Graphic summary
 • Show / hide key
 • Information


Scientific and technological production
 •  

1 to 50 of 151 results
 • Access to the full text
  Influence of hydrothermal pretreatment on microalgal biomass anaerobic digestion and bioenergy production  Open access

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Ferrer Martí, Ivet
  Water research (Oxford)
  Vol. 68, p. 364-373
  DOI: 10.1016/j.watres.2014.10.015
  Date of publication: 2015-01-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Microalgal biomass grown in wastewater treatment raceway ponds may be valorised producing bioenergy through anaerobic digestion. However, pretreatment techniques seem to be necessary for enhancing microalgae methane yield. In this study, hydrothermal pretreatment was studied prior to batch and continuous reactors. The pretreatment increased organic matter solubilisation (8-13%), anaerobic digestion rate (30-90%) and final methane yield (17-39%) in batch tests. The highest increase was attained with the pretreatment at 130 degrees C for 15 min, which was attested in a laboratory-scale continuous reactor operated at a hydraulic retention time of 20 days with an average organic loading rate of 0.7 g VS/L center dot day. The methane yield increased from 0.12 to 0.17 L CH4/g VS (41%) in the pretreated digester as compared to the control. Microscopic images of microalgal biomass showed that pretreated cells had unstructured organelles and disrupted cell wall external layer, which may enhance the hydrolysis. Indeed, images of the pretreated reactor digestate showed how cells were more degraded than in the control reactor. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • Microalgae conversion to biogas: Pretreatment methods to improve the anaerobic digestion of biomass grown in wastewater treatment systems

   Lopes Del rei passos, Fabiana
  Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Les llacunes d'alta càrrega (LAC) es caracteritzen per ser una tecnologia de tractament d'aigua residual econòmica i ambientalment sostenible. Dins les LAC, les microalgues i les bactèries heteròtrofes creixen en relació simbiòtica de manera que l'oxigen que les bactèries necessiten per a la degradació de la matèria orgànica és produït durant la fotosíntesi de les microalgues. Així doncs, en contrast amb els sistemes convencionals de fangs activats, les LAC no requereixen d'aireig mecànic, principal consum energètic de la planta. D'altra banda, la biomassa microalgal, recollida dels decantadors secundaris, pot ser valoritzada en digestors anaerobis alhora que es produeix biogàs. Aquest procés de digestió, però, es veu limitat per la hidròlisi de les macromolècules retingudes dins la paret cel·lular de les microalgues, impedint que aquestes es trobin fàcilment a l'abast dels microorganismes anaerobis. L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és doncs investigar la digestió anaeròbia de la biomassa algal cultivada en una LAC i alhora, estudiar possibles mètodes de pretractament per tal de millorar la producció de biogàs.Inicialment, la digestió anaeròbica de la biomassa algal va ser avaluada en una LAC (escala pilot) i en un reactor (escala laboratori) sense aplicar-hi cap pretractament. Quan el reactor fou operat a 15 dies de temps de retenció hidràulica (TRH), la productivitat de metà mitjana fou de 0.13 L CH4/g SV i quan el TRH fou de 20 dies, de 0.17 L CH4/g SV. La biodegradabilitat anaeròbica de les microalgues fou variable i baixa al comparar-la amb d'altres substrats orgànics. Les especies microalgals existents dins la LAC variaren també al llarg del temps, com a conseqüència de les condicions ambientals, la composició de l'aigua residual i les interrelacions amb d'altres microorganismes. Per últim, els resultats suggeriren que la biodegradabilitat de les microalgues depenia de les característiques de les cèl·lules que composaven la biomassa en cada període i que, per tant, era específica segons l'espècie.Com a conseqüència d'aquests resultats, i per tal de millorar la digestió anaeròbica de la biomassa, es van avaluar quatre tècniques de pretractament (microones, tèrmic, hidrotèrmic i ultrasons) utilitzant testos en discontinu. En cada cas, diversos paràmetres operacionals (temperatura, temps d'exposició, potencia consumida i energia específica aplicada), van combinar-se i, posteriorment, les millors condicions s'estudiaren utilitzant reactors en continu. En tot els casos estudiants, el pretractament augmentà tant la solubilització de la biomassa com la productivitat de metà. El pretractament termal a 95 ºC (0.31 L CH4/g SV), fou el que presentà un augment superior (70%) en relació a les microalgues no pretractades. Els anàlisis amb el microscopi indicaren que els mètodes de pretractament estudiats no van aconseguir trencar les parets cel·lulars de les microalgues; tot i això, la majoria de les cèl·lules queden malmeses, augmentant la biodegradabilitat i la bioaccessibilitat de les molècules orgàniques. Les espècies de microalgues que contenien proteïnes i carbohidrats a les parets cel·lulars resultaren en un augment de la productivitat de metà superior a aquelles especies amb parets cel·lulars més resistents, tals com les diatomees. El balanç energètic del procés suggerí que els pretractaments calorífics (tèrmic i hidrotèrmic), més que els elèctrics (microones), foren més eficients a nivell energètic. Els millors resultats s'aconseguiren amb l'aplicació del pretractament tèrmic a 75 i 95 ºC, assolint un balanç energètic positiu (es produí un 30% més d'energia de la consumida). Finalment, la realització d'un balanç energètic estimat del sistema complet, mostrà com les plantes de tractament d'aigua residual basades en les microalgues serien neutrals a nivell energètic amb una producció mitjana de biomassa de 15 g SST/m2¿d en les LAC i amb una producció de biomassa de 10 g SST/m2·d si s'apliqués el pretractament tèrmic.

