Cuguero Escofet, Miquel Àngel
Total activity: 25
Research group
SIC - Smart Control Systems
Department
Department of Automatic Control
E-mail
miquel.angel.cugueroupc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 25 of 25 results
 • Temporal/spatial model-based fault diagnosis vs. hidden Markov models change detection method: application to the Barcelona water network

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Alippi, Cesare; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Ntalampiras, Stavros; Puig Cayuela, Vicenç; Roveri, Manuel; Garcia Valverde, Diego
  Mediterranean Conference on Control and Automation
  Presentation's date: 2013-06-26
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Abnormal quality detection and isolation in water distribution networks using simulation models  Open access

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Sarrate Estruch, Ramon; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Sanz Estapé, Gerard; Mirats Tur, Josep Maria
  Drinking water engineering and science
  Date of publication: 2012-11-16
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper proposes a model based detection and localisation method to deal with abnormal quality levels based on the chlorine measurements and chlorine sensitivity analysis in a water distribution network. A fault isolation algorithm which correlates on line the residuals (generated by comparing the available chlorine measurements with their estimations using a model) with the fault sensitivity matrix is used. The proposed methodology has been applied to a District Metered Area (DMA) in the Barcelona network.

  This paper proposes a model based detection and localisation method to deal with abnormal quality levels based on the chlorine measurements and chlorine sensitivity analysis in a water distribution network. A fault isolation algorithm which correlates on line the residuals (generated by comparing the available chlorine measurements with their estimations using a model) with the fault sensitivity matrix is used. The proposed methodology has been applied to a District Metered Area (DMA) in the Barcelona network.

 • SYSTEM HEALTH MANAGEMENT AND RELIABLE CONTROL OF COMPLEX SYSTEMS

   Puig Cayuela, Vicenç; Escobet Canal, Teresa; Saludes Closa, Jordi; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Morcego Seix, Bernardo; De Las Heras Jimenez, Salvador Augusto; Escobet Canal, Antoni; Comasolivas Font, Ramon; Sarrate Estruch, Ramon; Pérez Magrané, Ramon; Tornil Sin, Sebastian; Masip Alvarez, Albert; Rotondo, Damiano; Vento Maldonado, Jorge Isaac; Blesa Izquierdo, Joaquin; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Romera Formiguera, Juli; Pascual Pañach, Josep; Sanz Estapé, Gerard; Cuguero Escofet, Josep; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Participation in a competitive project

   Share

 • Localización de fugas en redes de distribución de agua potable

   Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Pascual Pañach, Josep; Sanz Estapé, Gerard; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Cembrano Gennari, M.gabriela Elena; Landeros, Edson; Peralta, Antoni; Mirats Tur, Josep Maria; Meseguer, Jordi
  Automática e instrumentación
  Date of publication: 2012-02
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Leakage isolation in water distribution networks: a comparative study of two methodologies on a real case study

   Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Sanz Estapé, Gerard; Mirats Tur, Josep Maria; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Mediterranean Conference on Control and Automation
  Presentation's date: 2011-06-21
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Abnormal Quality Detection and Isolation in Water Distribution Networks using Simulation Models

   Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Sarrate Estruch, Ramon; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Sanz Estapé, Gerard; Mirats Tur, Josep Maria
  Computing and Control for the Water Industry
  Presentation's date: 2011-09-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper proposes a model based detection and localisation method to deal with abnormal quality levels based on the chlorine measurements and chlorine sensitivity analysis in a water distribution network. A fault isolation algorithm which correlates on line the residuals (generated by comparing the available chlorine measurements with their estimations using a model) with the fault sensitivity matrix is used. The proposed methodology has been applied to a District Metered Area (DMA) in the Barcelona network.

  This paper proposes a model based fault localisation method to deal with abnormal quality levels based on the chlorine measurements and chlorine sensitivity analysis in a water distribution network. A fault isolation algorithm which correlates on line the residuals, generated by comparing the available chlorine measurements with their estimation using a model, with the fault sensitivity matrix is used. The proposed methodology has been applied to a District Metered Area (DMA) in the Barcelona network.

