Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 63 results
 • Reconeixement de mèrits del Consell Social de la UPC

   Marcos Padros, Carlos; García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  Award or recognition

   Share

 • La presencia de lo nórdico en la arquitectura moderna

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  Date of publication: 2014-09-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • VLC Arquitectura

   Bardí Milà, Berta
  Vol. 1, num. 2 (2014)
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  Taller 0.0 d'arquitectura: curs d'arquitectura per a futurs arquitectes (II edició, juliol 2013)  Open access

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel; Marcos Padros, Carlos
  Date of publication: 2014-05-02
  Book

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  El curs que es presenta està adreçat a possibles estudiants d’arquitectura i té com a objectiu principal ajudar-los a decidir sobre el seu futur universitari. És per això que es proposa donar suport a la decisió mitjançant una breu experiència prèvia a la pròpia universitat. En concret, es pretenen donar les bases necessàries a l’estudiant de 4t ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu que ha d’escollir una carrera properament perquè pugui respondre de forma clara a la pregunta: vols estudiar arquitectura?

  El curs que es presenta està adreçat a possibles estudiants d’arquitectura i té com a objectiu principal ajudar-los a decidir sobre el seu futur universitari. És per això que es proposa donar suport a la decisió mitjançant una breu experiència prèvia a la pròpia universitat. En concret, es pretenen donar les bases necessàries a l’estudiant de 4t ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu que ha d’escollir una carrera properament perquè pugui respondre de forma clara a la pregunta: vols estudiar arquitectura?.

 • Taller 0.0 d'arquitectura  Open access

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Marcos Padros, Carlos
  Date of publication: 2014-04-28
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La publicació que teniu a les mans és el resultat de la I Convocatòria de Bones Pràctiques Docents a la UPC de l’any 2013, que en la seva primera edició es va centrar en recollir exemples sobre metodologies actives que es treballen a les aules de la universitat. La mostra de 15 bones pràctiques que us presentem abraça l’ús de metodologies tan diverses com l’aprenentatge basat en problemes/projectes, els debats dirigits, l’aprenentatge cooperatiu, l’estudi de casos, el joc de rol, el dossier de l’estudiant (portafoli), la ludificació (gamification), la tècnica del puzle (jigsaw), l’aprenentatge-servei i l’ús de les xarxes socials. Totes elles però, són exemples de com es poden incloure, en diferents assignatures, activitats orientades a facilitar una participació més activa de l’estudiantat per facilitar-los l’aprenentatge.

  La publicació que teniu a les mans és el resultat de la I Convocatòria de Bones Pràctiques Docents a la UPC de l’any 2013, que en la seva primera edició es va centrar en recollir exemples sobre metodologies actives que es treballen a les aules de la universitat. La mostra de 15 bones pràctiques que us presentem abraça l’ús de metodologies tan diverses com l’aprenentatge basat en problemes/projectes, els debats dirigits, l’aprenentatge cooperatiu, l’estudi de casos, el joc de rol, el dossier de l’estudiant (portafoli), la ludificació (gamification), la tècnica del puzle (jigsaw), l’aprenentatge-servei i l’ús de les xarxes socials. Totes elles però, són exemples de com es poden incloure, en diferents assignatures, activitats orientades a facilitar una participació més activa de l’estudiantat per facilitar-los l’aprenentatge.

 • Bones pràctiques docents 2013: metodologies actives a l'aula

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Marcos Padros, Carlos
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • "Aprendre a conviure: Happy 8-12", Premi Edu21 2013 - Butlletí Edu21

   Marcos Padros, Carlos; Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • The itinerary as a strategy in Alvar Aalto Analysis of four works, 1926-28

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  VLC Arquitectura
  Vol. 1, num. 1, p. 1-30
  DOI: 10.4995/vlc.2014.1888
  Date of publication: 2014-03-03
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This article addresses Alvar Aalto’s architecture by considering the itinerary as a fundamental strategy. The attention towards the users’ circulation movement, and the spaces and elements that propitiate it, allows for the analysis of his work from paradigms which are far from what is dislocated, broken and discontinuous; being the usual features that the critics have used to describe his projects. For all this his first years of professional practise are analyzed, specifically the period from 1926 to 1928. During those years, Aalto developed a series of commissions in Jyväskylä, Turku and Viipuri, in which he consolidates a way of structuring the projects based on approximation, entry and mechanisms of internal movement. Beyond the language change that occurs during this period, it is interesting to highlight certain design tools that he will use throughout his entire career.