 • Pretreatment of microalgae to improve biogas production : A review

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Uggetti, Enrica; Carrère, Helene; Ferrer Martí, Ivet
  Bioresource technology
  Vol. 172, p. 403-412
  DOI: 10.1016/j.biortech.2014.08.114
  Date of publication: 2014-11-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Microalgae have been intensively studied as a source of biomass for replacing conventional fossil fuels in the last decade. The optimization of biomass production, harvesting and downstream processing is necessary for enabling its full-scale application. Regarding biofuels, biogas production is limited by the characteristics of microalgae, in particular the complex cell wall structure of most algae species. Therefore, pretreatment methods have been investigated for microalgae cell wall disruption and biomass solubilization before undergoing anaerobic digestion. This paper summarises the state of the art of different pretreatment techniques used for improving microalgae anaerobic biodegradability. Pretreatments were divided into 4 categories: (i) thermal; (ii) mechanical; (iii) chemical and (iv) biological methods. According to experimental results, all of them are effective at increasing biomass solubilization and methane yield, pretreatment effect being species dependent. Pilot-scale research is still missing and would help evaluating the feasibility of full-scale implementation. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • Anaerobic digestion of microalgal biomass after ultrasound pretreatment

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Astals, Sergi; Ferrer Martí, Ivet
  Waste management
  Vol. 34, num. 11, p. 2098-2103
  DOI: 10.1016/j.wasman.2014.06.004
  Date of publication: 2014-11-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  High rate algal ponds are an economic and sustainable alternative for wastewater treatment, where microalgae and bacteria grow in symbiosis removing organic matter and nutrients. Microalgal biomass produced in these systems can be valorised through anaerobic digestion. However, microalgae anaerobic biodegradability is limited by the complex cell wall structure and therefore a pretreatment step may be required to improve the methane yield. In this study, ultrasound pretreatment at a range of applied specific energy (16-67. MJ/kg. TS) was investigated prior to microalgae anaerobic digestion. Experiments showed how organic matter solubilisation (16-100%), hydrolysis rate (25-56%) and methane yield (6-33%) were improved as the pretreatment intensity increased. Mathematical modelling revealed that ultrasonication had a higher effect on the methane yield than on the hydrolysis rate. A preliminary energy assessment indicated that the methane yield increase was not high enough as to compensate the electricity requirement of ultrasonication without biomass dewatering (8% VS).

 • Cooperation and human development projects as bachelor, master and phd thesis: evaluating an internship program

   Ferrer Marti, Laia; Garfi, Marianna; Ferrer Martí, Ivet
  International Conference on University Teaching and Innovation
  p. 1-5
  Presentation's date: 2014-07
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The Research Group on Cooperation and Human Development of the Technical University of Catalonia (UPC) has long promoted Bachelor, Master and PhD Thesis in the framework of sustainable energy projects in low income countries. In this way, students combine their work at UPC with tasks in the low income countries. The aim of this paper is to present and evaluate the program through the experience of several students who participated in sustainable energy projects in Central and South America.

 • Microalgae conversion to biogas: Thermal pretreatment contribution on net energy production

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Ferrer Martí, Ivet
  Environmental science and technology
  Vol. 48, num. 12, p. 7171-7178
  DOI: 10.1021/es500982v
  Date of publication: 2014-06-17
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Microalgal biomass harvested from wastewater treatment high rate algal ponds may be valorised through anaerobic digestion producing biogas. However, microalgae anaerobic biodegradability is limited by their complex cell wall structure. Thus, pretreatment techniques are being investigated to improve microalgae methane yield. In the current study, thermal pretreatment at relatively low temperatures of 75-95 °C was effective at enhancing microalgae anaerobic biodegradability; increasing the methane yield by 70% in respect to nonpretreated biomass. Microscopic images showed how the pretreatment damaged microalgae cells, enhancing subsequent anaerobic digestion. Indeed, digestate images showed how after pretreatment only species with resistant cell walls, such as diatoms, continued to be present. Energy balances based on lab-scale reactors performance at 20 days HRT, shifted from neutral to positive (energy gain around 2.7 GJ/d) after thermal pretreatment. In contrast with electricity consuming pretreatment methods, such as microwave irradiation, thermal pretreatment of microalgae seems to be scalable. © 2014 American Chemical Society.

 • Technical, economic and environmental assessment of household biogas digesters for rural communities

   Pérez Bort, Irene; Garfi, Marianna; Cadena, Erasmo; Ferrer Martí, Ivet
  Renewable energy
  Vol. 62, p. 313-318
  DOI: 10.1016/j.renene.2013.07.017
  Date of publication: 2014-02
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This study was carried out in response to the growing interest on household biogas digesters in Latin America, particularly in rural Andean communities. The aim was to compare the fixed dome and plastic tubular digester in terms of biogas production, cost and environmental impact, using the life cycle assessment methodology. Design and operational parameters, construction materials and implementation costs were based on our previous research and literature results for plastic tubular and fixed dome digesters, respectively. According to this analysis, the main advantage of the plastic tubular digester was its ease of implementation and handling, and lower investment cost compared to the fixed dome digester, which appeared to be more environmentally friendly. © 2013 Elsevier Ltd.

  This study was carried out in response to the growing interest on household biogas digesters in Latin America, particularly in rural Andean communities. The aim was to compare the fixed dome and plastic tubular digester in terms of biogas production, cost and environmental impact, using the life cycle assessment methodology. Design and operational parameters, construction materials and implementation costs were based on our previous research and literature results for plastic tubular and fixed dome digesters, respectively. According to this analysis, the main advantage of the plastic tubular digester was its ease of implementation and handling, and lower investment cost compared to the fixed dome digester, which appeared to be more environmentally friendly.