 • Leakage location in water distribution networks based on correlation measurement of pressure sensors

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Pérez Magrané, Ramon; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Puig Cayuela, Vicenç; Mirats Tur, Josep Maria
  IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated Assessment
  Presentation's date: 2011-06-21
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Study of the isolability of leaks in a network depending on calibration of demands

   Pérez Magrané, Ramon; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Puig Cayuela, Vicenç; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Sanz Estapé, Gerard; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Peralta, Antoni
  Computing and Control for the Water Industry
  Presentation's date: 2011-09-06
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Using the simulation models a methodology was developed for leakage detection and localisation in a water distribution network [4]. Such methodology is based on fault detection and isolation techniques. Sensitivity matrix of pressures to leaks [8] is generated using simulation models [1]. Such models are available in water companies. The methodology showed promising results but two main issues appeared. Calibration in models and precision in sensors was required. Investment in sensors could be afforded [6] as long as models were well calibrated enough. The main uncertainty in models lies on demands. This paper presents a study of the effect of an improvement in demand calibration on isolability of leaks. The aim is to quantify the return of an effort in calibrating in terms of leak detection one of the main issues in water industry [2].

 • MAKING SENSE OF NONSENSE

   Puig Cayuela, Vicenç; Rotondo, Damiano; Ocampo Martinez, Carlos A.; Rosich Oliva, Albert; Saludes Closa, Jordi; Garcia Valverde, Diego; Sarrate Estruch, Ramon; Blesa Izquierdo, Joaquin; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Comasolivas Font, Ramon; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Quevedo Casin, Joseba-jokin
  Participation in a competitive project

   Share

 • Control structures and optimal sensor/actuator allocation: application in active noise control  Open access

   Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  Defense's date: 2010-03-05
  Department of Automatic Control, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta tesi presenta treball original i aplicat en l'àrea del control i la col·locació de sensors/actuadors (S/A) en sistemes de Control Actiu de Soroll (ANC). Primer, s'han aplicat tècniques de control i identificació robustes per a aconseguir ANC. La fase d'identificació està basada en una proposta d'identificació robusta orientada al control, considerant descripcions del sistema tant paramètriques com no-paramètriques, així com quantificant la incertesa. El disseny del controlador compara les estructures de control feedback (FB), feedforward (FF) i híbrida (FB/FF). El controlador feedback és sintetitzat i avaluat en el marc del control robust, i s'ha dissenyat utilitzant control òptim H∞ plantejat com un problema de sensibilitats mixtes. El controlador FF és un identificador adaptatiu, basat en l'algorisme σ robustament normalitzat. S'han desenvolupat dues propostes per a decidir quina de les estructures de control és més eficient, aplicades a un conducte de 4 metres amb soroll de banda ampla. A més a més, s'han mostrat de manera explícita els compromisos entre identificació i control, les limitacions inherents a un llaç de control feedback, així com qüestions relatives a la implementació de sistemes ANC. També s'han tractat altres qüestions com la relació entre acompliment, ordre del controlador, models paramètrics/no-paramètrics i implementació en processadors digitals de senyal (DSP), així com s'han comparat resultats teòrics i experimentals en el conducte. Les llacunes que encara resten entre teoria i pràctica en aquest tipus d'aplicacions també s'han resumit. D'altra banda, en aquest treball també es tracta el problema de com quantificar la col·locació de sensors i actuadors, amb la finalitat de controlar un sistema físic determinat. La mesura per a determinar la millor localització de S/A es basa en un criteri de llaç tancat orientat al control, el qual optimitza tant acompliment com qüestions pràctiques d'implementació. Aquesta mesura hauria de calcular-se abans del disseny, implementació i prova del controlador. La utilització d'aquesta mesura minimitza la prova combinatòria de controladors en totes les possibles combinacions de S/A. Per a aconseguir-ho, s'han definit diferents mesures que pesen l'acompliment potencial en llaç tancat, la robustesa, el número de condició de la planta (guanys relatius entrada/sortida (I/O)) així com altres qüestions d'implementació, com l'ordre del controlador. Aquestes poden calcular-se utilitzant software estàndard, tant per a models d'una-entrada-una-sortida (SISO) com per a models de múltiples-entrades-múltiples-sortides (MIMO) i poden aplicar-se a múltiples problemes d'enginyeria, ja siguin mecànics, acústics, aeroespacials, etc. En aquest treball, aquests resultats també s'han il·lustrat amb l'aplicació ANC presentada i validat amb dades experimentals. Com a resultat d'aplicar aquestes mesures, s'obté la localització de S/A que aconsegueix la millor atenuació del soroll en llaç tancat amb el menor ordre possible del controlador.

