Capdevila Cascante, Santiago
Total activity: 30
Research group
ANTENNALAB - Antennas and Wireless Systems Laboratory
Department
Department of Signal Theory and Communications
E-mail
santiago.capdevilaestudiant.upc.edu
Contact details
UPC directory Open in new window

Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 30 of 30 results
 • Optical signal processor for millimeter-wave interferometric radiometry

   Nova Lavado, Enrique; Romeu Robert, Jordi; Capdevila Cascante, Santiago; Torres Torres, Francisco; Jofre Roca, Luis
  IEEE transactions on geoscience and remote sensing
  Date of publication: 2014-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In interferometric radiometry, the correlations between all pairs of radio-frequency (RF) receivers must be performed in order to obtain the scene visibilities. This represents a cumbersome problem in passive imaging where large signal bandwidths are typically required to achieve fast-acquisition times and improve the radiometric resolution of the image. In this case, the signal distribution and the correlation at intermediate frequencies require very fast signal acquisition and processing subsystems. This paper presents a technique to perform correlations of millimeter-wave signals produced by thermal emission in the optical domain as a solution to the aforementioned problem. The proposed method is based on converting the RF signal to the optical domain by modulating a laser beam with the RF signal using a {\rm LiNbO}3 phase modulator. This conversion allows to perform the signal distribution in the optical domain to obtain the combination of the receiver pairs. The correlation is obtained by measuring the power of the photocurrent produced by photodetecting the combined signal. The results of an experimental validation consisting on the acquisition of passive images using a linear interferometric array are presented to support the feasibility of the method. In addition, performance considerations of the system have been developed and validated by calculating the standard deviation of a visibility measurement.

  In interferometric radiometry, the correlations between all pairs of radio-frequency (RF) receivers must be performed in order to obtain the scene visibilities. This represents a cumbersome problem in passive imaging where large signal bandwidths are typically required to achieve fast-acquisition times and improve the radiometric resolution of the image. In this case, the signal distribution and the correlation at intermediate frequencies require very fast signal acquisition and processing subsystems. This paper presents a technique to perform correlations of millimeter-wave signals produced by thermal emission in the optical domain as a solution to the aforementioned problem. The proposed method is based on converting the RF signal to the optical domain by modulating a laser beam with the RF signal using a {\rm LiNbO}3 phase modulator. This conversion allows to perform the signal distribution in the optical domain to obtain the combination of the receiver pairs. The correlation is obtained by measuring the power of the photocurrent produced by photodetecting the combined signal. The results of an experimental validation consisting on the acquisition of passive images using a linear interferometric array are presented to support the feasibility of the method. In addition, performance considerations of the system have been developed and validated by calculating the standard deviation of a visibility measurement.

 • A figure-of-merit for pattern reconfigurable antennas

   Rodrigo Lopez, Daniel; Romeu Robert, Jordi; Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis
  IEEE transactions on antennas and propagation
  Date of publication: 2013-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Enhancing RFID sensing capabilities: multi-load backscattering

   Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis; Romeu Robert, Jordi; Bolomey, Jean Charles
  IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2013-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This conference paper presents some experimental results using the concept of an multi-loaded enhanced RFID tag capable of switching between different loads to fully determine the input impedance of the RFID tag antenna which can then be used for sensing applications.

  This conference paper presents some experimental results using the concept of an multi-loaded enhanced RFID tag capable of switching between different loads to fully determine the input impedance of the RFID tag antenna which can then be used for sensing applications.

 • Antenna input impedance measurement using multi-load MST

   Romeu Robert, Jordi; Capdevila Cascante, Santiago; Bolomey, Jean Charles; Jofre Roca, Luis
  International Workshop on Antenna Technology
  Presentation's date: 2013-03
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper presents the practical use of modulated scatterer technique (MST) for the measurement of the antenna input impedance using a multi-load automatic switching device, and it also includes the analysis of the measurement error as a function of the selected loads in the MST circuitry