 • Long-term anaerobic digestion of microalgae grown in HRAP for wastewater treatment. Effect of microwave pretreatment

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Hernandez Marine, Mariona; Garcia Serrano, Joan; Ferrer Martí, Ivet
  Water research (Oxford)
  Vol. 49, p. 351-359
  DOI: 10.1016/j.watres.2013.10.013
  Date of publication: 2014-02-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This paper describes the anaerobic digestion of microalgal biomass from high rate ponds in continuous anaerobic reactors for biogas production. With hydraulic retention times (HRT) of 15 and 20 days, the volatile solids (VS) removal did not exceed 30%, and the methane production rate ranged between 0.12 and 0.14 L CH4/L day. To improve process performance, microwave irradiation at 900 W for 3 min (specific energy similar to 70,000 kJ/kg VS) was applied as a pretreatment step. The VS removal increased to 40 and 45% at 15 and 20 days HRT, respectively. Consequently, the methane production rate increased to 0.16 and 0.20 L CH4/L day at 15 and 20 days HRT, respectively. Microscopic analysis confirmed cell wall damage, although generally without lysis, after irradiating microalgal biomass. However, the energy consumption was much higher than the extra energy production of the process. Indeed, microalgal biomass should not only be thickened but also dewatered if microwave irradiation was to be applied as a pretreatment to anaerobic digestion for biogas production. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • Grup d'enginyeria i microbiologia del medi ambient

   Ferrer Martí, Ivet; Puigagut Juarez, Jaume; Garfi, Marianna; Uggetti, Enrica; Avila Martin, Cristina; Carretero Ariza, Javier; Alvarez San Millan, Eduardo; Samso Campa, Roger; Lopes del Rei Passos, Fabiana; Gutierrez Martinez, Raquel; Solimeno, Alessandro; Corbella Vidal, Clara; Rodríguez, Frisso; Garcia Serrano, Joan
  Competitive project

   Share

 • Ecotechnologies for water treatment and recovery of resources

   Ferrer Martí, Ivet; Puigagut Juarez, Jaume; Garfi, Marianna; Uggetti, Enrica; Garcia Serrano, Joan
  Competitive project

   Share

 • Evaluating an internship program to conduct cooperation and development projects as bachelor, master and phd thesis

   Ferrer Marti, Laia; Garfi, Marianna; Ferrer Martí, Ivet
  International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Effect of substrate and cation requirement on anaerobic volatile fatty acid conversion rates at elevated biogas pressure

   Lindeboom, Ralph E.F.; Ferrer Martí, Ivet; Weijma, Jan; van Lier, Jules B.
  Bioresource technology
  Vol. 150, p. 60-66
  DOI: 10.1016/j.biortech.2013.09.100
  Date of publication: 2013-12-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This work studied the anaerobic conversion of neutralized volatile fatty acids (VFA) into biogas under Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD) conditions. The effects of the operating conditions on the biogas quality, and the substrate utilisation rates were evaluated using 3 AHPD reactors (0.6 L); feeding a concentration of acetate and VFA (1-10 g COD/L) corresponding to an expected pressure increase of 1-20 bar. The biogas composition improved with pressure up to 4.5 bar (>93% CH4), and stabilized at 10 and 20 bar. Both, acetotrophic and hydrogenotrophic methanogenic activity was observed. Substrate utilisation rates of 0.2, 0.1 and 0.1 g CODCH4/g VSS/d for acetate, propionate and butyrate were found to decrease by up to 50% with increasing final pressure. Most likely increased Na+-requirement to achieve CO2 sequestration at higher pressure rather than end-product inhibition was responsible. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • E-01196

   Puigagut Juarez, Jaume; Alvarez San Millan, Eduardo; Ferrer Martí, Ivet; Garcia Serrano, Joan
  Competitive project

   Share

 • Biogas production from microalgae grown in wastewater: effect of microwave pretreatment

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Sole, Maria; Garcia Serrano, Joan; Ferrer Martí, Ivet
  Applied energy
  Vol. 108, p. 168-175
  DOI: 10.1016/j.apenergy.2013.02.042
  Date of publication: 2013-08
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this study was to evaluate the effect of microwave pretreatment on the solubilisation and anaerobic digestion of microalgae-bacterial biomass cultivated in high rate algal ponds for wastewater treatment. The microwave pretreatment comprised three specific energies (21,800, 43,600 and 65,400. kJ/kg TS), combining three output power values with different exposure times. Response surface analysis showed that the main parameter influencing biomass solubilisation was the applied specific energy. Indeed, a similar solubilisation increase was obtained for the same specific energy, regardless of the output power and exposure time (280-350% for 21,800. kJ/kg TS, 580-610% for 43,600. kJ/kg TS and 730-800% for 65,400. kJ/kg TS). In biochemical methane potential tests, the initial biogas production rate (27-75% increase) and final biogas yield (12-78% increase) were higher with pretreated biomass. A linear correlation was found between biomass solubilisation and biogas yield.

 • Silicate minerals for CO2 scavenging from biogas in Autogenerative High Pressure Digestion

   Lindeboom, Ralph E.F.; Ferrer Martí, Ivet; Weijma, Jan; van Lier, Jules B.
  Water research (Oxford)
  Vol. 47, num. 11, p. 3742-3751
  DOI: 10.1016/j.watres.2013.04.028
  Date of publication: 2013-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Technical, economic and environmental assessment of household biogas digesters in developing countries