 • Premi addicional Edu21 d'educació 2013 de valoració i impuls de les vocacions científico-tècniques

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel; Marcos Padros, Carlos
  Award or recognition

  View View Open in new window  Share

 • Les cases d'Arne Jacobsen. El pati i el pavelló.  Open access

   Bardí Milà, Berta
  Department of Architectural Design, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  La majoria de les publicacions sobre I'arquitecte danès Arne Jacobsen es dediquen, bàsicament, a mostrar la seva extensa quantitat d'obres, especialment de l'àmbit públic, i es deixen de banda els projectes centrats en l'àmbit domestic. Noobstant aixó, la major part de les seves obres son cases unifamiliars, de les quals projecta més d'un centenar. La tesi se centra, precisament, en aquest segon grup d'obres més quantioses però menys tractades per la crítica.S' intenta indagar en la hipòtesi que per a Jacobsen "la font de tota arquitectura sembla ser la casa, el món de la domesticitat, mentre que l'àmbit social s'enten tan sols com la prolongació natural d'aquest', com explica Carles Marti. O dit d'una altra manera, per a Josep Maria Sostres , "el punt de partida de totes les seves experiencies sembla que es l'arquitectura domèstica, factor que imprimeix en altres obres". Així doncs, la tesi parteix de la convicció que la casa, l'espai per antonomàsia dedicat a habitar, conté en si mateixa la complexitat dels grans temes de l'arquitectura. En aquest sentit, resulta un vehicle útil per arribar als mecanismes formals i espacials que es troben a la base de les grans obres de tots els temps, amb independència del lloc i l'escala.La casa Rüthwen-Jürgensen es un exemple paradigmàtic per arribar al concepte que té Jacobsen de la domesticitat. El seu anàlisi permet investigar com afronta la qüestió ancestral de la doble lectura de la casa com a refugi i com a mirador, quinaés la seva resposta formal i quins són els espais articuladors. En aquest sentit, Jacobsen respon fent conviure dos arquetipus espacials : el pati i el pavelló; entenent el pati com un recinte d'acces i el pavelló com una sala d'estar independent. Des d'aquest punt de vista , la casa seria l'espai comprès entre la protecció i la projecció, entre el recinte còncau i l'obertura convexa. La forma còncava del recinte aporta recolliment i protecció, aspectes necessaris per l'expansió i obertura de la part convexa: la sala d'estar.L'analisi de la Rüthwen-Jürgensen es com plementa amb la sèrie de cases unifamiliars que projecta durant el mateix període (1954-1957). Les dotze cases coetànies configuren un conjunt en el que es pot extraure la convivència dels arquetipus de pati i pavelló, en els que apareixen amb mes o menys intensitat. L'agrupació Ved Bellevue Bugt seria la representant de les cases pati , associada al principi arquitectònic del reclnte: un tancat que estableix la relació amb el món mitjançant un eix vertical que vincula terra i cel. Per altra banda, la casa Siesby seria la representant de casa pavelló, en la que l'abstracció permet reduir els seus trets fonamentals al principi de porxo: una coberta que obliga a relacionar-se horitzontalment amb l'entorn .A través dels diferents projectes es pretén determinar els criteris que guien l'evolució de les propostes i observar fins a quin punt els plantejaments, els dubtes i els canvis es desenvolupen al voltant d'arquetipus espacials com el de pati o pavelló,es a dir, la delimitació vertical o horitzontal de l'espai. Consegüentment, es planteja una metodologia basada en l'análisi de tot el procés del projecte, que es materialitza en els documents generats durant l'elaboració mental i material (esbossos, plànols , fotografies , maquetes , memòries , etc.).Finalment, cal subratllar que a través de les anàlisis no es pretén aprofundir en problemes històrics o socials, sinó simplement arribar a la manera com un bon prajecte resol una determinada necessitat en un emplaçament fixat. Aixi,analitzant la teoria que suporta cada projecte es desvetllen quines són les relacions espacials i formals que es troben en l'obra i que la converteixen en paradigmàtica. Interessa arribar als aspectes teòrics especialment arquitectònics, en els quals l'arquitecte troba el suport necessari per justificar les decisions formals .