  Esta tesis presenta trabajo original y aplicado en el área del control y la colocación de sensores/actuadores (S/A) en sistemas de Control Activo de Ruido (ANC). Primero, se han aplicado técnicas de control e identificación robustas para conseguir ANC. La fase de identificación está basada en una propuesta de identificación robusta orientada al control, considerando descripciones del sistema tanto paramétricas como no-paramétricas, así como cuantificando la incertidumbre. El diseño del controlador compara las estructuras de control feedback (FB), feedforward (FF) e híbrida (FB/FF). El controlador feedback es sintetizado y evaluado en el marco del control robusto, y se ha diseñado utilizando control óptimo H∞ planteado como un problema de sensibilidades mixtas. El controlador FF es un identificador adaptativo, basado en el algoritmo σ robustamente normalizado. Se han desarrollado dos propuestas para decidir cual de las estructuras de control es más eficiente, aplicadas a un conducto de 4 metros con ruido de banda ancha. Además, se han mostrado de manera explícita los compromisos entre identificación y control, las limitaciones inherentes a un lazo feedback, así como cuestiones relativas a la implementación de sistemas ANC. También se han tratado otras cuestiones como la relación entre desempeño, orden del controlador, modelos paramétricos/no-paramétricos e implementación en procesadores digitales de señal (DSP), así como se han comparado resultados teóricos y experimentales en el conducto. Las lagunas que aún quedan entre teoría y práctica en este tipo de aplicaciones también se han resumido. Por otra parte, en este trabajo se trata también el problema de como cuantificar la colocación de sensores y actuadores, con la finalidad de controlar un sistema físico determinado. La medida para determinar la mejor localización de S/A se basa en un criterio de lazo cerrado orientado al control, el cual optimiza tanto desempeño como cuestiones prácticas de implementación. Esta medida debería calcularse antes del diseño, implementación y prueba del controlador. La utilización de esta medida minimiza la prueba combinatoria de controladores en todas las posibles combinaciones de S/A. Para conseguirlo, se han definido distintas medidas que pesan el desempeño potencial en lazo cerrado, la robustez, el número de condición de la planta (ganancias relativas entrada/salida (I/O)) y otras cuestiones de implementación, como el orden del controlador. Éstas pueden calcularse utilizando software estándar, tanto para modelos de una-entrada-una-salida (SISO) como para modelos de múltiples-entradas-múltiples-salidas (MIMO) y pueden aplicarse a múltiples problemas ingenieriles, ya sean mecánicos, acústicos, aeroespaciales, etc. En este trabajo, estos resultados también son ilustrados con la aplicación ANC presentada y validados con datos experimentales. Como resultado de aplicar estas medidas, se obtiene la localización de S/A que consigue la mejor atenuación de ruido en lazo cerrado con el menor orden posible del controlador.

  This thesis presents novel and applied work in the area of control and sensor/actuator (S/A) allocation in Active Noise Control (ANC) systems. First, robust identification and control techniques to perform ANC have been applied. The identification phase is based on a control-oriented robust identification approach that considers both parametric and nonparametric descriptions of the system, and quantifies the uncertainty. The controller design compares the feedback (FB), feedforward (FF) and hybrid (FB/FF) control structures. The feedback control is synthesized and evaluated in the robust control framework, and it is designed using H∞ optimal control as a mixed-sensitivity problem. The FF controller is an adaptive identifier, based on the robustly normalized σ-algorithm. Two approaches are developed to decide which control structure is more efficient on a 4-m duct example with broadband noise. In addition, the compromises between identification and control, the inherent limitations of feedback and implementation issues in ANC are explicitly pointed out. Relations between performance, controller order, parametric/nonparametric models and digital signal processor (DSP) implementation are discussed. Theoretical and experimental results on the duct are compared. The gaps that still remain between theory and practice in this type of applications, are also outlined. Furthermore, this work considers the problem of quantifying the location of sensors and actuators in order to control a certain physical system. The measure to determine the best S/A location is based on a closed loop control-oriented criteria, which optimizes overall performance and practical implementation issues. In addition, it should be computed before the actual controller is designed, implemented and tested. The use of this measure minimizes the combinatorial controller testing over all possible S/A combinations. To this end, several measures have been defined which weight the potential closed-loop performance, robustness, plant condition number (input/output (I/O) relative gains) and implementation issues, such as the controller order. These may be computed with standard software, either for Single Input Single Output (SISO) models or Multiple Input Multiple Output (MIMO) models, and may be applied to many engineering problems: mechanics, acoustics, aerospace, etc. Here, these results are also illustrated with the prior ANC example and validated against experimental data. The outcome of applying these measures is the selection of the S/A location which achieves the best closed loop noise attenuation with the lowest possible controller order.