   Ferrer Martí, Ivet; Cadena, Erasmo; Pérez Bort, Irene; Garfi, Marianna
  World Congress on Anaerobic Digestion
  p. 1-5
  Presentation's date: 2013-06-26
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  This study was carried out in response to the growing interest on household biogas digesters in Latin America, particularly in rural Andean communities. The aim was to compare traditional and novel digester designs, in terms of biogas production, cost and environmental impact. Three household digesters were compared: 1) fixed dome – Chinese model; 2) fixed dome – Camartec model and 3) plastic tubular – Taiwanese model. Data concerning design and operational parameters, construction materials and costs were obtained from our previous results on plastic tubular digesters and from the literature on fixed dome digesters. The biogas production rate ranged around 0.07-0.5 m3 biogas m-3 digester d-1 in plastic tubular digesters and around 0.35-0.7 m3 biogas m-3 digester d-1 in fixed dome digesters. The novel design of the Camartec model reduced construction materials and capital cost by 27 % compared to the Chinese model. The cost of plastic tubular digesters was mainly attributed to the geomembrane. The life cycle assessment showed how the Camartec model caused the lowest impact, while the plastic tubular digester had the highest impact; which was mainly attributed to plastic materials (greenhouse and biogas reservoir) and geomembrane (digester). In the Chinese model, the main impact was caused by concrete and bricks, which were respectively 38 and 22 % higher than in the Camartec system. The highest impact of the tubular digester may be explained by the lifespan of construction materials. From an economic and environmental perspective, the Camartec model seems the best option; the main advantage of plastic tubular digesters being its ease of implementation and handling.

 • Comparing pretreatment methods to improve the methane yield of microalgae grown in wastewater

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Ferrer Martí, Ivet
  World Congress on Anaerobic Digestion
  p. 1-5
  Presentation's date: 2013-06-26
  Presentation of work at congresses

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Microalgae have recently drawn attention as a potential resource for biofuels generation. In the short term, anaerobic digestion seems the most viable downstream process. Still, microalgae cell wall restrains the hydrolysis, hampering the methane production potential. This work aimed at improving the anaerobic biodegradability of microalgae through different pretreatment methods: microwave, low temperature and high temperature. For the microwave pretreatment, the specific energy was the main parameter affecting biomass solubilisation, increasing up to 800 % compared to untreated biomass. For the low and high temperature pretreatments, temperature was the most important factor, increasing biomass solubilisation up to 1190 and 2140 % in each case. BMP tests showed an increased methane yield after all pretreatments (40-80 %), with the highest results for the microwave pretreatment. In semi-continuous reactors operated at 15 days HRT, the methane production was increased by 30 and 33 % after microwave and low temperature pretreatment, respectively. When increasing the HRT to 20 days, the methane yield was further enhanced by 60 and 52 % after microwave and low temperature pretreatment, respectively. Therefore, initial results showed pretreatment potential for microalgae solubilisation and methane yield improvement.

  Microalgae have recently drawn attention as a potential resource for biofuels generation. In the short term, anaerobic digestion seems the most viable downstream process. Still, microalgae cell wall restrains the hydrolysis, hampering the methane production potential. This work aimed at improving the anaerobic biodegradability of microalgae through different pretreatment methods: microwave, low temperature and high temperature. For the microwave pretreatment, the specific energy was the main parameter affecting biomass solubilisation, increasing up to 800 % compared to untreated biomass. For the low and high temperature pretreatments, temperature was the most important factor, increasing biomass solubilisation up to 1190 and 2140 % in each case. BMP tests showed an increased methane yield after all pretreatments (40-80 %), with the highest results for the microwave pretreatment. In semi-continuous reactors operated at 15 days HRT, the methane production was increased by 30 and 33 % after microwave and low temperature pretreatment, respectively. When increasing the HRT to 20 days, the methane yield was further enhanced by 60 and 52 % after microwave and low temperature pretreatment, respectively. Therefore, initial results showed pretreatment potential for microalgae solubilisation and methane yield improvement.

 • Impact of low temperature pretreatment on the anaerobic digestion of microalgal biomass

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Garcia Serrano, Joan; Ferrer Martí, Ivet
  Bioresource technology
  Vol. 138, p. 79-86
  DOI: 10.1016/j.biortech.2013.03.114
  Date of publication: 2013-06
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim of this study was to investigate the effect of low temperature pretreatment on the anaerobic digestion of microalgal biomass grown in wastewater. To this end, microalgae were pretreated at low temperatures (55, 75 and 95. C) for 5, 10 and 15. h. Biomass solubilisation was enhanced with the pretreatment temperature and exposure time up to 10. h. The methane yield was improved by 14%, 53% and 62% at 55, 75 and 95. C, respectively; and was correlated with the solubilisation increase. The pretreatment at 95. C for 10. h increased VS solubilisation by 1188%, the initial methane production rate by 90% and final methane yield by 60% compared to untreated microalgae. With diluted biomass (~1% VS) positive energy balance was not likely to be attained. However, with concentrated biomass (2% VS) energy requirements may be covered and even surplus energy generated.

  The aim of this study was to investigate the effect of low temperature pretreatment on the anaerobic digestion of microalgal biomass grown in wastewater. To this end, microalgae were pretreated at low temperatures (55, 75 and 95 °C) for 5, 10 and 15 h. Biomass solubilisation was enhanced with the pretreatment temperature and exposure time up to 10 h. The methane yield was improved by 14%, 53% and 62% at 55, 75 and 95 °C, respectively; and was correlated with the solubilisation increase. The pretreatment at 95 °C for 10 h increased VS solubilisation by 1188%, the initial methane production rate by 90% and final methane yield by 60% compared to untreated microalgae. With diluted biomass (∼1% VS) positive energy balance was not likely to be attained. However, with concentrated biomass (>2% VS) energy requirements may be covered and even surplus energy generated.