  Text bilíngüe (castellà-català)

  Most of the publications on the Danish architect Arne Jacobsen are mainly dedicated on showing his extensive number of works, especially in the public sector, and the projects focused on the domestic area are left aside. However, most of his works are houses, of which he has designed over a hundred. The thesis focuses precisely on this second group of works which are more numerous but less dealt with by the critics. Attempting to inquire into the hypothesis that for Jacobsen "the source of all architecture seems to be the house, the world of domesticity, while the social field is understood as merely the natural extension of this", as Carles Marti explains. Or put in another way, by Josep Maria Sostres, "the starting point of all his experiences seems to be domestic architecture, factor which he prints in other works". Thus , the thesis is based on the belief that the house, quintessential space dedicated to live in, contains in itself the complexity of the major themes of architecture. In this sense,it is a useful vehicle to reach the formal and spatial mechanisms which are found in the base of the great works of all time, regardless of location and scale. The Rüthwen-Jürgensen house is a paradigmatic example to arrive at the concept that Jacobsen has of domesticity. His analysis allow researching how he faces the ancestral issue of the double reading of a home as a shelter and as a viewpoint, which is his formal response and which are the articulating spaces. In this sense, Jacobsen responds making the two spatial archetypes coexist: the courtyard and the pavilion; understanding the courtyard as an access area and the pavilion as an independent living area. From this point of view, the house would be the space comprised between the protection and projection, between the concave enclosure and the convex opening. The concave shape of the enclosure provides limitation, seclusion and protection, while the convex one of the living gives expansion, extension and infinity. The analysis of the Rüthwen-Jürgensen is complemented by a series of family homes which he designed during the same period (1954-1957). The twelve contemporary houses constitute a group in which the coexistence of the archetypes of the courtyard and pavilion can be extracted, in which they appear in more or less intensity. The Ved Bellevue Bugt group would be the representative of the courtyard houses , associated to the architectural principle of the precinct: an enclosure which establishes its relationship with the world through a vertical axis which links earth and sky. On the other hand, the Siesby house would be the representation of a pavilion house, in which abstraction helps reduce its essential features to the principle of a porch: a roof which obliges to interact horizontally with the environment. Throughout different projects it is intended to determine the criteria that guide the development of proposals and observe to what extent the approaches, doubts and changes are developed around spatial archetypes such as a courtyard or a pavilion, in other words , the vertical or horizontal delimitation of space. Consequently, it sets forth a methodology based on the analysis of the whole process of the project, which is embodied in the documents generated during the mental and material development (sketches , drawings, photographs, models , reports, etc.). Finally, it should be noted that it is not intended through the analysis to delve into historical and social problems, but merely reach the way in which a good project solves a specific need in a fixed location. Thus , analyzing the theory that supports each project reveals the spatial and formal relationships found in the work and turns it paradigmatic. It is interesting to reach the theoretical aspects especially the architectural ones, in which the architect finds the support necessary to justify the formal decisions.