 • RFID Multiantenna Systems for Wireless Communications and Sensing  Open access

   Capdevila Cascante, Santiago
  Defense's date: 2013-02-15
  Department of Signal Theory and Communications, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Aplicacions científiques, mèdiques i industrials requereixen la mesura de diferents paràmetres físics per obtenir informació sobre l'estat d'un determinat procés. A vegades aquesta informació ha de ser obtinguda de forma remota, ja sigui degut a la dispersió espacial dels punts de mesura, o a la seva inaccessibilitat. Un sensor sense fils, autònom i incrustable és una solució adequada per al seu ús en aquests casos. Aquesta tesi se centra en l'estudi de la relació que governa l'acoblament electromagnètic entre un lector i un sensor autònom sense fils, basat en la tecnologia de identificació per radio freqüència (RFID), i que és capaç de mesurar de forma remota algun paràmetre físic en una posició remota i inaccessible. El paràmetre a mesurar pot ser un camp electromagnètic (mesura primària) o algun altre paràmetre obtingut de forma indirecta, com la temperatura o la humitat (mesura secundària). Donada la simplicitat de la solució basada en RFIDs (alta capacitat de incrustació, capacitats d'auto-alimentació via recol·lecció d'energia (harvesting), penetrabilitat, característiques de cobertura radio, etc.) la mesura es pot realitzar en una única posició, o be estendre's a un conjunt de posicions (formant una agrupació o retícula de sensors). La relació analítica es basa en una formulació basada en reciprocitat que estudia la modulació camp dispersat pel sensor en funció del camp incident, i permet la definició d'una sèrie de paràmetres de qualitat que esdevindran d'interès per a la avaluació i disseny òptim dels sensors. Respecte a l'etiqueta RFID, se li donarà una particular atenció a la circuiteria de harvesting, així com al disseny de l'antena basant-se en el objectiu de optimitzar la capacitat de mesura. A més a més, en les etiquetes RFID, l'existència de harvesting de RF suposa una millora respecte a sensors de camp dispersat convencionals ja que elimina la necessitat de línies de polarització o fibres òptiques per a modular el sensor. Tanmateix, aquest circuit introdueix no-linealitats a la resposta del sensor que han de ser corregides per a permetre la mesura de camps EM, tot i que la caracterització de les no-linealitats necessària no es pot dur a terme directament amb un analitzador de xarxes convencionals ja que es requereix l'alimentació del RFID amb el protocol adequat. Degut a això, aquesta tesi proposa una tècnica de mesura alternativa que permet caracteritzar de forma completa els diferents estats involucrats a la modulació, prestant una atenció especial a les no-linealitats. A més a més, i prenent com a punt de partida aquesta caracterització, la tesi proposa un sistema de mesura de camp EM basat en l'ús de múltiples freqüències que augmenta el marge dinàmic de la mesura, i que es demostra experimentalment en mesures de diagrames de radiació així com en aplicacions de imaging.La resposta del sensor basat en RFID serà electromagnèticament sensible a canvis en les propietats dielèctriques del seu entorn proper. No obstant la formulació barreja completament diferents factors com la atenuació de propagació, la impedància d'antena, de càrrega, etc. I per tant no és possible aïllar-les independentment amb la informació disponible d'un sensor RFID convencional. Per a solucionar-ho, aquesta tesi proposa de forma teòrica, així com desenvolupa en un prototipus la modificació de l'esquema de modulació de camp dispersat per a introduir un nou conjunt d'estats que utilitzin una càrrega de múltiples impedàncies, de manera que s'augmenti la informació disponible a la resposta del sensor RFID, i que permeti l'aïllament independent de cada terme. A més a més la tesi introduirà en aquest prototipus càrregues que son sensibles a canvis de temperatura sense dependència directa de les propietats dielèctriques de l'entorn. D'aquesta manera es pot obtenir una mesura robusta de les condicions de l'entorn fent simultàniament mesures del camp EM i de les variacions de les propietats electromagnètiques de l'entorn més proper al sensor.