 • PRODUCCION Y DIGESTION DE BIOMASA ALGAL PRODUCIDA A PARTIR DE AGUAS RESIDUALES

   Carretero Ariza, Javier; Ferrer Martí, Ivet; Lopes del Rei Passos, Fabiana; Gutierrez Martinez, Raquel; Uggetti, Enrica; Garcia Serrano, Joan
  Competitive project

   Share

 • Q-00205

   Ferrer Martí, Ivet
  Competitive project

   Share

 • Producción de biogás a partir de microalgas cultivadas en aguas residuales

   Ferrer Martí, Ivet; Lopes del Rei Passos, Fabiana; Garcia Serrano, Joan
  Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas
  p. 151-152
  Presentation's date: 2012-10-05
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Carbon footprint of sludge treatment reed beds

   Uggetti, Enrica; Ferrer Martí, Ivet; Arias Isaza, Carlos Alberto de Jesus; Brix, Hans; Garcia Serrano, Joan
  Ecological engineering
  Vol. 44, p. 298-302
  DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.04.020
  Date of publication: 2012-07
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Natural Water Systems and Treatment Technologies to cope with Water Shortages in Urbanised Areas in India

   Ferrer Martí, Ivet; Alvarez San Millan, Eduardo; Avila Martin, Cristina; Carretero Ariza, Javier; Garfi, Marianna; Garcia Serrano, Joan
  Competitive project

   Share

 • Microalgae production and wastewater treatment in high rate algal ponds and low-cost tubular photobioreactors

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Garcia Serrano, Joan; Ferrer Martí, Ivet
  Young Algaeneers Symposium
  p. 24
  Presentation's date: 2012-06-15
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biogas production from microalgae grown in wastewater: effect of microwave pretreatment

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Garcia Serrano, Joan; Ferrer Martí, Ivet
  Young Algaeneers Symposium
  p. 74
  Presentation's date: 2012-06-14
  Presentation of work at congresses

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Performance of sludge treatment wetlands using different plant species and porous media

   Uggetti, Enrica; Ferrer Martí, Ivet; Carretero Ariza, Javier; Garcia Serrano, Joan
  Journal of hazardous materials
  Vol. 217-218, p. 263-270
  DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.03.027
  Date of publication: 2012-05-30
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Quantification of greenhouse gas emissions from sludge treatment wetlands

   Uggetti, Enrica; Garcia Serrano, Joan; Lind, S.E.; Martikainen, P.J.; Ferrer Martí, Ivet
  Water research (Oxford)
  Vol. 46, num. 6, p. 1755-1762
  DOI: 10.1016/j.watres.2011.12.049
  Date of publication: 2012-04-15
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Characteristics of biosolids from sludge treatment wetlands for agricultural reuse

   Uggetti, Enrica; Ferrer Martí, Ivet; Nielsen, Steen; Arias Isaza, Carlos Alberto de Jesus; Brix, Hans; Garcia Serrano, Joan
  Ecological engineering
  Vol. 40, p. 210-216
  DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.12.030
  Date of publication: 2012-03
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Dewatering model for optimal operation of sludge treatment wetlands

   Uggetti, Enrica; Argilaga, A.; Ferrer Martí, Ivet; Garcia Serrano, Joan
  Water research (Oxford)
  Vol. 46, num. 2, p. 335-344
  DOI: 10.1016/j.watres.2011.10.040
  Date of publication: 2012-02-01
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Evaluating benefits of low-cost household digesters for rural andean communities  Open access

   Garfi, Marianna; Ferrer Marti, Laia; Velo Garcia, Enrique; Ferrer Martí, Ivet
  Renewable and sustainable energy reviews
  Vol. 16, num. 10, p. 575-581
  DOI: 10.1016/j.rser.2011.08.023
  Date of publication: 2012-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Low-cost household digesters are a promising appropriate technology which can help reducing the pressure on the environment due to deforestation and greenhouse gases emissions. The biogas and biofertilizer produced can alleviate poverty, by improving health conditions, increasing crops productivity and saving working time and burden for women and children. The aim of this study is to evaluate low-cost digesters technical, environmental and socio-economic impacts in rural communities of the Peruvian Andes, where a pilot project was developed during the last 3 years. Although the benefits are restricted by the performance of anaerobic digestion at high altitude, the results show that the digesters improve household living conditions and economy, while reducing environmental impacts. Biogas production covers around 60% of fuel needs for cooking, leading to 50–60% decrease in firewood consumption (i.e. deforestation) and greenhouse gases emissions; the annual income is increased by 3–5.5% due to fertilizer savings and potato sales. These values could be improved by enhancing digesters performance and the sustainability of the technology.

 • Agricultural reuse of the digestate from low-cost tubular digesters in rural andean communities

   Garfi, Marianna; Gelman, Pau; Comas Angelet, Jordi; Carrasco, W.; Ferrer Martí, Ivet
  Waste management
  Vol. 31, num. 12, p. 2584-2589
  DOI: 10.1016/j.wasman.2011.08.007
  Date of publication: 2011-12
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Codigestion of cow and guinea pig manure in low-cost tubular digesters at high altitude

   Garfi, Marianna; Ferrer Marti, Laia; Pérez Bort, Irene; Flotats Ripoll, Xavier; Ferrer Martí, Ivet
  Ecological engineering
  Vol. 37, num. 12, p. 2066-2070
  DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.08.018
  Date of publication: 2011-12
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  The aim ofthis research was to improve the anaerobic digestion of cow and guinea pig manure in low-cost unheated tubular digesters implemented at high altitude, by comparing different operating conditions and codigesting both manures

 • SEWAGE SLUDGE TREATMENT IN CONSTRUCTED WETLANDS. Technical, economic and environmental aspects applied to small communities of the Mediterranean Region.  Open access  awarded activity