  La majoria de les publicacions sobre l’arquitecte danès Arne Jacobsen es dediquen, bàsicament, a mostrar la seva extensa quantitat d’obres, especialment de l’àmbit públic (un total de 70), sense analitzar-les amb deteniment. Els ajuntaments d’Aarhus, Søllerød o Rødovre, l’escola Munkegård o el Catherine College, les oficines Jespersen i Stelling Hus, o l’hotel Royal SAS omplen les publicacions, i es deixen de banda els projectes centrats en l’àmbit domèstic, que en són majoria (128 cases i 14 blocs plurifamiliars). Aquesta tesi se centra, precisament, en aquest segon grup d’obres més quantioses però menys tractades per la crítica, amb algunes notòries excepcions, com ara les cases Søholm i Siesby, que simbolitzen la imatge i estendard habitual de la domesticitat de Jacobsen. Una gran part de les seves cases romanen encara sense analitzar i sense vincular-se a la seva idea d’arquitectura. Així doncs, la tesi intenta indagar en la hipòtesi que per a Jacobsen “la font de tota arquitectura sembla ser la casa, el món de la domesticitat, mentre que l’àmbit social s’entén tan sols com la prolongació natural d’aquest”, com explica Carles Martí. O dit d’una altra manera, per a Josep Maria Sostres, “el punt de partida de totes les seves experiències sembla que és l’arquitectura domèstica, factor que imprimeix en altres obres”. La tesi té l’origen en una recerca més àmplia al voltant de l’arquitectura domèstica nòrdica. En concret, tres cases coetànies capitalitzaven l’estudi: la d’Alvar Aalto, a Muuratsalo (1952-1953), la Rüthwen-Jürgensen d’Arne Jacobsen, prop de Copenhaguen (1954-1957), i la urbanització Kingo de Jørn Utzon, a Helsingør (1956-1960). (01-03) En tots tres casos, el desencadenant de l’anàlisi era el pati, espai primordial en la configuració general de cadascuna de les obres i arquetipus, també present a la tradició local a través de la granja nòrdica i la casa llarga, construcció víking de proporció allargada i amb un espai interior central. Efectivament, en els tres exemples un espai descobert sembla que és el punt de partida de la casa, tot i que la seva formulació parteix de mecanismes diferents. Mentre a Muuratsalo o a Helsingør el pati està lligat a la construcció d’un mur que encercla un espai propi, a la Rüthwen-Jürgensen el pati es formula a partir de l’articulació dels diversos volums que allotgen el programa de la casa. No obstant això, al llarg de la indagació en els diversos documents que s’elaboren per desenvolupar cadascun dels projectes, es descobreix que el punt de partida de la Rüthwen-Jürgensen és una casa atri que ràpidament evoluciona cap a una proposta on les diferents parts que rodegen el buit central adquireixen més autonomia. Fins al punt que algunes adopten la configuració de volums unitaris i compactes que s’aboquen amb intensitat cap a l’exterior com si es tractessin d’un pavelló, i s’avancen a encàrrecs immediatament posteriors com la casa Kokfelt (1955-1956) i la Siesby (1957). Per altra banda, la investigació al voltant de la casa atri no s’abandona i el mateix 1954 Jacobsen comença a treballar en unes agrupacions de cases pati a Carlsminde, experiència que trasllada més tard a la Hansa de Berlín (1955-1957) i a Ved Bellevue Bugt (1957-1961). Per no parlar d’exemples no estrictament domèstics com l’escola Munkegård (1948-1956), on el pati es troba a la base de la proposta com a sistema d’agrupació. Tots aquests fets converteixen la Rüthwen-Jürgensen en una obra útil per investigar el concepte de casa per a Jacobsen. El seu estudi juntament amb la sèrie de cases unifamiliars que projecta durant el mateix període (1954-1957), tant aïllades com agrupades, centra el desenvolupament d’aquesta tesi. En total són onze els projectes coetanis: l’agrupació Søholm III (Klampenborg, 1952-1955), l’agrupació Jespersen & Søn (Gentofte, 1953-1957), l’agrupació a Carlsminde (Søllerød, 1953-1959), la casa Engelbredt (Vordingborg, 1954), la Hallas Møller (Holte, 1954), la Knud Kokfelt (Tisvilde, 1955-1956), l’agrupació a Hansaviertel (Berlín,1955-1957), l’Edwin Jensen (Charlottelund, 1955-1958), la Leo Henriksen (Odden Harbor, 1956-1957), l’Erik Siesby (Virum, 1957) i l’agrupació a Ved Bellevue Bugt (Klampenborg, 1957-1961). A través de l’anàlisi dels diferents projectes es pretén determinar els criteris que guien l’evolució de les propostes i observar fins a quin punt els plantejaments, els dubtes i els canvis es desenvolupen al voltant de principis espacials com el de pati o pavelló, és a dir, la delimitació vertical o horitzontal de l’espai. Consegüentment, es planteja una metodologia basada en l’anàlisi de tot el procés del projecte, que es materialitza en els documents generats durant l’elaboració mental i material (esbossos, plànols, fotografies, maquetes, memòries, etc.). Finalment, cal subratllar que a través de les anàlisis no es pretén aprofundir en problemes històrics o socials, sinó simplement arribar a la manera com un bon projecte resol una determinada necessitat en un emplaçament fixat. Així, analitzant la teoria que suporta cada projecte es desvetllen quines són les relacions espacials i formals que es troben en l’obra i que la converteixen en paradigmàtica. Interessa arribar als aspectes teòrics especialment arquitectònics, en els quals l’arquitecte troba el suport necessari per justificar les decisions formals pròpies de l’exercici de la seva professió.