  Many scientific, industrial and medical applications require the measurement of different physical parameters in order to collect information about the spatially distributed status of some process. Very often this information needs to be collected remotely, either due to the spatial dispersion of the measurement points or due to their inaccessibility. A wireless embedded self-powered sensor may be a convenient solution to be placed at these inaccessible locations. This thesis is devoted to study the analytical relation governing the electromagnetic coupling between a reader and a embeddable self-powered sensor, based on radio frequency identification (RFID) technology, which is capable of wirelessly retrieving the status of physical parameters at a remote and inaccessible location. The physical parameter to be sensed may be the electromagnetic (EM) field existing at that location (primary measurement) or the indirect measurement of other parameters such as the temperature, humidity, etc. (secondary measurement). Given the simplicity of the RFID solution (highly embeddable properties, scavenging capabilities, penetration and radio coverage characteristics, etc.) the measurement can be done at a single location, or it can be extended to a set of measuring locations (an array or grid of sensors). The analytical relation is based on a reciprocity formulation studying the modulation of the scattered field by the embedded sensor in relation with the incident field, and allows to define a set of quality parameters of interest for the optimum design of the sensors. Particular attention is given to the scavenging circuitry as well as to the antenna design relevant to the sensing objective. In RFID tags, the existence of an RF harvesting section is an improvement with respect to conventional scattering field probes since it removes the need of DC biasing lines or optical fibers to modulate the sensor. However, this harvesting section introduces non-linearities in the response of the sensor, which requires a proper correction to use them as EM-field probes, although the characterization of the non-linearities of the RFID tag cannot be directly done using a conventional vector network analyzer (VNA), due to the requirements of an RFID protocol excitation. Due to this, this thesis proposes an alternative measurement approach that allows to characterize the different scattering states used for the modulation, in particular its non-linear behavior. In addittion, and taking this characterization as the starting point, this thesis proposes a new measurement setup for EM-field measurements based on the use of multiple tones to enlarge the available dynamic range, which is experimentally demonstrated in the measurement of a radiation pattern, as well as in imaging applications. The RFID-based sensor response is electromagnetically sensitive to the dielectric properties of its close environment. However, the governing formulation for the response of the probe mixes together a set of different contributions, the path-loss, the antenna impedance, the loads impedance, etc. As a consequence, it is not possible to isolate each contribution from the others using the information available with a conventional RFID sensor. This thesis mathematically proposes and experimentally develops a modification of the modulation scheme to introduce a new set of multi-load scattering states that increases the information available in the response and properly isolate each term. Moreover, this thesis goes a step forward and introduces a new scattering state of the probe sensitive to temperature variations that do not depend on the environment characteristics. This new configuration enables robust environmental sensing in addition to EM-field measurements, and sensing variations of the dielectric properties of the environment.

 • Efficient parametric characterization of the dynamic performance of an RFID IC

   Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis; Romeu Robert, Jordi; Bolomey, Jean Charles
  IEEE microwave and wireless components letters
  Date of publication: 2012
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this letter, a measurement technique for a complete parametric characterization of the input impedance of an RFID IC is presented. The use of an SPDT switch to modulate the signal from the network analyzer provides the capability to measure the RFID IC activation level and its input impedance simultaneously. This data can then be used to fully predict the dynamic response and performance of an RFID tag.

 • Terahertz graphene optics

   Rouhi, N.; Capdevila Cascante, Santiago; Jain, D.; Zand, K.; Wang, Yung Yu; Brown, E.; Jofre Roca, Luis; Burke, P.J.
  Nano research
  Date of publication: 2012-10
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • 3-D microwave magnitude combined tomography for breast cancer detection using realistic breast models

   Guardiola Garcia, Marta; Capdevila Cascante, Santiago; Romeu Robert, Jordi; Jofre Roca, Luis
  IEEE antennas and wireless propagation letters
  Date of publication: 2012
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • UWB brain differential imaging capabilities

   Guardiola Garcia, Marta; Jofre Roca, Luis; Capdevila Cascante, Santiago; Romeu Robert, Jordi
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Water infiltration detection in civil engineering structures using RFID

   Capdevila Cascante, Santiago; Roqueta Crusats, Gemma; Guardiola Garcia, Marta; Jofre Roca, Luis; Romeu Robert, Jordi; Bolomey, Jean Charles
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2012
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  3D UWB magnitude-combined tomographic imaging for biomedical applications. Algorithm validation  Open access

   Guardiola Garcia, Marta; Jofre Roca, Luis; Capdevila Cascante, Santiago; Blanch Boris, Sebastian; Romeu Robert, Jordi
  Radioengineering
  Date of publication: 2011-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Biomedical microwave imaging is a topic of continuous research for its potential in different areas especially in breast cancer detection. In this paper, 3D UWB Magnitude-Combined tomographic algorithm is assessed for this recurrent application, but also for a more challenging one such as brain stroke detection. With the UWB Magnitude-Combined concept, the algorithm can take advantage of both the efficiency of Fourier Diffraction Theorem-based tomographic formulation and the robustness and image quality improvement provided by a multi-frequency combination.

 • Broadband conductivity of graphene from DC to THz

   Rouhi, N.; Jain, D.; Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis; Brown, E.; Burke, P.J.
  IEEE International Conference on Nanotechnology
  Presentation's date: 2011
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper for the first time we have studied the broadband sheet conductance of few-layer graphene on single-crystal quartz substrate. Few-layer graphene was grown on Nickel coated Si wafers and transferred to the target substrate, which is single crystal quartz. High frequency measurements at X-band (8-12 GHz), using WR90 waveguide were performed. In addition, sheet resistance at W-band (75-100 GHz) and 1 THz range is also measured providing a comprehensive frequency sheet conductance calculation. The sheet resistance is extracted form the transmission coefficient (S21). The results present small variation at different frequency bands, and are quite stable within the bands.