 • SOLUCIONES A LA BRECHA ENTRE TEORIA MATEMATICA Y APLIACIONES INGENIERILES EN LA AREA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA

   De Las Heras Jimenez, Salvador Augusto; Pérez Magrané, Ramon; Castañé Selga, Rosa; Sánchez Peña, Ricardo Salvador; Cuguero Escofet, Josep; Bolea Monte, Yolanda; Masip Alvarez, Albert; Bianchi, Fernando Daniel; Lavernia Ferrer, David; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Nejjari Akhi-elarab, Fatiha; Morcego Seix, Bernardo
  Participation in a competitive project

   Share

 • Robust Identification and Feedback Design: an Active Noise Control Case Study

   Sánchez Peña, Ricardo Salvador; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Masip Alvarez, Albert; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Puig Cayuela, Vicenç
  Control engineering practice
  Date of publication: 2008-02
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control-oriented Sensor / Actuator Location Measures for Active Noise Control

   Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  World Congress of the International Federation of Automatic Control
  Presentation's date: 2008-07-06
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Control-oriented Sensor / Actuator Location Measures for Active Noise Control

   Sánchez Peña, Ricardo Salvador; Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  World Congress of the International Federation of Automatic Control
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Identification and Control Structure Design in Active (Acoustic) Noise Control

   Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Morcego Seix, Bernardo; Sánchez Peña, Ricardo Salvador
  Date of publication: 2007-08
  Book chapter

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparación de algoritmos feed-forward adaptativos para el control activo de ruido en un conducto

   Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  36º CONGRESO NACIONAL DE ACÚSTICA
  Presentation's date: 2006-10-19
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Integración de técnicas avanzadas de modelado, control y supervisión aplicadas a la gestión del ciclo integral del agua

   Sarrate Estruch, Ramon; Cembrano Gennari, M.gabriela Elena; Puig Cayuela, Vicenç; Morcego Seix, Bernardo; Ocampo Martinez, Carlos A.; Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  Participation in a competitive project

   Share

 • Acoustic Noise Suppression: Compromises in Identification and Control

   Sánchez Peña, Ricardo Salvador; Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Masip Alvarez, Albert; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Puig Cayuela, Vicenç
  Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparación de algoritmos feed-forward adaptativos para el control activo de ruido en un conducto

   Sánchez, Peña R S; Masip Alvarez, Albert; Morcego Seix, Bernardo; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Puig Cayuela, Vicenç; Pamies Gomez, Teresa; Romeu Robert, Jordi; Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  36º CONGRESO NACIONAL DE ACÚSTICA
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Comparación de algoritmos feed-forward adaptativos para el control activo de ruido en un conducto

   Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Sánchez Peña, Ricardo Salvador; Masip Alvarez, Albert; Morcego Seix, Bernardo; Quevedo Casin, Joseba-jokin; Puig Cayuela, Vicenç; Pamies Gomez, Teresa; Romeu Garbi, Jordi
  Tecniacústica 2005 - 36º Congreso Nacional de Acústica - Encuentro Ibérico de Acústica - Expoacústica 2005
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudi i implementació d'un control PWM

   Morcego Seix, Bernardo; Pérez Magrané, Ramon; Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  Date: 2004-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Recopilatori de sistemes de control pel pèndol

   Pérez Magrané, Ramon; Morcego Seix, Bernardo; Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  Date: 2004-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Estudi i implementació d'un control PID amb PLC

   Cuguero Escofet, Miquel Àngel; Pérez Magrané, Ramon; Morcego Seix, Bernardo
  Date: 2004-02
  Report

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Desarrollo de estrategias alternativas en control activo de ruido

   Quevedo Casin, Joseba-jokin; Capdevila Pagés, Ramón; Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  Participation in a competitive project

   Share

 • Comparación de implementaciones en C y Matlab de filtros adaptativos para DSP

   Morcego Seix, Bernardo; Cuguero Escofet, Miquel Àngel
  Jornadas de Automática
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window