  La mayoría de las publicaciones sobre el arquitecto danés Arne Jacobsen se dedican, básicamente, a mostrar su extensa cantidad de obras, especialmente en el ámbito público (un total de 70), sin analizarlas con detenimiento. Los ayuntamientos de Aarhus, Søllerød o Rødovre, la escuela Munkegård o Catherine College, las oficinas Jespersen y Stelling Hus, o el hotel Royal SAS copan las publicaciones, y se dejan de lado los proyectos centrados en el ámbito doméstico, que son la mayoría (128 casas y 14 bloques plurifamiliares). Esta tesis se centra, precisamente, en este segundo grupo de obras más cuantiosas pero menos tratadas por la crítica, con algunas notorias excepciones, como por ejemplo las casas Søholm y Siesby, que simbolizan la imagen y el estandarte habitual de la domesticidad en Jacobsen. Una gran parte de sus casas permanecen todavía sin analizar y sin vincularse con su idea de arquitectura. Así pues, la tesis intenta indagar en la hipótesis de que para Jacobsen “la fuente de toda arquitectura parece ser la casa, el mundo de lo doméstico, mientras que el ámbito social se entiende tan sólo como la natural prolongación de aquél”, como explica Carles Martí. O dicho de otro modo, para Josep Maria Sostres “el punto de partida de todas sus experiencias parece ser la arquitectura doméstica, factor que imprime en otras obras”. La tesis tiene el origen en una búsqueda más amplia alrededor de la arquitectura doméstica nórdica. En concreto, tres casas coetáneas capitalizaban el estudio: la de Alvar Aalto en Muuratsalo (1952-1953), la Rüthwen-Jürgensen de Arne Jacobsen, cerca de Copenhague (1954-1957), y la urbanización Kingo de Jørn Utzon, en Helsingør (1956-1960). En los tres casos, el desencadenante del análisis era el patio, espacio primordial en la configuración general de cada una de las obras, y arquetipo también presente a la tradición local a través de la granja nórdica y la casa larga, construcción vikinga de proporción alargada y con un espacio interior central. Efectivamente, en los tres ejemplos un espacio descubierto parece ser el punto de partida de la obra, a pesar de que su formulación parte de mecanismos diferentes. Mientras en Muuratsalo o Helsingør el patio está ligado a la construcción de un muro que rodea un espacio propio, en la Rüthwen-Jürgensen el patio se formula a partir de la articulación de los diversos volúmenes que alojan el programa de la casa. Sin embargo, a lo largo de la indagación en los diversos documentos que se elaboran para desarrollar cada uno de los proyectos, se descubre que el punto de partida de la Rüthwen-Jürgensen es una casa atrio que rápidamente evoluciona hacia una propuesta donde las diferentes partes que rodean el vacío central adquieren mayor autonomía. Hasta el punto que algunas adoptan la configuración de volúmenes unitarios y compactos que se vuelcan con intensidad hacia el exterior, como si se trataran de un pabellón. De esta manera se avanzan encargos inmediatamente posteriores como la casa Kokfelt (1955-1956) y la Siesby (1957), donde la tipología del pabellón domina ya toda la obra. Por otro lado, la investigación alrededor de la casa atrio no se abandona y el mismo año 1954 Jacobsen empieza a trabajar en unas agrupaciones de casas patio en Carlsminde experiencia que se traslada más tarde a la Hansa de Berlín (1955-1957) y a Ved Bellevue Bugt (1957-1961), por no hablar de ejemplos no estrictamente domésticos como la escuela Munkegård (1948-1956), donde el patio se encuentra en la base de la propuesta como sistema de agrupación. Todos estos hechos convierten la Rüthwen-Jürgensen en una obra útil para investigar el concepto de casa para Jacobsen. Su estudio junto con la serie de casas unifamiliares que proyecta durante el mismo periodo (1954-1957), tanto aisladas como agrupadas, centra el desarrollo de esta tesis. En total son once los proyectos coetáneos: la agrupación Søholm III (Klampenborg, 1952-1955), la agrupación Jespersen & Søn en Ørnegårdsvej (Gentofte, 1953-1957), la agrupación en Carlsminde (Søllerød, 1953-1959), la casa Engelbredt (Vordingborg, 1954), la Hallas Møller (Holte, 1954), la Knud Kokfelt (Tisvilde, 1955-1956), la agrupación en Hansaviertel (Berlín, 1955-1957), la Edwin Jensen (Charlottelund, 1955-1958), la Leo Henriksen (Odden Harbor, 1956-1957), la Erik Siesby (Virum, 1957) y la agrupación en Ved Bellevue Bugt (Klampenborg, 1957-1961). A través del análisis de los diferentes proyectos se pretende determinar los criterios que guían la evolución de las propuestas y observar hasta qué punto los planteamientos, las dudas y los cambios se desarrollan alrededor de principios espaciales como el de patio o pabellón, es decir, la delimitación vertical u horizontal del espacio. Consecuentemente, se plantea una metodología basada en el análisis de todos los documentos generados durante la elaboración mental y material (esbozos, planos, fotografías, maquetas, memorias, etc.). Finalmente, hay que subrayar que a través de los análisis no se pretende profundizar en problemas históricos o sociales, sino simplemente esclarecer cómo un buen proyecto resuelve una determinada necesidad en un emplazamiento fijado. Así, analizando la teoría que soporta cada proyecto se desvelan cuáles son las relaciones espaciales y formales que se encuentran en la obra y que la convierten en paradigmática. Interesa llegar a los aspectos teóricos específicamente arquitectónicos, aquellos en los que el arquitecto encuentra el soporte necesario para justificar las decisiones formales propias del ejercicio de su profesión.