   Uggetti, Enrica
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Theses

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  During the last years, the implementation of new Wastewater Treatment Plants has lead to a significant increase of sludge production. As a response, sludge valorisation in agriculture is the preferred option nowadays, ensuring the return of organic constituents, nutrients and microelements to crop fields. In practice, sludge treatments should provide a final product suitable for land application, with reasonable investment as well as operational and maintenance costs. In this sense, sludge treatment wetlands (STW) appear as a suitable technology for sludge management from an economic and environmental point of view. The main objective of this research work was to assess the suitability of STW for sludge management; with special focus on small communities of the Mediterranean Region. To this end, technical, environmental and economic aspects of the treatment were studied in 3 full-scale systems and in a pilot plant located in Catalonia. A comparison with conventional treatments for sludge management is presented in order to establish the most favourable solution for the Catalan context. As the final result from this work, design and operation criteria are proposed as a guide for STW implementation in small Mediterranean communities. The study of the performance of the full-scale STW suggests good treatment efficiency. Moisture content was reduced by 16-30%, reaching efficiencies similar to those of conventional dewatering technologies. On the other hand, VS were reduced up to 30-49%VS/TS, suggesting the progressive sludge stabilisation and mineralisation. Similar values were found at the end of the treatment in the pilot plant. In this case the sludge volume was reduced around 80% and TS increased up to 16-24%. However, the observed VS reduction (up to 50%VS/TS) after 2 months without feeding, indicates that longer resting periods should be applied in order to increase mineralisation of the sludge. A finite element model able to simulate sludge dewatering in STW was developed by combining the evapotranspiration (ET) and the Terzaghi¿s consolidation theory representing water percolation. The model allows for the determination of the most appropriate feeding frequency as a function of the sludge height stored on the wetland. Similarly, the sludge loading rate is determined as a function of ET, feeding frequency and sludge height. On the whole, the model implemented is a useful tool for the establishment of standardised criteria of STW operation. The characterisation of the final product from the pilot plant and from three full-scale systems demonstrated the suitability of biosolids as organic fertilisers. DRI values indicated the partial stabilisation of the product. Moreover, the absence of phytotoxicity and the heavy metals concentrations below the legal thresholds confirmed their viability to be reused in agriculture. However, in the pilot plant, pathogens were still present after 2 resting months, confirming the necessity of a longer resting period. Monitoring the stabilisation degree as phytotoxicity, heavy metals and pathogens' concentration during the final resting period would help optimising its duration. Looking at the environmental aspects, the static chamber method was successfully adapted to the determination of gas emissions from STW. Aerobic conditions before sludge feeding, characterised by low methane emissions and high nitrous oxide emissions, were strongly altered by fresh sludge feeding, which increases CH4 emissions and reduces N2O emissions. According to the measured emissions, the Global warming potential of STW corresponds to 17kgCO2eq/PE¿y, which is from 2 to 9 times lower than that of sludge centrifugation and transport. Besides,the economic and environmental assessment indicates STW with direct land application as the most cost-effective technique, which is also characterised by the lowest environmental impact.Thus STW are the best solution to manage waste sludge in decentralised small communities.

 • Access to the full text
  Psychrophilic anaerobic digestion of guinea pig manure in low-cost tubular digesters at high altitude  Open access

   Garfi, Marianna; Ferrer Marti, Laia; Villegas, V.; Ferrer Martí, Ivet
  Bioresource technology
  Vol. 102, num. 10, p. 6356-6359
  DOI: 10.1016/j.biortech.2011.03.004
  Date of publication: 2011-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Guinea pig is one of the most common livestock in rural communities of the Andes. The aim of this research was to study the anaerobic digestion of guinea pig manure in low-cost unheated tubular digesters at high altitude. To this end, the performance of two pilot digesters was monitored during 7 months; and two greenhouse designs were compared. In the dome roof digester the temperature and biogas production were significantly higher than in the shed roof digester. However, the biogas production rate was low (0.04 View the MathML sourcembiogas3View the MathML sourcemdigester-3 d−1), which is attributed to the low organic loading rate (0.6 kgVS View the MathML sourcemdigester-3 d−1) and temperature (23 °C) of the system, among other factors. In a preliminary fertilization study, the potato yield per hectare was increased by 100% using the effluent as biofertilizer. Improving manure management techniques, increasing the organic loading rate and co digesting other substrates may be considered to enhance the process.

 • Biogas production in low-cost household digesters at the Peruvian Andes

   Ferrer Martí, Ivet; Garfi, Marianna; Uggetti, Enrica; Ferrer Marti, Laia; Calderón, Arcadio; Velo Garcia, Enrique
  Biomass and bioenergy
  Vol. 35, num. 5, p. 1668-1674
  DOI: 10.1016/j.biombioe.2010.12.036
  Date of publication: 2011-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Low-cost tubular digesters originally developed in tropical regions have been adapted to the extreme weather conditions of the Andean Plateau (3000e4000 m.a.s.l.). The aim of this study was to characterise biogas production in household digesters located at high altitude, operating under psychrophilic conditions. To this end, two pilot digesters were monitored and field campaigns were carried out in two representative digesters of rural communities. Digesters’ useful volume ranged between 2.4 and 7.5m3, and hydraulic residence time (HRT) between 60 and 90 days. The temperature inside the digester’s greenhouse ranged between 20 and 25 ºC. Treating cow manure, a specific biogas production around 0.35 m3 kgVS1 was obtained, with some 65% CH4 in biogas. In order to fulfil daily requirements for cooking and lighting, biogas production should be enhanced without increasing implementation costs as not to impede the expansion of this technology at household scale. In this sense, HRT below 60 days and OLR above 1 kgVSm-3 day-1 should be investigated to decrease digesters’ volume (i.e. costs) and increase biogas production rate. The adaptation of conventional gas burners to biogas characteristics can also contribute in improving the efficiency of the system.

