ETL and multidimensional conceptual designs  Open access

   Romero Moral, Oscar; Simitsis, Alkis; Abello Gamazo, Alberto
  Date: 2010-10-21
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  At the early stages of a data warehouse design project, the main objective is to collect the business requirements and needs, and translate them into an appropriate conceptual, multidimensional design. Typically, this task is performed manually, through a series of interviews involving two different parties: the business analysts and technical designers. Producing an appropriate conceptual design is an errorprone task that undergoes several rounds of reconciliation and redesigning, until the business needs are satisfied. It is of great importance for the business of an enterprise to facilitate and automate such a process. The goal of our research is to provide designers with a semi-automatic means for producing conceptual multidimensional designs and also, conceptual representation of the extract-transform-load (ETL)processes that orchestrate the data flow from the operational sources to the data warehouse constructs. In particular, we describe a method that combines information about the data sources along with the business requirements, for validating and completing –if necessary– these requirements, producing a multidimensional design, and identifying the ETL operations needed. We present our method in terms of the TPC-DS benchmark and show its applicability and usefulness.

 • Programació pràctica en C++

   Gatius Vila, Marta; Lopez Herrera, Josefina; Martin Prat, Angela; Romero Moral, Oscar; Valverde Ruiz, Alfonso; Xhafa Xhafa, Fatos; Esquerra Llucià, Ignasi; Amirian Basiri, Gerard
  Date of publication: 2010-02
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Discovering functional dependencies from ontologies

   Romero Moral, Oscar; Calvanese, Diego; Abello Gamazo, Alberto; Rodríguez Muro, Mariano
  International Workshop On Data Warehousing and OLAP
  Presentation's date: 2009-11-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Nowadays, it is widely accepted that the data warehouse design task should be largely automated. Furthermore, the data warehouse conceptual schema must be structured according to the multidimensional model and as a consequence, the most common way to automatically look for subjects and dimensions of analysis is by discovering functional dependencies (as dimensions functionally depend on the fact) over the data sources. Most advanced methods for automating the design of the data warehouse carry out this process from relational OLTP systems, assuming that a RDBMS is the most common kind of data source we may find, and taking as starting point a relational schema. In contrast, in our approach we propose to rely instead on a conceptual representation of the domain of interest formalized through a domain ontology expressed in the DL-Lite Description Logic. We propose an algorithm to discover functional dependencies from the domain ontology that exploits the inference capabilities of DL-Lite, thus fully taking into account the semantics of the domain. We also provide an evaluation of our approach in a real-world scenario.

 • On-Line Analytical Processing (OLAP)

   Abello Gamazo, Alberto; Romero Moral, Oscar
  Date of publication: 2009
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • METODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA VALIDACION Y LA GENERACION DE MAPPINGS ENTRE ESQUEMAS DE DATOS

   Queralt Calafat, Anna; Rull Fort, Guillem; Urpi Tubella, Antoni; Abello Gamazo, Alberto; Farré Tost, Carles; Romero Moral, Oscar; Teniente Lopez, Ernest
  Participation in a competitive project

   Share

 • Discovering meaningful keys from ontologies

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto; Montesó, Joan Marc
  Date: 2009
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automatic multidimensional design of data warehouses from requirements

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Date: 2009
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • A survey of multidimensional modeling methodologies

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  International journal of data warehousing and mining
  Date of publication: 2009-04
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MDBE: Automatic Multidimensional Modeling

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Lecture notes in computer science
  Date of publication: 2008-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MDBE: Automatic Multidimensional Design

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Conceptual Modeling
  Presentation's date: 2008-10-21
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The goal of this demonstration is to present MDBE, a tool implementing our methodology for automatically deriving multidimensional schemas from relational sources, bearing in mind the end-user requirements. Our approach starts gathering the end-user information requirements that will be mapped over the data sources as SQL queries. Based on the constraints that a query must preserve to make multidimensional sense, MDBE automatically derives multidimensional schemas which agree with both the input requirements and the data sources.

 • Innovaciones en la metodología docente para cursos universitarios de introducción a la programación de primer año

   Gatius Vila, Marta; Romero Moral, Oscar; Lopez Herrera, Josefina; Xhafa Xhafa, Fatos
  Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria
  Presentation's date: 2008-10-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Qualidade em sites na área da saúde (SALUS)

   Abello Gamazo, Alberto; Palazzo, José; Farré Tost, Carles; Romero Moral, Oscar; García, Roberto; Oliva, Marta
  Participation in a competitive project

   Share

 • Método de aprendizaje colaborativo y estrategias innovadoras de evaluación en la disciplina de Fundamentos de Informática

   Lopez Herrera, Josefina; Gatius Vila, Marta; Romero Moral, Oscar
  Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria
  Presentation's date: 2008-10-29
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the Need of a Reference Algebra for OLAP

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Lecture notes in computer science
  Date of publication: 2007-08
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Generating Multidimensional Schemas from the Semantic Web

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  The 19th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'07)
  Presentation's date: 2007-06-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Automating Multidimensional Design from Ontologies

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  International Workshop On Data Warehousing and OLAP
  Presentation's date: 2007-11-09
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • MDBE: Una Herramienta Automática para el Modelado Multidimensional

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  XII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2007)
  Presentation's date: 2007-09-12
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the Need of a Reference Algebra for OLAP

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Data Warehousing and Mining
  Presentation's date: 2007-09-03
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Multidimensional Design by Examples

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Lecture notes in computer science
  Date of publication: 2006-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • On the Mismatch Between Multidimensionality and SQL

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  Date: 2006-06
  Report

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Multidimensional Design by Examples

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  International Conference on Data Warehousing and Mining
  Presentation's date: 2006-09-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Improving automatic SQL translation for ROLAP tools

   Romero Moral, Oscar; Abello Gamazo, Alberto
  X Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2005) dentro de CEDI 2005, I Congreso Español de Informática
  Presentation's date: 2005-09-14
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window