 • Access to the full text
  Sobre la necessitat de tallers d'orientació per a preuniversitaris  Open access

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Marcos Padros, Carlos
  Congrés Internacional UNIVEST
  p. 1-5
  Presentation's date: 2013-07-04
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aquesta comunicació pretén abordar la necessitat d’implantar cursos d’orientació adreçats a estudiants preuniverstaris, des de la pròpia universitat mitjançant tallers i seminaris pràctics. L’estiu del 2012 es va portar a terme a l’ETSAV (UPC) una iniciativa pedagògica amb aquest objectiu, el “Curs d’arquitectura per a futurs arquitectes”. Aquest curs va néixer amb la voluntat de convertir-se en una eina per ajudar a decidir als alumnes de secundària sobre el seu futur universitari. Durant cinc dies, es mostrar en què consisteix estudiar arquitectura mitjançant un conjunt d’exercicis pràctics que recullen a grans trets els eixos temàtics fonamentals de la carrera.

 • L’experiència del primer curs d’arquitectura per a futurs arquitectes  Open access

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Marcos Padros, Carlos
  Jornades sobre Innovació Docent en Arquitectura
  p. 28-33
  Presentation's date: 2013-05-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L’estiu del 2012 va tenir lloc a l’ETSAV (UPC) la primera edició del “Curs d’arquitectura per a futurs arquitectes”. Aquesta iniciativa docent, dintre del programa d’orientació universitària de la UPC, neix amb la voluntat de convertirse en una eina per ajudar a decidir als alumnes de 4t ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu sobre el seu futur universitari. Durant cinc dies, es mostra en què consisteix estudiar arquitectura mitjançant un conjunt d’exercicis pràctics que recullen a grans trets els eixos temàtics fonamentals de la carrera. Així, els alumnes poden acabar de decidir amb més informació si volen o no estudiar aquesta carrera.