 • Comparison of the mesophilic and thermophilic anaerobic sludge digestion from an energy perspective

   Ferrer Martí, Ivet; Vázquez, Felícitas; Font, Xavier
  Journal of residuals science and technology
  Vol. 8, num. 2, p. 81-87
  Date of publication: 2011-04
  Journal article

   Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Biogas production in low-cost household digesters at high altitude

   Garfi, Marianna; Ferrer Marti, Laia; Velo Garcia, Enrique; Ferrer Martí, Ivet
  International Conference on Micro Perspectives for Decentralized Energy Supply
  p. 37
  Presentation's date: 2011-04
  Presentation of work at congresses

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Technical, economic and environmental assessment of sludge treatment wetlands

   Uggetti, Enrica; Ferrer Martí, Ivet; Molist, Jordi; Garcia Serrano, Joan
  Water research (Oxford)
  Vol. 45, num. 2, p. 573-582
  DOI: 10.1016/j.watres.2010.09.019
  Date of publication: 2011-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Sludge treatment wetlands (STW) emerge as a promising sustainable technology with low energy requirements and operational costs. In this study, technical, economic and environmental aspects of STW are investigated and compared with other alternatives for sludge management in small communities (<2000 population equivalent). The performance of fullscale STW was characterised during 2 years. Sludge dewatering increased total solids (TS) concentration by 25%, while sludge biodegradation lead to volatile solids around 45% TS and DRI24h between 1.1 and 1.4 gO2/kgTS h, suggesting a partial stabilisation of biosolids. In the economic and environmental assessment, four scenarios were considered for comparison: 1) STW with direct land application of biosolids, 2) STW with compost post-treatment, 3) centrifuge with compost post-treatment and 4) sludge transport to an intensive wastewater treatment plant. According to the results, STW with direct land application is the most cost-effective scenario, which is also characterised by the lowest environmental impact. The life cycle assessment highlights that global warming is a significant impact category in all scenarios, which is attributed to fossil fuel and electricity consumption; while greenhouse gas emissions from STW are insignificant. As a conclusion, STW are the most appropriate alternative for decentralised sludge management in small communities.

 • Life Cycle Assessment of an intensive sewage treatment plant in Barcelona (Spain) with focus on energy aspects

   Bravo Hidalgo, Lola; Ferrer Martí, Ivet
  Water science and technology
  Vol. 64, num. 2, p. 440-447
  DOI: 10.2166/wst.2011.522
  Date of publication: 2011
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Bioalgas: producción de biogas a partir de biomasa algal procedente de lagunas de alta carga para la depuración de aguas residuales

   Lopes del Rei Passos, Fabiana; Uggetti, Enrica; Gullon Santos, Martin; Gutierrez Martinez, Raquel; Ferrer Martí, Ivet
  Competitive project

   Share

 • Water science and technology

   Ferrer Martí, Ivet
  Collaboration in journals

   Share

 • Pretreatment methods to improve sludge anaerobic degradability: a review

   Carrère, H.; Dumas, C.; Battimelli, A.; Batstone, D.J.; Delgenès, J. P.; Steyer, J. P.; Ferrer Martí, Ivet
  Journal of hazardous materials
  Vol. 183, num. 1-3, p. 1-15
  DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.06.129
  Date of publication: 2010-11
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Mesophilic and thermophilic anaerobic biodegradability of water hyacinth pre-treated at 80 °C

   Ferrer Martí, Ivet; Campos Pozuelo, Elena; Flotats Ripoll, Xavier; Palatsi Civit, Jordi
  Waste management
  Vol. 30, num. 10, p. 1763-1767
  DOI: 10.1016/j.wasman.2009.09.020
  Date of publication: 2010-10
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Water hyacinth (Eichornia crassipes) is a fast growing aquatic plant which causes environmental problems in continental water bodies. Harvesting and handling this plant becomes an issue, and focus has been put on the research of treatment alternatives. Amongst others, energy production through biomethanation has been proposed

  Water hyacinth (Eichornia crassipes) is a fast growing aquatic plant which causes environmental problems in continental water bodies. Harvesting and handling this plant becomes an issue, and focus has been put on the research of treatment alternatives. Amongst others, energy production through biomethanation has been proposed. The aim of this study was to assess the anaerobic biodegradability of water hyacinth under mesophilic and thermophilic conditions. The effect of a thermal sludge pre-treatment at 80 C was also evaluated. To this end, anaerobic biodegradability tests were carried out at 35 C and 55 C, with raw and pre-treated water hyacinth. According to the results, the thermal pre-treatment enhanced the solubilisation of water hyacinth (i.e. increase in the soluble to total chemical oxygen demand (COD)) from 4% to 12% after 30 min. However, no significant effect was observed on the methane yields (150–190 L CH4/kg volatile solids). Initial methane production rates for thermophilic treatments were two fold those of mesophilic ones (6–6.5 L vs. 3–3.5 L CH4/kg COD day). Thus, higher methane production rates might be expected from thermophilic reactors working at short retention times. The study of longer low temperature pre-treatments or pre-treatments at elevated temperatures coupled to thermophilic reactors should be considered in the future.