 • Design, simulation and measurement of millimetre wave antennas for comunications and imaging

   Blanch Boris, Sebastian; Cardama Aznar, Angel; Jofre Roca, Luis; Romeu Robert, Jordi; Roqueta Crusats, Gemma; Guardiola Garcia, Marta; Serrano Calvo, Raquel; Izquierdo Fernandez, Benjamin; Alonso Valdesueiro, Javier; Capdevila Cascante, Santiago; Monsalve Carcelen, Beatriz; Diaz Tapia, Edgar; Rodrigo Lopez, Daniel; Nova Lavado, Enrique; Rius Casals, Juan-manuel
  Participation in a competitive project

   Share

 • Electromagnetic Modeling of RFID-Modulated Scattering Mechanism. Application to Tag Performance Evaluation

   Bolomey, Jean Charles; Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis; Romeu Robert, Jordi
  Proceedings of the IEEE
  Date of publication: 2010-09
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • RFID Multiprobe Impedance-Based Sensors

   Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis; Bolomey, Jean Charles; Romeu Robert, Jordi
  IEEE transactions on instrumentation and measurement
  Date of publication: 2010-08-23
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Toward 3D UWB tomographie imaging system for breast tumor detection  Open access

   Guardiola Garcia, Marta; Jofre Roca, Luis; Capdevila Cascante, Santiago; Blanch Boris, Sebastian; Romeu Robert, Jordi
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2010-04-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A novel 3D tomographic algorithm for short range cylindrical geometries using UWB frequency range is presented. The algorithm has been applied to breast tumor detection, nevertheless, its non application-specific character permits the use in other applications. The detection capability of the tomographic algorithm is proved through numerical simulations and experimental measurements of canonical and more realistic bodyattached breast phantoms. For the acquisition of the experimental data, a virtual array-based cylindrical measurement setup has been built. At the current stage of development 3 degrees of freedom are available allowing the scanning of bodies with revolution symmetry.

 • Access to the full text
  RFID array sensing  Open access

   Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis; Romeu Robert, Jordi; Bolomey, Jean Charles
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2010-04-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper the use of RFID tags for the measurement of physical parameters in a distributed set of points is presented. Experimental results for two different scenarios are presented; the first uses a 2D RFID array to measure the field distribution of a radiating aperture, while the second detects the change in the close environment of an array of RFID tags to determine the water level of a container.

 • Access to the full text
  A combined spectral-parabolic equation approach for propagation prediction in tunnels  Open access

   Izquierdo Fernandez, Benjamin; Alonso, Javier; Capdevila Cascante, Santiago; Romeu Robert, Jordi
  IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2010-07-11
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Several techniques can be used to study electromagnetic propagation in tunnels. A combination of two of such techniques is presented in this paper to model propagation inside a rectangular tunnel. They are combined in order to maximize the benefits inherent to their theoretical principles and restrictions. Fields in the region close to the transmitter are obtained by means of spectral theory [1],[2], whereas in the far field the parabolic regimen is used [3],[4].

 • Access to the full text
  3D arrayed microwave tomographic system for medical imaging  Open access

   Guardiola Garcia, Marta; Jofre Roca, Luis; Gedda, F.; Capdevila Cascante, Santiago; Romeu Robert, Jordi; Blanch Boris, Sebastian
  IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems
  Presentation's date: 2010-08-28
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper, a combined tomographic imaging system comprising the rotation of a multiplexed linear antenna array around the object under test is designed. With this system a cylindrical sampling is obtained, allowing to scan realistic phantoms without important restrictions on its shape. This, combined with the non-application specific 3D ultrawide band (UWB) Hybrid Focusing reconstruction algorithm, allows to use this system in a wide range of applications. The design of a multiplexed array of UWB antennas for medical applications entails significant challenges including a large impedance bandwidth, small size and low coupling between elements, which will be treated in this paper.

 • Active and passive THz systems for short-range imaging applications

   Abril, Jordi; Nova, Enrique; Capdevila Cascante, Santiago; Broquetas Ibars, Antoni; Torres Torres, Francisco; Jofre Roca, Luis
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2010-04-13
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Teraherz subsurface imaging system  Open access

   Nova, Enrique; Abril, Jordi; Guardiola Garcia, Marta; Capdevila Cascante, Santiago; Broquetas Ibars, Antoni; Romeu Robert, Jordi; Jofre Roca, Luis
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2010-04-12
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  A subsurface imaging system based on a terahertz time-domain spectrometer (THz-TDS) is described in this paper. The system performance has been simulated in terms of spatial resolution, penetration capabilities and SNR. Moreover, a commercial THz-TDS has been used to perform the proof-of-concept of the described system.