 • L'Experiència del primer curs d'arquitectura per a futurs arquitectes  Open access

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel; Marcos Padros, Carlos
  Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura
  p. 1-6
  Presentation's date: 2013-05-13
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  L'estiu del 2012 va tenir lloc a l'ETSAV (UPC) la primera edició del “Curs d'arquitectura per a futurs arquitectes”. Aquesta iniciativa docent, dintre del programa d'orientació universitària de la UPC, neix amb la voluntat de convertir-se en una eina per ajudar a decidir als alumnes de 4t ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu sobre el seu futur universitari. Durant cinc dies, es mostra en què consisteix estudiar arquitectura mitjançant un conjunt d'exercicis pràctics que recullen a grans trets els eixos temàtics fonamentals de la carrera. Així, els alumnes poden acabar de decidir amb més informació si volen o no estudiar aquesta carrera.

  L’estiu del 2012 va tenir lloc a l’ETSAV (UPC) la primera edició del "Curs d’arquitectura per a futurs arquitectes". Aquesta iniciativa docent, dintre del programa d’orientació universitària de la UPC, neix amb la voluntat de convertir-se en una eina per ajudar a decidir als alumnes de 4t ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu sobre el seu futur universitari. Durant cinc dies, es mostra en què consisteix estudiar arquitectura mitjançant un conjunt d’exercicis pràctics que recullen a grans trets els eixos temàtics fonamentals de la carrera. Així, els alumnes poden acabar de decidir amb més informació si volen o no estudiar aquesta carrera.

 • Curso de arquitectura para futuros arquitectos - Arquilecturas

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Marcos Padros, Carlos
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Robert Venturi y el análisis de la arquitectura de Alvar Aalto  Open access

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  Boletín académico. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña
  num. 3, p. 49-56
  Date of publication: 2013-03-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el año 2012 se han cumplido cincuenta años de la redacción del libro Complexity and Contradiction in Architecture, publicado en 1966, aunque redactado mayoritariamente en 1962. Este artículo aprovecha la efeméride para rescatarlo y focalizar ahora la mirada en la obra de Alvar Aalto, uno de los arquitectos que, en palabras del propio Venturi, más le influyó: “Aalto es para mí la fuente más rica para aprender por su arte y su técnica”. El análisis de Venturi representa una alternativa a la visión “clásica” que se construye sobre Aalto durante los cincuenta, y marca el camino de estudios posteriores.

 • Access to the full text
  I Curs d'arquitectura per a futurs arquitectes : programa i memòria de resultats, 2012  Open access

   Marcos Padros, Carlos; Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  Date of publication: 2012-12-03
  Book

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arquitectura Paulista. DPA: Documents de projectes d'arquitectura

   Bardí Milà, Berta
  num. 30
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  Sin tradición no hay innovación  Open access

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  International Congress Architecture, University, Research, Society
  p. 388-394
  Presentation's date: 2012-06-15
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Pabellón de baile en Yläne

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  Date of publication: 2012-02-01
  Book chapter

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Antecedentes históricos del mat-building : cinco ejemplos  Open access

   Marti Aris, Carlos; Bardí Milà, Berta
  DPA: Documents de projectes d'arquitectura
  num. 27-28, p. 132-141
  Date of publication: 2011-12-30
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • C. R. Villanueva. DPA: Documents de projectes d'arquitectura

   Bardí Milà, Berta
  num. 29
  Collaboration in journals

   Share

 • Exposición Concurso Sede de la Reserva de la Biosfera

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • Access to the full text
  La Investigación como modelo de aprendizaje  Open access

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  International Meeting on Architectural and Urbanism Research
  Presentation's date: 2011-06-01
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  BIO28  Open access  awarded activity

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Perez Paz, David
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mat-building. DPA: Documents de projectes d'arquitectura

   Bardí Milà, Berta
  num. 27-28
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  Paradigmas de la modernidad nórdica: DPA 26 Nórdicos  Open access