 • Tratamiento de lodos de depuradora con humedales artificiales

   Uggetti, Enrica; Ferrer Martí, Ivet; Castellnou, Roger; Molist, Jordi; Garcia Serrano, Joan
  Infoenviro : actualidad y tecnología de la industria medioambiental
  Vol. 56, p. 68-71
  Date of publication: 2010-07-01
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Hoy en día la gestión del lodo de depuradora es un tema clave dentro del tratamiento del agua residual, representando hasta el 60% de los costes de operación de una depuradora urbana. El elevado contenido de agua del lodo encarece su gestión, justificando la necesidad de desarrollar métodos simples y económicos para reducir su volumen. Durante las últimas décadas, se ha adaptado la tecnología de los humedales construidos o lechos de macrófitos a la deshidratación del lodo. Como principales ventajas destacan una demanda energética, costes de operación y mantenimiento reducidos, y una buena integración en el paisaje. Sin embargo, el número de plantas en operación actualmente es muy reducido en comparación con los tratamientos mecánicos convencionales. En este artículo se describen las principales características y aspectos operacionales de los humedales construidos para el tratamiento del lodo, resumiendo los resultados más relevantes de la literatura.

  Postprint (author’s final draft)

 • Access to the full text
  Properties of biosolids from sludge treatment wetlands for land application  Open access

   Uggetti, Enrica; Ferrer Martí, Ivet; Llorens, Esther; Güell, David; Garcia Serrano, Joan
  Date of publication: 2010-07-01
  Book chapter

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Sludge treatment wetlands consist of constructed wetlands which have been upgraded for sludge treatment over the last decades. Sludge dewatering and stabilisation are the main features of this technology, leading to a final product which may be recycled as an organic fertiliser or soil conditioner. In this study, biosolids from full-scale treatment wetlands were characterised in order to evaluate the quality of the final product for land application, even without further post-treatment such as composting. Samples of influent and treated sludge were analysed for pH, Electrical Conductivity, Total Solids (TS), Volatile Solids (VS), Chemical Oxygen Demand (COD), Dynamic Respiration Index (DRI), nutrients (Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Total Phosphorus (TP) and Potasium (K)), heavy metals and faecal bacteria indicators (E. coli and Salmonella spp.). According to the results, sludge water content and therefore sludge volume are reduced by 25 %. Organic matter biodegradation leads to VS around 43-44 %TS and COD around 500 g•kgTS-1. The values of DRI24h (1000-1500 mgO2∙kgTS-1∙h-1) indicate that treated sludge is almost stabilised final product. Besides, the concentration of nutrients is quite low (TKN~4 %TS, TP~0.3 %TS and K~0.2-0.6 %TS). Both heavy metals and faecal bacteria indicators meet current legal limits for land application of the sludge. Our results suggest that biosolids from the studied treatment wetlands could be valorised in agriculture, especially as soil conditioners.

  Postprint (author’s final draft)

 • Sludge treatment wetlands: a review on the state of the art

   Uggetti, Enrica; Ferrer Martí, Ivet; Llorens Ribes, Esther; Garcia Serrano, Joan
  Bioresource technology
  Vol. 101, num. 9, p. 2905-2912
  DOI: 10.1016/j.biortech.2009.11.102
  Date of publication: 2010-05
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Sludge management has become a key issue in wastewater treatment, representing some 20–60% of the operational costs of conventional wastewater treatment plants. The high water content of the sludge results in large daily flow rates to be handled and treated. Thus, the search for methods to improve sludge volume reduction continues to be of major interest. The technology known as sludge treatment wetlands has been used for sludge dewatering since the late 1980s. Major advantages include its low energy requirements, reduced operating and maintenance costs, and a reasonable integration in the environment. However, the number of plants in operation is still low in comparison with conventional technologies. This study represents a review of the state of the art of sludge treatment wetlands. The main characteristics and operational aspects of the technology are described, including a summary of the main results reported in the literature. Finally, the efficiency of sludge treatment wetlands versus conventional treatments is compared.

 • Long term operation of a thermophilic anaerobic reactor: Process stability and efficiency at decreasing sludge retention time

   Ferrer Martí, Ivet; Vázquez, Felícitas; Font, Xavier
  Bioresource technology
  Vol. 101, num. 9, p. 2972-2980
  DOI: 10.1016/j.biortech.2009.12.006
  Date of publication: 2010-05
  Journal article

  View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

 • Access to the full text
  Programa d’investigació aplicada per a l’impuls del desenvolupament energètic rural en Països en Desenvolupament – PRIADER  Open access

   Velo Garcia, Enrique; Ferrer Marti, Laia; Ferrer Martí, Ivet; Batet Miracle, Lluis; Clos Costa, Daniel; Gomis Bellmunt, Oriol
  Date: 2010-03
  Report

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  Informe final de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a projectes de sensibilització, educació, formació, capacitació i recerca en l’àmbit de cooperació al desenvolupament impulsats per determinats agents universitaris dins l’exercici 2008 (codi de convocatòria U2008)

 • Ecological engineering

   Ferrer Martí, Ivet
  Collaboration in journals

   Share

 • Access to the full text
  Biodigestores de bajo coste para climas andinos  Open access

   Poggio, Davide; Paiva Prado, Margot; Ferrer Martí, Ivet; Velo Garcia, Enrique
  Revista brasileira de agroecologia
  Vol. 4, num. 2, p. 4508-4511
  Date of publication: 2009-11-09
  Journal article

  Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  En el Altiplano Andino existe una alta demanda de biodigestores anaeróbicos por parte de los pequeños productores ganaderos, a causa del escaso acceso a combustibles limpios y a fertilizantes eficientes, y a la abundancia de residuos agropecuarios. La difusión de biodigestores rurales en zonas montañosas o de clima frío ha sido tradicionalmente escasa, sobre todo a causa de la relación desfavorable entre las bajas temperaturas y la velocidad de la digestión. Durante el periodo 2007-2009 se han implementado 13 digestores familiares del tipo tubular de plástico en la región del Cusco en Perú. Se han introducido y probado soluciones de diseño solar pasivo que han permitido mejorar el funcionamiento de la tecnología. Asimismo se han probado nuevos materiales y tecnologías de fabricación que permiten aumentar la vida útil de los digestores.