 • Multiport Multiband Decoupling Optimization for Miniature Antennas

   Serrano Calvo, Raquel; Capdevila Cascante, Santiago; Aguasca Sole, Alberto; Romeu Robert, Jordi; Jofre Roca, Luis
  Radioengineering
  Date of publication: 2009-12
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • UWB BiFocusing Tomography for Breast Tumor Detection

   Guardiola Garcia, Marta; Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2009-03
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  UWB High-contrast robust tomographic imaging for medical applications  Open access

   Guardiola Garcia, Marta; Capdevila Cascante, Santiago; Blanch Boris, Sebastian; Romeu Robert, Jordi; Jofre Roca, Luis
  International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications
  Presentation's date: 2009-09
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper a complete UWB Circular Tomographic System robust to high contrast or large objects, applied to Breast Tumor Detection, is presented. The main contribution of this paper is to focus on the implementation of a two degrees of freedom imaging setup in order to deal with non-symmetric objects and to demonstrate its functionality with realistic breast phantoms.

 • Access to the full text
  Near field RFID sensing and imaging  Open access

   Jofre Roca, Luis; Capdevila Cascante, Santiago; Romeu Robert, Jordi; Bolomey, Jean Charles
  International Conference on Electromagnetic Near-Field Characterization and Imaging
  Presentation's date: 2009-06-26
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  There is a growing need for designing small self-powered devices, able to sense and deliver accurate information on the eld distribution around or inside complex media for monitoring and imaging purposes. Industrial, Scienti c and Medical sensing and imaging applications basically rely on the measurement of the di racted eld distribution created by an illuminating eld. In most cases this information is only available at a set of accessible check points, using either an array of sensors or a moving probe. The requirements of RF or DC cabling sets necessary reduce the exibility and increase the cost and complexity of the measurement system. Additionally some times the points of interest lie in locations that are physically inaccessible, or where wiring is not possible. In such cases, it is convenient the use of self-powered solution, that do not require any physical connection to instrumentations in order to retrieve the information, such as RFID-based elements.

 • Access to the full text
  Preliminar propagation and MIMO experiments in train tunnels at 5.8GHz  Open access

   Alonso, Javier; Izquierdo, Benjamín; Capdevila Cascante, Santiago; Romeu Robert, Jordi
  2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper, a complete set-up to subway radio propagation measurement at L and C Band is presented. This set-up has been tested at a real subway tunnel with a special structural characteristics allowing propagation path loss measurements and MIMO analysis in order to study the best system configuration working in subway environments. Therefore, the next step is to present a new measurement camping where a complete characterisation of the diversity possibilities inside a straight and curved tunnel will be provided. This new campaign will take place at the L9 Barcelona Metro Network new facilities.

 • Access to the full text
  RFID based probes for EM-field measurements  Open access

   Capdevila Cascante, Santiago; Massud, Muhammad; Serrano, Raquel; Aguasca Sole, Alberto; Blanch Boris, Sebastian; Romeu Robert, Jordi; Bolomey, Jean Charles; Jofre Roca, Luis
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper the use of RFID for EM field measurement is studied. A novel RFID antenna with high tuning capabilities is presented and measured, and it is used in combination with several RFID IC to measure the EM field along the H-plane of a horn antenna. A calibration procedure for the non-linear effects in RFID IC is introduced and used to correct the measured fields.

 • Access to the full text
  RFID array probe for EM-field measurements  Open access

   Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Roca, Luis; Bolomey, Jean Charles; Romeu Robert, Jordi
  IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2009-06-01
  Presentation of work at congresses

  Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Multiport multiband coupling minimization for miniature antennas  Open access

   Serrano, Raquel; Capdevila Cascante, Santiago; Aguasca Sole, Alberto; Romeu Robert, Jordi; Jofre Roca, Luis
  European Conference on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2009
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The equations governing the multiport multiband antennas are analyzed in this paper with the objective of drawing the design guidelines for low coupling small antennas. Those guidelines have been applied in the design and optimization of a dual band two-port small antenna of size around λ0/13 x λ0/13. The antenna geometry is shown together with coupling minimization results.

 • Access to the full text
  UWB MST MEMS-based near-field imaging system  Open access

   Capdevila Cascante, Santiago; Jofre Cruanyes, Marc; Rodríguez, J.; Guardiola Garcia, Marta; Papió, Anna; de Flaviis, Franco; Jofre Roca, Luis
  IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
  Presentation's date: 2008-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  In this paper a new family of illuminators and MST measurement architectures is presented and the di erent aspects are studied.

  Postprint (author’s final draft)