   Bardí Milà, Berta; Ferrer Fores, Jaime Jose; Frediani, Arturo; García Escudero, Daniel
  Diagonal
  num. 26
  Date of publication: 2011-02
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
 • Access to the full text
  Orfanato municipal de Amsterdam  Open access

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  Date of publication: 2011
  Book chapter

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • DPA 26: Nórdicos

  Date of publication: 2010-10-01
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Arne Jacobsen: trei proiecte = Arne Jacobsen: three works

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  Arhitectura (Bucuresti)
  Vol. 12, num. 88, p. 100-111
  Date of publication: 2010-10-01
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Urbanismo, diálogo multidisciplinar  Open access

   Moreno Sanz, Joan; Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel
  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
  p. 1-25
  Presentation's date: 2010-07-01
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el territorio, como sistema complejo y diverso, confluyen tantos agentes como ámbitos de conocimiento, tantas miradas parciales como métodos de interpretación. La aproximación al estudio del territorio, y por extensión de lo urbano, debe realizarse desde una óptica multidisciplinar y de lectura transversal. La Escuela de Arquitectura de Barcelona y el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en particular deben adaptar el contenido de sus temarios en la formación de los futuros profesionales urbanistas. Los talleres prácticos son espacios idóneos para la experimentación en el ámbito docente. El fomento del espíritu crítico a partir del debate tutelado es una herramienta eficaz en el desarrollo intelectual del alumnado. El diálogo es la base que incentiva la empatía con el resto de agentes implicados en el hecho urbanístico: profesionales y usuarios.

 • Access to the full text
  Nordic beauty versus classical beauty: the case of Arne Jacobsen  Open access

   Bardí Milà, Berta
  European Symposium on Research in Architecture and Urban Design
  p. 30-36
  Presentation's date: 2010-06-25
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Nordic beauty versus classical beauty: the case of Arne Jacobsen

   Bardí Milà, Berta
  European Symposium on Research in Architecture and Urban Design
  p. 34-38
  Presentation's date: 2010-06-25
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Prefabricare rafinata

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Negre Basals, Àngels; Cosmin, Caciuc; Bardí Milà, Berta
  Arhitectura (Bucuresti)
  num. 81, p. 42-47
  Date of publication: 2010-02-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Ecological responsability - Arhitectura (Bucuresti)

   Bardí Milà, Berta; Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Others' publications about work

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Exposició del Concurs per a la nova biblioteca municipal de Sant Vicenç de Castellet

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • DK : volvemos a Dinamarca

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Pla, Josep
  Date of publication: 2010
  Book

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • LA OBRA ARQUITECTÓNICA DE FRANCESC MITJANS MIRO

   Fernandez Salas, Maria Elena; Bardí Milà, Berta; Alcalde Sebastian, Miguel Angel; Sanmarti Verdaguer, Jaime; Barcelo Baeza, Antoni; Solaguren-beascoa De Corral, Felix
  Competitive project

   Share

 • Desde el norte  Open access

   Bardí Milà, Berta; García Escudero, Daniel; Frediani, Arturo; Ferrer Fores, Jaime Jose
  DPA: Documents de projectes d'arquitectura
  num. 26, p. 6-15
  Date of publication: 2010
  Journal article

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Wipuri  Open access

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  Architectural competition

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biennal de Bucarest

   Negre, Mª Àngels; Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Bardí Milà, Berta
  Collaboration in exhibitions

   Share

 • La Arquitectura son las arquitecturas

   García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  3º Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo
  p. 1-10
  Presentation's date: 2009-06-18
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Nórdicos. DPA: Documents de projectes d'arquitectura

   Bardí Milà, Berta
  num. 26
  Collaboration in journals

   Share

 • Auditorios. España. / Auditoriums. Spain - Suma

   Alegre Heitzmann, Luis; Barcelo Baeza, Antoni; García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta
  Others' publications about work

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Residèndia de disminuits físics a Balàfia, Lleida

   Solaguren-beascoa De Corral, Felix; Negre, M A; Bardí Milà, Berta
  Architectural competition

   Share Reference managers Reference managers Open in new window